Odsiřování spalin
Kondicionovaná sorpce s jednoduchým reaktorem
Zavádění směrnice 2010/75/EU do české
legislativy
nutí
většinu
provozovatelů
teplárenských zdrojů hledat vhodné metody
odsíření spalin, které by jim zajistily plnění
emisních limitů SO2 i v budoucím období,
zejména po roce 2016.
Pro malé a střední zdroje se jeví jako velmi zajímavá možnost snížení
emisí SO2 metodou, kterou nabízí společnost TENZA, a.s. Jedná se o
aplikaci intenzifikovaného odsíření kondicionovanou suchou sorpcí. Do
spalin je v odsiřovacím reaktoru rozprašován suchý sorbent a voda.
Metoda vyžaduje kvalitní rozprášení procesní vody, které společnost
TENZA, a.s. zajišťuje v úzké spolupráci s firmou HENNLICH s.r.o. a
Vysokým učením technickým v Brně. Jednoduchý reaktor slouží k
prodloužení doby vzájemného působení sorbentu, vody a spalin tak,
aby veškerá voda byla odpařena, spaliny zvlhčeny, zchlazeny a příslušně
odsířeny. Odsiřovací proces je dokončen v následném filtru, kde jsou
tuhé látky ze spalin odstraňovány.
Toto řešení je mezistupněm mezi suchým a polosuchým odsiřováním.
Suchý sorbent přichází v reaktoru do styku i s vodou v podobě kapaliny
a musí být při průchodu reaktorem vysušen horkými spalinami. V
investičně nejjednodušší variantě není produkt odsíření recyklován.
Instalace zařízení pro recyklaci produktu se zbytkovým sorbentem je
možná. Účinnost metody se pohybuje v závislosti na podmínkách v
rozsahu 45 – 90 % při stechiometrickém poměru Ca/S v rozsahu cca 1,8
až 3,6.
Taková účinnost odsiřovacího procesu může být pro menší spalovací
zdroje pro splnění nových emisních limitů dostačující.
Schéma kondicionované suché sorpce s
jednoduchým reaktorem
Procesní voda
Zásobník
sorbentu s
dávkovacím
zařízením
Absorbér
Kotel
Tkaninový filtr
nebo
elektrostatický
odlučovač
Zásobník
produktu
odsíření
a popílku
Pro navrhovaný proces snížení
emisí SO2 je důležité rozprášení
vody v absorbéru ve formě velmi
malých kapek a stabilní parametry
paprsku v celém rozsahu regulace.
Toho lze dosáhnout dvoumédiovými tryskami, u kterých je
pro jemnou atomizaci kapaliny
použit tlakový vzduch. Samotná
tryska je umístěna na dlouhém
nosiči – lanzně, pomocí kterého je
možné trysku zasunout libovolně
do absorbéru. Důležitá je 100 %
distribuce kapek v celém průřezu
absorbéru a zajištění úplného
odpaření kapek, aby nedocházelo
k nalepování vlhkého sorbentu na
stěny.
Graf ukazuje výsledky jednoho z testů suché kondicionované sorpce
provedených společností TENZA, a.s. Plnými čarami je znázorněna
závislost ověřená při testu, čárkovanými čarami je znázorněn
očekávaných průběh závislosti. Teploty v rámečcích udávají výstupní
teplotu spalin z procesu. Z nelineárního průběhu grafu je dobře patrno,
že spotřeba sorbentu je při požadované vyšší účinnosti silně závislá na
výstupní teplotě a vlhkosti spalin z reaktoru. Čím nižší je výstupní
teplota, tím vyšší je účinnost odsiřovacího procesu.
Zkušební zásobní silo sorbentu s dávkovacím zařízením
Download

Odsiřování spalin