UGRL 2015 YILI ANALİZ VE ÜCRET LİSTESİ
BİYOTEKNOLOJİ VE GDO BÖLÜMÜ
SIRA
NO
ANALİZ ADI
1
GDO (p35S,
tNOS, pFMV)
Tarama Analizi*
2
Real Time PCR
Yöntemi ile
GDO(…) Miktar
Tayini Analizi
3
Real Time PCR
Yöntemi ile
GDO(…)
Tiplendirme
Analizi
4
5
Real Time PCR
Yöntemi ile Bitki
Spesifik Gen
Tayini
Real Time PCR
Real Time PCR
Yöntemi ile Bitki
Spesifik Gen
(Mısır)Tayini
6
Real Time PCR
Yöntemi ile GDO
(GA21 Mısır)
Miktar Analizi*
7
Real Time PCR
Yöntemi ile GDO
(MON40-3-2
Roundup Ready
Soya) Miktar
Analizi*
KULLANILAN
METOT
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU (MATRIKS
KAPSAMI)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
Akredite
Gıda, yem ve
tohumlar
500 g
3 gün
990,00*
-
Gıda, yem ve
tohumlar
500 g
7 gün
950,00
-
Gıda, yem ve
tohumlar
500 g
7 gün
300,00
-
Gıda, yem ve
tohumlar
500 g
7 gün
900,00
-
Gıda, yem ve
tohumlar
500 g
7 gün
900,00
Akredite
Gıda, yem ve
tohumlar
7 gün
1045,00*
Akredite
Gıda, yem ve
tohumlar
7 gün
1045,00*
Real Time PCR
TS EN ISO
24276
EURL Valide
Metot
TS EN ISO
24276
TS EN ISO
21570
EURL Valide
Metot
TS EN ISO
24276
TS EN ISO
21570
EURL Valide
Metot
TS EN ISO
24276
EURL Valide
Metot
TS EN ISO
24276
EURL Valide
Metot
TS EN ISO
24276
TS EN ISO
21570
EURL Valide
Metot
TS EN ISO
24276
TS EN ISO
21570
500 g
500 g
* GDO analizlerinde miktar tayini yapılan tipler:
MON 40-3-2 (Roundup Ready) Soya / A2704-12 Soya / MON 89788 (Roundup Ready 2 Yield) Soya
NK 603-Mısır / MON 863-Mısır / GA21-Mısır / MON863 x NK603-Mısır / MON 89034-Mısır
RT73-Kanola
*GDO Tip Tayini analizlerinde, analiz ücretine GDO Tarama Testi ücreti de ilave edilir.
MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
SIRA NO
ANALİZ ADI
1
Salmonella spp.
Aranması*
2
VIDAS ile
Salmonella spp.
Aranması*
3
4
5
6
7
8
9
Listeria
monocytogenes
Aranması*
VIDAS ile
Listeria
monocytogenes
Aranması*
E. coli O157:H7
Aranması*
VIDAS ile E.
coli O157:H7
Aranması*
Cronobacter spp.
Aranması
(Enterobacter
sakazakii)*
VIDAS ile
Termotolerant
Campylobacter
spp. Aranması*
Termotolerant
Campylobacter
spp. Aranması*
10
Hepatit A Virüsü
Tespiti Analizi
11
E.coli O104:H4
17
Staphylococcus
aureus
Staphylococcal
Enterotoksin
Analizi (Tek
Analiz)
Antibiyotik
Aranması
(Tarama)
Aerobik Bakteri
Sayısı (Aerobik
Mezofilik
Bakteri Sayısı,
Aerobik Koloni
Sayısı)
E.coli (Katı
Ortam)
Bacillus cereus
Sayımı
18
Salmonella
12
13
14
15
16
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
Akredite
Tüm gıdalar
200 g
4-7 gün
110,00*
Akredite
Tüm gıdalar
200 g
2-6 gün
137,50*
Akredite
Tüm Gıdalar
200 g
5-7 gün
110,00*
Akredite
Tüm gıdalar
200 g
3-7 gün
148,50*
Akredite
Tüm Gıdalar
200 g
3-5 gün
121,00*
Akredite
Tüm Gıdalar
200 g
2-5 gün
165,00*
ISO/TS 22964
Akredite
Süt Tozu ve
Bebek
Mamaları
200 g
3-5 gün
90,20*
VIDAS CAM
Test Kiti
Prosedürü
Akredite
Kanatlı Eti
200 g
4-6 gün
126,50*
ISO/TS
10272-1
Akredite
Kanatlı Eti
200 g
4-6 gün
110,00*
-
Kuru ve Yarı
Kuru
Domateslerde
500 g
3 gün
2.220,00
-
Tüm Gıdalar
200 g
4 gün
410,00
-
Tüm Gıdalar
200 g
3 gün
68,00
VIDAS SET
Test Kiti
Prosedürü
-
Tüm Gıdalar
200 g
1 gün
170,00
KUNDRAT
ET AL
-
Sütte, Çiğ
Ette
200 g
2 gün
50,00
ISO 4833
-
Tüm Gıdalar
3 gün
55,00
ISO 16649-2
-
Tüm Gıdalar
200 g
2 gün
55,00
ISO
7932:2004
-
Tüm Gıdalar
200 g
2 gün
68,00
KULLANILAN
METOT
TS EN ISO
6579
VIDAS UP
Salmonella
Test Kiti
Prosedürü
TS EN ISO
11290-1
VIDAS
LMO2 Test
Kiti
Prosedürü
TS EN ISO
16654
VIDAS UP
E.coli O 157
(Inc.H7)
ECPT Test
Kiti Prosedürü
Rzezutka and
Cook, 2009;
D’souza et al.,
2006;
Guevremo et
al., 2006;
Blaise
Boisseu, 2010
Real Time
PCR
EN ISO 68881
335,00
19
20
Enterica
Serotiplendirmesi
Analizi
Somatik Hücre
Sayımı
Sülfit İndirgeyen
Anaerob Bakteri
Sayımı
50,00
72
KALINTI BÖLÜMÜ
DİOKSİN BİRİMİ
SIRA NO
ANALİZ ADI
KULLANILAN
METOT
1
Dioksin
(HRGC-MS)
EPA1613,
EPA1668B
TS EN 16215
2
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
7 gün
2.400,00
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
-
Gıda-Yem
-
Dioksin
analizi
yapılan yem
numuneleri
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
-
Kuru İncir
1 Kg
1 gün
170,00
Rutubet
Tayini (Kuru
Madde)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
32,00
MİKOTOKSİN BİRİMİ
SIRA NO
ANALİZ ADI
KULLANILAN
METOT
1
Kuru İncirde
Aflatoksin B1
ve Toplam
Aflatoksin
Analizi
AOAC official
method 99907 (Modifiye)
PESTİSİT BİRİMİ
SIRA
NO
ANALİZ ADI
1
Seçilmiş Bazı
Pestisitlerin GC- MSMS ile Tayini;
Acetochlor,
Acrinathrin, Aldrin,
HCH alpha, HCH beta,
HCH delta, Bitertanol,
Bromfenvinphos,
Bromophos,
Bromophos-ethyl,
Bromopropylate,
Bromuconazole,
Butylate, Cadusafos,
Chinomethionat,
Chlorbenside,
Chlorbufam,
Chlordane-cis,
Chlordane-trans,
Chlorfenapyr,
Chlorfenprop-methyl,
Chlorfenson,
Chlorpyrifos,
Chlorthal-dimethyl,
Cinidon-ethyl,
Coumaphos,
Cyanofenphos,
Cyhalothrin-lambda,
KULLANILAN
METOT
AOAC 2007.01
AKREDİT
ASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
Akredite
Yaş meyve
ve Sebzeler
(Yüksek Su
İçerikli)
1 – 2 kg
3 gün
253,00*
2
Cypermethrin, DDDo,p’, DDD-p,p’, DDEo,p’, DDE-p,p’, DDTo-p’, DDT-p,p’,
Demeton-S, DemetonS-methyl, Diclofopmethyl,
Dichlorobenzophenonep,p’, Dieldrin,
Diniconazole,
Dioxabenzofos,
Diphenylamine,
Disulfoton, Disulfoton
sulfone, Ditalimfos,
Endosulfan-alpha,
Endosulfan-beta,
Endosulfan-sulfate,
Endrin, Endrin-ketone,
EPTC, Etaconazole,
Ethoprophos,
Etoxazole, Fenamiphos,
Fenarimol,
Fenchlorphos,
Fenpropathrin, Fenson,
Fenthion, Flampropmethyl, Flucythrinate,
Flusilazole, Heptachlor,
Heptachlor endoepoxide isomer A,
Heptachlor exo-epoxide
isomer B, Heptenophos,
Hexachlorobenzene,
Hexaconazole,
Iprobenfos, Isodrin,
Isofenphos, Kresoximmethyl, Lindane (HCHgamma), Mefenpyrdiethyl, Mepanipyrim,
Mirex, Nuarimol,
Ofurace, Oxyfluorfen,
Parathion-ethyl,
Parathion-methyl,
Pentachloroaniline,
Pentanochlor,
Pethoxamid,
Phenthoate, Phtalimide
(folpet), Piperonyl
butoxide, Procymidone,
Propanil, Propargite,
Prothiofos,
Pyrimethanil,
Quinalphos,
Quinoxyfen,
Quintozene,
Resmethrine,
Sulprofos,
Tebufenpyrad,
Tecnazene, Tefluthrincis, Terbufos,
Tetraconazole,
Tetradifon,
Tetramethrin, Tetrasul,
Thiobencarb,
Thiometon, Tolclofosmethyl, Trifluralin,
Vinclozolin)*
Seçilmiş Bazı
Pestisitlerin LC-MSMS ile Tayini;
(Acetamiprid,
AOAC 2007.01
Akredite
Yaş meyve
ve Sebzeler
(Yüksek Su
İçerikli)
1 – 2 kg
3 gün
253,00*
Alachlor, Atrazine,
Azoxystrobin,
Bifenthrin, Bupirimate,
Buprofezin,
Carbaryl, Carbendazim,
Carbofuran,
Chlorpropham,
Chlorpyrifos,
Clofentezine,
Cycloate, Cymoxanil,
Cyproconazole,
Cyprodinil,
Diazinon,
Dichlofluanid,
Dichlorvos,
Difenconazole,
Dimethoate,
Dimethomorph,
Epoxiconazole,
Ethiofencarb,
Ethofumesate,
Famoxadone,
Fenarimol, Fenazaquin,
Fenoxycarb,
Furathiocarb,
Hexythiazox,
Imidacloprid,
Malathion, MetalaxylM,
Metolachlor,
Metribuzin,
Monolinuron,
Oxadixyl, Oxamyl,
Paraoxan methyl,
Penconazole,
Permethrin Toplam,
Phosmet,
Pirimicarb, Pirimiphos
- methyl,
Profenofos, Propargite,
Propiconazole,
Propyzamide,
Pyridaphenthion,
Pyridaben,
Pyriproxyfen,
Simazine,
Tebuconazole,
Terbutryn,
Tolyfluanid, Tri -allate,
Triadimefon,
Triadimenol,
Trichlorfen,
Trifloxystrobin,
Triflumizole,
Malaoxon, Methomyl,
Omethoate)*
Naftalin Tayini*
İşletme İçi Metot /
KST-5.4-16.PES.M-001
( Simple
Isotope Dilution
Headspace-GC-MS
Analysis of
Naphthalene and
p-Dichlorobenzene in
Whole Blood
and Urine. Analytical
Sciences, 2009,
Vol:25, 1301-1305)
Akredite
Bal
500 g
2 gün
330,00*
KATKI, TAĞŞİŞ, ORİJİN BELİRLEME BÖLÜMÜ
SIRA NO
ANALİZ ADI
1
Potasyum
hekzasiyanoferrat
(II)*
2
Kuru İncir de
H2O2 Analizi
3
4
5
Balda Polen
Analizi
Peynirde Süt
Yağı Dışında
Yabancı Yağ
Aranması
Toplam Malaşit
Yeşili
KULLANILAN
METOT
Analytical
Standard,
EuSalt/AS 004
Kuru İncirlerde
Hidrojen
Peroksit
Uygulaması
Tespitine
Yönelik(E.Ü.
Fen.Fak.Biy
Bl.)Enzimatik
Metot
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
Akredite
Tuz
500 g
3 gün
55,00*
-
Kuru İncir
500
3 gün
250,00
-
Bal
500 gr
3 gün
210,00
Wodehouse
KST-5-416.KOB.M.003
190,00
Journal Of
Chromatography
A, 1218 (2011)
1632-1645
Balık
1kg
5 gün
435,00
HİSTOLOJİ BİRİMİ
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
250 g
7 gün
275,00*
SIRA NO
ANALİZ ADI
KULLANILAN
METOT
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
1
Yabancı Doku
Tayini
(Mikroskopik
Yöntem)*
TS 13511
Akredite
Et ve Et
Ürünleri
2
Et Tür Tayini
(Domuz Eti)
-
Et ve Et
Ürünleri
225,00
3
Et Tür Tayini
(Kanatlı Eti)
-
Et ve Et
Ürünleri
225,00
4
Et Tür Tayini
(Tek Tırnaklı
Eti)
-
Et ve Et
Ürünleri
225,00
ELISA-TEK
Cooked Meat
Speciation Kit
ELISA-TEK
Cooked Meat
Speciation Kit
ELISA-TEK
Cooked Meat
Speciation Kit
MİNERAL MADDE BÖLÜMÜ
SIRA NO
1
2
3
ANALİZ ADI
Kurşun ve
Kadmiyum
Tayini(ICP-MS
ile) Ağır
Metaller (ICPOES/MS Cihazı
İle) (Eklenecek
herbir ağır metal
için 33,00 TL)*
Kurşun ve
Kadmiyum
Tayini(ICP-MS
ile) Ağır
Metaller (ICPOES/MS Cihazı
İle) (Eklenecek
herbir ağır metal
için 33,00 TL)
Ağır Metaller
(Civa)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
KULLANILAN
METOT
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
NMKL
No:186
(Modifiye)
Akredite
Et ve Et
Ürünleri
500 g
7 gün
198,00*
(165,00+33,00)
NMKL
No:186
(Modifiye)
Akredite Değil
Gıda
500g
7 gün
180,00
(150,00+30,00)
EPA 7473
90
VETERİNER İLAÇ KALINTISI BÖLÜMÜ
SIRA NO
ANALİZ ADI
KULLANILAN
METOT
1
Bitkisel Ürün
Bileşimlerinde
Tek veya
Karışım Halinde
Bulunan Aktif
Farmasötik
Bileşenlerin
Tespiti
Journal of
Pharmaceutical
and Biomedical
Analysis 41
(2006) 554-564
AKREDİTASYON
DURUMU
ÜRÜN/ÜRÜN
GRUBU
(MATRIKS
KAPSAMI)
NUMUNE
MİKTARI
(g, kg v.b)
TAHMİNİ
ANALİZ
SÜRESİ
(Saat/gün/
hafta v.b)
ÜCRET
(
)
-
Bitkisel Ürün
Bileşimleri
50 g-50 mL
3 gün
800,00
*Tabloda belirtilen analizler akredite analiz olup, Bakanlık talimatında belirtilen fiyatlara %10 artış ilave edilmiştir.
NOT:1. Numunelerin saklama sürelerinde Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda ve Yemin
Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik dikkate alınır. Saklama koşulları ise numunelerin ve aranılacak analitin
niteliği dikkate alınarak sağlanır.
2. Analizlere ait bilgiler analizleri yapan bölüm/birimler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanır.
3. Kurumadde analizi sadece yemlerde dioksin tespitinde yapılmaktadır.
4. İhracat ve ithalat amaçlı n5 numunelerde tek n fiyatının 3 katı, n10´lu numunelerde 5 katı analiz fiyatı
uygulanır.
5. Enstrümental cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verildiği durumlarda analizden tek
ücret.
Download

2015 YILI UGRL ANALİZ ÜCRETLERİ