BELVEDERE FORTE
Postřikový selektivní herbicid ve formě suspoemulze určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v cukrovce.
Návod k použití, registrace:
Plodina,
oblast použití
cukrovka
0 P + 1
0 0 D
+ 200 E + 700 M
Aplikační dávka
přípravku
Dávka aplikační
kapaliny
OL
Poznámka č.
1 l/ha
150–250 l/ha
AT
aplikace opakovaná
1
OL - ochranná lhůta (dny) - představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní
AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují
Poznámka č. 1: Přípravek se obvykle aplikuje ve třech ošetřeních pro potlačení postupně vzcházejících plevelů. První ošetření
se provádí od fáze cukrovky BBCH 10 (děložní lístky rozvinuty) v době, kdy jsou plevele nejcitlivější, tj. ve fázi plevelů BBCH
09–10 (vzcházení, objevení se děložních lístků). Druhá aplikace je v závislosti na aktuálním průběhu počasí a růstu plevelů
v době, kdy začíná vzcházet další vlna plevelů až do fáze plevelů BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). Třetí aplikace je v době vzcházení třetí vlny plevelů až do fáze plevelů BBCH 14 (4 pravé listy). Minimální interval mezi dvěma aplikacemi je 7 dnů.
( 10
Účinná látka:
100 g/l phenmedipham
100 g/l desmedipham
200 g/l ethofumesate
Formulace: suspoemulze
Balení: 5 l COEX (HDPE/PA) kanystr
Dávka vody: 150–250 l/ha
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
plevele dvouděložné
jednoleté,
ježatka kuří noha
) × 3
Výhody použití
Unikátní kompozice osvědčených látek
Výjimečně šetrný k cukrovce
Nelaskavý k laskavcům
- kontrola laskavců již v první aplikaci
Ideální partner pro GOLTIX TOP
Desmedipham a phenmedipham jsou selektivní systemicky působící látky přijímané listy. Mechanismem
účinku je inhibice asimilace.
Ethofumesate je selektivní systemicky působící látka
přijímaná kořeny i listy. Mechanismem účinku je inhibice dělení buněk.
Působení přípravku:
Přípravek Belvedere Forte je selektivní postemergentní herbicid se širokým spektrem účinnosti proti
jednoletým dvouděložným plevelům a některým jednoletým travám. Obsahuje tři účinné látky - desmedipham, phenmedipham a ethofumesate, které se
v účinnosti vhodně doplňují. Přípravek má kontaktní
i reziduální účinnost. Na plevele působí optimálně
v raných stádiích. Iniciální účinek je urychlen teplotou a současně vyšší vzdušnou vlhkostí. Dostatečná
půdní vlhkost posiluje půdní účinek.
Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: hluchavka nachová, heřmánek nevonný, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, laskavec srstnatý/ohnutý, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, violka rolní, výdrol
řepky
Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha (do BBCH 13,
při pozdější aplikaci odolná)
Náhradní plodiny:
V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Belvedere Forte, lze jako
náhradní plodinu vysévat cukrovku, krmnou řepu
Belvedere Forte je nově vyvinutý třísložkový herbicid do cukrovky s optimálním poměrem
spolehlivých látek. Ideální partner s Goltix Top. Spoluvytváří Belvedere System kontroly
plevelů v cukrovce. Nabízí jednoduchý recept na čisté pole cukrovky. Nadstandardně šetrný
k cukrovce již od jejího vzcházení.
22
a po orbě do hloubky 15–20 cm hrách, bob, len, kukuřici, špenát, vojtěšku a jílek.
Výsev kořenových plodin (např. mrkev, ředkvička) se
doporučuje až po 9 měsících od aplikace.
Belvedere Forte rovněž svým pečlivě vyváženým poměrem účinných látek, který je zcela originální, nabízí
vysoký stupeň šetrnosti k pěstované plodině na straně jedné, zároveň však razantní účinek proti často
problematickým laskavcům, a to již od první aplikace.
Následné plodiny:
V rámci normálního osevního postupu není po sklizni
plodiny omezena volba následných plodin. Pokud má
být ve stejném roce vyseta obilovina nebo řepka, je
třeba pozemek zorat do hloubky 15–20 cm.
HERBICIDY
HERBICIDY
Kód prolomen
Praktické možnosti aplikace:
Cukrovka
Belevedere Forte byl vyvinut jako ideální partner pro
přípravek Goltix Top (700 g/l metamitron).
Spoluvytváří BELVEDERE SYSTÉM kontroly plevelů v cukrovce, jehož základní kostra doporučení je
velmi jednoduchá:
Termín
aplikace
T1:
T2:
T3:
Belvedere
Forte
0,8 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
Goltix Top
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
Rovnice úspěchu
(100 P + 100 D + 200 E + 700 M/ha* ) × 3 = vyřešeno.
* 700 M = 700 g /ha Metamitron (Goltix Top)
OL=ochranná lhůta (dny)
23
BROMOTRIL 25 SC
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v obilninách a kukuřici.
Návod k použití, registrace:
Plodina
Pšenice ozimá, ječmen
ozimý, žito ozimé, tritikale
ozimé
Účinná látka: 250 g/l bromoxynil
Ú
Formulace: suspenzní koncentrát
Balení: 20 l HDPE kanystr
Dávka vody: 350–400 l/ha
OL
Termín aplikace
Obilniny bez podsevu
Ošetřujte postemergentně od 2. listu obilniny do začátku sloupkování. Ozimy je možné ošetřovat jak
na podzim, tak na jaře.
plevele dvouděložné
jednoleté
1,6 l/ha
350 l vody/ha
60
rozhoduje růstová fáze plevelů:
od 12 do 14 BBCH, max. 1×
Pšenice jarní, ječmen jarní,
oves setý - bez podsevu
plevele dvouděložné
jednoleté
1,2 l/ha
350 l vody/ha
60
rozhoduje růstová fáze plevelů:
od 12 do 14 BBCH, max. 1×
Kukuřice setá
plevele dvouděložné
jednoleté
2 l/ha
350 l vody/ha
60
do 20 cm výšky kukuřice, plevele
od 12 do 14 (max. 16) BBCH,
max. 1×
Obilniny s podsevem vojtěšky
Ošetřujte postemergentně od 2. listu obilniny do začátku sloupkování, vojtěška od fáze 1. trojlístku, plevele ve fázi 2–4 listů.
Kukuřice
Aplikujte postemergentně do výšky 20 cm kukuřice,
což je cca do 6. listu kukuřice. V porostech s podsevem
jetele bílého a vojtěšky od fáze 1. trojlístku, plevele
ve fázi 2–4 listů. Neošetřujte při teplotách nad 20 °C.
Pro zajištění spolehlivého účinku proti plevelům je
potřeba zabezpečit důkladnou pokryvnost listové
plochy použitím 350 l/ha postřikové kapaliny s aplikací při nízkém tlaku.
Odplevelení vojtěšky
V zahraničí se Bromotril 25 SC rovněž používá při odplevelení porostů vojtěšek, a to zejména od brukvovitých plevelů, (penízek, kokoška pastuší tobolka),
které někdy tvoří takřka souvislé porosty. Zásah
zpravidla přichází na začátku vegetace, kdy plevele
jsou ve fázi 2–4 listů. Doporučená dávka je pak 1,25
l/ha ve vývojové fázi 1. trojlístku. Ve fázi 2. a více trojlístků je možno dávku zvýšit na 1,5–2 l/ha.
Selektivní kontaktní herbicid Bromotril 25 SC kontroluje řadu dvouděložných plevelů včetně
plevelů rezistentních k triazinům. Výhodný partner do tank mixů v obilninách a kukuřici. Samostatně lze použít na odplevelení vojtěšky.
24
Poznámka
HERBICIDY
HERBICIDY
ny a
neú
eúči
činkkuj
u e na
sem
emen
ena.
en
a. P
leve
le
vele
le vv době
dob
obě
bě ap
a
plilik
lika
kace
kace
ce
a neúčinkuje
na semena.
Plevele
aplikace
mají mít vyvinuty
v yvinuty 2–4 pravé
2–4 2–
4 pr
prav
avé listy.
Citlivé plevele
Ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlíky, rdesna, heřmánky, heřmánkovec přímořský, laskavec ohnutý, lilek černý, svízel přítula, mák
vlčí, rozrazily, durman obecný, zemědým lékařský,
penízek rolní, hluchavky, pohanka svlačcovitá, chrpa
polní, řepka olejka, mák vlčí, pěťour maloúborný.
Středně citlivé plevele
Konopice polní, ptačinec žabinec, violka rolní, úhorník mnohodílný, slunečnice roční.
Odolné plevele
Pcháč oset, pelyněk černobýl, mléč rolní, přeslička
rolní.
Působení
Bromotril 25 SC je selektivní kontaktní herbicid
s krátkým reziduálním účinkem. Účinná látka bromoxynil je přijímána listy plevelů. Herbicidní účinek spočívá v narušení fotosyntézy u citlivých rostlin. Působí
převážně jako dotykový a částečně systémový herbicid na vzešlé dvouděložné plevele. Způsobuje zasychání citlivých plevelů a jejich následné odumírání.
Účinek se projevuje do 24 hodin po ošetření drobnými nekrotickými skvrnami. Citlivé druhy plevelů hubí
za 2–3 dny po ošetření, k úplnému zničení plevelné
vegetace dochází zpravidla za 4–5 dní po aplikaci.
Účinnost přípravku je tím vyšší, čím je větší pokryvnost listové plochy po ošetření. Není přijímán koře-
Dávkování
OL=ochranná lhůta (dny)
Silný a rychlý kontaktní účinek
Výhody použití
Použití v obilninách s podsevem vojtěšky.
Razantní a rychlý účinek na plevele.
Účinek na plevele rezistentní k triazinovým
herbicidům.
Použitelný v PHO.
Škodlivý organismus
25
BROMOTRIL 25 SC
u
nod
Jed
še.
lehl
Sp o
.
sporně
ivě. Ú
Kód prolomen
Belvedere
Forte
Praktické možnosti aplikace a zkušenosti se zahraničí:
Plevele
Dávka/ha
1–1,5 l + 1–1,5 l
1–1,5 l + 0,75–1 l
1–1,5 l + 0,25–0,3 l
OL
AT
AT
AT
Poznámka
Agritox 50 SL
Dicopur M 750
Lontrel 300
1–1,5 l + 1,5 l
AT
Tolian Flo
1–1,5 l + 1,5 l
AT
Protugan 50 SC
1–1,5 l + 0,4–0,5 l
AT
Tomigan 250 EC
1–1,5 l
1–1,5 l + 1–1,5 l
1–1,5 l + 0,75–1 l
1–1,5 l + 0,25–0,3 l
AT
AT
AT
AT
Agritox 50 SL
Dicopur M 750
Lontrel 300
dvouděložné plevele
+ svízel + ptačinec
1–1,5 l + 0,3–0,5 l
AT
Tomigan 250 EC
Obilniny s podsevem
vojtěšky
dvouděložné plevele
1,25 l
1,5–2 l
AT
vojtěška od fáze 1. trojlístku
vojtěška od fáze 2. a více trojlístků
1 l + 0,4 l
AT
Banvel 480 S
1 l + 1,1 l
1 l + 0,8 l
AT
AT
Dicopur D Extra
Esteron
Kukuřice
dvouděložné plevele
+ slunečnice + pcháč
dvouděložné plevele
+ bolehlav plamatý
+ slunečnice + pcháč
+ svlačec
dvouděložné plevele
+ béry, ježatka
+ slunečnice
dvouděložné plevele
+ jednoleté trávy a pýr
dvouděložné plevele
+ pýr, béry, ježatka
+ oves, bažanka
+ slunečnice, pcháč
dvouděložné plevele
+ pcháč
+ slunečnice
Ozimé obilniny
bez podsevu
dvouděložné plevele
+ chundelka metlice
dvouděložné plevele
+ svízel + ptačinec
dvouděložné plevele
HERBICIDY
Jarní obilniny
bez podsevu
dvouděložné plevele
+ pcháč + slunečnice
Nově vyvinutý herbicid do cukrovky
N
so
optimálním obsahem spolehlivých látek
Belvedere Kód prolomen:
100 P + 100 D + 200 E/ha
1
V
Výjimečně šetrný k cukrovce, nelaskavý k laskavcům
- kont
k rola laskavců již v první aplikaci
O
Optimal system:
Be
Belvedere Forte + Goltix Top
T1 : 0,8 + 1,0
T2 : 1,0 + 1,0
T3 : 1,2 + 1,0
Rov
Rovnice úspěchu:
(100
(10
1 0 P + 100 D + 200 E + 700 M ) × 3 = vyřešeno
0,8 l + 70–100 g
AT
Merlin 750 WG
0,75 l + 100–150 g
AT
MaisTer
+ Istroekol
0,8 l + 1–1,5 l
AT
Milagro
HERBICIDY
Plodina
OL = ochranná lhůta. Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření.
( 10
0
P
26
www.agrovita.cz
+1
00 D + 200 E + 700 M ) × 3
27
Download

BELVEDERE FORTE