Výživa a stimulace
Výživa a stimulace
Výživa řepky dusíkem a sírou na jaře
Ing. Pavel Janík; YARA Agri Czech Republic, s.r.o.
mínkách díky nižšímu okyselování
a obsahu vápníku vykazuje z NS
hnojiv nejlepší výsledky. Naopak
v oblastech, kde je nedostatek srážek a kde jsou půdy zásadité, obsah nitrátového dusíku v YaraBela
SULFANU umožňuje pohyb dusíku
i do nižších vrstev ornice, zatímco
amoniakální dusík může být suchem fixován v horní vrstvě půdy.
Pro realizaci dalších pokusů s dusíkem a sírou v řepce v České republice společnost Yara oslovila
Ing. Helenu Kusou, Ph.D a Ing. Pavla Růžka, CSc. z VÚRV v.v.i. Praha.
Pokusy byly prováděny v pokusné
stanici Lukavec.
Společnost Yara má dlouholeté zkušenosti s řešením deficitu
síry u nejdůležitějších plodin středoevropského regionu řepky
ozimé a pšenice ozimé. V Německu se první výraznější deficity
síry u řepky začaly projevovat koncem osmdesátých let v souvislosti s odsiřováním uhelných elektráren a celkovým omezením emisí síry. Začátkem devadesátých let se v tehdejším závodě Hydro Agri Rostock začalo vyrábět hnojivo, které se dnes
prodává pod jménem YaraBela SULFAN (24 % N, 6 % S, 7 % CaO).
Ten se od té doby stal jedním z nejpoužívanějších hnojiv k regeneračnímu hnojení řepek a pšenice s obsahem nitrátového dusíku a síry a to jak v Německu, tak v České republice. Toto hnojivo
spojuje výhody vyrovnané výživy dusičnanovým a amoniakálním dusíkem, menšího nežádoucího okyselovacícho efektu než
u ostatních sirnatých hnojiv a perfektní granulace.
Z dlouhodobých pokusů výzkumné stanice Hanninghof prováděných po celém Německu se jako
nejefektivnější termín pro aplikaci
síry ukazuje spojení s první dávkou dusíku na jaře, a to jak u řepek,
tak u pšenic. Celková dávka síry
v minerálních hnojivech se u řepek ustálila na 20–40 kg/ha. Celková dávka síry závisí na místních
půdně klimatických podmínkách
a na ročníku. Musíme si také uvědomit, že hodnota přístupné síry
v půdě v předjaří podléhá stejné
sezónnosti jako obsah nitrátového
dusíku v půdě a v případě nízkých
hodnot můžeme doplnit hlavní
dávku síry v regeneračním hnojení další aplikací síry na list hnojivy
Krista MgS a YaraVita Thiotrac.
Tab. 1: Varianty pokusu (Lukavec)
Varianty pokusu
č. Označení
1
2
3
Kontrola
YaraBela SULFAN
NS 26 13
Dávka S
v regenerační
dávce kg S/ha
2. dávka hnojiv
80 kg N/ha
LAV
YaraBela SULFAN
NS 26 13
0
20
40
LAV
LAV
LAV
Tab. 2: Vliv hnojení na obsah síry v rostlině (Lukavec)
Varianta
č.
Obsah síry (% sušiny)
1. odběr
2. odběr
1. LAV
0,366
2. YaraBela SULFAN
0,424
3. NS 26 13
0,633
Zdroj: Ing. Helena Kusá, Ph.D, Ing. Pavel Růžek, CSc., VÚRV v.v.i. Praha
Graf 1: Výnos řepky při použití hnojiv s obsahem síry
(Německo)
Při sklizni nejlépe dodaný dusík
a síru zhodnotila ve výnosu varianta YaraBela SULFAN (graf 2), varianta NS 26 13 byla také lepší než
varianta bez síry. Na této lokalitě
má aplikace síry jednoznačně pozitivní efekt.
3000
zvýšení nákladů
ve srovnání s LAV v Kč/ha
2500
2449
přírůstek zisku
ve srovnání s LAV v Kč/ha
2000
1500
1000
642
500
281
0
199
0
0
1. LAV
2. YaraBela SULFAN
3. NS 26 13
Kalkulovaná cena řepky 10500 Kč/t, cena LAV 6700 Kč/t, YaraBela SULFAN 6800 Kč/t,
NS 26 13 7100 Kč/t.
Díky dosaženému výnosu varianta
Yara Bela SULFAN přinesla proti variantě LAV dodatečný zisk ve výši
2449 Kč/ha (graf 3).
Zajímavé hodnoty poskytl i celkový odběr dusíku semenem řepky.
Ve variantě YaraBela SULFAN byl
odběr dusíku 139,75 kg/ha, u varianty NS 26 13 133,29 kg N a u varianty
LAV (bez síry) jen 132 kg/ha. Při stejném množství dodaného dusíku
tak ve variantě YaraBela SULFAN
byl dodaný dusík nejlépe využit
a ve slámě a půdě tak zůstává nejmenší množství dusíku.
Varianta YaraBela SULFAN byla
v této lokalitě nejlepší jak z hlediska dosaženého výnosu, ekonomické návratnosti tak i z hlediska
ochrany spodních vod.

0,368
0,474
0,862
Výnos (t/ha)
4,95
Míra přírůstku ve výnosu po aplikaci síry, stejně jako u ostatních živin, závisí na stupni deficitu síry. Při
jarním hnojení řepky dusíkem většina agronomů dělí celkové množ-
První i druhý odběr nadzemní
hmoty (tab. 2) potvrdil nedostatečné množství síry u kontroly nehnojené sírou (LAV), kde byly před
květem i v době květu pozorovány
příznaky nedostatku síry. Hodnoty
síry u varianty YaraBela SULFAN
byly v intervalu optima. U varianty
NS 26 13 se obsah síry v druhém
odběru nadzemní hmoty dostal
přes horní hranici optima (0,8 %),
takže lze vyvozovat, že v letošním
roce byla na této lokalitě dávka
40 kg S/ha zbytečně vysoká.
Graf 3: Ekonomické zhodnocení pokusu ve srovnání
s variantou hnojenou LAV (Lukavec)
Graf 2: Vliv hnojení sírou na výnos řepky (Lukavec)
4,9
4,9
Hnojiva Yara do řepky ozimé
4,85
4,8
4,75
4,72
klíčové živiny jednoduše a efektivně
4,7
4,65
4,64
4,6
4,55
4,5
Výnos (t/ha)
5,4
5,2
Regenerační
dávka 80 kg N/ha
Cílem pokusu bylo ověřit efektivitu YaraBela SULFANu ve srovnání
s LAV a dalším NS hnojivem. Nedostatek jarních srážek k tomuto
pokusu přidal další parametr - působení dusíkatých a NS hnojiv při
nedostatku srážek. Porost v této
lokalitě dobře přezimoval. První
dávka dusíku, 80 kg z celkové jarní dávky 160 kg, byla aplikována
v hnojivu bez síry LAV a v NS hnojivech YaraBela SULFAN a hnojivu NS 26 13. Při dávce 80 kg N
dodá YaraBela SULFAN 20 kg
S a NS 26 13 40 kg S (tab. 1).
V průběhu pokusu byly odebrány vzorky nadzemní části rostlin vždy 18 dní po aplikaci pevných hnojiv. První významnější
srážky (5 a 6 mm) se dostavily
14. a 15. den po aplikaci regenerační dávky hnojiv. Osm dní po aplikaci druhé dávky opět přišly další
větší srážky, ale i tak byly srážkové úhrny za jarní období podprůměrné.
1. LAV
2. YaraBela SULFAN
3. NS 26 13
Zdroj: Ing. Helena Kusá, Ph.D, Ing. Pavel Růžek, CSc., VÚRV v.v.i. Praha
5,12
5,0
4,8
4,6
4,65
4,59
4,48
4,4
4,2
4,0
32
LAV 27
YaraBela SULFAN
NS 26 13
SA
27 % N
50 % Nitrátový N
50 % amoniakální N
24 % N + 6 % S
50 % Nitrátový N
50 % amoniakální N
26 % N + 13 % S
75% amoniakální N
25% Nitrátový N
21 % N + 24 % S
100% amoniakální N
Název článku
ství dusíku do dvou dávek. Proto je
nutné s aplikací dusíku spojit i dodání síry. Pro agronoma je základní
parametr pro regenerační hnojení
množství dodaného dusíku a podle zvoleného hnojiva se pak liší
zastoupení forem dusíku a dávka
síry. Při stejné dávce dusíku se různé formy dusíku spolu s různou
dávkou síry odrážejí v různém výnosu, jak ukazují výsledky pokusů
z Německa prováděné výzkumnou
stanicí Hanninghof (graf 1).
Společnost Yara má podobné
dlouholeté zkušenosti z provozní
praxe v České republice. YaraBela
SULFAN v kyselých půdních pod-
Agromanuál 1/2013 • Leden
YaraVita Sulfan (24% N +6S +7CaO)
YaraVita Brassitrel FL (N, Mg, Ca, B, Mo a Mn)
YaraVita Bortrac 150 (B)
YaraVita iotrac 300 (S, N)
Kontakt a více informací na: www.yaraagri.cz
Název článku
Agromanuál 1/2013 • Leden
33
Download

Výživa řepky dusíkem a sírou na jaře - pokus VURV Ruzyně