agrotip
Informační měsíčník BASF
pro české a slovenské
zemědělce
| Únor | Február | 2013
Ošetření
ozimých obilnin
na jaře
Herbicidní novinka
Ataman
Okénko specialisty
Reportáž z cest
agrotip
Informační měsíčník BASF
pro české a slovenské
zemědělce
| Únor | Február | 2013
1
8
13
Obsah čísla
Ošetření ozimých obilnin proti plevelům na jaře
1
Ataman přichází: A + A třída v čištění polí!
4
Amiral + Azimut: nové herbicídne riešenie burín v obilninách
6
Pokusné stanoviště Selgen - Krukanice a Úhřetice v letech 2010–2012
Výsledky fungicidních pokusů
8
Okénko specialisty
Před novou sezónou
12
Zprávy a novinky
Češi vybudovali 3 550 měst budoucnosti
13
Vydavatel:
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 2/2013
Den vydání: 15. 2. 2013
MK ČR E 16516
Vychází 12× ročně v ČR a SR
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Tento materiál BASF má poradit.
V každém případě je však třeba
se řídit platnou etiketou, která
je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je
potrebné riadiť sa platnou
etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov
na ochranu rastlín.
Reportáž z cest
Thajsko, Malajzia, Singapur
Foto na titulní straně:
F. Tobiáš
14
| Obilniny |
Herbicidy
Volba vhodného termínu pro ošetření v jarním období je závislá na mnoha faktorech. Z hlediska zamezení
konkurenčnímu působení plevelů je nejvhodnější co nejčasnější aplikační termín. Technické zvládnutí aplikace
závisí především na počasí (srážky, sněhová pokrývka, její odtávání a vysychání pozemku), ale také na hektarové
výkonnosti aplikační techniky, personální vytíženosti atd. Vytrvalé dvouděložné plevele (především pcháč
rolní) vzchází až při vyšších teplotách a jejich herbicidní regulace vykazuje dlouhodobější účinnost až po jejich
masovém vzejití obvykle na přelomu dubna a května. Rovněž je třeba respektovat teplotu vzduchu při aplikaci
a několik dní po ní, protože může významným způsobem ovlivnit účinnost většiny herbicidů.
Ošetření ozimých obilnin
proti plevelům na jaře
Přestože v posledních letech stoupá
obliba podzimního ošetření ozimých
obilnin proti plevelům, nachází jarní
herbicidní ošetření stále velké uplatnění. Jedná se především o situace:
 kdy nebylo provedeno herbicidní ošetření na podzim z důvodu:
• pozdního setí
• nízké intenzity zaplevelení
• sucha v podzimním období
(omezené vzcházení plevelů)
• velkého množství posklizňových
zbytků na povrchu půdy či
extrémní hrudovitosti
 kdy bylo podzimní ošetření zaměřeno pouze na úzké plevelné
spektrum a jeho hlavním cílem
bylo snížit konkurenční působení plevelů během podzimu
 kdy po aplikaci širokospektrálních podzimních herbicidů
došlo
• ke vzejití nových plevelů, které
by mohly plodině významně
konkurovat (především svízel
přítula, heřmánkovité plevele,
mák vlčí a časné jarní druhy)
• k regeneraci zasažených plevelů,
což je časté u svízele přítuly
(obr. 1) či výdrolu řepky
 na pozemcích s vyšší intenzitou
zaplevelení vytrvalými plevely.
Agrotip 1/2013
|1
| Obilniny |
Herbicidy
Obr. 1: Regenerace svízele přítuly po pozdním ošetření
podzimním herbicidem
Obr. 2: Chundelka metlice v současnosti zapleveluje více
než 80 % ploch ozimých obilnin
Obr. 3: Svízel přítula stále patří k nejvýznamnějším plevelům ozimých obilnin
Časné jarní ošetření
to termín doporučit pouze na pozemcích
s velmi nízkou intenzitou zaplevelení či
pozdním setí pšenice.
v úvahu pouze fenoxaprop či pinoxaden,
které vykazují dobrou účinnost až do počátku sloupkování chundelky, přičemž působí také na oves hluchý. V pozdě setých
porostech, kde chundelka ještě nezačala
odnožovat, případně na počátku jejího odnožování, mohou být účinné také herbicidy
obsahující účinné látky isoproturon či chlorotoluron, odrostlejší chundelka (plně odnožená či sloupkující) však nebývá těmito
herbicidy dostatečně potlačena.
Při výběru herbicidu pro časné jarní období je třeba zvažovat příjem a translokaci herbicidu rostlinou při nižších teplotách,
které obvykle na přelomu března a dubna
nepřesahují 10 °C a časté jsou také noční mrazíky. Z tohoto pohledu jsou vhodné
především herbicidy obsahující účinnou
látku florasulam (např. Azimut), které vykazují dobrou účinnost i při teplotách pod
5 °C. Dále je možné použít celou řadu sulfonylmočovin: amidosulfuron, iodosulfuron,
tribenuron, metsulfuron, triasulfuron atd.,
které by měly být aplikovány při teplotách
nad 5 °C. Na širší plevelné spektrum jsou
vhodnější kombinace dvou účinných látek, čehož lze dosáhnout TM kombinacemi (např. Amiral + Azimut), nebo použitím
některého směsného přípravku (Ataman).
Proti odolnějším jednoletým dvouděložným
plevelům lze použít mimo sulfonylmočovinových přípravků také kontaktní herbicidy
s obsahem účinných látek carfentrazone
nebo bromoxynil. Dobrá účinnost těchto
přípravků je však podmíněna ranější růstovou fází a dostatečným pokrytím listové
plochy plevelů postřikovým roztokem.
Pozdní jarní ošetření
Vyčkávat s kompletní regulací plevelů
v ozimých obilninách až na přelom dubna
a května je většinou nevhodné, neboť plevele mohou do té doby značně konkurovat
plodině a způsobit nemalou ztrátu na výnose. Mimo to je již řada plevelů v této době
v generativní fázi (reprodukce a problémy
s jejich vyšším výskytem v následných plodinách) a často také velmi odolná k herbicidům. Hlavním smyslem ošetření v tomto
aplikačním termínu je proto regulace vytrvalých dvouděložných plevelů a opravné
zásahy po předchozím podzimním ošetření. Jako základní (první) ošetření lze ten-
2 | Agrotip 1/2013
Pro tento termín aplikace herbicidů jsou
vhodné především růstové herbicidy, které spolehlivě působí až při vyšších teplotách (nad 10 °C) a intenzivním slunečném
svitu. Tyto herbicidy se vyznačují rychlým
systemickým účinkem na citlivé dvouděložné plevele, které obvykle dokáží potlačit
i ve vyšších růstových fázích. Při výběru
herbicidu a jeho dávky je třeba dobře posoudit toleranci k plodině, která je během
sloupkovaní k herbicidům obvykle značně
citlivá (především ječmen). Neuvážený výběr a špatně zvolená dávka mohou způsobit fytotoxicitu, jež bývá často nenápadná,
ale má o to větší vliv na výnos (zkrácení
stébla, klasu, snížení výnosu, HTZ atd.).
Vedle růstových herbicidů (MCPA, MCPP,
2,4-D, dicamba, clopyralid, aminopyralid
atd.) lze v tomto aplikačním termínu na širší
plevelné spektrum použít směsné přípravky či TM kombinace typu růstový herbicid
+ ALS inhibitor (např. Arrat).
Regulace chundelky metlice na jaře
Pokud nebyl na podzim pozemek ošetřen
proti chundelce metlici (obr. 2), je možné
na jaře použít přípravky či herbicidní kombinace s obsahem účinné látky iodosulfuron, mesosulfuron, sulfosulfuron či pyroxsulam (např. Amiral). Všechny výše uvedené
přípravky však patří do skupiny ALS inhibitorů, mají tedy stejný mechanizmus působení (dle HRAC klasifikace skupina B).
Pokud tedy máme u chundelky podezření
na rezistenci k jakémukoliv výše uvedenému herbicidu (opakované selhání účinnosti
v minulých letech), je vhodné použít k její
regulaci herbicid s jiným mechanizmem
účinku. V jarním období připadají pak již
Regulace svízele přítuly na jaře
Přestože je svízel přítula (obr. 3) relativně
citlivý k mnoha moderním herbicidům, problémy se zaplevelením tímto plevelem stále přetrvávají. To je způsobeno především
obtížným načasováním aplikace. Podzimní
ošetření může v některých případech selhávat, především pokud je ošetření provedeno
příliš brzy (vzcházení nových rostlin během
zimy a brzy z jara), nebo naopak pozdě,
kdy účinnost půdních herbicidů na svízele
přítulu s rostoucí růstovou fází rychle klesá.
U pozdě setých porostů nebo v případě
nižší intenzity zaplevelení je proto vhodné
s ošetřením proti tomuto plevelu vyčkat až
na jaro. Pro časnou jarní aplikaci jsou vhodné herbicidy obsahující účinnou látku florasulam (Azimut) a některé sulfonylmočoviny
(amidosulfuron). Pro ošetření svízele ve vyšších růstových fázích jsou vhodnější růstové
herbicidy (fluroxypyr, dicamba, 2,4-D), při
intenzivním zaplevelení nejlépe v kombinaci s výše jmenovanými herbicidy, případně
přímo směsné přípravky.
Regulace violek
Violka rolní (obr. 4) a trojbarevná jsou
v současnosti naše nejrozšířenější polní
plevele s nejvyšší intenzitou zaplevelení
v obilninách a ozimé řepce. Hlavní příčinou
prudkého populačního nárůstu violky rolní
Obr. 4: Violka rolní je v současnosti nejintenzivněji
rozšířeným plevelem na orné půdě
Obr. 5: Pýr plazivý je v porostech obilnin obtížně
potlačován
Obr. 6: Sveřep jalový se v posledních letech expanzivně
šíří, především na pozemcích, kde jsou používány bezorebné technologie zpracování půdy
v posledních letech je vysoké zastoupení
ozimých plodin v osevních sledech, které
skýtají violce nejpříhodnější podmínky pro
růst a reprodukci, a vysoká odolnost vůči
celé řadě herbicidů, především řepkovým.
Jejímu důslednému potlačení v obilninách,
především v těch, které jsou předplodinami řepky, je proto třeba věnovat zvýšenou
pozornost. Vysokou účinnost vykazují především podzimní herbicidy, obsahující úč.
látku diflufenican a pendimethalin (Stomp,
Maraton). Jarní ošetření proti violce bývá
obvykle méně účinné. Dobrou účinnost
vykazují pouze některé sulfonylmočoviny
(např. tribenuron, iodosulfuron, metsulfuron), přičemž za sucha je vhodné použít
tyto přípravky se smáčedlem. Z růstových
herbicidů vykazuje nejvyšší účinnost aminopyralid.
(Amiral v dávce 250 g/ha), nejlépe v kombinaci s doporučeným smáčedlem, které zajistí vyšší příjem herbicidu skrze listy pýru.
Tyto přípravky je však možné použít pouze
v pšenici! Nicméně pýr je pouze omezen
v růstu a obvykle v následné plodině regeneruje. Velmi efektivní je regulace pýru
předsklizňovým ošetřením glyphosatovými
herbicidy. Pýr reaguje na pokles intenzity
osvětlení způsobený konkurencí obilniny
zvýšením poměru mezi nadzemní biomasou a podzemními oddenky. Předsklizňové
aplikace proto bývají účinnější, než následné ošetření obrůstajícího strniště.
účinnost herbicidy obsahující účinné látky
propoxycarbazone a pyroxsulam (Amiral v dávce 0,25 kg/ha). Dobrou účinnost
na sveřep má také mesosulfuron, který je
však nutné použít v maximální registrované
dávce. Částečnou účinnost na sveřepy lze
očekávat rovněž od účinné látky sulfosulfuron. Všechny výše uvedené přípravky je
vždy třeba použít s vhodným adjuvantem.
Za horších povětrnostních podmínek (sucho a nízké teploty) však může dojít ke snížení účinnosti i při použití adjuvantu.
Regulace pýru plazivého
Pokud se na pozemku vyskytuje ve větší intenzitě pýr plazivý (obr. 5), je možné na jaře
omezit aktivitu jeho růstu herbicidy, obsahujícími účinné látky sulfosulfuron, propoxycarbazone a částečně také pyroxsulam
Regulace sveřepů
Sveřepy, z nichž se u nás v posledních
letech expanzivně šíří především sveřep
jalový (obr. 6), jsou velmi odolné k většině
běžně používaných herbicidů, přičemž pro
dosažení dostatečného účinku je ošetření
třeba vhodně načasovat a obvykle také
ošetřit ve dvou termínech, a to především
při vysoké intenzitě zaplevelení a horších
povětrnostních podmínkách. V našich pokusech vykázaly na sveřep jalový nejvyšší
Regulace pcháče rolního
K regulaci pcháče rolního (obr. 7) jsou
vhodné především růstové herbicidy (clopyralid, MCPA, 2,4-D). Taktéž je významně
poškozován sulfonylmočovinami tribenuron, iodosulfuron a tritosulfuron a některými
směsnými přípravky. Při aplikaci výše uvedených herbicidů je však nutné respektovat
růstovou fázi pcháče. Aby bylo dosaženo
dlouhodobějšího regulačního efektu, měl by
být zásah proveden v době nejvyšší růstové intenzity (výška lodyh 10 až 25 cm). Při
časnější aplikaci sice drobné růžice pcháče rychleji odumírají, ale následně dochází
k silné regeneraci a z kořenových výběžků
vyrůstají nové růžice. Výsledkem pak bývá
silné zaplevelení v příštích letech. Naopak
pozdní aplikace na přerostlý pcháč sice významně potlačí systém podzemních výběžků, ale dlouhé konkurenční působení pcháče v porostu se zpravidla projeví výrazným
snížením výnosu v ohniscích zaplevelení.
Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., ČZU v Praze
Foto autor
Obr. 7: Pcháč rolní vzchází až na jaře
a s jeho regulací je proto vhodné vyčkat
až do období, kdy je vytvořena většina
přízemních růžic
Agrotip 1/2013
|3
| Obilniny |
Herbicidy
Ataman přichází:
A + A třída
v čištění polí!
V loňském roce zavedla firma BASF na náš trh nový herbicidní
balíček Amiral + Azimut Pack, určený proti širokému spektru
jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech ozimé
pšenice, tritikale a žita. Zároveň jsme také upozorňovali, že
jde o takzvané „přechodné“ balení a v brzké době nabídneme
kompletní WG formulaci obou účinných látek.
V letošním roce proto přicházíme s přípravkem ATAMAN. Jak již bylo výše zmíněno,
jde o WG formulaci dřívějšího balíčku, určenou proti škále jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech ozimé pšenice,
tritikale a žita. Ataman nelze použít v ozimém ječmeni z důvodu špatné selektivity
a tím i následného snížení výnosu!
Připomeňme si, že se jedná o kombinaci
dvou účinných látek s odlišným mechanismem účinku: pyroxsulam je považován
za jednoho ze specialistů na chundelku
metlici (přičemž v doporučované dávce
150 g/ha vykazuje vysokou vedlejší účinnost také na oves hluchý) a florasulam účinkuje velmi dobře na dvouděložné plevele.
Spojením vzniká širokospektrální herbicidní
kombinace, která je již s úspěchem používána např. v sousedním Německu.
Výhody nového přípravku ATAMAN
• Mimořádná selektivita obou
účinných látek
• Bez omezení pro následné plodiny
• Možnost použití již od 7 °C
• Široké aplikační okno
- fáze plodiny BBCH 12–32
Registrovaná aplikační dávka Atamanu je
v rozmezí 130–275 g/ha. Vyšší dávka rozšiřuje herbicidní účinek o další trávovité
plevele (sveřepy, oves hluchý, psárku polní,
jílky) a významně potlačuje i pýr plazivý. Při
této vyšší dávce je však registrovaný termín
aplikace pouze do BBCH 30 plodiny!
Profil přípravku ATAMAN
Termín aplikace
• fáze plodiny BBCH 13–32
Dávka vody
• 200–400 l/ha
Indikace
• herbicidní přípravek proti jednoděložným
a dvouděložným plevelům
Dávkování
• 150 g/ha
• 275 g/ha – sveřepy, oves hluchý, psárka,
omezení pýru
Ing. Jan Truneček
4 | Agrotip 1/2013
Ataman
Amiral
Azimut
Nový ready mix přípravek
Ataman vyčistí obilniny od plevelů
ekonomicky a efektivně
A+A
Ataman
A+
A
B
C
D
E
Celková účinnost
proti plevelům
97 %
chundelka
svízel
heřmánky
kokoška
97 %
95 %
99 %
97 %
Spektrum účinnosti na plevele (%)
Ataman 150 g/ha, aplikace v BBCH 25–32, n = 3–13
Chundelka metlice
Svízel přeslenitá
Heřmánky
Ptačinec prostřední
Řepka výdrol
Kokoška p. tobolka
Horčice rolní
Penízek rolní
Rozrazil břečťanolistý
Rozrazil perský
Opletka obecná
Chrpa modrá
Pomněnka rolní
Violka rolní
Kakost okrouhlolistý
Kakost dlanitosečný
Rdesno blešník
Mák vlčí
Hluchavky
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 %
Doporučená aplikace
• přídavek smáčedla zvyšuje a zrychluje účinnost
• obdobný efekt má aplikace s DAM 390
Ataman® 150 g/ha
BBCH
12
13
21
25
29
30
31
32
39
Agrotip 1/2013
|5
| Obilniny |
Herbicidy
Amiral + Azimut:
nové herbicídne riešenie
burín v obilninách
V tomto roku uvádzame na trh herbicídnu novinku Amiral + Azimut určenú proti širokému spektru
jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v porastoch ozimnej pšenice, tritikale a raže.
Amiral
Azimut
Pyroxsulam je účinná látka zo skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich
rastlinný enzým ALS. Prípravok AMIRAL je
prijímaný hlavne listami a stonkami. Následne je rozvádzaný akropetálne a bazipetálne. Prípravok je špecialistom na metličku
obyčajnú, pričom vykazuje vysokú účinnosť aj proti ovsu hluchému.
Florasulam pôsobí ako systémový rastový herbicíd a patrí tiež medzi inhibítory
ALS syntézy. Prípravok AZIMUT preniká
do rastlín cez listy, účinná látka je v rastline translokovaná. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii nemajú negatívny účinok
na pôsobenie prípravku. Prípravok sa
vyznačuje veľmi dobrým účinkom proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín.
Účinná látka: 75 g/l pyroxsulam
Formulácia: vodorozpustný granulát (WG)
Účinná látka: 50 g/l florasulam
Formulácia: suspenzný koncentrát (SC)
Rastliny citlivé na tieto účinné látky zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín
po aplikácii. Viditeľné účinky sa prejavujú
po 2–6 dňoch vo forme deformácií listov
a stoniek, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu burín počas 4–6 týždňov.
Pokus Amiral + Azimut ZD Želiv - 26 dní po aplkaci (13.5.2012)
6 | Agrotip 1/2013
Chundelka metlice (Apera spica–venti)
Svízel přítula (Galium aparine)
Pôsobenie a aplikácia
Ptačinec žabinec (Stellaria media)
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)
Kombinácia Amiral + Azimut vykazuje
účinok len na vzídené buriny, ktoré sú
postrekom priamo zasiahnuté - buriny
vzchádzajúce po aplikácii prípravku už
nie sú kontrolované. Z toho vyplýva, nutnosť nechať buriny na pozemku vyklíčiť.
Vzhľadom na to, že táto kombinácia prípravkov spoľahlivo ničí rozhodujúce buriny aj v pokročilejších rastových fázach,
je ideálne neponáhľať sa s aplikáciou, ale
počkať, kým nepovzchádza čo najväčšie
množstvo burín.
Amiral 0,125 kg/ha + Azimut 0,1 l/ha
aplikujte postemergentne v pšenici ozimnej optimálne v rastovej fáze od vytvorenia 3. listu obilniny (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32) pri teplote
+5 až +25 °C. Odporúčaná dávka vody
je 150–400 l/ha.
Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)
Kombinácia prípravkov Amiral + Azimut veľmi dobre účinkuje proti širokému
spektru jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín. Prípravok Azimut pri
doporučenej dávke 0,1 l/ha spoľahlivo
ničí napr. lipkavec obyčajný, hviezdicu
prostrednú, rumany, pichliač roľný, mak
vlčí, reďkev ohnicovú, kapsičku pastiersku, výmrv repky, horčiaky, úhorník liečivý, ambróziu palinolistú a iné.
Prípravok Amiral v dávke 0,125 kg/ha dopĺňa a posilňuje účinnosť tejto kombinácie o ďalšie buriny – metličku obyčajnú,
peniažtek roľný, fialky, veroniku roľnú
a iné.
Hlavné výhody
„„Dva prípravky – komplexný účinok
na jedno a dvojklíčnolistové buriny
„„Postemergentné ošetrenie – cielená
ochrana proti problémovým burinám
„„Spoľahlivá účinnosť na problémové
buriny – metlička, pichliač, rumany
„„Rýchly nástup účinnosti aj pri nižších
teplotách
„„Vysoká selektivita a minimálny vplyv
pre následné plodiny
„„Možnosť použitia od fázy 3. listu obilniny až do fázy 2. kolienka
Ing. Miroslav Demo
Foto BASF a A. Raus
Penízek rolní (Thlaspi arvense)
Agrotip 1/2013
|7
| Obilniny |
Fungicidy
Pokusné stanoviště Selgen - Krukanice a Úhřetice v letech 2010–2012
Výsledky fungicidních pokusů
BASF spol. s r.o. spolupracuje se společností Selgen a.s. již mnoho let na ověřování efektivnosti použití
svých fungicidních variant v ozimé pšenici a jarním ječmeni. Ing. Josef Čapek, CSc. vyhodnocuje
tyto varianty na stanovištích v Krukanicích (Plzeňský kraj – obilnářská výrobní oblast) a v Úhřeticích
(Chrudimsko – řepařská výrobní oblast). Cílem hodnocení je determinace napadení houbovými
chorobami, stanovení výnosu jednotlivých variant a kvalitativní rozbory sklizených vzorků.
Pšenice ozimá
V letech 2010–2012 byly aplikovány fungicidy na odrůdách Bohemia a Elly.
Nárůst tržeb po aplikaci fungicidů v ozimé pšenici,
lokality Krukanice a Úhřetice (Kč/ha)
7000
Nárůst tržeb (Kč/ha), cena pšenice 5000 Kč/t
6000
5000
Odrůda Bohemia má potravinářskou jakost
E/A, patří k raným odrůdám. Byla povolena
v roce 2007. Vykazuje velmi dobrou odolnost k běloklasosti a klasovým chorobám.
Je středně odolná proti listovým chorobám.
Elly má potravinářskou jakost A, je to raná
odrůda. Byla registrována v roce 2010. Vykazuje dobrou odolnost k významným houbovým chorobám. Je odolná až středně
odolná ke rzi plevové, rzi pšeničné, padlí
travnímu a listovým skvrnitostem. Odolnost
ke klasovým fuzariózám má střední.
Aplikace fungicidů se standardně provádí
ve 4 základních termínech:
„„T1 (BBCH 31 – začátek sloupkování)
•c
horoby pat stébel + listové choroby
„„T2 (BBCH 37 – objevení se
praporcového listu)
• listové choroby
„„T3 (BBCH 49 – objevení se klasu)
• k lasové choroby
„„T4 (BBCH 61 – počátek kvetení)
• fuzariózy
8 | Agrotip 1/2013
5800
5450
5025
4425
4125
4000
3950
3225
3000
2000
1000
0
Opera Top
T2
Capalo
T2
Tango
Super
T3
Capalo
T3
Osiris
T3
Capalo
+ Osiris
T2 + T4
Opera Top
+ Osiris
T2 + T4
8000 ozimé pšenice na neošetřené kont- V systému jednoho ošetření se na obou
Výnos
Nárůst tržeb
(Kč/ha),
cena ječmene
5000 Kč/t potvrdilo, že při6850
role na stanovištích
Krukanice
(2010–2012)
stanovištích
aplikaci
7000
a Úhřetice (2010–2011) u odrůd Bohemia na praporcový list (T2) je nejvýnosnějším
a Elly
fungicidem Opera Top a při aplikaci na klas
6000 ukazují tabulky 1 a 2.
5100jednotlivých fungicidů
(T3) jsou výsledky
5000
Dlouhodobě jsou dosahovány vyšší výno- vyrovnanější. V Krukanicích byly nejlepší
sy pšenice v Úhřeticích, i když v některých výsledky u varianty s Capalem a v Úhřeti3650
4000
3550
3500
letech (2011) je rozdíl minimální. V roce cích s Tangem Super. Celkově se nepotvr2012
3000 nebyly fungicidní varianty apliková- dila tendence z minulých let, že je vhodné
ny v Úhřeticích, protože došlo k výrazné- posunout aplikaci jednoho fungicidu až
2000
mu
poškození porostů pšenice únorovými do období klasu, protože pokud na pramrazy.
porcový list aplikujeme fungicid s dlouho1000
dobým účinkem, jako má Opera Top, toto
Vliv 0fungicidních variant BASF na výnos ošetření pak překonává všechny varianty
ozimé pšenice
Krukanicích
(2010–2012)Opera
ošetření. Opera Top
v systému
Tango v Super
Capalo
Top jednoho
Capalo
a Úhřeticích (2010–2011)
u odrůd
T3
T3 Bohemia
T2
+ Osiris
+ Osiris
T2 + T4
T2 + T4
a Elly uvádí tabulky 3 a 4.
Tab. 1: Výnos ozimé pšenice na neošetřené kontrole, Krukanice 2010–2012
Rok
2012
2011
2010
Průměr
(2010–2012)
Výnos na neošetřené
kontrole (t/ha)
6,93
10
9,4
8,78
Tab. 2: Výnos ozimé pšenice na neošetřené kontrole, Úhřetice 2010–2011
Rok
2011
2010
Průměr
(2010–2011)
Výnos na neošetřené
kontrole (t/ha)
10,09
10,83
10,46
Tab. 3: Vliv fungicidních variant BASF na výnos ozimé pšenice, Krukanice 2010–2012
Fungicidní
varianta
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek
výnosu
2012 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2011 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010-2012 (t/ha)
Opera Top
T2
1,5
0,85
1,75
0,93
1,18
Capalo
T2
1,4
0,81
1,12
0,13
0,96
Tango Super
T3
1
0,44
1,13
0,03
0,53
Capalo
T3
1,4
0,63
1,94
0,53
1,03
Osiris
T3
2
0,64
1,58
0,63
0,95
Capalo + Osiris
T2 + T4
1,2 + 1,5
0,86
1,2
1,86
1,31
Opera Top + Osiris
T2 + T4
1,5 + 1,5
1
1,18
1,71
1,30
Tab. 4: Vliv fungicidních variant BASF na výnos ozimé pšenice, Úhřetice 2010–2011
Fungicidní
varianta
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek
výnosu
2011 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010–2011 (t/ha)
Opera Top
T2
1,5
0,69
0,96
0,83
Capalo
T2
1,4
0,77
0,61
0,69
Tango Super
T3
1
0,71
0,81
0,76
Capalo
T3
1,4
0,65
0,82
0,74
Osiris
T3
2
0,36
0,9
0,63
Capalo + Osiris
T2 + T4
1,2 + 1,5
0,96
1,06
1,01
Opera Top + Osiris
T2 + T4
1,5 + 1,5
0,76
0,99
0,88
Systém dvou ošetření vykazuje dlouhodobě vyšší výnos než systém jednoho
ošetření. Z důvodu slabého napadení
chorobami pat stébel posouváme naše
doporučení dvou fungicidů do termínů T2 a T4. Velmi důležité je vnímat
ošetření dvěma fungicidy jako systém
a mezi aplikací prvního a druhého fungicidu nedělat delší časovou prodlevu
než 25 dní. V průběhu tří let se ukázalo,
že po aplikaci dvou fungicidů se zvýšil
přírůstek výnosu o 35 % (tj. o 0,3 t/ha)
oproti přírůstku po jednom ošetření, což
znamená zvýšení výnosu v této variantě
o 1,31 t/ha.
Graf 1 vyjadřuje nárůst tržeb vlivem
aplikace fungicidů při ceně pšenice
5000 Kč/t. Všechny varianty vykazovaly zisk, protože systém jednoho fungicidu včetně aplikace stojí do 1200 Kč/ha
a systém dvou fungicidů včetně aplikace
do 2500 Kč/ha. To znamená minimálně
100% rentabilitu při použití fungicidů.
Agrotip 1/2013
|9
| Obilniny |
Fungicidy
7000
Nárůst tržeb (Kč/ha), cena pšenice 5000 Kč/t
5800
6000
5000
5450
5025
4425
4125
4000
3950
3225
3000
2000
1000
0
Ječmen jarní
Fungicidní varianty byly aplikovány na odrůdu jarního ječmene Sebastian, který byl
Opera Top Capalo
Tango
Capalo
Osiris
T2
T2
Super
T3
T3
Nárůst tržeb po aplikaci fungicidů ve sladovnickém ječmeni,
T3
lokality Krukanice a Úhřetice (Kč/ha)
Opera Top
+ Osiris
T2 + T4
8000
7000
Nárůst tržeb (Kč/ha), cena ječmene 5000 Kč/t
6000
pěstován na stanovišti Krukanice a Úhřetice. Odrůda Sebastian neobsahuje gen
odolnosti k padlí Mlo, a proto je citlivější
k napadení padlím. Na druhou stranu má
výbornou odolnost k hnědé skvrnitosti
a velmi dobrou odolnost k ostatním listovým skvrnitostem. Termíny aplikace T1, T2,
T3 a T4 byly totožné jako u pšenice.
Capalo
+ Osiris
T2 + T4
6850
5100
5000
4000
3500
3650
3550
Tango Super
T3
Capalo
T3
Opera Top
T2
3000
2000
1000
0
Průměrný výnos jarního ječmene na neošetřené kontrole je o 100 % vyšší v Úhřeticích,
než v Krukanicích. To odpovídá rajonizaci
pěstování sladovnických odrůd jarního ječmene, jež jsou určeny pro úrodnější oblasti
České republiky.
Tabulky 7 a 8 ukazují vliv aplikace fungicidů BASF na výnos sladovnického ječmene
na obou stanovištích v letech 2010–2012.
10 | Agrotip 1/2013
Při aplikaci jednoho fungicidu nebylo dosaženo jednotného výsledku. Ve většině
jiných pokusů bývá jednoznačným vítězem
Opera Top, ale na našich stanovištích se
tento výsledek potvrdil jenom v Krukanicích. Naopak v Úhřeticích bylo nejlepších
výnosů dosaženo po aplikaci Capala. Podle mého názoru je tento výsledek silně
ovlivněn testovanou odrůdou Sebastián,
která nemá odolnost vůči padlí a při vyšším
infekčním tlaku této choroby je rozhodující
účinnost fungicidu na padlí. Naopak u odrůd, které mají účinný gen odolnosti k padlí
(např. Prestige), bude Opera Top dosahovat excelentních výsledků.
Capalo
+ Osiris
T2 + T4
Opera Top
+ Osiris
T2 + T4
Při porovnání systému dvou ošetření se
systémem jednoho ošetření na obou stanovištích zjistíme, že výnos byl vyšší o 0,47 t/
ha ve prospěch systému dvou ošetření. Je
zde opět rozdíl mezi stanovištěm Krukanice a Úhřetice, kdy podle mého názoru byl
dominantní vliv výskytu padlí travního, které
snižuje počet odnoží tvořících významný
výnosový prvek – počet klasů. Výsledkem
je, že v Krukanicích byl lepší systém s Operou Top a v Úhřeticích systém s Capalem.
Ekonomický přínos ošetření fungicidy
při kalkulované ceně ječmene 5000 Kč
dosáhl při ošetření jedním fungicidem
100 % a v systému dvou fungicidů až
150 %.
Tab. 5: Výnos jarního ječmene na neošetřené kontrole, Krukanice 2010–2012
Rok
2012
2011
2010
Průměr
(2010–2012)
Výnos na neošetřené
kontrole (t/ha)
4,78
4,19
5,35
4,77
Tab. 6: Výnos jarního ječmene na neošetřené kontrole Úhřetice, Úhřetice 2010–2012
Rok
2012
2011
2010
Průměr
(2010–2012)
Výnos na neošetřené
kontrole (t/ha)
8,77
10,48
10,41
9,89
Tab. 7: Vliv aplikace fungicidů BASF na výnos slad. ječmene, Krukanice 2010–2012
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek
výnosu
2012 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2011 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010-2012 (t/ha)
Tango Super
T2
1
0,48
0,11
0,56
0,38
Capalo
T2
1,4
0,6
0,03
0,27
0,3
Opera Top
T2
1,5
0,96
0,03
0,64
0,54
T1 + T3 1,2 + 1,5
0,48
0,36
1,75
0,86
Opera Top + Osiris T1 + T3 1,5 + 1,5
0,29
0,69
2,47
1,82
Fungicidní
varianta
Capalo + Osiris
Závěr
Obě stanoviště Selgenu nepatří mezi
lokality s vysokým infekčním tlakem
houbových chorob. V pšenici jsou dominantní chorobou listové skvrnitosti
(braničnatky, DTR) a v ječmeni hnědá
skvrnitost a padlí. Ve většině variant ve
sledovaném období se potvrdilo, že rentabilní je jak jedno fungicidní ošetření,
tak i systém dvojího ošetření fungicidy.
Vždy záleží na správné volbě fungicidu
a termínu aplikace.
Ing. Aleš Raus
Foto V. Pavelka
Tab. 8: Vliv aplikace fungicidů BASF na výnos slad. ječmene, Úhřetice 2010–2011
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek
výnosu
2012 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2011 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010 (t/ha)
Přírůstek
výnosu
2010-2012 (t/ha)
Tango Super
T2
1
1,44
0,56
1,07
1,02
Capalo
T2
1,4
1,46
0,59
1,43
1,16
Opera Top
T2
1,5
1,52
0,82
0,28
0,87
T1 + T3 1,2 + 1,5
1,74
0,79
1,02
1,18
Opera Top + Osiris T1 + T3 1,5 + 1,5
1,59
1,58
0,56
0,91
Fungicidní
varianta
Capalo + Osiris
Agrotip 1/2013
| 11
| Okénko specialisty |
Novinky v segmentu
Před novou sezónou
Vítám Vás poprvé v novém
roce nad naším sloupkem pro
specialisty. Protože toto číslo
vychází v únoru, zaměřím se pouze
na novinky, které Vám BASF letos
přináší. Po ukončení registrace
přípravku Cascade neměla firma
žádnou náhradu na poli insekticidů.
Od listopadu loňského roku máme
registraci pro akaricid MASAI
s použitím do jádrovin, vinné
révy a okrasných rostlin. Druhým
přípravkem je fungicid do jádrovin
a chmele BELLIS. Ráda vám oba
představím blíž.
Masai
s účinnou látkou tebufenpyrad je velmi
účinným akaricidem proti sviluškám a roztočům. Působí kontaktně a rovněž je přijímán sáním. Vyznačuje se velmi rychlým
počátečním účinkem a zároveň dlouhodobým působením. Šíření přípravku MASAI probíhá systémově, s hloubkovým
působením a tato vlastnost tak zajišťuje
ochranu z obou stran listu. MASAI působí na všechna vývojová stádia – vajíčka,
larvy i dospělce. Účinnost přípravku není
ovlivněna teplotou. MASAI je tolerantní vůči
necílovým organizmům, proto jej lze použít
i v integrované produkci. S tímto produktem bude i snadná manipulace, formulován
je jako smáčitelný prášek balený ve vodorozpustných sáčcích po 100 gramech.
Obchodní balení bude 10 × 1 kg.
Doporučení k aplikaci
Jabloně proti sviluškám ošetřujeme na jaře
po vylíhnutí 70–80 % larev ze zimních vajíček a v létě podle signalizace nebo výskytu. Registrovaná dávka je 0,125 kg/ha/m
výšky koruny.
je nový moderní fungicid s dvěma účinnými
látkami boscalid a pyraclostrobin. Tyto látky
už znáte z přípravku SIGNUM, jsou jen v jiném poměru. Obě látky působí systémově,
vykazují preventivní i kurativní účinek proti
celé řadě chorob. Současná registrace je
do jádrovin proti strupovitosti a padlí a proti skládkovým chorobám. Další registrace je do chmelu proti padlí chmelovému
a sekundárním infekcím plísně chmelové.
BELLIS je vodorozpustný granulát, obchodní balení bude 1 a 5 kg v plastových
kanystrech.
Doporučení k aplikaci
Jádroviny – padlí a strupovitost při nebezpečí infekce nebo při signalizaci v dávce
0,27 kg/ha/m koruny. Skládkové choroby
před sklizní ve fázi BBCH 77–85 v dávce 0,8 kg/ha. Velkou výhodou je krátká
ochranná lhůta - pouhých 7 dnů!
Naše ostatní produkty zůstávají samozřejmě v nabídce a ty si budeme postupně připomínat, až přijde jejich čas.
Réva vinná - jaro 0,1–0,2 kg/ha, letní aplikace 0,3 – 0,4 kg/ha.
Přeji všem příznivý průběh zimy a pohodový nástup jara.
Okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu, dávka se pohybuje v rozmezí
0,3–0,6 kg/ha v závislosti na výšce rostliny.
Ing. Drahomíra Musilová
V okolních evropských státech je MASAI
registrován do mnoha dalších plodin, jako
např. jahodník, tykvovitá zelenina, broskvoně, a my se pokusíme v případě zájmu
rovněž registraci rozšířit.
12 | Agrotip 1/2013
Bellis
| Zprávy a novinky |
BASF
Češi vybudovali
3 550 měst budoucnosti
Od listopadu 2012 má česká mládež šanci zapojit se do středoevropského projektu portálu CHEMGENERATION.COM,
vzdělávací online hry Future City. Jejím smyslem a cílem bylo, a stále je, vybudovat nejekologičtější město budoucnosti.
Během prvních 6 týdnů se do hry zapojilo 3 550 hráčů z Česka mezi 42 712 lidí z celého světa
Česká republika se tak přiřadila k dalším
devíti zemím, v nichž BASF tuto online hru
spustila. Každá země má samozřejmě svou
vlastní jazykovou mutací. Poprvé spatřila
hra světlo světa v dubnu 2012 v Maďarsku
a celkový počet hráčů vyšplhal ve všech
státech na číslo 42 712 – 59 % je mužů
a 74 % jsou teenageři ve věku od 14 do 18
let. V České republice dosud hru hrálo
3 550 hráčů. Do hry o ceny se z celkového
počtu přihlásilo 179.
Všichni registrovaní hráči mohli krom získání nových vědomostí vyhrát i zajímavé
ceny. Tou hlavní byl hodnotný tablet, který
vyhrála Eliška Vacková (17) z Týnce nad
Labem. Cennou výhru ji předal ambasador
soutěže, populární zpěvák Ben Cristovao.
I on se zapojil do hry o výstavbu nejekologičtějšího města, a tak ostatní hráči mohli
ve svém sousedství vidět vyrůstat i Benovo
„Cristopolis“ a porovnávat se s ním – s větším či menším úspěchem.
Cristopolis roste i nadále a ani v budoucnu nebude zanikat: „Jsem rád, že jsem se
mohl zúčastnit projektu Future City. Podle
mě je důležité si uvědomit, že na životní
prostředí funguje selská logika: když se jen
bere, nic nezbude. Tato hra dětem ukazuje, jak přírodě vracet život tak, abychom tu
mohli být co nejdéle, a to dává smysl,“ uvedl Ben Cristovao.
Fanoušci Future City v České republice tak
nemusí vůbec truchlit. Svá města budou
moci i nadále zdokonalovat a co je nejpodstatnější: budou při tom moci poznávat,
na základě jakých technologií takové město
vůbec může fungovat.
Náhled a oficiální upoutávka hry Future City:
http://chemgeneration.com./cz/futurecity.html
„BASF se dlouhodobě snaží z chemie udělat zajímavý vědní disciplínu pro děti a mládež. Je to koneckonců zájem nejen BASF,
ale měl by to být i zájem celé společnosti,
protože bez chemie a erudovaných chemiků
se v budoucnu neobejdeme. Způsob osvěty
formou hry se osvědčil. Bylo to vhodné řešení,“ uvedla Silvia Tajblíková, PR manažerka
BASF pro Slovensko a Českou republiku.
O webu chemgeneration.com
a hře Future City
Naučně populární webový portál CHEMGENERATION.COM vznikl v roce 2011.
Prostřednictvím působivých vizualizací
a zábavným stylem odhaluje svět a historii
chemie, její dosavadní úspěchy a její vliv
na současnou podobu lidské civilizace. Primárním cílem tohoto webu je zvýšit povědomí a zájem mladých lidí o chemii a současně ukázat její význam pro dnešní život
a trvale udržitelný rozvoj.
Hra Future City je k dispozici na sociální síti
Facebook, přičemž jejím principem je postavit fungující a prosperující město. Imaginaci
je přitom ponecháno volné pole působnosti. Aby ale město vzkvétalo, musí se v něm
lidem dobře dařit – musí v něm být čistý
vzduch, čistá voda, plno zeleně, dodávky
energií atd. Ač to na první pohled není vidět,
velkou část z toho dnes zabezpečuje chemie a úlohou hráče je využít moderní vědy
k tomu, aby se město stalo městem vpravdě
zeleným a zdravým. Úlohy mají hráče nenásilně dovést k pochopení základních zákonitostí chemie a významu trvale udržitelného
rozvoje pro naši budoucnost.
Agrotip 1/2013
| 13
| Reportáž z cest |
Asie
Krabi - Tup Island
Thajsko, Malajzia, Singapur
Prešiel už rok po našom návrate z Ázie, kde sme navštívili tri krajiny – Thajsko, Malajziu a Singapur – a ani
s odstupom času nemôžem povedať nič iné, ako „zážitok na celý život“. Užili sme si 3 krajiny, 3 hlavné
mestá, 3 rôzne kultúry, náboženstvá a všetko, čo k tomu patrí. Nedá sa stihnúť všetko za 20 dní, ale v rámci
času a možností sme sa maximálne snažili tieto krajiny spoznať.
Bola to moja prvá „expedícia“ bez cestovnej kancelárie mimo EU. Odchádzali sme
na Mikuláša s tým, že sme mali zakúpenú
len letenku do Bangkoku. Po dlhom lete
sme prišli zo zimy do leta a vybrali sme sa
na Khao San Road, kde sa stretávajú batôžkári z celého sveta. Bol to v prvom rade
kultúrny šok. Ako sme vystúpili z taxíka, odchytil nás jeden „policajný agent“ a snažil
sa nám dohovoriť, aká je táto ulica pre tri
mladé dievčatá.
14 | Agrotip 1/2013
Našli sme si skromné ubytovanie a s tuk-tukom (trojkolesovým motopedom) sme
sa nechtiac odviezli do nejakej agentúry,
kde nám chceli naplánovať a predať zájazd na celú dobu nášho pobytu. Keďže
sa nám to nepozdávalo a nič sme si nekúpili, tuk-tukár nás nechal na opačnom
konci Bangkoku. Nevadí, život ide ďalej
a vrátili sme sa na Khao San Road, ochutnali sme thajské cestoviny (Pad Tai) z ulice
a rozhodli sme sa, že začneme našu dovolenku na travesty show Calypso, kde sme
teda fakt nevedeli zistiť, ktorá tanečnica je
muž a ktorá je žena.
Bangkok bol krásne vyzdobený, a to nielen
kvôli blížiacim sa Vianociam, ale aj kvôli
narodeninám thajského kráľa – Long Live
the King Rama IX. Je to v Thajsku jeden
z najväčších sviatkov. V Bangkoku je skutočne veľa zaujímavostí. Napríklad Grand
Palace, komplex chrámov, kde sú takmer
všade samé diamanty, smaragdy a zlato,
všetko sa tu ligoce a zo všetkých strán cítiť
neuveriteľné bohatstvo a prepych. Alebo
Wat Pho, ďalší komplex chrámov a malých
stup s bohatou výzdobou, ktorý nás úplne
uchvátil a zlepšil celkový dojem z Bangkoku. Tu sa nachádza aj najväčší ležiaci zlatý
Budha v Thajsku.
Farma v Malajzii
Komplex chrámov Wat Pho
Calypso Travesty Show
Navštívili sme aj staré kráľovské mesto Ayutthayu, ktorá ešte stále dýcha históriou.
Prvá zastávka je pri obrovskej bielej thajskej stupe asi z 13. storočia. Ďalšia zastávka sú tri stupy: thajská, srílanská a khmérska. Je tu aj obrovský ležiaci Budha. Tretia
zastávka je chrám zničený po útokoch Barmy, tu je aj useknutá hlava Budhu zarastená
v strome a telo Budhu bez hlavy a ruky.
Čajové plantáže v Malajzii, Cameroon Highlands
Krabi - Tup Island
Najviac nás ale očarili plávajúce trhy, kde
nás naložili na loďky a plavili sme sa kanálom, ktorý z oboch strán obklopujú bambusové chatrče. Zo začiatku sme boli trochu
sklamané, pretože sme čakali pulzujúci
a živý trh, ale po čase sa objavujú pestrofarebné loďky s otravnými thajskými starenkami. Loďky sú preplnené rôznym tovarom
od ovocia až po suveníry. Jedlo sme sa neodvážili vyskúšať, pretože hygienické podmienky u nás nevzbudzovali dôveru.
Tak už je najvyšší čas na oddych. V rámci
šetrenia sme sa rozhodli pre nočný autobus. Cestovali sme aspoň 16 hodín na Krabi s prestupom v Surat Thani, kde nás naložili aj s batožinou na korbu nákladného
auta a odviezli nás na ďalší autobus. Thajské bezpečnostné pravidlá sú veľmi ďaleko
od tých našich. Oplatilo sa, lebo na Krabi
nás čakal úplne iný svet. Našli sme si malý
rodinný rezort na pláži, bol to útulný hotel
aj s bazénom, odtiaľ sme chodili na výlety
na okolité ostrovy, okrem iného aj na Ko
Phi-Phi, kde natáčali film Pláž s DiCapriom.
Agrotip 1/2013
| 15
| Reportáž z cest |
Asie
Krabi - Chicken Island
Staré kráľovské mesto Ayutthaya
Kuala Lumpur, Petronas Twin Towers
Pri Andamánskom mori sú nádherné pláže
a tyrkysové more, najkrajšie, aké som kedy
videla. V komerčnom mestečku Krabi sme
si dopriali aj ozajstnú thajskú masáž, potom
sme sa presťahovali na inú pláž na Railey Beach, ktorá je rajom pre horolezcov.
Ochutnali sme žraloka či krokodíla, plávali
sme v smaragdovej lagúne a kŕmili čarovné
rybičky.
16 | Agrotip 1/2013
Z Krabi letíme do Malajzie. Po pokojnej pláži
nás opäť očarilo veľkomesto Kuala Lumpur.
Naše pocity boli zmiešané, po budhistickom
Thajsku sme prišli do prevažne moslimskej
Malajzie. Toho starého tam až tak moc nenájdeme, ale moderných budov, hotelov,
bánk sa tam týči neúrekom, dominujú však
dvojičky Petronas a televízna veža KL Tower.
K tomu ešte predvianočné nákupy v moderných shoppingoch alebo na trhoch na Petaling Street, kde nájdete napodobneniny
všetkých svetových značiek.
A keďže nám tu trochu chýbala príroda
a história, jeden deň sme strávili v Melake,
v prvom koloniálnom mestečku Malajzie
a ďalší deň na čajových plantážach v Cameron Highlands. Nádherná príroda. Muru,
náš šofér nám ukázal aj malú rodinnú farmu,
kde sme ochutnali rôzne čerstvé tropické
ovocie, okrem iného aj durian. Pre naše európske chuťové poháriky to teda nie je. Videli
sme aj motýliu farmu a v noci na člnoch sme
sa pozreli aj na svätojánske mušky.
Farebné plávajúce trhy
Ko Phi Phi
Plávajúce trhy
Čajové plantáže v Malajzii, Cameroon Highlands
Už sa blíži koniec nášho výletu, odlietame
z Kuala Lumpur do Singapuru. Je to hypermoderný vyspelý mestský štát s mrakodrapmi. Novodobých symbolov mesta
stále pribúda. Pokladá sa za najglobalizovanejšie mesto s najmenšou korupciou
a jednou s najvyšších životných úrovní
sveta. Je to veľkomesto, ale určite tam
neuvidíte porozhadzované špaky cigariet
alebo žuvačky na ulici. Predaj žuvačiek je
tam totiž zakázaný.
Krabi - Rayley Beach
Večerná atmosféra na Khao San Road
Singapur - Marina Bay
Vianoce sme strávili na ostrove zábavy
Sentosa, na pláži s vianočným kokteilom
Singapore Sling. Odtiaľ sme sa kabínkovou
lanovkou odviezli na najvyšší bod Singapuru, užívali sme si výhľad na celé mesto
a na obrovský prístav. A večer sme sa vybrali na nočné safari. Posledný deň sme mali
pár hodín na prechádzku na Marina Bay. Zo
Singapuru sme mali skutočne veľmi príjemné pocity, kde sa na Vás každý usmieva,
všade je čistota, majú tam vynikajúce jedlo
a Singapurčania sú veľmi milí a ochotní.
V Ázii sme sa cítili veľmi dobre, zažili sme
toho naozaj veľa, no napriek tomu sme sa
tešili domov na vianočnú kapustnicu.
Ing. Andrea Zolcerová
Foto autorka
Agrotip 1/2013
| 17
Krajšia úroda nie sú žiadne
kúzla s AgCelence®
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
 Zhrnutie sezóny 2012 
Výhercovia z prvého kola, ktorí poslali
formulár s kópiami faktúr ako prví
a získali tak sadu dresov:
1. Ing. Juraj Petransky, SHR
2. Marta Kulcsárová, Donau Farm Kalná, s r.o.
3. Ing. Ján Hadžega, Hatafarm s.r.o.
4. Ing. Zdenko Hudák, PD Agronova
Kopeme pre budúcnosť
2013 - príbeh pokračuje
Keď sme minulý rok spustili kampaň Kopeme pre budúcnosť, boli sme
plní nadšenia a očakávania, kedy uvidíme deti pobehovať za loptou
na futbalovom ihrisku a budú vyzerať ako naozajstní profesionáli,
v krásnych dresoch. Naše očakávania sa naplnili, cieľ sme splnili, dresy
sme spolu s Vami rozdali, deťom sme radosť urobili. A čo bude ďalej?
Aj tento rok súťaž o profesionálne dresy pokračuje, predsa rozdali sme „len“ 30 sád dresov,
30 mládežníckych klubov sa už teší z novej
výstroje. Ale na Slovensku máme nádejných
športovcov o veľa viac, a preto pokračujeme.
Výhru v súťaži – sady profesionálnych futbalových dresov, sme tento rok doplnili o bohatú
súpravu rôznych tréningových pomôcok.
2) Sledovať inzerciu a zadávať súťažné
kódy z inzercie na našu webovú stránku:
www.agro.basf.sk. V tejto časti súťaže nemusíte byť ani našim zákazníkom, výhra nie je
viazaná na nákup prípravkov. V októbri budú
vyžrebovaní dvaja výhercovia, jeden získa
sadu futbalových dresov a druhý lístky na zápas európskej futbalovej ligy pre 2 osoby.
Do súťaže sa môžete zapojiť opäť
dvoma spôsobmi:
Dresy aj tréningové pomôcky, ktoré zahŕňajú
sieť na bránu, rohové zástavy, slalomové tyče,
fľaše a rôzne iné doplnky, pre výhercov dodá
aj tento rok slovenská firma Atak, ktorá má dlhoročnú tradíciu a kvalitu na slovenskom trhu.
Podporíme nielen naše deti, ale aj náš trh.
1) Byť našim zákazníkom, nakúpiť prípravky
na ochranu rastlín v hodnote aspoň 33 000 €
a poslať vyplnený formulár spolu s kópiami faktúr na našu adresu. Prví 15-ti, ktorí takto urobia získajú dresy, alebo súpravu tréningových
pomôcok automaticky. O zvyšných 15-tich výhercoch rozhodne až žrebovanie koncom roka.
Preto máte šancu zapojiť sa v priebehu takmer
celého roka.
Všetky detaily súťaže ako pravidlá, prihlasovací formulár a ďalšie dôležité informácie nájdete
na informačnej karte Kopeme pre budúcnosť,
ktorú ste mohli získať na konferenciách. Formulár nájdete aj na našej webovej stránke, alebo
u Vášho obchodného zástupcu.
Športu zdar a veľa šťastia v súťaži.
Ing. Tatiana Murcková
5. Ing. Rudolf Malinka, PD Úsvit pri Dunaji
6. Norbert Halász, Poľnohosp. družstvo Svodín
7. Attila Dobai, Gamota výrobné družstvo
8. Attila Dobai, Agrok, spol. s.r.o.
9. Mgr. Peter Christakov, Družstvo Agroplus
10. Ing. Ivan Kačur, SHR
11. Ing. Róbert Židuliak, Agrodružstvo TP
12. Ing. Štefan Rakický, AGRO - Matúškovo s.r.o.
13. Ing. Margita Kurová, MEGART a.s.
14. Ing. Arpád Petényi, PD akcionárov "Ipeľ"
15. Ing. Peter Bálint, Agroland Ipeľ, s.r.o.
Výhercovia z druhého kola,
ktorí boli vylosovaní:
1.
Ing. Hedviga Oravcová, Agrotrade Group.
s.r.o.
2. Ing. Ladislav Rozsnyó, SELIT
3. Ján Egyeg, Dufrex s.r.o.
4. Ing. Vladimír Paľo, Dolina spol.s.r.o.
5. Ing. Mária Hyčková,PD Belá-Dulice
6. Jozef Beňo, AGROVAT PS s.r.o.
7. Katarína Drdolová, Roľnícke družstvo Bzovik
8. Ing. Juraj Štefanko, Agroprodukt s.r.o.
9. Ing. Jozef Ranič, Agroves s.r.o.
10. Ing. Ján Kovalčík, Podielnicke PD Rybany
11. Ing. Jaroslav Sciranka, Agro-Valaliky a.s.
12. Ing. Jozef Vrabec, PPD Komjatice
13. Ing. Rudolf Izakovič, Agropo s.r.o.
14. István Szente, Poľnovitis s.r.o.
15. Atila Derzji, Agromarkt Poľnovýroba s.r.o.
Špeciálna cena z kódov v inzercii:
1. Sada dresov - Róbert Zaťko, AGD Príbelce
Vstupenky na zápas talianského zápasu 2. Miláno vz. Bologna aj s ubytovaním v Miláne - Milan Onuška, RD Voľa
Agrotip 1/2013
|I
 Zhodnotenie konferencíí BASF 2013 
Konferencie 2013:
Kopeme pre budúcnosť
Opäť po roku mi pripadla úloha zhodnotiť konferencie, ktoré sa
nedávno (22.1 . – 24. 1. 2013) uskutočnili už tradične na troch miestach
- na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Tento rok, okrem už známych miest ako sú PKO
v Nitre, či spoločenský pavilón v Košiciach,
sme Vás mohli prvý krát privítať v priestoroch
hotela Kaskády v Sielnici.
Každoročne sme milo prekvapení, keď aj napriek nepriaznivému počasiu, vítame plné sály
ľudí – Vás naši zákazníci, priatelia. Vážime si
záujem aj čas, ktorý obetujete na príchod
na konferencie.
Tí, ktorí chodievate na konferencie, ale sami
dobre viete, že čas strávený na našich konferenciách je veľmi „drahý“. Drahý, ale v inom
zmysle slova. Drahý preto, lebo informácie,
rady, skúsenosti a odporúčania, či to už od našich špičkových zamestnancov, alebo vedeckých pracovníkov, Vám pomôžu ušetriť nemalé
finančné prostriedky správnym a včasným ošetrením. A drahý aj preto, lebo podceniť ochranu
rastlín často krát znamená prísť o veľa...
Konferencie BASF vždy spájajú viac myšlienok,
ako len obchod, či odborné prednášky. Tento
rok niesli konferencie názov presne ten istý ako
tie minuloročné – Kopeme pre budúcnosť.
II | Agrotip 1/2013
Opäť budete mať možnosť pomôcť našim deťom v mestách a obciach po celom Slovensku,
aby mohli rozvíjať svoj talent a zmysluplne tráviť
voľný čas. Či už v profesionálnych futbalových
dresoch, alebo tí, ktorí už dresy získali Vašou
pomocou, môžu svoju prípravu a tréning ešte
viac zefektívniť prostredníctvom rôznych tréningových pomôcok, ktorými sme tento rok
rozšírili ponuku výhier v kampani Kopeme pre
budúcnosť.
Ďalšia z myšlienok bola vyjadrená nezvyčajne,
prostredníctvom filmu. Video s názvom Hladná
planéta poukázala na vysokú mieru zodpovednosti voči spoločnostispoločnosti, a zároveň
potrebu neustáleho zvyšovania efektivity a produkcie poľnohospodárstva. Populácia neustále
narastá, výmera ornej pôdy však nie. Preto je
otázka „Kto nakŕmi hladnú planétu?“ čoraz viac
dôležitejšia. Preto by si mala aj široká verejnosť
uvedomiť význam poľnohospodárstva pre spoločnosť a že sme to práve my poľnohospodári,
ktorí túto hladnú planétu môžu nakŕmiť. Veď
jedlo predsa nerastie v supermarkete.
mrlík a kapsička), a tak bude Vaša repka ešte
v lepších rukách ako kedykoľvek predtým.
V neposlednom rade sme predstavili aj nové
herbicídne riešenie do obilnín – kombináciu
prípravkov Amiral ® a Azimut ®. Túto kombináciu kolegovia z Českej republiky tiež už
majú osvedčenú, a tak pán Ing. Ján Truneček a Ing. Aleš Raus z BASF CZ vyzdvihli
vlastnosti tohto komplexného prípravku proti
dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným
trávam v ozimných obilninách.
A tu už sa dostávame k tretej myšlienke –
k ochrane rastlín. V sezóne 2013 sme už opäť
tradične za pomoci našich hostí predstavili
novinky v ochrane rastlín.
Fungicídny prípravok Opera ® Top do jačmeňa predstavil pán Dr. Ing. Ludvik Tvarůžek
z výskumného ústavu v Kroměříži. Opera®
Top okrem vynikajúcej fungicídnej účinnosti
prináša aj niečo viac – patrí do skupiny AgCelence. Tento multiplodinový systém prináša viac vo forme efektov nad rámec bežnej
ochrany rastlín ako napríklad odolnosť rastlín voči stresu, ktorý je spôsobený vysokými teplotami, nedostatkom vlahy, škodlivým
žiarením. Rastliny dokážu lepšie hospodáriť
s vodou, zostávajú dlhšie zelené, odolávajú
nepriazniam počasia a v čase ideálnych
podmienok lepšie využijú svoj potenciál a
dosahujú vyššie výnosy.
Ďalšou z noviniek je herbicíd Butisan ® Max,
ktorý predstavuje nástupcu osvedčeného
Butisanu® Star. S týmto produktom majú už
naši kolegovia z Českej republiky skúsenosti,
preto sa o ne s nami prišiel podeliť Ing. Lubomír Zámorský z BASF CZ. Nový Butisan® Max
je obohatený o tretiu účinnú látku – dimethenamid P, vďaka ktorému sa ešte zvýšila účinnosť na niektoré buriny (peniažtek, pakosty,
A ako sa hovorí opakovanie je matka múdrosti, pani Ing. Mária Sekerková z Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch nám zrekapitulovala minuloročné fungicídne novinky
Capalo® a Swing® Top a dodala tiež svoje
niekoľkoročné skúsenosti a výsledky s používaním týchto prípravkov.
Nuž nezostávam mi nič iné, ako zhrnúť, že
konferencie dopadli na jednotku. Ďakujeme
za Vašu priazeň a želáme Vám veľa síl do novej sezóny, veľa správnych a včasných rozhodnutí a tiež aj trochu šťastia z hora...
Ing. Tatiana Murcková
BASF Slovensko
Agrotip 1/2013
| III
 Miesto: Slovensko, okres Levice, Medvecké 
Na „skusy“ u pestovateľa
Antona Hindického,
Hindický s.r.o.
Pestovanie slnečnice
ročnej má na Slovensku
dlhú tradíciu podobne ako
aj ďalšie základné plodiny,
ktoré sa pravidelne objavujú v osevnom postupe.
Jedine slnečnica však
prešla v poslednom období významným míľnikom.
Kedysi tradičné pestovanie zmenilo svoju tvár
takmer zo dňa na deň. Alebo lepšie povedané z roka
na rok. Tým míľnikom bolo
zaregistrovanie a uvedenie
do praxe hybrida Rimisol
od spoločnosti Limagrain.
Rimisol bol prvý hybrid
v pestovateľskej technológii Clearfield vôbec. Na
začiatku v roku 2004 znamenal revolúciu v pestovaní slnečnice, v súčasnosti
je Clearfield samozrejmosťou pre každého pestovateľa, ktorý chce dosiahnuť
viac. Dosiahnuť viac a využitiť všetky prostriedky
na intenzifikáciu výroby
a dosiahnutie uspokojivej
úrody. Opakovane. V každom roku.
IV | Agrotip 1/2013
Technológia Clearfield spája v sebe dva základné prvky pestovania – osivo slnečnice
s prívlastkom a postemergentný herbicíd PULSAR 40. Vzájomná kombinácia týchto prvkov
a správne načasovanie jednotlivých postupov
dokáže zvýšiť prínos pre každého pestovateľa, ktorý túto technológiu využíva. Od začiatku
zavedenia tejto technológie, kde sa overovalo
a skúšalo ako to bude fungovať, máme na Slovensku a v Českej republike už veľa pestovateľov, ktorí toto riešenie plnohodnotne využívajú.
Príkladov, ktorí vedia ako na to je dosť a preto
za zmienku stoja aj tieto skúsenosti.
Hindický, s.r.o. pána Antona Hindického je spoločnosť hospodáriaca v okrese Levice, hlavne
okolo malej dedinky Medvecké. Samotný okres
Levice patrí medzi okresy s najväčšou výmerou poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
a samozrejme sa tam pestuje najviac slnečnice. Spoločnosť hospodári na výmere 365 ha.
Venuje sa klasickým plodinám. Má vyspelý
a rozsiahly strojový park, ktorým zabezpečuje v službách aj predsejbovú prípravu, sejbu
a ošetrovanie poľných plodín počas vegetácie
na ďalších 800 ha pôdy u partnerov a kombajnový zber na 1.100 ha za sezónu. Vzhľadom
na rozsah výroby a služieb, patria medzi skúsených poľnohospodárov. Veľmi dobre vedia,
že úspech im prinesie iba zintenzívňovanie
výroby.
Jasným a presvedčivým príkladom je aj pestovanie slnečnice LG s chemickým ošetrením
od spoločnosti BASF. Aj v roku 2012, keď sucho zasiahlo značnú časť Slovenska patrila slnečnica u p. Hindického k tomu pozitívnemu.
Na výmere 66 ha pestovali hybrid LG 56.58 CL.
Parcela bola riadne pred zimou naoraná
(preplodina pšenica, olejnina na parcele 4 roky
dozadu) a na jar posmykovaná. Počas sejby
hybridu LG 56.58 CL (68 tis. jedincov/ha) bolo
pod pätu dané hnojivo NPK 15-15-15 v dávke
100 kg. I keď trend sejby na jar 2012 bol mierne
hektický a mnohí siali veľmi skoro, tu sa držali
skôr „klasického termínu sejby“ a to na konci
prvej polovice apríla.
Herbicídne ošetrenie bolo postavené na aplikácii Wing P v doporučenej dávke 4 l/ha Po čase
nasledovala plečka s prihnojením močoviny
v dávke 100 kg. Hoci účinok Wing P bol výrazný, bolo potrebné urobiť aj postemergetné
ošetrenie na druhú vlnu burín. Postačilo lokálne
ošetriť asi polovicu celkovej výmery dávkou 1 l/
ha. Ošetrenie Pulsarom 40 prinieslo očakávaný efekt, ktorý technológia Clearfield zaručuje.
Prínos je v odburinení a zabezpečení dobrých
podmienok pre rast slnečnice.
Podľa p.Hindického je technológia istotou,
že vždy ostáva možnosť zasiahnuť a vyčistiť
pole od burín a pomôcť slnečnici rásť. Ošetrovali v najneskoršom možnom termíne, kedy
to malo význam a aby to zasiahlo čo najväčšie
spektrum burín. Samotný hybrid LG 56.58 CL
po ošetrení nevykazoval žiadne deformácie,
žiadne zožltnutie a ani inú negatívnu reakciu
na prípravok a to ani v prípade, že na úvratiach
nastalo prekrytie pri postreku. Je to veľká výhoda hybridu LG 56.58 CL – žiadna negatívna reakcia na prípravok Pulsar 40, znie podľa
praktických skúseností zo slov p. Hindického.
Potom už nasledovali ďalšie klasické ošetrenia,
samozrejme medzi ne patrilo aj fungicídne ošetrenie pred kvetom prípravkom Pictor v dávke
0,5 l/ha spolu s insekticídom BI (0,6l/ha). Vlastnosti prípravku Pictor spolu s výborným zdravotným profilom hybridu LG 56.58 Cl sa podpísali pod vynikajúci výsledok. Počas zberu sa
nenašli žiadne vypadané úbory, zber prebiehal
bez komplikácií a po hybride ostalo pole so
zelenými stonkami, teda so znakom výborného zdravotného stavu počas celej vegetácie.
Čistý výsledok 3,64 t/ha na 66 ha hybridu LG
56.58 CL v technológii Clearfield s použitím
kompletného chemického ošetrenia od spoločnosti BASF. Blahoželám a podobné výsledky
želám aj do ďalších rokov.
Ing. Juraj Drgoňa
Product manager, Limagrain Slovensko
Download

agrotip - BASF Ochrana rastlín