Dušní17, 110 00 Praha 1,
tel:+420 222 333 137
e-mail:[email protected]
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Datum konání:
18. 02. 2014
Čas konání:
10:00 h
Místo konání:
VOŠ a Střední průmyslová škola stavební - 1. patro, Dušní 17, Praha 1
Program:
1. 10:00 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu
Z: předsedkyně
2. 10:05-10:30 Informace Heleny Slivkové z DZS o programu Erasmus+ v odborném
vzdělávání
3. 10:30-10:45 Informace předsedkyně o aktivitách od posledního jednání (účast na
jednáních (MŠMT, UZS, OP VVV, Europassy…)
Z: předsedkyně
4. 10:45-11:30 Diskuze nad aktuálními problémy a různé - mezinárodní projekt, statistické údaje
MŠMT, příprava valné hromady, změna stanov
Z: předsedkyně a členové KV AVOŠ
Omluveni: PhDr. Karel Štix, PhDr. Jan Sehnal, RNDr. Jiří Homolka, Ing. Jana Vacková,
Ing. Karel Dubský, Ing. Ivan Roušal, Ing. Ludvika Jakešová, PhDr. Marie Bílová,
PaedDr. Josef Erhart
Jednání se zúčastnil Mgr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení odboru 21MŠMT a ředitel
Vyšší odborné školy sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a Ing. Milan Johanis.
Program jednání, byl schválen beze změny.
Ad2) Na jednání vystoupila vedoucí odd. DZS- Mgr. Helena Slivková a informovala
o Výzvách 2014 programu Erasmus+ pro odborné vzdělávání: Leonardo da Vinci pro
období 2014 - 2020. Všem zúčastněným rozdala přehledné podklady a informovala
o programu, který se člení na Klíčové akce a informovala o výzvách.
Klíčová akce 1 – mobilita žáků, mobilita pracovníků,
Klíčová akce 2 – strategická partnerství.
Podporované akce/aktivity:
Klíčová akce 1 – vzdělávací mobilita jednotlivců – mobility žáků v odborném vzdělávání
a přípravě, mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
Klíčová akce 2 – spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů.
Předkládání žádostí pro KA 1 je 17. březen do 12:00 hodin (bruselského času).
Žádosti se předkládají pouze elektronicky, v žádosti uvádí žadatel všechny aktivity
dohromady, instituce může v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podat 1 žádost
sama za sebe, současně může být partnerem nebo koordinátorem více konsorcií.
Klíčová akce 2 – výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe, zvýšení
kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru vzdělávání.
Strategická partnerství – KA 2 - předkládání žádostí je 30. 4. 2014 (12:00
bruselského času.)
Žádost se předkládá pouze elektronicky, za partnerství předkládá žádost koordinátor
Národní agentuře ve své zemi, pro partnerství se může předložit pouze 1 žádost.
Novinkou je, že se vše dává do jedné přihlášky (žáci, studenti, pedagogové).
Vzor smlouvy o partnerství bude zaslán Ing. Pražmové.
Vystoupení Mgr. Heleny Slivkové bylo dodatkem k semináři, který se konal dne 29. 1.
2014 na MŠMT a kterého se za AVOŠ zúčastnila předsedkyně .Dále ještě byli přítomní
upozorněni na další semináře, které budou k jednotlivým KA probíhat.
Podrobné informace jsou na stránkách Národní agentury pro Erasmus+ www.naerasmusplus.cz, www.dzs.cz. Kontakt: Mgr. Helena Slivková, vedoucí odboru
odborného vzdělávání [email protected]
Ad 3)
Předsedkyně oslovila Ing. Souradu, NUV prostřednictvím Martiny Kaňákové,která
poslala Ing Souradovi souhlas se spoluprací s AVOŠ na úpravě diplomu suplement pro
všechny členské školy na základě našich požadavků a vzory původních dokumentů - pro
Europassy.
-Ing. Sourada vytvoří šablonu pro tisk Europassů, aby školy nemusely při vydávání
používat několik sestav a překlápět data z Bakaláře. Jeho návrhy na šablony pilotuje
VOŠZ Praha1 - Alšovo nábřeží, ing. Duřtová, která je v úzké spolupráci s panem
Souradou. V současné době se pracuje na verzi v anglickém jazyce – v českém jazyce je
již vytvořený. Europass bude poskytnut členům koordinačního výboru. Případné
připomínky mohou být adresovány Ing. Duřtové. Předpokládá se, že by již bylo možné
vydávání takto upravených Europassů letošním absolventům. Vzhledem k tomu, že se
Ing.Duřtová práci věnuje mimo rámec svého pracovního zařazení, navrhuje předsedkyně
uzavřít s Ing. Duřtovou DPP. O předneseném návrhu členové koordinačního výboru
hlasovali. Výsledkem hlasování je souhlas s uzavřením DPP na Kč 5.000,-.
Dále na základě dřívějších konzultací předsedkyně s níže uvedenými školami, které
spolupracovaly i v dotazníkovém šetření, byly vybrány zástupci k posouzení návrhů na
upravený tiskopis Europassu, který před konečnou úpravou bude zaslán školám
k připomínkám (pilotování). KV AVOŠ souhlasí s navrženými.
- PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. - EKO, Nad
Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, Tel.: 284 680 880, 725 196 038, [email protected],
Mgr. Milan Randák, IT specialista, [email protected]
- Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno – HUM,
Husova 10, 602 00 Brno, Tel.: 545 211 384, 543 421 361, Mgr. Petr Polášek, DiS.,
zástupce ředitele, tel. 545 125 619, [email protected]
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická – TECH,
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc, Tel.: 585 208 121, [email protected]
- Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy – TECH
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí, 381 407 111, 103, Roubal Jiří, Ing. PhD, 381
407 283, [email protected], [email protected]
- Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž – ZEM, Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž, 573 334 936, 937, Ing. Mgr.
Michal Pospíšil, zástupce ředitele, 573 334 936, kl. 102, [email protected]
- Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace – ZEM, Na Polabí 411, 276 01 Mělník, PhDr. Ladislav
Pytloun, Ph.D. zástupce ředitele pro VOŠ, 315 636 241, [email protected]
Dne 27. 1. se předsedkyně zúčastnila jednání k projektu VVV - průřezové téma: SC
5 Smysl pro iniciativu a podnikavost pro VOŠ - pilotní projekt na téma spolupráce školy
a praxe - studentská společnost - obdoba fiktivních firem na SŠ; témata je třeba
předkládat do konce června.
K tomuto tématu podal další informace Mgr.Josef Rydlo:
- výzva by měla být neomezená, měla by se týkat i pražských škol. Dle úvodního jednání
by se měly projekty předkládat od roku 2015.
-Další informace přednesené Mgr. Rydlem:
- VOŠ nadále spadají do odboru 21,
- informace o části věnované vzdělávání v programovém prohlášení vlády,
- požadavek na změnu v systému financování – finance v různých krajích se liší
i o 15 tis. Kč na jednoho žáka,
- má se analyzovat vysokoškolské vzdělávání, kariérní systém, požadavek navýšení
finančních prostředků na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků,
- je zřízeno vojenské lyceum (nařízením vlády),
- stále se jedná o zdravotních prohlídkách – pro žáky a studenty zdravotnických
škol – musí být MZ vydán prováděcí předpis.
Ad 4)
Dne 28. 1. se konalo předsednictvo UZS – informace podala předsedkyně Ing. Pražmová.
- na základě konkurzu byl novým ředitelem jmenován Bc. Vít Jásek
-Předsedkyně informovala o statistických údajích, které jsou zveřejněny
na stránkách MŠMT o počtu VOŠ, studentů nově přijatých, počtu absolventů
v časové řadě od roku 2003. Vše na www.msmt .cz.
Vybrané informace pro šk. rok 2013/14:
- počet VOŠ 174
- počet studentů celkem 28 332
- nově přijatí 11 805
- denní forma 8 548 (z toho AVOŠ 6 688)
- ostatní formy 3 257 (z toho AVOŠ 2 732)
- počet studentů na školu 162,8
- absolventi 2012/13 – 6437 (z toho DS 4819,ostatní 1 618)
- Upozornění na články:
- Newsletter - VOŠS Ostrava (č. 3 - lze se seznámit na www.voss-ova.cz), OA
a VOŠ sociální Ostrava - Mariánské Hory se stala členem asociace Konceptu
snoezelen ČR a otevřela jedinečnou odbornou učebnu tohoto typu na půdě
vyššího odborného školství
- nový časopis - Sociální práce s příspěvkem za AVOŠ od PhDr. Bílové
- UN – usnesení AK o uznávání předchozího studia absolventů VOŠ
- čtvrtletník Národního ústavu pro vzdělávání č. 4/2013
- V souvislosti s novým Občanským zákonem se AVOŠ musí do šesti měsíců
transformovat na spolek.
Z toho i vyplývá provést změnu stanov. Nové stanovy bude třeba odsouhlasit na valné
hromadě, která se bude konat 15. dubna 2014. Toto téma bude na programu jednání
příštího koordinačního výboru.
- Nabídka účásti AVOŠ v zahraničním projektu pod názvem – BEEHiVES Boosting European Exchange on HigherVET and Employer Involvement in
Education Structures v rámci Erasmus+.
Předsedkyně oslovila k výše uvedenému projektu jednotlivé členy koordinačního výboru,
kteří zastupují školy s touto nabídkou a na základě hlasování per rolam, zazněl většinový
souhlas se zapojením AVOŠ s tím, že samotní členové nemohou aktivně projekt
koordinovat. Zájem o organizační a pracovní zajištění projektu projevila Vyšší odborná
škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a ze sekce humanitních škol. Tato
škola byla tedy KV AVOŠ schválena a bude zastupovat naší asociaci s tím, že bude
jednat jménem AVOŠ.
Bližší informace o projektu podal ředitel školy Ing. Johanis:
- účastnit by se mělo 5 zemí,
- účast na projektu by měla mít vliv na rozvoj VOŠ,
- bylo by možné zapojit i šikovné studenty,
- významná by měla být záštita AVOŠ,
- součinnost vidí jako potřebnou,
- zatím se nepodařilo rozklíčovat jednotlivé fáze projektu,
- pokud by byly projektem získány prostředky, tak by např. UZS mohla pomáhat
v šetřeních,
- spolupráce s partnery by měla být stěžejní,
- podle jeho názoru se zatím vůbec nespolupracuje se zaměstnavateli, jaké
dovednosti by měli studenti mít, jaké obory trh práce potřebuje ….
- mezinárodní kontex by měl přispět ke zviditelnění AVOŠ.
K přednesenému se vyjádřili přítomní členové koordinačního výboru:
PhDr. Svobodová
domnívá se, že se jedná o práci pro několik lidí na plný úvazek, v projektu se deklaruje
spolupráce se zaměstnavateli, partneři musejí mít znalost v oblasti odborných škol a
VOV, měla by se zainteresovat i ministerstva, tabulky vypadají velmi pěkně, ale
osobně se nedomnívá, že by se na výsledky slyšelo.
PhDr. Svobodová má o projektu pochybnosti.
PhDr. Sitná:
domnívá se, že by byl takovýto projekt potřebný, neřekla by, že by pro VOŠ
zdravotnické nebyl přínosem, nebrání se spolupracovat na vyšší úrovni, domnívá se,
že stojí za to do tohoto projektu jít.
Ing. Kolářová:
podporuje slova pana ředitele Johanise, projekt nepřinese lepší náhled na prostupnost,
ale domnívá se, že na evropské úrovni se problémy daných zemí řeší, projekt by byl
užitečný, protože bychom získali argumenty pro další jednání, domnívá se však, že by
neměla být zapojena jen jediná škola. Dále vidí na projektu i zviditelnění VOV a
domnívá se, že by bylo škoda odmítnout projekt hned v začátku.
Závěr:
Předsedkyně konstatuje, že návrh v této fázi akceptujeme - odmítnout by se mohlo až
v případě, pokud budou známé podmínky, které nebudou moci být splněny.
Návrh předsedkyně:
Kooptovat do koordinačního výboru ředitele Vyšší odborné školy sociálně právní,
Praha 10, Jasmínová 3166/37a ze sekce humanitních škola a v současné fázi je třeba
odpovědět, že se výše uvedeného projektu zúčastníme.
Valná hromada se bude konat 15. 4. 2014 na MŠMT ve velkém sále C 081.
Pozvánky budou včas zaslány.
Zapsala pí Růžičková
ZMĚNA data příštího jednání 25.březen 2014 (místo 18.3.2014)
Download

Zápis z jednání koordinačního výboru 18. 2. 2014 (pdf)