PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ BEZPEČNÉHO VEDENÍ POROSTŮ OBILNIN
„NA KRÁTKÉ UZDĚ“
PŘEDSTAVENÍ REAKCÍ ODRŮD PŠENICE
A
JEDNODUCHÝCH A BEZPEČNÝCH POSTUPŮ
VEDENÍ POROSTŮ OBILNIN
www.energen.info
DOPORUČENÍ K ODRŮDÁM
Slovo na úvod:
Níže uvedené tabulky jednotlivých skupin odrůd pšenice nejsou a nemohou být objektivní, protože vyplývají ze souboru
informací, ze kterých jsem při jejich zpracování vycházel. Těmi jsou výsledky pokusů ÚKZÚZ, firemní doporučení vlastníků
odrůd a jejich distributorů korigovaná názory nezávislých poradců. Dále jsem vycházel z našich, odrůdových pokusů a
vlastních zkušeností s odrůdami, z farem několika zemí. Z tohoto důvodu je členění odrůd zcela jistě subjektivní a neúplné.
Pokud budou mít vlastníci a distributoři odrůd zájem a upozorní mne na význačné vlastnosti některé odrůdy, rád ji zařadím při
aktualizacích do níže uvedeného seznamu, popřípadě i do pokusů (zvláště pokud se jedná o odrůdy s výbornou prací s N, nebo
vysokým výnosovým potenciálem. Za společnost EGT system spol. s r.o. – Ing. Jaroslav Mach, vývoj přípravků ENERGEN.
VÝZNAMNÉ SKUPINY ODRŮD PŠENICE OZIMÉ.
V uvádění příkladů výše uvedených odrůd mohou některé momenty působit překvapivě. Jedním je například uvedení odrůdy
Tobak mezi odrůdami, které na nízké dusíkaté výživě dosahují kvalitního výnosu. Pravdu musíme brát takovou jaká je.
Odrůda Tobak dokáže dosáhnout vysokých výnosů a vítězit zvláště při mimořádné spotřebě dusíku. Schopnost tvořit výnos ji
však neopuští ani při nižší dusíkaté výživě. Podobná situace je u odrůdy Meister, který v pokusech byl výnosově srovnatelný
s Tobakem, ale v extenzitě byl 2. za odrůdou Elán.
POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ODRŮDOVÝCH POKUSŮ PŘI RŮZNÝCH HLADINÁCH VÝŽIVY.
V grafech můžeme srovnávat výsledky pokusů v různých fyziologických variantách a při úrovni dusíkaté výživy 120 kg N/ha
– extenzita E a přes 220 kg N/ha – intenzita I.
V tabulce výše vidíme výrazné zlepšení práce s dusíkem u těch odrůd, které potřebují podporu růstu kořenové soustavy.
V tabulce výše vidíme výrazné zlepšení práce s dusíkem u těch odrůd, které mají vysoce produktivní klas a plastickou HTS.
SROVNÁNÍ ODRŮDOVÝCH REAKCÍ PŘI HUSTOTĚ 200 A 400 ROSTLIN NA M2.
Ve srovnávací tabulce dvou hustot fyziologicky neošetřených kontrol vidíme, že lepších výsledků jsme dosáhli u 10 odrůd na
hustotě 200 rostlin/m2. Na hustotě 400 rostlin/m2 jsme dosáhli lepšího výsledku pouze u 6 odrůd ze 16. Při nižší hustotě je
menší konkurence, nejsou redukované kořeny a na jednu rostlinu připadá výrazně vyšší podíl vláhy a dodané výživy. U mnoha
odrůd je zřejmé, že jsou k různým hustotám porostů velmi tolerantní, což je viditelné na malých výnosových rozdílech mezi
oběma hustotami.
Ve srovnávací tabulce dvou hustot fyziologicky ošetřených přípravkem ENERGEN FULHUM vidíme, že lepších výsledků
jsme dosáhli u 11 odrůd na hustotě 400 rostlin/m2. Na hustotě 200 rostlin/m2 jsme dosáhli lepšího výsledku pouze u 5 odrůd ze
16. Důvodem je skutečnost, že jsme hustým porostům vyřešili problém, který je nejvíce limitoval v tvorbě výnosu a tím byly
vzájemně redukované kořeny. Současně se ukázal i trend, že podpora tvorby kořenů výrazně zmenšuje rozdíly v tvorbě výnosu
mezi různými hustotami výsevku. Většina odrůd zmenšila rozdíl ve výnosu mezi 200 a 400 rostlinami na m 2. Horších výsledků
ve variantě s podporou odnožování dosahovaly odnoživé odrůdy. Ty pak výborně reagovaly na auxinové aplikace.
METODIKY POSTUPŮ BEZPEČNÉHO VEDENÍ POROSTU
„NA KRÁTKÉ UZDĚ“
(Analogicky použitelné i pro ostatní druhy obilnin – a pozor je to jenom několik jistých cest)
ÚVODNÍ SLOVO K TÉMATU.
Při komunikaci s mnoha agronomy často slyšíme, že naše postupy a doporučení jsou složitá. Z tohoto důvodu jsme
věnovali mnoho energie pokusům. I při samotné práci na poli jsme se snažili pochopit, jaké jsou jednoduché a bezpečné
principy vedení porostů obilnin. Mnoho nám pomáhá komunikace s farmami, které mají stabilně vysoké výnosy. Na
těchto farmách se snažíme učit především. V průběhu komunikace jsme zjistili, že existuje poměrně mnoho vysoce
výkonných modelů vedení porostů pšenic, ale také to, že ty nejvýkonnější mají skoro všechny rozhodovací procesy
v důležitých okamžicích velmi podobné. Níže uvedená doporučení se týkají i přísuškových oblastí. Model klade důraz
na podzimní ošetření, snižuje celkové náklady na celoroční pěstování pšenice a pojišťuje porosty před nepříznivým
průběhem počasí na jaře. Pokud si vyberete z podzimu i jara to, co Vás zajímá, zjistíte že je model velmi jednoduchý.
POPIS CELOROČNÍHO MODELU VEDENÍ POROSTU „NA KRÁTKÉ UZDĚ“.
Pro Ty z Vás, kteří nemáte rádi podrobnosti – celý postup v kostce: Na podzim a přes zimu vytvoříme takový počet
podzimních odnoží, který je optimální pro tvorbu výnosu dané odrůdy. Na jaře máme optimum až nadbytek odnoží. Ve
fázi odnožování proto nepoužíváme pro růst kořenů (humáty, řasy), neaplikujeme CCC na vyrovnání odnoží a hnojíme
maximálně 25 kg N/ha. U porostů, které přesto odnožily více než chceme, provedeme krácení co nejdříve (délka klasu
do 3 mm). U porostů bez velkého nadbytku odnoží provedeme krácení do 0,7 cm délky klasu. Obecně provedeme
krácení do doby, než se 1. a 2. kolénko vzdálí několik mm. Provedeme velmi silné krácení na horní hraně doporučení
a současně s vysokou dávkou antigiberelinu aplikujeme silnou dávku auxinu – 1 litr/ha E. AKTIVÁTOR nebo 0,5
až 0,7 l/ha E. APIKÁL. V termínu od BBCH 30 do poloviny sloupkování aplikujeme všechen pevný dusík, DAM
nejpozději na podpraporec. Močovinu na list můžete, (pokud chcete), aplikovat průběžně dle doporučení v našich
tištěných, podrobných metodikách. Doporučujeme průběžně přidávat 0,2 l/ha E.3D SMÁČEDLA).
PODZIM - PODROBNĚ
Podzimní cíl: Dle odrůdového optima – dosažení cca 500 až 700 silných podzimních odnoží po zimě. To jsou u raných a
středních termínů výsevu v průměru 2 až 3 stébla na rostlině. Pokud se na dosažení cíle necítíme, nebo je špatná lokalita, či
průběh počasí, mírně zvýšíme výsevek.
Prostředky: Kvalitní dusíkatá výživa na podzim – od 40 do 60 kg N/ha. (Organika, popř. N na rozklad slámy, pod patu,
močov. přes list 15% roztok, (nevolíme nitrátový N – snižuje mrazuvzdornost)). Stimulace osiva (EN. GERMIN + EN.
FULHUM). Stimulace na list od první odnože po velmi pozdní listopadové termíny. Výhradně podporou kořenů – alternativa
stimulace osiva (ENERGEN FULHUM). Neprovádíme auxinové aplikace, protože mohou brzdit proces odnožování.
Obecné poznámky platné pro podzim:
a) Podzimní ošetření herbicidy je významným výnosotvorným prvkem. Jarní aplikace herbicidů porost zpožďují a stresují,
zvláště pokud zasahují do generativní fáze. Pak mohou v přísušcích velmi významně snižovat výnos.
b) Vybíráme si takovu odrůdu, která odpovídá lokalitě, jejímu průběhu počasí a intenzitě výživy a ochrany rostlin, kterou
chceme provozovat. Plnohodnotné a pravdivé informace o odrůdě jsou předpokladem, že využijete její genetiku.
c) U raného termínu výsevu má včasný datum hodnotu dusíkaté výživy. Nevýhodou velmi raných výsevů je nutná
opakovaná ochrana proti křísům, mšicím a doporučená je i podzimní fungicidní ochrana.
V PODZIMNÍCH MODELECH SI VYBERE KAŽDÝ.
1.
2.
3.
4.
Pozimní model - velmi časný výsevek – (2 – 2,5 MKS). Termín výsevu: od 10.9. do 20.9.
Volba odrůdy: Pro časné zářijové výsevky upřednostníme rané až polorané odrůdy. (Avenue, Baletka, Bodyček,
Bohemia, Cimrmanova raná, Elly, Florett, Jindra, Matylda, Pannonia, Papageno, Turandot, Yetti, Viriato, Julie, Rumor,
na časný výsevek 10.9. a 1 MKS reagují v tomto systému výborně všechny hybridy, a to i v přísuškových oblastech.)
Podzimní model – klasický výsevek – (2,7 až 3,3 MKS). Termín výsevu: od 20.9. do 15.10.
Volba odrůdy: Pro výsevky od 20.9. do 15.10. volíme odrůdy polorané až neutrální ve své ranosti. Zde již upřednostníme
dobře odnoživé, kompenzační odrůdy s produktivním klasem a pokud možno i se stabilní HTS, nebo kvalitní odrůdy
tvořící výnos hustotou porostu. (Bardotka, Cubus, Dagmar, Elán, Elly, Evina, Fakír, Forhand, Genius, Golem,
Chevalier, Kerubino, Matchball, Mulan, Nelson, Patras, Potenzial, Seladon, Sultán, Tiguan, Tobak, Brons, Fidelius,
Grizzly).
Podzimní model – pozdní výsevek – (3,3 až 4 MKS). Termín výsevu: po 15.10.
Volba odrůdy: Pro výsevky po 15.10. přednostně volíme odrůdy polopozdní až pozdní s vitálním počátečním růstem a
raketovým růstem kořenové soustavy. U odrůd s kvalitním počátečním růstem, můžeme udělat i výjimku v ranosti (Annie,
Akteur, Arktis, Barryton, Brilliant, Brons, Dagmar, Elly, Etana, Fabius, Fakir, Federer, Golem, Kerubino, Lear,
Henrik, Herman, Inspiration, Magister, Meister, Mulan, Penalta, Potenzial, Tiguan)
Podzimní model – model 1 klasu/rostlinu – ( 5 MKS) Termín výsevu: po 15.10.
U modelu 1 klasu/ 1 rostlinu není nutná silná podzimní výživa, ale cílená stimulace. Ve fázi 4. listu a tvorby první odnože
(popřípadě během podzimního odnožování), je výhodné aplikovat silnou auxinovou aplikaci – ENERGEN AKTIVÁTOR
v dávce 1 l/ha. Tím zabrzdíme proces odnožování a posuneme rostlinu do dřívějšího nástupu generativní fáze na jaře.
Auxinovou aplikaci můžeme vynechat, pokud vyséváme pšenici velmi pozdě a současně volíme málo odnoživou odrůdu.
Tento model se přednostně hodí pro pozdnější až velmi pozdní výsevky.
Volba odrůdy: Volíme přednostně klasové odrůdy nebo kompenzační s vysoce produktivním klasem. (Akteur, Elán (ten
ne po kukuřici), Forhand, Fakír, Golem, Matchball, Meister, Mulan, Nelson, Patras, Sultán, Turandot, Brons,
Fidelius, Grizzly, Julie, Nordika)
JARNÍ VEDENÍ POROSTU
VOLÍME SPOLEČNÝ POSTUP PRO VŠECHNY TERMÍNY VÝSEVU DLE AKTUÁLNÍHO STAVU POROSTU.
Zahájení jarního odnožování. Po provedení jarní inventarizace budeme mít buď dostatek silných podzimních odnoží
(například 600 /m2 u kompenzačních odrůd), nebo bude odnoží nadbytek. Nedostatek odnoží je méně pravděpodobný, a to
z důvodu z výše popsaného podzimního vedení porostu.
Základní předpokládaný stav je ten, kdy máme v odnožování optimum nebo nadbytek silných podzimních odnoží.
V tomto případě neaplikujeme v průběhu odnožování žádnou stimulaci (huminové látky ani extrakty z řas podporující tvorbu
kořenů a odnoží). Takováto aplikace není nutná, stejně jako použití CCC pro vyrovnání odnoží. Pokud máme dostatek
podzimních odnoží, pak to nepotřebujeme. Výživa dusíkem je plně postačující v tom rozsahu, aby regenerovala porost po zimě
a nepodporovala nadbytečné odnožování – do 25 kg N/ha. Nepotřebujeme vyrábět slámu, ale zrno.
Konec odnožování – začátek sloupkování BBCH 29 až 31.
Základní princip – velmi silné krácení (1,5 - 2 l/ha přípravku na bázi CCC, nebo 0,4 l/ha přípravku na bázi trinexapac
ethyl...), současně s touto aplikací v tankmixu použujeme silnou auxinovou aplikaci (1 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR u více
odnožených porostů až 0,7 l/ha ENERGEN APIKÁL). Antigiberelin silně zakrátí porost. To vede z dlouhodobého pohledu
k úspoře energie v prodlužovacím růstu ve prospěch generativních orgánů. Krátkodobě však bere i v bezpečném termínu
krácení asimiláty klasu a zpožďuje růstově jeho vývoj v příštím měsíci o 1/3. Auxin vrací klasu asimiláty a ruší tento negativní
efekt. Současně auxin odstraní všechny nestabilní jarní odnože, což porostu nevadí, protože je veden na tvorbu výnosu na
podzimních odnožích. Auxin bere antigiberelinu cca 15% jeho krátícího účinku.
a) Výše uvedený postup nemůžeme použít, pokud nemáme dostatek silných podzimních odnoží, které by odpovídaly
optimu počtu klasů odrůdy na m2. Například klasové odrůdy mají optimum 500 až 600 klasů/m 2. Kompenzační odrůdy
mají optimum 550 až 650 klasů/m2. Odrůdy tvořící výnos hustotou porostu 650 až 750 klasů m 2. Při nedostatku odnoží je
nejlépe zasáhnout masivní podporou odnožování již v jeho průběhu (huminové látky - ENERHEN FULHUM v dávce 1
l/ha + 15% močovina + CCC + měď + mangan). Pak „dotáhneme“ porost a můžeme s jistotou dále postupovat dle bodu b).
b) Pokud má porost optimální počet stébel na m2, pak aplikujeme společně antigiberelin s auxinem do délky klasu 0,7 cm.
c) Pokud má porost nadbytek stébel na m2, což se snadno může stát při mírném průběhu zimy (viz zima 2013/2014), pak je
nutné zasáhnout dříve nebo se silnějším auxinovým účinkem. V takovémto případě je vhodné v běžném termínu krácení
tankmix antigiberelinu a auxinu posílit například na 0,7 l/ha přípravku ENERGEN APIKÁL. Nebo celou aplikaci provést
na počátku sloupkování, kdy se 1. a 2. kolénko teprve začínají oddělovat. U porostů nad 1500 stébel na m 2 je vhodné
s auxinovou aplikací vstoupit do porostu již na konci odnožování. Pozdní termín aplikace již nemá, při chladném průběhu
počasí, tak velkou sílu omezit růst parazitických odnoží.
d) Jistou míru opatrnosti musíme mít, jestliže máme optimum odnoží a jsme v silně přísuškové oblasti. Sucho má
auxinový účinek a pomocí redukce kořenů může velmi snížit počet odnoží. V takovémto případě je rozhodující aktuální
počet stébel na m2 v termínu krácení. Pokud je jich do 900, pak provedeme jenom krácení, bez auxinové aplikace.
V rozmezí od 900 do 1200 pak ještě záleží na typu odrůdy (na klasovou je 1000 stébel/m 2 mnoho, na odrůdu tvořící výnos
hustotou porostu nikoli). Stejně tak dobře vyšší hustotu snáší odrůdy s velmi dobrou prací s dusíkem a není pro ně auxinová
aplikace v tomto rozsahu hustoty bezpodmínečnou nutností. Při hustotě nad 1200 silných stébel /m 2 se již nemusíme bát
auxinové aplikace ani v přísuškových oblastech.
Fungicidní ochrana – velkou jistotou se jeví velmi silná fungicidní aplikace na počátku sloupkování. Tento termín je
zajímavý i z toho důvodu, že řeší i paty stébel, (pozdější aplikace již nemusí porost prostříknout až na paty) a pokud použijeme
kvalitní, silný fungicid, pak porost ochráníme po dobu až 6 týdnů. Velmi často pak stačí až fungicid na klas. Toto však nebyl
případ jara 2014. Na Lukavci, v odrůdových pokusech, jsme aplikovali velmi intenzivní fungicidní ochranu. Jako první Capalo
a počítali jsme s jako druhým fungicidem s Osirisem na klas. Vzhledem k vysokému tlaku houbových onemocnění jsme měsíc
po Capalu museli, ještě před fungicidem na klas, aplikovat Operu Top.
Výživa dusíkem – důležitým momentem je skutečnost, že v době odnožování máme dostatek podzimních odnoží a proto
nepotřebujeme vyživovat nadměrně porost z důvodu další tvorby odnoží. Nemá smysl vyrábět další slámu . Proto postačuje
v odnožování aplikovat do 25 kg dusíku/ha. Celou základní jarní dávku dusíku má smysl dodávat rostlinám v období tvorby a
růstu klasu. To je mezi fází BBCH 30 a polovinou sloupkování. V termínu od BBCH 30 do poloviny sloupkování
aplikujeme všechen pevný dusík. Do fáze podpraporce (maximálně do 1/3 vytvořeného praporce), aplikujeme DAM se
stabilurenem hadicemi na zem. DAM patří na kořeny a ne na listy, které stresuje. Včas dodaná dusíkatá výživa je jistotou, že
nehnojíme následnou plodinu, ale že je celá dávka N výživy ekonomicky využita pro tvorbu výnosu i pro zvýšení jeho kvality.
Další stimulační doporučení – plošně využívat nízké dávky ENERGEN 3D SMÁČEDLA, jako přídavku k běžným
aplikacím. Podpoří aktivitu nitrátreduktázy a tím i příjem a zpracování dusíku, chrání porosty před suchem a pomáhá rostlinám
rychle se přizpůsobit výkyvům v počasí. Jako přídavek postačuje dávka 0,2 l/ha.
Odrůdový pokus Lukavec 2011
Pšenice ozimá odrůda Golem Odrůdový pokus Lukavec 2013
VÝROBKOVÝ LIST
energen
ENERGEN© GERMIN
ES HNOJIVO
SLOŽENÍ
Železo rozpustné ve vodě jako
Zinek rozpustný ve vodě jako
Mangan rozpustný ve vodě jako
Měď rozpustná ve vodě jako
Bór rozpustný ve vodě jako
Dusík rozpustný ve vodě jako
pH 6,5 až 8,5.
Fe
Zn
Mn
Cu
B
N
v%
v%
v%
v%
v%
v%
1,0
1,0
0,6
0,5
0,5
2,6
Fosfor rozpustný ve vodě jako
Draslík rozpustný ve vodě jako
P v%
K v%
1,5
1,2
Výrobek dále obsahuje extrakt z mořských řas (Ascophytum
nodosum), ověřenou a funkční kombinací auxinů a preekurzorů
auxinů. Dále vysoce účinnou dávku biologicky aktivních látek,
které ovlivňují rychlost uvolňování zásobních látek ze semene a tím
dynamizují a synchronizují celý proces klíčení a vzcházení.
ZÁKLADNÍ ÚČINKY
 Dodává klíčícím semenům startovací dávku živin potřebnou pro jejich rychlý a zdravý vývoj.
 Podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení. V důsledku toho zvyšuje využití vláhy a výživy.
 Příznivě ovlivňuje příjem a zpracování dusíku. Tím podporuje dynamiku počátečního růstu.
SPECIÁLNÍ ÚČINKY
 Zvyšuje energii klíčení a výrazně ovlivňuje rychlost a kvalitu klíčení.
 Podporuje vyrovnané vzcházení porostů a zvyšuje výkon fotosyntézy klíčících rostlin.
 Eliminuje inhibiční účinky mořidel na osivo.
HLAVNÍ URČENÍ
 Hnojivo je určeno k použití jako součást mořící kapaliny na osivo.
DOPLŇKOVÉ A SPECIÁLNÍ URČENÍ
 Regenerace po poškození: po chemickém, mechanickém a mrazovém poškození porostů.
 Pro foliární aplikaci na mladé klíčící rostliny do fáze maximálně 3 listů.
METODIKA POUŽITÍ V PLODINÁCH
PLODINY
Orientační
dávka vody
v litrech na
tunu osiva
pšenice ozimá,
ječmen ozimý, tritikale
8 litrů
pšenice jarní
8 litrů
ječmen jarní
8 litrů
oves
10litrů
řepka ozimá
10litrů
mák setý
20 litrů
kukuřice
9 litrů
slunečnice
9 litrů
ENERGEN© GERMIN
v litrech na tunu osiva
Lehké až středně těžké půdy
0,5 litru GERMIN +
0,5 litru ENERGEN FULHUM
0,5 litru GERMIN +
0,5 litru ENERGEN FULHUM
0,5 litru GERMIN +
0,5 litru ENERGEN FULHUM
0,75 litru GERMIN +
0,5 litru ENERGEN FULHUM
5 litrů GERMIN +
5 litrů ENERGEN FULHUM
15 litrů GERMIN+
15 litrů ENERGEN FULHUM
0,75 litru GERMIN+
0,5 litru ENERGEN FULHUM
0,75 litru GERMIN+
0,5 litru ENERGEN FULHUM
ENERGEN© GERMIN
v litrech na tunu osiva
Těžší až těžké popřípadě
zamokřené půdy
0,5 litru GERMIN +
1 litr ENERGEN FULHUM
0,5 litru GERMIN +
1 litr ENERGEN FULHUM
0,5 litru GERMIN +
1 litr ENERGEN FULHUM
0,75 litru GERMIN+
1 litr ENERGEN FULHUM
5 litrů GERMIN+
10 litrů ENERG. FULHUM
15 litrů GERMIN+
20 litrů ENERG FULHUM
0,75 litru GERMIN+
1 litr ENERGEN FULHUM
0,75 litru GERMIN+
1 litr ENERGEN FULHUM
ENERGEN©
GERMIN
v litrech na hektar při
aplikaci pod patu
0,5 litru na hektar
0,7 litru na hektar
0,7 litru na hektar
0,5 litru na hektar
0,7 až 1 litr na hektar
0,5 až 0,8 litru na
hektar
0,7 až 1 litr na hektar
0,7 až 1 litr na hektar
Vzhledem k ověřené optimální koncentraci růstových látek, nedoporučujeme při moření kombinaci s dalšími
stimulačními přípravky. Zvláště ne s přípravky s obsahem látek auxinového účinku. Navýšením stimulačního účinku
nedocílíme vyššího efektu, při vysokých dávkách může dojít k jeho zeslabení.
OBECNÉ ZÁSADY DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ENERGEN NALEZNETE NA www.energen.info .
VÝROBCE:
EGT system spol. s r.o. Otice, Na kopci 38, PSČ 74781
STIMULACE KLÍČENÍ.
®
Hnojivo ES ENERGEN GERMIN v kombinaci s přípravkem ENERGEN FULHUM je výkonným systémem, který
dokáže při velmi nízkých hektarových nákladech výrazně pomoci při zakládání porostů. Když jsme prováděli před a po polním
dni na pokusnické stanici v Lukavci prohlídku a dokumentaci porostů, zjistili jsme, že u pšenic stimulačně ošetřených
k mořidlu na osivo, došlo k časovému posunu. Stimulačně ošetřené porosty byly ve vývoji dál. To, jak takovéto ošetření
v pšenici ozimé a ostatních ozimých obilninách funguje když je po výsevu vláhový deficit, nám napověděla odrůda jarního
ječmene Malz. Na rostlinách ječmene je krásně vidět, jak je pro ně důležité, aby vzešly rovnoměrně a aby jejich kořeny udržely
kontakt s unikající kapilární vodou.
Na fotografii vlevo jsou odrůdové pokusy s testy přídavků GERMIN a FULHUM na osivo. Jarní ječmen – vlevo
stimulovaný porost, vpravo kontrola. Vrchní klas na poslední fotografii patří stimulované variantě s Germinem, spodní klas
kontrole. Cílené vedení porostu řídíme listovými aplikacemi dalších výrobků. Tak můžeme reagovat na stav porostu a
průběh počasí.
DŮVODY K PŘÍDAVKU HNOJIVÝCH A STIMULAČNÍCH LÁTEK DO MOŘIDEL?
JE TO JEDNODUCHÉ, LEVNÉ A ÚČINNÉ. Pokud použijeme kombinaci hnojivých a stimulačních látek při moření
k osivu, pak automaticky ovlivňujeme osivo i po celé období klíčení a vzcházení. To je velmi důležité, protože rychlost,
energie a vyrovnanost vzcházení může pomoci s eliminováním nevhodných podmínek při zakládání porostu.
ÚČINKY, KTERÉ JSOU SROVNATELNÉ S KONKURENCÍ:
 Dodává klíčícím semenům startovací dávku živin potřebné pro jejich rychlý vývoj.
 Podporuje tvorbu kořenů. Tím zvyšuje využití vláhy a výživy.
 Eliminuje inhibiční účinky mořidel na osivo.
Na prvním obrázku jsou rostliny 40 dní po výsevu. Na druhém obrázku je rostlina pšenice 70 dní po výsevu. (výsev 10. září).
Nejdůležitější informaci však vidíme na jaře. Hlavní stéblo již dne 28.3. mělo založený klas. Z toho vyplývají i důsledky pro
tvorbu výnosu. Jestliže zrychlíme vývoj rostliny a ta je silnější a dříve na jaře vstupuje do generativní fáze, dříve tvoří klas, pak
takováto rostlina bude mít i více času na tvorbu výnosu. To je důležité v přísuškových oblastech, kde máme šanci tvorbu
výnosu významně posunout významněji do období počátku vegetace, kdy má rostlina k dispozici více vláhy. Pak se vytvoří
silnější porost a nemusíme na jaře bojovat o každou odnož, protože jsme si je s velkou rezervou vytvořili již na podzim.
Důležitou roli bude hrát stimulace v procesu moření i u pozdních termínů výsevu.
UNIKÁTNÍ ÚČINKY:
 Aplikace štěpí při klíčení škroby na jednoduché cukry a dochází k rychlému uvolnění energie. Tento okamžik má
rozhodující vliv na celkovou energii a zvláště pak na vyrovnanost vzcházení porostů.
 Kombinace obsahuje protistresové látky proti suchu – tím se výrazně zlepšuje hospodaření klíčících rostlin s vodou
v přísušku.
JAKÉ TO MÁ DŮSLEDKY?
 Aplikace zvyšuje energii klíčení a výrazně ovlivňuje rychlost a kvalitu klíčení.
 Podporuje i vyrovnané vzcházení porostů a zvyšuje výkon fotosyntézy klíčících rostlin.
EKONOMIKA:
Kombinace GERMINU a FULHUM® u má 4 až 5x nižší náklady na ha než listové aplikace.
JE TO NOVÝ ZAČÁTEK ?
Kombinace ES HNOJIVA ENERGEN GERMIN a přípravku ENERGEN FULHUM® jako hnojivého a stimulačního
přídavku v procesu moření je krokem do budoucna. Je to dáno tím, že se jedná o krok systémový s výborným účinkem a
nízkými náklady. Další vhodně zvolené aplikace přípravků ENERGEN mohou tento efekt ještě zvýraznit.
K zahájení prodeje přípravku ENERGEN GERMIN FH, který se aplikuje samostatně 1 litr/tunu osiva pšenice dojde po
doladění všech jeho funkčních a účinkových parametrů.
Download

„NA KRÁTKÉ UZDĚ“