S polehlivost
D ůvěra B udoucnost
OZIMÉ
OBILOVINY
2 0 13
odrůdy pro Vaše pole:
Pšenice ozimá
ARKTISE
ENERGOE
ESTEVANE
JB ASANO
A
ETANAA
ZEPPELINA
PRINCEPSA
KERUBINOA
EUROFITA
HEWITTC
CARROLL
CK
GORDIAN připravujeme
C
Ječmen ozimý
SATURN - víceřadý
BREUNSKYLIE - dvouřadý
Tritikale ozimé
CANDO
Pšenice ozimá - termín setí a doporučený výsevek
časný termín setí
E
ARKTIS
3,2 - 4,0 MKS
ENERGO
3,0 - 4,0 MKS
ESTEVAN
JB ASANO
ETANA
O B S AH
A
pozdní termín setí
ZEPPELIN
3,0 - 4,0 MKS
2,5 - 3,5 MKS
3,0 - 4,0 MKS
3,0 - 4,0 MKS
PRINCEPS
3,5 - 4,5 MKS
KERUBINO
3,5 - 4,7 MKS
3,0 - 4,2 MKS
EUROFIT
C
HEWITT
CARROLL
GORDIAN
3,5 - 4,5 MKS
3,0 - 4,0 MKS
3,0 - 4,0 MKS
ARKTISe
šenilciety
p
á
v
zdrˇakové kva
špic
Přednosti:
 v
ýborně přezimuje
 v
ysoká odolnost vůči fuzáriím a padlí
 v
hodná také pro pozdní termíny setí
Vlastnosti, zdravotní stav:
• raná odrůda výborné kvality E
• původ: Akteur x Türkis
• nižší až středně vysoké rostliny se střední až dobrou odolností
k poléhání
• střední odnožování
• výborná zimovzdornost potvrzena v tuhé zimě 2011-2012
• velmi dobrý zdravotní stav: vysoká odolnost k padlí a k fuzáriím
v klasu
• střední HTZ
• špičková kvalita zrna: vysoká výtěžnost mouky a vysoký měrný
objem pečiva
Výnos (t/ha)
Registrace: Rakousko 2009, Německo 2010, Polsko 2013
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Právně chráněná odrůda
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
Výnos zrna, pšenice ozimá, potravinářské odrůdy, pokusy AGES
2007(06)-2012, Panonská suchá oblast, Rakousko
horší až střední půdy
střední až lepší půdy
(Zdroj: www.baes.gv.at)
P Š ENICE O Z I M Á AR K TI S
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování
ve všech výrobních oblastech, nejlepších výsledků dosahuje na
dobrých půdách
Setí: v druhé polovině agrotechnického termínu, snáší pozdní setí,
lze sít po obilovině i po kukuřici, doporučený výsevek
3,2 až 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: dávka v rozmezí 120 až 200 kg/ha, dle stavu
porostu, intenzity pěstování a plánovaného výnosu. Je vhodné
aplikovat pozdně produkční (kvalitativní) přihnojení.
Morforegulátory: vhodná aplikace ve fázi 27 - 30 ve střední až nižší
dávce (1,5 - 2,0 l Retacelu Extra), při nebezpečí polehnutí
lze využít druhou dávku v pozdější fázi vývoje
Fungicidní ošetření: zaměřit na listové skvrnitosti a rzi (T2)
Výnos (t/ha)
10
9
8
7
6
5
4
Výnos zrna, pšenice ozimá, kvalita E, POP Březová 2010-11
(Zdroj: POP Březová, okr. Opava)
POLOPROVOZNÍ POKUS PŠENICE OZIMÁ 2010-11
Pšenice ozimá - předplodina a termín setí
Řepka
raný termín
lokalita
Gručovice
datum sklizně: 24.8.2010
doplněni vlastní
P Š ENICE O Z I M Á AR K TI S
Kvalita E
Pořadí
Odrůda řepky
Řepka
normální t.
ARKTIS
ESTEVAN ŠířkaENERGO
parcely
ESTEVAN
(m)
Pšenice
normální t.
ARKTIS
ENERGO
ESTEVAN
Délka
(m)
Kukuřice
pozdní t.
ARKTIS
ENERGO
ESTEVAN
Výměra
m2
47
Bodyček
A
4,5
90ASANO
405,0
JB
ASANO
JB
JB ASANO
ETANA
ETANA
57
Bohenia - Vitavax 2.5 l
A
4,5
90
405,0
ETANA
ZEPPELIN
ZEPPELIN
KERUBINO
Kvalita A
ZEPPELIN
6
Sultan
A
4,5
90
405,0
PRINCEPS
EUROFIT
PRINCEPS
PRINCEPS
KERUBINO
KERUBINO
59
Bohenia - Celest extra 2 lKERUBINO
A
4,5
90
405,0
EUROFIT
EUROFIT
58
Bohenia - Kinto
A
4,5
90
405,0
60
Bohenia - Lamardor
A
4,5
90
405,0
HEWITT
HEWITT
HEWITT
CARROLL
Kvalita
C
CARROLL
CARROLL
CARROLL
44
Cubus
A
4,5
90
405,0
GORDIAN
GORDIAN
GORDIAN
GORDIAN
39
Helmut
A
4,5
90
405,0
56
Bohenia - kontrola
A
4,5
90
405,0
Pšenice ozimá, odrůdy E kvality, zdravotní
3 stav
Bohemia
A
4,5
90
405,0
9 - vysoká odolnost, 1 - náchylná odrůda
38
Premio
A
4,5
90
405,0
BraničBraničOdolnost Odolnost
52
Kerubino
ARez
4,5
90 Fuzária 405,0
natka
natka
Rez
Rez
DTR
Virózy
proti
proti vyPadlí
30
Aladin pšeničná pšeničná plevová
A
4,5
90
plevová
travní
klas 405,0
poléhání
mrzání
list
list
1
Matylda
A
4,5
90
405,0
ARKTIS
8
8
7
5
4
3
7
8
5
7
26
Preciosa
A
4,5
90
405,0 4
ENERGO
6
5
4
3
4
7
6 405,0 5
32 7 Chevalier
A
4,5 3
904
ESTEVAN
4
7
6
4
4
6
8
5
4
6
8
Elly
A
4,5
90
405,0 5
(Zdroj: AGES,
Beschreibende
Sortenliste
22
Jindra
A Österreichische
4,5
90
405,02013)
48
Manager
A
4,5
90
405,0
Váha
ENERGOE
nice ty
e
š
p
ranášší kvali
nejvy
Přednosti:
 v
ysoká pekařská kvalita E
 k
ombinace ranosti a vysokých výnosů
 v
ysoká HTZ
Vlastnosti, zdravotní stav:
• raná osinatá odrůda vysoké pekařské kvality E
• vyšší rostliny s dobrou odolností k poléhání
• střední odnožování, velké zrno
• velmi dobrá zimovzdornost, přezimování 2011-2012 na velmi
dobré úrovni
• dobrá odolnost většině významných chorob, vysoká odolnost
k padlí
• výborná pekařská kvalita: vysoká objemová hmotnost a vysoký
měrný objem pečiva, stabilní obsah N-látek a pádové číslo
Pěstitelská doporučení:
Využití: vhodná do všech výrobních oblastí, doporučená vyšší
intenzita pěstování
Setí: v druhé polovině agrotechnického termínu, snáší pozdní setí,
setí po obilovině a kukuřici, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: je potřebné kvalitativní přihnojení N
Morforegulátory: použití je vhodné pro stabilitu výnosu
Fungicidní ošetření: zaměřit na rez a septoriózy (T2)
Registrace: Rakousko 2009
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Právně chráněná odrůda
100
90
80
70
(Zdroj: www.ages.at)
Pšenice ozimá, kvalita zrna
Sediment.
test Zeleny
ARKTIS
9 - nejvyšší kvalita, 1 - nejnižší kvalita
Obsah
N-látek
8
Pádové číslo
5
Objemová
hmotnost
5
Tvrdost zrna
- PSI
Obsah mokrého lepku
7
5
4
Výtěžnost
mouky
Měrný
objem pečiva
7
7
ENERGO
9
7
5
7
7
6
5
7
ESTEVAN
8
6
7
8
7
7
6
7
(Zdroj: AGES, Österreichische Beschreibende Sortenliste 2013)
Výsledky ke Energu z webu rakouského UKZUZu
75,6
101
85,4
105
60,1
102
71,9
103
82,5
103
76,6
103
75,7
105
P Š ENICE O Z I M Á ENER G O
Výnos (%)
110
Výnos zrna, pšenice ozimá, potravinářské odrůdy, pokusy AGES
2006-2011, Panonská suchá oblast, Rakousko
pokud bude potřeba, převe
nebo zkusím pourgovat da
ESTEVANE
valite
k
é
n
výbopr rodáte!
y
k
í
d obrˇe
d
ˇ
Přednosti:
 o
svědčená pšenice se spolehlivou kvalitou E


jistota výnosu i v suchých oblastech pěstování
zrno odolné vůči porůstání v případě horších podmínek
při sklizni
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná osinatá odrůda s výbornou E kvalitou
• vysoké rostliny se střední až nižší odolností k poléhání
• silně odnožující odrůda
• dobrá odolnost k vyzimování
• zdravotní stav na dobré úrovni, vysoká odolnost ke rzi plevové
• středně velké zrno s vysokou odolností k porůstání
• nadstandardní kvalita zrna: vysoká objemová hmotnost, vysoký
obsah mokrého lepku a vysoký měrný objem pečiva
P Š ENICE O Z I M Á E S TEVAN
Pěstitelská doporučení:
Využití: plastická odrůda vhodná do všech oblastí,
uplatnění najde také v sušších oblastech pěstování
Setí: doporučený termín výsevu na začátku nebo uprostřed
agrotechnické lhůty, lze sít po obilovině a kukuřici, doporučený
výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha, výsevek nezvyšovat
Hnojení dusíkem: důraz je třeba klást na kvalitativní přihnojení
dusíkem
Morforegulátory: vzhledem ke střední odolnosti k poléhání
a vysoké odnoživosti je nutné nepřehustit porost, použití
morforegulátorů je potřebné
Fungicidní ošetření: standardní, efektivní při vyšší intenzitě
pěstování
Registrace: Rakousko 2005
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Právně chráněná odrůda
Nově proti
sněti zakrslé
www.bayercropscience.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
• komplexní řešení všech významných chorob
včetně sněti zakrslé a Fusarium spp.
• kombinace 3 účinných látek
se synergickým účinkem
• o 20 % více difenoconazole oproti
nejpoužívanějšímu standardu
ce,
pšeni umí !
kteráí výnosy
dn
rekor
JB ASANO A
Přednosti:
 š
pičkové výnosy ve všech oblastech pěstování
 v
ýborná kompenzační schopnost, velké klasy, vysoká HTZ
 u
ž třetím rokem nejpěstovanější ozimá pšenice v Německu
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná až polopozdní odrůda pekařské kvality A
• původ: (Batis x Pegassos) x Record
• středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání
• odnožování střední
• mrazuvzdornost na střední až nižší úrovni
• středně odolná ke většině významných chorob
• odrůda klasového typu, vytváří velké klasy s vysokým počtem zrn
a vysokou HTZ, střední odolnost k porůstání
• velmi dobrá kvalita zrna: velmi vysoká objemová hmotnost
a velmi vysoký objem pečiva
Kvalita
registračnípokusy
pokusy
ÚKZÚZ
Kvalita zrna,
zrna, registrační
ÚKZÚZ
OP
NL
OH
ZEL
CP
číslo poklesu
NL
obsah N-látek
CP - číslo
ZEL
sediment. test Zeleny
NL - obsah
VM
vaznost mouky ZEL - sedim
OH
VM - vazn
objemová hmotnost
OH - obje
OP
měrný objem pečiva
OP - měrn
VM
kvalita E
kvalita B
JB Asano 2009-11
kvalita A
kvalita C
Výnos zrna, pšenice ozimá, nejvýnosnější odrůdy kvality A,
CP
NL
POP Zaloňov 2011-2012
10,0
Výnos (t/ha)
P Š ENICE O Z I M Á J B A S ANO
CP
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,8
Poř. Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
C
B
A
A
E
E
E
E
B
B
A
A
E
E
E
E
ZEL
C
C
B
B
A
A
E
E
E
VM
C
B
A
A
E
E
E
s.r.o.
Zaloňov, 2012)
kvalita C (Zdroj: Výsledky POP UNIAGRO,
2,5
1,5
2,5
kvalita B
3,5
3,5
4,5
kvalita A
5,5
5,5
6,5
kvalita E
9
9
9
2009
6,188986
5,266783
5,358638
6,5561
% na
ø
%E
%A
%B
%C
Výnos v JB
t/haAsano
6,060323 6,836821 5,511969 5,7346
9,836JB Asano, rok 2010
Registrace: ČR 2012, Německo 2008, Lucembursko 2008
Udržovatel: Saatzucht Breun GmbH & Co. KG, Německo
Právně chráněná odrůda
Počet ha
Množitelské plochy pšenice ozimé v Německu,
(odrůdy nad 2000 ha)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
nejrozší
nejpěst
největší
2010
JB Asano
2011
Meister
Akteur
2012
Potenzial
Julius
(Zdroj: Beschreibende Sortenliste, BSA 2012)
7000
6000
P Š ENICE O Z I M Á J B A S ANO
Pěstitelská doporučení:
Využití: vysoká plasticita zajišťuje stabilně vysoké výnosy ve všech
výrobních podmínkách, vynikajících výsledků dosahuje zejména při
vysoké intenzitě pěstování
Setí: termín výsevu v první polovině agrotechnické lhůty, výsevek
2,5 až 3,5 MKS/ha, lze zařadit po obilnině, je důležité věnovat
pozornost přenašečům viróz
Hnojení dusíkem: doporučené celkové množství 120 až 200 kg N,
optimálně ve třech dávkách
Morforegulátory: ke zvýšení odolnosti proti poléhání a stabilizaci
výnosu se doporučuje použití ve fázi BBCH 25-30: chlormequat
chlorid 1,0-1,5 l/ha; BBCH 32-39: etephon (Cerone 480 SL)
Fungicidní ošetření: nezbytná součást intenzivní pěstitelské
technologie, ošetření zaměřit proti listovým skvrnitostem,
DTR a fuzariózám klasu (T2, T3)
Množitelské plochy pšenice ozimé v Německu,
(odrůdy nad 2000 ha)
nové ší ácˇko!
sneˇj
o
n
ý
v
j
ne
ETANAa
Přednosti:
 s
tabilní kvalita A
 š
pičkové výnosy ve všech oblastech pěstování
 v
ýborné přezimování 2011-2012 (hodnocení 7,9)
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda pekařské kvality A
• původ: Chevalier x Absolut
• středně vysoké rostliny, střední odolnost k poléhání
• skvělé přezimování, střední odnožování
• dobrý zdravotní stav: výborná odolnost k fuzáriím a plísni sněžné
• středně velké zrno s jistou A kvalitou
Pěstitelská doporučení:
Využití: vhodná do intenzivních i méně intenzivních podmínek,
vhodná také do sušších oblastí
Setí: ranější termíny, lze sít po obilovině, výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: kvalitativní hnojení podpoří obsah N-látek v zrnu
Morforegulátory: podle stavu porostu, ve střední dávce k podpoře
stability výnosu
Fungicidní ošetření: v případě silného infekčního tlaku
Kvalita
zrna,
registrační
pokusy
ÚKZÚZ
Kvalita
zrna,
registrační
pokusy
ÚKZÚZ
Registrace: ČR 2013
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Právně chráněná odrůda
Kvalita zrna, registrační pokusy ÚKZÚZ
CPCP
OPOP
NLNL
OPOP
NLNL
OHOH
ZELZEL
OHOH
ZELZEL
VMVM
kvalita
E
kvalita
kvalita E
kvalita
A A
kvalita
B
kvalita
kvalita B
kvalita C C
Etana,
2010
Etana,
rokrok
2010
Výnos (%)
P Š ENICE O Z I M Á ETANA
CPCP
OPOP
115
110
105 CP
100CP
95
90
85
OHOH
CP
číslo poklesu
NL
obsah N-látek
ZEL
sediment. test Zeleny
VM
vaznost mouky
OH
objemová hmotnost
OP
měrný objem pečiva
VMVM
kvalita
kvalita
kvalita
E E
kvalita
A A
kvalita
kvalita
kvalita
B B
kvalita
C C
Etana,
2011
Etana,
rokrok
2011
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované odrůdy,
výsledky 2010-2012, ŘVO, ošetřená varianta
NLNL
- číslo
poklesu
CP CP
- číslo
poklesu
NL
obsah
N-látek
NL - obsah N-látek
- sediment.
Zeleny
ZELZEL
- sediment.
testtest
Zeleny
- vaznost
mouky
VMVM
- vaznost
mouky
- objemová
hmotnost
OHOH
- objemová
hmotnost
- měrný
objem
pečiva
OPOP
- měrný
objem
pečiva
ZELZEL
VMVM
(Zdroj: Nově registrované odrůdy 2013, ÚKZÚZ)
kvalita
kvalita
kvalita
E E
kvalita
A A
kvalita
B
kvalita
kvalita
BPšenice
C vC3. roce zkoušení, základní sortiment, 2010-2012
ozimá, kvalita
odrůdy
Etana,
rok
2012
Etana,
rok
2012
Výnos
zrna - ošetřená varianta
ZEPPELINA
ost
n
l
o
d
ní o zání
m
é
r
t
r
x
e
k vym
Přednosti:
 v
ýborně přezimuje
 v
elmi dobrý zdravotní stav
 v
ysoké výnosy i v horších podmínkách pěstování
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda s vysokou pekařskou kvalitou A
• původ: Cubus x Tommi x Toras
• středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání
• střední odnožování, střední HTZ
• skvělé přezimování, stav po zimě 2011-2012 hodnocen 8,0 !!
• zdravotní stav na vysoké úrovni: výborná odolnost k padlí
a k fuzáriím v klasu
• vysoká a stabilní A pekařská kvalita: vysoký obsah N-látek
a vysoká vaznost mouky
Pěstitelská doporučení:
Využití: ve všech oblastech, snese extenzivní způsob pěstování
Setí: v první polovině agrotechnické lhůty, setí po obilovině je
možné, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Morforegulátory: podle stavu porostu
Fungicidní ošetření: odrůda snese nižší míru chemické ochrany
Registrace: ČR 2013, Německo 2012
Udržovatel: Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Právně chráněná odrůda
Kvalita zrna, registrační
Kvalita
pokusy
zrna,ÚKZÚZ
registrační pokusy ÚKZÚZ
Kvalita zrna, registrační pokusy ÚKZÚZ
CP
OP
OP
NL
OH
OH
ZEL
VM
Výnos (%)
kvalita E
kvalita B
Zeppelin, rok 2010
CP
číslo poklesu
NL
obsah N-látek
ZEL
NL OP
sediment. test Zeleny
VM
vaznost mouky
OH
objemová hmotnost
ZEL OH
OP
měrný objem pečiva
VM
kvalita
kvalita EA
kvalita
kvalita BC
Zeppelin, rok 2010
CP
CP
OP
NL
NL
OH
ZEL
ZEL
VM
kvalitakvalita
A
E
kvalitakvalita
C
B
Zeppelin, rok 2011
VM
kvalita
kvalitaEA
kvalita
kvalitaBC
Zeppelin, rok 2011
kvalita A
kvalita C
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované odrůdy, výsledky
CP
CP
2010-2012, neošetřená varianta
120
110OP
100
90
80
OP
NL
NL
CP - číslo poklesu
CP - číslo poklesu
NL - obsah N-látek
NL - obsah N-látek
ZEL - sediment. test Zeleny
ZEL - sediment. test Zeleny
OH
ZEL
KVO
ŘVO ZEL
OVO + BVO
VM - vaznost mouky VM - vaznost mouky
Zeppelin
K - Seladon (B)
K - Cubus (A) OH - objemová
K - Akteurhmotnost
(E) OH - objemová hmotnost
VM
VM
OH
kvalita E
kvalita B
Zeppelin, rok 2012
(%)
120
(Zdroj: Nově registrované
odrůdyobjem
2013, pečiva
ÚKZÚZ)
OP - měrný
OP - měrný objem pečiva
kvalita
kvalitaEA
kvalita A
kvalita
kvalitaBC
kvalita C
Zeppelin, rok 2012
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované odrůdy,
výsledky 2010-2012, neošetřená varianta
CP
NL
CPZEL
NLVM
ZEL
OH
VM OP
OH
OP
P Š ENICE O Z I M Á Z EPPELIN
CP
PRINCEPSA
orné
d
z
v
o
zim ácˇko
nzity
e
t
n
i
do
Přednosti:
 v
zimě 2011-2012 velmi dobře přezimovala
 v
ysoce kvalitní pšenice do intenzivních podmínek
 o
drůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 2013
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná odrůda ve výborné pekařské kvalitě A
• vyšší rostliny, dobrá odolnost k poléhání, střední odnožování
• velmi dobrá mrazuvzdornost
• dobrý zdravotní stav: vysoká odolnost k braničnatce plevové
• střední až nižší HTZ, střední odolnost k porůstání zrna v klasu
• výborná pekařská kvalita: velmi vysoká objemová hmotnost
a velmi vysoká vaznost mouky
Kvalita
pokusyÚKZÚZ
ÚKZÚZ
Kvalitazrna,
zrna, registrační
registrační pokusy
CP
OP
NL
OH
ZEL
VM
kvalita A
kvalita C
Pěstitelská doporučení:
Využití: vhodná pro všechny oblasti, doporučujeme do intenzivních
podmínek pěstování
Setí: raný a běžný termín výsevu, vhodná k zařazení po obilnině,
doporučený výsevek 3,5 až 4,5 MKS/ha
Hnojení dusíkem: celková doporučená dávka 120 až 200 kg N,
rozdělená do 3 dávek, neopomenout
kvalitativní
přihnojení
CP
NL
ZEL
VM
Morforegulátory: užití je vhodné při vysoké intenzitě pěstování
1C
C
pro zvýšení odolnosti k poléhání a ke stabilizaci výnosu
2
C
B
Fungicidní ošetření: zaměřit na rez a fuzária (T2, T3)C
3B
B
6E
E
9E
E
B
C
Registrace: ČR 2012
4A
A
B
B
Udržovatel: Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG, Německo
5A
A
A
A
Právně chráněná odrůda
110
Výnos (%)
P Š ENICE O Z I M Á PRINCEP S
kvalita E
kvalita B
PRINCEPS, 2009-11
CP
číslo poklesu
NL
obsah N-látek CP - číslo pok
ZEL
- obsah Nsediment. testNL
Zeleny
VM
ZEL - sedimen
vaznost mouky
VM - vaznost
OH
objemová hmotnost
OH - objemov
OP
měrný objem pečiva
OP - měrný o
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované
7 E odrůdy, E
výsledky 2009-2011, ošetřená varianta 8 E
E
100
90
80
KVO
A
E
E
Princeps
E
Seladon (K)
A
E
E
E
kvalita C
2,5
1,5Biscay (K)
2,5
3,
kvalita B
3,5
3,5Cubus (K)
4,5
4,
kvalita A
5,5
5,5Akteur (K)
6,5
6,
OVO + BVO
kvalita EŘVO
9
9
9
Princeps 2009 (Zdroj: Nově4,81105
5,18977
5,77145
registrované
odrůdy 2012,
ÚKZÚZ)
PRINCEPS, rok 2010 5,62947 5,93417 6,48986 8,0654274
PRINCEPS, 2009-11
4,91
5,41
6,39
9,0
KERUBINOA
ˇ dcˇená ice
e
v
os í pšen
tn
kvali
Přednosti:
 o
věřená, stabilně vysoká pekařská kvalita A
 u
platní se také v sušších oblastech
 v
hodná do intenzivních podmínek, kde maximalizuje své
výnosy
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda s výbornou pekařskou kvalitou A
• původ: WW 1972 x IG 31
• středně vysoké rostliny s průměrnou odolností k poléhání
• silně odnožující odrůda
• výborné přezimování také v tuhé zimě 2011-2012
• dobrá odolnost vůči všem významných chorobám, zejména
vysoká odolnost k fuzáriím v klasu
• nižší HTZ, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu
• výborná pekařská kvalita, v Německu registrovaná v kategorii
nejkvalitnějších E pšenic
Registrace: ČR 2007, Rakousko 2004, Lucembursko 2010
Udržovatel: Saatzucht Schmidt, Landau, Německo
Právně chráněná odrůda
Výnos zrna, pšenice ozimá, nejvýnosnější odrůdy na stanovišti
v Chrášťanech, výsledky 2011-2012, intenzita II
(60 + 70 N/ha v LAV + 2 fungicidy + morforegulátor růstu)
8,0
minimalizace
orba
Mulan
Sultan
Cubus
Kerubino
JB Asano
Mulan
Sultan
Cubus
Kerubino
JB Asano
Mulan
Sultan
6,5
Cubus
7,0
Kerubino
7,5
JB Asano
Výnos (t/ha)
8,5
průměr
(Zdroj: VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně, výsledky Výzkum. záměru MZe ČR MZe0002700604)
a)
8,5
Tab.
8,0
Nejvýnosnější
odrůdy
oziméozimá,
pšenicenejvýnosnější
na stanovišti v odrůdy
Chrášťanech
v roce
Výnos zrna,
pšenice
na stanovišti
2012
v Chrášťanech, výsledky 2011-2012, intenzita II
ODRŮDA
výnos v t/ha
průměr
P Š ENICE O Z I M Á K ERU B INO
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda určená pro intenzivní pěstování, kde dosahuje
nejvyšších výnosů při výborné kvalitě zrna
Setí: termín setí v první polovině agrotechnické lhůty, pozdní výsev
nedoporučujeme, zařazení po obilnině a kukuřici je možné,
výsevek 3,5 - 4,7 MKS
Hnojení dusíkem: dostatečná dávka v rozmezí 130 až 200 kg zajistí
maximální výnos a nadstandardní kvalitu zrna
Morforegulátory: při intenzivním pěstování u porostů
s nebezpečím polehnutí aplikovat v nižší dávce
Fungicidní ošetření: zaměřit na rez pšeničnou (T2)
EUROFITA
h
P Š ENICE O Z I M Á EURO F IT
ršíc
o
h
v
vá inkách
i
l
h
e
l
spo podmí
Přednosti:
 j
istota vysokých výnosů i v horších podmínkách pěstování
 s
tabilně vysoká kvalita zrna bez vlivu ročníku
 v
ýborné přezimování i při dlouhodobé sněhové pokrývce
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná odrůda, pekařská kvalita A
• původ: Pegassos x Kontrast
• střední až vyšší rostliny se střední až nižší odolností k poléhání
• odnožování střední
• skvělé přezimování, i mrazivou zimu zvládne vždy bez problémů
• odolnost k významným chorobám na úrovni ostatních odrůd
• středně vysoká HTZ, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu
• výborná pekařská kvalita A, vysoká objemová hmotnost
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, je možné ji
využít i pro extenzivní zacházení, je spolehlivá i v horších
podmínkách, odrůda je schopná snížení počtu odnoží vlivem
sucha kompenzovat vysokým výnosem z jednoho klasu
Setí: v druhé polovině agrotechnického termínu, snese pozdní
termín setí, lze zařadit po obilovině a po kukuřici, výsevek
3,0 - 4,2 MKS/ha, spíš na spodní hranici
Morforegulátory: z důvodu střední až nižší odolnosti k poléhání
nutná regulace porostu
Fungicidní ošetření: zaměřit na padlí
Registrace: ČR 2006, Rakousko 2004, Maďarsko 2006,
Slovensko 2007
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Právně chráněná odrůda
Pšenice ozimá, odrůdy kvality A, kvalita zrna
Číslo poklesu
- šrot (s)
Obsah
N-látek (%)
Sediment. test,
Zeleny (ml)
Vaznost
mouky (%)
Objemová
hmot. (g/l)
Měrný objem
pečiva (ml)
Tvrdost
- PSI (%)
Zdroj dat
JB ASANO
298
E
13,1
E
41
A
57,3
E
790
E
580
E
15
ÚKZÚZ, 2009-11
ETANA
346
E
13,2
E
50
E
60,7
E
788
A
568
E
14
ÚKZÚZ, 2010-12
ZEPPELIN
298
E
14,0
E
67
E
62,5
E
790
E
574
E
14
ÚKZÚZ, 2010-12
PRINCEPS
274
A
12,9
E
45
A
60,8
E
789
A
572
E
13
ÚKZÚZ, 2009-11
KERUBINO
371
E
13,4
E
48
E
785
A
14
ÚKZÚZ, 2007-10
EUROFIT
375
E
13,4
E
53
E
802
E
17
ÚKZÚZ, 2007-10
(Zdroj: ÚKZÚZ, výsledky registračních zkoušek jednotlivých odrůd a SDO v letech 2007 až 2012)
Agility
S jistotou a v
včas
čas proti
širokému spektru plevelů
Balení: 2×10 l
F&N Agro Česká republika s.r.o.
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
tel.: 283 871 701, fax: 283 871 703
www.fnagro.cz
®
Přednosti:
 v
elmi vysoké výnosy a výborný zdravotní stav
 o
drůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 2013
 u
platní se také při pěstování s nižší mírou chemické ochrany
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní krmná odrůda
• původ: (Semper x Bristol) x Tulsa
• středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání
• střední až nižší úroveň odnožování
• střední odolnost proti vymrzání, v rámci krmných odrůd
ale nadstandardní
• dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči rzi pšeničné
a běloklasosti
• střední až vyšší HTZ
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, lze pěstovat
i v extenzivních podmínkách
Setí: odrůda má široké výsevní okno, je vhodná pro rané
i pozdnější temíny setí, lze zařadit po obilovině, doporučený
výsevek 3,5 - 4,5 MKS/ha
Morforegulátory: lze doporučit v nižší dávce ke stabilizaci výnosu
Fungicidní ošetření: odrůda vhodná pro pěstování s nižší mírou
chemické ochrany, zásah zaměřit proti fuzariózám klasu (T3)
Registrace: ČR 2012, Rakousko 2011
Udržovatel: B.V. Landbouwbureau Wiersum, Nizozemsko
Právně chráněná odrůda
10,5
Výnos (t/ha)
P Š ENICE O Z I M Á HE W ITT
osná
n
ý
v
áa
ice
zdravmná pšen
kr
HEWITT C
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované odrůdy,
kvalita C, výsledky 2009-2011, neošetřená varianta
9,5
8,5
7,5
KVO
HEWITT
KWS Ozon
ŘVO
Tiguan
OVO+BVO
Biscay - kontr.
(Zdroj: Nově registrované odrůdy 2012, ÚKZÚZ)
CARROLL C
Přednosti:
 z
dravá odrůda s vysokými výnosy, nepoléhá
 o
drůda registrovaná na výrobu oplatek (kvalita CK)
 v
hodná pro intenzivní i extenzivní způsob pěstování
,
u˚ da
r
d
o
á
krmno nasype
c
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, snese i méně
intenzivní podmínky
Setí: v první polovině agrotechnické lhůty, lze zařadit po obilovině
a kukuřici, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Registrace: ČR 2011
Udržovatel: B.V. Landbouwbureau Wiersum, Nizozemsko
Právně chráněná odrůda
připravujeme
GORDIANc
Přednosti:
 p
řipravovaná novinka v nabídce krmných pšenic
 s
kvělé výnosy také u neošetřené varianty pěstování
 v
ynikající zdravotní stav, perfektní přezimování (7,5 !!)
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná nepotravinářská odrůda
• původ: Tulsa x Ellvis
• nižší rostliny s vysokou odolností k poléhání
• rostliny s nižší odnoživostí
• odrůda má velmi dobré přezimování
• vynikající zdravotní stav: velmi dobrá odolnost k padlí,
braničnatce, rzem, běloklasosti a fuzáriím v klasu
• střední až nižší HTZ
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
Setí: raný až běžný termín setí, zařazení po obilovině a kukuřici je
možné, výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Fungicidní ošetření: díky výbornému zdravotnímu stavu dosahuje
vysokých výnosů také při nízké chemické ochraně
Registrace: ČR - 3. rokem ve zkouškách ÚKZÚZ, Německo 2013
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, Německo
ný
výbotrní stav
o
zdrav
P Š ENICE O Z I M Á CARROLL , G OR D IAN
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná krmná odrůda
• původ: LW 91W85-1 x Biscay
• rostliny nízké až středně vysoké bez sklonu k poléhání
• silně odnožující odrůda
• nižší odolnost k vymrzání
• výborný zdravotní stav, vysoká odolnost k padlí, rzi a fuzáriím
v klasu
• nižší HTZ
7
7
8
5
4
8
7
9
ETANA A
ZEPPELIN A
PRINCEPS A
KERUBINO A
EUROFIT A
HEWITT C
CARROLL CK
GORDIAN C
Přezimování
9-1
8
2
4
6
5
7
8
8
5
8
8
7
6
6
6
7
6
7
Padlí
travní, list
9-1
P Š ENICE O Z I M Á
6
JB ASANO A
Odolnost
k poléhání
9-1
Pšenice ozimá, zdravotní stav
8
7
7
6
7
6
8
7
7
Padlí
travní, klas
9-1
6
6
6
5
5
4
6
6
5
Listové
skvrnitosti
9-1
8
7
7
6
6
7
7
7
6
Braničnatka plev.,
klas 9-1
Rez
pšeničná
9-1
8
8
8
6
5
4
6
6
5
Rez
plevová
9-1
7
9
6
8
5
7
9
9
9
Rez
travní
9-1
7
8
8
7
4
7
6
7
3
8
8
8
6
6
8
8
8
8
Běloklasost
9-1
Fuzária,
klas
9-1
8
7
7
8
8
7
8
8
7
Plíseň
sněžná
9-1
5
6
7
7
4
6
8
8
8
9 - vysoká odolnost, 1 - náchylná odrůda
SATURN
ranýnosný
vý
supejrecˇmen
VÍCEŘadý
Přednosti:
 nová odrůda s velmi vysokými výnosy při intenzivním
způsobu pěstování
 uvedená na Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2013
jako předběžně doporučená
 v
elmi vysoký počet produktivních stébel
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
Setí: standardní výsevní termín a výsevek 3,5 - 4,0 MKS/ha
dle pěstitelské oblasti, termínu a podmínek
Hnojení dusíkem: dávka v rozmezí 60 až 100 kg N
Morforegulátory: Cerone 480 SL v dávce 0,75 – 1 l nebo Terpal C
v dávce 1,5 - 2,5 l v závislosti na růstové fázi v době aplikace
Fungicidní ošetření: zaměřit na listové skvrnitosti a rzi
Registrace: ČR 2012, Německo 2010
Udržovatel: Saatzucht J. Breun GdbR, Německo
Právně chráněná odrůda
Výnos zrna, ječmen ozimý, nově registrované odrůdy
víceřadých odrůd, výsledky 2010-2012, ošetřená varianta
115
Výnos (%)
j e č m e n o z i m ý s at u r n
Vlastnosti, zdravotní stav:
• raný až poloraný víceřadý ječmen
• původ: Br 4292c x Carola
• nízké, silně odnožující rostliny se střední odolností k poléhání (6,6)
• nižší HTS
• vysoký počet produktivních stébel zajišťuje nadstandardní výnosy
• středně odolná proti většině chorob: padlí travní, rez ječná,
rhynchosporiová skvrnitost, fuzária v klasu, méně odolná proti
napadení komplexem hnědých skvrnitostí
• dobrý stav po zimě (7,4), podle testů ÚKZÚZ odolná až středně
odolná proti vymrzání
• dosahuje velmi vysokých výnosů zrna v ošetřené variantě
a vysokých výnosů v neošetřené variantě pěstování
• velmi dobrá odolnost k podrůstání (8,2) usnadňuje sklizeň
110
105
100
95
(Zdroj: Nově registrované odrůdy 2012, ÚKZÚZ)
BREUNSKYLIE
DVOUŘadý
Přednosti:
 odrůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 2013
 velmi vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna
 výborná kvalita: nejvyšší obsah N–látek v sušině
s
zrno litou
é
k
l
e
v u kva
no
výbor
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná dvouřadá odrůda
• původ: (Br.2560e23 x Intro) x Br.2708c5
• středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání
• nižší odnoživost
• velmi vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna
• velmi dobrý zdravotní stav
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda je využitelná ve všech oblastech pěstování
Setí: standardní termín setí dle výrobní oblasti,
výsevek v rozmezí 3,5 až 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: celková dávka dusíku je 60 – 100 kg/ha,
rozdělená do 2 – 3 termínů
Morforegulátory: aplikace nutná
Registrace: ČR 2008, Maďarsko 2007
Udržovatel: Saatzucht J. Breun GdbR, Německo
Právně chráněná odrůda
Saturn
Breunskylie
Padlí travní
7,5
6,6
Rez ječná
6,6
7,1
Hnědá skvrnitost
5,1
5,2
Rhynchosporiová skvrnitost
7,5
6,3
Fuzária v klase
6,4
6,9
Nespecifické skvrnitosti
6,3
6,9
Stav po zimě 2011/12
(polní hodnocení)
7,2
6,2
Mrazuvzdornost (dle testů)
s-o
s
N
85
96
O
89
97
Obsah N-látek v sušině (%)
11,5
12,4
Obsah škrobu v sušině (%)
60,7
60,7
Objemová hmotnost (g/l)
646
688
Hmotnost tisíce zrn (g)
44
57
Odolnost proti chorobám (9-1):
Kvalita zrna:
Podíl předního zrna (%)
(Zdroj: SDO 2013, výsledky 2009-12, ÚKZÚZ)
Vysvětlivky:
Mrazuvzdornost (dle testů) Varianta pěstování
o = odolná, s = středně odolná
N = neošetřená, O = ošetřená
j e č m e n o z i m ý b r e u n sk y l i e
Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého
cando
ehne
l
o
p
e
n asype
an
tritikale
Přednosti:
 jistota výnosu s výbornou kvalitou zrna
 jedna z nejnižších odrůd v sortimentu, nepoléhá
 výborné přezimování
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná odrůda
• původ: Caio x Ekono
• nízké nepoléhavé rostliny
• středně velké zrno
• velmi dobrá kvalita zrna, vysoký obsah škrobu, odrůda vhodná
k pěstování na výrobu bioetanolu
• zdravotní stav na dobré úrovni, střední odolnost ke všem
důležitým chorobám, nižší odolnost proti napadení komplexem
listových skvrnitostí
• odrůda s velmi dobrou odolností proti vyzimování
tritikale ozimé cando
Pěstitelská doporučení:
Využití: plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
Setí: střední termín výsevu, výsevek v rozmezí 3,2 až 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: regenerační dávka 80 kg N, aplikace ve dvou
termínech, 40 kg co nejdříve, 40 kg asi po 3 týdnech, produkční
40 kg na začátku sloupkování, celkovou dávku N lze výrazně zvýšit
Morforegulátory: použít ve střední dávce jen u silných porostů
při vysoké intenzitě pěstování
Fungicidní ošetření: potřebné pouze při silném tlaku chorob,
jedna aplikace prospěšná
Registrace: ČR 2008, Německo 2007, Francie 2007, Švédsko 2007
Udržovatel: SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Právně chráněná odrůda
E
E
A
A
A
A
A
A
C
CK
C
ENERGO
ESTEVAN
JB ASANO
ETANA
ZEPPELIN
PRINCEPS
KERUBINO
EUROFIT
HEWITT
CARROLL
GORDIAN
2ř.
BREUNSKYLIE
středně rané
středně raný
raný
středně raná
středně raná
polopozdní
středně raná
polopozdní
středně raná
polopozdní
polopozdní
středně raná
středně raná
raná
raná
Ranost
97
96
84
72
93
90
105
97
100
89
89
95
vysoký
vysoký
střední
Vzrůst
(cm)
42,0
57,0
44,0
41,0
40,4
45,0
45,0
44,0
47,7
45,8
46,6
47,2
vysoká
vysoká
střední
HTZ (g)
střední
nižší
běžný
běžný
běžný
raný - běžný
střední
až nižší
vysoká
raný - běžný
raný - běžný - pozdní
střední
až nižší
vysoká
běžný - pozdní
střední
raný - běžný
raný - běžný
střední
až nižší
vysoká
raný - běžný
raný - běžný
raný - běžný
raný - běžný - pozdní
běžný - pozdní
běžný - pozdní
Doporučený termín výsevu
střední
střední
střední
silná
střední
střední
Odnoživost
PĚ S TITEL S K Á D OPORUČEN Í
CANDO
Tritikale ozimé
6ř.
SATURN
Ječmen ozimý
E
ARKTIS
Pšenice ozimá
Kvalita
Pěstitelská doporučení
3,2 - 4,0
3,5 - 4,0
3,5 - 4,0
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0
3,5 - 4,5
3,0 - 4,2
3,5 - 4,7
3,5 - 4,5
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0
2,5 - 3,5
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0
3,2 - 4,0
Doporučený
výsevek
(MKS/ha)
ano
ano
ano
(ano)
ano
ano
ano
ano
ano
(ano)
(ano)
ano
ano
ano
ano
Setí po
obilnině
ne
ne
ne
(ano)
(ano)
(ne)
ano
ano
(ne)
(ne)
(ne)
ne
ano
ano
ano
Setí po
kukuřici
nižší
vyšší
nižší
vysoká i nižší
vysoká
vysoká
vysoká i nižší
vysoká i nižší
nižší až
střední
nižší
vysoká i nižší
střední
vysoká
vysoká
nižší
ano
ano
střední
vysoká i nižší
vysoká i nižší
nižší až
střední
střední
vysoká
střední
vysoká
střední až
vysoká
Doporučená
intenzita
pěstování
ano
ano
střední
střední
Potřeba
regulace
růstu
B O R, s. r. o.
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň,  465 461 751
ODDĚLENÍ OSIV - ČSO CHOTIMĚŘ
Chotiměř 7, 346 01, Horšovský Týn  379 428 526, fax: 379 428 527
Dr. Ing. Ivo Sedláček  604 221 991
e-mail:
vedoucí, odborné poradenství
Miroslav Bozděch
 604 290 034
vedoucí ČSO
Bc. Gabriela Mlnaříková
 603 544 698 objednávky osiv, fakturace  379 423 855
Marie Kellnerová
objednávky osiv, fakturace
 379 428 526
[email protected]
Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.
regionální poradce pro Moravu
Ing. Anna Poubová regionální poradce pro Čechy
 734 641 045 [email protected]
 603 252 986 [email protected]
Obchodní zástupci
1. P
avel Novák 2. Ing. František Lüftner 3. Bc. Miloslav Jiroušek  603 151 300  603 239 981  605 229 303 [email protected]
[email protected]
[email protected]
4. Ladislav Ulrych 5. Pavlína Kubíčková 6. Ing. Milan Dostál  737 273 549  605 224 715  603 459 669 [email protected]
[email protected]
[email protected]
7. Jarmila Ostřanská 8. Lucie Stejskalová 9. D
r. Ing. Igor Mazal 10. Ing. Marie Zvěřinová  603 274 547  602 546 434  737 220 025  603 239 982 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
11. Ing. Lenka Stemberková 12. Ing. Václav Trávníček 13. Bc. Libor Mastný
 731 134 123  734 642 964  604 229 699
[email protected]
[email protected]
[email protected]
LIBEREC
ÚSTÍ NAD LABEM
KARLOVY VARY
2
3
1
PLZEŇ
13
12
www.bor-sro.cz
[email protected]
HRADEC KRÁLOVÉ
5
11
6
JIHLAVA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
[email protected]
4
PARDUBICE
PRAHA
[email protected]
10
BRNO
7
9
8
OLOMOUC
ZLÍN
OSTRAVA
Download

E - BOR , sro