KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
24 – 25 Mayıs 2014
TG – 7
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
6.
VK – VL = ← 20
2
I
VL – VM = → 10
+
+
VK – VM = ← 10
i
i
a
olur ancak M nin K ye göre hızı VM – VK dir.
VM – VK = → 10 olur. Yani doğuya doğru
10 m/s olur.
1
TG – 7
9.
VK =-
i
n
kq
d
+
kq
2d
kq
=-
2d
L noktasının potansiyeli
VL =- k
Kırılma indisi arttırılırsa ışın 1 yolu yerine
2 yolunu izler ama giriş - çıkış (i) açısı
değişmez. Bundan dolayı a azalır ama b
değişmez.
A B C D E
K noktasının potansiyeli
q
2d
+
kq
d
=
VKL = VL - VK = k
kq
2d
q
2d
olur.
-d -k
q
2d
n=k
q
d
bulunur.
A B C D E
A B C D E
2.
X ve Y kendi hızları ile geriye döndüklerine
göre momentum büyüklükleri eşittir.
mX = m olsa mY = 3m olur. Y ile Z hızlarını
değiştiklerine göre kütleleri eşittir. mZ = 3m
olur.
A B C D E
7.
3.
İp kesilirse K yukarı çıkıp yüzer, L ise dibe
çöker. Alttaki sıvı içinde değişme olmadığı
için x uzaklığı değişmez. K yüzdüğü için
hacminin bir kısmı havaya çıkar, y azalır.
Bir çukur aynada bir nokta ile bu noktanın
görüntüsü ve merkez doğrusaldır. Dolayısı
ile K nin ucu ile L nin ucu ve X noktası doğrusal olduğu için X noktası merkezdir.
10.
Bir düğüm (veya dalga katar) çizgisi üzerindeki bir noktanın kaynaklara uzaklıkları
farkı eşittir.
K2R – K1R = K2P – K1P = d n -
A B C D E
25 – 15 = 20 – K1P
1
nm
2
K1P = 10 cm bulunur.
A B C D E
A B C D E
4.
Açısal momentum şiddeti L = P$r dir.
P ise E =
P2
den P = 2mE olur.
2m
R
R
i
E ise yapılan işten bulunur:
W =E =F:
8.
2r : r
2:3:2
=6:
= 36
2
2
P = 2 : 2 : 36 = 12 kgm/s olur.
V
2i
A B C D E
Her iki olayda da enerji korunur ve tanecik
modelini ispatlar.
Ancak momentum korunumu Compton
olayında, foton soğrulması da fotoelektrik
olayda vardır.
R
2
L ise L = 12$2 = 24 kg m /s olur.
11.
R
2i
A B C D E
V
Seri bağlı iken geçen akım i olsun:
i=
V
olur.
2R
Paralel bağlı iken bir lambadan geçen
akım i;
5.
~2 =
k
1
den f =
:
m
2r
k
ifadesine göre
m
frekans bulunur. Potansiyel enerji ve hız
için genliğe ihtiyaç vardır. Bundan dolayı
yalnız I bulunur.
A B C D E
V
= 2i olur.
R
2
E = i R t + i2 R t = 2i2 R t olur.
il =
İkinci durumda;
El = (2i)2$R$t + (2i)2$R$t = 8i2Rt den
El = 4E olur.
12.
Tüm fotonların spinleri eşit ve 1 dir.
Ancak diğer şıklardaki özellikler farklıdır.
A B C D E
3
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
13.
TG – 7
İç gezegenler (Merkür, Venüs, Mars ve
Dünya) daha hızlı döndükleri ve yörüngeleri daha küçük olduğu için yılları da daha
kısadır. Güneş, dış gezegenleri (Jüpiter,
Satürn, Uranüs ve Neptün) daha küçük bir
kuvvetle çektiğinden bu gezegenlerin hızları da daha küçüktür.
17.
Önce bütün elektronlar tarafından sağlanan değerlik elektron sayısı bulunur.
20.
S 6A grubunda
O 6A grubunda
+
Seçeneklerde bu duruma uygun gezegenler Venüs ve Satürn olarak verilmiştir.
e (yük)
ye bağlıdır.
m (kütle)
Bu ilişkiyi inceleyen kişi Joseph T. Thomson’dır.
Sapmaca açısı
A B C D E
6 (S atomundan)
12 (iki O atomundan)
18
Herbir atomun oktedi oluşturması için gereken elektron sayısı hesaplanır.
A B C D E
e– sayısı = 8 (atom sayısı)
=8•3
= 24
İkisinin farkı bağ yapan elektron sayısıdır.
24 – 18 = 6
Bağ yapan elektronların sayısının yarısı
6
= 3 bağ
2
–
Paylaşılmamış e sayısı =
bağ sayısını verir.
–
14.
toplam e sayısı – bağ yapan e sayısı
mmax:T = 2,9:10–3
A B C D E
T = 5000 Kelvin
o = 3, 3 : 10 15 /s f
o = 3, 3 : 10 15 d
= 18 – 6 = 12
5,8:10–7:T = 2,9:10–3
21.
–
o:m = c m =
(Yüzde x miktar)
35
17 CI 37
17 CI
m=
0,750 • 35 = 26,25
0,250 • 37 = 9,25
+
Klorun atom ağırlığı = 35,5
-
1
32
p
1 1
- n
4 9
o = 0, 462 : 10 15
A B C D E
18.
1
22
c
o
3 : 10 8
4, 62 : 10 14
m = 0, 649 : 10 -6
m = 6, 49 : 10 -7 m = 649 nm
A B C D E
A B C D E
15.
Atlas Okyanusu ile Akdeniz yaklaşık olarak
bugünkü görünümlerini Tersiyer’in dördüncü formasyonu olan Miyosen’de almışlardır.
A B C D E
19.
1
ile çarpılır.
2
2. tepkime 3 ile çarpılır.
1. tepkime
3. tepkime 3 ile çarpılıp ters çevrilerek tüm
tepkimeler toplanırsa sonuca ulaşılacaktır.
2NH 3 (g) +
3
O
& N 2 (g) + 3H 2 O (s)
2 2 (g)
3N 2 O (g) + 3H 2 (g) & 3N 2 (g) + 3H 2 O (s)
16.
● Volkan konilerinin tepesindeki huni biçimli çukurluk yani krater
●● Kraterlerin ikinci bir patlama ile genişlemiş hâli yani kaldera
●● Büyük gaz patlamaları ile oluşan çukurluklar yani maar
●● Volkan küllerinin meydana getirdiği tüf
konileri
yüzey volkanizması sonucu oluşmuştur.
Dayk ise derinlik volkanizmasının eseridir.
3H 2 O (s) & 3H 2 (g) +
+
3
O
2 2 (g)
2NH 3 (g) + 3N 2 O (g) & 4N 2 (g) + 3H 2 O (s)
1. tepkimenin ∆H ı:
- 1530
= - 765 kj
2
2. tepkimenin ∆H ı:
–365 • 3 = –1095 kj
3. tepkimenin ∆H ı: –286 • 3 • (–)1 = 858 kj
∆Htepkime = (–765) + (–1095) + 858 = –1002 kj
A B C D E
22.
PV
PV
=
n RT
n RT
_ 0 + 273 i
2
=
2, 5
_ x + 273 i
2, 5 : 273 = 2 : _ x + 273 i
341, 25 = x + 273
x = 68, 25
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
23.
TG – 7
NH4CI, ve CI– olarak ayrışır. CI– hidroliz
olmaz.
H 2 O + NH +
4
30.
O
26.
CH2
C
H
benzil aldehit
NH 3 + H 3 O +
x
0, 2
7NH 3A : 7H 3 O A
x
A B C D E
+
= 5 : 10
7NH +
4A
-10
x2
= 5 : 10 -10
0, 2
Birey erkek olduğu için vücut hücrelerinin
kromozom formülü 2n = 16 + XY şeklindedir. Oluşturacağı gametlerin formülü ise
n = 8 + X ve n = 8 + Y şeklindedir.
x 2 = 1 : 10 -10
x = 10 -5
x = 7NH 3A = 7H 3 O +A = 10 -5 M
Memelilerde otozom (vücut) ve gonozom
(cinsiyet) kromozomları olmak üzere iki çeşit kromozom vardır. Diploit hücerelerde iki
tane gonozom kromozomu bulunur. XX gonozomlarını taşıyanlar dişi, XY gonozomlarını taşıyanlar ise erkektir. Vücut hücrelerinde (2n) 16 otozom kromozomu olan bir
memelide iki tane de gonozom kromozomu
olmak zorundadır.
27.
Propen + HCI
CH3 – CHCI – CH3
A B C D E
A B C D E
pH = - log 10 -5
pH = 5
A B C D E
24.
n NH 3 =
n F2 =
2NH 3
+
5F2
4, 25
1
= mol
17
4
19
1
= mol
38
2
N 2 F4
&
28.
0, 25 mol 0, 5 mol
-
0, 1 mol
1 mol N2F4
0, 6 mol
104 gram
0,1 mol
III. öncül de doğrudur. Çünkü enzimlerin
etki ettiği maddelere “substrat” adı verilir.
IV. öncül yanlıştır. Çünkü hücrelerin hepsinde (prokaryot ve ökaryot) bütün biyokimyasal tepkimeler enzimlerle yürütülür.
III. öncülde verilen bilgi ile de besinin kimliği tespit edilemez çünkü yağ ve proteinlerin
sindirilmesi sonucunda pH düşer.
?
? = 10,4 gram
Enzimler proteinlerden oluşur ve katalizör
görevi yaparlar. Katlizörler tepkimeleri hızlandırır ancak tepkimelerden değişmeden
çıkar. Bu sebeple I. öncül doğrudur.
Enzimlere uygun ortam hazırlanırsa hem
hücre içinde hem de hücre dışında çalışırlar. Dolayısıyla II. öncül doğrudur.
II. öncülde verilen bilgi besinin tespit edilmesinde kullanılabilir. Çünkü hücre zarının
yapısına katılan yağlar fosfolipit karakterdedir. Karbohidrat ve proteinde fosfat grubu bulunmaz.
- 0, 2 mol - 0, 5 + 0, 1 mol + 0, 6 mol
0, 05 mol
31.
I. öncülde verilen bilgiye dayanarak organik besinin kimliği tespit edilemez çünkü
protein de yağ da polimer yapıdadır.
6HF
+
Hücre zarının yapısında protein, yağ ve az
miktarda karbonhidrat bulunur.
A B C D E
IV. öncülde verilen bilgi bütün besinler için
geçerli bir özelliktir.
A B C D E
A B C D E
25.
Ag +1
+
1e
Ag (k)
&
0, 02 mol 0, 02 mol 0, 02 mol
32.
2, 16
= 0, 02 mol
108
29.
0, 02 mol e - = 0, 02 F
1 mol e 0, 02 mol
96 500 C
?
Enzim 1, 2 ve 3 takım hâlinde çalışarak A
maddesinden D maddesi üretilmiştir.
1930 C
Q=I•t
III. öncülde verilen “tersinir enzim” kavramının örneği yoktur. Çünkü her üç enzim
de tek yönlü olarak çalışmaktadır.
1930 = I • 386
Tepkimelere bakıldığında her enzimin üretiminden sorumlu farklı bir genin iş yaptığı
görülür. Bu sebeple “bir gen - bir enzim”
kuralı verilmiştir.
I = 5 amper
A B C D E
A B C D E
Soru kökünde heterozigot bireyin çaprazlanması olarak ifade edilmiştir. Çaprazlama şu şekildedir:
1/4 DD
Dd x Dd
1/2 Dd
3/4 düzgün
1/4 dd
1/4 buruşuk
Bu beklenen sonuca rağmen çekinik (buruşuk) fenotiplilerin daha fazla olması gametlerin rastgele birleşmesiyle açıklanır.
Normal olarak iki çocuklu bir ailenin çocuklarından biri erkek, birinin de kız olması
beklenen sonuçtur. Ancak bu her zaman
böyle olmaz. Çünkü gametler rastgele birleşir.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
33.
TG – 7
E.coli bakteriler çok düşük pH da da çok
yüksek pH da da yaşayamamıştır. En
yüksek üreme hızı nötr otamda olmuştur.
Dolayısıyla bakterilerin üreme hızları ve
birey sayısı normal dağılım şeklinde gerçekleşmiştir.
35.
Hücrelerde enerji (ATP) üretimini mitokondri gerçekleştirir. Bütün hücrelerde bulunan organel ribozomdur. Salgı üretimini
golgi gerçekleştirir.
38.
B seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü göz merceği kalın kenarlı değil, ince
kenarlıdır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
39.
Tabiata bırakılan zehirli maddelerin besin
zinciriyle bütün canlılara ulaşması çevre
biliminin “yok olmama ilkesini” ifade eder.
A B C D E
36.
34.
Mitokondrinin matriksinde krebse hazırlık
ve krebs tepkimeleri gerçekleşir. Krebste
substrat seviyesinde fosforilasyon gerçekleşir (x), krebse hazırlıkta fosforilasyon
gerçekleşmez (T). Ancak bu tepkimeler
ökaryot hücrelerin matriksinde gerçekleşirken prokaryot hücrelerin sitoplazmasında
gerçekleşir. Bu sebeple A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır.
Soru kökünde şişe ağızlı yunusların topluluk oluşturmalarının sebebinin korunma
amaçlı değil avlanma amaçlı olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple A seçeneğinde verilen
bilgi yanlıştır.
A B C D E
40.
Organik tarımın yaygınlaştırılması en
önemli rehabilitasyon çalışmasıdır. Çünkü
organik tarım çevre kirliliğini önleyen bütün
uygulamaları içermektedir.
A B C D E
Y tepkimeleri glikolizdir bu tepkimelerde
asetil coA değil pürüvat üretilir. Bu sebeple
B seçeneği yanlıştır.
Z de oksidatif fosforilasyon gerçekleştiğinden elektron taşıma sistemidir. ETS de ise
elektron enerjisi kullanılarak ATP üretilir.
ETS nin sonunda enerjisi en düşük olan
elektron oksijene aktarılır ve O2 indirgenir.
Dolayısıyla C seçeneği doğrudur.
T krebse hazırlık tepkimesidir; CO2 çıkışı
olur ancak FAD değil, NAD koenziminin
indirgenmesi gerçekleşir. Yani D seçeneği
yanlıştır.
E seçeneğinde verilen bilgi de yanlıştır.
Çünkü FAD koenzimi yalnız krebs tepkimelerinde indirgenir. Ayrıca ETS de koenzimlerin indirgenmesi değil yükseltgenmesi
gerçekleşir.
41.
37.
I. öncülde verilen bilgi doğrudur. Doğal ortamlarda kimyasal madde ve radyasyon az
olduğundan mutasyon ihtimali de düşüktür.
II. öncülde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü mutasyonların büyük çoğunluğu zararlıdır.
III. öncülde verilen bilgi doğrudur. Nokta
mutasyonları en küçük mutasyonlardır.
A B C D E
A B C D E
2013 yılında güncellenen Fen Bilimleri
Dersi Öğretim Programı’nda etkinlik temelli bir yaklaşımla yapılandırmacı öğrenme
esas alınmıştır. Türkiye’de kullanılan TTKB
program geliştirme modelinde
●● B
irey, toplum, konu alanı ve doğanın ihtiyaçları belirlenmiştir.
●● Genel hedefler belirlenmiştir.
●● A
lanın kavram, ilk eve becerileri belirlenmiştir.
●● Ö
ğrenme alanları ve alanı kapsayan kazanımlar tespit edilmiştir.
Buna göre kavram, ilke ve becerileri ile
öğrenme alanları kazanımlardan önce
belirlenmiştir. Ancak Fen Bilimleri Öğretim
Programı 1-3 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın devamı değildir. Sadece Hayat Bilgisi Öğretim Programı ile Fen bilimlerine giriş
yapılmış basit düzeyde fen konularına yer
verilmiştir. Fen bilimleri kendine has doğası
gözetilerek hazırlanmıştır.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
42.
TG – 7
Beceri, anlayış, tutum ve değerler ile ilgili olarak 3 öğrenme alanı belirlenmistir.
Bunlar; Bilimsel Süreç Becerileri (BSB),
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ), Tutumlar ve Değerler (TD)’dir. Soru öncülünde verilen kazanımlar Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) beceri alanı altında
kodlanmıştır.
45.
A B C D E
43.
Boşaltım konusuyla ilgili düzenlenen
seçenekler incelendiğinde A ön bilgileri
yokladığı için giriş, B seçeneği öğrenenin
kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını
sağlayıcı etkinlikler içerdiği için keşfetme,
D seçeneği yeni bir problem durumu verilerek keşfedilenlerin transferi istendiği
için derinleştirme, E seçeneği kazanımlara ulaşma düzeylerini belirleyeceğinden
değerlendirme evresi etkinliğidir. Ancak C
seçeneğinde öğretmen öğrenci merkezli
bir anlayıştan uzaklaşmış etkinlik yaptırıp
içinde açıklayıcı dönütlere dayalı ifadeler
kullanması gerekirken ayrıntılı işlemlere
girişmiştir. Yapılandırmacı öğrenmenin 5E
modelinde öğretmen doğrudan ayrıntılı
açıklamalar yapmaz.
Bu soru için seçilmesi gereken doğru kutucuklar: 2, 5, 6, 7, 9. Bu soru için yanlış kutucuklar ise 1, 3, 4, 8 dir. Bu soru tam olarak
cevaplanarak 5 doğru ve 0 yanlış kutucuk
seçilseydi C1/C2 – C3/C4 formülü kullanılarak, C1/C2 – C3/C4 = 1 – 0 = 1 sonucuna 1
eklenerek 1 + 1 = 2 ve sonuç 5 ile çarpılarak
5 x 2 = 10 bulunur. Soruda verilen öğrenci 1,
2, 3, 4 ve 9 kutucuklarını seçmiştir. Bu soru
için 3 doğru ve 2 yanlış kutucuk seçilmiş demektir. Yukarıda verilen formül kullanılarak,
C1/C2 – C3/C4 = 0,60 – 0,50 = 0,10 sonucuna 1 eklenerek, 0,10 + 1 = 1,10 ve sonuç 5
ile çarpılarak 5 x (1,10) = 5,50 veya bulunan
sonucu yuvarlatırsak 6 bulunur. Şimdi yüzlük sisteme dönüşüm gerçekleştirilmelidir.
Çocuğun aldığı puan / Alınabilecek en yüksek puan X 100 formülünden; 6/10 X 100
= 60’tır.
48.
Sorunun seçenekleri incelendiğinde A ve
C genelleme, B ve D olgu, E ise teori/kanundur.
Olgu (olay+zaman+mekan): Kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak
kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeylerdir.
Genelleme: Kavramlar arasındaki ilişkiyi
açıklayan bir cümle, genellikle çok geniş
alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadelerdir. Kuram/Teori: Bilimsel, deneye dayalı
çalışmalarla ve gözlemlerle edinilen bilgilerin geliştirilen ilkeler tespit ettikten sonra
bunları doğa kanunlarıyla ve gözlemlerle
bir araya getirerek kuramları/teorileri oluştururlar. Kuramlar tamamen ispatlanmadıkları gibi tamamen de çürütülememiştir.
Sürekli olarak geliştirilmeye açık kavramsal yapılardır. Geçerliğini kaybeden ya da
zayıflayan kuramlar ya atılır ya da yeniden
tanımlanır.
A B C D E
A B C D E
46.
A ve B ustalarının yaptıkları işler birbirine
eşittir. Düşeyde aldıkları yollar birbirine eşit
olduğu için yapılan işler de eşittir. Öğrencinin cevabı ve buna dayalı olarak yaptığı
açıklama ve kesinlikle emin olduğunu ifade
etmesi öğrencide kavram yanılgısı olduğunun göstergesidir.
49.
A B C D E
A B C D E
Duyuşsal alan basamakları alma, tepkide
bulunma, değer verme, örgütleme ve kişilik
haline getirme şeklinde 5 düzeyde gerçekleşir. “Kendisine ve çevresine karşı ilgili ve
meraklıdır.” tepkide bulunma, “Kendisini ve
çevresini sürekli sorgular.” ile “Kendisi ve
çevresi için güvenlik önlemleri alır.” kazanımları yaşam tarzi geliştirme/kişilik hâline
getirme düzeyidir. Buna göre öncüllerde
verilen kazanımlar tutumlar ve değerler
alanında ele alınmıştır.
A B C D E
44.
Karışımlarda atomlar kendi özelliklerini
yani kimliklerini kaybetmezler. Karışımlar
fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Bileşikler ise kimyasal yolla oluşur ve kimyasal yöntemlerle
ayrışırılar. Karışımlar ve bileşikler en az iki
cins atom ihtiva ederler. Saf madde sadece
kendi atomlarından oluşur. Yapılarında tek
cins tanecik bulundururlar. Saf maddeler
sadece bir madde içerir ifadesi kavram
yanılgısıdır. Karışımı oluşturan maddeler
karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu
hâlde bileşiği oluşturan elementler fiziksel
ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler.
Buna göre I ve III alan eğitimi araştırmalarında kavram yanılgısı olarak verilir.
47.
Bu öğretmen katı, sıvı ve gazların basıncıyla ilgili olarak rapor istediğine ve 2 haftalık
süre tanıdığına göre öğretim sürecini değerlendirmek amaçlı bir performans görevi
vermiştir. Bu süreçte öğrenciler I, II, IV ve
V öncüllerinde ifade edilen bilimsel süreç
becerilerini kullanacaktır ancak öğretmen
sınıfta sunum istememiştir. Öğretmenin
sunum becerisinin geliştirmeyi hedeflediği
söylenemez.
50.
Soru öncülünde verilen sembolün anlamı
kimyasal tehlikedir. Kimyasalların çoğunun
solunması ve cilde teması tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu nedenle kimyasallarla
çalışılırken dikkatli olunmalıdır. Diğer seçeneklerde yer alan güvenlik önlemlerinin
sembolleri farklıdır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
TG – 7
8
Download

Fen ve Teknoloji 7 - İhtiyaç Yayıncılık