KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
12 – 13 Nisan 2014
TG – 4
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / KİM
1.
4.
Yarı mikro analizi işlemleri:
●● Karıştırma
TG – 4
6.
Tepkimenin eşitliği:
Sb2S3 + 6HCl $ 2SbCl3 + 3H2S
●● Çöktürme
34 0 :
●● Çözeltinin ısıtılması
●● Buharlaştırma
n=
●● Santrifüjleme
10
10 0
pH = 7 tam nötrleşme olur.
n H + = n OH 0, 1 : 0, 05 = 0, 1 : V
= 34 g Sb 2 S 3
V = 0, 05 L
34
m
=
mA
(2 : 122 + 3 : 32)
a = 50 mL
A B C D E
= 0, 1 mol Sb 2 S 3
●● Çökelek ve çözeltinin ayrılması
●● Çökeleğin yıkanması
Stokiyometrik katsayıdan 1 mol Sb2S3 ten
2 mol SbCl3 elde ediliyor. Buna göre 0,1
mol Sb2S3 ten 0,2 mol SbCl3 elde edilir.
●● Çökeleğin aktarılması
A B C D E
n=
0, 2 =
m
mA
m
(122 + 3 : 35)
& m = 45, 4 gram SbCl 3 elde edilir.
A B C D E
5.
X + O2 $ CO2 + H2O + SO2
8,8 gram 1,8 gram
n=
2.
HX asit çözeltisi HY asit çözeltisi
pH = 1 ⇒ [H+] = 10–1 pH = 1 ⇒ [H+] = 10–1
n H + = 10 -1 : 0, 1
= 10
-2
mol
=
n H + = 10 -1 : 0, 1
= 10
-2
Kuvvetli asit, %100 e yakın iyonlaşabilen
asittir. HX ve HY çözeltilerinin % kaçının
ayrıştığını bulabilmek için başlangıç miktarlarını bilmek gerekir. II. öncül belirlenemez. Bu soruda asitler kuvvetli ya da zayıf
diye sınıflandırılamadığı için III. öncül de
bilinemez.
A B C D E
n=
8, 8
44
= 0, 2 mol
mol
I. öncül kesin doğrudur. Çözeltilerde bulunan H+ iyonlarının mol sayıları 0,01 dir ve
her iki çözeltide de aynıdır.
m
mA
CO 2
=
m
mA
7.
1, 8
Oluşan çözelti tampondur.
[H +] = K a :
18
= 0, 1 mol
= 5 : 10 -3 :
H2 O
= 10
H 2 SO 4 + 2NaOH $ Na 2 SO 4 + 2H 2 O
0, 25
M
–log(10–3) = pH
= 0, 2 mol
SO 3 + H 2 O $ H 2 SO 4
3 = pH
A B C D E
0, 1 mol
1
O $ SO 3
2 2
SO 2 +
0, 1 mol
0, 1 mol
Seri tepkimeden 0,1 mol SO2 oluştuğu
bulunur. Yukarıdaki denklemde yerine konulduğunda
m
n=
mA
m
& 6, 4
0, 1 =
64
gram SO2 den oluştuğu bulunur.
8.
n=
m
24
=
= 0, 6 mol Ca metali
mA
40
Ca + H2SO4 $ CaSO4 + H2
X + 3O2 $ 2CO2 + H2O + SO2
0,6 mol
7,4 gram
Stokiyometrik başkatsayıları aynı olduğu
için H2SO4’ten de 0,6 mol gerekir.
8,8 gram 1,8 gram 6,4 gram
9,6 gram O2 harcanır.
3.
-3
0, 05
–log[H+] = pH
0, 1 mol 1 : 0, 2
0, 1 mol
[Asit]
[Tuz]
(kütlenin
korunumundan)
M=
0, 6
n
=
= 0, 5 M H 2 SO 4
V
1, 2
X maddesi " 2 atomdan oluşmuş bir bileşik
olabilir.
9, 6
m
n=
&
= 0, 3 mol O 2
mA
32
Y maddesi " İki farklı gösterim olduğu için
bir karışım olabilir.
Stokiyometrik katsayıdan 0,3 mol O2 ile 0,1
mol X tepkimeye giriyor.
–log[H+] = pH
pH + pOH = 14
Z maddesi " Di atomik hâlde bulunan bir
element olabilir.
Bu durumda bileşiğin basit formülü
–log1 = pH
0 + pOH = 14
C2H2SO dur.
A B C D E
2 değerli bir asit olduğu için [H+] = 2 : 0,5
A B C D E
3
=1M
0 = pH
pOH = 14 olur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
9.
TG – 4
M:V=n
XY
12.
$
0,1 : 0,1
ZT
$
10–2
10–2
3V = 0
+
–
Z
+
10–2
=
1
: 10 -2
4
●● Moleküler kristal
Hepsi iyonik değildir. (I. öncül yanlış)
III. öncül yanlıştır çünkü ısının bir kısmı da
mekanik enerjiye dönüşür.
Q çç = [X ] : [T ]
10 -2 10 -2
:
0, 2 0, 2
●● Metalik kristal
I. öncül doğrudur.
-
=
●● Kovalent kristal
II. öncül yanlıştır.
10–2
+
Çeşitleri,
3V = q olur.
+ T
Kristal katılar; şekli belli olan katılardır. (II.
öncül doğru)
●● İyonik kristal
w=0
10–2
–
XT(k) ? X
+ T
15.
w = P : 3V
Sabit hacimli sistemlerde
10–2
0,1 : 0,1
3U = q + w
X+ + Y–
Cam $ amorf katıdır. (III. öncül yanlış)
A B C D E
A B C D E
Qçç > Kçç olduğu için XT çöker. I. öncül
doğru,
[Y -] =
10 -2
1
= : 10 -1 II. öncül yanlış,
0, 2
2
Z+ ve Y– seyirci iyonlardır. III. öncül doğrudur.
A B C D E
13.
(kopanbaba€lar
(oluflan
33HH==(kopan
€lar) -) -(olu
flanbaba€lar
€lar) )
N2 + 3F2 $ 2NF3
taneNeNN//FNN
N / N + 3 (F – F) $ 2 11Ftan
== c c
taneeNN--FFh h
m -m -^2^2: 3: 3tan
taneFeFF--FF
33tan
3 H = (kopan ba€lar) - (oluflan ba€lar)
= c
(941++33: (:154
(154))))--(6(6: (:386
(386))))
==(941
1 tan e N / N
m - ^2 : 3 tan e N - Fh
3 tan e F - F
/mol
==--913
913kjkj/mol
= (941 + 3 : (- 154)) - (6 : (- 386))
10. 10e + 12H +
-
+
16.
= 2795 kj/mol
2IO 3-
25°C de Ksu = [H+] : [OH–] = 1 : 10–14
A B C D E
$ I 2 + 6H 2 O
›s› + H 2 O (s) ? H (+aq) + OH -(aq)
Sıcaklık arttıkça Ksu artar.
H 2 O + SO 32- $ SO 24- + 2H + + 2e - / 5
II. grafik yanlıştır.
2H + + 2IO 3- + 5SO 23- $ I 2 + 5SO 24- + H 2 O
[H+] ile [OH–] ters orantılıdır.
A B C D E
I. grafik doğrudur.
III. grafik yanlıştır.
A B C D E
14.
H
H
O
C
C
O
H
H
11.
Dalton’a göre
●● Atom içi dolu küredir.
●● Atom bölünemez.
●● Aynı elementin bütün atomları aynıdır.
Molekülün Lewis nokta yapısına göre 8
tane kovalent bağ var. 1 tanesi apolar
kovalent bağdır. III. öncül yanlış, I. öncül
doğrudur.
●● Dalton, katlı oranlar ve sabit oranlar kanununu açıklamıştır.
Oksijen atomlarının üzerinde 8 tane bağ
yapmamış elektron vardır. Buna göre II.
öncül yanlıştır.
A B C D E
A B C D E
4
17.
Halojenlerde moleküller arası Van der
Waals etkileşimi bulunur. Mol ağırlığı arttıkça Van der Waals etkileşimi artar ve kaynama noktası artar.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
18.
5B:
TG – 4
1s2 2s2 2p1 2. periot 3A grubu
21.
C seçeneğindeki CH3 – OH bileşiğinin
IUPAC adı metanoldür.
(Ancak yarı metaldir.)
15P:
16S:
1H:
A B C D E
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3. periyot 5A grubu
2
2
6
2
4
1s 2s 2p 3s 3p
24.
●● Alkene OsO4 eklenirse cis-diol oluşur.
●● Karboksilli asit 2 kademe indirgenirse
alkol oluşur.
3. periyot 6A grubu
1
1s 1. periyot 1A (ancak ametal)
BH3
H
PH3
B
H
H
3
H
3
sp
açısal
sp
üçgen
piramit
sp
düzlem
üçgen
A B C D E
S
H H H
2
●● Aldehitler 2 kademe indirgenemez.
H 2S
P
H
● 3 mol alkene 1 mol BH3 katılması hidroborasyondur ve bundan alkol elde edilir.
(I. öncül yanlış, II. öncül doğru)
B " yarı metal olduğu için bileşik kovalent
bağlıdır. (III. öncül yanlış)
A B C D E
22.
H
C
C
H
H
Br
Br2
CH2Cl2
C
C
H
Br
2KOH
19.
x
C
[ Fe (CN) -6 1] 4x + 6 : (–1) = –4
C
A B C D E
x = +2 I. öncül doğru
26Fe
: [Ar] 4s2 3d6
2+
26Fe
: [Ar] 3d6
25.
CN– kuvvetli alan ligantı olduğundan d6
elektron dağılımı
şeklinde-
Amonyaklı Cu2Cl2 ile asetilen tepkimeye
girer.
H – C / C – H + Cu2Cl " Cu – C / C – Cu
dir ve eşleşmemiş elektron içermediğinden
diyamanyetiktir. Bileşiğin sistematik adı
(2 : 64 + 2 : 12 = 152 g/mol)
hekzasiyanoferrat (II) dir.
asetilen
n=
A B C D E
kırmızı çökelek
30, 4
m
=
mA
152
= 0, 2 mol çökelek oluşur.
Stokiyometrik baş katsayıdan 0,2 mol asetilen tepkimeye girmiştir.
n=
23.
H+ çıktıktan sonra kalan grubun kararlılığı
arttıkça asitlik artar.
H 2O
C 2H 5
OH
OH
0, 2 =
V
22, 4
V
& V = 4, 48 litre C2H2
22, 4
VT = Vasetilen + Vetan
5,6 = 4,48 + Vetan
20.
27Co
3+
2
2
6
2
6
: 1s 2s 2p 3s 3p 3d
6
OH
3
eşleşmiş elektron sayısı 4 tür.
I. ve II. öncül doğru, III. öncül yanlıştır.
–
C 2H 5
–
O
karbokatyon
kararlılığından
dolayı 2
–
O
rezonans
kararlılığından
dolayı 1
A B C D E
A B C D E
5
Vetan = 1, 12 Litre
5,6
1,12
100
?
% 20
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
26.
TG – 4
29.
CH3
CH3
CH2
C
CH3
R1
CH3
I ve III numaralı bileşiklerin würtz senteziyle tepkimesinden elde edilebilir.
C
O
R2 + H2O " R1
C
CH2
Cl
OH + HO
R2
Elementlerin doğada bulunan hâllerinin
oluşum entalpileri standart koşullarda sıfırdır.
A B C D E
O
R1
C
OH + NaOH " R1
R2
OH + NaOH " R2
O
C
ONa (sabun)
Na (alkolat)
Cl
CH3
CH3
C
O
O
neohekzan
32.
Ester + H2O $ karboksilli asit + alkol
O
A B C D E
CH3
CH3
tersiyer – bütil klorür
etil klorür
A B C D E
33.
30.
1. tepkime aynen kalır. Kp = X
PT = Psu buharı + PHe
2. tepkime ters çevrilir ve 2 ye bölünür.
760 = 27 + PHe
Kp =
PHe = 733 mmHg
27.
Hacim yarıya düşürülünce basınç iki katına
çıkar.
CH3 + 2KMnO4
O
C
OH + 2MnO2 + 2KOH
1
Y
NO 2 (g) ? NO (g) +
1
O
2 2 (g)
PHe = 2 : 733 = 1466 mmHg
K p = K c : (RT) 3 n
Ancak sıcaklık sabit olduğu için suyun denge buhar basıncı değişmez.
X
Y
Bu durumda PT 2 katına çıkmaz. (I. öncül
yanlış)
A B C D E
Hess Yasası kullanılır.
1 atm = 760 mm – Hg
X
Y
PT = 27 + 1466 = 1493 mmHg olur.
= Kc : e
:
22, 4
273
c1 +
: 273 o
Kp =
X
Y
1
- 1m
2
1
22, 4
A B C D E
H2O(s) ? H2O(b)
denge sola kayar. (II. öncül doğru)
Birim hacimdeki su buharı molekül sayısı
değişmez. (III. öncül yanlış)
He tanecik sayısı değişmediği için hacim
azalınca birim hacimdeki tanecik sayısı artar ve birim hacimdeki çarpma sayısı artar.
(IV. öncül doğru)
A B C D E
28.
n – propanol
CH2CH2CH2
2 – propanol
OH CH3
1° alkol
CH
CH3
OH 2° alkol
●● Bromlu su alkollere etki etmez.
●● Tollens reaktifi aldehitler için kullanılır.
34.
●● Sodyum ile bütün alkoller tepkimeye
girer.
●● Alkolü önce yükseltgeriz. Sonra tollens
reaktifi kullanırız.
1° alkol
[O]
2° alkol
[O]
Tepkime mekanizmalıdır.
I. basamağın aktifleşme enerjisi daha büyük olduğu için yavaş basamaktır. (II. öncül
doğru)
31.
1 M X $ 3a artırır. (3 tane iyon)
Net tepkime endotermiktir. (I. öncül yanlış)
aldehit
1 M Y $ 2a artırır. (2 tane iyon)
keton
1 M Z $ a artırır. (1 tane iyon ya da moleküler çözünen madde)
Tepkimenin hız bağıntısı bilinmediği için
tepkime derecesi kesin olarak bilinemez.
(III. öncül yanlış)
A B C D E
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
35.
TG – 4
Su, kabı ıslatır, X(s) örnek olamaz.
40.
A B C D E
Denge dinamiktir asla durmaz. (II. öncül
doğru)
44.
İleri tepkimenin hız sabiti geri tepkimenin
hız sabitine eşit olmak zorunda değildir. (I.
öncül yanlış)
36.
Çözülmesi gereken problemin ögeleri arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi ile
gerçekleşen öğrenemeye kavrayarak öğrenme denir.
Dengeyi sıcaklık etkilediği için denge anında sıcaklık sabittir. (III. öncül doğru)
Örnekte Ahmet’in birkaç başarısız deneme
sonucunda doğru orantıyı aniden gördüğü
belirtilmiştir.
A B C D E
A B C D E
r = k : [N2] : [H2]3
I. kapta
r1 = k : c
4
2 3
m : c m = 32k = r
1
1
II. kapta
r2 = k : c
41.
2
4 3
r
m : c m = 8k =
2
2
4
A B C D E
37.
Öğretmenin lise 4 öğrencilerine uyguladığı
anlatım yöntemini lise 1 öğrencilerine de
uygulaması Tarihsel dönem faktörünü gözardı ettiğini belirtir.
45.
A B C D E
Bir konunun farklı dersler tarafından ele
alınıp öğrencilerde anlamlı bir bütün oluşmasının sağlanması disiplinler arası yaklaşımdır.
A B C D E
Tuz köprüsü iyon dengesini sağlar. Elektron akışı dış devrede gerçekleşir.
A B C D E
42.
5E modelinde aşamalı bir yaklaşımla öğretim yapılır. Öğretmenin kavram, sembol,
ilke ve açıklamaları direkt vermesi söz konusu değildir.
46.
A B C D E
38.
Soru kökünde verilen kazanımda, öğrencinin kimyasal olguları ifade etmede matematiği kullanması beklenmektedir. Bu
durum yalnızca A seçeneğindeki derişim
hesaplamada gözlenmektedir.
A B C D E
Aktiflik sırasında e– veren Ca(k) elektron
alan Ag (+aq) olur.
A B C D E
43.
● Mehmet’in düz anlatım sonucu konuyu
anlaması sözel zekâ,
39.
47.
Sadece başlangıç miktarı ve yarı ömre
bağlıdır.
●● Melis’in üç boyutlu düşünmeyi gerektiren bir konuda öğrenme geliştirmesi
görsel zekâ alanında baskın olduğunu
ortaya koyar.
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında
öğrenci üst düzey düşünme becerilerini
kullanarak bilgiyi derinlemesine çalışarak
anlamlandırır. Öğrenme sürecinde eğitim
programı esnek olarak düzenlenir. Bilginin
sunum yoluyla verilmesi söz konusu değildir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
●● Can’ın araştırma ve incelemeler ile konuyu anlaması mantıksal zekâ alanında
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
48.
TG – 4
Kimya dersi öğretim programı 9 ve 10. sınıflar için temel düzey, 11 ve 12. sınıflar için
ileri düzey olmak üzere 2 basamaklıdır. Bu
program I. öncülde belirtilen esaslara göre
hazırlanmıştır.
49.
A, B, C ve D seçeneklerinde verilen uygulamalar laboratuvar kullanımları için uygun
değildir. Deneyler için gerekli kimyasalların
öğretmen tarafından kontrollü ve yeteri kadar verilmesi doğru bir uygulamadır.
A B C D E
A B C D E
8
50.
A, B, D ve E seçeneklerinde verilen beceriler psikomotor beceriler arasındadır. İş
birliği içinde olma ise bir yaşam becerisidir.
A B C D E
Download

TG – 4 - İhtiyaç Yayıncılık