Podrobný opis projektu (textová časť):
•
opis cieľového stavu a zoznam konkrétnych aktivít, ktorými ho chcete dosiahnuť
Cieľom nášho projektu je revitalizácia a vyčistenie jazera a následné vybudovanie športovooddychového areálu na priľahlej ploche v blízkosti jazera.
Na dosiahnutie tohto stavu chceme postupne realizovať nasledovne aktivity:
1) revitalizovať a vyčistiť jazero – jazero o rozlohe cca. 2 000 m2 s max. hĺbkou cca. 2 m
a výškou sedimentov okolo 40 cm bude potrebné prebagrovať, odstrániť bahnové
sedimenty a čiastočne aj prehĺbiť, čím dôjde k prečisteniu a spriechodneniu spodných
prúdov podzemnej vody. Breh na južnej strane jazera, kde sa nachádza pobrežná
vegetácia zastúpená druhmi ako Trsť obyčajná (Phragmites australis), Pálka
širokolistá (Typha latifolia) a Pálka úzkolistá (Typha angustifolia) ostane bez zásahu,
nakoľko tento porast svojou prirodzenou čistiacou schopnosťou bude napomáhať
udržiavať dobrú kvalitu vody a zároveň poskytovať prirodzený úkryt pre vodné
živočíchy, ryby, vtáky a ostatné živočíchy.
Plánovaný zásah do biotopu jazera, jeho vyčistenie a revitalizáciu, ako aj následnú
výsadbu pôvodných druhov vegetácie a drevín bol samozrejme konzultovaný
s príslušnou správou CHKO Dunajské Luhy a ŠOP SR, Regionálne centrum OP,
BA. Na základe žiadosti o vyjadrenie k zmene stavu mokrade bolo KUŽP v BA
vydané súhlasné stanovisko podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (kópiu rozhodnutia KUŽP v BA č.
ZPO/2012/67-KTP prikladáme v prílohe).
Pri čistení jazera a jeho prehlbovaní sa predpokladá aj výskyt veľkoobjemových
odpadov, nakoľko bolo jazero v minulosti značne zanedbávané a príležitostne aj
znečisťované komunálnym odpadom. Odvoz a likvidácia odpadu bude zabezpečená
v spolupráci s obcou Nová Dedinka, ktorá poskytne potrebné kapacity.
Po ustálení vodných pomerov v jazere následkom revitalizácie a stabilizácii pobrežnej
vegetácie, uvažujeme o výsadbe niektorých chránených, pôvodných druhoch vodnej
vegetácie ako napr. Leknica žltá (Nuphar lutea), Lekno biele (Nymphaea alba),
Vodnianka žabia (Hydrocharis morsus-ranae), Rezavka aloovitá (Stratiotes aloides),
Kotvica plávajúca (Trapa natans) a pod. čo bude mať určite priaznivý vplyv na
skvalitnenie biotopu pre vodné živočíchy ako aj nesporný estetický prínos. Veríme, že
revitalizáciou jazera vytvoríme priaznivé životné podmienky pre reintrodukciu
pôvodných druhov rýb ako napr. Lieň sliznatý (Tinca tinca), Štuka severná (Esox
lucius), Karas zlatistý (Carassius carassius), Ovsienka striebristá (Leucaspius
delineatus) Čerebľa jazerná (Phoxinus percnurus), obojživelníkov a vodného vtáctva.
2) úprava a vyčistenie priľahlej plochy – plocha o rozlohe približne 3 000 m2 bude
vyčistená od introdukovaných rastlín a burinových porastov. Na vyrovnanie terénnych
nerovností bude použitá časť vyťaženého materiálu.
3) Celá plocha sa vhodným spôsobom upraví na osadenie detského ihriska, lavičiek na
oddych, krytého altánku pre organizovanie spoločenských, vzdelávacích a kultúrnych
podujatí, stojanov na bicykle, odpadkové koše, informačnú tabuľu o vodnom
ekosystéme jazera a výsadbu pôvodných druhov stromov ako Vŕba krehká (Salix
fragilis), Vŕba biela (Salix alba), Jelša lepkavá (Alnus glutinosa), Dub letný (Quercus
robur), Jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), Jaseň štíhli (Fraxinus excelsior), príp.
Brest hrabolistý (Ulmus minor) a Brest poľný (Ulnus laevis).
Stránka 1
•
opis verejnoprospešnej funkcie predmetného priestoru (ako slúži/bude slúžiť
verejnosti)
Nakoľko sa predmetná lokalita nachádza v intraviláne obce a v centre urbanistickej zástavby
rodinných domov, predstavuje tak jediný a posledný kúsok prírodného prostredia v širokom
okolí, preto zámer vyčistiť a revitalizovať jazero a následne vybudovať zónu oddychu „pri
jazere“ slúžiacu širokej verejnosti, mládeži a deťom bolo plne v súlade so zámermi a cieľmi
nášho OZ, teda prispievať k regionálnemu rozvoju, podporovať kvalitu života obyvateľov
obce, v ktorom združenie vykonáva svoju činnosť, za pomoci a podpory aktivít občanov,
organizácií tretieho sektora s orientáciou na budovanie vzájomnej spolupráce a pomoci
pri dodržaní ekologických princípov a princípov trvalej udržateľnosti. Hlavným prínosom a
cieľom projektu bude preto skvalitnenie života občanov a podpora trávenia voľného času
v prírodnom prostredí. V okolitých rodinných domoch žije veľa mladých rodín s deťmi, ktoré
popri hre na detskom ihrisku budú tráviť voľný čas pri jazere a budovať si tak pozitívny vzťah
k prírode.
•
približnú veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný situačný náčrt alebo fotografiu
plochy
Predmetná záujmová plocha má rozlohu približne 5 000 m2 (jazero cca. 2000 m2 + priľahlá
plocha cca. 3 000 m2)
Fotodokumentácia územia:
Obr.č.1: Plocha jazera o rozlohe cca. 2 000m2, max. hĺbkou do 2 m, s brehovým porastom
Trsť obyčajná (Phragmites australis), Pálka širokolistá (Typha latifolia) a Pálka úzkolistá
(Typha angustifolia)
Stránka 2
Obr.č.2: jazero – SZ pohľad
Obr.č.3: jazero – SV pohľad
2
Obr.č.4: Plocha pri jazere o rozlohe cca. 3000 m , tu plánujeme umiestniť, detské ihrisko, krytý
altánok, lavičky a vysadiť pôvodné druhy drevín
•
druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na vysadenie aj s odôvodnením
V blízkosti jazera plánujeme vysadiť druhy drevín viazané na stanovištia vodných plôch
pôvodných v regióne podunajskej nížiny, teda hlavne druhy ako Vŕba krehká (Salix fragilis),
Vŕba biela (Salix alba) prípadne Jelša lepkavá (Alnus glutinosa). (cca. 10 ks)
Ďalej od jazera na ploche športu a oddychu, teda v okolí detského ihriska, lavičiek na oddych
a altánku plánujeme vysadiť druhy viazané na spoločenstvo lužných lesov, ktoré boli
pôvodné v danej lokalite a v období letných horúčav budú košaté jedince poskytovať
blahodarný tieň pre všetkých návštevníkov - Dub letný (Quercus robur), Jaseň úzkolistý
(Fraxinus angustifolia), Jaseň štíhli (Fraxinus excelsior), príp. Brest hrabolistý (Ulmus minor),
a Brest poľný (Ulnus laevis). (cca. 40 ks)
Stránka 3
•
opis, zdôvodnenie a počet prvkov zasadených do priestoru (ak je možné, nákres
alebo foto)
Situácia umiestnenia jednotlivých prvkov projektu po realizácii
Detské ihrisko: 2 ks hojdačky,1 ks šmýkačka,1 ks plošinový kolotoč,1ks preliezačka
Lavičky na sedenie a oddych – 2 ks, odpadkový kôš – 2 ks, stojan pre bicykle – 1 ks
Krytý altánok s grilom využívaný pre spoločenské a kultúrne akcie organizované komunitou
Nakoľko bude detské exteriérové ihrisko umiestnené na verejnom priestranstve (náročnejšia
prevádzka a vysoké zaťaženie) musia všetky časti ihriska spĺňať prísne bezpečnostné
pravidlá podľa technických noriem STN EN 1176:2009 a STN EN 1177:2009, čo má za
následok vyššie cenové relácie ako pri ihriskách určených pre súkromne použitie.
•
spôsob a personálne alebo inštitucionálne zabezpečenie následnej údržby
Údržba celého športovo-oddychového areálu (ošetrovanie plochy, drevín, detského ihriska,
lavičiek a ostatného zariadenia) bude zabezpečovaná na základe dobrovoľnej práce členov
OZ, ich členských príspevkov a v spolupráci s obcou Nová Dedinka.
•
spôsob prezentácie projektu a aktivít v komunite
Projekt bol počas prípravy prezentovaný medzi členmi a sympatizantmi nášho OZ, pripravuje
sa prezentácia projektu a informovanie o pripravovaných aktivitách formou článkov v
miestnom časopise „Novinky z Dedinky“. Pravidelne budeme aktualizovať informácie na
internetovej stránke nášho OZ a samozrejme plánujeme organizovať kultúrne a spoločenské
podujatia v spolupráci s miestnou samosprávou, materskou a základnou školou.
Stránka 4
•
počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie,
obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, dôchodcovia, športovci atď.)
Pri realizácii cieľov projektu ako je úprava plochy okolo jazera, osadenie detského ihriska,
lavičiek, stojanov na bicykle, výstavby krytého altánku a výsadby pôvodných drevín sa
formou dobrovoľnej práce zúčastnia členovia OZ a obyvatelia dotknutého územia.
Na aktivitách organizovaných našim OZ po realizácii projektu, teda na spoločenských a
kultúrnych aktivitách sa budú zúčastňovať, rodičia detí bývajúcich v blízkosti jazera, žiaci
a učitelia materskej a základnej školy.
•
podrobný rozpočet podľa jednotlivých položiek a jednotkovej ceny
Revitalizácia, vyčistenie jazera a úprava plochy:
P.č. Popis položky:
Množstvo:
Jedn. cena:
1.
ťažba kalov
17 hod.
72,- €
2.
ťažba štrkopiesku
27 hod.
72,- €
3.
svahovanie brehu
8 hod.
72,- €
4.
úprava plochy
11 hod.
72,- €
5.
odvoz a dovoz bagru
2 otoč
240,- €
6.
Odvoz a likvidácia odpadu
Kontajner
50,- €
SPOLU:
5 216,- €
Zariadenie športovo - oddychového areálu:
P.č.: Položka:
Množstvo:
1.
Zostava s 2hojdačkou
1 ks
a šmykľavkou
2.
Hojdačka – prevažovadlo
1 ks
3.
Kolotoč plošinový
1 ks
3.
Lavička s operadlom
2 ks
4.
Odpadkový kôš
2 ks
5.
Stojan na bicykle
1 ks
6.
Doprava, montáž a inštalácia
8 ks
Jedn. cena:
2 190,- €
490,- €
1 280,- €
170,- €
30,- €
60,- €
cca. 10%
SPOLU:
Nákup, dovoz a výsadba drevín:
P.č.: Druh dreviny:
1.
Salix fragilis, Salix alba
2.
Alnus glutinosa
3.
Quercus robur
4.
Fraxinus angustifolia
5.
Fraxinus excelsior
6.
Ulmus minor, Ulmus laevis
7.
Doprava z lesnej škôlky
Cena celkom:
2 190,- €
490,- €
1 280,- €
340,- €
60,- €
60,- €
442,- €
4 862,- €
Množstvo:
4 + 4 ks
2 ks
20 ks
5 ks
5 ks
5 + 5 ks
50 ks
Jedn. cena
1,- €
1,- €
1,- €
1,- €
1,- €
1,- €
0,6 €/km
SPOLU:
Krytý altánok s grilom:
P.č.: Položka:
1.
Grilovacia mriežka
2.
Komín
3.
Kotviace pätky
4.
Konštrukcia grilu
Cena celkom:
1 224,- €
1 944,- €
576,- €
792,- €
480,- €
200,- €
Cena celkom:
8,- €
2,- €
20,- €
5,- €
5,- €
10,- €
45,- €
95,- €
Množstvo:
1 ks
1 ks
9 ks
1 ks
Stránka 5
Jedn. cena:
83,- €
311,- €
22,- €
318,- €
Cena celkom:
83,- €
311,- €
198,- €
318,- €
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Liaty betón na zákl. pätky
Drevené hranoly 12x12,
10x12, latovanie 3x5
Obklad
Strešná krytina
Prípravné a montážne práce
Doprava materiálu
9 ks
2,1 m3
2
40 m
40 m2
40 hod.
SPOLU:
18,- €
162,- €
390,- €
819,- €
5,20 €
8,50 €
10,- €
cca.10 %
208,- €
340,- €
400,-€
244,- €
3 083,- €
Z celkového rozpočtu projektu 13 256,- € máme zabezpečený vlastný vklad formou
finančnej hotovosti na účte OZ k 20.2.2012 v sume 2000,- €, ktoré pochádzajú z
členských príspevkov a darov jednotlivých členov OZ Areál oddychu a športu pri
jazere, Nová Dedinka. Nakoľko sa počet členov a sympatizantov nášho OZ (v
súčasnosti okolo 60) stále zvyšuje, veríme, že zvyšné finančné prostriedky sa nám
podarí zabezpečiť, prípadne časť nákladov znížiť vďaka podpore miestnych
podnikateľov, ktorí predbežne sľúbili pri realizácii projektu materiálnu pomoc
a zapožičanie pracovnej techniky (drevo, betón a obklady na altánok, dopravné
stroje, nákladné auto na prepravu materiálov).
Stránka 6
Download

Podrobný opis projektu - textová časť