TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
1. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu sulcus
intertubercularis’te seyreder?
A) M. brachialis
B) M. brachioradialis
C) M. biceps brachii
D) M. triceps brachii
E) M. deltoideus
5. Aşağıdaki kaslardan hangisi n. obturatorius’tan
inerve olur?
A) M. sartorius
B) M. quadratus femoris
C) M. pectineus
D) M. adductor magnus
E) M. biceps femoris
2. Aşağıdaki yapılardan hangisi fissura orbitalis
superior’dan geçmez?
A) A. ophthalmica
B) V. ophthalmica
C) N. ophthalmicus
D) N. trochlearis
E) N. abducens
6. Fovea radialis’i sınırlandıran tendonların
yüzeyelinden
geçen
anatomik
yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Retinaculum flexorum
B) Tendo musculi extensor carpi radialis longi
C) Arteria radialis
D) Nervus medianus
E) Vena cephalica
3. Zona orbicularis aşağıdaki
hangisinin bir bağıdır?
A) Art. genus
B) Art. sacroiliaca
C) Art. coxofemoralis
D) Art. atlantoaxialis mediana
E) Art. zygaphophysialis
eklemlerden
7. Aşağıdakilerden
hangisi
mediastinum
superius’ta yer alan bir oluşumdur?
A) Kalp
B) Aorta thoracica
C) Ductus thoracicus
D) Arteria subclavia dextra
E) Vena subclavia sinistra
4. Trigonum suboccipitale’nin inferolateral sınırını
aşağıdaki kaslardan hangisi yapar?
A) M. trapezius
B) M. sternocleidomastoideus
C) M. longissimus capitis
D) M. obliquus capitis inferior
E) M. splenius capitis
8. Aşağıdakilerden hangisi os coxae’da bulunan
yapılardan birisi değildir?
A) Tuberositas glutea
B) Tuber ischiadicum
C) Linea arcuatae
D) Spina ischiadica
E) Foramen obturatum
1
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
9. Aşağıdakilerden hangisi arteria maxillaris’in bir
dalıdır?
A) Arteria facialis
B) Arteria alveolaris inferior
C) Arteria labialis superior
D) Arteria palatina ascendens
E) Arteria transversa facii
13. Aşağıdakilerden hangisi mesencephalon’da
bulunan oluşumlardan biri değildir?
A) Colliculus superior
B) Colliculus inferior
C) Aquaeductus cerebri
D) Nucleus oculomotorius accessorius
E) Fasciculus gracilis
10. Vena jugularis externa aşağıdaki venlerden
hangisine boşalır?
A) Vena jugularis interna
B) Vena subclavia
C) Vena retromandibularis
D) Vena facialis
E) Vena brachiocephalica
14. Aşağıdakilerden hangisi nervus mandibularis’in
bir dalıdır?
A) Nervus auriculotemporalis
B) Nervus zygomaticus
C) Chorda tympani
D) Nervus petrosus minor
E) Nervus petrosus major
11. Aşağıdakilerden hangisi larynx’te bulunmaz?
A) Plica nervi laryngei
B) Conus elasticus
C) Plica vocalis
D) Plica vestibularis
E) Cartilago cuneiforme
15. Aşağıdaki
proteinlerden
nükleoplazmadan
sitoplazmaya
taşınmasına aracılık eder?
A) Nükleoporin
B) İmportin
C) Eksportin
D) COP–I
E) COP–II
12. Plica semilunaris sindirim sisteminin hangi
bölümünde yer alır?
A) Oesophagus
B) Mide
C) Duodenum
D) Colon
E) Rektum
16. Aşağıdaki organlardan hangisinin epiteli çok
tabakalı olarak izlenir?
A) Yemek borusu
B) Soluk borusu
C) Mide
D) Duodenum
E) Kolon
hangisi
madde
2
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
17. Aşağıdaki organlardan hangisinde asidofilik
plaklar izlenmez?
A) Epifiz
B) Prostat
C) Timus
D) Dalak
E) Beyin (Alzheimer hastalığında)
20. Aşağıdaki karaciğerle ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Karaciğer lobülünün ortasında toplanan kan
buradan V. Porta’ya akar.
B) Karaciğerde safra akış yönü perifere
doğrudur.
C) Hepatositlerle sinuzoidlerin endoteli
arasındaki boşluğa Disse mesafesi denir.
D) Disse mesafesinde A vitamini depolayan
hücreler izlenir.
E) Portal triyad portal sahada yer alır.
18. Aşağıdaki organlardan hangisinde bir portal
damar sistemi yer alır?
A) Epifiz
B) Hipofiz
C) Tiroid
D) Paratiroid
E) Surrenal bez
21. Bir böbrek glomerülünde Bowman kapsülünün
visseral yaprağında aşağıdakilerden hangisi
bulunur?
A) Intraglomerüler mezanşial hücreler
B) Ekstraglomerüler mezanşial hücreler
C) Podositler
D) Makula densa
E) Jukstaglomerüler hücreler
19. Aşağıdaki hangi seçenekte kromatolizis doğru
olarak tanımlanmıştır?
A) Boyanan bir yapının boyanın özelliğini
değiştirerek farklı bir renkte boyanması
B) Bir hücrede protein sentezinin artması
sonucu çok fazla ribozom olması
C) Akson hasarı sonrası Nissl cisimlerinin
azalması
D) Akson hasarı sonrası hasar yerinden
proksimale dejenerasyon
E) Akson hasarı sonrası hasar yerinden distale
dejenerasyon
22. Aşağıdaki yapılardan hangisi mezoderm kökenli
değildir?
A) Düz kaslar
B) İskelet kasları
C) Ekstraoküler göz kasları
D) Damar endoteli
E) Timus
3
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
23. Aşağıdakilerden hangisi GTPaz aktivitesi ile GTP
moleküllerini GDP‘ye dönüştürür?
A) cAMP
B) İnositoltrifosfat
C) G proteini alfa alt birimi
D) G proteini beta alt birimi
E) G proteini gama alt birimi
26. “Dakikadaki solunum hacmi” ile “dakikada
alveolar ventilasyon hacmi” arasındaki fark
aşağıdaki
parametrelerin
hangisinden
kaynaklanmaktadır?
A) Tidal hacim
B) Rezidüel hacim
C) Transpulmoner basınç
D) Dakikadaki solunum sayısı
E) Fizyolojik ölü boşluk hacmi
24. Aşağıdaki taşınma örneklerinden hangisinde,
doğrudan veya dolaylı olarak enerji kullanılır?
A) Adipositlere GLUT–4 ile glukoz taşınması
B) Fe+2’nin DMT–I ile lümenden enterosite
taşınması
C) Fruktozun bağırsak lümeninden intestinal
hücreye girmesi
D) Proksimal tübül hücresinde glikozun kana
geçişi
E) Sinir hücresinde potasyumun ekstraselüler
ortamdan hücre içine taşınması
27. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin
eksikliğinde
sadece
aktive
parsiyel
tromboplastin zamanı (aPTT) uzamıştır?
A) Faktör III
B) Faktör VII
C) Faktör VIII
D) Faktör X
E) Faktör XIII
25. Kürar veya benzeri bir ilaç verildiğinde iskelet
kaslarında meydana gelen gevşeme aşağıdaki
reseptörlerden hangisinin bloklanması ile
gerçekleşir?
A) Riyanodin
B) Dihidropridin
C) Beta–2 adrenerjik
D) Nikotinik asetilkolin
E) Muskarinik asetilkolin
28. Tersine gerim refleksinde iskelet kasındaki
gevşemeyi
sağlayan
mekanizma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) γ–motor nöron deşarjının artması
B) α–motor nöron sinyallerinin artması
C) Kas iğciği afferent sinyallerinin artması
D) Golgi tendon organı Ib afferent sinyallerin
artması
E) Mekanik etki ile aktin–miyozin kompleksinin
ayrılması
4
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
29. Juguler venöz dalgalardan hangisi ventriküler
kontraksiyonun sonunda ve ikinci kalp sesinin
duyulması ile eş zamanlı dönemde oluşur?
A) “x” dalgası
B) “v” dalgası
C) “y” dalgası
D) “a” dalgası
E) “c” dalgası
32. Fizyolojik koşullarda bir sinir hücresindeki
voltaja duyarlı potasyum kanallarının kimyasal
bir madde ile bloklanması aşağıdaki
değişimlerden hangisine neden olur?
A) Eşik potansiyel yükselir
B) Depolarizasyonun oluşmaz
C) Repolarizasyonda gecikme olur
D) Dinlenim zar potansiyeli daha negatif olur
E) Dinlenim zar potansiyeli daha pozitif olur
30. Skala mediadaki endolenf içinde bulunan
aşağıdaki hangi iyon korti organında tüy
hücrelerinin depolarize olmasında en fazla
etkilidir?
A) Klor
B) Sodyum
C) Kalsiyum
D) Potasyum
E) Magnezyum
33. Yirmi yaşında erkek hasta geçirdiği üst solunum
yolu enfeksiyonundan sonra koyu renkli idrar
yapma, halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle
başvuruyor. Yapılan kan testlerinde anemi ve
eritrositlerde parçalanma dikkati çekiyor.
Aşağıdaki biyokimyasal yolaklardan hangisinin
ürettiği molekül eksikliği bu klinik tabloyu izah
etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
31. Aşağıdakilerden hangisi hipofizer kortikotrop
hücreleri eksprese ettiği prohormon konvertaz–
I enzimi tarafından proopiomelanokortinden
(POMC) oluşturulan bir madde değildir?
A) α–MSH
B) ACTH
C) β–Lipotropin
D) N–terminal protein
E) Bağlantı proteini
A
B
C
D
E
34. Yenidoğan döneminde aldolaz B eksikliği tanısı
konulmuş
bir
bebeğin
dietinden
aşağıdakilerden
hangisinin
çıkarılması
gereklidir?
A) Laktoz
B) Sükroz
C) Maltoz
D) Amiloz
E) Selüloz
5
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
35.
38. Aşağıdakilerden hangisi kronik alkoliklerde
gözlenen değişikliktir?
A) Yağ asitlerinin beta oksidasyonunda artış
B) Glukoneogenezin hızlanması
C) Laktat–Piruvat dönüşümünde azalma
D) Ürik asitin böbreklerden atılışında artış
E) Sitoplazmik NADH/NAD+ oranında artış
Yukarıdaki reaksiyonu katalize eden enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitrat Sentaz
B) İzositrat Dehidrogenaz
C) Süksinat Dehidrogenaz
D) Süksinat Tiokinaz
E) Akonitaz
36. Aşağıdaki hangisi yağ asitlerinin mitokondriyal
yıkımıdaki b oksidasyon enzimlerinden
değildir?
A) Karnitin Açil Transferaz
B) Açil coA dehidrogenaz
C) Enoil coA hidrataz
D) Hidroksi açil coA dehidrogenaz
E) Tiolaz
39. Aşağıdakilerden hangisi hücre membranında en
fazla bulunan lipid türüdür?
A) Sfingolipidler
B) Fosfolipidler
C) Kolesterol
D) TAG
E) Gangliozid
37. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi proteinden
en zengindir?
A) Şilomikron
B) VLDL
C) LDL
D) IDL
E) HDL
40. Aşağıdakilerden
hangisi
insanda
pürin
biyosentezinde yer alan enzimlerden değildir?
A) PRPP Sentaz
B) Glutamin PRPP Amidotransferaz
C) Karbamoil fosfat sentetaz II
D) Adenilosüksinat liyaz
E) Formilglisinamid sentaz
6
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
41. mRNA sentezi (transkripsiyon) esnasında
aşağıdaki moleküllerden hangisi kullanılmaz?
A) Kalıp DNA
B) RNA polimeraz
C) Primer
D) ATP
E) Transkripsiyon faktörleri
44. Desmozin oluşumunda yer alan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidroksilizin
B) Askorbik asit
C) Çinko
D) Hidroksiprolin
E) Bakır
42. Eritrositlerde hemoglobin sentezlenebilmesine
karşın aynı DNA’ya sahip nötrofillerde
sentezlenmemesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nötrofillerde genin promotor bölgesinin
metillenerek susturulması
B) Nötrofillerde RNA polimeraz enziminin
yeteri kadar çalışmaması
C) Nötrofillerde transkripsiyon protein
faktörlerinin bulunmaması
D) Eritrositlerde DNA replikasyonunun daha
hızlı olması
E) Nötrofillerde nükleozomda H1 bulunması
45. Kronik toksikasyonunda psikoz ve santral sinir
sistemi bozukluklarına yol açabilen, aynı
zamanda arginaz ve piruvat karboksilaz
reaksiyonlarında ko faktör olan eser element
hangisidir?
A) Çinko
B) Bakır
C) Mangan
D) Kobalt
E) Selenyum
43. Protein elektroforezinde alfa–2 bandında artış
olduğu durum hangi klinik patoloji ile ilişkili
olabilir?
A) Nefrotik sendrom
B) Antitripsin eksikliği
C) Lenfoma
D) Amfizem
E) Portal siroz
46. ATP’den fosfor gruplarının transferinde yer alan
enzimlerin
kofaktörü
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Niasin
B) Folik asit
C) Magnezyum
D) Sodyum
E) Potasyum
7
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
47. Aşağıdaki plazma proteini – fonksiyon
eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Prealbumin– Negative Akut Faz Reaktanı
B) Hemoglobin – Oksijen Transportu
C) Hemopeksin– Serbest Hem Transportu
D) Seruloplazmin– Antioksidan
E) Albumin– Transport
51. Aşağıdakilerden hangisinde folik asit ve B12
gereklidir?
A) Serin–glisin dönüşümü
B) Pürin sentezi
C) Timin sentezi
D) Histidin yıkılımı
E) Metionin sentezi
48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini protein
kinaz A aracılı göstermez?
A) Glukagon
B) Leptin
C) Aldosteron
D) TSH
E) LH
52. Bilirubinin karaciğer hücre sitoplazmasında
transportunu sağlayan hangisidir?
A) Serbest taşınır
B) Albumine bağlı taşınır
C) Ligandine bağlanır
D) Prealbumin
E) Transferin
49. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre dışına
enerji gerektirmeden salgılanır doğrudan
salgılanır?
A) Aldosteron
B) Glukagon
C) Adrenalin
D) Dopamin
E) İnsulin
53. Plazma düzeyi hemolizden diğerlerine göre en
az etkilenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sodyum
B) Laktat dehidrogenaz
C) Potasyum
D) Amonyum
E) Demir
50. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ön hipofizde
sentezlenmez?
A) ADH
B) TSH
C) LH
D) ACTH
E) FSH
54. Aşağıdakilerden hangisi porfirin halkası içeren
proteinlerin rolü değildir?
A) Üre sentezi
B) Hem yıkılımı
C) Kanda CO2 taşınması
D) Nitrik oksit sentezi
E) Amfetaminin detoksifikasyonu
8
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
55. Aşağıdakilerden hangisi asetil kolin salınımını
inhibe ederek etki gösterir?
A) Tetanoz toksini
B) Botulinum toksini
C) Kolera toksini
D) Difteri toksini
E) Labil toksin
59. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Ig M’e ait
değildir?
A) İmmün cevapta ilk yükselen antikordur
B) Komplemanı aktive eder
C) J zinciri içerir
D) Aviditesi en düşük antikordur
E) Plasentadan geçmez
56. Aşağıdaki
bakterilerden
hangisi
hücre
duvarında bulunan teikoik asit sayesinde hedef
dokulara tutunabilir?
A) Serratia marcessens
B) Klebsiella pneumoniae
C) Neisseria gonorrhoeae
D) Streptococcus pyogenes
E) Moraxella catarrhalis
60. Aşağıdakilerden
sitokinlerden
hangisi
eozinofillerin gelişiminden primer olarak
sorumludur?
A) IL–5
B) TNF
C) IL–10
D) IL–13
E) Gama interferon
57. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden
hangisinin
eksikliğinde
menengokoksik
menenjit sıklığı özellikle artar?
A) C1
B) C2
C) C3
D) Bozunma hızlandırıcı faktör
E) Properdin
61. Aşağıdakilerden hangisi aktinomikoz
yanlıştır?
A) Endojen bir enfeksiyondur
B) Sülfür granüllerine neden olur
C) Etken aside dirençli boyanır
D) En sık servikofasyal yerleşim görülür
E) Pelvik tip RİA ile ilişkilidir
58. Aşağıdaki hücrelerden hangisi antikor aracılı
hücresel sitotoksisite ile hücre ölümüne neden
olmaz?
A) NK hücre
B) Makrofaj
C) Eozinofil
D) Sitotoksik T lenfosit
E) Nötrofil
62. Çocukken yüksekten düşme sonucu kapalı
kafatası kırığı gelişen ve zaman zaman
burnundan seröz akıntısı olan bir hastada
tekrarlayan menenjit ataklarının en sık etkeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Neisseria meningitidis
C) Escherichia coli K1
D) Listeria monocytogenes
E) Haemophilus influenzae
için
9
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
63. Denizlerden
bulaşarak
veziküler
cilt
enfeksiyonlarına ve çiğ midye yiyen sirozlularda
sepsise neden olabilen bakteri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vibrio parahaemolyticus
B) S. aureus
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Leptospira icterohaemoragica
E) Vibrio vulnificus
67. Aşağıdaki virüslerden hangisi
inklüzyona yol açmaz?
A) Herpes Simpleks Virüs
B) Adenovirüs
C) Varicella Zoster Virüs
D) Cytomegalovirüs
E) Poks Virüs
intranükleer
64. Aşağıdaki bakterilerden hangisi retiküler
cisimcikleri sayesinde hücre içinde inklüzyon
cisimcikleri oluşturur?
A) Mycobacterium tuberculosis
B) Rickettsia prowazekii
C) Chlamydia trachomatis
D) Brucella mellitensis
E) Listeria monocytogenes
68. Aşağıdaki
klinik
tabloların
hangisinde
adenovirüslerin etken olması beklenmez?
A) Faringokonjoktival ateş
B) El–Ayak–Ağız Hastalığı
C) Pnömoni
D) Foliküler konjoktivit
E) Akut hemorajik sistit
65. Bakteriyel hidroadenitis süpürativaya en sık
neden olan etken hangisidir?
A) Grup A streptokok
B) Mycobacterium tuberculosis
C) Bacterioides fragilis
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Staphylococcus aureus
69. Beş yaşında bir çocukta ateş, nezle, konjoktivit
ve molar dişler hizasındaki yanak mukozasında
serpilmiş tuz gibi görünen üç beş adet beyaz
renkli lezyonlar tesbit edilmiştir. 2 gün sonra
kulak arkasından başlayan ve vücuda yayılan
makülopapüler döküntüler gelişmiş, döküntü ile
birlikte ateş daha da yükselmiştir.
Bu hastadaki etken virüs aşağıdaki ailelerden
hangisinde yer alır?
A) Paramikzovirüs
B) Adenovirüs
C) Herpesvirüs
D) Picornavirüs
E) Ortomikzovirüs
66. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde CMV’nin
etken olması beklenmez?
A) Anne karnında periventriküler kalsifikasyon
B) Organ reddi
C) AIDS’lilerdeki Oral tüylü lökoplaki
D) Enfeksiyoz mononükleoz benzeri sendrom
E) Yenidoğanda mental retardasyon
10
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
70. Dokuz yaşında bir kız çocuğu saçlı deride kabuklu
lezyonlar nedeniyle kliniğe getiriliyor. Wood ışığı
altında yapılan muyanede saçta yeşil floresans
varlığı saptanıyor. KOH ile ışık mikroskobunda ve
Kalkoflor beyazı ile floresan mikroskopta septalı
hifler görülüyor. Aileden alınan öyküde evde
köpek beslendiği anlaşılıyor.
73. Aşağıdaki mantar sporlarından hangisi eşeyli
olarak çoğalır?
A) Blastospor
B) Klamidospor
C) Artrospor
D) Askospor
E) Konidiyospor
Bu hastada en muhtemel etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Microsporum canis
B) Candida albicans
C) Aspergillus fumigatus
D) Trikophyton rubrum
E) Epidermophyton floccosum
71. Termal diformizm gösteren, deri altında
yerleşerek eritemli ağrısız nodüler lezyonlar
yapan, puro şeklinde mayaları çevreleyen
dokuların büzüşmesi ile eozinofilik asteroid
cisimcik oluşturan, kültürde çiçek demeti
şeklinde üreyen mantar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Histoplasma capsulatum
B) Coccidioides immitis
C) Cryptococcus neoformans
D) Sporothrix schenkii
E) Trichophyton tonsurans
74. Kenenin sokmasıyla bulaşarak eritrositlere
yerleşen, üşüme, titreme ateş ve terleme
nöbetleriyle seyreden, yaşam siklusunun hiçbir
döneminde
karaciğere
yerleşmeyen,
eritrositlerin içinde malta haçı görüntüsüne
neden
olan
splenektomililerde
ağır
enfeksiyonlara
neden
ve
tedavisinde
klindamisin
kullanılan
protozoon
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plasmodium falciparum
B) Plasmodium ovale
C) Babesia microtti
D) Leishmania donovani
E) Plasmodium vivax
72. AIDS’li bir hastada dispne, bilateral hiler
konsolidasyon, hipoksemi ve belirgin LDH
artışıyla seyreden ve kotrimoksazole cevap
veren
pnömonide
en
olası
etken
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pneumocystis carinii (jiroveci)
B) Mucor
C) Rhizopus
D) Cryptococcus neoformans
E) Mycrosporum canis
75. Aşağıdaki parazit – antiparaziter ilaç
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ascaris – Mebendazol
B) Enterobius vermicularis – Pirantel pamoat
C) Echinococcus granulosus – Albendazol
D) Giardia intestinalis – Spiramisin
E) Taenia saginata – Niklozamid
11
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
76. Sivrisineklerin vektör olduğu, lenf sistemine
yerleşen, elefantiyazis ve hidrosele yol açan
parazit aşağıdakilerden hangisidir?
A) T. trichura
B) H. nana
C) L. donovani
D) P. vivax
E) Wucherreria buncrofti
80. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığında
görülebilen bulgulardan biri değildir?
A) Konjunktival eritem
B) Artrit
C) Lenfadenopati
D) Ateş
E) Aort diseksiyonu
77. İskemik hücre hasarında glikolizis sonucu
aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A) Mikrovillus kaybı
B) Nükleer kromatinde kümeleşme
C) Lipid birikimi
D) Endoplazmik retikulumda şişme
E) Protein sentezinde azalma
81. Aşağıdaki kimyasal mediatörlerden hangisi
vazokonstruksiyona neden olur?
A) Lökotrien C4
B) Nitrik oksit
C) Prostaglandinler
D) Histamin
E) Bradikinin
78. Pigmente bir deri lezyonunun histopatolojik
incelemesinde izlenen pigmentin, melanin
olduğuna karar vermek için pozitif reaksiyon
vermesi
gereken
boya
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Masson Fontana
B) Kongo kırmızısı
C) Masson Trikrom
D) Papanicolaou
E) Prusya mavisi
82. Aşağıdaki organ malignitelerinden hangisi
epidermal büyüme faktörü sekrete ederek
akantozis nigrikans tablosuna neden olur?
A) Renal karsinom
B) Mide karsinomu
C) Hepatosellüler karsinom
D) Meme karsinomu
E) Panreatik karsinom
79. Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta görev
alan hücrelerden biri değildir?
A) Polimorf nüveli lökosit
B) Makrofaj
C) Keratinosit
D) Natural killer hücresi
E) Plazma hücresi
83. Çocukluk çağında görülen, histopatolojik
incelemede Flexner–Wintersteiner rozetleri ve
Homer–Wright psödorozetlerinin izlenebildiği
neoplazi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Retinoblastom
B) Nöroblastom
C) Hepatoblastom
D) Wilms tümör
E) Medulloblastom
12
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
84. Malign mezenkimal tümörlerde prognozu
belirleyen en önemli kriter aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Evre
B) Derece
C) Tümör boyutu
D) Nekroz varlığı
E) Nükleer atipi
88. Aşağıdakilerden
hangisi
karaciğerde
mikroveziküler yağlanma yapan nedenler
arasında yer almaz?
A) Gebelikte akut karaciğer yetmezliği
B) Valporik asit toksisitesi
C) Etanol
D) Reye sendromu
E) Obezite
85. Eritroblastozis fetalis, hangi tip aşırı duyarlılık
reaksiyonu sonucu oluşur?
A) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu
B) Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonu
C) Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonu
D) Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu
E) Tip V aşırı duyarlılık reaksiyonu
89. Aşağıdakilerden
hangisi
sistemik
lupus
eritematozusun böbrek lezyonları arasında yer
almaz?
A) Kresentik glomerülonefrit
B) Fokal proliferatif glomerülonefrit
C) Diffüz proliferatif glomerülonefrit
D) Nodüler glomerüloskleroz
E) Membranöz glomerülonefrit
86. Akut myokard infarktüsünün en sık görülen
komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol ventrikül kontraktil disfonksiyonu
B) Serbest duvar ruptürü
C) Papiller kas disfonksiyonu
D) Ventriküler aritmi
E) Ventriküler anevrizma
90. Santral sinir sisteminde amiloid içeren plaklar
ile karakterli olup myoklonik kasılmalar, ileri
derecede beyin atrofisi ve demansa yol açan
öldürücü hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Krabbe hastalığı
B) Multiple skleroz
C) Crautzfelt jacob hastalığı
D) Amyotrofik lateral skleroz
E) Familial amiloidotik nöropati
87. Aşağıdakilerden hangisi asbestozisin neden
olduğu malignitelerden biri değildir?
A) Akciğer karsinomu
B) Prostat karsinomu
C) Kolon karsinomu
D) Larinks karsinomu
E) Mezotelyoma
91. Santral sinir sisteminde nöronofaji yapan hücre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astrosit
B) Oligodendrosit
C) Mikroglia
D) Ependim hücresi
E) Endotel hücresi
13
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
92. Aşağıdakilerden
hangisi
erken
karsinomunun özelliği değildir?
A) Mukoza invazyonu
B) Muskularis mukoza invazyonu
C) Submukoza invazyonu
D) Muskularis propria invazyonu
E) Lenf nodu metastazının varlığı
mide
96. Kemikte en sık görülen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osteosarkom
B) Multiple myelom
C) Anjiosarkom
D) Ewing tümörü
E) Metastatik tümörler
malign
tümör
93. Aşağıdaki malign tümörlerden hangisinde PTEN
ve APC gen mutasyonu belirlenebilir?
A) Akciğerin küçük hücreli karsinomu
B) Endometrium karsinomu
C) Meme karsinomu
D) Kolon karsinomu
E) Hodgkin lenfoma
97. En sık midede görülen Cajal hücrelerinden
köken aldığı düşünülen, c–KIT onkogen
mutasyonu ile karakterli mezenşimal tümör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leiomyom
B) Lipom
C) Gastrointestinal stromal tümör
D) Kaposi sarkomu
E) Beniğn periferik sinir kılıfı tümörü
94. Mesane kanserinde en önemli prognoz faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümörün histolojik tipi
B) Tümörün derecesi
C) Kas invazyonu
D) Anaploidi
E) Proliferasyon indeksi
98. Yara iyileşmesinde anjiogenezisden sorumlu
büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) TGF–alfa
B) HGF
C) EGF
D) PDGF
E) VEGF
95. Aşağıdakilerden hangisi meme
riskini artırmaz?
A) Erken menarş
B) Erken menapoz
C) Atipik epitel hiperplazisi
D) Postmenapozal obesite
E) Nulliparite
99. Bir yıldır tonik klonik nöbetler nedeniyle
fenitoin kullanan bir hastada aşağıdakilerden
hangisinin azalması beklenmez?
A) Vitamin–D
B) Vitamin–K
C) Folik asit
D) Vitamin–B12
E) ADH
karsinomu
14
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
100. Aşağıdakilerden hangisi diüretik
distal tübül üzerinden gösterir?
A) Eplerenon
B) Furosemid
C) Asetazolamid
D) Hidroklorotiyazid
E) Mannitol
etkisini
104. Aşağıdakilerden
hangisi
kemoterapinin
indüklediği emezis tedavisinde kullanılan
Nörokinin reseptör blokörüdür?
A) Bosentan
B) Losartan
C) Aprepitant
D) Kapsazepin
E) Fosforamidon
101. Bir aydır esansiyel hipertansiyon nedeniyle
Ramipril kullanan 42 yaşındaki erkek hastada
aşağıdakilerden hangisinin Ramiprile bağlı olma
olasılığı en yüksektir?
A) Hipopotasemi
B) Ayak bileği ödemi
C) Bradikardi
D) Sedasyon
E) Anjioödem
105. Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığı
tedavisinde kullanılan GABA analoğudur?
A) Akamprosat
B) Fomepizol
C) Alpidem
D) Disülfiram
E) Topiramat
102. Aşağıdaki β1 reseptör antagonistilerinden
hangisi eritrosit esterazı tarafından parçalanır?
A) Esmolol
B) Karvedilol
C) Bisoprolol
D) Metoprolol
E) Nebivolol
106. Aşağıdakilerden hangisi Tiroksin’in Tiroksin
bağlayıcı globuline bağlanma oranını azaltır?
A) Östrojen
B) L– Asparajinaz
C) 5 –Fluorourasil
D) Tamoksifen
E) Metadon
103. Aşağıdaki hangisi farmakolojik etksini Na
kanallarını açarak gösterir?
A) Sitriknin
B) Bungarotoksin
C) Batrakotoksin
D) Apamin
E) Tübokürarin
107. Aşağıdakilerden hangisi morfine bağlı bir etki
değildir?
A) Hipotermi
B) Midriyazis
C) Konstipasyon
D) Hipotansiyon
E) Bronkokonstrüksiyon
15
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
108. Klorpromazinin aşağıdaki yan etkilerinden
hangisi alfa–1 reseptör blokajı nedeniyle
gelişir?
A) Kilo Alımı
B) Sedasyon
C) Hiperprolaktinemi
D) Ejekülasyonun inhibisyonu
E) Hipotermi
112. Glokom tedavisinde kullanılan aşağıdaki
ilaçlardan hangisi dışa doğru üveoskleral
drenajı artırarak etki gösterir?
A) Latanoprost
B) Timolol
C) Pilokarpin
D) Asetazolamid
E) Karbakol
109. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisinin
methemoglobinemi riski en yüksektir?
A) Kokain
B) Lidokain
C) Dibukain
D) Bupivakain
E) Prilokain
113. Aşağıdaki
antiepileptiklerden
hangisi
potasyum kanal açıklığını artırarak etki
gösterir?
A) Lacosamid
B) Rufinamid
C) Stripentol
D) Retigabin
E) Klonazepam
110. Aşağıdaki
antiepileptiklerden
Adenozin agonistidir?
A) Karbamazepin
B) Etosüksimid
C) Valproik Asit
D) Levetirasetam
E) Fenobarbital
hangisi
114. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan
ilaçlardan hangisi livedo retikülarise neden
olabilir?
A) Selejilin
B) Bromokriptin
C) L–Dopa
D) Amantadin
E) Biperiden
111. Aşağıdakilerden hangisi non selektif MAO
inhibitörüdür?
A) Selejilin
B) Tranilsipromin
C) Moklobemid
D) Pirlindol
E) Brofaramirin
115. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisit
özellik göstermez?
A) Klindamisin
B) Vankomisin
C) Penisilin G
D) Moksifloksasin
E) Metronidazol
16
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
116. DNA bağımlı RNA polimeraz enziminde
yapılan
yapısal
değişiklikle
aşağıdaki
antibiyotiklerden hangisine direnç gelişir?
A) Makrolidler
B) Florokinolonlar
C) Rifampin
D) Tetrasiklinler
E) Vankomisin
119. Aşağıdaki
ilaçlardan
analoğudur?
A) Metformin
B) Pramlintid
C) Liraglutid
D) Sitagliptin
E) Eksenatid
hangisi
amilin
117. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi β 1–3
glukan sentezini inhibe ederek fungusit etki
gösterir?
A) Mikafungin
B) Amfoterisin B
C) Griseofulvin
D) Nistatin
E) Terbinafin
120. Sodyum hipoklorit zehirlenmesinde aşağıdaki
lokal antidotlardan hangisi kullanılır?
A) Nişasta
B) Zeytin yağı
C) Yemek tuzu
D) Sodyum tiyosülfat
E) Amonyak
Temel Bilimler testini
bitirdiniz.
Lütfen Cevaplarınızı
kontrol ediniz.
118. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı
sırasında Churg–Straus benzeri vaskülit
gelişmesi en olasıdır?
A) Sulfasalazin
B) Zileuton
C) Gosipol
D) Likofelon
E) Zafirlukast
17
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
121. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kardiyak
ani ölüm riski diğerlerine göre daha düşüktür?
A) Brugada Sendromu
B) Aritmojenik sağ ventrikül displazisi(ARVD)
C) Timothy sendromu
D) Hipertrofik kardiyomyopati
E) Hasta sinüs sendromu
124. Kırk dokuz yaşında bayan hasta son 2 ayda 8
kg alımı nedeni ile başvuruyor. Hastanın
öyküsünde önemli bir özellik saptanmıyor.
Yapılan fizik muayenesinde pretibial 3 + gode
bırakan ödem, hepatomegali ve boyun venöz
dolgunluğu saptanıyor. Çekilen EKG ‘de sağ dal
bloğu izlenen hastada yapılan ekokardiyografide
sağ ventrikül ve atrium dilatasyonu, Triküspit
yetersizlik 3. derece ve ölçülen pulmoner arter
basıncı 55 mmHg olarak saptanıyor. EF %65
saptanın hastanın,diastolik kalp fonksiyonları
normal saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Primer pulmoner hipertansiyon ön tanısı ile
sağ kalp kataterizasyonu yapılmalıdır.
B) Hastada kollagen doku hastalığı
araştırılabilir.
C) Hastada tedavide diüretik kullanılabilir.
D) Hastada tedaviye ACE inhibitörleri
eklenmelidir.
E) Hastada sağ kalp katateri sonrasında
tedaviye kalsiyum kanal blokerleri ve/veya
prostosiklin analogları eklenebilir.
122. Elli beş yaşında erkek hasta 1 saatir devam
eden göğüs ağrısı nedeni ile acil serviste
görülüyor. Fizik muayenesinde tansiyon 145/95
mmHg ve nabız 93 atım /dk saptanıyor.
Dinlemede S4 olan hastanın EKG ‘sinde V1– V4
ST elevasyonları saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tedavide primer koroner girişim ilk tercih
olmalıdır
B) Acil Ekokardiyografi yapılmalıdır
C) Tanı Akut anterior MI’dır
D) Tedavide aspirin ve klopidogrel verilmelidir
E) ACE inhibitörleri erken dönemde
başlanmalıdır
123. Aşağıdakilerden
hangisi
konstriktif
perikarditte beklenen bir bulgu değildir?
A) Boyun venöz dolgunluk
B) Hepatomegali
C) Paroksismal nokturnal dispne
D) Kusmall belirtisi
E) Diastolik fonksiyon bozukluğu
125. Aşağıdaki hangi antibiyotik ilaç diabetik
gastroparezi
hastalarında
prokinetik
özelliğinden dolayı kullanılabilir?
A) Doksisiklin
B) Eritromisin
C) Amoksisilin
D) Levofloksasin
E) Sulperazon
18
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
126. Mezenter arter embolisinin en sık etyolojik
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herediter trombofili
B) Maligniteler
C) Ateroskleroz
D) Atrial fibrilasyon
E) DIC
129. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi distal tubulde
Na – K ATP az pompasını inhibe ederek
hiperpotasemi yapabilir?
A) Siklosporin
B) Heparin
C) Ephlerenon
D) Indapamid
E) Amilorid
127. Seksen iki yaşında erkek hasta sol alt kadranda
ağrı yakınması ile başvuruyor. Ağrı özellikle
defekasyon sırasında olmakla beraber ateşi de
38.2
derece
ölçülüyor.
Yapılan
batın
muayenesinde sol alt kadranda ağrı,hassasiyet
ve barsak seslerinde alt kadranda azalma
bulunuyor.
130. Paroksismal
nokturnal hemoglobulinüri
(PNH) hastalarında en sık ölüm nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp yetersizliği
B) Enfeksiyon
C) Hemoliz
D) Tromboz
E) Lösemiye dönüşüm
Hemodinamisi stabl olan hastada aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hastada fleksibl sigmoidoskopi
planlanabilir.
B) Oral kesilip,barsak dinlenmeye alınabilir.
C) Hastaya klindamisin başlanabilir.
D) Divertikülit ön tanısı ile BT çekilebilir.
E) Baryum enema yapılabilir.
131. Kan transfüzyonu sırasında aşağıdaki
komplikasyonlardan hangisi lökosit azaltma
işlemi ile engellenemez?
A) Transfüzyon ilişkili immun reaksyion
B) KİT olacak hastada alloimmünizasyon
C) Febril reaksiyon
D) CMV bulaşı
E) Transfüzyon ilişkili Greft versus host
hastalığı
128. Preeklampsi
gelişmiş
bir
gebede
aşağıdakilerden hangisi antihipertansif olarak
seçilmemelidir?
A) Alfa metil Dopa
B) Hidralazin
C) Tiazidler
D) Labetolol
E) Nifedipin
132. Aşağıdaki faktörlerden hangisinin sentezi için
vitamin K'ya ihtiyaç yoktur?
A) Faktör 2
B) Faktör 8
C) Faktör 10
D) Faktör 9
E) Faktör 7
19
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
133. Renal transplantasyon sonrası aşağıdaki
hastalıklardan hangisinin nüks etme olasılığı en
düşüktür?
A) Membranoproliferatif glomerulonefrit
(MPGNF)
B) Fokal segmental glomerulonefrit (FSGS)
C) Alport sendromu
D) Wegener granulomatozu
E) Lupus nefriti
136. Behçet hastalığın seyrinde aşağıdakilerden
hangisi karşımıza çıkarsa yüksek doz steroid
tedavisi ve/veya sitotoksik ajan kullanımı
gerekebilir?
A) İridosiklit
B) Artirit
C) Eritema nodosum
D) Posterior üveit
E) Oral aft
134. Otuz üç yaşında bayan hasta son 3 aydır
memeden süt gelmesi şikayeti ile başvuruyor.
Son 1 yıldır antidepresan ilaç kullanımı olan
hastanın yapılan kan tahlillerinde prolaktin
düzeyi 64 ng/dL(2.7–19.6 ng/mL) saptanıyor.
137. Hairy cell lösemi tedavisinde aşağıdaki
ilaçlardan hangisi ilk tercihtir?
A) Anagralid
B) Imatinib
C) 5–Florourasil
D) 2–klorodeoksiadenozin
E) Siklofosfamid
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi ilk yapılması
gerekendir?
A) Meme USG çekilmesi
B) Dopamin agonisti başlanması
C) Antidepresan kesip 72–96 saat sonra
prolaktin tekrarı
D) Hipofiz MR çekilmesi
E) 6 ay sonra prolaktin tekrarı
138. Aşağıdaki hangi amiloid tipinde olguların
büyük çoğunluğunda nöropati saptanır?
A) Herediter amiloidoz
B) Diyalize bağlı amiloidoz
C) Ailevi akdeniz ateşine sekonder AA tipi
D) AL tipi amiloidoz
E) İnflamatuar barsak hastalığına sekonder AA
tipi
135. Aşağıdaki vaskülitlerin hangisinin seyrinde
glomerülonefrit izlenmez?
A) PAN
B) Churg–Strauss
C) Wegener
D) Mikroskobik PAN
E) Henoch–Schönlein purpurası
139. Aşağıdakilerden
hangisi
immünsüpresif
hastalarda akciğer grafisinde yaygın miliyer
görünüme neden olmaz?
A) Kandida enfeksiyonu
B) Tüberküloz
C) Histoplazmoz
D) Kriptokokkoz
E) Aspergilloz
20
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
140. Kırk dokuz yaşında morbid obesite nedeni ile
takip edilen hasta, ani başlayan göğüs ağrısı ve
nefes darlığı yakınmasıyla başvuruyor. Hastada
bakılan kan gazında ciddi hipoksi ve tansiyon
arteryel değeri 70/40 mmHg saptanıyor.
EKG’sinde sağ dal bloğu, ekokardiyografisinde
sağ boşluklarda genişleme saptanan hastada,
laboratuvarda B tipi natriüretik peptid düzeyleri
de yüksek saptanıyor.
143. Peutz–Jeghers
sendromunda
aşağıdaki
malignitelerden hangisinin gelişme ihtimali en
düşüktür?
A) Tiroid
B) Meme
C) Pankreas
D) Kolon
E) Mide
Bu hastada tedavide aşağıdakilerden hangisi ilk
planda düşünülmelidir?
A) t–PA (doku plasminojen aktivatörü)
B) Unfraksiyone heparin
C) Düşük molekül ağırlıklı heparin
D) Beta 2 agonist
E) Diüretik
144. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda senkobun
sık nedenlerinden değildir?
A) Postprandial hipotansiyon
B) Mitral valv prolapsusu
C) Karotis sinüs hipersensivitesi
D) Hasta sinüs sendromu
E) Postural hipotansiyon
141. Aşağıdakilerden hangisi sigara bıraktırmak
için kullanılan nikotin nasal spreyin yan
etkilerinden değildir?
A) Hapşırık
B) Sinüzit
C) Hıçkırık
D) Çarpıntı
E) Bulantı
145. Gelişme geriliği, retinitis pigmentoza,
gecikmiş tarda, spastik parapleji ve obezite ile
karakterize otozomal resesif geçişli sendrom
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laurence–Moon–Biedl sendromu
B) Williams sendromu
C) Prader–Willi sendromu
D) Klienfelter sendromu
E) Down sendromu
142. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi intaplevral
negatif basınç artışı ile plevral effüzyon
yapabilir?
A) Kalp yetersizliği
B) Sistemik lupus
C) Pnömoni
D) Atelektazi
E) Meme karsinomu
146. Total kolesterol düzeyi 310 mg/dl, Trigliserid
düzeyi 160 mg/dl, HDL düzeyi 55 mg/dl olan
hastanın LDL düzeyi kaçtır?
A) 225
B) 195
C) 224
D) 223
E) 215
21
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
147. Çoklu organ disfonskiyonu gelişen yoğun
bakım hastalarında ilk yetmezlik bulgusu
aşağıdaki hangi sistemde görülür?
A) Hematolojik sistem
B) Santral sinir sistem
C) Hepatobiliyer sistem
D) Gastrointestinal sistem
E) Solunum sistemi
151. Aşağıdakilerden
hangisi
Dermatitis
herpetiformis ile ilişkili olarak yanlıştır?
A) Celiak hastalığı ile ilişkilidir
B) Subepidermal büller vardır
C) Dermal papillalarda IgA birikimi görülür
D) Lezyonlar kaşıntılıdır
E) Tedavide steroid kullanılır
148. Aşağıdakilerden hangisi ösefagusun en sık
benign tümörüdür?
A) Lipom
B) Adenom
C) Leimyom
D) Papillom
E) Hemanjiom
152. Corynebakterium
minittissimun
neden
olduğu derinin kıvrım bölgelerinde görülen
enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ektima
B) Eritrasma
C) Erizepel
D) Sellülit
E) Intertrigo
149.
153. En sık görülen başağrısı tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Auralı migren
B) Aurasız migren
C) Küme tipi başağısı
D) Trigeminal nevralji
E) Gerilim tipi başağrısı
Yandaki
postero
anterior akciğer
filminde en
olası tanı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Pnömoni
Pnömotoraks
Atelektazi
Plevral effüzyon
Amfizem
150. Aşağıdaki hastalıkların hangisinin Sjögren
sendromu ile birlikteliği en azdır?
A) Romatoid artirit
B) Sistemik lupus
C) Dermatomyozit
D) Ankilozan spondilit
E) Primer bilier siroz
154. Motor ve duysal kusur olmaksızın amaçlı ve
planlı hareketlerin yapılamaması (beceriksizlik)
durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Agnozi
B) Akalkuli
C) Asterognozi
D) Apraksi
E) Aleksi
22
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
155. Posterior serebral arter tıkanıklığına bağlı
ipsilateral 6. ve 7. kranial sinir felci,
kontralateral hemipleji gelişen hastada en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Weber Sendromu
B) Benedikt Sendromu
C) Millard–Gubler Sendromu
D) Wallenberg Sendromu
E) Gradenigo Sendromu
159. Psöriatik artritin en sık tuttuğu eklem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diz
B) Dirsek
C) Distal interfalangial
D) El bilek
E) Ayak bilek
156. Elektroensefalografi (EEG) de diagnostik 3
hertz/ sn diken dalga deşarjları saptanan
hastada en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tonik klonik epilepsi
B) İnfantil spasm (West sendromu)
C) Kompleks parsiyel epilepsi
D) Absans epilepsi
E) Atonik epilepsi
160. Tahmini rölatif risk (odd’s ratio) aşağıdaki
çalışmaların hangisinden elde edilir?
A) Kohort
B) Vaka kontrol
C) Kesitsel
D) Tanımlayıcı
E) Retrospektif kohort
157. Çocuksuluğun ve non sistematik sanrıların ön
planda olduğu, erken yaşta başlayan, kişilik
dağılması ve yıkımın hızlı olduğu, tedaviye
dirençli
şizofreni
tipi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Paranoid şizofreni
B) Katatonik şizofreni
C) Rezidüel şizofreni
D) Hebefrenik şizofreni
E) Ayrışmamış şizofreni
161. Toplumda
hastalıkların
nedenleri
belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik
yapılan deneysel epidemiyolojik araştırmalara
ne ad verilir?
A) Kohort
B) Vaka kontrol
C) Kesitsel
D) Tanımlayıcı
E) Müdahele
158. Bipolar hastalığın tedavisinde
ilaçlardan hangisinin yeri yoktur?
A) Lityum
B) Karbamazepin
C) Valproik asit
D) Lamotrijin
E) Amantadin
162. Bağımsız iki grupta non–parametrik önemlilik
testi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
B) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
C) Mann–Whitney U testi
D) Wilcoson testi
E) Mc–nemar testi
aşağıdaki
23
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
163. Aşağıdaki aşılardan hangisinin
yapılması önerilmez?
A) İnaktif polio aşısı
B) Hepatit A aşısı
C) Kuduz aşısı
D) İnaktif influenza aşısı
E) Kızamıkçık aşısı
gebelere
166. Term ve normal ağırlıkta doğan bir bebek
ortalama kaçıncı ayda doğum tartısının iki
katına ulaşır?
A) 1–2 ayda
B) 2–3 ayda
C) 3–4 ayda
D) 4–5 ayda
E) 6. Ayda
164. Doğumdan hemen sonra solunum sıkıntısı
nedeniyle değerlendirilen erkek bebeğin fizik
muayenesinde ağız içi köpüklü tükürükle dolu
olduğu, nazogastrik sondanın 5 cm ilerletildiği ve
sonrasında ilerletilemediği ve sondanın ucunun
geri ağızdan çıktığı saptanıyor. Öyküsünde
antenatal takiplerinde polihidroamniyosun
olduğu belirtiliyor.
167. Çocukluk çağında görülen viral döküntülü
hastalıklarda en sık görülen döküntü şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makulopapüler
B) Veziküler
C) Peteşi
D) Purpura
E) Eritem
Bu bebekte en olası ön tanınız nedir?
A) Hipertrofik pilor steozu
B) Duedonum atrezisi
C) Trakeoözofagial fistül
D) Hirchprung hastalığı
E) Koanal atrezi
168. Rubella
enfeksiyonu
için
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuluçka süresi kızamık enfeksiyonuna göre
daha uzundur.
B) Rubellanın en önemli ve korkulan
komplikasyonu konjenital rubella
sendromudur.
C) Postnatal rubellanın en ciddi komplikasyonu
ensefalittir.
D) Bazen artrit – artralji ve trombositopeni ile
prezente olabilir.
E) Konjenital rubella sendromundan korumak
için hamilelikte ilk 1 ayda rubella aşısı
yapılması önerilir
165. Aşağıdakilerden hangisi üçlü tekrar (allellik
ekspansiyon) sendromlardan birisi değildir?
A) Frajil X sendromu
B) Huntington hastalığı
C) Myotonik distrofi
D) Frederich ataksisi
E) Prader willi sendromu
24
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
169. Aşağıdakilerden hangisi parvovirus‘un neden
olduğu klinik tablolardan birisi değildir?
A) Eritema infeksiyozum
B) Artrit–Atralji
C) İmmun hidrops fetalis
D) Papulo–purpurik eldiven çorap sendromu
E) Myokardit
172. Kemik iliğinde megaloblastik değişikliklerin
eşlik ettiği makrositik anemilerden birisi
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lesh–Nyhan sendromu
B) Herediter orotik asidüri
C) Tiamine Cevaplı anemi
D) B12 vitamini eksikliğine ağlı anemi
E) Hipotiroidi
170. İmmun sistemi sağlıklı çocuklarda EBV
enfeksiyonunun tanısında en sık kullanılan ve
değerli
tanı
yöntemi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) EBV–VCA IgG
B) EBV–VCA IgM
C) Early antijeni (EA)
D) EBNA
E) Periferik yayma
173. Diamond–Blackfan sendromu (DBS) ile süt
çocukluğu geçici eritroblastopenisi (TEC)
karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) TEC sıklıkla 1 yaşından sonra görülürken
DBS sıklıkla 1 yaşın altındadır.
B) TEC’te eşlik eden konjenital anomali varken
DBS’da yoktur.
C) Laboratuvarda eritrositlerdeki ADA enzim
aktivitesi artışı DBS lehine iken, trombositoz
görülmesi TEC lehinedir
D) TEC in erken döneminde MCV, Hb F, ‘’i’’
antijeni artışı görülmesi DBS ile karışmasına
neden olur.
E) Öncesinde viral enfeksiyonu geçirilmesi TEC
lehine iken DBS’da görülmeyebilir.
171. Dokuz aylık erkek çocuk vücudunda ve
gövdesinde döküntü şikayeti ile getiriliyor.
Öyküsünde 2 gündür ateşinin olduğu ve ateş
dışında bir şikayeti olmadığı ve ateş düşürücü ile
ateşinin tam düşmediği belirtiliyor. Bu sabahtan
itibaren ateşinin eskisi gibi yüksek seyretmediği
ve gövdesinde daha fazla olan ve basmakla solan
döküntüleri başlamış. Sistem muayenesinde
özelliği yoktu.
Öykü ve
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
174. Bernard–Solier sendromu için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) GP–Ib– IX kompleksi eksikliğine bağlı
trombosit fonksiyon bozukluğudur
B) Cilt – mukoza kanaması, menoraji, purpura
ile prezente olabilir
C) Trombositlerdeki adezyon kusuru varken
agregasyon özelliği normaldir
D) Ristostetin ile agregasyon testi normaldir
E) Tedavide desmopressin kullanılabilir
fizik muayene ile bu bebekte en olası tanı
5. Hastalık
6. Hastalık
Kızamık
Kızamıkçık
Suçiçeği
25
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
175. İki yaşında erkek çocuk karında ele gelen kitle
ve idrarında kan görülmesi şikayeti ile
başvuruyor.
179. 12 yaşındaki kız çocuğu dudak ve göz
çevresinde ödem, öksürük, nefes darlığı, ses
kısıklığı ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil
servise getiriliyor. Yapılan değerlendirmesinde
göz ve dudaklar yaygın ödem, bilateral solunum
seslerinde azalma, dinlemekle ronkus ve karında
yaygın hassasiyet saptanıyor. Hastanın daha
önce iki defa daha benzer yakınmalarla
hastaneye başvurduğu ve ailede baba ve erkek
kardeşinin de göz çevresi ve dudaklarda ara ara
şişliklerin olduğu öğreniliyor.
Bu çocukta öncelikle düşünülmesi gereken malignite
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nöroblastom
B) Nefroblastom (Wilms tümörü)
C) Hepatoblastom
D) Rabdomyosarkom
E) Kolon karsinomu
Bu hastanın tanısını koymak için en yararlı test
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serum histamin düzeyi
B) C4 düzeyi
C) C1 esteraz inhibitör düzeyi
D) Plazma triptaz düzeyi
E) Spesifik IgE tayini
176. Çocuklarda osteosarkomun en sık yerleşim
yeri neresidir?
A) Humerus proksimali
B) Humerus distali
C) Femur proksimali
D) Femur distali
E) Tibia distali
177. Aşağıdakilerden hangisi IgE aracılıklı oluşan
gıda allerjilerinde görülen bulgulardan biri
değildir?
A) Ürtiker
B) Anafilaktik şok
C) Hışıltı
D) Kanlı gaita
E) Rinit
180. Ani bebek ölümü için risk faktörlerinden
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) BCG aşısı
B) Prematürite
C) Annenin sigara kullanımı
D) 2–4 aylık olması
E) Erkek cinsiyet
178. Kronik granülomatöz hastalıkta en sık
görülen enfeksiyon etkenleri hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) S.aureus–Aspergillus
B) S.aureus–CMV
C) S.aureus–S.pnömonia
D) S.pnömonia–Aspergillus
E) S.pnömonia–RSV
181. Kistik fibrozis tanısı için aşağıdakilerden
hangisi yeterli değildir?
A) Rekürren pnömoni – Ter testi pozitifliği
B) Kronik ishal – Genetik mutasyon saptanması
C) Yenidoğan taraması pozitifliği – Ter testi
pozitifliği
D) Ter testi pozitikliği – Genetik mutasyon
saptanması
E) Kistik fibrosizli kardeş öyküsü – Anormal
nazal potansiyel fark
26
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
182. Gebelikte polihidroamnios saptanan 3 saatlik
bebek; solunum sıkıntısı, ağızda köpürmesi ve
beslenirken morarması mevcuttur.
185. Aşağıdakilerden
hangisi
yenidoğan
bebeklerin doğum haftasını saptamak için
kullanılan Ballarda parametrelerinden biri
değildir?
A) Postür
B) Lanugo
C) Genital organ gelişim
D) Tırnak uzaması
E) Kulak yapısı ve kıkırdağı
Karında distansiyonu olan bebek için en olası tanı
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Konjenital pnömoni
B) Konjenital pilor stenozu
C) Aganglionik megakolon
D) Trakeoözefageal fistül
E) Nekrotizan enterokolit
183. Hemoglobin değeri 7,5 gr/dL olan yenidoğanın
retikülosit sayısı % 4, direkt Coombs testi
negatif, MCV: 86 fL olarak bulunuyor.
186. On iki yaşında erkek çocuk efor sırasında
çabuk yorulma yakınmasıyla getiriliyor. Fizik
muayenesinde sağ 2. İnterkostal aralıkta 2°/6°
sistolik üfürüm duyulur. EKG’de inkomplet sağ
dal bloğu saptanıyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) b–talasemi
B) Herediter sferositoz
C) Konjenital hipoplastik anemi
D) İmmün hemolitik anemi
E) α–talasemi
Bu çocuk için en olası tanı
hangisidir?
A) Atrial septal defekt
B) Aort stenoz
C) AVSD
D) Fallot tetralojisi
E) Ventriküler septal defekt
184. Aşağıdaki
deri
bulgularından
hangisi
yenidoğanın muayenesinde patolojik olarak
kabul edilir?
A) Lanugo
B) Ödem
C) Mongol lekeleri
D) Toksik eritem
E) Püstüler melanozis
aşağıdakilerden
187. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner kan akımı
azalmış
siyanotik
konjenital
kalp
hastalıklarından birisi değildir?
A) Fallot Tetralojisi
B) Triküspid Atrezisi
C) Pulmoner stenoz
D) Pulmoner Atrezi
E) Ebstein Anomalisi
27
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
188. Aşağıdakilerden hangisi masum üfürümün
özelliklerinden biri değildir?
A) Erken sistolik nitelikte olması
B) Şiddetinin 1–2/VI. derece olması
C) Müzikal nitelikte olması
D) İkinci kalp sesinde çiftleşme
E) En iyi sternum solunda, orta–alt sternal
sınırda duyulması
191. Aşağıdaki durumların hangisinde saptanan
böbrek taşları radyoopaktır?
A) Glukoz 6–fosfataz eksikliği
B) Kısa barsak sendromu
C) Lesch–Nyhan sendromu
D) Miyeloproliferatif hastalıklar
E) Hiperoksalüri
189. Aşağıdaki
enzimlerden
hangisinin
eksikliğinde,
kızlarda
aşırı
virilizasyon,
erkeklerde ise yetersiz maskulinizasyon ortaya
çıkar?
A) 5a–redüktaz
B) 3b–hidroksisteroid dehidrogenaz
C) 17a–hidroksilaz
D) 11b–hidroksilaz
E) 21–hidroksilaz
192. 7 yaşında erkek çocuk yaygın ödem nedeniyle
getirildi. Kan basıncı normal, idrar analizinde
protein 4+ olarak ve 24 saatlik idrarda 120
mg/m2/saat proteinüri saptanmıştır. Serum
kompleman C3 ve C4 düzeyleri ve böbrek
fonksiyon testleri normal olan bu hastada
öncelikle
aşağıdakilerden
hangisi
düşünülmelidir?
A) Fokal segmental glomerülonefrit
B) Membranöz nefropati
C) APSGN
D) Minimal değişiklik hastalığı
E) Membranoproliferatif glomerülonefrit
190. Hiperkortizolemi şüphesinda yapılan düşük
doz dexametazon testi için hangisi doğrudur?
A) Adrenal kaynaklı tümörlerde sabah
kortizolunda supresyon sağlar
B) Cushing hastalarında tanısaldır
C) Normal kişileri Cushing sendromlardan ayırt
eder
D) Normal kişilerde sabah kortizolunda
baskılama olmaz
E) Ektopik ACTH üreten tümörlerde sabah
kortizolunu baskılar
193. Kawasaki hastalığında en uygun tedavi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
B) İntravenöz immünoglobulin + Aspirin
C) Dipiridamol + Aspirin+Warfarin
D) İntravenöz metil prednizolon
E) Oral prednizolon + aspirin
28
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
194. Aşağıdakilerden hangisi ateşli nöbetler için
karakteristik bulgulardan biri değildir?
A) Başlangıç yaşının küçük olması
B) Ailede ateşli nöbet öyküsünün olması
C) Düşük derecedeki ateşte de görülebilmesi
D) EEG nin bozuk olması
E) Kısa süreli ateşte de görülebilmesi
197. Aşağıda verilen tiroid karsinomlarından
sırasıyla en iyi prognozlu olanı, en kötü
prognozlu olanı, boyna radyasyon öyküsü olan
hastada en sık görüleni, lenf nodu metastazının
varlığına bakılmaksızın santral boyun üçgeni
diseksiyonu yapılanı,en sık hemotajen yayılanı,
IIAB’nin tanıda yetersiz kaldığı, en sık MEN
sendromunda yer alanı hangisidir?
A) Papiller, Anaplastik, Papiller, Medüller,
Foliküler, Hurtle hücreli, Medüller
B) Papiller, Anaplastik, Papiller, Hurtle hücreli,
Foliküler, Hurtle hücreli, Foliküler
C) Papiller, Anaplastik, Papiller, Medüller,
Hurtle hücreli, Medüller, Anaplastik
D) Papiller, Anaplastik, Papiller, Foliküler,
Hurtle hücreli, Papiller, Medüller
E) Papiller, Anaplastik, Papiller, Foliküler,
Anaplastik, Hurtle hücreli, Papiller
195. Papiler Tiroid karsinomu için asağıdakilerden
hangisi en önemli prognostik faktördür?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Ekstra tiroidal invazyon
D) Genetik mutasyon varığı
E) Tümor çapı
196. Otuz yaşında bayan hasta karın ağrısı, bulantı,
kusma yakınmasıyla acil servise başvuruyor.
Hastanın TA:130/70 mmhg KTA:96/dk olarak
tespit
ediliyor.
Hastanın
tetkiklerinde
Ca:14.1mg/dl, Na:144 mEq/lt,K:4.5 mEq/lt
Cl:112 mEq/lt olarak tespit ediliyor. Hastanın
özgeçmişinde
geçirilmiş
peptik
ulkus
perforasyonu cerrahisi mevcuttur.
198. Seksen yaşında bayan hasta Acil servise karın
ağrısı yakınmasıyla basvuruyor. Hastanın fizik
muayenesinde defans ve rebound tespit
edilmiyor. Hastanın fizik muayene ile uyumsuz
şiddetli karın ağrısı mevcut olup kan tablosunda
WBC:25.000/mm3 olarak tespit ediliyor.
Bu hastanın tanı ve tedavisi için ilk yapılması gereken
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sintigrafi–Paratiroidektomi
B) Boyun USG–IV hidrasyon
C) Doppler USG–Furosemid verilmesi
D) Boyun USG–Mitramisin uygulanması
E) BT–Total paratiroidektomi
Hastanın en olası tanısı ve bu tanıya yol açan
etiyolojik faktör hangi şıkta verilmiştir?
A) SMA embolisi–Kardiyak aritmi
B) SMA embolisi–hiperkoagülabilite
C) SMA trombozu–hiperkoagülabilite
D) İMA embolisi–Kardiyak aritmi
E) Trombüs–Endotel hasarı
29
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
199. Aşağıdaki şok tiplerinden hangisinde vasküler
yataktaki ilk yanıt vazodilatasyon değildir?
A) Septik şok hiperdinamik dönem
B) İrreversible hemorajik şok
C) Nörojenik şok
D) Kardiyak bypass
E) Hemorajik şok
202. Altmış yedi yaşında erkek hasta sağ kolon
tümoru nedeniyle opere ediliyor. Hastanın
takiplerinde postoperatif 2. Günde ani olarak
solunum sıkıntısı gelişiyor. Hastanın tetkiklerinde
CVP artmış, EKG de sağ aks baskınlığı tespit
ediliyor.
Hastanın en olası tanısı, ilk yapılması gereken tetkik,
tanı için en spesifik tetkik aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) Pulmoner emboli, direkt grafi, Pulmoner
Anjiografi
B) Pulmoner emboli, spiral BT, pulmoner
anjiografi
C) ARDS, Direkt Grafi, BT
D) Atelektazi, Direkt grafi, BT
E) Pnömoni, direkt grafi, BT
200. Elli beş yaşında erkek hasta sol yan ağrısı
nedeniyle acil servise başvuruyor. Hastanın
öyküsünde aynı noktada ağrı atakları, kabızlık ve
ishal ataklarının olduğu tespit ediliyor.Hastanın
tetkiklerinde WBC:18.000/mm3, pH:7.51,pO2:90
mmhg, pCO2:55mmhg, HCO3:40 mEq/lt, Na:130
mEq/lt, K:3.8 olarak tespit ediliyor.
Hastanın tanısı için ilk yapılması gereken tetkik ve
hastada görülen asit baz metabolizma bozukluğu
hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?
A) BT–Kompanze metabolik alkaloz
B) Direkt grafi–Metabolik asidoz
C) BT–respiratuvar alkaloz
D) Direkt grafi–Kompanse metabolik alkaloz
E) Kolonoskopi–Kompanze metabolik Alkaloz
203. Altmış beş yaşında erkek hasta kolon tümoru
nedeniyle opere edilip primer anastomoz
uygulanıyor.Hastada 10. Günde batın içi abse ve
derin
enfeksiyon
gelişiyor.Bu
tablodan
anastomoz kaçağı sorumlu tutuluyor.
201. Aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla en sık
görülen nazokomiyal enfeksiyon,en mortal
nazokomiyal enfeksiyon,en mortal postoperatif
komplikasyon, en sık izole edilen nazokomiyal
enfeksiyon ajanı’dır?
A) Üriner sistem, Pnömoni, ABY, E.coli
B) Hepatobiliyer sistem, Aspirasyon
Pnömonisi, Katater sepsisi, E.Coli
C) Üriner sistem, Pnömoni,RTA,B.Fragilis
D) Üriner sistem, Aspirasyon pnömonisi,
Atelektazi, E.granülosis
E) Üriner sistem, pnömoni, DVT, S.Aureus
Anastomoz kaçağından primer sorumlu olan barsak
tabakası ve sütür tutma yeteneği en yüksek olan
barsak tabakası aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
A) Seroza–mukoza
B) Seroza–submukoza
C) Seroza–muskuler tabaka
D) Mukoza–submukoza
E) Seroza–seroza
30
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
204. Travma sonrası ortaya çıkan aşağıdaki
hormonal yanıtlardan hangisi diyabetojenik
etki oluşturmaz?
A) ACTH
B) Adrenalin–noradrenalin
C) Hidrokortizon
D) 17–OH ketosteroidler
E) Büyüme hormonu
207. Uzun süre TPN olan hastada periferik
nöropati ve glukoz intoleransı mevcutsa
aşağıdakilerden hangisinin eksikliği söz
konusudur?
A) Bakır
B) Demir
C) Çinko
D) Selenyum
E) Krom
205. Trafik kazası nedeniyle acil servise getirilen
hastanın TA:80/40 mmhg olup nabız filiform ve
taşikardik olarak tespit ediliyor.
208. Yirmiyedi yaşında erkek hasta halı saha
maçında karnına arkadaşının dizinin çarpması
öyküsüyle acil servise başvuruyor.
Batın USG’de yaygın sıvı tespit edilen bu hasta için
meydana gelen değişikliklerden hangisi yanlıştır?
A) Negatif nitrojen dengesi
B) Su retansiyonu
C) Potasyum retansiyonu
D) Trombositopeni
E) Dolaşımdaki adrenalinin yükselmesi
Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için acil
laparatomi endikasyonlarından değildir?
A) Direkt batın grafisinde retroperitoneal hava
görülmesi
B) Batında defans
C) Kan biyokimyasında serum ALP düzey
yüksekliği
D) Hemodinamik instabilite
E) Peritoneal lavaj sıvısında 100.000/mm3’den
fazla eritrosit görülmesi
206. Seksen yaşında bayan hasta yanık nedeniyle
acil servise getiriliyor. Bu hastanın ilk 48 saatte
tedavisinde uygulanacak sıvıların miktar ve
içeriğini belirlemede aşağıdakilerden hangisi en
az etkilidir?
A) Yanığın derinliği
B) Yanığın yüzde alanı
C) Yanıktan sonra geçen süre
D) İdrar çıkış hızı
E) Kan basıncı
31
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
209. Seksen yaşında kadın hasta yolda yürürken
düşme öyküsüyle acil servise başvuruyor.
Hastanın çekilen direkt grafisinde pelvik fraktür
saptanıyor. Fizik muayenede ilerleyen mental
konfüzyon ve solunum yetersizliği saptanıyor ve
hasta travmadan 28 saat sonra hayatını
kaybediyor. Hastanın retinasında peteşi ve kan
tablosunda trombositopeni saptanıyor.
212. Kan transfüzyonundaki akut hemolitik
reaksiyonda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Hemoglobinüri
B) Rta
C) Serbest hemoglobin miktarının
haptoglobulin bağlanma kapasitesini aşması
durumunda methemoglobinemi
D) İndirekt hiperbilirubinemi
E) Dıc
Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aspirasyon pnömonisi
B) Yağ embolisi
C) Epidural hematom
D) Leriche sendromu
E) Retroperitoneal hematom
210. Cerrahi hastada yanıt olarak salınan makrofaj
migrasyon inhibe edici faktörün(MIF) etkileri
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnsülin rezistansı
B) Yağ depolerının mobilizasyonu
C) Glıkogenezin uyarılması
D) T– hücre proliferasyonu
E) Kortizolün ımmun supresf etkılerının
inhibisyonu
213. Radyasyon sonucu gelişen malignitelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Homozigot ataksi telenjektazili breyler
rayasyonun kanserojenık etkılerıne daha
açıktır.
B) Yaşlılar radyasyonun kanserojenık etkılerıne
gençlere oranla daha açıktır.
C) Kseroderma pigmentozumlu bireylerde
guneş ışığı sonrası deri kaserleri daha sık
izlenır.
D) Primer kanser nedeniyle rt alan hastalarda
ıkıncıl malignitelerin görülme olasılığı artar.
E) Fetal dönemde diagnostik rt’ ye maruz
kalan hastalarda çocukluk çağı maligniteleri
daha sık görülür.
211. Abdominal
kompartman
sendromunda
aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) CVP‘de yükselme
B) Peak inspıratuar basınçta düşme
C) Renal kan akımında azalma
D) Pulmonerkapıller kama basıncında artma
E) Kalp tepe atımında yükselme
32
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
214. Karaciğer transplantasyon bekleme listesinde
hasta önceliğinin tesbitinde aşağıdakilerden
hangisi diğerlerinden daha güvenilir bir
kriterdir?
A) Son evre karaciğer hastalığı modeli
skorunun (meld) yüksek olması
B) Evre 3 ensefalopatı
C) Child–turcote –pugh skorunun 7 den yüksek
olması
D) Kronik graft rejeksiyonu olması
E) Non–rezektabl hepatosellüler karsinom
olması
217. Oral kontraseptif kullanan 25 yaşındaki bayan
hasta karın sağ üst kadran ağrısı yakınması
nedenıyle başvuruyor. Çekilen batın bt de
karaciğer sağ lobunda 6 cm çaplı hipodens bır
kitle tesbit ediliyor. Yapılan sintigrafide kitlenin
olduğu tarafta boyanma eksikliği gözleniyor.
Yapılan anjiografide tümörün hipervazküler ve
çevre damar besleniminin olduğu tesbit ediliyor.
Bu hastanın tedavisi için en uygun yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Perkütan ince iğne biyopsisi
B) Rt
C) Arter embolizasyonu
D) Karaciğer rezeksiyonu
E) Oks’nin kesilmesi ve batın bt ile takıp
215. İnce barsaklara en sık metaztaz yapan batın
dışı tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meme karsinomu
B) Akciğer karsinomu
C) Anaplastık troıd karsinomu
D) yumuşak doku sarkomu
E) Deri melanomu
218. Edinsel kalça çıkığı şüphesi ile getirilen 9 aylık
bir
bebekte
aşağıdakilerden
hangisi
saptanmaz?
A) Abduksiyon kısıtlığı
B) Pili asimetrisi
C) Galeazzi belirtisi
D) Barlow belirtisi
E) Grafide Shenton–Menard hattının
bozulması
216. Elli yaşıda bayan hastaya duktak karsinoma
insutu nedeniyle 3 yıl önce meme koruyucu
cerrahı tedavi ve rt yapılmıştır.
Lokal dıc nüksü gelişen bu hastaya en uygun yaklaşım
nasıl olmalıdır?
A) Sadece lokal eksızyon
B) Lokal eksızyon+rt
C) Yalnızca rt
D) Mastektomı
E) Kt
219. Aşağıdakilerden hangisi osteoartritin tipik
radyolojik bulgularından değildir?
A) Eklem aralığında daralma
B) Periartiküler osteopeni
C) Osteofit
D) Subkondral kistler
E) Subkondral skleroz
33
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
220. Neonatal hidronefrozun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ektopik üreterosel
B) Üretero–vezikal darlık
C) Üretero–pelvik darlık
D) Posterior üretral valv
E) Distal üretral stenozis
en
sık
sebebi
224. Raşitizmin radyolojik görünümü için hangisi
yanlıştır?
A) Metafizden epifize doğru düzensiz uzantılar
görülür
B) Metafizler genişlemiş kadeh şeklini almıştır
C) Kemiklerin dansitesi genel olarak artmıştır
D) Kosta uçlarında genişleme ve tipik Chapelet
kosta manzarası görülebilir
E) Kemiklerde kıvrılmalar şeklinde
deformiteler görülebilir
221. Erkek infertilitesinin düzeltilebilir en sık
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ejakülatuvar kanal tıkanıklığı
B) İnmemiş testis
C) Varikosel
D) Testis torsiyonu
E) Hipogonadotropik hipogonadizm
225. Erken evrede diğer duyular korunurken omuz
atkısı (pelerin) tarzında ağrı–ısı duyusu kaybına
neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klippel–feil sendromu
B) Meningomyelosel
C) Sirengomyeli
D) Diastematomyeli
E) Chiari sendromu
222. Tiroglosal kist ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Boyun orta hatta yerleşir
B) Dil hareketleri ile hareket eder
C) Tonsiller fossa ile bağlantılıdır
D) Cerrahi tedavide Sistrunk ameliyatı
uygulanır
E) Tümör gelişim riski % 1’den azdır
226. Fungal eksternal otitin
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspergillus fumigatus
B) Aspergillus flavus
C) Aspergillus niger
D) Mukormikozis
E) Candida albicans
223. Spinal anestezi sonrası gelisen bas ağrısı
tedavisinde aşagıdakilerden hangisi uygun
değildir?
A) Analjezikler
B) Oral veya intravenöz sıvı uygulaması
C) Kafein
D) Epidural kan yaması
E) Erken mobilizasyon
227. Çocuklarda ileti tipi işitme kaybının en sık
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süpüratif otitis media
B) Seröz otitis media
C) Kronik otitis media
D) Kabakulak
E) Dış kulak yolunda buşon
en
sık
etkeni
34
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
228. Epidemik
keratokonjonktivit
aşağıdakilerden hangisidir?
A) S.aureus
B) Adenovirus tip 3
C) Adenovirus tip 8,19
D) C.trahomatis D–K
E) Herpes virus
etkeni
232. Serbest fraksiyonu en fazla olan seks steroidi
hangisidir?
A) Androstenedion
B) Testosteron
C) Östrojen
D) Progesteron
E) DHEA
229. Aşağıdakilerden
hangisinin
varlığında
histerosalpingografi çekimi kontendikedir?
A) İnfertilite
B) Akut pelvik enfeksiyon
C) Endometrial polip
D) 4 cm’den büyük submüköz myom
E) Tubal ektopik gebelik öyküsü
233. Aşağıdakilerden hangisi hipogonadotropik
amenore nedeni değildir?
A) Kallmann sendromu
B) GnRH salınım defekti
C) Gonadal disgenezi
D) Sheehan sendromu
E) Talasemi major
230. Aşağıdakilerden hangisi ektopik
riskini en az arttırır?
A) Tubal düzeltici cerrahi
B) Progesteronlu RIA
C) Pelvik inflamatuar hastalık
D) Yardımcı üreme teknikleri
E) Kromozomal anomali
234. Acil kontrasepsiyon yöntemlerinden en etkili
olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Levonorgestrel
B) Yuzpe metodu
C) Etinil estradiol
D) Rahim içi araç
E) Tüp ligasyonu
gebelik
235. Yirmi sekiz yaşında primigravid hastada, ilk
trimesterde
yapılan
değerlendirmeler
sonucunda fetusta Down sendromu riskinde
artış saptanıyor.
231. Aşağıdakilerden
hangisi
anovulatuar
disfonksiyonel uterin kanamalarda görülen
kanama tipidir?
A) Östrojen çekilme kanaması
B) Östrojen kırılma kanaması
C) Progesteron çekilme kanaması
D) Progesteron kırılma kanaması
E) Atrofi kanaması
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisinin olma
ihtimali daha azdır?
A) Hasta 12. haftada değerlendirilmiştir
B) PAPP–A seviyesi normalden yüksektir
C) Serbest beta–hCG seviyesi normalden
yüksektir
D) Nazal kemik yoktur
E) Ense saydamlığı (NT) artmıştır
35
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
236. Yirmi bir yaşında, 39. gebelik haftasında olan
hasta acil servise bel ağrısı şikayeti ile
başvuruyor. Yapılan muayenesinde servikal
açıklık 2 cm, silinme % 40, membran intakt ve
başın seviyesinin ise 0’da olduğu belirleniyor.
NSTde 2–3 dakikada bir uterin kontraksiyon
varlığı ve fetal kalp atımlarının 145 ile 155
atım/dakika arasında olduğu gözlenen hastada,
bundan sonra izlenecek en uygun yaklaşım
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Oksitosin
B) Meperidin
C) Ayakta 1–2 saat yürüme
D) Takip
E) Sezaryen
239. Çocuklarda en sık görülen malign germ
hücreli over tümörü hangisidir?
A) Endodermal sinus tümörü
B) Disgerminom
C) Müsinöz kistadenokarsinom
D) Polyembryoma
E) Koryokarsinom
237. 1. Trimesterda maternal morbiditenin en sık
sebebi nedir?
A) Abortus
B) Emboli
C) Ektopik gebelik
D) Amniotik sıvı embolisi
E) Dekolman plasenta
240. Vulvar intraepitelyal neoplazi oluşumuna en
sık neden olan HPV tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) HPV 6
B) HPV 11
C) HPV 16
D) HPV 18
E) HPV 33
Klinik Bilimler testini
bitirdiniz.
238. Serviks
kanserinin
evrelendirilmesinde
aşağıdaki
yöntemlerin
hangisinden
faydalanılmaz?
A) Servikal biyopsi
B) Konizasyon
C) Kolposkopi
D) Laparoskopi
E) Sistoskopi
Lütfen Cevaplarınızı
kontrol ediniz.
36
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
TUSTIME NİSAN 2015 1. TUS DENEME SINAVI
TEMEL BİLİMLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
C
A
C
D
D
E
C
A
B
B
A
D
E
A
C
A
D
B
C
A
C
E
C
E
D
E
C
D
B
D
A
C
E
B
C
A
E
E
B
C
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
C
A
A
E
C
C
B
B
A
A
E
C
A
A
B
D
E
D
D
A
C
A
E
C
E
C
E
B
A
A
D
A
D
C
D
E
B
A
E
E
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
KLİNİK BİLİMLER
A
B
A
B
B
D
B
E
D
C
C
D
D
C
B
E
C
E
D
D
E
A
C
C
A
B
B
D
E
A
B
A
D
D
A
C
A
E
B
D
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
E
B
C
D
B
D
E
C
A
D
E
B
E
C
A
D
D
A
E
A
C
D
A
B
A
D
E
C
B
D
A
B
E
D
C
D
D
E
C
B
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
E
C
E
C
E
D
A
E
C
B
B
E
B
D
B
D
D
A
C
A
D
D
E
B
D
A
C
D
B
C
E
D
B
D
C
B
A
A
E
D
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
A
B
B
D
C
E
E
C
B
E
C
D
B
A
E
D
D
D
B
C
C
C
E
C
C
C
B
C
B
E
B
A
C
D
B
D
C
D
A
C
37
www.doktorcicek.com
www.twitter.com/doktorcicek
Download

tustıme nisan 2015 1. tus deneme sınavı