KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
29 HAZİRAN 2014 PAZAR
TG – 10
ÖABT – FİZİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FİZ
1.
Cisimler Y seviyesine geldiklerinde kaybettikleri potansiyel enerjileri kinetik enerjilerine eşit olur.
3.
1
mg2h = mV 2K
2
mg2h =
1
mV 2L
2
Piston Y seviyesine itildiğinde K noktası
üzerindeki sıvı yüksekliği azalır. Bu nedenle sıvı basıncı azalır (I doğru). Balon üstündeki basıncın azalması balonun şişmesine
neden olur, hacmi artar, gazın öz kütlesi
azalır (II doğru).
TG – 10
5.
m:a
K
T
k = 0,5
Fs
L
İp gerilmesi Fkal = T + G olup Fkal artacağı
için Tip azalır. (III yanlış)
EK = EL (I doğru)
40 N
ma eylemsizlikten dolayı etkir.
A B C D E
Hız büyüklükleri eşit vektörel oldukları hızları eşit olmaz. (II yanlış)
Fs = k : m : g
Fs = 0,5 : 3 : 10
K cismi X seviyesine L seviyesine göre
daha geç ulaşır. Çünkü X seviyesine gelinceye kadar K nin düşey hızı L ye göre
küçüktür. Ama L cismi, X seviyesinden Y
seviyesine K ye göre daha geç ulaşır. K,
X e gelinceye kadar yataya verdiği hız, L
nin X seviyesinden Y seviyesine gelinceye
kadar yataya verdiği hızdan küçüktür. Yani
X seviyesinde hızları aynı ama hız gittikçe
arttığı için toplamda K nin yere ulaşma süresi daha kısadır. (III doğru)
Fs = 15 N
K cismine etki eden kuvvetler
T = m : a + Fs
T = 40 N
40 = 3 : a + 15
a=
25
bulunur.
3
A B C D E
A B C D E
4.
Tip
37°
F
N
44 cm
10
m
2.
53°
10
37°
10 cm
16 cm
R
Çizgisel h›z V =
N
37°
P
N
=
sin 143
sin 127
F : cos 37 = N
G:M
dir.
3R
G:M
3R
T = 6r
6.
60
N
=
& N = 80 N bulunur.
0, 6
0, 8
G:M
mV 2
& V2 =
3R
3R
2r3R
=
T
37°
53°
Üstteki küreye etki eden kuvvetler
Fçekim = Fmerkezcil
V =
143°
P
2rr
T
2 r : 3R
V=
T
=
10 cm
F
M
( 3 R)
P
10 cm
3R
2
Fcos37
12 cm
V
2R
G:M:m
37°
10
3R 3
bulunur.
G:M
Menteşeye göre moment alalım.
Fcos37 : (10 + 12) = T : cos37 : 44
80 : 22 = T :
4
: 44
5
T = 50 N bulunur.
A B C D E
A B C D E
3
1
m V2 = m c 3 T : 4
2
>
>
j
cal
1 cal = 4 j olduğu için sağ tarafı 4 ile çarptık.
c = 0, 2
cal
cal
= 0, 2
g : °C
10 -3 kg : °C
0, 2 : 4
1
: 20 2 =
:3T
2
10 -3
3 T = 0, 25 °C bulunur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
7.
TG – 10
9.
1
c=
1-
c=
1-
V2
w = 2rf olup f = 1 s–1
w = 2 : 3 : 1 = 6 rad/s
qK = VK : CK = 40 : 10 = 400 F
V = w : r & V = 6 : 2 = 12 m/s
1
qL = VL : CL = 40 : 6 = 240 F
Yatay hız V = 12 m/s olup değişmez. L noktasındaki düşey hız
K ve L kondansatörlerinin Şekil II de K ve L
ters bağlı oldukları için toplam yük
(0 , 8 c) 2
c2
12 2 + V 2Y = 20 2 & VY = 16 m/s olmal›d›r.
Qtoplam = 400 – 240 = 160 C olur.
VXY =
0, 36
5
=
3
L
2
& Ll =
= 1, 2 parsek bulunur.
c
5
3
K noktasındaki potansiyel enerjisi L ye düştüğünde kinetiğe dönüşmüştür.
qK - qL
CK + CL + CM
=
400 - 240
10 + 6 + 4
=
160
20
Uzunluk kısalması olacaktır.
Ll =
11.
c2
1
=
Şekil I deki devrede K ve L kondansatörlerinin elektrik yüklerini bulalım.
1
m V2
2
10 : h =
256
1
: 16 2 & h =
= 12, 8 m dir.
20
2
K nın yerden yüksekliği 12,8 m, O noktasının yerden yüksekliği 12,8 – 2 = 10,8 m
bulunur.
A B C D E
= 8 Volt bulunur.
Son durumda
A B C D E
m gh =
qM = VXY : CM
qM = 8 : 4 = 32 coulomb bulunur.
A B C D E
12.
V = 200 sin wt
i = 200 sin c wt -
r
m
3
Vmax = 200
imax = 20
8.
10.
Şekil I için FK = B : iK : , : sin53
V=I:z
Şekil II için FL = B : iL : , dir.
200 = 20 : z
Fkinetik sürtünme = 30 N
Şekil II de tel manyetik alana diktir.
z = 10 [empedans] (II doğru)
Fs = k : m : g
B : i K : , : sin53 = B : i L : ,
Devrede gerilim akımdan önde olduğu için
XL > XC dir (I doğru).
Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu yerde
kinetik sürtünme kuvveti etkir.
30 = 0,5 : m : 10
m = 6 kg bulunur.
iK :
50 N kuvvet etkirse
iK
5
4
= iL &
= bulunur.
iL
5
4
Devrenin güç çarpanı cos i =
A B C D E
F – Fs = m : a
i=
50 – 30 = 6 : a
a=
10
m/s2 bulunur.
3
10
A B C D E
R
dir.
Z
r
= 60°
3
30°
(XL – XC)
60°
R = 5Ω
5
1
cos i =
= bulunur (III yanlış).
10
2
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
13.
TG – 10
Zara üst yüzeyden bakan kişinin zarı aydınlık görme şartı
Yol fark› & d = (2k - 1) :
m zar
4
16.
Lazer ışığı aynı fazlı aynı frekanslı ve aynı
yönlü dalgalardan oluşup tek renkli bir ışıktır. Buna göre B seçeneği yanlıştır.
olmalıdır.
Işığın zardaki dalga boyu m z =
19.
A B C D E
Baş parmak (+z) yönünde tutulduğunda
4 parmak (+y) için avuç içi (–x) yönünü,
4 parmak (+x) yönünde tutulursa avuç içi
(+y) yönünü gösterir (I. ve III. yargı doğru)
mH
dan
n zar
bulunur.
d = (2k - 1 )
E = B : c olmak üzere hareket yönleri için
baş parmak hız yönünde, dört parmak E
(elektrik alan) yönünde tutulursa avuç içi
B yi gösterir.
( 2 k - 1) : m
m
olur.
=
8
4 : ( 2)
A B C D E
Burada k = 1, 2, 3, ... gibi tam sayılardır.
k = 2 için d =
3m
bulunur.
8
A B C D E
17.
a ve b ışınları yüklü oldukları için elektromanyetik dalga değildir. X ışınları elektromanyetik dalga olup yüksüzdürler. Gama
ışınları da elektromanyetik dalga olup yüksüzdürler.
A B C D E
14.
Faz farkı söz konusu olunca yol farkı n. düğüm çizgisi için
Yol fark› = c n -
1
+ Pm : m
2
= c1 -
1 1
+ m: m
2 4
=c
=
20.
Bohr atom modeline göre açısal momentum, enerji ve yarıçap kesiklidir, her değeri
alamaz ancak belirli değerleri alırlar.
A B C D E
1 1
+ m: m
2 4
3
:8
4
= 6 cm (yol fark›)
A B C D E
18.
Yörüngesel açısal momentum
L = , : (, + 1) ' olarak bulunur.
h
'=
olup
2r
15.
h
için
2r
1 s de motorun yaptığı iş
w = m : g : h dır.
Motorun mekanik gücü
h
L = , : (, + 1) :
yaz›labilir.
2r
L= 6
21.
Pmekanik = fl : I =
6 = , : (, + 1)
Elektronlar, yörünge uzunluğu, elektrona
eşlik eden de Broglie dalgasının dalga
boyunun tam katı olan yörüngelerde ışıma
yapmadan dolanırlar.
3d alt kabuğu için n = 3 (M kabuğu) olup
n = 3 alınırsa
3d orbitali için , = 2 dir. (I doğru)
2 : r : rn = n : m
Elektron K kabuğunda olursa , = 0 dır.
fl : I =
6 = , : (, + 1) & , = 2 olmal›d›r.
2 : 3 : 0,53 = 3 : m
Elektron L kabuğunda olursa
m = 1,06 A° bulunur.
, = 0 ve , = 1 olabilir (II ve III yanlış).
A B C D E
A B C D E
5
w
dir.
t
m:g:h
t
30 : I = 30 : 10 : 3
I = 30 A
Verim =
30
fl
=
fl + Il 30 + 30
=
30
1
= bulunur.
60
2
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
22.
TG – 10
K sıvısından L ortamına geçen ışın için bağıl kırılma indisi
n KL =
24.
nL
5
=
nK
2
K sıvısının mutlak kırılma indisi
K noktasından atılan cismin yine aynı delikten çıkabilmesi için kürenin yarım tur atması gerekir. Bu durumda iken cisim aynı
zamanda 2r kadar daha yol almalıdır. Yani
2rr
cisim sonuçta 2r +
kadar yol almalı2
Yarım periyotta cisim aynı delikten çıkar.
nL
t=
3
2
X yayı Y den kalın olup X te üretilen atmada boş dönmesi olmaz. Yani III. öncül
doğrudur.
2r
6
3
w=
= 10 = & T = bulunur.
5
T
T
nL
5
=
nK
2
5
15
& nL =
bulunur.
2
4
x1 < x2 olduğu için Y yayı X ten daha hafiftir
(I yanlış).
L ve M nin O ya uzaklığı , olması için X
yayından Y yayına iletilen atmanın B duvarına çarpıp dönmesi gerekir. Atmalar aynı
yönlüdür. (II yanlış).
dır.
nK
3
3
= & n K = dir.
nH
2
2
=
26.
A B C D E
3 1
3
: =
5 2
10
x =V:t
A B C D E
2r +
2 : 0, 5 +
2rr
=V:t
2
2 : 3 : 0, 5
2
=V:
V=
3
10
25
m/s bulunur.
3
A B C D E
27.
E gelen = E saç›lan + E saç›lan
foton
V
23.
30 cm
y=0
P
elektron
4E =
25.
Işık şiddetinin artırılması gelen fotonun sayısının artması demektir. Bu da kopan elektronun sayısının artması demektir (I doğru).
Kopan e– ların tamamı anota ulaşmışsa
kopan e– ların enerjilerinin artması oluşan
akımı değiştirmez. Imax ulaşmışsa II. ve III.
ifadeleri akımı etkilemez.
4E -
10E
= h : j1
3
3E =
3E -
E
+ h : j2
5
3E
= h : j2
5
12E
= h : j2
5
1
1
: t : V 21 + t : g : y 1 = P2 + : t : V 22 + t : g : y 2
2
2
10E
3
=
12E
h : j2
5
y1 = 0 ve V1 = 0
P + 0 + 0 = 1 atm +
2E
+ h : j1
3
2E
= h : j1
3
A B C D E
P1 +
foton
h : j1
1
: 10 3 : 10 2 + 10 3 : 10 : 0, 3
2
P - 1 atm = 53000 1 atm = 10 5 P
j1
j2
P = 100000 + 53000 & P = 153 kPa
A B C D E
=
25
bulunur.
18
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
28.
TG – 10
Küre içerisinde elektrik alan olmayıp potansiyel sabit olduğu için hızı değişmez,
momentumu sabittir (I doğru).
EP = k :
(- q ) : Q
r = 60 cm
Cismin kaybettiği potansiyel enerji cisme
kinetik ve makaraya dönme kinetik enerjisi
olarak aktarılır.
mgh =
olup d azaldığı için (–) den
d
(- q) : (Q)
3 : 10 : 15 =
olup d azaldıkça F artar,
d2
G1
G2
dolayı EP azalır, uzaklaşırken artar (II doğru).
F =k:
34.
31.
G1 gözlemcisi çukur yüzeyi göreceğinden
450 =
r1 = –60 cm
(–) yön belirtir (III doğru).
A B C D E
1
1
: m : V2 + : I : w2
2
2
1
1 1
: 3 : V2 + : : m : r2 : w2
2
2 2
3
1 1
: V2 + : : 2 V2
2
2 2
G2 gözlemcisi düz yüzeyi göreceğinden
450 = 2V 2
r2 = 3 alınır.
225 = V 2 & V = 15 m/s
1
nm
1
1
=c
-1m : c + m
r1 r2
n0
f
A B C D E
N
1
1
1 J3
= K - 1O : c + m
60 3
f K3
OO
K
P
L2
1
1
= 1 : cm & f =- 60 cm
60
f
29.
(–) çıktığı için kalın kenarlı mercek özelliği
gösterir.
c $ e+ + e– denklemine göre c fotonunun
enerjisi
A B C D E
E = m e - : c 2 + m e + : c 2 + (Ek) e - + (Ek) e +
35.
E = 0, 51 + 0, 51 + 2 : (2, 80)
t gidifl =
E = 6, 62 : 10 6 eV
E =h:j & j =
=
Dünyadaki gözlemciye göre
t toplam = 20 : 2 = 40 y›l sürer.
E
h
32.
6, 62 : 10 6
Y = 5 : 1011 $ young modülü
Uzay aracındaki astronota göre
d = 20 : 103 $ öz kütle
6, 62 : 10 -34
H›z V =
= 1 : 10 40 V
A B C D E
V=
V=
1
c=
c
1-
d
5 : 10 11
Ll =
20 : 10 3
1
: 10 8 = 5000 m/s bulunur.
4
(0, 6 c) 2
&c=
L
12
& Ll =
= 9, 6 ›fl›k y›l› olarak görür.
c
5
4
9, 6 ›fl›k y›l›
L
=
= 16 y›l olur.
V
0, 6 c
ttoplam = 2 : 16 = 32 yıl olur.
t1
t2
=
40
5
= bulunur.
32
4
Sızdırmaz duvarlar arasındaki parçacıkların durum enerjisi,
En =
2
n :h
=
8m : L2
33.
=
1 2 : (6 : 10 -34) 2
Anahtar açıkken devreden akım geçmez.
Bu nedenle voltmetre üreteçlerden herhangi birinin gerilimini ölçer. V = 60 Volt = f
Anahtar kapatıldığında devrenin gerilimi f
olup voltmetre
8 : 4 : 10 -7 : (3 : 10 -10) 2
V = f – I : r değerini gösterir.
36 : 10 -68
8 : 36 : 10
A B C D E
2
bağıntısı ile hesaplanır.
E1 =
5
4
c2
t gidifl = t dönüfl =
A B C D E
30.
12
= 20 y›l
0, 6 c
56 = 60 – I : r & I = 4A olur.
-27
R direnci üzerinden 4 + 4 = 8A lik akım
geçer.
1
: 10 -41
8
m – M = 5logd – 5
m – 7 = 5log102 – 5
m – 7 = 5
V=I:R
E 1 = 0, 125 : 10 -41 joule dür.
36.
56 = 8 : R & R = 7X bulunur.
A B C D E
A B C D E
7
m = 12 kadir olur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
37.
TG – 10
41.
Algılanan frekans f′ ise
fl = f
(V + Vg)
(V - Vk)
ile bulunur. Vg (+) alınır.
Çünkü kaynağa yaklaşıyor. Vk (–) alınır.
144
144 : 1000
km
=
= 40 m/s
h
3600
f l = 580 :
(330 + 30)
(330 - 40)
Öğrencilerden yanıtlanması istenen soruların çözüm yolları aynıdır. Öğrencilerin
ilk soruyu çözerken ikinci soruyu çözemediklerinin nedeni öğrendikleri bilgiyi günlük
hayata aktaramadıklarından kaynaklanmaktadır.
45.
● Epistemoloji, bilgiyi araştıran bilim dalıdır.
●● Hipotez, bir problemin çözümünde kullanılan, verilere dayalı geçici çözüm
yoludur.
●● Teori, bir problem ile ilgili yapılan genellemelerin birleştirilmiş açıklamasıdır.
A B C D E
●● Yasa, doğruluğu deneylerle kanıtlanmış
bilimsel bilgilerdir.
= 720 Hz a lg›lan›r.
Soruda verilen tanım ise paradigma kavramına ilişkin açıklamalardır.
A B C D E
A B C D E
42.
38.
İki katar arası
m
mesafesindedir. m azalır2
2011 yılında güncellenen Fizik Öğretim
Programı'nda, A, B, D ve E seçeneklerinde verilen beceriler “Bilişim ve İletişim
Becerileri” bölümünde iken C seçeneğinde
verilen beceri “Problem Çözme Becerileri”
bölümünde yer almaktadır.
47.
A B C D E
43.
Baryonlar, Hadron grubunda olup güçlü
nükleer kuvvetlerle, kütle çekim ve elektromanyetik kuvvetlerle etkileşime girebilir
(I doğru).
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla
“Mercek” konusunu öğretmek isteyen öğretmenin V. işlemi yapması uygun değildir.
Çünkü bu anlayış kapsamında öğrencilerin
deneyimler sonucunda kendi öznel bilgi
yapılarını oluşturmaları gerekir.
A B C D E
A B C D E
48.
44.
●● fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş,
49.
●● Fizik - Teknoloji - Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen,
●● kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve
davranışlar geliştiren,
Hafif çekirdeklerin kaynaşarak daha ağır
bir çekirdek oluşturmaları olayına füzyon
denir (II yanlış).
Güneş'te meydana gelen tepkimeler füzyon tepkimeleridir (III doğru).
Fisyon ve füzyon yapay çekirdek reaksiyonlarıdır (I doğru).
A B C D E
Öğrencinin sorgulaması ve araştırması için
doğrudan anlatım tekniği yeterli değildir.
Doğrudan anlatım tekniği öğrenciye salt
formül ve bilgi sağlayacağı için öğrencinin
içselleştireceği anlamlı bir öğrenme gerçekleşmez.
A B C D E
2011 yılında güncellenen Fizik Öğretim
Programı'nın vizyonu
●● karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen,
40.
Perde üzerinde girişim deseni yerine tamamen aydınlık oluşmasının nedeni, ışığın
dalga boyunun yarık aralığında küçük olmasıdır. Girişim deseni elde etmek için öğretmen dalga boyunu arttırmalı veya yarık
aralığını azaltmalıdır.
A B C D E
Fotonlar, elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla e– ve e+ arasında etkileşime girebilir
(II doğru).
Leptonlar, zayıf nükleer, kütle çekim ve
elektromanyetik kuvvetlerle etkileşime girebilir (III doğru).
Dinamik konusunda kavram yanılgılarına
sahip bir öğrencinin I, III ve VI numaralarını
yuvarlak içerisine alması beklenir.
A B C D E
A B C D E
sa sayı artar, artarsa azalır. Derinlik artarsa
m artar, sayı azalır (I doğru). Frekans artarsa m azalır sayı artar (II doğru). Dalgaların
genliği katar sayısını etkilemez (III yanlış).
39.
46.
Verilen söz ile Newton; bilimsel bilginin birikimsel olduğunu ve daha önce elde edilen
bilgiler sayesinde daha ileriyi görebildiğini
ifade etmektedir.
A B C D E
●● bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim
okuryazarlığı becerilerine sahip,
●● düşüncelerini yansız olarak ve en etkin
şekilde ifade edebilen,
●● kendisi ve çevresi ile barışık,
●● üretken
bireyler yetiştirmektir.
A B C D E
8
50.
Dönütlerde öğretmen cevabı vermek yerine öğrencinin cevaba ulaşmasını sağlamalıdır. Verilen doğru cevaplı dönütler öğrenciler için faydalı değildir.
A B C D E
Download

Fizik 10 - İhtiyaç Yayıncılık