Ochrana
Herbicidní ošetření kukuřice
Doporučení společnosti AgroProtec s.r.o.
Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o.
Kukuřice je velmi citlivá na zaplevelení v raných růstových fázích a na konkurenci plevelů reaguje silným snížením výnosů.
Za prvních 40 dní vývoje stihne tato širokolistá plodina vytvořit
prvních 6 listů a vytvoří také základy všech ostatních listů a palic. V tomto období rovněž probíhá tvorba počtu řad a počtu zrn
v řadách každé palice a jakýkoliv stres způsobený konkurenčním
tlakem plevelů nebo nešetrným zásahem s projevy fytotoxicity
snižuje nenávratně výnos. Potenciál výnosu z kvalitního a drahého osiva se tak každým dnem snižuje. Proto je preemergentní aplikace herbicidů optimálním termínem pro profesionální
ochranu kukuřice proti všem jednoletým plevelům.
Z hlediska selektivity preemergentů do kukuřice jsou k dispozici dvě
skupiny účinných látek. Do první
skupiny řadíme účinné látky s poziční selektivitou, tzn., že účinná
látka je zpravidla na povrchu půdy,
kde vytváří herbicidní film, pokud se však dostane do kontaktu
s rostlinou kukuřice (pozdní aplikace na vzešlý porost, splavení účinné látky do kořenové zóny), působí fytotoxicitu. Do druhé skupiny
patří látky s fyziologickou selektivitou, kdy je účinná látka metabolizována kukuřicí a proto tyto přípravky lze aplikovat v pozdějších
termínech (i po vzejití kukuřice)
a při jejich splavení do kořenové
zóny kukuřice nedochází k silnému
poškození plodiny. Jaké by tedy
měly být požadavky na kvalitní
herbicid do kukuřice:
- vynikající a dlouhodobá účinnost
proti všem jednoletých plevelům
od zasetí až po sklizeň kukuřice,
- selektivita vůči kukuřici, při pozdějším termínu aplikace i za vyšších srážek,
- možnost aplikace preemergentně i postemergentně,
- možnost společné aplikace
s DAM 390,
- účinek i za přísušku,
všechny tyto požadavky bezezbytku splňuje komplexní herbicid Click Plus.
Preemergentní aplikace je
základem úspěchu herbicidního ošetření kukuřice
Optimální termín pro aplikaci přípravku Click Plus je po výsevu
Název článku
kukuřice, před vzejitím plevelů tj. preemergentní aplikace. Ne
vždy jsou však podmínky optimální pro účinnost preemergetního herbicidu. Častou příčinou
selhání preemergetní aplikace je
nedostatek půdní vláhy v období
po aplikaci. Termín správného načasování preemergentní aplikace
spočívá na obsahu vody v půdě
v době aplikace. Pokud je půdní
profil suchý do 3 dnů po výsevu
kukuřice a zpracováním půdy došlo k přerušení kapilárního systému v půdním profilu, doporučujeme s aplikací Clicku Plus počkat
alespoň 10–14 dnů. V tomto období po výsevu kukuřice dochází
k přirozenému slehnutí půdy a postupné obnově kapilarity, která
v kombinaci s rosou, mlhou obnovuje vláhu v půdním profilu. Po 10–
14 dnech po výsevu je zpravidla
kukuřice již vzešlá, a proto nelze
používat klasické herbicidní látky
s poziční selektivitou, naproti tomu
herbicidy s přirozenou fyziologickou selektivitou jako je Click Plus
lze aplikovat bez jakéhokoliv omezení, pouze není možné provádět
společnou aplikace s DAM 390. Přípravek Click Plus se osvědčil a při
běžném zaplevelení plně postačuje použití plné registrované dávky
3,5 l/ha. Nicméně na pozemcích se
silným výskytem ježatky kuří nohy
a ostatních jednoletých trav doporučujeme zvýšit dávku účinné
látky acetochlor na 1ha a přípravek
používat v TM kombinaci Click Plus
3,5 l/ha + 0,2–0,5 l/ha Trophy nebo
Guardian Safe Max.
Kvalitní příprava půdy je základem dobré účinnosti přípravku Click Plus
Click Plus udrží porost kukuřice bez plevelů až do sklizně
Jak podpořit účinnost preemergentního ošetření v kukuřici za sucha?
- Kvalitní přípravou půdy před setím bez hrud.
- Zvýšit množství vody na hektar
na minimálně 400 l/ha, lépe 500600 l/ha pokud je horní vrstva
půdy proschlá.
- Jako nosič místo vody použít DAM
390 nebo směs vody a DAMu 390.
DAM 390 má schopnost poutat
vzdušnou vlhkost, rosu, mlhu
a drobné mrholení a udržuje tak
vlhkost ve vrchní vrstvě půdy
i za relativně suchého počasí.
- Ošetření provést až na vzešlé plevele (nejlépe v děložních listech),
přípravek Click Plus lze aplikovat kdykoliv v době od zasetí až
po 8 list kukuřice. Ošetření přípravkem není závislé na růstové
fázi kukuřice.
- Počkat na první srážky
Click Plus je registrován i pro
časně postemergentní aplikaci, která se provádí bez ohledu
na růstovou fázi kukuřice za předpokladu, že dvouděložné plevele jsou spolehlivě ničeny do fáze
3–5 listů a jednoleté trávy do fáze
Agromanuál 3/2010 • Březen
19
Ochrana
Účinnost 3,0 l/ha Koban T + 0,5 l/ha Successor 600 (vpravo neošetřeno)
1 listu. Click Plus vyniká dlouhodobým půdním účinkem, který je
důležitý pro zabezpečení bezplevelného stavu kukuřice po celou
dobu vegetace. Již při minimálních srážkách se u přípravku projevuje vynikající herbicidní účinek,
při zachování selektivity ke všem
běžně pěstovaným hybridům kukuřice. Při výskytu durmanů, případně výdrolu slunečnice a při
suchém průběhu počasí se osvědčila časně postemergentní aplikace TM kombinace snížené dávky
Click Plus 2,5 l/ha + 0,15–0,2 l/ha
Callisto 480 SC. Optimální termín
u časně posemergentní aplikace
je v době, kdy kukuřice začíná píchat (tj. 1 list) až do 4 listů kukuřice
a plevele jsou vzešlé.
Koban T - nový herbicid
zejména do kombinací a pro
monokulturní pěstování
kukuřice
Účinnost 2,0 l/ha Koban T + 2,0 l/ha Trophy (vpravo neošetřeno)
Účinnost 2,0 l/ha Koban T + 1,7 l/ha Laudis (vlevo neošetřeno)
20
Název článku
Pro letošní sezónu připravila naše
společnost pro pěstitele kukuřice
novinku - nový postřikový herbicidní přípravek ve formě suspoemulze, k ter ý bude dodáván
na trh pod obchodním jménem
Koban T. Přípravek je určený pro
základní ošetření kukuřice proti jednoletým plevelům kukuřice
a obsahuje kombinaci dvou účinných látek terbuthylazine a pethoxamid. Koban T nahrazuje
oblíbený Click 500 SC pro sólo
aplikace i pro TM kombinace
- originální přípravek s novou účinnou látkou
- vysoká a dlouhodobá účinnost
proti širokému spektru plevelů
- vhodný pro monokulturní pěstování kukuřice – pethoxamid působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence
- účinkuje přes půdu i přes listy
plevelů
Koban T je vhodný pro použití
v systému monokulturního pěstování kukuřice. Přípravky na bázi
kombinace účinných látek acetochlor + terbuthylazine a kombina-
ce S-metolochlor + terbuthylazine
+ mesotrione (Click Plus, Guardian
Extra, Lumax) lze používat na stejném pozemku pouze jedenkrát
za 3 roky. Proto tyto přípravky nelze používat při pěstování kukuřice
po kukuřici, tzv. monokulturách. Koban T toto omezení nemá, a proto
je vhodnou alternativou na plochy
kukuřice, které byly v předešlém
roce ošetřeny těmito přípravky. Tyto
plochy mohou být bez omezení
ošetřeny herbicidem Koban T. Ten
obsahuje zcela novou účinnou látku pethoxamid, díky které funguje
jako antirezistentní přerušovač při
monokulturním pěstování kukuřice.
Koban T se v kukuřici aplikuje zejména preemergentně, obě účinné
látky jsou fyziologicky selektivní
proto je možné za sucha aplikaci oddálit. V sousedním Rakousku
a Německu je Koban T registrovaný
i pro postemergentní ošetření kukuřice, kdy je možné přípravek aplikovat samostatně nebo ve směsi s postemertntními herbicidy
(Callisto, Laudis) zpravidla ve fázi
2–4 listů kukuřice a v době kdy citlivé plevele dosahují fáze do 5 listů.
Koban T nahrazuje v kombinacích
oblíbený Click 500 SC - v tabulce
jsou uvedeny činnostně si odpovídající dávky
Dávka Koban T Dávka Click 500 SC
1,75 l/ha
1,0 l/ha
2,0 l/ha
1,25 l/ha
2,25 l/ha
1,5 l/ha
2,5 l/ha
1,75 l/ha
3,0 l/ha
2,0 l/ha
Při běžném zaplevelení kukuřice
postačuje aplikovat Koban T v dávce 3,0 l/ha. Pokud se na pozemku
očekává silnější tlak ježatky kuří
nohy osvědčilo se použití kombinací: Koban T + Successor 600
(3,0 + 0,5 l/ha) nebo Koban T +
Guardian Safe Max/Trophy (2,0 +
2,0 l/ha), kdy tyto kombinace účinnostně odpovídají v praxi používanému TM Click 500 SC + Guardian
Agromanuál 3/2010 • Březen
Ochrana
Tento systém následné aplikace je
vhodný i na plochách s etapovitě
vzcházející ježatkou kuří nohou,
kde selhávají samotné preemergentní aplikace.
Účinnost 2,5 l/ha Koban T + 0,2 l/ha Callisto 480 SC (vpravo neošetřeno)
Safe Max (1,5 + 2,5 l/ha). Za sucha
a na pozemcích s výskytem durmanu, ježatky kuří nohy, výdrolu
slunečnice a řepky doporučujeme časně postemergentní aplikace ve fázi 2–4 listů kukuřice, kdy
se osvědčily kombinace Koban T
+ Callisto 480 SC (2,5 + 0,15–0,2 l/
ha) či lépe Koban T + Laudis (2,0 +
1,7 l/ha). Zejména kombinace s přípravkem Laudis řeší problematické
plevele jako jsou pcháč, durman,
vydrol řepky, vydrol slunečnice
a přerostlé merlíky a laskavce.
k
e
č
í
l
Ba
20 l
1l
Pokud se na stanovišti očekává silný výskyt vytrvalých plevelů jako
jsou pýr plazivý, pcháč oset, svlačec nebo obtížně hubitelé druhy
jako jsou oves hluchý, prosa, čirok osvědčila se dělená aplikace.
V tomto případě se Koban T aplikuje v dávce 2,5–3,0 l/ha preemergentně (možná je společná aplikace s neselektivními herbicidy
na bázi glyphosate), počká se, až
vzejdou obtížně hubitelné druhy a provede se postemergentní
ošetření specifickým herbicidem.
Koban T je mísitelný s DAM 390
a s přípravky na bázi glyphosate.
Pro rozšíření účinnosti proti jednoletým travám může být Koban
T kombinován s následujícími přípravky: Successor 600, Trophy, Guardian Safe Max, Callisto 480 SC,
Merlin 750 WG, Laudis. Po aplikaci přípravku Koban T mohou
být následně použity tyto postemergentní herbicidy: MaisTer, Milagro, Epilog, Callisto 480 SC, Titus 25 WG, Grid a Laudis.
Successor 600
- nově i na pozemcích v PHO
Nově registrovaný herbicidní přípravek Successor 600 obsahuje
novou účinnou látku pethoxamid.
Tato účinná látka patří do skupiny chloracetamidů a je přijímána
především přes kořeny, hypokotyl
a listy plevelných trav a širokolistých plevelů. Jedná se o zcela novou účinnou látku registrovanou
v České republice a proto je přípra-
vek rovněž vhodné používat v antirezistentních postřikových sledech
V kukuřici se Successor 600 používá preemergentně po zasetí před
vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití až do stádia 6 listů kukuřice na plevele, které nejsou ještě vzešlé nebo se nacházejí
maximálně ve fázi děložních listů.
Successor 600 se v kukuřici může
používat v kombinaci s dalšími
přípravky pro rozšíření spektra
účinnosti např. Koban T + Successor 600 (3,0 l/ha + 0,5 l/ha). Na pozemcích nacházejících se v PHO se
osvědčily kombinace TM Successor 600 + Merlin 750 WG (1,5 l/ha
+ 100 g/ha) preemergentně nebo
TM Successor 600 + Callisto 480 SC
(1,5 l/ha + 0,2 l/ha) časně postemergentně.
Přípravk y Click Plus, Koban T
a Successor 600 na trh dodává
AgroProtec s.r.o. - nezávislá obchodní společnost zabývající se
vývojem, poradenstvím, dovozem
a prodejem přípravků na ochranu
rostlin na území České republiky.
na 10 ha pro komplexní ošetření
Isoproturon 500
Sekator® OD
Registrováno do pšenice ozimé a ječmene ozimého
Silný a spolehlivý účinek i proti přerostlé chundelce metlici
Jistý účinek na svízel, heřmánky, plevele spodního patra
Účinnost nezávislá na teplotě
Výhodná cena ošetření cca 730 Kč/ha!
Název článku
Agromanuál 3/2010 • Březen
21
Download

Celý článek zde (PDF)