KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
22 – 23 Şubat 2014
TG – 2
ÖABT – BİYOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / BİY
1.
Şekilde üre molekülünün (•) geçtiği damarlar gösterilmiştir.
4.
Kapıtoplardamarına verilen ürenin damarlardan geçiş sırası şekilde numaralarla
gösterilmiştir.
4
Alt ana
toplardamarı
6
Aort
3
2
Grafiğe göre X tatlı su, Y tuzlu su balığıdır.
Tatlı su balığı
A B C D E
5
Akciğer
7.
Glikokaliks tabakası hücre zarının dış yüzeyinde yer alır, hücre çeperlerinde bulunmaz.
Akciğer
toplardamarı
Akciğer
atardamarı
Bitki hücrelerinde glikokaliks tabakası bulunmaz, hayvan hücrelerinde bulunur. Glikokaliks tabakası hücreye özgünlük verir
ve hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.
TG – 2
Glomerulusları
küçüktür.
Hipotonik idrar
oluşturur.
Hipertonik idrar
oluşturur.
Su içmezler.
Sürekli su içerler.
Solungaçlarından
aktif taşıma ile tuz
alırlar.
Solungaçlarından
tuz atarlar.
Karaciğer
K.ciğer
üstü
toplardamarı
Tuzlu su balığı
Glomeruluslar gelişmiştir.
A B C D E
1 Kapı
toplardamarı
İnce bağırsak
Böbrek
toplardamarı
Böbrek
Böbrek
atardamarı
A B C D E
5.
2.
Manto boşluğunda bulunan solungaçlarla
solunum yapan canlılar yumuşakçalar sınıfında yer alan Cephalophoda grubudur.
8.
Su çok iyi bir çözücü olmasının yanı sıra
enzimlerin çalışması için gerekli olma,
madde ve ısının taşınmasında görev alma
gibi özelliklere sahiptir.
A B C D E
Eğrelti otları çiçeksiz bitkiler grubunda yer
aldığından çiçekli bitkilerde gerçekleşen
polenizasyon (tozlaşma) ve jeneratif çekirdek oluşumunu meydana getiremezler.
Suyun yapısındaki oksijen ve hidrojen
atomları arasında kovalent bağlar bulunur.
A B C D E
Ancak hem çiçeksiz bitkilerde hem de çiçekli bitkilerde eşeyli üreme görüldüğünden 2n kromozomlu zigot oluşumu meydana gelir.
A B C D E
9.
Çubuk reseptörlerde aydınlık ve karanlık
ortamlarda meydana gelen değişiklikler
şunlardır:
Aydınlıkta
3.
Fragmoplast $ Bitki hücrelerinin sitokinezinde görev alan ara plak
Klatrin $ Hayvansal hücrelerin boğumlanmasını sağlayan yapı
Kinetekor $ Hem bitkisel hem hayvansal
hücrelerde bulunan ve iğ ipliklerinin tutunmasını sağlayan yapıdır.
A B C D E
6.
Bir virüs DNA ya da RNA içerir. Bu nedenle konak hücre içinde çoğalırken serbest
ribonükleotidlerin mi yoksa deoksiribonükleotidlerin mi azalacağı bilinemez.
Her virüs için konak hücre içindeki serbest
amino asitler kullanılarak protein kılıf sentezleneceğinden, konak hücrenin sitoplazmasındaki serbest amino asit sayısı azalır.
A B C D E
3
Karanlıkta
Rodopsin, retinal
ve opsine ayrılır.
Rodopsin oluşur.
cGMP, GMP’ye
dönüştürülür.
GMP, cGMP’ye
dönüştürülür.
Sodyum kanalları
kapanır.
Sodyum kanalları
açılır.
Çubuk hücresi
hiperpolarize olur.
Çubuk hücresi
depolarize olur.
Glutamat salınımı
durur.
Glutamat salınımı
artar.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
13.
mitoz
X
Apoptosiz, genetik yaşam süresini tamamlamış hücrelerin, lizozom aracılığı ile planlı
bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır.
1° li spermatosit (AaBb)
mayoz I (Kromozom sayısı yarıya
iner, homolog kromozomlar ayrılır.)
16.
Öz
A B C D E
Fellem
(mantar doku)
Spermatogonium (AaBb)
Felloderma
10.
TG – 2
2° li spermatosit
Y
mayoz II
(Kromozom sayısı değişmez.)
Kambiyum
Z
Fellogen
(mantar kambiyumu)
A B C D E
spermatidler
A B C D E
11.
Mide asidi, deri, gözyaşı, mukus, tükrük vb.
salgılar savunma sisteminin birinci hattını;
kupfer hücreleri gibi fagositoz yapan hücreler ise savunmanın ikinci hattını oluştururlar.
14.
X, glikoz, fruktoz ya da galaktoz olabilir.
X ve Y’nin toplam kütlesi Z’den fazladır;
çünkü Z oluşurken H2O açığa çıkar.
17.
Z’de 12 karbon atomu vardır.
A B C D E
Bazofil hücreleri bir çeşit akyuvar olup histamin salgılar ve damarları genişletir. Böylece dokulara kan ve antikor akışı hızlanır.
Mantarların hücre çeperinde kitin bulunur.
Bazı mantarlar fakültatiftir. Bazı mantarlar
tek, bazı mantarlar çok hücrelidir. Mantarlar heteretrof olduğundan fotosentez yapamazlar. Tüm mantarlar glikojen depolar.
A B C D E
T lenfositler hücresel bağışıklıkta görev
alırlar ancak antikor üretemezler.
Ig G ise plasentadan geçebilen antikorlardan biridir.
A B C D E
15.
44 + XXX genotipli birey:
a) Kardeş kromatid ayrılmaması
ya da
12.
Fosfor ve azot elementleri fotosentez için
gerekli ham maddelerdendir. Bir gölde
bunların miktarlarının artmasına bağlı olarak alg (üretici canlı) sayısı ve organik besin miktarı artar; ancak bir süre sonra alglerin aşırı artışına bağlı olarak göl yüzeyi
kapanır ve oksijenin gölün alt katmanlarına
geçişi engellenir. Bu durumda balık ve diğer hayvanların sayısı azalır.
A B C D E
b) Homolog kromozom ayrılmaması
18.
45 + XY genotipli birey
a) Kardeş kromatid ayrılmaması
ya da
b) Homolog kromozom ayrılmaması
44 + XYY genotipli birey ise
Hücresel solunumda ATP’nin tüketildiği
tek evre glikoliz evresidir; ATP üretimi ise
glikoliz, krebs ve ETS evresinde gerçekleşir. Krebse hazırlık evresinde ATP üretimi
olmaz.
A B C D E
kesinlikle kardeş kromatid (YY) ayrılmaması sonucu oluşur.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
19.
TG – 2
Aktin ve miyozin iplikleri proteinden yapılmıştır.
22.
aa
XX
I bantları anizotrop olup ışığı bir kez kırarken, A bantları izotrop olup ışığı iki kez
kırar.
A
XY
Aa
XX
25.
A
XY
1
Sincap kendi hayatını tehlikeye atarak grubun diğer üyelerinin hayatını kurtarmaya
çalışarak bir fedakarlık (özveri) davranışı
(alturizm) sergilemiştir.
A B C D E
Kasılma sırasında H bandının boyu küçülür ancak A bandının boyu değişmez.
2
aa
XX
Kasılma sırasında motor uç plaktan asetilkolin salgılanır.
Aa
XX
3
a
XY
normalde
Aa
XX
olmalıydı.
Kasılma sırasında Ca+2 iyonları sarkoplazmik retikulumdan sitoplazmaya çıkarken,
gevşemede sarkoplazmik retikuluma geri
döner.
A
XX
Aa
XX
4
aa
XX
A
XY
5
a
XY
normalde
Aa
XX
olmalıydı.
A B C D E
A B C D E
23.
20.
Sitoplazma hareketleri tüm hücrelerde
gerçekleştirilir. Sitoplazma hareketleri mikrotübül ve mikroflamentler aracılığıyla gerçekleşirken hem protoplazmanın homojen
olmasını sağlar hem de hücre içinde ısı ve
madde taşınmasına yardım eder.
mRNA
kodonu
Mitokondriyal
karşılığı
Standart
karşılığı
AUA
Metionin
İzolösin
AGA
Stop
Arjinin
AGG
Stop
Arjinin
A B C D E
A B C D E
24.
21.
Ribozom rRNA ve proteinden oluşur. Büyük alt birimde yer alan polipeptidil transferaz enzimi, peptid bağı oluşumunda görev
alır. Ökaryot canlılarda ribozomun büyük
alt birimi 60S, küçük alt birimi ise 40S değerindedir.
A B C D E
26.
Glomerulustaki kan basıncının azalması daha az idrar üretilmesine sebep olur.
Kandaki adrenalin miktarının artması kan
basıncının dolayısı ile süzülme miktarını
artırarak bireyin daha fazla idrar oluşturmasına neden olur. Kandaki su miktarının
azalması, kanın ozmotik basıncını arttırır,
bu da idrarın az üretilmesine sebep olur.
A B C D E
Limbik sistemde aşağıdaki yapılar bulunur:
●● Amigdala
●● Hipokampus
27.
●● Singulat girus
●● Mamiller kitleler
Medulla spinalis (omurilik) ise limbik sistemde bulunmaz.
A B C D E
5
Sitokromlar ETS elemanlarından olup Fe
elementi içerir.
Hemoglobin ve miyoglobin solunum pigmentleri olup Fe içerir.
Heparin ise Fe içermez.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
28.
TG – 2
Kuşlarda ana atardamar olan aort kalpten
çıkarken sağa döner.
31.
Kuşlarda solunum kapasitesini artırmak
için akciğerlere bağlı hava kesecikleri bulunur.
Şekilde kromozomdan bir parçanın yitirildiği görülmektedir.
Bu durum delesyona bir örnektir.
II. Su sayısı = Nükleotid sayısı – 2 &
500 – 2 = 498
III. Su sayısı = nükleotid sayısı – 1 & 500
– 1 = 499
A B C D E
Buna göre oluşan su sayısı çoktan aza
doğru I - III - II şeklinde sıralanır.
Kuşlar kasaral omurgalılardan olduklarından iç döllenmeyi gerçekleştirirler, embriyo
gelişimi ise vücut dışında olur.
A B C D E
Kuşlarda kalp dört odacıklıdır.
Kuşlar poikilotermal (soğukkanlı) değil, homoitermal (sıcak kanlı) canlılardır.
A B C D E
29.
30.
Fotosentez O2 li solunum ve fermentasyon
tepkimelerinin tümünde enzimler görev
alır. Bu nedenle bu tepkimeler sıcaklıktan
etkilenir.
32.
Bu tepkimelerden sadece O2 li solunum
mitokondride gerçekleşir (ökaryotlarda).
Fotosentez kloroplastta ya da sitoplazmada, fermantasyon ise sitoplazmada gerçekleşir.
Grafikteki tüm aralıklarda çizgili kaslarda
oksijenli solunum gerçekleşmekte ve buna
bağlı olarak da CO2 ve H2O üretilmektedir.
t1 anından itibaren ise laktik asit fermentasyonuna bağlı olarak laktik asit oluşmaktadır. t1 - t2 aralığında hücreye yeterli
O2 gelmediğinden oksijenli solunuma ek
olarak laktik asit fermantasyonu da gerçekleşmektedir.
A B C D E
A B C D E
Aktif taşımada madde geçişi, az yoğun
ortamdan çok yoğun ortama doğru olur.
Bu nedenle ATP harcanır ve sadece canlı
hücrelerde gerçekleşir.
33.
35.
Anne
Baba
ABrr
B0Rr
çocukları $ A0rr
B Rh (–) kan gruplu kız çocukları oluşma
B Rh (-) k›z
.
.
.
olasılığı & 1 : 1 : 1
2 2 2
=
1
8
A B C D E
Yaprak dökümü sırasında yaprak ve çiçek
ile gövde arasında dökülmeyi sağlayacak
absisyon tabakası oluşur.
IAA (oksin) hormonu ise absisyon oluşumunu geciktirir.
Difüzyon çok yoğundan az yoğuna doğru
gerçekleşir. Aktif taşıma ve difüzyonla geçiş yapan maddeler hücre porlarından geçebilecek büyüklüktedir.
Oksin, bitkinin büyümesini, kambiyumun
bölünmesini ve tomurcuk oluşumunu teşvik eder. Oksin nasti hareketlerinden değil,
tropizma hareketlerinden sorumludur.
A B C D E
A B C D E
34.
I. Su sayısı = 500 x 2 = 1000
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
36.
TG – 2
DNA’nın replikasyonu sırasında;
39.
5 - bromourasil $ timin analoğu
Büyük
karbonhidratlar
Proteinler
Yağ
Hidroliz
Glikoz (6C)
Hidroliz
2 - aminopürin $ adenin analoğu olarak
davranır ve DNA’nın yapısına katılarak mutasyona neden olur.
Gliserol
Yağ
asitleri
Nitröz asit ve nitrik asit ise diğer mutajenlerdendir.
42.
Pirüvat (3C)
3C’li
amino
asitler
Proje tabanlı öğrenmede öğretmen sadece
rehberdir. Öğrencisine, takıldığı noktalarda
yol gösterir ancak projenin tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.
A B C D E
2C’li
aminoasitler
2C (Asetil Co-A)
Beta
oksidas- 4C
6C 5C’li
yonu
amino-
A B C D E
asitler
5C
5C
A B C D E
37.
Glioksizom adı verilen özel peroksizomlar,
tohumun çimlenmesi sırasında yağ asitlerinin şekere dönüşmesini sağlar.
40.
Akrozom, lizozom benzeri yapı olup yumurta zarını eritir.
Lökoplast nişasta sentezler ve depolar ancak fotosentezi gerçekleştiremez.
Kan plazmasında Serumda
Albümin
Albümin
Antikor
Antikor
43.
Fibrinojen
O2
O2
Organik besin bulunur.
Organik besin
Nöronlarda elektrokimyasal iletim sırasında Na-K pompası görev alır. Öğrencinin
ön bilgi olarak bu bilgiye sahip olması, 12.
sınıfta anlatılan polarizasyonu anlamasını
kolaylaştırır.
A B C D E
Kan plazmasında fibrin; serumda ise fibrin
ve fibrinojen yer almaz.
A B C D E
A B C D E
38.
PSI ve PSII, kloroplastın grana bölümünde
yer alır.
PSI 700 nm, PSII 680 nm dalga boyundaki
ışığı soğur. Hem PSI’de hem de PSII’de
klorofil bulunur. PSI, hem devirli hem de
devirsiz fotofosforilasyonda, PSII ise sadece devirsiz fotofosforilasyonda görev alır.
41.
Enzimleri etkileyen faktörler, örneğin sıcaklık, besin yüzeyi ve inhibitör etkisi laboratuvar bile kullanmadan basit deneylerle
gösterilebilir. Diğer seçenekleri de verilen
konuları laboratuvarda uygulamak zordur
ancak öğrencilere video gösterimi yapılabilir.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
44.
TG – 2
Gamet bulma konusunda öğrencilerin eşey
ana hücresi (2n) ve gamet (n) bilgisine sahip olması, gametin mayoz bölünmeyle
oluştuğunu bilmesi gerekir. Homolog kromozomların mayozda ayrıldığı ve kromozom üzerinde bir ya da birden fazla gen
olduğu bilgisine sahip olması gerekir.
47.
Hücre organelini sadece liste hâlinde öğrenciye sunmak, hücredeki işlevlerini belirterek öğrencinin konuyu anlamlandırmasına izin vermez. Sadece ezberlemesine yol
açar.
49.
Öğretmen tartışma sırasında her öğrencinin sırayla ve eşit süre konuşmasına izin
vermelidir, ayrımcılık yapmamalıdır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
45.
Bitki gövdesi yer çekimine ters, kökü yer
çekimi yönünde büyür. Yapılan deneyde
ışık etkisi yoktur; eğer ışık tek yönden
gelseydi, ışık ve yer çekiminin bileşkesi
yönünde büyüme olduğu gözlenirdi. Bu nedenle öğrencinin sadece gözleminin doğru
olduğu söylenebilir.
48.
En üst beceri düzeyi, bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme kazanımlarıdır. Bu
nedenle diyabet hastalığını inceleyen, diyeti analiz eden ve değerlendiren öğrenci,
daha üst beceriye sahiptir.
A B C D E
A B C D E
46.
Canlıların sınıflandırılması 9. sınıfta “Canlılar Dünyası” başlığı altında incelenecektir,
temel düzeye ait bir konudur.
A B C D E
8
50.
Eğitim sürecinde konuyla ilgili bol örneğin
verilmesi, ön bilginin tamamlanması ve
güncel soruların sorulması öğrencilerin öğrenme sürecini olumlu etkiler.
A B C D E
Download

TG – 2 - İhtiyaç Yayıncılık