KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
BİYOLOJİÖĞRETMENLİĞİ
TG – 6
ÖABT – BİYOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / BİY
1.
● İnce bağırsakta mikrovilluslar, bakterilerde mezozomlar şeklinde spesifik görevler üstlenir (A doğru).
4.
Hem bitkide hem hayvanda proteinler ribozomlarda sentezlenir (A yanlış).
TG – 6
7.
Bitkisel proteinlerde temel amino asit çeşitleri eksik olabilir, hayvansal proteinlerde
tamdır (B doğru).
●● Fosfolipidlerin kuyruk kısımları hidrofob,
baş kısımları hidrofil özellik gösterir, polar
baş ve apolar kuyruk madde alışverişinde belirleyicidir (B doğru).
Bitkisel proteinlerde yalnız tersiyer yapı görülmez (C yanlış).
●● Bileşik yapılı glikolipid ve glikoprotein
hücreye özgüllük kazandırır, dış ortam
uyarılarını (hormon, antijen gibi) tanıma
görevini gerçekleştirir (C doğru).
Hidrojen kaynağı olarak H2S kullanılıyorsa
hidrojenin yanındaki atom yan ürün olarak açığa çıkacaktır. Hidrojen kaynağında
oksijen olmadığından oksijen oluşumu
meydana gelmez. S, NADPH, ATP ve H+
aydınlık evrenin ürünleri olacaktır.
A B C D E
Hem bitkisel hem hayvansal proteinlerden
enzim üretilebilir (D yanlış).
Böcekçil bitkilerde hücre dışı sindirim görülür (E yanlış).
●● Hücre zarı polimerlerin serbest geçişine
izin vermez, polimerler endositoz ve ekzositozla taşınabilir (D yanlış).
A B C D E
●● Hücre zarının miktarı endositozda azalır,
ekzositozda artar (E doğru).
A B C D E
2.
Yüksek yapılı bitkilerde bulunan kloroplast,
kromoplast ve lökoplastlarda yani plastidlerde; amino asit, protein, pigment ve
azotlu baz sentezleri gerçekleşir. Glikojen
bitkisel değildir. Metabolizması yüksek yapılı bitkilerde yoktur.
5.
Girenlerin enerji düzeyi ürünlerden fazladır. Enerjinin korunumu esas alındığında
reaksiyon sonunda ortama serbest enerji
bırakılacaktır. Ortama enerji bırakan reaksiyonlar ekzergoniktir.
8.
C4 ve CAM bitkileri fotorespirasyonu önleyici adaptasyonlara sahiptir.
1 numara aktivasyon enerjisini göstermektedir, reaksiyona enzim katılmazsa 1 artar
fakat giren ve ürünlerin enerji düzeyi değişmeyeceğinden 2 değişmez. C maddesi
girenlerde ve ürünlerde değişmediğinden
enzim olabilir. 1 ve 2 nin toplamı çıkan
maksimum enerji düzeyi ile inilen minimum
enerji düzeyini gösterdiğinden enerji değişim aralığını ifade etmektedir.
A B C D E
C3 yolu fotorespirasyonu önleyici adaptasyon bulundurmaz. Bu nedenle C3 bitkileri
sıcak yaz aylarında verimsiz fotosentez
gerçekleştirir.
A B C D E
A B C D E
3.
I. öncülde konsantrasyon farkının korunması için difüzyonun tersi yönde aktif taşımanın sürekli olması gerekir. Aktif taşımada ATP harcanır ve canlılığın kanıtıdır.
II. öncülde monomerin tamamının hücreye
alınması ancak aktif taşımayla sağlanır,
canlılığın kanıtıdır.
III. öncülde konsantrasyon farkı oluşmuştur. Bu durum aktif taşımayla sağlanır, canlılığın kanıtıdır.
IV. öncülde Fe iyonu eşitlenmesi hücrede
difüzyonla gerçekleşir. Difüzyon cansız
hücrelerde de gerçekleşebilir.
6.
Zehir ATP sentazı inhibe etmektedir. Yani
ETS de serbest kalan enerji ATP ye bağlanamamakta serbest kalmaktadır. Bu durumda serbest enerji ısıya dönüşür ve ısı
üretimi artar, oksidatif fosforilasyonla ATP
üretilemediğinden substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilen ATP ler kullanılır. Daha
az ATP üretileceğinden verimlilik düşer,
ATP sentaz çalışmadığından zarlar arasına pompalanan H+ lar matrikse dönemez
ve birikir. Mitokondride “krebste” ATP üretimi devam eder.
9.
Topraktan alınan mineraller merkezde bulunan odun borularına (ksilem) ulaşana
dek sırasıyla Tüy - Korteks - Endodermis - Perisikl tabakalarından geçer.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
TG – 6
10. ● Polenler döllenme öncesinde erkek organın başçık kısmında oluşur (A yanlış).
●● Sperm de mikrospor da döllenme öncesi
yapılardır (B yanlış).
●● Ovaryum döllenmeden sonra tohumu
oluşturur (C doğru).
13.
Bitkilerde gençlik hormonu olarak görev
yapan ve dalından koparılan çiçeklerin
uzun süre diriliğini korumasını sağlamak
için üzerine sıkılan bitkisel hormon sitokinindir.
A B C D E
●● Sepal tohumu oluşturmaz bazen meyvenin yapısına katılabilir (Yalancı meyve)
(D yanlış).
●● Yumurta döllenerek embriyoyu oluşturur.
Endosperm (besi doku) polar çekirdeklerin döllenmesiyle oluşur (E Yanlış).
A B C D E
14. ● Azot ve fosforlu atıkların sığ göllere ulaşmasıyla gübre etkisi ortaya çıkar. Göl yüzeyi alglerle kaplanır. Göl içinde canlılar
ölür, dip çökelme meydana gelir. Dipte
kokuşma (pütrifikasyon) oluşur (A doğru).
16. ● NH3 (Amonyak) amino asitlerin O2 li solunumunun yan ürünüdür (I. öncül doğru).
●● R olayı denitrifikasyondur (II. öncül doğru).
●● P olayında serbest azotu atmosferden
fikse eden azot bağlayıcı bakterilerdir
(Rhizobium). Fiksasyon sonucu NH4
oluşabilir, NH4 nitrifikasyon bakterilerince nitrata (NO3) dönüştürülür (III. öncül
doğru).
●● M ve P olaylarında kemosentetik nitrit ve
nitrat bakterileri (Nitrifikasyon bakterileri)
görev yapar (IV. öncül doğru).
Tüm öncüller doğrudur.
A B C D E
●● Sera etkisi ozon tabakasının delinmesiyle değil atmosferdeki CO2 oranının artmasıyla meydana gelir (B yanlış).
●● Azot ve kükürtlü gazlar atmosferde asit
yağmuru oluşumuna neden olur (C doğru).
●● Karbon salınımının göstergesi olan karbon ayak izi büyümesi atmosferde CO2
birikimidir, bu durum sera etkisi yani küresel ısınmayı meydana getirir (D doğru).
11.
Tohum kabuklarının sert dış yüzeyi sklerenkima (sert doku) tipi olan taş hücrelerinden oluşur.
●● Fosil yakıtlar, yenilenemeyen enerjiye
yönelim, fazla CO2 salınımı ve çok sayıda atık oluşturur. Bu nedenle çevre kirliliğini ve çevre kirliliğine etki göstergesi
olan ekolojik ayak izini artırır (E doğru).
A B C D E
A B C D E
15. ● Kemosenteze dayalı besin zincirleri de
vardır. Enerji kaynağı her zaman güneş
değildir (A yanlış).
●● Üreticilerdeki toplam enerji %10 kuralına
uyarak üst basamaklara aktarılır. Dolayısıyla üreticide ne kadar çok enerji varsa
üst basamaklara aktarılan enerji artar.
Bu sayede basamak sayısı da artar (B
doğru).
17. ● Rekabet tür içi ve türler arası olabilir,
farklı türlerin bireyleri arasında yaşam
alanı ve besin için rekabet varken aynı
türün bireyleri arasında rekabete eş bulma durumu da katılır (A doğru).
●● Canlı grubundan birinin niş (ekolojik görev) değiştirmesiyle rekabet sonlanır (B
doğru).
●● Bir canlı ya da canlı grubunun habitatı bir
şekilde terk etmesiyle rekabet sonlanır
(C doğru).
●● Rekabette her iki taraf da enerjilerinin bir
kısmını rekabete ayırır ve gelişimi sınırlanır. Her iki taraf da negatif etkilenir (D
yanlış).
●● Canlı ya da canlı grupları arasında sabit olmayan eşitlik kurulup rekabete çok
uzun süre devam edilebilir (E doğru).
A B C D E
●● Beslenme ilişkilerinde madde döngü hâlinde sürekli kullanılır. Fakat enerji tek
yönlü akar ve kullanılır (C doğru).
●● Ot → Çekirge → Tavuk
12.
Gymnosperm bitkiler açık tohumlu kozalak
oluşturan, gerçek çiçeği bulunmayan, odun
borularında odun lifleri bulundurmayan,
gövde ksilemlerinde trake barındırmayan
bitkilerdir.
Angiosperm bitkiler kapalı tohumlu, gerçek
çiçek oluşturan, tohumu meyveyle sarılı,
trake ve trakeitleri içeren bitkilerdir.
Her iki grupta da stomalar bulunur.
Ot → Tavuk
gibi zincirlerde tavuk farklı zincirlerde farklı
basamaklarda olabilir. Bu zincirler birleştirilip besin ağları oluşturulur (D doğru).
18. ● Deride ter bezleri yalnız memelilerde bulunur (A doğru).
●● Besin zincirlerinde enerji ve madde aktarımında %10 kuralı vardır. Enerji üst
basamaklarda azalır dolayısıyla bir noktadan sonra enerji aşırı azalacağından
besin zinciri sonlanır (E doğru).
●● Endoterm (sıcakkanlı) özellik kuşlarda da
vardır (C yanlış).
A B C D E
A B C D E
●● Memelilerin boyun omur sayısı 7 dir (B
doğru).
●● Akciğerlerde alveol bulunması memelilere özgüdür (D doğru).
●● Kıl memelilere özgüdür (E doğru).
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
19.
TG – 6
Soruda incelenen yapının doku oluşu canlının çok hücreli olduğunu gösterir. Depolanmış nişasta taneleri içeren çok hücreli
canlı bitkilerdir.
23.
A B C D E
20.
İnsana ait iskelet kası hücrelerinde, yumurta hücresinde ve yüksek yapılı bitkilerde
sentriol bulunmaz.
A B C D E
21.
Kk
x
Gametler: K, k
F1: KK Kk Kk
Kk
Hastalık otozomal dominant genle (A) ortaya çıkmaktadır. Ahmet’in kız kardeşlerinden biri sağlıklı (aa) olduğundan ebeveynleri heterozigottur (Aa). Ahmet dominant
özelliği gösteriyor (AA ya da Aa). Ebeveynlerinin çaprazlamasından AA, Aa, Aa, aa
çıkar. aa olamayacağı kesin olduğundan
geriye AA, Aa, Aa kalır. Yani Ahmet 2/3 ihtimalle Aa, 1/3 ihtimalle AA dır.
25. ● Evrimleşme ve yeni türlerin oluşumu
popülasyon düzeyinde gerçekleşir (A
doğru).
Soru sağlıklı çocuk olma ihtimalini istiyor.
Bu durum için 2/3 ihtimalli Aa genotipinde
olması gereklidir. Çünkü AA genotipinde
sağlıklı çocuk olamaz. Ayşe aa genotipli,
Ahmet Aa olsa çarpazlamadan Aa, Aa, aa,
aa oğul dölleri çıkar. Sağlıklı (aa) olma ihtimali 1/2 dir. Ahmet’in Aa olma ihtimalinde
sağlıklı çocuğunun olma ihtimalini hesaplayacağız. Çocuğun sağlıklı olabilmesi babanın heterozigot genotipe sahip olmasına
bağlıdır. Bağlı olaylarda olasılık hesabı çarpılarak bulunur. Ahmet’in Aa olma ihtimali
2/3, sağlıklı çocuğu olma ihtimali 1/2 dir.
●● Bazen geri evrim mümkündür, yılanların
üyelerinin körelmesi, balinaların arka
üyelerinin körelmesi, ışık almayan mağara canlılarının gözlerinin körelmesi gibi
(C yanlış).
●● Bazı türler çok uzun süre değişmeden
soylarını devam ettirirken bazı türlerin
evrimleşerek yeni türler oluşturması hızlıdır. Bir popülasyonda evrim başlarda
hızlıyken genellikle adaptasyonlar arttıkça yavaşlar (B doğru).
●● Evrimleşme doğal seleksiyonun ortama
adapte olamayan bireyleri elemesiyle yol
alır yani evrim mekanizması doğal seleksiyondur (D doğru).
●● Evrim çevre koşullarının değişkenliğiyle
hızlanır. Adaptasyonların artması canlıların ortama ve değişen koşullara uymasıyla yavaşlar (E doğru).
2/3 x 1/2 = 1/3 bulunur.
K, k
A B C D E
A B C D E
kk
3/4 kahverengi 1/4 açıkgöz
gözlü olma ih- renkli olma
timali
ihtimali
4 çocuğun sıralaması verilmeden 3 ü kahverengi olsun isteniyor.
Ç1 (K), Ç2(K), Ç3(K), Ç4(k) durumu bir ihtimal, bunun gibi 4 ihtimal vardır.
(KKKk, KKkK, KkKK, kKKK) bir durumun
ihtimalini bulup 4 le çarpacağız.
3 3 3 1
27
Örneğin KKKk ihtimali : : : =
4 4 4 4
256
dır.
Bunun gibi 4 ihtimal olduğundan 4 le çarpalım.
27 4
27
: =
256 1
64
A B C D E
24.
Bir popülasyonun evrimleşebilmesi için bireyler arasında genetik çeşitliliğin (varyasyon) bulunması ilk şarttır.
Genetik çeşitlilik olmadan popülasyonlarda
farklılaşma ve türleşme meydana gelemez.
A B C D E
26.
DNA sentezi yarı korunumlu olarak gerçekleşir. Yeni oluşacak DNA larda bir eski bir
yeni iplik bulunur. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı iplikler bir DNA da, 3 ve 4 numaralı
iplikler diğer DNA da bulunur (B yanlış).
●● 1 ve 4 ana kalıp iplikledir. Birbirine antiparalel bağlıdır (A doğru).
●● X enzimi zayıf hidrojen bağlarını kıran
helikazdır (C doğru).
22.
●● DNA polimeraz kalıp ipliğin 3′ → 5′ yönünde sentez yapabilir. Bu nedenle
5′ → 3′ uzanan 4 numaralı iplik açıldıkça
karşısındaki 3 numaralı iplik sentezlenir.
Kopuk parçalara okazaki fragmentleri denir (D doğru).
Bir kromozomdaki bağlı genlerin krossing
over ile ayrılma olasılıklarının incelenmesinde dar aralıkların ihtimal toplamı geniş
aralığın ihtimalini verir. Örneğin ABC gen
sıralamasında AB %7, BC %3 ihtimale sahipse AC geniş aralık 7 + 3 ten %10 ihtimale sahiptir. Bu bilgi ışığında LM %9, MK %1
ve KL %10 ise bu üç gen KML sırasındadır.
LN %3, NK %13 verilmiş dolayısıyla N, K
ya uzak L ye yakındır.
●● Y enzimi DNA polimerazdır. Kalıp ipliğin
3′ → 5′ yönünde yani sentezlenen ipliğin
5′ → 3′ yönünde sentezi tek yönlü gerçekleştirir (E doğru).
A B C D E
Sıralama K – %1 – M – %9 – L – %3 – N
şeklindedir.
Bu sıralama tersten de doğrudur. KMLN ya
da NLMK şeklinde dizilebilir.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
TG – 6
27. ● Hem ökaryot hem prokaryotlarda 3 nükleotid 1 amino asiti şifreler.
31. ● Midede gastrin hormonu salgılanır.
●● Asitle bakterilerin öldürülmesi vücut savunmasında 1. hattı oluşturur.
●● Her iki hücre tipinde de A, G, S, U elçi
RNA lardaki azotlu baz çeşitleridir.
●● Proteinlerin sindirimi midede başlar.
●● Her iki hücre tipinde de elçi RNA larda
riboz şekeri bulunur.
●● Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.
●● Her iki hücre tipinde de elçi RNA lar ihtiyaç hâlinde tekrar tekrar kullanılır.
A B C D E
34. ● Hormonlar üretildikleri bezden kana
verilir ve hedef organa taşınır. Kan tüm
vücuda hormonu taşımasına karşın yalnız tanıyıcı reseptöre sahip olan hedef
organ hücrelerinde cevap üretilir (I. öncül
doğru).
●● Kanla taşındığından sinir iletimine göre
yavaştır. Fakat kandan toplanması uzun
süreceğinden uzun süreli etki gösterir
(II. öncül doğru).
●● Prokaryotlarda bir elçi RNA dan birkaç
tane ve farklı türde protein üretilirken bir
adet ökaryot elçi RNA sından bir çeşit
protein üretilir.
●● Hormonlar hem endokrin hem mezokrin
(karma) bezlerce üretilir (III. öncül yanlış).
●● Protein yapılı hormonların reseptörü
hücre zarında, steroid yapılı hormonların
reseptörü genellikle çekirdekte yer alır.
İşleyiş farkı vardır (IV. öncül doğru).
A B C D E
A B C D E
28.
mRNA işlenmesinde farklı exon bölgelerin
birleştirilmesiyle alternatif mRNA lar üretilebilmektedir. Bir genden farklı mRNA lar
dolayısıyla farklı proteinler üretilir. Bu durum protein çeşitliliği sağlayarak evrimsel
açıdan da önem taşır.
32. ● Solunum sistemlerinin nemli ve geniş
yüzeye sahip olması ortak özelliğidir (A
doğru).
●● Omurgalıların tamanında solunum gazları kanla taşınır (B doğru).
●● Tüm omurgalılarda solunum pigmenti hemoglobindir ve eritrosit içerisinde bulunur
(C doğru).
A B C D E
●● En yüksek CO2 taşıma biçimi bikarbonat
şeklidir (D yanlış).
●● Solunum gazlarının solunum yüzeyinden
geçişi yalnız difüzyonla gerçekleşir (E
doğru).
A B C D E
35.
İskelet kasının kasılma mekanizmasında
meydana gelen olaylar dizisi;
●● sinir impulsunun taşınması,
●● motor plağa nörotransmitter bırakılması,
●● sarkolemma boyunca aksiyon potansiyeli
oluşması,
●● T - tübüllerin aksiyon potansiyelini sarkoplazmik retikuluma (hücre içine) iletmesi,
29.
●● sarkoplazmik retikulumun hücre içine
Ca++ iyonları bırakması,
Trombin ve fibrin kanın pıhtılaşmasında, albumin kanın ozmotik basıncının dengelenmesinde, kolajen derinin esnekliğinde görevlidir. Antiviral proteinler interferonlardır.
A B C D E
●● Ca++ iyonlarının TnC ye bağlanması,
●● troponinin yapı değiştirmesi,
33.
Simpatik sinir sisteminin uyarılması sindirim faaliyetini yavaşlatıcı yönde etki yapar.
Mide, ince bağırsak, salgı ve hareketi,
tükürük salgı miktarı, pankreas faaliyeti
azalır.
Simpatik sinir sisteminin etkisiyle; kalp
atım hızı ve debisi artar; göz bebeği, mesane ve bronşlar genişler, kıl kökü kaslarının
kasılmasıyla kıllar dikleşir.
●● tropomiyozinin yer değiştirmesi,
●● aktin ve miyozinin bağlanması,
●● ATP nin parçalanmasıyla aktin ve miyozinlerin birbiri üzerinde kayması
şeklindedir.
A B C D E
A B C D E
30.
Kan akış hızı en fazla atardamarda, en yavaş kılcal damarlardadır.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
TG – 6
36. ● Su emiliminin gerçekleştiği henle kulpunun uzun olması idrarla atılan suyu
azaltır.
●● Gelişmiş bowman ve glomerulus suyun
geri emilimini değil süzülmesini kolaylaştırır.
39. ● Prokaryot hücrelerde çekirdek olmadığından çekirdek bölünmesi safhaları
(karyokinez) görülmez. Bu nedenle mitoz
geçiremez, yalnız ikiye bölünme görülür.
Prokaryotların DNA yapıları n kromozom
yapısı gibidir. Mayoz görülmez.
41.
2011 yılında yayımlanan 9 - 12. sınıflar
biyoloji öğretim programında kazanımlar
BTTÇ, İTD ve BAS olmak üzere üç başlık
altında verilmektedir.
A B C D E
●● Varyasyonlara yol açan bölünme tipi mayozdur, mitoz ve ikiye bölünmede görülmez.
●● Vücut yüzeyinde ter bezlerinin körelmesi
terlemeyi dolayısıyla su kaybını azaltır.
●● Derişik idrar oluşturma idrarla atılan suyu
dolayısıyla su kaybını azaltır.
●● Her üç bölünme de üremede görev alır.
A B C D E
●● Azotlu boşaltım atığı dönüşümlerine
enerji harcama durumu su kaybını azaltmak için amonyağı üre ya da ürik asite
dönüştürme işlemidir. Su kaybını azaltır.
A B C D E
42.
37. ● Bowman kapsülü, proksimal tüp ve distal tüp böbreğin korteksinde yer alır. (A
doğru)
●● Henle kulpu ve toplama kanalları malpighi piramitleri içerisinde uzanır. (B doğru)
A B C D E
●● Sağlıklı bir insanda 4 numaralı yapıda
glikoza rastlanmaz. (C yanlış)
●● Alyuvarlar sağlıklı bir insanda damar dışına çıkmaz, idrarda bulunmaz. (E doğru)
A B C D E
40.
1. kutup
hücresi
n
2n
mitoz
Oogonyum
mayoz 1
2n
1. Oosit
n
2. Oosit
mayoz 2
●● Bowman kapsülünden toplama kanalına
kadar idrar oluşumunda süzüntünün pH
değeri düşer. En asidik içerik 3 ve 4 numaralı yapıdaki idrardadır. (D doğru)
2013 yılında yayımlanarak kademeli olarak
uygulamaya konulan 9 - 12. sınıf biyoloji öğretim programında toplam kazanım
azaltılarak sadeleştirmeye gidilmiştir. Toplam ders saati artırılmış, insan fizyolojisi
konuları 12. sınıftan 11. sınıfa; kalıtımın
ilkeleri 11. sınıftan 10. sınıfa; büyüme gelişme 12. sınıftan 10. sınıfa alınmıştır.
Bekleme
noktası
n
n
n
2. kutup
hücreleri
n
Ootit
43.
Oogenez olayı yukarıda şematize edilmiştir.
Embriyonik dönemde üretilen foliküller
mayoz I tamamlandıktan sonra durur. Ovulasyonla 2. oosit ve 1. kutup hücresi fallopi
tüpüne geçer. Mayoz II nin metafaz evresinde bekleyen 2. oosit döllenme gerçekleşince bölünmesini de tamamlar.
Tam öğrenme kuramında sınıfın %75 - 80
lik grubunun hedef davranışlara sahip
olabileceği kabul edilir. Başarının %50
ye ulaşması yeterli değildir. Başarısız öğrencilere tekrar zaman ayrılması beklenir.
Tam öğrenme kuramında yeni konuya geçmeden önce değerlendirme yapma, ödev
verme, tekrar zaman ayırıp tekrar sınav
yapma bulunur. Bir önceki konu kazanımlarının sonraki konularda kullanılması tam
öğrenme kuramına aykırı değildir.
A B C D E
A B C D E
n
Ovum
38.
Lakün adlı boşluklarda bir ya da birkaç
tane bulunan, sinir ve kan damarı bulundurmayan doku kıkırdak dokudur.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
44.
TG – 6
Yıllık proje ödevlerinde projenin özgünlüğü, projenin zamanında teslimi, uygun
konu kapsamında oluşu; planlama, araştırma ve sunumu dikkat edilen kıstaslardır.
Seçeneklerde özgünlüğü barındıran çalışma kendi tanım ve açıklamalarını bulunduran poster hazırlamadır.
47.
Bilişsel alan basamakları alt düzeyden üst
düzeye doğru Bilgi → Kavrama → Uygulama → Analiz → Sentez → Değerlendirme
şeklindedir. En üst düzey kazanımlar değerlendirme basamağındadır.
49.
Üç boyutlu modeller tüm duyu organlarına
hitap ettiğinden kavrama ve sorgulama
açısından en etkili araçlardır.
Düz anlatım ise en az etkiye sahiptir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
45.
Öğrencilerin kendi cümleleriyle tartışma ve
tanımlamaları operasyonel tanımlara olanak sağlar (A doğru).
Not defterine belirli kıstasların bilgisini tutma ve bu konuda tartışma basit düzeyde
veri kaydı ve yorumlamadır (B doğru).
Öğretmen etkinliği konuya başlamadan
önce ön koşul bilgileri tamamlamadan gerçekleştirmiştir (C yanlış).
Öğrenciler gezilerde canlıları keşfedecektir
(D doğru).
48. ● Ali kromozom ve genlere hiç değinmemiş, düzeltme ödevi b verilmelidir.
●● Ayşe X te taşınan, çekinik gen kavramına
değinmemiş, düzeltme ödevi b verilmelidir.
●● Neslihan renk körlüğünün eşey kromozomlarda olduğunu, erkekte tek kopya
olduğunu anımsamış fakat X ve Y kromozomlarını karıştırmıştır; geliştirme ödevi
a verilmelidir.
A B C D E
Gözlenen canlının kendi yaşam ortamlarında bulunup bulunmaması ve bunun
tartışılması yakından uzağa bakış açılarını
destekleyici niteliktedir (E doğru).
50.
Kontrollü bir deneyde etkili olabilecek faktörler içinde tek farklı olan ve deneyi yapan
tarafından seçilen değişkene bağımsız
değişken denir. Örnekte Aslı ışık rengini
seçtiği için, ışık rengi bağımsız değişkendir
(I. öncül yanlış).
Bağımsız değişkenin etkisiyle izlenen, değişken bağımlı değişkendir. Aslı’nın deneyinde ışık rengi büyüme hızına etki ediyor.
Büyüme hızı bağımlı değişkendir (II. öncül
yanlış).
Kontrol değişkeni tüm örneklerde sabit
tutulan bağımsız değişken dışındaki faktörlerdir. Aslı’nın deneyinde kontrol değişkeni olarak ortam sıcaklığı, toprak miktarı,
sulama miktarı vb. verilebilirdi. Ancak Aslı
deneyinde kontrol değişkeni belirlememiştir (III. öncül doğru).
A B C D E
A B C D E
46.
Hücre çekirdeğini beyne benzetme, fizikte
elektrik akımını su akışına benzeterek bir
kavramın daha kolay anlaşılmasını sağlayan yöntem modellemedir.
A B C D E
8
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Biyoloji 6 - İhtiyaç Yayıncılık