Ochrana
Ochrana
Nový herbicid BeFlex
Postrach plevelů ve všech ozimých obilninách
Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o.
Porosty obilnin založené v září a na začátku
října jsou vystaveny vysokému tlaku plevelů
již v podzimním období, kdy se konkurenčně
uplatňují především plevele spodního patra
(ptačince, rozrazily, hluchavky, penízky, kokoška
pastuší tobolka, výdrol řepky atd.). Tyto plevele,
pokud nejsou včas potlačeny, dokáží vytvořit
na pozemku velmi vysokou pokryvnost, omezit
růst obilniny a následně se velmi brzy na jaře reprodukovat a nadále škodit obilnině. Vzrůstnější
a konkurenčně silnější druhy jako svízel přítula,
chundelka metlice, heřmánkovité plevele, atd.
obvykle (pokud nejsou na pozemku zastoupeny ve vysoké intenzitě) v podzimním období
obilnině příliš nekonkurují, nicméně do jara odrostou a následná regulace bývá u řady těchto
plevelných druhů složitá a vysoce nákladná.
Významným způsobem rozhoduje o termínu ošetření také výskyt některých specifických plevelů, především chundelky metlice.
Na pozemcích s výskytem chundelky je vhodné podzimní ošetření, které je výrazně levnější
a účinnější než jarní ošetření. V jarním období
je omezený výběr herbicidů proti přerůstající či
rezistentní chundelce. První rezistentní biotyp
chundelky metlice byl popsán v roce 2006 vůči
účinné látce chlorsulfuron. Od té doby bohužel přibývají zprávy o neúspěšné ochraně proti
chundelce metlici v důsledku snížené účinnosti
sulfonylmočovin a byla detekována rezistence
Výhody Beflexu:

Originální účinná látka beflubutamid s minimálním omezením použití (pouze 4 m od povrchových vod, podzemní vody bez omezení),

specialista na výdrol řepky, rozrazil perský,
violky, hluchavky, kakosty a zemědým,

výborný účinek na chundelku metlici, heřmánek, svízel, brukvovité, rdesna a další plevele,

dlouhodobý účinek přes půdu i přes listy,

výborný partner do TM kombinací bez projevů fytotoxicity,

pěstování následných plodin včetně řepky
bez omezení,

nízké dávkování, koncentrovaná formulace,
vůči dalším účinným látkám se stejným mechanizmem účinku. Díky řadě výhod, které spočívají v aplikaci nízkých dávek a spektru účinku
na plevele, se sulfonylmočoviny staly nejpoužívanější herbicidní skupinou na našem trhu.
Název článku

mísitelný s DAM 390, účinný i při nízkých nočních teplotách,

vhodný do antirezistentních programů (beflubutamid není sulfonylmočovina).
Doporučení společnosti AgroProtec s.r.o.
1. Komplexní odplevelení ozimého
ječmene a pšenice jako předplodiny
pro řepku
BeFlex aplikujte po vzejití obilniny, nejlépe
ihned, jakmile jsou vidět kolejové řádky, kdy
se odstraní výhradně plevele spodního patra.
Lze aplikovat až do konce odnožování obilniny. Na jaře se provede případné ošetření
specifickým herbicidem proti trávovitým plevelům (ovsu hluchému, rezistentní chundelce
metlici, sveřepům atd.), např. Zeusem, Axialem Plus aj.
Závěr
BeFlex + Lentipur 500 FW (0,3 + 1,5 l/ha)
BeFlex + Isoproturon 500 (0,3 + 1,5 l/ha)
BeFlex samostatně (0,5 l/ha)
2. Komplexní odplevelení žita, tritikale
a pšenice pěstované po řepce
BeFlex + Glean 75 WG (0,3 l + 15 g/ha)
Aplikujte po vzejití obilniny, nejlépe ihned, jakmile jsou vidět kolejové řádky. Odstraníte plevele spodního patra i chundelku metlici. Lze
aplikovat až do konce odnožování obilniny.
3. Dělená aplikace pro řešení ovsa
hluchého, sveřepů a rezistentní
chundelky metlice
Mezi hlavní výhody podzimního ošetření
patří potlačení plevelů již od počátku vegetace. Dojde k zamezení konkurenčního působení plevelů, které je negativní již od 3. listu
obilniny. Plevele jsou z porostu odstraněny
dříve, než mohou konkurovat plodině. Pokud
budete provádět podzimní aplikaci herbicidů,
pamatujte, že společnost AgroProtec s.r.o. nabízí nový herbicidní přípravek BeFlex, vhodný
na pozemky, které jsou ohroženy i rezistentními plevely. Jak podotkl při prohlídce pšenice
loni na podzim můj synek Marťa: „Táto, použijem BeFlex a na plevele spadne klec!“ Nejen
proto vyzkoušejte BeFlex do vašich ozimých
obilnin.

na podzim BeFlex samostatně 0,3–0, 5 lt/ha,
na jaře popř. specifický herbicid Axial Plus,
Zeus aj.
Nabídka společnosti AgroProtec do obilnin
BeFlex zajistí čisté a bezplevelné pole až do sklizně
Tohle spolehlivě vyřeší aplikace Beflexu v dávce 0,3 l/ha
18
Přípravek BeFlex je registrován do všech ozimých obilnin kde se používá v postemergentních aplikacích na podzim v růstové fázi vzcházení až plné odnožování (BBCH 09–25), nejlépe
však hned jakmile jsou vidět kolejové řádky tj.
obilnina má 1–3 listy. Tuto aplikaci doporučuji
v kombinaci s plně systemickým organofosfátovým insekticidem Danadim Progress proti
nebezpečným přenašečům viróz, tedy mšicím
a křísům. Aplikaci lze provádět až do konce
odnožování obilniny. Účinnost přípravku je nezávislá na teplotě a je možné jej aplikovat i při
očekávaném poklesu teplot. Přípravek se vyznačuje dlouhým reziduálním působením až 6
měsíců, přičemž pěstování následných plodin je
bez omezení a to včetně řepky olejky.
Zároveň se ale jedná herbicidy, u kterých byl
v posledních letech zaznamenán největší nárůst rezistentních plevelů.
DANADIM PROGRESS
Společnost AgroProtec s.r.o. si je plně vědoma
těchto skutečností, a proto nabízí novou účinnou látku beflubutamid, která nepatří do výše
zmiňované skupiny herbicidů a na trh uvádí
přípravek BeFlex obsahující tuto účinnou látku.
Tato látka je přijímána především mladými výhony citlivých plevelů a následně prostřednictvím listů a kořenů. K nejlepšímu příjmu dochází v době klíčení semen plevelů. Beflubutamid
inhibuje rostlinný enzym phytone desaturazu
v biosyntéze karotenoidů, což vede k fotooxidaci chlorofylu a projevuje se typickým vybělováním listů. Mechanizmus účinnosti je zcela
odlišný než u sulfonylmočovin či substituovaných močovin, čehož se dá velmi dobře využít
v rámci antirezistentní strategie proti výše zmiňovaným populacím rezistentních plevelů, zejména pak chundelky metlice.
Mezi citlivé plevele patří především chundelka metlice včetně rezistentní populace proti
sulfonylmočovinám, heřmánky, výdrol řepky,
violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, rozrazil perský, zemědým lékařský, svízel, hořčice,
rmeny, rdesna, ředkev ohnice, chrpa, kokoška
pastuší tobolka, penízek rolní a další plevele.
Agromanuál 9–10/2014 • Září/říjen
šikovný herbicid
AgroProtec s.r.o.
Kubatova 6
systémový organofosfát k hubení škůdců v ozimých obilovinách
370 04 České Budějovice
[email protected]
Lukáš Svoboda, tel: +420 606 135 742, e-mail: [email protected]
Jan Strobl, tel.: +420 725 518 725, e-mail: [email protected]
Daniel Štranc, tel.: +420 602 202 013, e-mail: [email protected]
Jiří Kabeš, tel.:+420 734 601 311, e-mail: [email protected]
Martin Běhal, tel.: +420 725 326 782, e-mail: [email protected]
Jaroslav Holeček, tel.: +420 602 650 226, e-mail: [email protected]
Název článku
Agromanuál 9–10/2014 • Září/říjen
19
Download

Nový herbicid BeFlex