T.c.
MUT KAYMAKAMLIĞr
i|ç€ Milli f,ğnin Mtdürlüğü
s.yl
: ]78588lr/82l/703]67
]0/ L2120l4
I
AcELE vt Gi]NLi)
Konı: okul sütü Progrıml
MÜDüRrüaÜNE
i] Miıli Eğnim
MüdünOğü,nün 26li212o],1 ıarih ve 6976l]o
süni Programl Depolam!" ile iIciliyazısü ekle Pönderilmi§t]l.
§ütleİinin dcpo|aimas !e 8üvönli otamda muh.faa edi]mesine
yönelik iş ve iş]cmlelin ilgi yaa doğruhusunda ,apl aİak, okul sÜtÜ prcgİam]ndan
okul
yamlanacak okul nadünükbri oku sütü depolannün haztrlafu p, uygun]uk tuıanağ1 ırzim
edjlereı ] 30 ocık 201t cuma güİü sııı:l2i00! a kadar [email protected] e
poslı adesine eöndöıilmesi hususundıi
Bileilerinizi
ve
cetğini
rica ederim.
EKLER:
DAĞITlM:
ilkok!l v€ Müsl.kjl An,okUlu Mnd
Özel Anlokuıu t€ilkokul Miid.
Özd€ni.ı€r
Çok Progrdnll Anadolu
Güvenli EI€Hroıik imzah
A6h i|e Avnıdır.
"?,9.,1.1.L.l20,1/+""",
8RloDjk^ğ
j
htp rmd
n$
go!
r
T,c.
MERsiN vALiLiĞi
iı Milıi Eğiti- Müdürlüğü
s,y,
9352593I/8l].9916976l l0
Konu: okulsülü Pogaml Depolama
76A2]20|4
:
(ilçe Milli Eğilim M 0dünüğü)
llgi
:MilLi Eğitim Bakın!ığ lemel Eğilim cenel Müdilrlilğünün l9/l2/2014 ürih rc
6662l367/8l],99/670l56l sgJ-ül yıu6],
l? Ağuİos:ol!
tarih ve 237]3 say|Lj Resfoi Gazoıede yaynnlanan 20l]/5l7l
sayüll B*anlarKltul! Karü doğfuİusunda, okuLsüıü Posİam gnaokulu. ly_Qulanarnlli
!e ilkokul öğEncileİilre, 2o14-2ol5 eğiıim öğrelim rıll ]kinci döneninde yeniden
okul Süderjnin depolanmsj ve güvenlj olırak muhafaza edilmesinc ]-önelil iş ve
işlemLerin ilgi !az doğrulıusunda yapjlaİak, ilçenia bığlü oıul sülü P.ognmlndan
yararlanoak olln hğr oku|idaresi ıarafrndan. okul süıü depolarına ilişkin uygun]uk tulanağ1
;nzim edilelek| ]0 ocak 20l5 cuma gonü mesai biıimine kadar llçeni, kafuİlla
MOdürlüğünüzDeslekHizmğt]eİi-3HizneıBirimineb]lgiVeriLmesihususunda:
Bilgi !e geEğinj önemlc ricaed..]m
![!E&
DAĞlTüM:
Tün ilçe Kgrmlkamİklı.nı
(ilçe Milli Eğİim MüdünükLcr0
A]. jlhü!
içh
^in.^ıllraiAN
Nl{i YrJ
q|,
.,[\
sıyl
T,c,
MiLLi EĞiTiM BAKANLrĞr
Toncl Eğjlin GeıdMndürlüğü
6662l]67l3l],99/670]56l
K.nu: okul sülıü PnArm1 D.polana
|
{n
Mil]i F]ğtim Müdünüğü)
ırih vğ 28738 sa}lll Resmi c.zeıede yayım]rm
tsakınlarKurulu Kaİan.
iLei (a) 7/3ro13
20l]/5l7L iy,]ü
(b) cıda, Tann ve Hayvanoİk Bakanllğ] Hayv.i.]hk cğnel
]4/0
]/20l4 ıırih vc 7025 ]]2] l25 99 ]6]] sa},llyaz§].
MiidürlüğOniin
Biljn,lili üzerc 17 Aaü§os 20]] ıarih vğ 28738 sayllr Rcsmi oazeıcd. yay m]anaİ
20l]/5]7l sayıll ilgi (a) Bakanlaİ Kufu]u Kaİ-ü doğn]lusJnda. okul sütü Pmgn]İl
raoküj!, uygulama $nlij anGlnılı Ve i]kokul öğrencildi.c.201l20]5 cğnim öğrelim J-rl,
ikinci dönemind€ J,e.idsn uygujanacakt.,
Valiliğinizce . okJl süde.inin depolanmas
c,daTanm vc H.yvancılk Bananhll'nln ]lgi(b)
le muhalaalm !öneIit
jş Ve iş]cmlc.ji
y-§ dogfu]tusrda yapl msna litizliklğ
dj[kat cdi]ecokın !! okül sİtü Komisyonu. Poemmdan yaİadanacak olan okullann
depo aınİ! yEl yl] ıaijli ilİ hana$ $nuna kadar hızr halğ geınilnğs] k nUsunda
ıedbiden n al nn,§ nl 9ğ!ayacakd.
okll süıü Pmgnmından ygra.lana.ak .laı her okul idarcsi. oku s010 depolanıa
,Jin J)B " Jr .L|aEc, bnltr coc.l. )(l,.or
Konrislonuna biLgi vgEcelın.
Bilgilerinizi ve g€reğini önemle .i.a .derim,
bcl|n'ç1
L,il. kJd" il o{ \.l
EKLER
D,^clllM:
Ayr İhsijçh
NDt R
cÜRrcY
,
T.c.
crDA rARl]vl vE ti]4].!^\cJl-]l< BAra{NltĞİ
llıwab.,k c.nd
^liidnrıüğlt
3633
[llilllrl!ıı,..
11İLLi FĞhiv UAKA^ı,ıGIN^
(Tenel Dğnn c.nd Müdnnİiü)
ülillıdiğ iı^.e 20t]/517l §ay]ll tsaıanle Kuıü]u
g.rğince tsar !fufo[
qJrJİğ,., \.ıseı,ı B,vnl gın\, önrJ§ nu ,hn"a .lta@
k_' s, l PitğİL.l,ri.ro,4
/JlinöJ4.nq|,1-,. r.id6neT d. ,Jg,,lJ (Jrtr
ırcglm kaPsmndd dığ ! ,ıpdı.ak o)d okul sü! ]jİ{İ içh§ sütü oLup, l;HT
i)lcmi l]5"c'detr r oLfılb uylun lgkLlk b@ tonbiıatoDında s.i..ll,
a].5 dı n,lı
lüççkllninlmğkıai.. Bu n.dcnle (JHT 4nd sa]l]c.i. oda 9glhğ]ndd bilc son kullrho
l§nhift laü. mirsbDtlöj]k olank nihi] kolahilD.ıt, §eı(iyaı rt [email protected]
soğuk
zinci. g.rcİ'incmükg * mbalaj! açııfrım6 korllı,Vla oda s.a!l,ğndı mohJua
.dilebiLT.ktdi. UHT i(me sftıdj! odn scakhğ,ndo Enlcn]j, *.in, İuu, giii.ş a]na)ul
dmnny] nı].ıccck, jsiiin. ! leı]iği ku1! d.fomaıy. un! cngdlğye:k
ş.ki]Je, doaııml
y,Jr] lana rıda, ko]] üariidc bu\üno .atlğn kaIma (şjrinkli)
]]. ı,uhalLa ğ.liÜıe]idi..
1'
ıAY6ğM.BxH,ru Dnn*i vo u-9 İnLdumi
ç. nrya^Nı( T.t.!ıi (0l ]2) 2l3 7]:J
lcr,ı zal\
Aı
n
B
r zlv4Mtr\ (crosFk
Download

Güvenli EI€Hroıik imzah - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü