Dušní17, 110 00 Praha 1,
tel:+420 222 333 137
e-mail:[email protected]
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Datum konání:
13.1. 2015
Čas konání:
10:00 h
Místo konání:
VOŠ a Střední průmyslová škola stavební-1. patro, Dušní 17, Praha 1
Program:
1. 10:00 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu
Z: předsedkyně
2. 10:05-11:00 Informace předsedkyně a místopředsedy o aktivitách- závěry kulatých stolů
Z: předsedkyně, místopředseda
3. 11:00-11:30 Diskuze nad aktuálními problémy
Z: předsedkyně a členové KV AVOŠ
Hosté: PaedDr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení 211 MŠMT
Omluveni: RNDr. Homolka, PhDr. Sitná, PhDr. Čapková, PhDr. Svobodová ,
Ukončila činnost v KV AVOŠ: PhDr. Bílová
ad1) Schválení programu, časového harmonogramu jednání a kontrola zápisu
- bez připomínek
- předsedkyně doplňuje, že všechny zápisy z dosavadních kulatých stolů- zápis PaedDr.
Kriega z NKS VOŠ , zápis z NKS VOŠZ (pořízen zapisovatelkou MZ); zápis NKS
zemědělských škol ( pořízen Ing. Mališovou)– budou v přílohách zápisu zveřejněny na
www.asociacevos.cz
-předsedkyně připravila pro paní poslankyni Dobešovou pozměňovací návrh do 2. čtení novely ŠZ v PS
- § 97,odst.1(nahradit datum 30.září datem 31.října) po konzultaci s Mgr. Katzovou.
Diskuze a návrhy k úpravám při přípravě další novely ŠZ:
Mgr. Vitisková – návrh na doplnění možnosti přestupů studentů nejen mezi VOŠ, ale také
mezi VŠ a VOŠ (zatím legislativně neošetřeno)
PhDr. Sehnal – někteří studenti nestačí nárokům VŠ a žádají o přestup na VOŠ. Návrh, aby
toto bylo legislativně ošetřeno v novele ŠZ.
PhDr. Zoubková – není legislativně upraveno, za jakých podmínek je možno přestupovat v
rámci 1.ročníku VOŠ
PaedDr. Rydlo: je nutno připravit souhrn legislativních návrhů pro sektor VOV včetně
nutnosti právního posouzení návrhů
ad2) Aktivity od posledního jednání
-7.1. 2015 účast předsedkyně na odborném semináři VOŠSP ,Praha 10, k přípravě
Profesního zákona sociálních pracovníků s cílem informovat o přípravě věcného záměru
zákona o sociálních pracovnících (MPSV)a základním konceptu tzv „Profesního zákona“, se
vznikem rezortní pracovní skupiny a časovým horizontem schvalovacího řízení (rok 2017). potřeba přesně definovat profesi sociální pracovník
--7.1. 2015 odpoledne účast na kulatém stole ke koncepci zemědělského školství
(mezirezortní jednání), s cílem návrhu koncepce zemědělského školství(MZe). SWOT
analýza zemědělského vzdělávání (NUV)- hlavní problémy, včetně vysoké nezaměstnanosti,
návrh koncepce praktického vyučování na SŠ Ing. Mališová a Mgr. Otakar Březina z ČZA
Humpolec- připravil návrh na vznik Center odborného vzdělávání-tlak Agrární komory na
jejich vznik. Paní poslankyně Dobešová chce do vzniku samostatného zákona o VOŠ zatím
prosadit v PS pozměňovací návrhy do dosud neschválené novely zákona o VŠ s cílem
upevnit pozici VOŠ ve školské soustavě
ad3) Diskuze
PaedDr. J. Rydlo (vedoucí odboru 211 MŠMT): optimalizace škol de facto v krajích ČR
neproběhla; potřeba vzniku tzv. páteřních škol, které zastřeší jednotlivé obory svého zaměření
- důsledek velkého počtu tzv. pospojovaných škol: nesystémové propojení oborů bez jakékoli
návaznosti a prostupnosti nejen do VŠ, ale také do VOŠ!
- důsledky: rozmělňování finančních prostředků; optimalizace nerealizována z důvodu
politických tlaků lobbistických skupin.
- jedno z řešení: důsledná redukce nepotřebných oborů a škol
- tzv. páteřní škola = monotematická škola, nikoli megalomanský kolos s anonymními a
formálními vztahy
PhDr. Sehnal – kritika nesystémových a průlomových rozhodnutí zřizovatelů a MŠMT při
povolování výuky uměleckých oborů v odborných školách zcela odlišného zaměření, kdy
dochází k devalvaci profesního a uměleckého vzdělávání
Ing. Kolářová (místopředsedkyně akreditační komise VOV): znovu připomněla omezené
kompetence AK VOV při posuzování úrovně a kvality vzdělání ve VOŠ (komise posuzuje
pouze úroveň formálního zpracování vzdělávacích programů)
PhDr. Rydlo seznamuje s dalšími aktivitami MŠMT: druhé kolo národních kulatých stolů:
• 21.1.2015 (St), 13:00-16:00 hodin, MŠMT (sál C081)NKS k prostředkům
podporujícím technické vzdělávání
• 26.1. 2015( Po), Zdravotnické školství– jednání mezirezortní komise MZČR a
MŠMT (k jednání bude přizván předseda AZŠ ČR Karel Štix) – změny
v připravovaném novém znění zákona o nelékařských povoláních (obory na SŠ,
VOŠ,VŠ a jejich kompetence). Bohužel pan PhDR. Štix nebyl ze strany MZ
pozván ani na pozici hosta ze strany MŠMT, které jeho účast požadovalo.
• 28. 1. 2015 (St), 13:00-16:00 hodin, MŠMT (sál C081) Problematika VOV
• 03. 2. 2015 : jednání v PS k návrhu Agrární komory na vznik Center odborného
vzdělávání pro zemědělské školy (iniciativa poslankyně I. Dobešové za
přítomnosti hejtmanů)
• 25. 2. 2015 (St), 13:00 -16:00 hodin, MŠMT (sál C081) Závěrečný kulatý stůl
- Dlouhodobý záměr MŠMT na 2016 – 20 – v přípravné fázi (vnitřní připomínkové
řízení)
- Pozvánky a program kulatých stolů a výběr pozvaných provádí odbor 211
Dr. J. Rydlo: zaznamenal podněty členů KV AVOŠ směrem k MŠMT z diskuze; bude se
jimi zabývat a využije je k argumentaci při jednáních národních kulatých stolů.
Ing. Pražmová: ukončila jednání ve 12:30 hodin
Zapsal: K. Štix
Ověřila: M. Pražmová
Download

Zápis z jednání koordinačního výboru 13.1.2015 (pdf)