KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
22 – 23 Şubat 2014
TG – 2
ÖABT – FİZİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FİZ
1.
Kaptan sıvı taşana kadar sıvının hacmi
arttığı için öz kütlesi azalır. X noktasının
basıncı alttan gelen sıvının etkisi ile kaptan sıvı taşana kadar artacaktır. Kaptan
sıvı taşınca yükseklik sabit kalıp öz kütle
azalacağı için basınç azalacaktır. Y noktası
için ise kap düzgün olduğu için önce değişmeyip sonra azalacaktır. Düzgün azalma
olmaz çünkü son basınç sıfır olamaz.
4.
Buz erirse ilk durumda kapalı kaptaki sıvı
yüksekliği değişmez. Havanın hacmi arttığı için basıncı azalır. Bu nedenle sol kolda
sıvı yükselir. Sağ koldaki h su seviyesi azalır. (I doğru)
TG – 2
6.
r = 30 cm
X noktasındaki su basıncı için açık uca bakılır, yükseklik azaldığı için azalır. (II yanlış)
G1
Kapalı koldaki hava basıncı azalır. Eğer
değişmeseydi kabın alt tarafındaki basınçlar da değişmezdi. Sağ taraftaki tabanda
basınç azaldığı için sol tarafın da azalması
gerekir. (III doğru)
A B C D E
G2
G1 gözlemicisi çukur yüzeyi gördüğü için
r1 = - 30 cm , G2 gözlemcisi düz yüzey göreceğinden r2 = 3 alınarak işlem yapma4
lıyız. Ortamın kırıcılık indisi
iken odak
3
uzaklığı,
A B C D E
nm
1
1
1
=d
- 1 nd + n
no
r1 r2
f
N
1
1
1 J2
= K - 1Od + n
O
K4
30 3
f
OO
KK
P
L3
2.
3
1
1
= d - 1 nd n
2
30
f
K ve L kondansatörlerinin toplam yükü 6q
olduğuna göre başlangıçta yükleri 3q ve
3q dur.
1
1
1
= : dn
2
30
f
Son durumda toplam yük K ve L arasında
Q
bağıntısıorantılı olarak paylaşılır. C =
V
na göre C ile Q doğru orantılı olmalı. Yani
K'nın son yükü 2q, L'nin ki 4q olur. Dolayısıyla K'dan L'ye q kadar yük geçer.
f = - 60 bulunur.
A B C D E
A B C D E
3.
5.
Cisim yukarı çıkarken
j
mg Fs
7.
3 f - 2 f = I 1 : ( R + 2 R)
F = ma
mg + Fs = ma
Şekil - I için
Fs = k : AV 2
mg + kAV 2 = ma ya göre hız
sürekli azaldığı için ivmesi azalır.
(I doğru).
I1 =
f
3R
G2
f
2
f
h
G3
f
f
2 f + 3 f = I 2 ( R + R)
I2 =
5f
2R
Çıkarken ivme mg + fs = ma ç
Şekil - III için
İnerken ivmesi mg - fs = ma i
2 f = I 3 ( R + R)
A B C D E
f
Şekil - II için
Tepe noktasında ivme mg = ma ya göre
yer çekimi ivmesine eşittir. (II yanlış).
a ç > a i olur. (III doğru).
G1
I3 =
Gözlerden aynaların uçlarına ışık çizerek
görüş alanına bakabiliriz. Buna göre aynalar aracılığıyla düşey düzlemde gördükleri
uzaklıkların d1 > d2 > d3 olduğu görülür.
,A B C D E
f
bulunur.
R
Buna göre
I 2 > I 3 > I 1 bulunur.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
8.
TG – 2
11.
Hız - zaman grafiğini çizelim.
j
j
3
Hız
Yaydaki maksimum sıkışma her iki cisimde
aynı hızla hareket ettiğinde olur.
14.
Enerji korunumuna göre
XY
YZ
1424314243
t2
t1
YZ =
1
1
1
1
: 6 : 40 2 + : 4 : 20 2 = : 960 : x 2 + : 10 : (32) 2
2
2
2
2
4800 + 800 = 480x 2 + 5120
5600 - 5120 = 480x 2
XY = YZ olduğu için
dj +
j
nt
3 1
j
= t2
2
3
t2
A B C D E
V0 = 32 m/s
j
:t
3 2
t1
F1 = F3 > F2 bulunur.
240 + 80 = 10V0
j
nt
3 1
2
6
F2 = B : i : , : sin 53 tür.
6 : 40 + 4 : 20 = (10) V0
dj +
4 j t1
F1 = F3 = B : i : , dir.
m 1 V1 + m 2 V2 = m T V0
Hız - zaman grafiğinin altındaki alan yer
değiştirmeyi verir.
XY =
Şekil - I'de açının bir önemi yoktur. Çünkü
manyetik alan vektörü tele diktir.
1
1
1
1
m V 2 + m 2 V22 = kx 2 + m T V02
2 1 1
2
2
2
Zaman
Üzerinde i akımı geçen tel manyetik alan içinde iken , kadarlık kısmına
F = B : i : l sin a lık kuvvet etkir.
=
j
t
3 2
=
1
bulunur.
2
x = 1 m = 100 cm
A B C D E
12.
A B C D E
15.
0
Bir fotoselde oluşan akım gelen ışığın şiddetine bağlıdır. Aynı fotosele K ve L ışınları
gelip 3i ve I akımları oluştuğu için IK > IL dir.
Kesme potansiyel farkı maksimum kinetik
enerjili elektronları durdurucu potansiyel
farkı olduğu için bu potansiyel fark gelen
ışığın enerjisine bağlıdır.
L ışını için gelen fotonların enerjisi K'den
hc
enerji ile m dalga boyu
büyüktür. E =
m
ters orantılı olduğu için m K > m L olur.
Kürenin içinde elektrik alan çizgisi geçmediği için E = 0 dır.
9.
Gezegenin güneş etrafında dolanırken toplam enerjisi sabittir. Güneşe yaklaştığında
hızı ve kinetik enerjisi artar, potansiyel
enerjisi azalır. (I yanlış, III doğru)
ile bulunur. X'in yükü negatif oldur2
ğu için grafik altta olmalı.
Güneşle gezegen arasındaki çekim kuvveti değişkendir. Çünkü dolanırken güneşe
uzaklığı değişkendir. (II yanlış)
E' = k
E=
kq
X ve Y'nin toplam yükü +2q olup
2q
4r 2
=
E
olur.
2
A B C D E
A B C D E
13.
10.
Kütlesi güneş kütlesinden (1n 9 = 1 güneş
kütlesi) küçük olan yıldızların kendi üzerine çökmesi sonucu Beyaz Cüce oluşur.
Kütlesi 1n 9 - 5n 9 arasına olan yıldızların
çökmesi sonucu siyah cüceye dönüşürler.
Kütlesi 5n 9 - 15n 9 arasında olan yıldızların çökmesi sonucu Nötron Yıldızı oluşur.
Kütlesi 15n 9 den büyük olan yıldızların ölmesi sonucu Kara Delik oluşur.
A B C D E
A B C D E
Güç çarpanı akım ile gerilim arasındaki
açının cosinüs değerine denir.
cos U =
Ve = 10V
U
4
ve Ve = 8V
5
VL – VC
8V
16.
8V
V
e
=1
0V
VC – VL
VL - VC ya da VC - VL değerlerini 6V olması gerekir.
Y ile Z 6 volt, Z ile T arası 16 volt olursa bu
iki gerilimin farkı 6V olmaz.
A B C D E
4
İnci zarların renklenmesi olayında ışık aynı
anda hem yansıyıp hem de kırınıma uğrayarak girişim yapar. Bu olay ışığın tanecik
özelliğine göre açıklanamaz.
Compton olayında bir foton bir elektronla
etkileşir, tanecik özelliği ile açıklanabilir.
Kırınım olayında ışık dar bir aralığı geçerken aralıktan sonra sanki bir nokta varmış
gibi davranır, sonra doğrultu değiştirir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
17.
TG – 2
Girişim deneyinde, merkez doğrusunun
bir tarafındaki düğüm çizgilerinin sayısı
1 m
bağıntısı ile bulunur.
n
2 d
sin i en fazla 1 olduğu için bu bağıntı
d
1
= d n - n şeklinde düzenlenebilir.
2
m
18.
sin i > d n -
En fazla 8 tane düğüm çizgisi varsa merkez doğrultusunun bir tarafında 4 tane düğüm çizgisi oluşur.
19.
mgsina
cm 0 c 2 = m 0 c 2 + Ek
a
cm 0 c 2 = m 0 c 2 +
Hız
c m0 c2 =
K
L
d
1
= 42
m
c=
Zemin
c
d
7
=
2
m
Eğik düzlemde ivme mg sin a = ma
7m
d>
olur.
2
Cisimlerin hız - zaman grafikleri şekildeki
gibi olur.
7m
den büyük olduğu anlaşılır.
2
Düğüm çizgilerinin bir tanesi kaynak üzerine denk gelirse bu düğüm çizgisi oluşmaz.
5. düğüm çizgisinin kaynaklar üzerinde
oluştuğunu kabul edelim.
1-
5
4
V2
c2
1
c2 - V2
c2
Hız - zaman grafiğinin altındaki alan yer
değiştirmeyi verir.
25
c2
=
2
16
c - V2
Buna göre eğik düzlemde cisimler arası
uzaklık artar, yatay düzlemde azalır.
25c 2 - 25V 2 = 16c 2
Yatay zemine varma süreleri
9c 2 = 25V 2
m g sin a = m a
V=
a = g sin a ile orantılıdır. x =
d
1
< d5 - n
2
m
5
m c2
4 0
5
=
4
1 2
at Ayda
2
yer çekimi azaldığı için süre artar. (III doğru)
d
1
< dn - n
2
m
1
m c2
4 o
1
a = g sin a olarak bulunur.
Buradan kaynaklar arası d uzaklığının
m=
A B C D E
m=
9m
d≤
olur.
2
9m
olursa 5. düğüm çizgisi kaynaklar
2
üzerine gelir. Dolayısıyla bu düğüm çizgisi
oluşmaz.
m=
d=
7m
9m
<d≤
bulunur.
2
2
E = Eo + Ek
3c
5
h
h
=
p
cm 0 V
h
5
3
: m0 : c
5
4
4h
bulunur.
3m 0 c
A B C D E
A B C D E
20.
Özindüksiyon emk si
ii
olarak bulunur.
it
(–) den dolayı (0 – t) aralığında düzgün bir
artış olmalı (t – 2t) aralığında emk değişmediği için devre akımı değişmemiştir.
f =-L -
(2t – 3t) aralığında emk zamanının üstünde
olduğu için devre akımı da azalma olmalı.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
21.
Açısal momentum için L = n
L = mVr kullanabiliriz.
V=
TG – 2
h
ve
2r
24.
frekans
nh
Saçılan
foton
Gelen
foton
n " iğ sayısı
53°
37°
L " yay uzunluğuF " kuvvet
n " birim uzunluğun kütlesidir.
nh
= m : 2rr : r : f
2r
4r 2 r 2 : m
26.
F
bağıntısına göre
n
f " frekans
2r r
& V = 2rr : f
T
.
nh
= mVr
2r
n
2L
f=
= f bulunur.
8=
n
2:6
8=
n
:6
12
Saçılan
elektron
36
1
Momentum korunumundan düşeyde momentum olmadığı için saçılan fotonun ve
elektronu düşey momentumları eşit büyüklükte olmalı.
n = 16 bulunur.
A B C D E
A B C D E
Psaçılan foton : sin 53 = Psaçılan
Pf :
Pf
3
4
= Pe :
5
5
Pe
=
elektron : sin 37
3P
olur.
4P
Pgelen 5P olur.
E = P:c
Enerji Momentum
22.
Foton için enerji ile momentum doğru orantılıdır. Gelen fotonun enerjisi 5E ise saçılan
fotonunki 3E, elektronun ki 5 – 3 = 2E'dir.
Cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığından dolayı kinetik enerji korunur. Buna
göre cismin çizgisel hızı değişmez. (I doğru)
Eg
Ee
V = w : r bağıntısına göre ipin dolandığı
yarıçap azalır ve w açısal hız artar. (II doğru)
Cismin eylemsizlik torku I = mr 2 ile orantılıdır. r azaldığı için azalır.
27.
A B C D E
5
bulunur.
2
=
fl = f
(V " Vg)
(V " Vk)
A B C D E
olarak bulunur.
f l = algılanan frekans
f = kaynağın frekansı
V = ses hızı
25.
Vg = gözlemcinin hızı
Vk = kaynağın hızı
4h
h
4h
Çubuğun eylemsizlik torku
Vg = 0
L
Çubuğun açısal hızı
K cismi 4h aşağı çekilirse L cismine bağlı
makaranın sol tarafındaki ip 4h yukarı çıkar. M cismi h kadar yukarı çıkarsa L cismine bağlı makaranın sağ tarafındaki ip h
kadar aşağı iner.
V = w:r
4h'ın 2h'ı makarayı yükseltir. 2h'ı döndürür.
6 = w:2
2h'ın h'ı makarayı alçaltır. h'ı döndürür.
w = 3 rad/s olur.
Sonuçta 2h -
20
1
1
I=
m, 2 & I =
: 5 : 42 =
kg : m 2
12
3
12
olur.
Çubuğun açısal momentumu
Kaynak gözlemciye yaklaştığı için Vk (–)
alınır.
M
K
23.
h
3h
h
=
yükselir.
2
2
A B C D E
L = I:w
f l = 590 :
fl =
(340 + 0)
(340 - 45)
590 : 340
295
f l = 680 Hz bulunur.
A B C D E
28.
E = B : c olmak üzere
E = 6 : 10 -4 : 3 : 10 8 = 18 : 10 4 N/C
nur.
bulu-
Yönü sağ elin dört parmağı B 'nin yönünü
20
L=
:3
3
avuç içinden çıkan vektör C 'nin yönünü
gösterecek şekilde tutulursa baş parmak
L = 20 kg m 2 /s olur.
E 'nin yönünü gösterir. (–y)
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
29.
TG – 2
Elektronların kinetik enerjisi oluşan X ışınlarının maksimum enerjisine eşittir.
33.
r = r0 : A
E foton = E elektron
hf =
6 : 10
-34
Bir atomun çekirdeğinin yarıçapı
1/3
37.
bağıntısı ile bulunur.
4, 8 = 1, 2 : A 1/3 A " kütle numarası
1
m V
2 e
4=
1
: f = : 910 -31 : (8 : 10 6) 2
2
Maxwell yasaları elektrik ve manyetik alanların oluşturduğu olayları ve bu iki alanın
birbiriyle ilişkisini inceler.
Maxwell'de durgun yükler için Gauss Yasası'na göre kapalı yüzeyin iç yüzeyindeki
elektrik alan şiddeti ile yüzeyin dışındaki
elektrik alanın şiddeti birbirine eşittir.
1
A3
A = 64 bulunur.
A B C D E
A B C D E
f = 48 : 10 15 Hz bulunur.
A B C D E
34.
30.
n2
ile bulunur.
z
3. uyarılma enerji seviyesi n = 4. yörüngededir.
Yarıçap r = 0, 53 :
q : f1 =
1
1
mVS - mV12
2
2
r, n2 ile orantılı olduğu için r, 16 katına çıkar.
q : f1 =
1
1
: m 9 V 2 - m4 V 2
2
2
Açısal momentum
qf 2 =
kq
dir. (I yanlış)
r
Elektrik alanın büyüklüğü yarıçapın karesi
ile azalır. (II doğru)
nh
formülü ile bulunur.
2r
L, n ile orantılıdır.
Yüzey alanı r2 ile artarken elektrik alanın
1
büyüklüğü
ile azalır ve yüzeyden geçen
r2
elektrik akısı sabit kalır. (III doğru)
L, 4 katına çıkar.
1
1
mV 2 - m9V 2
2
2
Elektriksel potansiyel yarıçapla ters orantılı
olarak azalır.
V=
L=
1
q f 1 = m5 V 2
2
- qf 2 =
38.
A B C D E
1
m8V 2
2
A B C D E
f 2 > f 1 oldueu görülür.
Hız - zaman grafiğinin altındaki alan yer
değiştirmeyi verdiği için 0 - 2t aralığındaki
alanın 2t – 3t aralığındakinden büyük olduğu görülür. d1 > d2
35.
Dalga boyu =
T = °C + 273
T = 127 + 273
A B C D E
T = 400K
m=
m=
Wien sabiti
Sıcaklık
3 : 10 6
400
30000 0 0
39.
40 0
m = 7500 nm dir.
Radyoaktif olaylarda kütle enerjiye dönüşür. (II doğru)
A B C D E
31.
Kaynaktan ilk çıkan dalgalar Z - T kenarına
yakın olan dalgalardır. Son çıkan dalgaların dalga boyunun azaldığı görülmektedir.
V
m=
bağıntısına göre frekans artarsa
f
dalga boyu azalır. (I doğru, III yanlış)
ZT kenarına yaklaştıkça dalga boyunun
arttığı görülüyor yani ZT kenarı XY kenarından derin olabilir. (II doğru)
A B C D E
36.
Radyoaktif olaylarda toplam proton sayısı ve toplam nötron sayısı değişebilir ışımalarla toplam nükleon sayısı değişmez.
(III doğru)
Elektronun momentumu
p = 10, 92 : 10 -27 kg : m/s dir.
p'nin belirsizliği bu değerin %0,001'i kadardır.
ip =
0, 001
: 10, 92 : 10 -27
100
40.
Heisenberg belirsizlik ilkesine göre
ix : ip ≥
Y cismi h kadar aşağı inerse 3 mgh'lık
enerji kaybeder. X cismi ise 2h yukarı çıkar
ve 2mg : 2h yani 4 mgh'lık enerji kazanır.
F kuvveti en az mgh'lık iş yapmalı ki kaybolan 3 mgh ile kazanılan 4 mgh'ı dengelesin.
A B C D E
A B C D E
p = m e : V = 9, 1 : 10 -31 : 12 : 10 3
ip = 1, 092 : 10 -31 kg : m/s olur.
32.
Radyoaktif bozunmalardaki alfa ve beta
parçacıktır. Gama ise ışımadır, parçacık
değildir. (I yanlış)
'
2
qI =
'
ix ≥
2 ip
ix ≥
1, 05 : 10
+ 2e
Kuarkın (u) yükü
, aşağı kuarkın (d)
3
-e
yükü
ve karşıt aşağı kuarkın yükü
3
+e
tür.
3
Buna göre
q II = -
-34
2 : 1, 092 : 10 -31
q III = +
ix = 0, 48 mm olur.
q
3
-
q
3
+
2q
3
= 0 (nötr)
2e e
+ = + e dir.
3
3
Yani q I = q III > q II dir.
A B C D E
7
+ 2e 2e e
+
- = + e dir.
3
3
3
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
41.
TG – 2
Öğrenme sürecinde soru - cevap tekniğinden yararlanan bir öğretmen öğrencisine
sorduğu soruya doğru cevap almıştır. Bu
süreçte öğretmenin verilen dönüt türlerinden hangisini kullanmasının daha az işlevsel olduğu sorulmuştur. Seçenekler analiz
edildiğinde teyit edici dönüt, öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi vermektir.
Yani cevabın doğru ya da yanlış olduğunu
öğrenciye söylemek teyit edici dönüttür.
Bu süreçte teyit edici dönütün kullanılması
etkili olacaktır. Açıklayıcı dönüt, öğrenciye
öğrenme sonuçları hakkında bilgi verildiği
gibi, doğru cevabın neden doğru olduğunun açıklanmasıdır. Öğretmenin soru öncülünde verilen soru cevap dizisi içerisinde
açıklayıcı dönütten yararlanması oldukça
yararlı olacaktır. Pekiştirici dönüt, yanlış
ve eksik öğrenmelerin yerini doğru ve tam
öğrenmeler alırken sunulan dönütlerdir.
Öğrenci soru öncülündeki süreçte doğru cevap verdiği için ona pekiştirici dönüt
sunulması yararlı olacaktır. Eklemlemeye
dönük dönüt, öğrencinin var olan bilgisini genişletmeyi sağlar. Öğrencinin sahip
olduğu bilgi ile yeni bilgi arasında ilişkiler
kurmaya ve öğrencinin sahip olduğu şemayı genişletmeye yardım eder. Bu nedenle
doğru cevapların ardından sunulması
oldukça önemlidir. Ancak öğretmenin sorduğu soruya öğrenci doğru cevap verdiğinden öğretmenin öğrenciye düzeltici dönüt
sunması daha az işlevseldir. Çünkü bu dönüt türünde öğrenme sonuçlarıyla birlikte
doğru cevabın ne olduğu da söylenir. Zira
öğrencinin doğru cevabı verdiği bir süreçte, öğretmenin doğru cevabı tekrar etmesi
daha az işlevseldir.
43.
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulamaya koyma biçimlerinden biri de 5E
modelidir. İş, güç, enerji konusuyla ilgili
öncüllerde verilenler incelendiğinde doğru
sıralama III, IV, II, V ve I olmalıdır. Giriş ilgi
ve merak uyandırmalı ön bilgi yoklamaya
yönelik olmalı, keşfetme zengin etkinliklerle desenlenmeli kavram, ilke ve genellemeye ulaştırmalı, açıklama öğretmenin bilimsel bilgileri belirtmesi, derinleştirme yeni
problem durumlarına ve günlük hayata aktarmayı hedeflemeli, değerlendirme ise ne
kadar? sorusunun cevabına ulaştırmalıdır.
46.
A B C D E
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut
bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük
ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem
ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış
hipoteze, teori denir. Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında
doğrulanabilmelidir. Teoriler ve kanunlar
değiştirilebilirler. Bunlar sıkça teste tabi
tutulurlar. Yeni bir gözlem bir teorinin veya
kanunun yanlışlığını ortaya çıkarırsa, teori
ya değiştirilir veya ortadan kaldırılır. Buna
göre I, II ve V. öncüllerdeki yargılar doğrudur.
A B C D E
47.
44.
Erken yaşta öğrenilen ve lise yıllarında
da değişmeden kalan hatalı öğrenmeler,
öğrencilerin inançları, öğretmenin kavramı
hatalı kullanması ya da kitaplardaki hatalar kavram yanılgılarına yol açar. Hareket
kuvvet konusuyla ilgili öncüllerde verilen
öğrenci cevapları alan eğitimi araştırmalarında kavram yanılgısı olarak verilmektedir.
Bu deney sürecindeki bağımlı değişken
karo taşının hızı, bağımsız değişken rampanın yüksekliği, kontrol değişkenleri ise
karo taşlarının büyüklüğü, cinsi ve yüzeyi,
rampanın yüzeyi, karo taşının bırakıldığı
yer vb. Bu durumda rampanın yüksekliği
kontrol değişkeni değil bağımsız değişkendir.
A B C D E
48.
A B C D E
A B C D E
Pascal’dan yıllar evvel havacılık çalışmaları başlamıştır. Marco Polo'nun gezileri,
Leonardo da Vinci’nin çizimleri Hezarfen
Ahmet Çelebi hatta MÖ 4., 5. Yüzyıllarda
bile insanoğlunun uçma hayalleri ve yaptığı uçurtmalar vardır. Pascal’ın fizik bilimine
katkısının olduğu kadar aslında en büyük
eserlerini matematik bilimi içerisinde vermiştir. Buna göre I. ve II. öncüller paragraftaki ifadeleri destekler niteliktedir.
A B C D E
45.
42.
Bilimsel süreç becerileri; öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan,
kendi öğrenmelerinden sorumluluk alma
duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerilerdir. Soru öncülündeki soruyu öğrencilerine yönelten
öğretmenin deney sürecinde değişkenlerin
değiştirilmesinin sonuca etkisini saptama
işlemini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir.
A B C D E
Kavram ağı öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini yazılı öğretim araçlarındaki (
ders kitabı, dergi, ansiklopedi, vb..) kavram
ve ilkelerle uyumlu bir biçimde sergileyen
bir grafik araçtır. Kavram ağlarına, birbirleriyle ilişkili bilgilerin nasıl farklı kategorilere sokulabileceğini gösteren görsel
haritalardır diyebiliriz. Şematik ağda denilen bu araç öğrencilerin; a) Beyin fırtınası
yaratarak bilgilerini harekete geçirmek, b)
Yeni kavramları geliştirmek, c) Kavramlar
arası yeni ilişkiler kurmak, d) Kavramları
yeniden düzenlemek. gibi zihin etkinlikleriyle yazılı metinleri daha iyi anlamalarına
yardımcı olur. Kavram öğretiminin ve kavram yanılgılarının çok yaygın görüldüğü
fizik biliminde bunun gibi ölçme araçlarını
kullanmak öğretim etkinliklerinin etkililiğini
arttıracaktır.
A B C D E
8
49.
Gerçek bir olay ya da olguya benzetilerek
yapılan kopyalara veya zihinde tasarlanan
olay ve olguların gerçek yaşamda canlandırılmasına modelleme denir. Fizikte model
oluşturmak demek, herhangi bir olay, olgu
ya da hipotezin test edilebilmesini sağlamak demektir. Buna göre I, III ve IV öncüllerde yer alan ifadeler doğrudur.
A B C D E
50.
Aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimler sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamlarda aynı anda yere düşerken kütle önemli
değildir. Bu gösteri deneyinde hava sürtünmesinin sıfır yapılması gerekmektedir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

TG – 2 - İhtiyaç Yayıncılık