ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ryb 1-01
Registrované ŠÚ SR Č. Vk 104/13 z 25. 11. 2012
Ročný výkaz o výlove rýb
Rok 2013
IKF
1
7
Rok
1
9
1
IČO
Mesiac
3
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Vážený respondent,
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky
a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych
štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 - 2014 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť
vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Ak ste v sledovanom období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto
štatistického zisťovania, predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi.
Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za
ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Vyplnený štatistický formulár elektronicky podajte do 10. 3. 2014 na webovej stránke ŠÚ SR www.susr.sk
alebo doručte ŠÚ SR - pracovisku v Nitre, P. O. BOX 9B, Rázusova 9, 949 55 Nitra.
Ďakujeme Vám za včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Názov a adresa sídla organizácie:
Kód okresu:
Formulár vyplnil (meno a priezvisko):
Telefón (vrátane
smerového čísla):
E-mail:
Odoslané dňa:
Pečiatka a podpis vedúceho spravodajskej
jednotky:
A.Ročný výkaz o výlove rýb
2
Čas vypĺňania formulára
Za mesiac september, 3. štvrťrok, 2. polrok
alebo rok
1
Čas potrebný na vyplnenie formulára
z podkladov účtovnej, resp. štatistickej evidencie
hodiny
1
minúty
2
Modul sa vypĺňa raz za rok. Spôsob vypĺňania modulu v mesačných, štvrťročných a polročných štatistických formulároch: v mesačných sa vypĺňa za
mesiac september, v štvrťročných sa vypĺňa za 3. štvrťrok a v polročných sa vypĺňa za 2. polrok.
Všeobecné metodické pokyny pre spravodajské jednotky, vzory štatistických formulárov, definície pojmov, klasifikácie
a číselníky nájdete na www.statistics.sk
361
Úlovky a výlov trhových rýb
3-alfa
kód
Kapor rybničný - produkcia
podľa typu chovného
zariadenia
Pstruh dúhový - produkcia
podľa typu chovného
zariadenia
kg
ks
kg
1
2
3
4
5
rybníky
1
FCP1
x
x
nádrže a náhony
2
FCP2
x
x
iné
3
FCP9
rybníky
4 TRR1
x
x
nádrže a náhony
5 TRR2
x
x
klietky
6 TRR3
x
x
iné
7 TRR9
8
FCG
Boleň dravý
9
ASU
Hlavátka podunajská
10
HUC
Jalec hlavatý
11
LUH
Jalec tmavý
12
FID
Jeseter malý
13
APR
Karas striebristý
14
CGO
Klárias panafrický
15
CLZ
Lieň sliznatý
16
FTE
Lipeň tymiánový
17
TLV
Mieň sladkovodný
18
FBU
Mrena severná
19
PTB
Mrena škvrnitá
20
BUD
Nosáľ sťahovavý
21
VIV
Ostriež zelenkavý
22
FPE
Pleskáč tuponosý
23 FBRB
Pleskáč vysoký
24
FBM
Pleskáč zelenkavý
25
ABK
Podustva severná
26
HON
Pstruh potočný
27 TROB
Sih peleď
28
CIJ
Sivoň potočný
29
SVF
Sumček čierny
30
ITM
Sumček hnedý
31
ITE
Sumec veľký
32
SOM
Šťuka severná
33
FPI
Tolstolobik biely
34
SVC
Tolstolobik pestrý
35
BIC
Úhor európsky
36
ELE
Zubáč veľkoústy
37
FPP
Zubáč volžský
38
SAV
Iné druhy rýb 1/
39
ZZZ
Kontrolný súčet (r. 1 až 39)
KS
x
2
Výlov trhových rýb
na konzum
ks
Amur biely
1/ V komentári uveďte druh rýb
Úlovky rekreačných
rybárov na udicu
(v revíroch aj chovných
zariadeniach)
Tržby
(EUR
bez DPH)
6
358
Bilancia násad 0+
3-alfa
kód
1
Kapor rybničný
1
FCP
Pstruh dúhový
2
TRR
Amur biely
3
FCG
Boleň dravý
4
ASU
Hlavátka podunajská
5
HUC
Jalec hlavatý
6
LUH
Jalec tmavý
7
FID
Jeseter malý
8
APR
Karas striebristý
9
CGO
Klárias panafrický
10
CLZ
Lieň sliznatý
11
FTE
Lipeň tymiánový
12
TLV
Mieň sladkovodný
13
FBU
Mrena severná
14
PTB
Mrena škvrnitá
15
BUD
Nosáľ sťahovavý
16
VIV
Pleskáč vysoký
17
FBM
Pleskáč zelenkavý
18
ABK
Podustva severná
19
HON
Pstruh jazerný
20
TROA
Pstruh potočný
21
TROB
Sih maréna
22
WHF
Sih peleď
23
CIJ
Sivoň potočný
24
SVF
Sumec veľký
25
SOM
Šťuka severná
26
FPI
Tolstolobik biely
27
SVC
Tolstolobik pestrý
28
BIC
Zubáč veľkoústy
29
FPP
Zubáč volžský
30
SAV
Iné druhy rýb 1/
Kontrolný súčet
(r. 1 až 31)
31
ZZZ
KS
x
1/ V komentári uveďte druh rýb
3
Násady získané
vlastný
nákup
odchov
ks
ks
2
3
Predaj násad
doma
ks
4
Zarybnenie
voľné vody rybochovné
zahraničie
(ryb. revíry) zariadenia
ks
ks
ks
5
6
7
359
Bilancia násad 1+
3-alfa
kód
1
Kapor rybničný
1
FCP
Pstruh dúhový
2
TRR
Amur biely
3
FCG
Boleň dravý
4
ASU
Hlavátka podunajská
5
HUC
Jalec hlavatý
6
LUH
Jalec tmavý
7
FID
Jeseter malý
8
APR
Karas striebristý
9
CGO
Klárias panafrický
10
CLZ
Lieň sliznatý
11
FTE
Lipeň tymiánový
12
TLV
Mieň sladkovodný
13
FBU
Mrena severná
14
PTB
Mrena škvrnitá
15
BUD
Nosáľ sťahovavý
16
VIV
Pleskáč vysoký
17
FBM
Pleskáč zelenkavý
18
ABK
Podustva severná
19
HON
Pstruh jazerný
20
TROA
Pstruh potočný
21
TROB
Sih maréna
22
WHF
Sih peleď
23
CIJ
Sivoň potočný
24
SVF
Sumec veľký
25
SOM
Šťuka severná
26
FPI
Tolstolobik biely
27
SVC
Tolstolobik pestrý
28
BIC
Zubáč veľkoústy
29
FPP
Zubáč volžský
30
SAV
Iné druhy rýb 1/
Kontrolný súčet
(r. 1 až 31)
31
ZZZ
KS
x
1/ V komentári uveďte druh rýb
4
Násady získané
vlastný
nákup
odchov
ks
ks
2
3
Predaj násad
doma
ks
4
Zarybnenie
voľné vody rybochovné
zahraničie
(ryb. revíry) zariadenia
ks
ks
ks
5
6
7
360
Bilancia násad 2+
3-alfa
kód
1
Kapor rybničný
1
FCP
Pstruh dúhový
2
TRR
Amur biely
3
FCG
Boleň dravý
4
ASU
Hlavátka podunajská
5
HUC
Jalec hlavatý
6
LUH
Jalec tmavý
7
FID
Jeseter malý
8
APR
Karas striebristý
9
CGO
Klárias panafrický
10
CLZ
Lieň sliznatý
11
FTE
Lipeň tymiánový
12
TLV
Mieň sladkovodný
13
FBU
Mrena severná
14
PTB
Mrena škvrnitá
15
BUD
Nosáľ sťahovavý
16
VIV
Pleskáč vysoký
17
FBM
Pleskáč zelenkavý
18
ABK
Podustva severná
19
HON
Pstruh jazerný
20
TROA
Pstruh potočný
21
TROB
Sih maréna
22
WHF
Sih peleď
23
CIJ
Sivoň potočný
24
SVF
Sumec veľký
25
SOM
Šťuka severná
26
FPI
Tolstolobik biely
27
SVC
Tolstolobik pestrý
28
BIC
Úhor európsky
29
ELE
Zubáč veľkoústy
30
FPP
Zubáč volžský
31
SAV
Iné druhy rýb 1/
Kontrolný súčet
(r. 1 až 32)
32
ZZZ
KS
x
1/ V komentári uveďte druh rýb
5
Násady získané
vlastný
nákup
odchov
ks
ks
2
x
3
Predaj násad
doma
ks
4
Zarybnenie
voľné vody rybochovné
zahraničie
(ryb. revíry) zariadenia
ks
ks
ks
5
6
7
KOMENTÁR:
6
356
Pracovné sily
Počet stálych zamestnancov vo fyzických osobách (r. 2 + 3)
v tom
v tom
(z r. 3)
2
ostatní zamestnanci (r. 4+7)
3
v administratíve
4
od 30% - 90%
5
do 30%
6
v prevádzke
1
2
Počet
odpracovaných
hodín
3
7
od 30% - 90%
8
do 30%
9
Súkromní podnikatelia vrátane spoločníkov, ktorí nie sú
zamestnancami (počet)
10
Sezónni zamestnanci
11
Kontrolný súčet (r. 1 až 11)
KS
z toho s ročným fondom prac. doby
354
Ženy
1
vedúci zamestnanci
z toho s ročným fondom prac. doby
Muži
Počet a výmera rybochovných zariadení
Počet
zariadení
Objem (v m )
1
2
3
Rozloha katastrálna
výmera (v ha
na 1 des. m.)
3
Rybníky
1
Klietky
2
Ohrady a oplotenia
3
Nádrže, náhony a silá
4
x
Iné
5
x
Kontrolný súčet (r. 1 až 5)
7
KS
x
x
x
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu Ryb 1-01 na rok 2013
Rybníky - relatívne plytké a obvykle malé vodné plochy so stojatou vodou alebo slabým prietokom, ktoré sa veľmi často
vytvárajú umelým spôsobom; tento pojem sa môže vzťahovať aj na prírodné vodné plochy, malé jazerá, plesá či iné
vodné plochy malej veľkosti (radíme sem aj malé vodné nádrže a ostatné vodné plochy).
Klietky - otvorené alebo zakryté ohradené konštrukcie vybudované zo sieťoviny, pletiva alebo iného materiálu
dovoľujúceho prirodzenú výmenu vody. Môžu byť plávajúce, ponorené alebo upevnené ku dnu, dovoľujú však stálu
výmenu vody zospodu.
Ohrady a oplotenia - vodné plochy ohraničené sieťovinou, pletivom a inými zábranami dovoľujúcimi prirodzenú výmenu
vody. Sú význačné tým, že zaberajú celý vodný stĺpec medzi dnom a hladinou. Obyčajne uzavierajú relatívne veľký
objem vody.
Nádrže, náhony a silá - sú umelo vytvorené jednotky vybudované nad alebo pod úrovňou zeme, ktoré umožňujú vysokú
mieru prietoku vody, v ktorých sa prísne sleduje kvalita prostredia, ale v ktorých nedochádza k recirkulácii vody.
Iné - napr. žľaby v halách, sádky a podobne.
0 + - rané vývinové štádiá rýb do prvého roku života. Teda: oplodnené ikry, voľné zárodky (embryá), larvy, mlaď
(juvenily), tzv. “plôdik” (vačkový, rýchlený, odkŕmený).
1 + - ryby medzi prvým a druhým rokom života, tzv. ročiaky.
2 + - ryby nad dva roky veku.
A.Ročný výkaz o výlove rýb
A.361
V stĺpcoch 2 a 3 sa uvedie počet (v ks) a hmotnosť (kg) rýb ulovených rekreačným spôsobom (udicou).
V stĺpcoch 4 a 5 sa uvedie počet (v ks) a hmotnosť (kg) vylovených rýb určených na konzum (predaj, samozásobenie).
Ryby, ktoré boli vylovené, neboli však predané alebo skonzumované ale vrátené späť do rybochovného
zariadenia, sa sem nezarátavajú.
A.358
V stĺpci 2 sa uvedie počet (ks) raných vývinových štádií rýb do prvého roku života z vlastnej produkcie, v stĺpci 3 nákup
(výmena) z tuzemska a zo zahraničia.
Násady 0+ zo stĺpca 2 a 3 sa rozpíšu v stĺpci 4, 5 (z vlastnej produkcie aj nakúpených), ktoré boli predané
(vymenené) na Slovensku alebo do zahraničia a do stĺpca 6, 7 podľa typu zarybnenia. Pod zarybnením sa rozumie
vypustenie násad (a to ako z vlastnej produkcie tak aj zakúpených) jednak do voľných vôd - revírov a jednak do
chovných zariadení určených pre hospodársky chov rýb.
A.359
Vzťahuje sa na ryby medzi prvým a druhým rokom života, tzv. ročiaky, všetky hodnoty sa uvádzajú v ks. Násady 1+ zo
stĺpca 2, 3 sa rozpíšu do stĺpcov 4, 5 a 6, 7.
A.360
Vzťahuje sa na ryby nad 2 roky veku v stĺpci 6, 7 ide o počty rýb v ks určených na zarybnenie a konzum. Ryby 2+ zo
stĺpca 2, 3 sa rozpíšu do stĺpcov 4, 5 a 6, 7.
A.356
R.1 - Stály zamestnanec je osoba v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere (kde súčasťou členstva je tiež
pracovný vzťah), ktorá za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 každý týždeň bez ohľadu na dĺžku pracovného týždňa,
vykonávala práce v spravodajskej jednotke a za to dostala peňažnú alebo naturálnu mzdu alebo odmenu. Sem patria aj
osoby, ktoré začali v spravodajskej jednotke pracovať, ale nemohli pracovať počas celého sledovaného obdobia z
dôvodov zvláštnych výrobných podmienok, úplného zastavenia prác v spravodajskej jednotke, z dôvodu nemoci,
nehody, príp. smrti a pod.. Vykáže sa celkový počet zamestnancov, ktorí v sledovanom období v spravodajskej jednotke
pracovali.
R.2 - Osoba, ktorá riadi a zodpovedá za organizáciu práce. Vedúci môže byť len jedna osoba.
R.10 - Uvedie sa počet osôb - súkromní podnikatelia a ich spoločníci, ktorí vykonávali práce vo svojom alebo
spoločnom podniku.
R.11 - Osoby pracujúce na dohodu o vykonaní práce, nepravidelne zamestnávané pracovné sily, ktoré pracovali
nárazovo v pracovných špičkách počas roka 2013. Uvedie sa počet osôb (zo všetkých uzavretých dohôd, bez ohľadu na
počet odpracovaných hodín, t. j. 1 osoba = 1 dohoda, v prípade, že s konkrétnou osobou bolo uzavretých n dohôd,
počíta sa táto osoba n krát), ktoré v podniku vykonávali práce na základe uzavretých dohôd o prácach mimo pracovného
pomeru.
8
Download

Ryb 1-01 - Štatistický úrad SR