Státní rostlinolékařská správa. Chceme vám
však touto cestou ulehčit a zjednodušit orientaci
při výběru přípravků s uspokojivou účinností odzkoušenou ve svazových poloprovozních
pokusech anebo těch, které jsou již vámi
odzkoušené a ověřené ve vlastní praxi
(měřítkem zde je uspokojivý efekt a rozsah
použití).
Dáváme vám zde informaci i o
přípravcích nově registrovaných nebo v
registraci. Orientačně zde uvádíme i ceny
(v jednotlivých regionech a akcích se mohou
lišit), takže se při výběru budete moci
rozhodovat nejen podle účinnosti, ale také podle
ekonomiky ošetření.
Stanovisko uvádí pouze základní,
rámcové návody. Při aplikaci se musíte řídit
platným „Seznamem“ a údaji na etiketách,
obalech nebo příbalové dokumentaci!
Chceme vás opět upozornit i na to, že
používání
registrovaných
přípravků
(registrovaných kombinací) a registrovaných
dávek, včetně správně vedené povinné
evidence, je součástí kontrol dodržování zásad
správné
zemědělské
praxe
(crosscompliance) pro přiznání dotací. Proto je třeba
vždy správně určit a zapsat proti jakému
škodlivému činiteli je aplikace zaměřena. V
případě potřeby neváhejte a kontaktujte svého
regionálního agronoma.
Vážení spolupracovníci - členové Svazu,
i pro sezónu 2013/2014 si vám
dovolujeme předložit „Stanovisko Svazu
pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům“,
které lze využít k usnadnění rozhodování při
regulaci škodlivých činitelů v porostech řepky,
slunečnice, hořčice a máku.
Jak jsme vás již informovali na jarních
seminářích SPZO, platí od 1.1. 2014
VYHLÁŠKA č. 205 ze dne 6. června 2012 o
obecných zásadách integrované ochrany
rostlin. Tato vyhláška, průvodce kontrolním
systémem a kontrolní list jsou k dispozici na
webu Ústředního kontrolního zemědělského
ústavu, případně na webových stránkach
ministerstva zemědělství – www.eagri.cz.
Vše podstatné o této vyhlášce jsme již
uvedli i ve Sborníku k jarním seminářům,
který je možné najít na www.spzo.cz.
Zvyšující se plocha řepky vyvolává
změny v rozšíření a intenzitě výskytu
jednotlivých chorob a škůdců. Proto jsme do
stanoviska zařadili i výsledky některých pokusů
z posledních let. Část výsledků pokusů byla
získána za podpory grantů NAZV QG 50107 a
QJ 1310227.
Protože nám jde rovněž o ekologickou a
ekonomickou stránku ochrany, aktualizovali
jsme i v letošním roce historii ochrany a
agrotechnické - preventivní zásady ochrany.
Stanovisko
v žádném
případě
nenahrazuje platný „Seznam registrovaných
přípravků na ochranu rostlin“, který vydává
Přejeme vám další úspěšný rok při pěstování
olejnin.
OBSAH
POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY
2
MOŽNOSTI REGULACE PLEVELŮ V ŘEPCE
4
ŠKŮDCI ŘEPKY OLEJNÉ
17
REGULACE RŮSTU ŘEPKY OLEJNÉ
35
CHOROBY ŘEPKY OLEJNÉ
43
STIMULACE, LISTOVÁ HNOJIVA
50
SMÁČEDLA VHODNÁ DO ŘEPKY
56
REGULACE DOZRÁVÁNÍ
57
PŘEHLED NÁHRADNÍCH PLODIN PO OŠETŘENÉ A ZAORANÉ OZIMÉ ŘEPCE
61
FENOLOGICKÁ STUPNICE RŮSTOVÝCH FÁZÍ ŘEPKY OZIMÉ
62
1
POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY
Ceny přípravků jsou orientační podle ceníků
2014, ale mohou se podle regionů, odebraných
množství a nabídkových akcí (balíčků), lišit.
při použití protiúletových trysek s 75%
redukcí úletu)/0 (vzdálenost v m od okraje
při použití protiúletových trysek s 90%
redukcí úletu).
TERMÍN A OPAKOVÁNÍ APLIKACE

PRZS - před zasetím plodiny se
zapravením

PRE - preemergentně - od zasetí do vzejití
plodiny

POST - postemergentně - po vzejití plodiny

CPOST - časně postemergentně

(TM) tank-mix - směs dvou a více
přípravků

Aplikace max. – maximální počet aplikací

OOP - ostatní ošetřené plochy

U nových registrací je novinkou, že je
rozšířen počet aplikací za celou sezónu do
plodiny
(př.
na
konkrétního
škůdce/chorobu max. 1x, ale na konci
etikety je dopsáno max. 3x za celou
sezónu)


Pozor: ochranné vzdálenosti se mohou
lišit i mezi jarní a ozimou formou řepky!

Výklad vět SPe1, SPe2, SPe3 se může
v závislosti od doby registrace přípravku
měnit.
SPe2 - Za účelem ochrany vodních
organismů přípravek neaplikujte na
půdách... (viz etiketa přípravku).


Výklad těchto vět a dalších je v stanovisku
z prostorových důvodů omezen, a proto
doporučujeme
navštívit
stránky
www.srs.cz, kde se mohou všechna
omezení nastudovat.

Před
aplikací
přípravků
prostudujte etiketu přípravku.
ZÁSADY OCHRANY VČEL

Výňatky z VYHLÁŠKY č. 90/2002 Sb.
ministerstva zemědělství ze dne 26. února
2002,
kterou
se
stanoví
opatření
k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při
používání přípravků na ochranu rostlin.
Další omezení a nové označení přípravků
vyplývají ze ZÁKONA č. 326/2004.

V současnosti se chystá novela vyhlášky o
ochraně včel č. 327/2004, její doplněná
verze č. 33/2012 je již v platnosti.
Doporučujeme
proto
pěstitelům
a
zainteresovaným osobám tuto novelu
sledovat a vznášet faktické připomínky před
jejím přijetím. Mohlo by se stát, že zásadně
ovlivní spektrum přípravků použitelných na
ochranu porostů polních plodin.
POR – přípravek na ochranu rostlin
SOUBĚŽNÉ DOVOZY


Svaz nemá žádné zkušenosti s přípravky
označovanými jako souběžné dovozy
přípravků podle § 53 zákona č. 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči.
Proto doporučujeme ošetření přípravky
řádně zaregistrovanými a vyzkoušenými na
našich členských podnicích.
PROTIÚLETOVÁ OPATŘENÍ U POR*

Do stanoviska jsme k přípravkům doplnili
řadu omezení při jejich aplikacích.

U sloupce SP1-SP2-SP3 např. modelově u
insekticidních aplikací do řepky na jaře
máme u přípravku Alfametrin - sérii čísel
10/5/3/0 m. Znamená to: 10 (vzdálenost v
m od okraje bez použití protiúletových
trysek)/5 (vzdálenost v m od okraje při
použití protiúletových trysek s 50%
redukcí úletu)/4 (vzdálenost v m od okraje
pečlivě
Rozdělení rostlin
2

Kvetoucí porost: společenstvo rostlin v
němž na jednom čtverečním metru jsou v
době ošetření přípravkem průměrně více než
dvě kvetoucí rostliny.

Rostliny navštěvované včelami: kvetoucí
rostliny nebo stromy a jiné dřeviny s
výskytem medovice nebo jiných sladkých
tekutin vylučovaných těmito rostlinami
(dále jen „medovice”).
Rozdělení přípravků

snůšky, sledovatelný ze země zrakem a
sluchem.
Přípravky pro včely zvlášť nebezpečné
(SPe8. nebo J) - nesmí být aplikovány na
rostliny navštěvované včelami.

Možné příčiny poškození včelstev:
1. úlet postřikové jíchy na kvetoucí
necílové rostliny (javory, vrby, jívy)
ošetřovaného
2. zaplevelení
kvetoucími pleveli
porostu
3. rozkvět ošetřené kultury (řepka) nebo
plevelných rostlin v době trvání
reziduální toxicity přípravku
Pozor! Při použití tank-mixu
se škodlivost pro včely
automaticky o stupeň zvyšuje
= TM pro včely nebezpečný
(SPe8), pokud není v etiketě
napsáno jinak!
4. reziduální zbytky v postřikovači

3. lze aplikovat po ukončení denního letu
včel, a to nejpozději do dvacáté třetí
hodiny každého dne.
Přípravky pro včely relativně neškodné
(PR) – přijatelné riziko - nemají v aplikaci
legislativní omezení, ovšem jen pokud
jejich použití plně respektuje podmínky
stanovené v rozhodnutí o registraci a
schválený návod k použití. Praxi lze
doporučit i tyto přípravky aplikovat až
po skončeném letu včel.
Přípravky pro včely nebezpečné (SPe8
nebo Š) - nesmí být aplikovány v době,
kdy včely létají:
1. na rostliny navštěvované včelami.
2. letecky na pozemcích, přes které
probíhá hromadný let včel za zdrojem
Tabulka označení přípravků vzhledem k ochraně včel
Zákon 326/2004
Stanovisko
SPe8.
J
pro včely jedovatý (zvláště nebezpečný)
SPe8
Š
pro včely škodlivý (nebezpečný)
N
pro včely relativně neškodný
Klasifikace dle registru
použití přípravku se řídí vyhláškou 327/2004 Sb.
NK
--
přípravek není klasifikován (vyloučené zasažení
včel) – nevyžaduje klasifikaci
EV
-
expozice necílových přípravků vyloučena
PR
přijatelné riziko
včel. Úly musí být nejméně 5 dnů po aplikaci
přípravku odvezeny nebo zakryty.
U přípravků je potřeba rozlišovat první dvě
kategorie jedovatosti přípravku, liší se
jenom tečkou na konci a to:
SPe8 - za účelem ochrany včel a jiných
hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí
rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku
vyskytují kvetoucí plevele. Lze aplikovat po
ukončení denního letu včel, a to nejpozději do
23. hodiny.
SPe8. - za účelem ochrany včel a jiných
opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3 dny
před kvetením, v době mimo letovou aktivitu
3
MOŽNOSTI REGULACE PLEVELŮ V ŘEPCE
spolehnout na takovou možnost, že by se svízel
na pozemku nevyskytnul.
Heřmánkovité plevele se na rozdíl od
svízele vyskytují ve škodlivé míře pouze na
některých pozemcích a mnohdy bývají
situovány jen do okrajových částí.
V posledních několika letech se převážně
v teplejších oblastech zvýšil výskyt a škodlivost
máku vlčího a pochybného a úhorníku
mnohodílného, které patří také k velmi
vzrůstným a škodlivým plevelům s vysokým
rozmnožovacím
potenciálem.
Vážnější
problémy v ochraně nepůsobí chundelka
metlice, především z důvodu vysoké citlivosti
prakticky ke všem používaným půdním
herbicidům.
Vytrvalé plevele, z nichž nejrozšířenější
jsou pýr plazivý a pcháč rolní, bývají
dlouhodobějším problémem v osevním postupu,
jejich hubení v porostu řepky je nákladnější než
v jiných plodinách, avšak při vyšším výskytu je
ochrana proti nim účelná.
Zvláště do
okrajových částí pozemků pronikají některé
dříve ruderální druhy - pelyněk černobýl, jedno
- dvouletá locika kompasová a přezimující až
dvouletý jedovatý plevel bolehlav plamatý.
Potíží je, že tyto vytrvalé druhy (zvláště pcháč a
pelyněk) regenerují a nastupují do vegetace
poměrně pozdě na jaře, v době vysoké
pokryvnosti řepky a herbicidní ochrana není
proto snadná.
Velmi často se lze setkat i s výskytem
některých zástupců jarních plevelných druhů
– především merlíku bílého, laskavce
ohnutého, opletky obecné a ježatky kuří
nohy. Podzimní výskyt můžeme zpravidla
tolerovat, neboť s příchodem prvních mrazíků
tyto plevele zastavují růst a nepřezimují. K jarní
vlně vzcházení dochází pouze v prořídlých
porostech, často až po odkvětu, kdy už bohužel
není ochrana možná a pozdní zaplevelení může
velmi zkomplikovat sklizeň.
V případě silného pozdního zaplevelení
doporučujeme provést desikaci porostu před
sklizní.
Rozšíření a význam plevelů v řepce ozimé
Řepka má poměrně silnou konkurenční
schopnost vůči plevelům, avšak z důvodu
letního výsevu umožňujícího intenzivní
vzcházení plevelů a nejdelší vegetační doby ze
všech plodin, ji není schopna bez správně
načasované ochrany uplatnit. Volba metod
a prostředků ochrany musí být koncipována
s cílem ochránit řepku před konkurencí plevelů
s mnohdy
rozdílnými
ekologickými
vlastnostmi, kvůli čemuž se škodlivě uplatňují
v různých obdobích vegetace a vyžadují
specifický přístup při rozhodování o volbě
ochrany a jejím správném načasování.
Z hlediska dynamiky růstu a nástupu
škodlivosti můžeme plevele v řepce rozdělit do
několika skupin.
Počátek vegetace
Na počátku vegetace v podzimním období
může způsobit nejvíce škod výdrol předplodin
a plevele spodního patra. Mezi nejškodlivější
druhy této skupiny patří ptačinec prostřední,
rozrazil perský a břečťanolistý, violka rolní a
trojbarevná, penízek rolní, kokoška pastuší
tobolka, případně i některé další. Prakticky
nemožné je v řepce úplné hubení violek.
Vzhledem k vysokému podílu řepky a obilnin
v osevních postupech se početnost violek stále
zvyšuje, a zasluhují proto zvýšenou pozornost
nejen v řepce, ale především v jiných plodinách,
kde jsou snadněji hubitelné. Na kokošku pastuší
tobolku a penízek rolní účinkují velmi dobře
přípravky obsahující úč.l. clomazone.
Jarní a letní vegetace
V jarní a letní části vegetace nastupuje
škodlivost vzrůstnějších plevelů, které mají
sice počáteční (podzimní) nárůst pokryvnosti
pomalý, avšak v druhé polovině vegetace u nich
začíná fáze dynamického prodlužovacího růstu
a s ním spojené silné konkurenční schopnosti.
Téměř ve všech oblastech je nutno počítat s
výskytem svízele přítuly a větším či menším
výskytem „heřmánkovitých“ plevelů.
Oba
jmenované
plevele
jsou
nejškodlivějšími druhy v řepce a ochrana proti
nim musí být prováděna prakticky ve všech
porostech. Ochrana proti svízeli tvoří základ ve
všech porostech řepky a prakticky se nelze
Agrotechnická opatření proti zaplevelení
porostu řepky
Zařazení řepky v osevním postupu,
termín výsevu a způsob zpracování půdy jsou
4
velmi významnými prvky v regulaci
zaplevelení a bezprostředně ovlivňují
jak zaplevelení, tak účinnost ochrany.
Základní
agrotechnika
má
vliv
především na:

dlouhodobé
utváření
zásoby semen plevelů,

výskyt zaplevelujících kulturních
rostlin
ze
sklizňových
ztrát
předplodin,

půdní strukturu
poměry v půdě,

délku a využití meziporostního
období,

obsah organické hmoty v půdě a
množství posklizňových zbytků,

vzcházivost
početnost,

vzcházivost řepky, její růst a
konkurenční schopnost.
a
plevelů
půdní
vlhkostní
a
jejich
Herbicidní ochrana řepky proti
plevelům – podzimní ošetření

Proti jednoletým plevelům se
převážně používají preemergentní
herbicidy.
Možné kombinace herbicidů v řepce
svízel
heřmánkovité
Butisan Star, Max Raptor
Command 36 CS
Butisan 400 SC
Brasan 540 EC
Teridox
Reactor 360 CS
Butisan Duo
Galera podzim*
Butisan Max, Cleravis
* pro posílení účinnosti Galery podzim
na svízel aplikovat clomazone preemergentně
na heřmánkovité je možné kombinovat s přípravky s
metazachlorem aplikovanými pre- i postemergentně
Další možné kombinace
svízel
svízel
Butisan 400 SC
Successor 600
Brasan 540 EC
Autor
Command 36 CS
Fuego
Cirrus
Salsa 75 WG
Commpas
Sultan 50 SC
Pertus
Quiz
Reactor 360 CS
Teridox
Clomate
Somero
Rapsan 400 SC
Devrinol 45 F
Butisan Duo, Max Raptor
 Zvláště nebezpečný plevel je svízel přítula.
Při jeho vysokém výskytu používejte
nejúčinnější herbicidy pro dané podmínky.
 Dávka
vody
u
preemergentních
přípravků by měla být dle vlhkosti půdy
250 - 400 l/ha, dávky nedoporučujeme
snižovat ani při nedostatku času.
 Heřmánkovité plevele (ale
rdesna, chrpu a jiné) lze hubit
vzejitím řepky, ale také po
podzim i na jaře, pokud
povětrnostní podmínky dovolí).
 U preemergentních herbicidů dochází ke
snížení
účinnosti
při
hrudovitosti
pozemku a nedostatku vláhy, ale i při
velkém množství posklizňových zbytků,
především při bezorebných systémech.
i merlíky,
nejen před
vzejití (na
to ovšem
 Při tank-mixu se obvykle
jednotlivých komponentů snižuje.
 Výdrol způsobuje velmi vážné škody již na
podzim. Doporučujeme proto ošetřovat co
nejdříve po vzejití, optimálně ve fázi 2 - 3
listů. Na jaře se provádí již pouze opravné
zásahy při selhání podzimní ochrany.
 Při silném výskytu
vzcházení výdrolu se
aplikací graminicidu.
dávka
 Růstové herbicidy (listové) – potřebují
pro svou účinnost vyšší teplotu než 12 °C.
 Na těžkých půdách je vhodné používat
vyšší hranici dávky herbicidů. Na lehkých
půdách za mokra doporučujeme používat
méně fytotoxické herbicidy.
a etapovitém
osvědčuje sled
 Pýr je také vhodnější hubit na podzim,
do jara je silnou konkurencí řepky.
 Pozor – u některých odrůd se při pozdním setí
a vyšších srážkách může projevit zvýšená
citlivost na některé herbicidy (viz Stanovisko
k odrůdám).
 Pcháč lze chemicky hubit pouze po vzejití
řepky.
5
Charakteristika herbicidů dle účinku




jednoděložné a dvouděložné plevele (vč.
výdrolu obilnin) v průměru ve fázi dvou
pravých listů, velmi široké spektrum
účinku, dvouděložné plevele včetně
brukvovitých, jednoděložné plevele včetně
výdrolu obilnin, aplikace společně se
smáčedlem Dash HC.
Autor, Butisan 400 SC, Fuego, Rapsan
400 SC, Sultan 50 SC, Quiz - kořenový a
částečný listový příjem, spolehlivá účinnost
při termínu aplikace od preemergentní až do
fáze děložních listů plevelů. Účinek na
heřmánkovité plevele, hluchavky, ptačinec,
rozrazil, úhorník, chundelku. Bezpečné pro
následné plodiny.
Brasan 540 EC - příjem kořeny a klíčky
plevelů, účinek na široké spektrum plevelů,
zejména chundelku, svízel, heřmánky,
úhorník mnohodílný, hulevník lékařský,
hluchavku nachovou, kokošku, ptačinec,
penízek a další. Pozor u mělkého setí
(1 cm) a lehkých půd – po silných srážkách
může kvůli obsahu účinné látky clomazone
nastat
dočasné
vybělení.
Proto
doporučujeme minimální hloubku setí 2 cm
a
setí
přednostně
v první
části
agrotechnické lhůty.
Butisan Duo - kořenový i listový příjem,
spolehlivá účinnost ve fázi děložních listů
plevelů, menší závislost na půdní vlhkosti,
žádné nebezpečí pro následné plodiny,
účinek
na
jednoleté
jednoděložné,
heřmánkovité plevele, penízky, kokošky
kakosty, hluchavky, ptačinec, rozrazil,
úhorník, chundelku, vedlejší účinek na
výdrol obilnin.
Butisan Star, Max Raptor - kořenový i
listový příjem, spolehlivá účinnost ve fázi
děložních listů plevelů, bezpečné pro
následné plodiny, účinek na heřmánkovité
plevele, hluchavky, ptačinec, rozrazil,
úhorník, chundelku. Velmi účinný na svízel
- nejlépe na klíčící.

Butisan Max - kořenový i listový příjem,
malá závislost na půdní vlhkosti, spolehlivá
účinnost ve fázi děložních listů plevelů,
bezpečné pro následné plodiny, vyšší
účinek na kakosty, penízek, kokošku,
heřmánkovité plevele, hluchavky, ptačinec,
rozrazil, úhorník, chundelku. Velmi účinný
na svízele - nejlépe na klíčící, vedlejší
účinek na výdrol obilnin.

Cleravis - kořenový i listový příjem, malá
závislost na půdní vlhkosti, široké aplikační
okno - ideálně v době, kdy jsou
6

Cirrus, Clomate, Command 36 CS,
Commpas, Pertus, Reactor 360 CS základ pro kombinace, výborný zejména
proti svízeli, velmi dobrý na kokošku
pastuší tobolku a penízek rolní, ve vyšších
dávkách i na další plevele. Pozor u mělkého
setí (1 cm) a lehkých půd – po silných
srážkách může nastat dočasné vybělení, na
těžších humózních půdách je vhodné využít
horní registrovanou dávku 0,25 l/ha.

Devrinol 45 F - dobrá účinnost na
heřmánky, mák vlčí, ptačinec, hluchavky,
výborný na některé trávy (chundelka,
lipnice), potlačuje výdrol obilnin. Omezený
výběr náhradních plodin v případě zaorání
řepky.

Galera - vysoce selektivní ošetření proti
nejnebezpečnějším
plevelům
v řepce.
V jarním období spolehlivě v porostu řeší
heřmánkovec, svízel, pcháč, mléče, chrpu a
další plevele. Možnost TM s Nurelle D,
Rafanem, Garlandem Forte nebo Lynxem.

Galera Podzim, 3 účinné látky, částečná
účinnost i na problematické plevele –
violku, kakost, vlčí mák, zemědým.

Salsa 75 WG - kořenový i listový příjem.
Herbicid se širokým aplikačním oknem spolehlivě účinkuje na klíčící plevele až do
fáze dvou pravých listů. V plné dávce hubí
kakosty, heřmánky, ptáčinec, merlíky,
úhorník a jiný brukvovitý plevel. Aplikace
společně se smáčedlem Trend 90 od
děložních lístků řepky na vyrovnané
porosty (CPOST, POST v TM s partnery
dle plevelního spektra). Nebo jako oprava
PRE aplikací. Aplikace na již vzešlé
porosty řepky.

Somero, Successor 600 - obsahují úč.l.
pethoxamid, která je přijímána přes kořeny,
hypokotyl i listy plevelných trav a
širokolistých plevelů, bezpečné pro
 Teridox 500 EC - spolehlivá účinnost až
do fáze děložních listů plevelů, výborná
selektivita k řepce, široké spektrum plevelů
včetně účinku na heřmánkovité, chundelku,
kokošku, hluchavky, laskavce, mák vlčí,
merlíky, ptačinec, jílky, lipnici, zemědým,
rozrazil, rdesna, výrazný vedlejší účinek na
pýr, žádné omezení pro následné plodiny.
následné plodiny, vhodné jako přerušovač
do antirezistentních programů, účinek na
chundelku, lipnici, heřmánkovité, rmeny,
hluchavky, rozrazily, pomněnku rolní,
ptačinec, úhorník, chrpu. V kombinaci
s Commandem, Brasanem účinnost na
svízel, penízek a violky či s Galerou
podzim účinnost na svízel, pcháč, merlíky,
durman.
Doporučené herbicidy a jejich kombinace pro podzimní ošetření ozimé řepky (s účinností na
heřmánky i na svízel)
Přípravek
l/ha
Kč/ha
AUTOR1 + GALERA
PODZIM
1
Autor lze zaměnit i za
jiné přípravky
s ú.l. metazachlor
1,2 + 0,3
Poznámka
-
dělená aplikace PRE Autor a POST
Galera Podzim, široké spektrum plevelů
jedno - a dvouděložných, violky, merlíky,
kakosty
-
CPOST, tank-mix, flexibilní odplevelení
po vzejití řepky
1 820
1,5 +
0,6 na těžké a
0,8 na lehké
1 305 + 475 634
-
široké spektrum plevelů, účinný na
úhorník, na lehkých půdách možná
fytotoxicita
BRASAN + BUTISAN
400 SC1
1,5 - 1,8 +
0,75 - 1
1 305 – 1 566
+ 531 - 708
-
široké spektrum plevelů včetně svízele a
brukvovitých plevelů
BRASAN 540 EC +
SUCCESSOR 600
1,25 + 1,25
1 907
(TM) PRE, široké spektrum plevelů
včetně svízele a úhorníku
-
Successor – max. 1x
BRASAN 540 EC +
AUTOR
BRASAN 540 EC +
SUCCESSOR 600
BRASAN +
SULTAN 50 SC
BRASAN
+ TERIDOX 500 EC
2,0 + 1,5 2,0
1 740
+ 983 - 1 310
-
PRE Brasan, CPOST Successor - u silně
zaplevelených pozemků úhorníkem
mnohodílným na těžkých půdách
1,5 + 0,6 na
těžké a 0,8 na
lehké
1 305 + 537 716
-
(TM) PRE široké spektrum plevelů, na
středních a lehkých půdách
-
(TM) PRE, široké spektrum plevelů, 0,8 l
Teridoxu při vyšším zaplevelení
heřmánkovitými
-
Teridox – max. 1x
-
TM PRE, široké spektrum plevelů včetně
svízele, heřmánkovitých, kakostů a
brukvovitých plevelů
Reactor - max. 1x
1,5 + 0,5
1 640
(balíčková cena)
BUTISAN DUO +
REACTOR 360 CS
2,25 + 0,15
1 772
(balíčková cena)
-
CIRRUS
+ GALERA PODZIM
0,15 - 0,2
+ 0,3
511 - 681
+ 869
7
-
dělená aplikace PRE Cirrus a POST
Galera podzim,
široké spektrum plevelů, vč. svízele,
violek, brukvovitých plevelů
Přípravek
COMMAND 36 CS
+ AUTOR
CLOMAZONE +
SALSA 75 WG +
TREND 90
BUTISAN 400 +
CLOMAZONE pack
l/ha
Kč/ha
0,15 - 0,2
+ 1,2
525 - 700 + 950
0,15 - 0,2 +
25 g + 0,1 %
1,5 + 0,2
(balíčková cena)
-
(TM), PRE
-
dělená aplikace PRE clomazone a
POST Salsa + Trend na podzim,
svízel, heřmánkovité, merlíky a jistota
účinku na brukvovité plevele
-
(TM), PRE, široké spektrum plevelů
včetně svízele a brukvovitých plevelů
-
(TM) PRE
-
dělená aplikace - Command PRE a
Galera Podzim POST po vzejití
heřmánkovitých
-
(TM) PRE široké spektrum plevelů
včetně svízele, nová účinná látka
pethoxamid - vhodný do
antirezistentních programů vhodný do
OP II (PHO)
1 248 - 1 660
-
Successor – max. 1x
525 – 700 +
1 074
-
(TM) PRE
-
1 739 (balíčková
cena)
(TM), PRE, 2,25 l Teridoxu při
použití na těžkých půdách nebo při
vyšším výskytu heřmánkovitých
plevelů
-
Teridox – max. 1x
není v ceníku
-
(TM) PRE
-
(TM) PRE široké spektrum plevelů
včetně svízele, rdesen, úhorníků a
kakostů, účinná látka pethoxamid
obě max. 1x
(TM) CPOST (děložní až 2. pravý list
řepky)
široké spektrum plevelů, posílení
účinku na problematické plevele
(kakosty, heřmánky, úhorník a jiné
brukvovité plevele)
není v ceníku
1 530
(cena 2013)
COMMAND 36 CS +
FUEGO
0,15 - 0,2 +
1,2
525 - 700 +
není v ceníku
COMMAND 36 CS +
GALERA PODZIM
0,15 - 0,2 +
0,3
525 - 700 + 869
SUCCESSOR
S COMMANDEM
(SUCCESSOR 600 +
COMMAND 36 CS)
nebo
SUCCESSOR S
COMMPASEM
(SUCCESSOR 600 +
COMMPAS), (balíčkové
Poznámka
1 323 - 1 760
1,5 – 2,0 +
0,15 - 0,2
ceny)
COMMAND 36 CS +
SULTAN 50 SC
COMMAND 36 CS +
TERIDOX 500 EC
COMMAND 36 CS +
QUIZ
PERTUS + SOMERO
0,15 - 0,2 +
1,2
0,15 - 0,2 +
2,0
0,15 – 0,2 +
1,2
0,15 + 1,5
525 – 700 +
1 600
1 437
-
SALSA 75 WG +
BUTISAN STAR +
TREND 90
25 g + 2 +
0,1 %
není v ceníku
8
-
Přípravek
SOMERO +
GALERA PODZIM
SALSA 75 WG +
GALERA PODZIM +
TREND 90
l/ha
Kč/ha
1,5 + 0,3
972 + 869
Poznámka
-
dělená aplikace - Somero PRE a
Galera Podzim POST
Somero – max. 1x
(TM) POST (od 2. po 4. list řepky),
na vzešlé plevele do 2. listu
široké spektrum - účinek zvláště na
penízky, merlíky, svízel,
heřmánkovité a jiné brukvovité
plevele
obě max. 1x
25 g + 0,3 +
0,1 %
není v ceníku
-
REACTOR 360 CS +
FUEGO
0,15 + 1,25
není v ceníku
-
(TM) PRE
Reactor – max. 1x
REACTOR 360 CS +
RAPSAN 400 SC
0,15 + 1,5
1 608
-
TM PRE
Reactor 360 CS – max. 1x
SUCCESSOR 600 +
GALERA PODZIM
1,5 + 0,3
983 + 869
dělená aplikace - Successor 600 PRE
a Galera Podzim POST
Successor – max. 1x
-
MAX RAPTOR
1,75 – 2,0
1 649 – 1 884
-
BUTISAN STAR
2
1 972
-
BUTISAN MAX
CLERAVIS + DASH
HC
DEVRINOL 45 F +
CLOMATE
NERO
2,25
2 000
2,0 + 1,0
2 150
2,25 + 0,15
1 673
3,0
-
PRE, CPOST - bez ohledu na fázi
řepky,
plevele maximálně do fáze děložních
listů
PRE, CPOST - bez ohledu na fázi
řepky,
plevele maximálně do fáze děložních
listů
-
POST, BBCH 12 – 14,
ideálně v době, kdy jsou jednoděložné
a dvouděložné plevele (vč. výdrolu
obilnin) v průměru ve fázi dvou
pravých listů
-
TM, PRE
-
PRE do 3 dnů po zasetí, široké
spektrum plevelů včetně svízele,
heřmánků, úhorníku, kakostů a ost.
problematických plevelů
1x za sezónu.
1 698
-
9
PRE, CPOST - bez ohledu na fázi
řepky,
plevele maximálně do fáze děložních
listů
10
(200 g metazachlor +
200 g dimethenamid )
BUTISAN DUO
(400 g metazachlor)
BUTISAN 400 SC
(500 g dimetachlor +
40 g clomazone)
BRASAN 540 EC
(500 g metazachlor)
AUTOR
Přípravek
2,5
2
2-3
1,4
Dávka l,
kg/ha
(registr)
PR
--
jen
v balíčku
s Reactorem
360 SC
--
PR
Toxicita vůči
včelám
1 416
1 740
2 610
1 109
Cena
Kč/ha
vyloučen
PV + PO
-
-
vyloučen
PV + PO
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
PRE, CPOST - bez ohledu na
fázi řepky, plevele maximálně do
fáze děložních listů, systémový,
rez. 16 - 24 týdnů
-
4 m od PV,
neaplikovat
metazachlor na
stejném pozemku v
celkové dávce (nebo
děleně)
1 kg/ha
ú.l. po dobu tří let
PRE, CPOST - bez ohledu na
fázi řepky, plevele do fáze
děložních listů, cca 5 - 10 dnů po
zasetí, systémový, rez. 16 - 24
týdnů, při dělené aplikaci
PRE + POST reg. dávka
1,0 + 1,2 l/ha
PRE – do 3 dnů po zasetí,
systémový, rez. 14 – 20 týdnů,
pouze pro výsevy v první
polovině agrotechnické lhůty,
vlhká půda podporuje účinek
přípravku. Při déletrvajícím suchu
se účinnost přípravku snižuje.
Důležitá je kvalitní příprava
seťového lůžka, minimální
hloubka setí 2 cm!
PRE, CPOST - bez ohledu na
fázi řepky, plevele do fáze
děložních listů, systémový, rez.
16 - 24 týdnů
-
-
-
Aplikace, působení a podmínky
aplikujte maximálně
1,0 kg účinné látky
metazachlor na
hektar každý třetí rok
na stejný pozemek
1x za tři roky na
stejném pozemku;
vyloučeny svažité
půdy (ochr. vodních
org.),
30 m od PV;
5 m od nezemědělské
půdy
1x za tři roky na
stejném pozemku
30 m od PV
5 m od necílových
porostů
SP1 -SP2 -SP3
podzemní voda,
vodní organismy,
rostliny, členovci
Přehled vlastností herbicidů pro podzimní ošetření ozimé řepky (dávka dle registru)
11
(360 g clomazone)
COMMPAS
(360 g clomazone)
COMMAND 36 CS
(360 g clomazone)
CIRRUS CS
(imazamox 17,5 g/l,
metazachlor 375 g/l,
quinmerac 100 g/l)
CLERAVIS
(333 g metazachlor +
83 g quinmerac)
BUTISAN STAR
Přípravek
0,25
0,25
0,25
2,0
2
Dávka l,
kg/ha
(registr)
875
875
851
2 150
1 972
Cena
Kč/ha
--
--
--
--
--
Toxicita vůči
včelám
-
ochranné pásmo 5 m
od kraje pozemku –
necílové rostliny
vyloučen
PV + PO
-
-
-
PRE - do 3 dnů po zasetí
(registrován i do jarní řepky),
systémový, rez. 12 - 17 týdnů,
déšť i sluneční záření po aplikaci
zvyšuje účinek
max. 1x
-
-
-
POST, BBCH 12–14,
ideálně v době, kdy jsou
jednoděložné a dvouděložné
plevele (vč. výdrolu obilnin) v
průměru ve fázi dvou pravých
listů
PRE - do 3 dnů po zasetí
(registrován i do jarní řepky),
systémový,
rez. 12 - 17
týdnů, déšť i sluneční záření po
aplikaci zvyšuje účinek
PRE – do 3 dnů po zasetí
(registrován i do jarní řepky),
systémový, rez. 12 – 17 týdnů,
déšť i sluneční záření po aplikaci
zvyšuje účinek
PRE, CPOST - bez ohledu na
fázi řepky, plevele maximálně do
fáze děložních listů, systémový,
rez. 16 - 24 týdnů
Aplikace, působení a podmínky
-
aplikujte maximálně
1,0 kg účinné látky
metazachlor na
hektar každý třetí rok
na stejný pozemek
SP1 -SP2 -SP3
podzemní voda,
vodní organismy,
rostliny, členovci
5/4/4/4 m od PV
(vodní organismy)
vyloučen PO
5/5/0/0/m od OOP
(necílové rostliny)
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
12
(125 g/l Quinmerac +
375 g/l Metazachlor)
1,75 - 2
1,5
FUEGO
(500 g metazachlor)
MAXRAPTOR
0,25
0,3
0,35
1,5 – 2,5
GAMIT 36 CS
(360 g clomazone)
(240 g clopyralid +
80 g picloram +
40g aminopyralid)
GALERA PODZIM
(267 g clopyralid +
67 g picloram)
GALERA
(450 g napropamide)
DEVRINOL 45 F
Přípravek
Dávka l,
kg/ha
(registr)
--
není v
ceníku
--
--
není v
ceníku
1 649 –
1 884
--
869
--
--
795 –
1 325
1 267
Toxicita vůči
včelám
Cena
Kč/ha
vyloučen
PV
vyloučen
PV + PO
-
vyloučen
PV + PO
-
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
PRE, CPOST – bez ohledu na
fázi řepky, plevele do fáze
děložních listů, cca 5 – 10 dnů
po zasetí, systémový, rez. 16 –
24 týdnů
PRE, CPOST - bez ohledu na
fázi řepky, plevele maximálně
do fáze děložních listů,
systémový, rez. 16 - 24 týdnů
-
-
PRE
pozemky s nízkým tlakem plevelů,
korekce plevelů při selhání PRE
aplikovaných herbicidů, POST, 3
účinné látky, selektivní k řepce, účinnost
na problematické plevele – violka,
kakost, merlík, zemědým, pcháč, výdrol
slunečnice, luskoviny, doporučené jen
podzimní ošetření
-
-
POST – od 3. listu řepky, plevele ve
fázi 1 – 2 párů pravých listů, aplikace
nad
10 °C
-
-
1x za tři roky na
stejném pozemku;
30 m od PV;
5 m od nezemědělské
půdy
1x za tři roky na
stejném pozemku;
5/4/4/4 m od PO
(vodní organismy)
5/5/0/0 m od OOP
(necílové rostliny)
-
1x za dva
roky na
stejném
pozemku;
1 m od OOP
– necílové
rostliny
-
-
PRZS – se zapravením do 4 hodin, na
hloubku 3 – 5 cm
PRE – do dvou dnů po zasetí, působí
jen na vzcház. plevele, nereg. do jarní
řepky, systémový, rez. 24 týdnů, déšť po
apl. zvyšuje účinek
Aplikace, působení a podmínky
-
SP1 -SP2 -SP3
podzemní voda,
vodní organismy,
rostliny, členovci
13
TREND 90
(isodecylalkoholetoxylát)
(750 g/kg
ethametsulfuronmetyl) +
SALSA 75 WG
(500 g metazachlor)
QUIZ
(400 g metazachlor)
RAPSAN 400 SC
(360 g clomazone)
PERTUS
(400 g/l pethoxamid
24 g/l clomazon)
NERO
Přípravek
25 g + 0,1 %
1,4
2
0,25
3,0
Dávka l,
kg/ha
(registr)
-
PR
není
v ceníku
není
v ceníku
--
--
-
Toxicita vůči
včelám
1 464
775
1 698
Cena
Kč/ha
vyloučen
PO
vyloučen
PV + PO
-
vyloučen
PV + PO
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
-
-
PRE – do 3 dnů po zasetí, max.
1x za sezónu, likvidace širokého
spektra problematických plevelů,
dlouhodobé reziduální působení,
nepoužívat na lehkých půdách
s obsahem humusu <1%
Aplikace, působení a podmínky
PRE – do 3 dnů po zasetí,
systémový, rez. 12 – 17 týdnů,
déšť i sluneční záření po aplikaci
5 m od OOP
zvyšuje účinek
- max. 1x
max. 1 kg úč. l. na ha - PRE, možno i CPOST,
maximálně do fáze děl. listů
každý třetí rok na
plevelů, široké spektrum plevelů,
stejný pozemek
nesnižovat dávku
- PRE, CPOST – bez ohledu na
1x za tři roky na
fázi řepky, plevele do fáze
stejném pozemku;
děložních listů, cca 5 - 10 dnů po
30/15/10/4 m od PO;
zasetí, systémový, rez. 16 - 24
5/2/1/1 m od OOP
týdnů, při dělené aplikaci PRE +
POST reg. dávka 1,0 – 1,2 l/ha
Možné použití v TM s partnerem:
- 1. CPOST - od děložních lístků řepky
1x za tři
(metazachlor, quinmerac)
roky na
- 2. POST od 2. pravého listu řepky
stejném
(aminopyralid, klopyralid, pikloram) nebo
pozemku,
5/4/4/4/ m - 3. nebo solo POST aplikace po PRE ošetření
- vždy se smáčedlem Trend 90 na podzim
od PV
- 4. možný TM POST Salsa + graminicid, bez
smáčedla Trend 90
1x za 2 roky na
stejném pozemku
8/4/4/4/m od PO
vodní organismy
8/5/0/0 m od OOP
necílové rostliny
SPe2
SP1 -SP2 -SP3
podzemní voda,
vodní organismy,
rostliny, členovci
14
0,35
2
1,4
2
0,25
2
--
PR
--
--
--
Toxicita vůči
včelám
-
vyloučen
PV + PO
-
1x za tři roky na
stejném pozemku;
30 m od PV;
5 m necílové rostliny
15 m od PV
5 m od OOP
vyloučen
PV + PO
-
15 m od PV
-
SP1 -SP2 -SP3
podzemní voda,
vodní organismy,
rostliny, členovci
-
-
-
-
-
-
1 267
--
-
-
-
Přehled herbicidů pro jarní ošetření ozimé řepky (dávka dle registru)
1 600
1 253
1 310
850
1 296
Cena
Kč/ha
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
DAM 390
POST - po otevření vegetace na
jaře, teplota nad 10 °C, do
počátku větvení řepky,
registrováno do jarní řepky,
TM + Garland Forte, Nurelle D,
PRE, možno i CPOST,
maximálně do fáze děl. listů
plevelů, nová ú.l. pethoxamid vhodný do antirez. programů
max. 1x
PRE - do 3 dnů po zasetí
(registrován i do jarní řepky), rez.
12 - 17 týdnů, déšť i sluneční
záření po aplikaci zvyšuje účinek
max. 1x
PRE, možno i CPOST,
maximálně do fáze děl. listů
plevelů, nová ú.l. pethoxamid vhodný do antirez. programů
max. 1x
PRE, CPOST - bez ohledu na
fázi řepky, plevele do fáze
děložních listů, cca 5 - 10 dnů po
zasetí, systémový, rez. 16 - 24
týdnů, při dělené aplikaci PRE +
POST reg. dávka 1,0 + 1,2 l/ha
PRE - do 3 dnů po zasetí,
systémový, rez. 16 - 20 týdnů
max. 1x
Aplikace, působení a podmínky
Poznámka: plevelné rostliny nesmí překrývat listová plocha řepky, jinak je postřik neúčinný. Omezení - vysvětlivky - str. 2
(267 g clopyralid +
67 g picloram)
GALERA
(500 g dimethachlor)
TERIDOX 500 EC
(500 g metazachlor)
SULTAN 50 SC
(600 g pethoxamid)
SUCCESSOR 600
(360 g clomazone)
REACTOR 360 CS
(600 g pethoxamid)
SOMERO
Přípravek
Dávka l,
kg/ha
(registr)
15
(100 g
cycloxydim)
FOCUS
ULTRA
jednoleté
pýr a vytrvalé pl.
2,5 l jaro/
4 l podzim
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
2 - 2,5
2
GRAMIN
(100 g/l
propaquizafop)
výdrol
lipnicovité jednoleté
(50 g/l chizalofoppýr podzim
p-ethyl)
pýr jaro
0,4 - 0,5
0,5
0,4 - 0,5
0,5 - 0,8
1,2 - 1,5
výdrol
lipnicovité jednoleté
0,4 - 0,5
0,5 - 0,8
1,2 - 1,5
výdrol
lipnicovité jednoleté
pýr
výdrol
lipnicovité jednoleté
pýr
GARLAND
FORTE
(104 g haloxyfop)
GALLANT
SUPER
(100 g/l
propaquizafop)
AGIL 100 EC
Přípravek
Dávka
l, kg/ha
Účel
použití
není v ceníku
445 - 635
635 - 953
1 270 - 1 588
1 270
442 – 553
553 - 884
1 326 - 1 658
396 - 495
495
424 - 530
530 - 847
1 271 - 1 589
Cena
Kč/ha
--
pro včely
škodlivý
--
--
--
Toxicita
vůči
včelám
-
-
-
vyloučen
PV + PO
-
OP II. stupeň
povrchová (PV)
/podzemní (PO)
voda
-
-
-
4 m od PV
-
SP1 - SP2
- SP3
podzemní
voda, vodní
organismy,
rostliny,
členovci
-
-
POST, možná LA
POST,
výdrol 2 - 4 listy, pýr – listy
do 20 cm
podzim, jaro
nereg. do jarní řepky
na jednoleté trávy dávka
1,0 – 1,5 l/ha
jarní aplikace proti pýru
max. do ½ dubna
-
POST,
výdrol 2 - 4 listy
podzim, jaro
POST
POST,
výdrol 2 - 4 listy
podzim, jaro
registrován do jarní řepky
Aplikace
-
-
-
Přehled graminicidů pro ošetření výdrolu a trávovitých plevelů v řepce (dávka dle registru)
16
lipnicovité, výdrol
výdrol
pýr
Účel
použití
1 kg
0,5
2
Dávka
l, kg/ha
0,7 – 1,0
1,0 – 1,5
2,0 – 2,5
2,0
0,7 - 1,0
1,0 - 1,5
2
2,0 – 2,5
výdrol
lipnicovité
(50 g quizalofoppýr podzim
p-ethyl)
pýr jaro
výdrol
lipnicovité
(50 g quizalofop- pýr jaro
p-ethyl)
pýr podzim
TARGA
SUPER 5 EC
TAJGA
(100 g
cycloxidim)
1,0 - 1,5
4
2,5
0,7 - 1,0
1 - 1,5
2,25 - 2,5
lipnicovité
pýr podzim
pýr jaro
STRATOS
ULTRA +
DASH
výdrol
lipnicovité jednoleté
(40 g quizalofoppýr
P-tefuryl)
PANTERA
QT
*ukončená platnost registrace, zásoby spotřebovat do 31.3.2016
(500 g/kg
propyzamide)
KERB 50 W*
(150 g/l
fluazifop-Pbutyl)
FUSILADE
FORTE 150
EC
Přípravek
419 - 598
598 - 897
1 196
1 196 – 1 495
419 – 598
598 – 897
1 196 – 1 495
1 196
609 - 914
2 436
1 523
419 - 599
599 – 899
1 348 - 1 498
1 741
452
1 808
Cena
Kč/ha
pro včely
škodlivý
--
--
PR
--
PR
-
-
-
-
vyloučen
PV
-
-
-
-
-
-
5/5/0/0/m od OOP
(rostliny)
-
-
2 m od PV
5 m od PV
-
SP1 -SP2 OP II.
SP3
stupeň
Toxicita
podzemní
povrchová
vůči
voda, vodní
(PV)
včelám
organismy,
/podzemní
rostliny,
(PO) voda
členovci
POST, výdrol začátek odnožování, pýr listy do 20 cm, podzim, jaro, nereg. do
jarní řepky, na jednoleté trávy dávka
1,0 – 1,5 l/ha, jarní aplikace proti pýru
max. do ½ dubna
POST, výdrol 2 - 4 listy, pýr - listy do
20 cm, podzim, jaro, nereg. do jarní
řepky
POST, výdrol 2 - 4 listy, pýr - listy do
20 cm, podzim, jaro, nereg. do jarní
řepky
POST, výdrol 2 - 4 listy
podzim, jaro
na jednoleté plevele dávka 1,0 – 1,5 l/ha
registrován do jarní řepky
POST
max. 1x
POST, výdrol
do 3. listu obilnin: 0,5 l/ha
do 4. listu obilnin: 0,6 l/ha
výdrol ovsa: 0,7 - 0,8 l/ha
pýr - listy do 20 cm, podzim, jaro
nereg. do jarní řepky
Aplikace
Škůdci řepky olejné
okrajového efektu v náletu škůdců a ošetřovat
jen porost na obvodu pozemku.
Agrotechnická opatření proti šíření
škůdců v řepce


Volba optimálního osevního
postupu - max. 12,5 % řepky na
OP, odstup min. 3 - 4 roky omezení šíření chorob a škůdců.

Likvidace
předplodiny.

Minimalizovat sklizňové ztráty u
předplodiny
–
potlačení
výdrolu.
V případě zaorávky slámy zajistit její
rovnoměrné drcení, rozmetení a zapravení
– nejlépe zaorání.
plevelů
Podpora
škůdců:
u

Zaorávat řepková strniště – důležité
opatření proti vajíčkům slimáků, larvám a
kuklám škůdců.

Prostorová izolace – nezakládat porost
v těsném sousedství loňského řepkoviště.

Výběr vhodných a odolných odrůd vůči
houbovým chorobám.

Při rozhodování o ochranných opatřeních
využívat signalizaci a prahové hodnoty
výskytu škůdců.
přirozených
 Výběr selektivních přípravků šetrných vůči
necílovým organismům.
 Instalace čekanišť (posedy ve tvaru
písmene T) pro dravce – ochrana proti
hrabošům.
 K podpůrným opatřením patří především
nabídka potravy ve formě medovice či
nektaru – konkrétně ponechání malého
množství mšic na kulturních rostlinách, nebo
ponechání únosné míry zaplevelení (hostitelé
mšic).
 Kvetoucí rostliny se snadno přístupným
nektarem – např. okoličnaté na okrajích
pozemků jsou pro blanokřídlé parazitoidy
důležitými zdroji potravy.
Porost zakládat na velkých honech
(20 – 40 ha) nebo v blocích, pokud není
kalamitní výskyt škůdců, lze využít
Přehled výskytu škůdců v porostech řepky
0
klíčení
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN ČERVENEC
Dřepčík olejkový, krytonosec černý
Dřepčíci rodu Phyllotreta, Pilatky, Osenice
Plži
Hraboši
nepřátel
Krytonosec zelný
Krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý
Blýskáček řepkový
Květilka
Krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
Mšice zelná
17
Ochrana řepky proti hrabošům a ostatním polním hlodavcům
 Rozvoji hrabošů napomáhá: bezorebný
systém,
zaorávka slámy, ponechání
posklizňových zbytků a starých stohů,
značné procento TTP, neošetřené strouhy a
meze a vhodné klima (suchá a mírná zima,
souvislá sněhová vrstva, suchý podzim).
 Přímá ochrana: aplikace rodenticidů.
 Agrotechnika
(orba,
likvidace
posklizňových zbytků), ošetřování mezí a
TTP, nenechávat ladem půdu, likvidace
starých stohů.
 Po aplikaci nesmí dojít k nedodržení
předepsaného odstupu od následné práce.
 Nepřímá ochrana: predátoři, vytváření
stávanišť - berliček pro dravce.
 Místy se používá aplikace v papírových
domečcích a nebo v plastových láhvích.
 Při aplikaci rodenticidů nesmí dojít k
hromádkování,
pásování
(pruhování),
aplikaci na holou půdu bez vegetace nebo
na cesty.
 Snížení účinku rodenticidů způsobuje
vlhko, rosa, déšť, vlhké porosty.
Přehled přípravků proti hrabošům a ostatním polním hlodavcům
Přípravek
DELICIA
GASTOXIN
(56,8 % fosfid
hlinitý)
l, kg
Kč/ha
Poznámka
-
1 – 2 tabl. na
1 noru
není v
ceníku
-
STUTOX I
(5 % fosfid
zinku)
5,0 kg/ha
615
-
LANIRAT
MICRO
(0,005 %
bromadiolone)
5 - 10 kg/ha
5 g na noru
605 – 1 210
-
nástrahy nesmí být volně pohozeny na pozemku, nutná
aplikace do nor! (reg. na hraboše polního, hryzce
vodního, křečka polního)
možnost samovznícení po zvlhnutí
nová registrace - ošetření ohnisek (5 kg), (reg. na
hraboše polního)
návnada, opakovaně lze použít až za 1 měsíc, ve
výjimečných případech i dříve - 48 hodin po zákroku a
splnění limitujících podmínek
přípravkem lze ošetřovat po celý rok
použití jen na nezemědělské půdě – lesní školky atd.,
plošně při středním, silném a velmi silném výskytu
den před aplikací zašlapte všechny nory, aplikujte do
nově otevřených nor (reg. na hraboše polního)
Podzimní škůdci
Dřepčík olejkový (= řepkový) – Psylliodes
chrysocephala (L.)
 Popis škůdce: dospělci jsou 3 – 4,5 mm velcí,
tmaví s modrým nebo zeleným leskem,
skákavé nohy jsou většinou rezavě červené.
Larvy jsou špinavě bílé, oligopódní (3 páry
končetin a zřetelná hlava), na konci vývoje
7 – 8 mm velké.
 Popis poškození a cyklus: dospělci nalétávají
do porostů řepky od konce září. Brouci škodí
perforací listů řepky, poškození není však
významné. Vajíčka jsou kladena jednotlivě do
půdy k patám rostlin. Larvy se zavrtávají do
řapíků nejčastěji srdéčkových listů, které
prožírají. Žír pokračuje do kořenového krčku
a báze lodyhy. Hlavní škody působí žír larev
na podzim a brzy na jaře. Mírné počasí na
podzim a v zimě podporuje napadení, samice
kladou do poklesu teplot pod 5 oC. Rostliny
s poškozenými srdéčky snadno vymrzají, listy
žloutnou, vadnou a zahnívají. Později se
zevnitř prožrané lodyhy řepky snadno lámou
nebo podélně praskají.
 Nepřímá ochrana: škodlivý výskyt je
lokální, ale postupně mírně narůstá.
Dodržovat osevní postupy, včasný výsev,
moření, likvidace úhorů a brukvovitých
plevelů, podpora přirozených nepřátel
(blanokřídlí).
 Kritické číslo:
- 10 a více % napadené plochy
- 5 – 10 brouků na žluté misce během dne
- 3 larvy na rostlině v polovině listopadu
 Přímá ochrana: chemická ochrana se
obvykle provádí od konce září do poloviny
října na základě zjištěného náletu dospělců do
porostu. Musí být provedena před kladením
vajíček.
18
našich zkušeností je ochrana obtížná.
Doporučuje
se
kombinace
účinného
insekticidního
mořidla
s postřiky
perzistentními insekticidy koncem září. Přesto
účinnost
nebývá
vysoká.
Vzhledem
k nepatrnému ovlivnění výnosu i při silném
výskytu není potřeba cílenou ochranu v našich
podmínkách provádět.
Dřepčíci rodu Phyllotreta
 Popis škůdce: dospělci jsou 1,9 – 3,5 mm
velcí, černí s kovovým leskem, někdy žluté
proužky na krovkách. Tykadla jsou dlouhá
nitkovitá, třetí pár nohou skákavý.
 Popis poškození a cyklus: dospělci nové
generace
se
objevují
na
pozemku
bezprostředně po zasetí ozimé řepky. Klíčním
rostlinkám ožírají mělce pod povrchem půdy
děložní
lístky,
rostliny
nevzcházejí.
U vzešlých rostlin vyžírají do listů mělké
jamky nebo malé dírky 1 – 3 mm velké. Listy
někdy mohou být hustě proděravělé – tzv.
dírkování (perforace).
Květilka zelná – Delia radicum
 Popis škůdce: dospělci jsou okolo 6 mm velcí
a připomínají štíhlejší mouchu domácí.
 Bělavé larvy jsou beznohé a bezhlavé,
7 – 8 mm velké.
 Popis poškození a cyklus: tato květilka má
během roku tři generace. V našich
podmínkách je považována za závažného
škůdce brukvovité zeleniny. V zahraničí však
významně poškozuje i ozimou řepku.
Dospělci kladou vajíčka na půdu v blízkosti
rostlin. Larvy u rostlin ožírají jemné kořínky,
později vyžírají chodbičky v kořenovém
krčku, které zasahují až do lodyhy. Mladé
poškozené rostliny na podzim mají
modročervené lístky a rostliny lze lehce
z půdy vytáhnout. Za sucha vadnou rychleji
než rostliny nepoškozené a mohou být snadno
napadeny houbovými chorobami. Za suchého
jara nutno ještě počítat s dalším poškozením i
mírně poškozených rostlin, protože vytvořené
náhradní kořínky nemohou nahradit původní
kůlový kořen. Larvy se však pravidelně
vyskytují i na kořenech vzrostlých rostlin
v květnu a v červnu. Silně poškozují povrch
kořenů a předpokládá se, že rostliny mohou
být napadány nebezpečnými půdními
houbovými chorobami, které způsobují
nouzové dozrávání.
 Význam této mouchy se u nás zvyšuje.
V současnosti je její výskyt ve všech
regionech kolísavý. Poškození kořenů
larvami, zjištěné na jaře 2012, bylo častou
příčinou napadení kořenů chorobami a
vymrzání.
 Přímá ochrana se neprovádí a není prakticky
možná vzhledem ke stálému výskytu této
mouchy v porostu. Nově bylo registrováno
mořidlo, které je na larvy květilky účinné.
 Kritické číslo: není stanoveno, škodí při
vzcházení řepky za suchého teplého počasí.
 Přímá ochrana: ochranou je setí mořeného
osiva v kombinaci s postřiky mladých rostlin
insekticidy. Moření osiva však není 100%
ochrana a postřik není registrován, ale je
možné spojit s ochranou proti dřepčíku
olejkovému. Škodlivost významně podporuje
teplé a suché počasí v době setí a vzcházení,
kdy poškození může vést až k zaorání
porostů.
Krytonosec zelný – Ceutorrhynchus
pleurostigma
 Popis škůdce: dospělci jsou 2,3 – 3,1 mm
velcí, šedočerně zbarvení. Typická je hlava
s výrazným noscem a lomenými tykadly.
Larvy jsou bělavé, beznohé s tmavou hlavou,
před kuklením 4 – 5 mm velké.
 Popis poškození a cyklus: na ozimé řepce se
vyskytuje tzv. podzimní kmen. Dospělci se
objevují v porostech řepky od konce srpna a
v porostech unikají pozornosti. Létají
pravděpodobně v noci a přes den se skrývají
mělce v půdě. Vajíčka jsou kladena na
hypokotyl rostlin a vyvíjející se larvy
způsobují tvorbu malých i velkých hálek.
Poškozená
pletiva
namrzají, praskají,
zahnívají a dochází k rozvoji houbových
chorob, potlačenému růstu a nouzovému
dozrávání.
 Nepřímá ochrana: osevní postupy, časný
výsev, moření osiva.
 Kritické číslo: není stanoveno.
 Přímá ochrana: výskyt v jednotlivých letech
silně kolísá. Kolem roku 2000 bylo napadeno
v porostech až 80 % rostlin, v posledních
letech je výskyt významně menší. Podle
Pilatka řepková – Athalia rosae (L.)
 Popis škůdce: dospělci tohoto blanokřídlého
hmyzu jsou 6 – 10 mm velcí. Hlava je černá,
lesklá, hruď je červenožlutá s černou kresbou,
zadeček žlutý až oranžově žlutý.
19
 Larva je oligopodní housenice, tělo je
válcovité se 3 páry hrudních nohou a 7 páry
panožek. Velikost před kuklením je okolo
18 mm. Mladé housenice jsou šedavé až
šedozelené, později larvy tmavnou a vytvářejí
se dva podélné žlutavé proužky na bocích těla.
Před kuklením jsou housenice až modročerné.
 Popis poškození a cyklus: na ozimé řepce se
vyskytuje a škodí 3. generace. Housenice
poškozují žírem listy
a srdéčka. Jejich
význam zatím není plošně velký, ale
ohniskovitě mohou způsobit
významné
poškození založených porostů. Jejich výskyt
trvale pomalu stoupá a podporuje ho
především nadprůměrně teplý průběh léta.
 Nepřímá ochrana: likvidace brukvovitých
plevelů, kvalitní likvidace sklizňových
zbytků, podpora přirozených nepřátel.
 Kritické číslo: 1 a více housenic na jednu
rostlinu.
 Přímá ochrana: včasný postřik pyretroidy,
starší instary jsou relativně méně citlivé.





Osenice polní – Agrotis segetum
 Popis škůdce: motýli jsou v rozpětí křídel
35 – 45 mm velcí, zbarvení hnědé nebo
šedohnědé s nevýraznou kresbou. Housenky
jsou lysé, před kuklením jsou velké až
50 – 60 mm. Při vyrušení se stáčí.
 Popis poškození a cyklus: na ozimou řepku
kladou samičky vajíčka během celého
podzimu. Housenky 1. a 2. generace
poškozují nadzemní části rostlin, ale malé
otvory bývají často přehlédnuty. Starší
housenky žijí v půdě a silně poškozují
podzemní části rostlin a srdéčka. Mohou
způsobit mimořádně významné škody vedoucí
k zaorání porostů.
Výskyt a škodlivost postupně narůstá.
Výskyt podporuje suchý a teplý podzim
následující po chladnějším a vlhčím létě.
Způsobují lokálně významné škody.
Let motýlů několika druhů osenic je
pravidelně monitorován SRS a zveřejňován na
internetu (www.srs.cz).
Na listech mohou škodit rovněž žírem
housenky můry gama (Autographa gamma),
můry zelné (Mamestra brassicae) a můry
kapustové (Lacanobia oleracea). Tyto
housenky však nepoškozují podzemní části
rostlin. Ochranou jsou běžné insekticidní
postřiky.
Kritické číslo: není stanoveno.
Přímá ochrana: ochranu běžnými insekticidy
je nutno provádět v době, kdy housenky žijí
na nadzemních částech rostlin (housenky max.
2. vývojového stupně – vel. okolo 10 mm).
Později je ochrana málo účinná a je nutno
použít
insekticidy
s dlouhodobým
hloubkovým účinkem (housenky velké až
5 cm jsou přes den v zemi a jsou postřikům
odolné). Proti osenici je na žádost SPZO
zaregistrován přípravek NURELLE D.
Moření osiva řepky

EU pozastavila od 31. 12. 2013 na 2 roky
používání mořidel na bázi neonikotinoidů.

Vzhledem
každodenní
k tomu
kontrolu

doporučujeme
vzcházejících
porostů a včasnou aplikaci povolenými
insekticidy.
Pokud dojde v období před setím k nějaké
změně, např. registraci nového mořidla,
budeme vás informovat v Květech olejnin.
Přehled registrovaných mořidel do řepky
Přípravek
VITAVAX
2000
(200 g carboxin,
200 g thiram)
OP II, vodní organizmy
Účinek a dávkování dle registru SRS
 fungicidní ochrana: proti chorobám přenosných osivem i
-
půdou – fómové černání krčku řepky (primární infekce),
čerň řepková (primární infekce) a dále komplex
houbových chorob
Přehled mořidel do řepky na bázi neonikotinoidů, u kterých EU pozastavila od 31. 12. 2013
na 2 roky používání
ELADO FS 480
CHINOOK 200 FS
MODESTO
(clothianidin +
beta-cyfluthrin)
(beta-cyfluthrin +
imidacloprid)
(400 g clothianidin +
80 g beta-cyfluthrin)
20
CRUISER OSR
(280 g thiamethoxam +
8 g fludioxonil +
33,3 g metalaxyl-M)
(60 g gamma-cyhalothrin)
NEXIDE
(50 g deltamethrin)
DECIS Mega
(60 g gamma-cyhalothrin)
RAPID
(60 g gamma-cyhalothrin)
NEXIDE
(50 g lambda-cyhalothrin)
MARKATE 50
(50 g lambda-cyhalothrin)
KARATE SE ZEON
TECHNOLOGIÍ 5 CS
(50 g deltamethrin)
DECIS Mega
(25,8 g beta-cyfluhrin)
BULLDOCK 25 EC
Škůdce Doporučený přípravek
Dřepčíci
Pilatka řepková
21
0,08
0,1 – 0,15
0,06 - 0,08
0,06 - 0,08
0,15
0,15
0,1 – 0,15
0,3
Dávka l,
kg/ha
138
125 - 188
101 - 135
103 - 138
138
258
125 - 188
183
--
SPe8
--
--
--
--
SPe8
SPe8.
-
-
-
-
-
-
-
-
OP II. stupeň
Toxicita vůči povrchová (PV)
Cena Kč/ha
včelám
/podzemní
(PO) voda
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
-
-
-
-
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
4 m od PV;
2 m od OOP
(členovci)
dotykový i požerový účinek
kapsulovaná formulace
max. 2x
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
dotykový i požerový účinek
max. 2x
nad 0,15 l/ha pro včely
nebezpečný
max. 1x
max. 2x
max. 4x
-
5 m od OOP
(členovci)
IOR a BO omezeně
nad 0,15 l/ha pro včely
nebezpečný
max. 1x
-
max. 3x
neaplikovat na kvetoucí porosty
Aplikace, vedl. účinek
-
14/6/4/4 m od PV
10/5/5/0 m od OOP SPe2
4 m od PV;
2 m od OOP
(členovci)
5 m od
nezemědělské
půdy
SP1 -SP2 -SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organizmy,
rostliny, členovci
Insekticidní ochrana řepky proti hmyzím škůdcům na podzim
0,6
0,08
0,08
0,3
0,08
Dávka l,
kg/ha
472
138
135
214
135
SPe8.
--
--
SPe8
--
-
-
-
-
-
OP II. stupeň
Toxicita vůči povrchová (PV)
Cena Kč/ha
včelám
/podzemní
(PO) voda
4 m od OOP
(vodní org.)
SPe2
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
10/5/4/4 od PV
(vodní org.)
30/10/3/0 od OOP
(členovci)
SPe2
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
SP1 -SP2 -SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny, členovci
na housenky 1. a 2. vývojového
stupně
max. 1x proti osenici
zaregistrováno na žádost
SPZO
-
dotykový i požerový účinek
max. 2x
max. 2x
za účelem ochrany vodních
organismů neaplikujte na
svažitých pozemcích (≥3°
svažitosti), jejichž okraje jsou
vzdáleny od povrchových vod
<30 m
max. 2x
max. 2x
-
-
-
-
-
Aplikace, vedl. účinek
Úly musí být nejméně 5 dnů po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty. Omezení - vysvětlivky - str. 2.
* Za účelem ochrany včel a jiných opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3 dny před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel.
(500 g chlorpyrifos
50 g cypermethrin)
* NURELLE D
(60 g gamma-cyhalothrin)
NEXIDE
(60 g gamma-cyhalothrin)
RAPID
(50 g alfa-cypermethrin)
VAZTAK ACTIVE
(60 g gamma-cyhalothrin)
RAPID
Škůdce Doporučený přípravek
Pilatka řepková
Krytonosec zelný
Osenice
22
Ochrana proti slimákům a plžům
Slimákovití
(Limacidae),
slimáčkovití
(Agrolimacidae), plzákovití (Arionidae)
 Popis škůdce: škodlivé druhy plžů patří do
čeledí, u kterých je silně redukována ulita.
Plži jsou oboupohlavní živočichové, kteří
kladou vajíčka. Vývoj je přímý a u
některých druhů je i víceletý. V příhodných
podmínkách je schopnost rozmnožování
obrovská.
 Popis poškození a cyklus: u ozimé řepky
škodí nejvíce drobní slimáčci. Poškozují
ozimou řepku na podzim silným žírem od
vzcházení až do trvalého snížení teploty. Ve
dne se zdržují především v půdě, proto je
obtížné je v porostech včas zjistit. Při
přemnožení mohou způsobit škody vedoucí
k zaorání porostů. Méně škodí, spíše pouze
na okrajích pozemků, velké druhy, např.
hnědooranžový slimák Arion lusitanicus
(plzák španělský).
 Kolem
roku
2000
došlo
v ČR
k mimořádně
silnému
přemnožení
jmenovaných druhů, které bylo ukončeno
mrazivou zimou a následným horkým a
suchým létem v roce 2003. V roce 2009 a
2010 byl jejich výskyt opět vysoký.
 Pro slimáky je příznivé teplé a vlhké počasí
v létě a na podzim, které prodlužuje žír a
kladení vajíček. Jejich výskyt rovněž
podporuje zvyšující se kyselost půdy a
minimalizační technologie, zanechávající
hrudovitou půdu s nezaoranými rostlinnými
zbytky.
 V případě delšího trvání příznivých
podmínek je nutno počítat s opětovným
namnožením těchto škůdců. Jejich aktivita
přestává při poklesu teplot pod 5 oC a
během sucha. Suchá a mrazivá zima silně
decimuje populaci.
 Nepřímá ochrana: správná agrotechnika,
kvalitní příprava půdy (hrudovitost,
posklizňové zbytky), udržování úhorů,
pravidelná péče o travní porosty, podpora
predátorů.
 Kritické číslo: 2 - 3 jedinci na 1 m2.
 Přímá ochrana: aplikace granulovaných
návnad (minimálně na okrajích pozemků)
při prvních zjištěných vyšších výskytech.
 Ošetření doporučujeme při výskytu 2 - 3
jedinců pod nástrahou o velikosti 0,25 m2
(deska umístěná na pozemek po přípravě
půdy nebo po zasetí, slimáci se pod ni
stahují na noc).
 Toto je důležité zvláště při suchém
podzimu, kdy řepka pomalu roste a nám se
zdá, že nevzchází - přitom jsou požrány
hned vzcházející rostlinky.
 Vhodné je dvojí ošetření moluskocidem
poloviční dávkou, při kalamitním výskytu
dávku nutno zvýšit.
 Důležité je ošetření zejména okrajů polí,
v okolí neudržovaných ploch, pastvin, luk a
stinných částí pozemku.
 Na rizikových stanovištích je vhodné
aplikovat moluskocidy již k předplodině. Při
zaorávce slámy se riziko zvyšuje.
Přehled přípravků proti slimákům a plžům v řepce
SP1 -SP2 -SP3
Přípravek
kg/ha
Kč/ha
omezení
MESUROL
SCHNECKENKORN
5
1 720
15 - 30
2 580 –
5 160
5
910
(20 g/kg methiocarb)
VANISH SLUG PELLETS
(4 % metaldehyd)
METAREX INOV
(40 g/kg metaldehyd)
23
Poznámka
neaplikovat na
svažitých pozemcích - aplikovat před vzejitím
řepky či při prvních pří(≥3 °) jestli jsou
znacích napadení (max. 5
okraje poz. blíž jak
kg dle registru), max. 2x
4 m od PV
- aplikovat před vzejitím řepky
či při prvních příznacích
napadení (max. 30 kg dle
registru)
- aplikovat před vzejitím řepky
či při prvních příznacích
vyloučen z PV
napadení (vysoká kvalita a
trvanlivost granulí)
Jarní škůdci řepky
Krytonosec řepkový - Ceutorrhynchus napi
Krytonosec čtyřzubý - Ceutorrhynchus
pallidactylus
 Popis škůdce: dospělci jsou dlouzí
3 - 4 mm, tělo je zavalité, hlava je typická
dlouhým noscem a lomenými tykadly.
Zbarvení je jednobarevně šedé. Bělavá larva
je beznohá s výraznou tmavou hlavou
(apodní eucephalní), rohlíčkovitě prohnutá.
Před kuklením je až 5 mm velká. Velmi
podobný je krytonosec čtyřzubý. Dospělci
jsou menší a světle šedě zbarvení. Na
začátku krovek za štítkem je zřetelná bílá,
rozpitá skvrnka. Chodidla a tykadla jsou
rezavě žlutá.
 Popis poškození a cyklus: dospělci obou
druhů se objevují v porostech řepky záhy na
jaře. Po krátkém nevýznamném žíru na
listech kladou samičky vajíčka do stonků
pod vegetační vrcholy a larvy prožírají
stonky a řapíky listů. U řepky se napadení
projeví deformací a praskáním stonků, které
jsou zevnitř prožrané, s množstvím larev a
rezavě hnědého trusu. Poškozené rostliny
jsou
častěji
napadány
houbovými
chorobami. Rostliny jsou menší s malým
květenstvím a snadno se lámou.
což bývá od druhé poloviny března.
Vzhledem k dlouhému období kladení je
nutné použít přípravky s dlouhým
reziduálním účinkem, někdy se musí
ošetření opakovat.
Blýskáček řepkový - Meligethes aeneus
 Popis škůdce: dospělci jsou 2 - 2,5 mm
velcí, ovální s krátkými paličkovitými
tykadly.
 Popis poškození a cyklus: v období tvorby
poupat při teplotách okolo 13 °C se
dospělci blýskáčků hromadně stěhují na
porosty ozimé řepky a žírem ničí
nerozevřená poupata. Malá poupata sežírají
zcela, do větších se vžírají ze strany a
vyžírají vnitřek. Poškozená poupata
opadávají. Největší škody vznikají za
chladného počasí v době nasazování poupat.
Vajíčka jsou kladena do květů, larvy se živí
pylem a prakticky neškodí. Blýskáček
patřil k velmi významným škůdcům řepky,
v minulosti se jeho význam mírně snižoval.
V letech 2008, 2009 a zřejmě i v letošním
roce se v některých regionech začala
projevovat jeho rezistence k některým
pyretroidům, a proto může opět způsobovat
výrazné škody.
 Význam:
patří
k
nejvýznamnějším
škůdcům řepky. První škodlivé výskyty
byly zaznamenány počátkem 90. let
minulého století a porosty poškozují
pravidelně každým rokem. Jejich význam
stále stoupá.
 Nepřímá ochrana: osevní postupy, časně
zakvétající odrůdy, likvidace brukvovitých
plevelů, větší plochy, ochrana přirozených
nepřátel.
 Kritické číslo: 1 brouk na 1 květenství
(přilbovitě kryté květy), později 2 - 3 brouci
na květenství.
 Nepřímá ochrana: vysoká výživa (N)
podporuje, větší plochy, osevní postupy,
přípravky
šetrné
vůči
přirozeným
nepřátelům.
 Přímá ochrana: chemické ošetření je nutno
provést před květem nebo na počátku květu.
Při aplikaci přípravků je nutno dbát na
ochranu včel.
 Kritické číslo: brouci přilétají do porostů
při teplotě kolem 6 - 9 °C, zralostní žír (pol.
března):
Krytonosec šešulový - Ceutorrhynchus
obstrictus
 1 brouk na 40 rostlin
 4 - 6 brouků na 1 žlutou misku za 3 dny
(krytonosec řepkový)
 Popis
škůdce:
dospělci
krytonosce
šešulového jsou 2,5 - 3 mm velcí a jsou
nejmenší ze všech běžně se vyskytujících
krytonosců. Zbarvení je jednobarevně šedé.
Bělavá beznohá larva s výraznou hlavou
(apodní eucephalní) je rohlíčkovitě zahnutá,
před kuklením je 3 - 4,5 mm velká.
 12 brouků za 3 dny na jednu žlutou misku
(krytonosec čtyřzubý)
 2 brouci za 3 dny na lepový pás (Dow)
 Přímá ochrana: účinné chemické ošetření
musí být provedeno před kladením vajíček,
24
 Popis poškození a cyklus: dospělci
krytonosce
šešulového
se
objevují
v porostech v období začátku květu, teplé
počasí je aktivuje. Nejdříve se nalézají na
okrajích, později v celé ploše (využijte
okrajového efektu k ochraně). Samičky
kladou po 1 vajíčku do šešule, do stejné
šešule může klást i více samic. Šešule se
činností larviček deformují, ale neotvírají
se. Podle našich pozorování je škodlivost
tohoto dříve obávaného škůdce minimální,
přestože se vyskytuje často ve velkém
množství.
bývá 100 - 1000 krát početnější než první.
Dospělci i této druhé generace podle našich
pozorování kladou vajíčka i do velkých
mechanicky nepoškozených šešulí a dále
zvyšují škody.
 Nepřímá ochrana: osevní postupy,
likvidace brukvovitých plevelů, větší
plochy, zaorávání řepkových strnišť
(minimalizace
nezapraví
kukly
do
dostatečné hloubky), podpora parazitoidů.
 Kritické číslo: jedna samička na 4 rostliny
(velmi
obtížné
stanovení
vzhledem
k velikosti).
 Nepřímá ochrana: časně kvetoucí odrůdy,
osevní postupy, větší plochy, ochrana
přirozených nepřátel.
 Přímá ochrana: ochrana je složitá a
využívá se obvykle kombinací různých
přípravků
s rozdílným
mechanismem
účinku. Při ochraně je třeba dbát na ochranu
včel. Na základě dvouletých pokusů je
možno doporučit postřik proti bejlomorce
systémovými přípravky (Bariard, Biscaya,
Calypso nebo Mospilan) při odkvétání nebo
i později. Rozdíl v účinnosti v době plného
květu a v době odkvétání je závislý hlavně
na průběhu teplot a náletu bejlomorky, jak
bylo vidět v roce 2006 i 2007. Podle
výsledků Ing. Kazdy omezilo výrazně
škodlivost
bejlomorky
také
použití
pomocných látek na bázi nitrofenolátů, které
mají stimulační účinek. Vzhledem k
průběhu počasí a růstové fázi řepky je
možné za jistých okolností použít i
přípravky ze skupiny pyretroidů (vzhledem
k jejich krátké době účinnosti a rozvleklého
náletu imág bejlomorky).
 Kritické číslo: 1 brouk na jednu rostlinu.
 Přímá ochrana: ošetření pyrethroidy,
možné spojit s fungicidní ochranou.
Bejlomorka kapustová - Dasineura brassicae
 Popis škůdce: dospělci bejlomorky
kapustové jsou pouze 1,5 - 2 mm velcí.
Podobá se malému komárku a od
podobných neškodných druhů se liší
dlouhýma nohama a tykadlama. Bělavé
drobné larvy se vyvíjejí v šešulích často ve
velkých množství.
 Popis poškození a cyklus: v posledních
letech se stala nejzávažnějším škůdcem
ozimé řepky bejlomorka kapustová. První
výskyty bejlomorky kapustové bývají
zaznamenány na přelomu dubna a května.
Samičky se pohybují v okolí květů a šešulí
řepky. Maximum jejich výskytu bývá
v poledních a odpoledních hodinách za
bezvětrného slunečného a teplého počasí.
Žijí jen velmi krátce 1 - 3 dny. Oplodněné
samičky vyhledávají ke kladení i
mechanicky nepoškozené šešule prakticky
všech velikostí, i když dávají přednost
mladým šešulím do 3 cm. Larvy
enzymaticky rozpouští stěnu šešule. Šešule
se deformuje, praská a semena vypadávají.
Šešule se otevírají a larvy je před kuklením
opouští a kuklí se v zemi v hloubce
maximálně do 5 cm. Doba kuklení trvá
5 - 15 dní. Vývoj jedné generace tak trvá
maximálně 3 - 4 týdny. Druhá generace se
tedy objevuje v závislosti na teplotě na
přelomu května a června. Druhá generace
Mšice zelná - Brevicoryne brassicae
 Popis škůdce: většinou šedé mšice o
velikosti 2 - 3 mm.
 Popis poškození a cyklus: na nadzemních
částech, zejména na šešulích se objevují
nápadné kolonie mšice zelné. V koloniích se
vyskytují okřídlení i bezkřídlí jedinci, kteří
se mohou při teplém a mírně vlhkém počasí
rychle množit a šířit na okolní rostliny.
Posátá pletiva se deformují, šešule žloutnou
a dále se nevyvíjejí. Rostliny i okolní půda
jsou pokryty šedavým voskovým výpotkem
a sladkou medovicí. Tato medovice může
být živným mediem pro různé typy černí,
které dále poškozují rostliny. Jednotlivé
rostliny, zejména na okrajích porostů,
mohou být silně napadeny a poškozeny.
25
 Význam: větší množství poškozených
rostlin je velmi vzácné a mšice prakticky
nezpůsobují žádné významné snížení
výnosu. Větší význam mají na jarní řepce.
 Ochranu proti škůdcům v jarním období
doporučujeme
kombinovat
s DAM,
listovými hnojivy nebo stimulátory růstu.
 Pozor, doporučujeme míchat jen ověřené a
povolené kombinace a znát jejich účinek na
včely. Nezapomeňte, že u tank-mixů se
automaticky zvyšuje stupeň nebezpečí pro
včely.
 Přímá ochrana: chemická ochrana v té
době je ve vzrostlých porostech obtížná a
provádí se jen ve výjimečných případech.
Doporučená kombinace a zásady
ochrany na jaře
 U přípravků s rozpětím registrované
dávky doporučujeme, zvláště u blýskáčka,
použít horní hranici - maximální dávku
přípravku.
 Aplikace proti krytonoscům – musí být
provedena včas - ihned po oteplení - pozdní
aplikace jsou neúčinné a zbytečně
vynaložené peníze.
 Přípravek aplikujte jen v rozmezí
doporučených teplot, jinak je neúčinný.
Pyretroidy aplikovat pod 25 °C.
 Aplikace proti blýskáčkovi
 Neonikotinoidy
(Bariard
Biscaya,
Calypso, Mospilan, Proteus) se vyznačují
dlouhým reziduálním účinkem (dlouhá
ochrana), systemickým účinkem a účinkem
při vyšších teplotách.
 časná – zelená poupata, zabírá i na
poslední krytonosce
 pozdní - na počátku květu, zabírá i na
první šešulové škůdce
 Antirezistentní opatření při ochraně proti
blýskáčkovi viz mapka a doporučení na
straně 27.
 V případě potřeby rychlého zásahu vůči
škůdcům je třeba volit pyretroidy – jsou
levnější a působí okamžitě.
 Aplikace proti šešulovým škůdcům v květu i odkvétání (výhodné jsou
kombinace).

U mnoha škůdců záleží více na načasování
aplikace než na druhu a ceně přípravku.
Doporučené registrované insekticidy pro ošetření rezistentních populací blýskáčka k P II. skupiny
Skupina
indoxacarb
neonikotinoidy
Blýskáček
řepkový *
Přípravek
Dávka
Avaunt 15 EC
0,17
Biscaya 240 OD
Bariard
0,3
neonikotinoidy
Mospilan 20 SP
0,08 - 0,1
organofosfáty
Reldan 22
1,5 - 2,0
Plenum
0,15
Mavrik 2 F
0,2
Trebon 10 F
0,4
pymetrozine
pyretroidy I
* doporučujeme střídat přípravky jednotlivých skupin
26
Poznámky
pro zvýšení účinku
doporučujeme
přidat smáčedlo,
350 l jíchy na ha a
tlak 3,5 bar, je nutné
prostříknout celý
profil
27
(480 g thiacloprid)
CALYPSO 480 SC
(25,8 g betacyfluthrin)
BULLDOCK 25 EC
(240 g thiacloprid) + olej
BISCAYA 240 OD
(240 g/l thiacloprid)
BARIARD
Doporučený
přípravek (registr)
(20 % acetamiprid)
MOSPILAN 20 SP
(100 g zeta-cypermethrin)
KARATE SE ZEON
TECHNOLOGIÍ 5 CS
(50 g lambda-cyhalothrin)
FURY 10 EW
(50 g deltamethrin)
CYPERKILL 25 EC
Krytonosec
(250 g cypermetrin)
řepkový a
čtyřzubý
DECIS MEGA
Škůdce
438
215
0,125
0,12
203
--
--
PR
SPe8
188
0,15
0,15
SPe8
--
791 –
1 055
107
SPe8.
--
--
183
531
531
Cena
Kč/ha
0,1
0,15 - 0,2
0,3
0,3
0,3
Dávka l,
kg/ha
Toxicita
vůči
včelám
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
4 m od PV;
5/5/5/0 od PV
(členovci)
-
dotykový i požerový účinek,
IOR a BO omezeně
dotykový i požerový účinek
dotykový i požerový účinek
max. 2x v intervalu 7 dnů
dotykový i požerový účinek
max. 1x, omezení dle
dávky, nad 0,15 SPe8
-
systemický účinek
na nekvetoucí porost
max. 3x za rok
systemický účinek, olejová
formulace zvyšuje účinnost,
protřepat před mícháním
systemický účinek, olejová
formulace zvyšuje účinnost,
protřepat před mícháním
aplikace max. 2x
-
-
-
-
-
Aplikace, vedlejší účinek
- systemický účinek, reziduální
účinnost, účinnost při teplotách
nad 25 °C, doporučujeme aplikaci
se smáčedlem
AT
- aplikace max. 1x na konkrétního
škůdce/jinak celkem max. 3x za
vegetaci
AT
SPe2
14/6/4/4 m od PV
10/5/5/0 m od OOP
AT
4 m od PV;
3 m od OOP (členovci)
-
49
15 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
-
AT
56
5 m neošetř. pásmo k
nezemědělské půdě
(rostliny)
-
30
30
OL
-
-
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní voda, vodní
organismy, rostliny,
členovci
Přehled hlavních insekticidů na jarní škůdce ozimé řepky
28
(50 g alfa-cypermethrin)
VAZTAK ACTIVE
(60 g gamma-cyhalothrin)
RAPID
(250 g cypermetrin)
RAFAN
(110 g thiacloprid +
10 g deltamethrin)
PROTEUS 110 OD
(50 g cypermethrin +
500 g chlorpyrifos)
NURELLE D
(60 g gamma-cyhalothrin)
NEXIDE
Doporučený
přípravek (registr)
472
138
Cena
Kč/ha
0,3
0,08
0,1
214
135
115
0,5 – 0,75 407 - 611
0,6
0,08
Dávka l,
kg/ha
--
--
SPe8
--
SPe8.
--
-
-
-
-
-
-
4 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
SPe2
10/5/4/4 m od PV
(vodní org.)
30/10/3/0 m od OOP
(členovci)
15 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
SPe2
neošetřovat pásmo 10 m
od břehové čáry
4 m od PV;
10/4/4/4 m od PV
(vodní rost.);
20/10/5/5 od OOP
(členovci)
4 m od PV;
5 m od OOP
(členovci)
OP II. stupeň
Omezení SP1 -SP2 -SP3
povrchová
podzemní voda, vodní
(PV)
organismy, rostliny,
/podzemní
členovci
(PO) voda
49
28
49
45
AT
28
OL
kombinace systemického a
kontaktního účinku
max. 2x za sezónu
-
max. 2x
dotykový i požerový účinek
max. 2x
-
-
dotykový i požerový účinek
max. 2x v intervalu 7 dnů
-
-
nejdelší reziduální účinek
max. 2x
dotykový i požerový účinek
max. 2x
-
-
Aplikace, vedlejší účinek
Nurelle D a Proteus 110 OD díky dlouhému účinku mohou redukovat i rané nálety blýskáčka. Omezení – vysvětlivky - str. 2
Krytonosec
řepkový a
čtyřzubý
Škůdce
Toxicita
vůči
včelám
29
Blýskáček řepkový
Škůdce
proti blýskáčkovi se ošetřuje od butonizace do počátku květu. Pozdější aplikace má účinek i na první
nálety šešulových škůdců, proto jsou vhodné i relativně drahé přípravky.
(50 g deltamethrin)
DECIS MEGA
(250 g cypermetrin)
CYPERKILL
25 EC
(480 g thiacloprid)
CALYPSO
480 SC
(25,8 g
betacyfluthrin)
BULLDOCK
25 EC
(240 g thiacloprid)
BISCAYA
240 OD
(240 g thiacloprid)
BARIARD
(150 g indoxacarb)
AVAUNT
15 EC
Doporučený
přípravek
(registr)
0,125 0,15
0,1
0,1 - 0,15
0,2
0,3
0,3
0,17
Dávka l,
kg/ha
156 188
107
528 791
122
531
531
504
Cena
Kč/ha
SPe8
SPe8
--
SPe8.
--
--
SPe8
-
-
-
-
-
-
-
OP II. stupeň
Toxicita
povrchová (PV)
vůči
/podzemní (PO)
včelám
voda
4 m od PV;
3 m od OOP (členovci)
15 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
-
5 m neošetř. pásmo k
nezemědělské půdě
(rostliny)
--
-
4 m od PV
Omezení
SP1 - SP2 -SP3
podzemní voda, vodní
organismy, rostliny,
členovci
AT
49
AT
56
30
30
56
OL
dotykový i požerový účinek
max. 2x v intervalu 7 dnů
dotykový i požerový účinek
max. 1x
omezení dle dávky
nad 0,15 SPe8
-
systemický účinek
-
-
-
-
na nekvetoucí porost
max. 1x
systemický účinek, olejová
formulace zvyšuje účinnost,
protřepat
aplikace max. 2x
-
-
-
dotykový i požerový účinek
dlouhá reziduální účinnost
bez teplotních omezení
vhodný pro antirezistentní
strategie, IOR, jediněčná
skupina účinných látek,
možný TM s fungicidy
max. 1x
systemický účinek, olejová
formulace zvyšuje účinnost,
protřepat
aplikace max. 2x
-
Aplikace, vedlejší účinek
30
Blýskáček řepkový
Škůdce
proti blýskáčkovi se ošetřuje od butonizace do počátku květu. Pozdější aplikace má účinek i na první
nálety šešulových škůdců, proto jsou vhodné i relativně drahé přípravky.
(60 g gammacyhalothrin)
NEXIDE
(20 % acetamiprid)
MOSPILAN 20
SP
(240 g taufluvalinate)
MAVRIK 2 F
(50 g lambdacyhalothrin)
MARKATE 50
cyhalothrin)
(50 g lambda-
KARATE SE
ZEON
TECHNOLOGIÍ
5 CS
(440g/l malathion)
FYFANON
440 EW
(100 g zetacypermethrin)
FURY 10 EW
Doporučený
přípravek
(registr)
0,08
0,08 - 0,1
0,2
0,15
0,1
2,0
0,075
Dávka l,
kg/ha
138
292 365
275
138
172
498
101
Cena
Kč/ha
--
--
--
--
--
SPe8.
PR
-
-
-
-
-
-
-
28
AT
4 m od PV;
5/5/5/0 od nezemědělské
půdy (členovci)
4 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
56
42
20 m od PV;
neošetř. pásmo 5 m
vzhledem k nezeměděl.
půdě (členovci)
5 m od OOP (členovci)
AT
AT
25/12/5/4 m od PV
(členovci), na svažitých
pozemcích (≥3 °) lze
použít v příp. zachování
min. 20 m vegetačního
pásu
SPe2
14/6/4/4 m od PV
10/5/5/0 m od OOP
-
OL
-
OP II. stupeň Omezení SP1 -SP2 -SP3
Toxicita
povrchová (PV) podzemní voda, vodní
vůči
/podzemní (PO)
organismy, rostliny,
včelám
voda
členovci
-
-
-
-
dotykový i požerový účinek
max. 2x
šetrný k necílovým organismům
(pro včely ve všech vývojových
stádiích) účinnost i za vyšších
teplot (nad 25 °C), možnost TM
s fungicidy a hnojivy, max. 1x
systemický účinek, reziduální
účinnost, účinnost při teplotách
nad 25 °C, aplikace max. 1x na
konkrétního škůdce/jinak
celkem max. 3x za vegetaci
dotykový i požerový účinek
max. 4x
IOR a BO omezeně
- dotykový i požerový účinek
- před květem, BBCH 50 - 59
- max. 2 aplikace za sezónu
- kontaktní, požerový,
transpirační účinek
- vhodný v rámci antirezistentní
strategie pěstování
- před květem
- dotykový i požerový účinek
Aplikace, vedlejší účinek
31
Blýskáček řepkový
Škůdce
proti blýskáčkovi se ošetřuje od butonizace do počátku květu. Pozdější aplikace má účinek i na
první nálety šešulových škůdců, proto jsou vhodné i relativně drahé přípravky.
cypermethrin)
(50 g alfa-
VAZTAK ACTIVE
(100 g etofenprox)
TREBON 10 F
(225 g chlorpyrifosmethyl)
RELDAN 22
(60 g gammacyhalothrin)
RAPID
(250 g cypermetrin)
RAFAN
(500 g pymetrozine)
PLENUM
Doporučený
přípravek (registr)
0,2
0,4
1,5 - 2,0
0,08
0,1
0,15
Dávka l,
kg/ha
143
314
674 - 898
135
115
435
Cena
Kč/ha
--
Š
SPe8.
--
SPe8
SPe8
Toxicita
vůči
včelám
-
-
vyloučen PV
-
-
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
-
49
SPe2
10/5/4/4 m od PV
(vodní org.)
30/10/3/0 m od OOP
(členovci)
AT
-
4 m od PV
4/4/4/4 m od PV
(vodní org.)
28
49
15 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
4 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
-
-
Omezení SP1 - SP2 - SP3
podzemní voda, vodní
OL
organismy, rostliny,
členovci
max. 2x
dotykový i požerový účinek,
do rozkvětu, účinkuje i za
vyšších teplot
-
-
vyšší dávka při vyšším
výskytu
-
-
dotykový i požerový účinek
max. 2x
dotykový i požerový účinek
max. 2x v intervalu 7 dnů
-
-
systemický účinek, bez
teplotních omezení
max. 1x
-
Aplikace, vedlejší účinek
32
(240 g thiacloprid)
BISCAYA 240 OD
(240 g thiacloprid)
BARIARD
(50 g alfacypermethrin)
ALFAMETRIN ME
(50 g lambdacyhalothrin)
KARATE SE
ZEON
TECHNOLOGIÍ
5 CS
(100 g zetacypermethrin)
FURY 10 EW
(50 g deltamethrin)
DECIS MEGA
Krytonosec
šešulový a
bejlomorka CALYPSO 480 SC
kapustová (480 g thiacloprid)
Škůdce
Doporučený
přípravek (registr)
156 - 188
0,125 0,15
0,15
258
0,10 - 0,15 135 - 203
791 –
1 055
531
531
123
Cena
Kč/ha
0,15 - 0,2
0,3
0,3
0,2
Dávka l,
kg/ha
--
PR
SPe8
--
--
--
--
Toxicita
vůči
včelám
-
-
-
-
-
-
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
SPe2
14/6/4/4 m od PV
10/5/5/0 m od OOP
-
4 m od PV;
3 m od OOP (členovci)
-
-
-
SPe2
10/5/4/4 m od PV
(vodní org.)
30/10/3/0 m od OOP
(členovci)
AT
-
AT
AT
30
30
49
Omezení SP1 - SP2 - SP3
podzemní voda, vodní
OL
organismy, rostliny,
členovci
-
-
-
-
-
dotykový i požerový účinek,
IOR a BO omezeně
aplikace max. 1x
při dávce nad 0,15 l - SPe8
systemický účinek
systemický účinek, olejová
formulace zvyšuje účinnost,
protřepat
aplikace max. 2x
systemický účinek, olejová
formulace zvyšuje účinnost,
protřepat
aplikace max. 2x
-
-
max. 2x
-
Aplikace, vedlejší účinek
33
(20
% acetamiprid)
MOSPILAN 20 SP
cyhalothrin)
(50 g lambda-
MARKATE 50
(významná
účinnost na
krytonosce
šešulového)
(110 g thiacloprid +
10 g deltamethrin
Bejlomorka
kapustová PROTEUS 110 OD
(50 g alfacypermethrin)
VAZTAK ACTIVE
(60 g gammacyhalothrin)
RAPID
cyhalothrin)
Krytonosec
šešulový a
Bejlomorka NEXIDE
kapustová (60 g gamma-
Škůdce
Doporučený
přípravek (registr)
138
Cena
Kč/ha
143
135
138
0,5 – 0,75 407 - 611
0,2
0,08
0,08
0,15 - 0,18 548 - 657
0,15
Dávka l,
kg/ha
--
--
--
--
--
--
Toxicita
vůči
včelám
-
-
-
-
-
-
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
45
49
SPe2
10/5/4/4 m od PV
(vodní org.)
30/10/3/0 m od OOP
(členovci)
10/4/4/4 m od PV
(vodní org.);
20/10/5/5 od OOP
(členovci)
28
28
AT
42
4 m od PV;
5 m od OOP(členovci
4 m od PV;
5 m od OOP (členovci)
4 m od PV;
5/5/5/0 od nezemědělské
půdy (členovci)
5 m od OOP (členovci)
Omezení SP1 - SP2 - SP3
podzemní voda, vodní
OL
organismy, rostliny,
členovci
-
-
-
-
-
-
kombinace systemického a
kontaktního účinku
aplikace max. 2x za sezónu
max. 2x
dotykový i požerový účinek
max. 2x
systemický účinek,
reziduální účinnost,
účinnost při teplotách nad
25 °C, doporučujeme
aplikaci se smáčedlem
aplikace max. 1x na
konkrétního škůdce/jinak
celkem max. 3x za vegetaci
dotykový i požerový účinek,
EncapsuTech formulace
max. 2x
-
-
dotykový i požerový účinek
max. 4x
-
Aplikace, vedlejší účinek
34
* ATONIK
(500 g pirimicarb)
PIRIMOR 50 WG
0,2
*AGROSTIM
NITROFENOL
Omezení – vysvětlivky - str. 2.
300
0,2
*NOVASTIM
290
300
0,2
318
977
Cena
Kč/ha
334
0,6
0,5
Dávka
l, kg/ha
0,2
*Není
registrován
jako pesticidní *N - FENOL mix
přípravek na
tyto škůdce,
viz kapitola
stimulátory *SVITON PLUS
Mšice
Škůdce
Doporučený
přípravek (registr)
*
*
*
*
*
*
*
-
-
*
vyloučen
PV
SPe8.
Toxicita
vůči
včelám
*
*
*
*
-
4 m od PV
OP II.
Omezení SP1 stupeň
SP2 - SP3
povrchová
podzemní voda,
(PV)
vodní organismy,
/podzemní
rostliny, členovci
(PO) voda
*
*
*
*
-
14/21
OL
-
rostlinný stimulátor – při
aplikaci po odkvětu řepky
zpevňuje stěny šešulí, a tím
snižuje napadení
bejlomorkou
rostlinný stimulátor – při
aplikaci po odkvětu řepky
zpevňuje stěny šešulí, a tím
snižuje napadení
bejlomorkou
max. 2x
stimulace, aplikace BBCH
59 až BBCH 69, zpevňuje
stěny šešulí, stimulační
účinek i při nízkém výskytu
bejlomorky, výnosový efekt
-
-
max. 2x
při jedné aplikaci OL = 14,
při dvou OL = 21 dnů
-
Aplikace, vedlejší účinek
Regulace růstu řepky olejné
Použití morforegulátorů růstu na podzim
Využití regulátorů růstu v podzimním
období je agrotechnický zásah, který
podstatně snižuje riziko vyzimování a
zároveň výrazně zvyšuje výnosovou jistotu
porostů.
Podmínkou úspěchu při časném
zakládání porostů (při časném vzejití) je použití
regulátorů růstu v podzimním období a
obráceně, časné založení porostu zvyšuje efekt
aplikace regulátorů růstu na podzim. To dokazují
výsledky poloprovozních pokusů i praxe a
považujeme ho za jedno ze zásadních
intenzifikačních opatření při pěstování řepky.
Výsledky pokusů SPZO dokládají, že
kromě snížení výšky porostu, tedy zpomalení
prodlužovacího růstu, byly kladně ovlivněny i
ostatní znaky, které ale spíš souvisí s kořeny a
jejich mohutností.
přezimovat a jejich porosty měly šanci
poskytovat uspokojivé výnosy.
 Pro podzimní regulaci růstu se v praxi
osvědčily jak samostatné regulátory, tak i
fungicidní přípravky s regulačním účinkem.
V nižší dávce působí tyto fungicidy
morforegulačně a částečně rovněž potlačují
houbové choroby. Plně fungicidní účinek se
projeví až při zvýšení dávky na doporučenou
úroveň.
 Nově se zkouší i použití různých dávek
stimulátorů růstu. Například Rexan v dávce
0,5 l/ha aplikovaný na 6 listů v září má
významný vliv na snížení výšky porostu,
zesílení kořenového krčku, zvýšení hmotnosti
kořene, počtu listů a přezimování.
 Dávku a počet aplikací je třeba přizpůsobit
stavu a vyrovnanosti porostu, viz schema –
nevyrovnanost porostu a doba aplikace.
 Jedná se především o sílu (průměr) kořene,
charakterizovanou
hodnotou
průměru
kořenového krčku. Je to základní ukazatel
kondice porostu.
Aplikační podmínky pro správnou funkci
regulátorů růstu
 Přímo ovlivňuje počet listů (čím větší je
průměr krčku, tím více listů může být na něm
vyvinuto, a tím více potenciálních větví je
založeno ve formě úžlabních pupenů).
Pro
dosažení
maximálního
morforegulačního efektu na rostliny a jeho dopadu na
výnos je nezbytnou podmínkou dodržení
aplikačních podmínek a zásad:
 Přímo je ovlivněna i hmotnost kořenů, ne
však již hloubka, resp. délka kořenů. Na tu
působí a značně ji ovlivňuje to, v jaké hloubce
se nachází pro dlouživý růst kořenů méně
propustné podloží.
1. Regulátory jsou růstové látky a pro svoji
účinnost potřebují denní teploty alespoň
10 °C.
2. Postřik je třeba provést na podzim tak, aby
tato teplota následovala ještě alespoň 14 dní po
aplikaci (prostor pro reakci na dodaný
regulátor), nejlépe do konce září.
 Při klimaticky nepříznivém průběhu zimy a
předjaří se potvrzuje důležitost dobré kondice
rostlin v podzimním období před nástupem
zimy (který se odvíjí právě již od jeho časného
a kvalitního založení), pro přežití porostů v
extrémních podmínkách a pro jejich rychlý
nástup do jarní vegetace.
3.
Účinnost zásahu je podmíněna typem
přípravku, jeho dávkou a dostatečnou listovou
plochou.
4. Je potřebné dodržení dostatečného množství
postřikové jíchy tak, aby bylo zabezpečeno
dokonalé pokrytí povrchu rostlin.
Při
podzimních aplikacích se doporučuje dávka
200 - 300 l vody/ha, vhodné je rovněž použití
smáčedla.
 Po silných zimách jsou zcela zřejmé rozdíly v
odolnosti odrůd vůči mrazům. Výsledky
pokusů i praxe dokládají (i letos v zimě
2011/2012), že při kvalitním založení porostu a
jeho následném podzimním ošetření RR,
dokázaly i méně odolné odrůdy dobře
35
4 - 5 listů. Každý další list pak vyžaduje zvýšit
dávku o 0,1 l/ha přípravku, nebo přidat
700 - 800 g/ha ú.l. chlormequatu. Při těchto
snížených dávkách však musíme počítat s tím,
že při delším podzimu je fungicidní ochrana
porostu proti Phoma lingam nedostatečná.
Volba termínu aplikace
Obecně platí, že RR aplikujeme v období, kdy
rostliny řepky dosáhly vývojového stádia 5 – 6
pravých listů. V tomto období je dosahováno
dostatečné listové plochy pro zajištění účinnosti
postřiku. Řídit se však pouze počtem vyvinutých
listů rostlin je poněkud zavádějící. To proto, že
v ročnících, kdy je při dozrávání předplodiny
sucho, nedojde k odčerpání k ní dodaného N.
Pokud potom po zasetí a vzejití řepky je vlhké a
teplé počasí, dojde k uvolnění tohoto N. Rostliny
ho přijmou a začnou vytvářet velké listové čepele
s dlouhými řapíky. Porost pak může být při
dosažení 5 - 6 pravých listů zcela zapojený.
Z toho pak plyne řada negativních
důsledků pro porost, zejména:
1. V porostu je nedostatek prostoru pro
tvorbu horizontálně rozložených listových
růžic.
2. Konkurence o světlo a délka dne žene
vegetační vrcholy do prodlužovacího růstu.
3. Se zapojením porostu se výrazně omezuje
prodlužovací růst kořenů.
A právě mohutnost kořene je tím, co rozhoduje
o tom, jaké bude přezimování porostu a jaká bude
dynamika jeho vývoje v jarním období a jak bude
porost odolávat stresům v průběhu vegetace
například ze sucha nebo zamokření pozemků a
z toho plynoucího nedostatku vzduchu v půdě, jak
tomu bylo v letošní sezóně.

Od roku 2010 je k regulaci možné využít i
přípravek
Toprex
(difenoconazol
+
paclobutrazol). V ČR je registrován pro
podzimní použití v dávce 0,3 l/ha. Tato dávka
je dostatečně účinná za podmínky včasné
aplikace. Proto doporučujeme tento přípravek
aplikovat u rychleji se vyvíjecích porostů již na
čtvrtý pravý list.

U pozdních, pomalu rostoucích porostů je
možné
k regulaci
využít
i
samotný
chlormequat, například v přípravku Stabilan.
Dávku volíme opět podle počtu vyvíjejících se
listů. Pokud se v srdéčku objeví třetí pravý list,
volíme dávku 1 800 g/ha ú.l. Na každý další
list je nutno dávku zvýšit o 600 g/ha ú.l.,
maximálně však do dávky 4,0 l/ha přípravku.
Vyšší dávka již nezvyšuje regulační efekt.
Proto je potřebné tyto regulace provádět časně.
Regulace časně setých a bujně rostoucích
porostů
Při volbě termínu aplikace je tedy nutné řídit
se nejen dosaženým počtem listů, ale i celkovou
dosaženou listovou pokryvností porostu. Ta by
měla být 70 – 80 %. Při aplikacích na porosty
v tomto stavu je potom dosaženo optimálního
regulačního účinku. Je tak zabezpečen dostatečný
přístup světla pro dobrou diferenciaci úžlabních
větevních pupenů a hlavně dojde k oddálení
zapojení porostu, což podporuje růst a mohutnost
kořenového systému.

Porosty zakládané od 1. do 10. srpna,
vzhledem
k jejich
rychlému
vývoji,
doporučujeme
ošetřit
dělenou
dávkou
přípravků obsahujících tebuconazol nebo ještě
lépe metconazol.

V období, kdy porost disponuje čtyřmi
pravými listy, aplikujeme první polovinu
dávky, tedy 0,5 l/ha přípravku.

Porost v tuto dobu sice ještě nemá optimální
listovou pokryvnost, ale účinek aplikace na
horizontální rozložení listových růžic a
tvorbu listů s kratšími řapíky se projeví.
Tím se výrazně zpomalí zapojení porostu, které
u těchto výsevů bývá velice rychlé.

Druhou část dávky pak aplikujeme za 10 - 14
dní na 6. - 7. list. Částečně rozložené listy tak
daleko lépe využijí dodanou účinnou látku.

V pokusech dělená aplikace přípravku Lynx
dosáhla nejlepších výsledků co se týče průměru
kořenových krčků i počtu listů, ale hlavně
nárůst hmotnosti kořenů zde byl dvakrát vyšší
než u nejlepší jednorázové aplikace, varianta
Horizon 1,0 l/ha.
Volba dávky fungicidu s regulačním účinkem
U porostů setých v agrotermínu pro danou
oblast je možné dávku aplikovaného RR
přizpůsobit vývojovému stavu porostu. To za
podmínky, že porost netvoří nadměrně velké listy
a dosáhne zmíněné listové pokryvnosti až ve třetí
dekádě měsíce září.

U přípravků na bázi tebuconazol a
metconazol pak platí, že minimální dávka,
zajišťující regulaci rostlin, je 0,5 l/ha
přípravku, a to na rostliny ve vývojovém stavu
36

aplikujeme při dosažení 5 až 6 pravých listů
vyvinutějších rostlin.
Obdobný byl i vliv dělené aplikace na
omezení prodlužovacího růstu vegetačních
vrcholů, který obzvláště vynikl v dlouhém
podzimu, ve kterém měly všechny zkoušené
varianty, kromě Caramby a 2x aplikovaného
Lynxu, větší či menší problémy s přerůstáním.

Pokud je však rozdíl ve vývoji větší,
doporučujeme
opět
provést
dělenou
aplikaci RR.
 Z výsledků pokusů dále vyplynulo, že Toprex,

Termín volíme podle doby, kdy slabší
rostliny dosáhnou vývojového stavu 3 - 4
pravých listů. V tomto období aplikujeme
0,4 - 0,5 l/ha přípravku s obsahem tebuconazolu
nebo metconazolu. Silnější rostliny v tomto
období disponují 6 - 8 listy. Dojde u nich proto
jen k částečnému ovlivnění jejich růstu. Tyto
rostliny však nemají tendenci přerůstat, protože
se většinou jedná o porosty řidší.

Druhá část dávky následuje v období, kdy
slabší rostliny v porostu dosáhly přírůstku 2 - 3
listů, což bývá cca za 10 - 14 dní. Od podzimu
roku 2009 však existuje i možnost volby
jednorázové aplikace přípravku Toprex, u
kterého nehrozí poškození rostlin již od
vývojového stadia 3 listů.
aplikovaný na porost o 5 - 6 listech (metodika
pokusu),
měl
v podmínkách
podzimu
s intenzivním růstem menší účinnost proti
přerůstání. To bylo způsobeno, pro tento
přípravek, již pozdní aplikací. Pokud se týče
vlivu na ostatní výnosové prvky, zejména
mohutnost kořenů, je jeho účinnost srovnatelná
s ostatními přípravky.
Regulace nevyrovnaných porostů
Jedná se většinou o porosty s problémy při
vzcházení, a v důsledku toho se i pomaleji
vyvíjející. U těchto porostů je nutno termín
aplikace volit podle stupně nevyrovnanosti.

Pokud tato dosahuje rozdílu vývoje do dvou
listů, není ji nutné brát v úvahu a RR
Přehled růstových regulátorů na bázi CCC do ozimé řepky na podzimní ošetření
Přípravek
CELSTAR
750 SL
(750 g chlormequatchlorid)
CYCOCEL
750 SL
(750 g chlormequatchlorid)
RETACEL
EXTRA R 68
(720 g chlormequatchlorid)
STABILAN
750 SL
(750 g chlormequatchlorid)
Termín aplikace
2 - 4 pravé listy
4 - 6 pravých listů
2 - 4 pravé listy
4 - 6 pravých listů
Dávka
Cena
l, kg/ha
Kč/ha
1,5 - 2
180 - 240
Porost vhodný pro aplikaci:
4-5
480 - 600
-
hustota 80 – 100 r/m2
-
délka rostlin okolo 15 cm
před začátkem prodlužování lodyhy
Aplikace a poznámky
1,5 - 2
179 - 238
-
4-5
476 - 595
Aplikační podmínky:
-
odstup deště min. 4 - 5 hodin
-
nejlépe do konce září
2 - 4 pravé listy
1,5 - 2
156 - 208
-
je vhodné smáčedlo
4 - 6 pravých listů
5 - 6,5
520 - 676
-
při nižším dávkování a riziku škůdců
či chorob možné provést TM
s insekticidy či fungicidy
2 - 4 pravé listy
1,5 - 2
180 - 240
4-5
480 - 600
Ošetřenou plodinu nelze zkrmovat,
ani potravinářsky zpracovávat
4 - 6 pravých listů
37
38
(250 g tebuconazole)
ORIUS 25 EW
(250 g tebuconazole)
LYNX
(250 g tebuconazole)
HORIZON 250 EW
(250 g tebuconazole)
ERASMUS
(210 g mepiquat-chlorid,
30 g/l metconazole)
CARYX
(60 g metconazole)
CARAMBA
(250 g/l flusilazole)
CAPITAN 25 EW
(430 g/l tebuconazole)
BOUNTY
Přípravek
regulace
porostu
Použití
864
0,8
--
--
Toxicita
vůči
včelám
1
1
0,5 - 1,0
1
0,7 - 1
0,7 - 1,0
839
877
450 - 899
830
615 - 878
678 – 969
--
PR
PR
--
--
--
Používání povoleno max. do: 13.10.2014
690
Cena
Kč/ha
0,6
Dávka
l, kg/ha
4 m od PV
vyloučen
PO
-
4 m od PV
vyloučen
PO
-
4 m od PV
4 m od PV
vyloučen
PV
-
-
4 m od PV
vyloučen
PV, PO
-
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny, členovci
OP II.
stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
termín aplikace: f. 4 - 6 (2 - 8) listů, možnost
použití i na nevyrovnané porosty, účinný již od
5 °C
max. 2x
Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze
při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podzim), 0,5 l ve
4 listech (na každý list 0,1 l navíc)
max. 2x
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podz.), 0,5 l ve
4 listech (na každý list 0,1 l navíc)
max. 2x
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podz.), 0,5 l ve
4 listech (na každý list 0,1 l navíc)
-
-
-
-
-
termín aplikace: f. 4 - 6 (8) listů (podzim)
max. 1x podzim
termín aplikace: 4. – 8. list řepky (BBCH 14 - 18),
sólo nebo jako směs tank-mix s insekticidy,
stimulátory růstu a speciálními hnojivy, doporučen
TM s CCC přípravky 1 - 2 l/ha nebo vyšší dávku
-
-
termín aplikace: 4. – 6. list řepky, sólo nebo jako
směs tank-mix s insekticidy, stimulátory růstu a
speciálními hnojivy
-
Poznámky
Přehled fungicidů s regulačními účinky pro podzimní regulaci růstu řepky olejky (doporučené dávkování)
39
regulace
porostu
Použití
0,3
1
0,8 - 1
0,75 - 1,0
1
Dávka
l, kg/ha
623
853
639 - 799
1 102 –
1 469
850
Cena
Kč/ha
--
--
--
--
PR
Toxicita
vůči
včelám
-
-
-
3 m od PV
1 m od
nezemědělské půdy
(necílové rostliny)
-
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podzim)
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podzim)
max. 2x
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podzim), nebo
dávku rozdělit na dvě podle aktuální situace na
podzim (počasí a růst řepky)
max. 2x
-
-
termín aplikace: f. 4 - 6 listů (podzim), aplikace
v případě potřeby fungicidního účinku na fomu,
v případě potřeby regulace použít HORIZON
max. 2x
max. 2x
Poznámky
-
-
4 m od PV
vyloučen
PO
-
4 m od PV
-
4 m od PV
(vodní org.)
1 m od OOP
(členovci)
-
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny, členovci
V nižší dávce působí tyto fungicidy morforegulačně a částečně rovněž potlačují houbové choroby. Plně fungicidní účinek se projeví až při zvýšení dávky na
doporučenou úroveň (viz dále). Omezení – vysvětlivky - str. 2.
(250 g difenoconazole,
125 g paclobutrazol)
TOPREX
(80 g prothioconazole,
160 g tebuconazole)
TILMOR
(250 g tebuconazole)
STACCATO
(125 g tebuconazole,
125 g prothioconazole)
PROSARO 250 EC
(250 g tebuconazole)
ORNAMENT 250
EW
Přípravek
OP II.
stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
Regulace řepky v jarním období
V jarním období používáme regulátory
růstu pro regulaci výšky porostu, počtu větví a
dalších faktorů ovlivňujících výnos.
Z dosavadních
výsledků
poloprovozních pokusů vyplývá, že porost,
podle různého stupně vývojové fáze dosažené
v momentě aplikace, reaguje na dodaný
regulátor růstu odlišným způsobem, jak ukazují
následující grafy.
Z pokusů je zřejmé, že pokud se týče
výšky porostu, dochází k největšímu snížení
výšky rostlin při aplikacích na počátku
prodlužovacího růstu při výšce porostu 10 - 15
cm. V tomto termínu zároveň dochází
k největšímu nárůstu počtu větví a šešulí, tedy
k zahoustnutí horního patra porostu. Tento
termín aplikace je tedy zapotřebí využít u
řídkých porostů.
Stejný vliv na výšku rostlin má aplikace
RR při výšce porostu 50 - 60 cm. Nedochází při
ní však k tak výraznému nárůstu počtu větví a
šešulí (graf č. 2), tedy porost není tolik
přehušťován. Tento termín aplikace je nutno
využívat u optimálních nebo hustých porostů a
vzrůstově vysokých odrůd.
Nejmenší vliv na snížení výšky rostlin
má aplikace RR ve druhém aplikačním termínu,
tedy při výšce porostu 30 - 40 cm. Při tomto
termínu aplikace dochází zároveň k menšímu
nárůstu počtu větví a šešulí.
Takto zjednodušeně lze charakterizovat
využití samotných RR, tedy přípravků typu
Stabilan. Co se týče znaků regulace porostu,
tedy výšky porostu, počtu větví a šešulí, je
Stabilan porovnatelný s ostatními přípravky.
Jiná situace je však při pohledu na
dosažený výnos v jednotlivých variantách
v souvislosti s hustotou šešulí/m2 a použitým
RR. Do tohoto ukazatele se samozřejmě
promítá zlepšený zdravotní stav variant, na
kterých byly použity fungicidy s regulačním
efektem.
Nejdůležitější je na jaře provést inventarizaci porostu a podle následující tabulky se
rozhodnout pro termín a druh regulátoru růstu.
Stav porostu
Hustota
Cíl ošetření
Termín ošetření
větší počet a délka
řídký porost
větví, větší počet
liniové odr. do 40 r/m2
2 šešulí = zahuštění
hybrid. odr. do 25 r/m
porostu
Zdravý porost na
podzim ošetřený RR optimální hustota
s fungicidním
liniové: 45 - 55 r/m2
účinkem
hybridy: 30 - 35 r/m2
husté porosty
liniové: nad 60 r/m2
hybridy: nad 40 r/m2
-
nepřehustit porost,
nezvyšovat
nadměrně počet
větví a jejich délku,
zvýšit jen odolnost
proti poléhání
zlepšení
zdravotního stavu
Poškozené porosty
bez aplikace RR na
podzim
optimální a husté
porosty
-
zvýšení odolnosti
proti poléhání
-
-
řídké porosty
zlepšení
zdravotního stavu a
zahuštění porostu
40
-
časný termín na jaře
DC 32 - 10 - 15 cm
optimální porosty neošetřovat,
pouze vzrůstné odrůdy a
intenzívně hnojené porosty ošetření v 30 - 50 cm výšky v
DC 35 – 43
husté porosty vždy ošetřit
v DC 35 - 43
aplikace fungicidu bez
regulačního efektu
časná aplikace v počátku
vegetace, nejlépe směs
carbendazim + azol
aplikace regulátoru u
optimálních porostů
pouze u vzrůstných odrůd a při
intenzivním hnojení v pozdějším
termínu - DC 35 - 43
u hustých porostů vždy
v DC 35 - 43
časná jarní aplikace regulátorů
růstu s fungicidním účinkem v
DC 32 při 10 - 15 cm výšky
porostu
41
(250 g tebuconazole)
STACCATO
(250 g tebuconazole)
ORNAMENT 250 EW
(250 g tebuconazole)
LYNX
(250 g tebuconazole)
HORIZON 250 EW
(250 g tebuconazole)
ERASMUS
(210 g mepiquat-chlorid
30 g/l metconazole)
CARYX
(60 g metconazole)
CARAMBA
(430 g/l tebuconazole)
BOUNTY
Přípravek
regulace
porostu
Použití
1
1
1
0,5 - 1,0
1
1
1
0,6
Dávka
l, kg/ha
799
850
--
PR
PR
PR
450 899
877
--
--
--
--
830
878
969
690
Cena
Kč/ha
Toxicita
vůči
včelám
vyloučen PO
-
-
4 m od PV
-
-
-
-
termín aplikace: dl. růst, květ 0,75 l až 1 l,
proti poléhání od 25 cm, možná kombinace
s insekticidy
pozor na DAM (nelze TM)
aplikace max. 2x
OP II. stupeň Omezení SP1 - SP2 - SP3
povrchová podzemní (PO), povrchová
(PV)
voda (PV), vodní
Poznámky
/podzemní
organismy, rostliny,
(PO) voda
členovci
- termín aplikace: 4. – 6. list řepky, sólo nebo
vyloučen
4 m od PV
jako směs tank-mix s insekticidy, stimulátory
PV, PO
růstu a speciálními hnojivy
- termín aplikace: od výšky 25 cm do objevení
se prvních okvětních lístků, možná kombinace
4 m od PV
s insekticidy
- pozor na DAM (nelze TM)
termín aplikace: od začátku jarní regenerace
(výšky cca 15 cm) do fáze BBCH 50 (výška
cca 50 - 60 cm), podpora větvení a regulátor
růstu, účinnost již od 5 °C, možná kombinace s
vyloučen PV
4 m od PV
insekticidy, listovými hnojivy
- nelze TM s DAM
- max. 2x
- vyloučen z PO (jarní aplikace)
- přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
vyloučen PO 4 m od PV
pouze při použití vegetačního pásu o šířce
nejméně 5 m
- termín aplikace: dlouživý růst, květ 0,75 l až
1 l, proti poléhání od 25 cm, možná kombinace
s insekticidy
- pozor na DAM (nelze TM)
Přehled fungicidů s regulačními účinky pro jarní aplikaci do řepky olejky (doporučené dávkování)
42
regulace
Použití
1
1
1,5
1
853
1 469
2 858
839
Cena
Kč/ha
--
--
--
--
-
-
vyloučen PV
vyloučen PO
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
4 m od PV
-
BBCH 33 - 51
max. 1x
jarní řepka olejka: s ohledem na ochranu
vodních organismů je vyloučeno použití
4 m od PV
přípravku na pozemcích svažujících se k
povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto
pozemcích aplikovat při použití vegetačního
pásu o šířce nejméně 10 m.
- termín aplikace: ve fázi BBCH 39 – 55, možná
kombinace s ins., herbicidy, fungicidy,
- POZOR - je možné aplikovat i za nižších teplot už od 7 °C! Proti poléhání je výhodné jej
kombinovat s přípravky na bázi tebuco-nazole
nebo metconazole, vzhledem k tomu, že triazoly
zesilují účinek Moddusu (v TM kombinaci
v dávce 0,5 l/ha Modus + 0,5 l/ha fungicid
s morforegulačním účinkem)
- max. 1x
- termín aplikace: dlouživý růst, 1,0 l, proti
4 m od PV
poléhání od 25 cm, možná kombinace
(vodní org.)
s insekticidy
1 m od OOP
- pozor na DAM (nelze TM)
(členovci)
- aplikace max. 2x
-
Omezení SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO), povrchová
voda (PV), vodní organismy, Poznámky
rostliny, členovci
(250 g difenoconazole
125 g paclobutrazol)
TOPREX
0,5
1 039
--
-
3 m od PV, 1 m od
- termín aplikace: BBCH 31 –
nezemědělské půdy
51, omezení poléhání
(necílové rostliny)
Mimo regulátor Moddus se jedná o fungicidy s morforegulačním účinkem. Jejich plně fungicidní účinek se projeví až při zvýšení dávky na úroveň registrovanou pro
fungicidy - viz platný Seznam. Omezení - vysvětlivky - str. 2.
(80 g prothioconazole
160 g tebuconazole)
TILMOR
g tebuconazole
125 g prothioconazole)
(125
PROSARO 250 EC
vysoká cena, ale podle našich informací
je dostatečně účinný i v nižší dávce
(250 g/l trinexapac-ethyl)
MODDUS
(250 g tebuconazole)
ORIUS 25 EW
Přípravek
Dávka
l, kg/ha
Toxicita
vůči
včelám
CHOROBY ŘEPKY OLEJNÉ
Strategie v ochraně vůči chorobám
V následujících letech bude zřejmě třeba
uvažovat o rozdílech mezi teplou a chladnější
pěstební oblastí. Vlivem nárůstu průměrné teploty
došlo hlavně v teplé oblasti ke zvýšení deficitu
vody (zvýšení odparu při zachování původní
úrovně srážek). To je potřeba zohlednit ve
způsobu pěstování rostlin. Je potřeba vycházet z
poznatku, že 1 m2 pěstební plochy uživí pouze
určitý počet šešulí. Ten musí být zajištěn rozdílně
v teplé a v chladnější oblasti.
V teplé oblasti je vhodnější zvýšit podíl o
něco pružnějších hybridů s lepším kořenovým
systémem. Je potřeba použít odrůdy nebo hybridy
ranějšího typu, aby stačily „odrůst“ ještě v době
dostatečné půdní zásoby vody. Také výsevek by
z důvodu sucha při vzcházení v teplé oblasti měl
být o něco vyšší, než v dnes optimální chladnější
oblasti. Ošetření fungicidy by pak mělo být
směrováno na fungicidní a ne na morforegulační
účinek.
V chladnější oblasti lze bez problémů
použít liniové odrůdy i hybridy pozdního typu,
nízký nebo velmi nízký výsevek a ošetření
s morforegulačním účinkem. I po stránce výskytu
chorob je tato oblast méně nebezpečná než teplá
oblast. Jejím problémem jsou pravidelné
přívalové srážky. Proto se zde vyskytuje relativně
více
porostů
s nespecifickým
nouzovým
dozráváním a nebo pouze s opadem šešulí.
S nouzovým dozráváním a se špatným použitím
pesticidů (poloviční a nižší dávky) souvisí výskyt
lokalit s velmi nízkou HTS.
Fungicidní ochrana řepky olejné
 Potlačení
krytonosců
insekticidy
a
vyrovnaná
výživa
jsou
nejlevnější
„fungicidní“ opatření.
 Tlak houbových chorob vzrůstá spolu s %
zastoupením
řepky (ale
i
ostatních
brukvovitých a slunečnice) v osevním
postupu, s minimalizací a výškou dávky N.
 Fungicidy zlepšují stav porostu, a tím i
výsledek našeho snažení – výnos. V letech,
kdy jsou v květnu příhodné podmínky pro
rozvoj houbových chorob, je přínos až 20 %.
V pokusech byl ale vždy alespoň 5% přírůstek
výnosu i v letech, kdy podmínky pro rozvoj
chorob nebyly příznivé.



Jako základ doporučujeme podzimní
aplikaci. V posledních letech je velmi
přínosná, zvláště u fungicidů s regulačním
účinkem,
kdy
významně
ovlivňuje
přezimování a zdravotní stav na jaře.
Jarní aplikaci fungicidů je lépe dělit, a to na
ranější (doba, kdy ošetřujeme proti
krytonoscům) a pozdější (doba kvetení).
Tam, kde je každoročně vysoký výskyt
hlízenky, doporučujeme preventivní ošetření
půdy biologickým přípravkem Contans WG.
Přehled důležitých chorob
Fomová hniloba anam. Phoma lingam
Leptosphaeria maculans
 Zdroj
infekce:
půda
posklizňové zbytky, osivo.
-
infikované
 Přímá ochrana: rizikové lokality - ošetření
fungicidy již na podzim či časně na jaře při
výskytu choroby.
Hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum
 Zdroj infekce: půda + osivo obsahující
sklerocia.
 Podpora infekce: vlhko a teplo.
 Nepřímá ochrana: odstup v osevním
postupu 3 - 4 roky, agrotechnika (likvidace
poskliz. zbytků - nejlépe hlubokou orbou),
zdravé, uznané, příp. mořené osivo, výběr
odrůdy.
43
 Podpora infekce: vlhko, střídání teplého a
vlhkého počasí, teplé oblasti.
 Nepřímá ochrana: odstup hostitelských
rostlin 3 - 4 roky (hl. brukvovité a
slunečnice), likvidace posklizňových zbytků,
zdravé, uznané, příp. mořené osivo, odolné
odrůdy.
 Přímá ochrana: likvidace zdroje primární
infekce (sclerocií) biologickým přípravkem
Contans WG (Coniothyrium minitans) před
setím se zapravením, a nebo lépe ihned po
sklizni sklerotinií napadené plodiny na její
posklizňové zbytky (nejčastěji řepka,
slunečnice); fungicidy při napadení a vlhkém
počasí při zakvétání (opad korunních plátků).
 Její další šíření zastavily až zimní mrazy.
Vytvořené hálky přes zimu vymrzají, avšak
infekční materiál zůstává na poli několik let
(může i 10 let). Možnosti ochrany jsou –
zasetí rezistentní odrůdy ke konkrétnímu
patotypu, likvidace brukvovitých plevelů,
důkladné očištění techniky při přesunech
mezi hony, okresy.
Plíseň šedá - Botryotinia fuckeliana anam.
Botrytis cinerea
Cylindrosporióza - Pyrenopeziza brassicae,
anam. Cylindrosporium concentricum
 Zdroj infekce: rostliny, rostlinné zbytky,
osivo.
 Zdroj infekce: půda – rostlinné zbytky,
osivo.
 Podpora infekce: vlhko a trvalé deště.
 Podpora infekce: studený a vlhký podzim,
mírná zima, vlhké jaro.
 Nepřímá ochrana: shodná opatření jako u
ostatních chorob, dostatečné větrání porostu –
optimální hustota, omezení N hnojení
(používat menší dávky, ale častěji).
 Přímá ochrana: zatím se neprovádí, výskyt
částečně redukuje opatření proti hlízence a
fomě.
Čerň řepková - Alternaria brassicae
 Zdroj infekce: půda - posklizňové zbytky,
osivo.
 Podpora infekce: vlhko, teplo, husté porosty.
 Nepřímá ochrana: agrotechnika, odstranění
posklizňových zbytků, nepřehoustlé porosty.
 Přímá ochrana: průběh napadení po celou
vegetaci, cílená ochrana je problematická,
výskyt tlumí ošetření proti hlízence.
 Nepřímá ochrana: shodná opatření jako u
ostatních chorob, přímá ochrana se neprovádí.
Verticiliové vadnutí - Verticillium dahliae
 Zdroj infekce: rostlinné zbytky i volně
v půdě (mikrosklerocia).
 Podpora infekce: vlhko a teplo.
 Nepřímá ochrana: shodná opatření jako u
ostatních chorob, přímá ochrana se neprovádí.
Bílá skvrnitost listů brukvovitých Pseudocercosporella capsellae
 Zdroj
infekce:
původce
onemocnění
přetrvává jako mycelium na rostlinných
zbytcích a ve formě drobných sklerocií v
půdě. Dalším zdrojem infekce je výdrol řepky
a řada brukvovitých plevelů, zejména kokoška
pastuší tobolka. Choroba se nepřenáší osivem.
Nádorovitost košťálovin - Plasmodiophora
brassicae
 Podpora infekce: choroba je široce rozšířená
zejména ve vlhčích oblastech.
 Zdroj infekce: půda, osivo.
 Výskyt a příznaky: různě velká ohniska
rostlin se světlými skvrnami na listech. Skvrny
postupně mění barvu na bílošedou až bílou.
Patogen může napadat také stonky a šešule.
 Podpora infekce: teplejší oblasti, kyselá
půda, statková hnojiva.
 Nepřímá ochrana: dodržení osevního
postupu, agrotechnika, likvidace plevelů,
vápnění, moření osiva, přímá ochrana se
zatím neprovádí.
 Na podzim pěstitelské sezóny 2011/2012
naše agroslužba zaznamenala nebývalé
ohniskové rozšíření nádorovitosti napříč
Českou republikou. Mimořádně dlouhý a
teplý podzim pomohl jejímu rozšíření do
porostů řepky v počtu, jakého nikdy nebylo
zaznamenáno, viz mapka.
44
 Nepřímá ochrana: agrotechnická opatření,
likvidace výdrolu řepky, brukvovitých plevelů,
vyrovnaná výživa a zaorání posklizňových
zbytků.
 Přímá ochrana: žádný chemický přípravek
není v současné době registrován přímo proti
bílé skvrnitosti listů brukvovitých. Řada látek
má dobrou vedlejší účinnost proti této
chorobě, jedná se zejména o carbendazim,
flusilazole,
iprodione,
prochloraz
a
tebuconazole.
45
Alternaria
brassicae
Čerň řepková
Botryotinia
fuckeliana
Šedá plísňovitost Plíseň šedá
Scqlerotinia
sclerotiorum
Bílá hniloba Hlízenka obecná
Leptosphaeria
maculans
Phomová hniloba
Název choroby
rostlinné
zbytky, osivo
rostlinné
zbytky, osivo
sklerocia
v půdě a
osivu,
odlamování a
přelétávání
částí mycélia
posklizňové
zbytky,
osivo.
Zdroj
infekce
(vzácně již od
děložních lístků)
Drobné i větší
okrouhlé skvrny
s koncentrickým
zónováním bez
černých tečkovitých
plodniček
zasychání čepele
listu
šedé hnědnoucí
mezižilkové skvrny,
za vlhka šedý
prášivý povlak,
Odumírání čepele
listu od okraje ve
tvaru V, odumírání
nervu listu a jeho
rychlé zasychání.
Za vlhka na
skvrnách narůstá
bílé mycélium.
Tečkovitá skvrnitost a
zasychání větví.
Tečkovitost přecházející ve
výraznou skvrnitost stonku i
větví. Postupné trouchnivění
stonku a zaschnutí celé
rostliny.
Postupné mokvání a
trouchnivění stonku, jeho
postupné zaschnutí a
nouzové dozrávání.
Bélavé nebo šedé okrouhlé
skvrny, za vlhka šedý
prášivý povlak
Vodnaté, rychle hnědnoucí a
zasychající zónované
skvrny, stonek s tvorbou
bílého vatovitého mycelia a
sklerocií vně i uvnitř stonku.
Při vzcházení
rostlin z
nemořeného
osiva působí
odumírání
kořenů a
kořenových
krčků.
Mokvání a
tvorba
skvrn jako
na stonku ojediněle.
dostatečný účinek
zajišťuje chemická
ochrana proti fomě
a hlízence.
Cílená ochrana se
neprovádí,
Celé vegetační
období.
Dostatečný účinek
zajistí ochrana proti
fomě a hlízence.
Cílená ochrana se
neprovádí.
Jarní období,
dozrávání.
Chemická ochrana
v začátku opadu korunních
plátků.
Ochrana biologickými
přípravky již na
posklizňové zbytky
nemocné plodiny.
Drobné skvrny působí
postupné zasychání a
předčasné pukání – do
sklizně drobná semena
nebo jejich odumírání.
zasychání semen a
praskání šešulí.
Ochrana: podzim,
jaro.
Za vlhka a
podoptimálních
teplot od podzimu
až do dozrávání.
Období škodlivosti
a chemické
ochrany
Od vzcházení, přes kvetení
až do sklizně.
Jen výjimečně
podobné příznaky
jako na listech.
Šedé okrouhlé skvrny,
za vlhka šedý prášivý
povlak,
Odumírání kořenů,
nouzové dozrávání.
V době tvorby
šešulí trouchnivění
paty stonků a
kořenů.
Od podzimu do jara
nekrózy na
kořenovém krčku.
V jarním období fialové
skvrny, zejména podél
mechanicky poškozených
nebo nachlazených pletiv.
Postupné trouchnivění
stonku a zaschnutí celé
rostliny.
Od děložních lístků
do sklizně hnědé
skvrny s černými
tečkami (plodničky
- pyknidy).
Příznaky
na šešulích
Příznaky
na kořenech
Příznaky
na stoncích
Příznaky
na listech
Přehled důležitých chorob v období tvorby šešulí a dozrávání
Významná a
častá choroba
větví, stonků i
šešulí při
vlhkém a
teplém počasí
v období
dozrávání.
Zejména při
vlhkém
počasí,
významná
choroba.
častá choroba.
Odrůdová
odolnost.
Ekonomicky
významná,
Ekonomicky
významná a
rozšiřující se
choroba.
Význam
46
Zejména na podzim
jsou viditelné světle
zelené až
žloutnoucí skvrny.
rostlinné
zbytky a
mikrosklerocia v půdě
rostlinné
zbytky,
oospóry v
půdě,
osivo
půda
osivo
Verticiliové
vadnutí
Verticilium sp.
Plíseň zelná
Peronospora
brassicae
Nádorovitost
košťálovin
Plasmodiophora
brassicae
Padlí na řepce
Erysiphe
cruciferarum
Stonky postupně zasychají,
hranatí a vystupují cévní
svazky. Relativně častou je i
infekce a odumírání
jednotlivých větví.
Listy nasedající na
nemocný svazek
cévní z jedné
poloviny žloutnou,
zasychají a
deformují se podél
hlavního nervu.
rostlinné
zbytky,
osivo
Cylindrosporióza
Pyrenopeziza
brassicae
Houba přežívá
ve formě
kleistothécií
(dříve
známější jako
peritecia) na
rostlinném
materiálu.
Podélné ploché praskání a
korkovatění stonku. Na nich
se tvoří příčné drobné
prasklinky.
Dochází k omezení
transportu živin.
Od podzimu
okrouhlá skvrnitost
s bělavým
mycéliem,
zasychají v
nepravidelné
pergamenovité
skvrny podobné
poškození mrazem.
Nespecifické
žloutnutí spodních
listů při
Zakrslé rostliny, omezení
intenzivmím
vývoje větví.
rozvoji choroby na
kořenech.
Listy rostlin se pokrývají
Moučnaté
bělavým moučnatým
povlaky, i
povlakem mycelia, na něm se
s kleistohecii, se
tvoří oidie. Později se na
tvoří i na
myceliu tvoří tmavé tečky –
stoncích. Časně
kleistohecia. Patogen omezuje napadené rostliny
asimilaci a spotřebovává
jsou menší a méně
vytvořené živiny.
větví.
Mladé rostliny po infekci
odumírají, v jarním období
se zúčastňuje zahnívání
založených větví a
vegetačního vrcholku.
Příznaky
na stoncích
Příznaky
na listech
Zdroj
infekce
Název choroby
Nádory na
kořenech,
jejich rozpad a
omezení
funkce.
Celé vegetační
období.
Chemická ochrana
se cíleně neprovádí.
Období škodlivosti
a chemické
ochrany
Od začátku
prodlužování, přes
kvetení do konce
vegetace.
Chemická ochrana není
firmami deklarována,
lze akceptovat
biologickou ochranu
pomocným přípravkem
Gliorex.
Spolu s jinými
Jsou zaregistrovány
patogeny působí
již tři účinné
zahnívání a praskání
přípravky.
šešulí. Semena v nich
Termínování
jsou plesnivá.
ochrany je obtížné.
Celé vegetační období.
Chemická ochrana pouze
za pomoci dusíkatého
vápna. Účinné pouze při
spojení s použitím
rezistentní odrůdy!
Napadené šešule brzy
zasychají a praskají.
Padlí je citlivé na
Povlaky mycelia na
většinu používaných
šešulích omezují
fungicidů, cílená
velikost semen,
ochrana se zatím
nalepují semena na síta
neprovádí.
a posklizňové zbytky a
zvyšují ztráty.
Deformace šešulí,
jejich zkrucování.
Odumírání semen v
nich.
Příznaky
na šešulích
Hlavní kořen černá a
postupně odumírá.
Boční kořeny
odumírají po oddělení
od nadzemní části
rostliny. Nouzové
dozrávání celé
rostliny.
Příznaky
na kořenech
Ročníkově a
lokálně
významná
choroba
Je významnou
součástí
patogenů
zejména
šešulí.
V současnosti
lokálně
relativně
rychle
narůstající
význam.
Lokálně a
ročníkově
ekonomicky
významná a
šířící se
choroba.
Se změnou
klimatu
postupně se
rozšiřující
choroba.
Význam
47
(250 g/l flusilazole)
CAPITAN 25 EW
(400 g prochloraz +
90 g propiconazole)
BUMPER SUPER
(430 g/l tebuconazole)
BOUNTY
(400 g prochloraz +
90 g propiconazole)
APEL
(200 g/l azoxystrobin,
80 g/l cyproconazole)
AMISTAR XTRA
(250 g carbendazim,
125 g flusilazole)
ALERT S
(250 g/l picoxystrobin)
ACANTO
Přípravek
1
1
Registrace
hlízenka obecná
čerň řepková
hlízenka obecná
čerň řepková
0,6
1
0,8
fomová hniloba
hlízenka obecná
fomová hniloba
hlízenka obecná
čerň řepková
fomová hniloba
864
855
690
855
1 523
1 142
Používání povoleno max. do 13.10.2014
1
1
0,75
fomová hniloba
hlízenka obecná
hlízenka obecná
alternáriová
skvrnitost
645
1 299
Cena Kč/ha
Používání povoleno max. do 13.10.2014
Dávka l,
kg/ha
--
PR
--
PR
--
--
--
Toxicita
vůči
včelám
-
vyloučen
PV
vyloučen
PV, PO
vyloučen
PV
vyloučen
PV
vyloučen
PV
vyloučen
PV
OP II.
stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
-
-
4 m od PV
-
-
90 % trysky = 30 m
od PV (vodní
organizmy)
4 m od PV
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny, členovci
Přehled doporučených fungicidů do ozimé řepky
AT
AT
56
AT
42
56
AT
OL
možný i tank-mix
s insekticidy,
stimulátory růstu a list.
hnojivy
-
max. 2x
vedlejší účinek na čerň
řepkovou
-
max. 2x
max. 2x
vedlejší účinek na čerň
řepkovou
-
-
od BBCH 60 - 65
max. 2x
zákaz zkrmování na
zeleno
BBCH 60 – 69 dle
infekčního tlaku,
možnost TM kombinace
s insekticidy
-
-
-
-
Poznámky
48
(250 g tebuconazole)
ORIUS 25 EW
(250 g/l flusilazole)
LYRIC
(250 g azoxistrobin)
MIRADOR
(250 g tebuconazole)
LYNX
(250 g tebuconazole)
HORIZON 250 EW
(500 g/l iprodione)
GRISU
(250 g tebuconazole)
ERASMUS
(60 g metconazole)
CARAMBA
Přípravek
1
0,8
hlízenka obecná
čerň řepková
fomová hniloba
fomová hniloba
1
839
není v ceníku
1 399
877
877
877 - 1 316
899 - 1 349
899
899
1 098
830
1 163 - 1 454
1 454
Cena Kč/ha
Používání povoleno max. do 13.10.2014
1
1
1 - 1,5
1,5
hlízenka obecná
čerň řepková
čerň řepková
hlízenka obecná
fomová hniloba
1
hlízenka obecná
čerň řepková
1,0 - 1,5
1
1
1,2 - 1,5
1,5
fomová hniloba
hlízenka obecná
u jarní řepky
fomová hniloba
hlízenka obecná
čerň řepková
Dávka l,
kg/ha
Registrace
--
--
--
PR
PR
--
--
--
Toxicita
vůči
včelám
vyloučen
PO
-
vyloučen
PV
-
-
vyloučen
PV
vyloučen
PO
-
OP II.
stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
4 m od PV,
56
AT
55
4 m od PV,
5 m od okraje
(necílové rostliny)
-
56
56
56
56
56
OL
-
-
4/4/4/4 m od PV
(vodní organismy)
4 m od PV
4 m od PV
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny, členovci
-
-
-
max. 1x
max. 2x
max. 2x
max. 2x
max. 1x
kontaktní účinek
vedlejší účinek na plísně
-
max. 1x
max. 1x
-
-
Poznámky
49
(80 g prothioconazole
160 g tebuconazole)
TILMOR
(250 g tebuconazole)
STACCATO
(125 g tebuconazole,
125 g prothioconazole)
PROSARO 250 EC
dimoxistrobin 200 g/l)
PICTOR
(boscalid 200 g/l +
(167 g thiofanát-methyl
167g iprodion)
PAROLI (SC)
fomová hniloba
fomová hniloba
hlízenka obecná
fomová hniloba
fomová hniloba
hlízenka obecná
hlízenka obecná
1
1- 1,5
0,75
0,75 - 1
0,5
2-3
1
1
1,0 - 1,5
čerň řepková
hlízenka obecná
fomová hniloba
ORNAMENT 250
EW
(250 g tebuconazole)
Dávka l,
kg/ha
Registrace
Přípravek
853
799 - 1199
1 102
1 102 – 1 469
1 500
1 028 - 1 542
850
850
850 - 1 275
Cena Kč/ha
--
--
--
--
-
PR
Toxicita
vůči
včelám
4 m od PV
vyloučen
PO
-
4 m od PV
-
-
8/4/4/4 m od PV
(vodní org.)
-
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny, členovci
4 m od PV
(vodní org.)
1 m od OOP
(členovci)
-
vyloučen
PV
-
OP II.
stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
56
56
56
AT
49
56
OL
vysoká flexibilita použití
BBCH 57 – 69
max. 2x
max. 2x
u fomy 0,75 - 1,0 na
podzim
u fomy 1,0 na jaře
max. 1x
přípravek je vyloučen z
použití v ochranném
pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody pro
aplikaci do obilnin a
jarní aplikaci do řepky
olejky
-
max. 1x
termín aplikace:
BBCH 57 - 69
max. 2x
-
-
Poznámky
Přípravek
Přehled fungicidů na bázi biologické ochrany do ozimé řepky
Dávka Cena
Registrace
Poznámky
l, kg/ha Kč/ha
aplikace před setím řepky či předplodiny (1 - 2
kg) se zapravením do hl. min. 5 cm, aplikace na
hlízenka obecná
napadené strniště řepky (1 kg) se zapravením
podmítkou
- aplikace na podzim v BBCH 12 – 19, na jaře v
BBCH 30 – 40 a v BBCH 55 – 65, TM: vhodná
POLYVERSUM fomová hniloba
0,1
869*
Pythium oligandrum hlízenka obecná
aplikace s kapalnými hnojivy, např. s DAM,
- max. 3x
Na tyto přípravky se vztahuje v roce 2014 dotace na biologickou ochranu do výše 25 %, maximálně však u
druhu řepka olejka 349 Kč/ha, na pořízení biopreparátů a na odborný servis. Žadatel o podporu se musí na pevně
stanovenou dobu 5 po sobě jdoucích let jednorázově zavázat, že v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti
škodlivým organizmům, na jejichž regulaci existuje a je povolen prostředek biologické ochrany rostlin, při
vhodných podmínkách přednostně využije biologickou ochranu rostlin. * Cena je uvedena bez dotace
-
CONTANS WG
(100 g spór
Coniothyrium
minitans na 1 kg)
688 1,0 - 2,0
1 376*
Použití stimulátorů růstu a pomocných rostlinných přípravků
 Na podzim příznivě ovlivňují růst kořenů,
sílu kořenového krčku a přezimování.
 Po zimě urychlují regeneraci a využití N
hnojiv.
 Použití v jarním období je vhodné hlavně
pro podporu tvorby generativních orgánů,
omezení jejich redukce a zvýšení výnosů.
 Na základě našich pokusů doporučujeme
jednu aplikaci pomocných rostlinných
přípravků v etapě regenerace a prodlužování
rostlin. Možná je společná aplikace jak
s přípravky proti krytonoscům, tak i
s hnojivem DAM 390. Je možná i aplikace
spolu s jarním herbicidním ošetřením proti
plevelům.
 V pozdějším období - růstu a butonizaci doporučujeme další aplikaci pomocných
rostlinných přípravků. Jejich aplikace
v tomto období, případně další aplikace
v období plného květu, se projevila také
jako velmi výhodná.
 Výsledky stimulátorů byly uspokojivé jak
ve výnosově velmi dobrých letech 2001,
2004, 2005, 2006, 2007, 2009,2012, tak i ve
výnosově pro řepku špatných letech 2002,
2003, 2008, 2010, 2011.
 Účinnost přípravků je vyrovnaná, ale je
zřejmé, že v letech, kdy nevyrovnaný
průběh počasí řepku stresuje, má použití
stimulátorů podstatně vyšší vliv na výnos.
Protože však nikdy dopředu nevíme, jaký
průběh počasí bude, je vhodné stimulátory
aplikovat preventivně, je to výhodnější nežli
následně - po odeznění stresu
V posledních letech nejsou stimulátory
registrovány jako pesticidní látky, ale jako
hnojiva – pomocné půdní látky a pomocné
rostlinné přípravky.
Tyto látky podle typu, dávky a termínu
aplikace svým působením:
 urychlují transportní procesy
 podporují tvorbu kořenů
 podporují tvorbu listů
 podporují tvorbu generativních orgánů
 zvyšují lignifikaci buněčné stěny
Tím vším zvyšují odolnost:
 k napadení houbovými chorobami
 k přezimování
 proti poškození jarními mrazíky
 k poškození herbicidy
 k poškození suchem
 k nedostatečné výživě
 k napadení škůdci
 Jejich výhodou je to, že se mohou aplikovat
jak s pesticidy, tak i listovými hnojivy, tak i
s DAM.
 Stimulátory růstu (pomocné rostlinné
přípravky) je možné použít na podzim pro
zlepšení přezimování a zejména pro
podporu tvorby kořenového systému řepky.
U tank-mixů s listovými hnojivy dochází k
synergickému účinku. Případně je možné
použít i listové hnojivo obsahující
stimulátor.
50
Přípravek
ALBIT
(poly-beta-hydroxy máselná
kyselin, stopy prvků)
pomocná půdní látka
Termín aplikace
1. podzim: 4 - 8 listů
2. jaro: počátek až
polovina
prodlužov. růstu
3. jaro: butonizace,
zelené poupě
- podzim + jaro +
před květem
1. počátek až
polovina
ALGA 600
prodlužov. růstu
pomocný rostlinný přípravek
2. butonizace,
AGROSOL
pomocný rostlinný přípravek
Dávka
l, kg/ha
Cena
Kč/ha
Aplikace a poznámky
- aplikace podzim: TM s
morforegulátorem (fungicidem)
- aplikace jaro: TM s insekticidy
proti krytonosci, s insekticidy
proti blýskáčkovi, možný TM s
herbicidy, kapalnými hnojivy a
DAM
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
0,06
186
1,5 +
1,5 + 3
1 155
0,5
439
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
3
525
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
zelené poupě
1. podzim: 4 - 8 listů
AMALGEROL
2. jaro: počátek až
PREMIUM
polovina
pomocný rostlinný přípravek
prodlužov. růstu
ATONIK
(1 g 2-methoxy-5-nitrofenol
Na(I), 2 g 2-nitrofenol Na(I)
3 g 4-nitrofenol Na(I))
pomocný rostlinný přípravek
AGROSTIM
NITROFENOL
(9 g 4-nitrofenolát sodný,
6 g 2-nitrofenolát sodný,
3 g 5-nitroguajakolát sodný)
zelená listová růžice
až počátek květu
(1 - 2 aplikace)
1. zelená list. růžice
až poč. květu
(1 až 2 aplikace)
0,6
402
0,2
290
0,3 - 1
138 - 460
0,3 - 1
138 - 460
0,3 - 1
120 - 400
pomocný rostlinný přípravek
podzim od 4 listů
jaro obrůstání
pomocný rostlinný přípravek listových růžic
ENERGEN
AKTIVÁTOR
ENERGEN FRUKTUS
poupata až rostoucí
pomocný rostlinný přípravek šešule
podzim od 4 listů
jaro obrůstání
pomocný rostlinný přípravek
listových růžic
ENERGEN FULHUM
ENERGEN
CLEANSTORM
pomocný rostlinný přípravek
ENERGEN STIMUL
univerzálně celá jarní
vegetace
prodlužovací růst
pomocný rostlinný přípravek všechny porosty
0,2 – 0,6 176 - 528
0,3 - 1
51
188 - 564
- možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy i
herbicidy, DAM
- při 2 aplikacích - interval 14
dní, díky tomu, že zvyšuje
lignifikaci buněčné stěny šešulí,
se pozdní aplikace osvědčila i
proti šešulovým škůdcům
- TM možný s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy a
herbicidy. Při dvou aplikacích
interval 14 dní, díky tomu, že
zvyšuje lignifikaci buněčné
stěny šešulí se pozdní apl.
osvědčila proti šeš. škůdcům
- do řídkých porostů, podpora
větvení, tvorba kořenů, podpora
příjmu N, udržení vody v
rostlině
- zvýšení HTS, ochrana před
silným suchem v době růstu
šešulí
- do hustých porostů řepek,
tvorba kořenů, podpora příjmu
N, udržení vody v rostlině
- zvýšení HTS, ochrana před
suchem, mrazem, podpora
příjmu a zpracování N,
podpůrný fungicidní účinek
- tvorba kořenů, podpora příjmu
a zpracování N, ochrana před
prvními přísušky, zvýšení HTS
Přípravek
Termín aplikace
- zelená listová
růžice až but.
(humát draselný)
pomocný rostlinný přípravek - (1 - 2 aplikace)
FORTEHUM
Dávka Cena
l, kg/ha Kč/ha
Aplikace a poznámky
-
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy i
herbicidy
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy
podzimní i jarní aplikace na
řídké porosty do 45 ks/m2
2 x 1,5
2x3
není v
ceníku
1. list až konec prodl.
pomocný rostlinný přípravek růstu
0,4 - 0,8
280 560
GALLEKO
UNIVERSAL
0,4 - 0,8
280 560
-
podzimní aplikace na husté
porosty nad 45 ks/m2
začátek prodl. růstu až
0,4 - 0,8
plné kvetení
303 606
-
zvýšení HTS, protistresová
ochrana
-
regenerace po zimním období a
stresech
stimulace výnosu a kvality
GALLEKO KOŘEN
pomocný rostlinný přípravek
GALLEKO KVĚT A
PLOD
pomocný rostlinný přípravek
listová růžice až
začátek kvetení
-
1. od 5. pravého listu do
HERGIT
(kys. 2-aminobenzoová
kys. 2 hydroxybenzoová
kys. 2 aminopentadiová)
pomocný rostlinný přípravek
konce dlouživého
růstu
2. butonizace, žluté
poupě
- od konce květu do
konce vývinu šešulí
0,2
340
-
HYCOL BN
(60 g/l N, 6 g/l S, 30 g/l
- regenerace až žluté
MgO, 0,3 g/l B, 0,3 g/l Mn,
poupě
0,3 g/l)
pomocný rostlinný přípravek
5
není v ceníku
možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
2
není v ceníku
možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
HYCOL B
(70 g/l B, 100 g/l kolagenní - podzim + jaro –
aminokyseliny)
dlouživý růst
pomocný rostlinný přípravek
1. od fáze 3 p. listů
až do teploty 5 °C
(draselná sůl humínových a
(optimum 4. – 8.
fulvo kyselin,
list)
min. 3 % S, stopové prvky
2. jarní regenerace do
v chelátové formě Mg, Si,
obrůstání list. růžic
Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo)
pomocný rostlinný přípravek 3. před začátkem
kvetení
-
LIGNOHUMÁT MAX
1. s podzimním
předosevním
hnojením
LIGNO AKTIVÁTOR
2. v období jarní
ROZTOK
pomocný rostlinný přípravek regenerace
3.v období zeleného
poupěte
butonizace, žluté
pomocný rostlinný přípravek poupě
NANO GRO
N-FENOL MIX
0,4
121
-
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy a
DAM
doporučení – 1x podzimní a 1x
jarní aplikace dle vývoje
porostu, dále na regeneraci po
stresech a na slabší, poškozené
porosty
-
možný TM s insekticidy,
fungicidy
-
je možno použít v kombinaci s
fungicidy, herbicidy a
insekticidy, pokud to jejich
výrobce nezakazuje
-
0,75
190
6
granulek
375
1. na zregenerovanou
(9 g 4-nitrofenolát sodný,
listovou růžici
6 g 2-nitrofenolát sodný,
2. žluté poupě až
3 g 5-nitroguajakolát sodný)
dokvétání
pomocný rostlinný přípravek
-
0,2
52
284
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy a
DAM
doporučení – 1x podzimní a 1x
jarní aplikace dle vývoje
porostu, dále na regeneraci po
stresech a na slabší, poškozené
porosty
Přípravek
Termín aplikace
Dávka
l, kg/ha
Cena Aplikace a poznámky
Kč/ha
-
1. ve fázi 4 – 8 listů
1
2. butonizace
1
PRP EVB
pomocný rostlinný přípravek 3. začátek kvetení
4. nebo jen
butonizace
330
330
1
330
2
660
-
REXAN
1. butonizace - žluté
(1 g kys. 2-aminobenzoová,
poupě
3 g 4-hydroxyacetanilid)
2.
období květu
pomocný rostlinný přípravek
1. jaro: počátek až
polovina
SOFTGUARD++
prodlužov. růstu
pomocný rostlinný přípravek
2. jaro: butonizace,
zelené poupě
1. v růstové fázi 57
(prodlužování
SVITON PLUS
vrcholového
(9 g 4-nitrofenolát sodný
6 g 2-nitrofenolát sodný
květenství)
3 g 5-nitroguajakolát sodný) 2. v růstové fázi 69
pomocný rostlinný přípravek
(konec kvetení,
tvorba semen)
SUNAGREEN
-
0,1
129
1
419
0,2
300
-
možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
-
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy i
herbicidy, DAM
při 2 aplikacích - interval 14
dní, možná aplikace proti
šešulovým škůdcům
-
-
1. dlouživý růst
(5 g 2-aminobenzoová kys.
2. butonizace - žluté
2,5 g hydroxybenzoová
poupě
kyselina)
2.
období květu
pomocný rostlinný přípravek
0,5
221
1. v růstové fázi 57
(prodlužování
vrcholového
(9 g 4-nitrofenolát sodný
6 g 2-nitrofenolát sodný
květenství)
3 g 5-nitroguajakolát sodný) 2. v růstové fázi 69
pomocný rostlinný přípravek
(konec kvetení,
tvorba semen)
-
-
NOVASTIM
0,2
300
TERRA SORB FOLIAR 1. podzim
pomocný rostlinný přípravek 2. časně z jara
2
200400
1. podzim
2. časně z jara
pomocný rostlinný přípravek 3. prodlužovací růst
2
TERRA SORB
COMPLEX
53
podpora zakládání větví, lepší
kořenový systém, zvýšení
jistoty přezimování
redukce chemického šoku
(blýskáček, DAM), pojištění
založených větví
zvýšení jistoty zachování
založených základů květů, lepší
opylení
je možná kombinace 1 – 3
aplikací podle intenzity pěst.
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy,
DAM, herbicidy, při 2
aplikacích – interval alespoň 14
dní
-
-
není v ceníku
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy,
herbicidy, DAM
POZOR - nelze mísit s
přípravky obsahujícími
sloučeniny mědi
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy i
herbicidy, DAM
při 2 aplikacích - interval 14
dní, možná aplikace proti
šešulovým škůdcům
možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy i
herbicidy
preventivně působí proti
stresům – sucho, mrazy atd.
Použití listových hnojiv u řepky
U slabých porostů je dobré nečekat až na
nálet krytonosců, ale aplikovat listová
hnojiva – případně stimulátory co nejdříve
po regeneraci listové plochy, urychlí to
překonání stresu po zimě.
 Později je možné v případě potřeby
aplikovat hnojiva při dlouživém růstu a
butonizaci spolu s postřikem proti
krytonoscům a blýskáčkům, případně spolu
s hnojením s DAM a dalšími kapalnými
hnojivy.
 Při míchání hnojiv do tank-mixů
doporučujeme držet se důsledně doporučení
výrobců, aby nedošlo k vysrážení roztoku,
případně k toxicitě. Většina výrobců uvádí
doporučené kombinace na svých webových
stránkách.
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin již řadu
let zkouší použití různých listových hnojiv
v řepce a ve slunečnici. Protože výsledky
pokusů jsou zajímavé, rozšířili jsme Stanovisko
k pesticidům i o vyzkoušená listová hnojiva.
 Jejich aplikaci doporučujeme na podzim,
kdy mohou významně napomoci zvláště
slabým porostům k přípravě na zimu. To
se osvědčuje zvláště u vyrovnaných, ale
pozdě vzešlých porostů. Podzimní aplikace
zlepšují přezimování a je silnější a zdravější
kořenový krček.
 Hnojiva s obsahem bóru doporučujeme i
pro silné porosty, protože zvyšují
mrazuvzdornost řepky.
 V jarním období je vhodné pomoci
porostům hned při jarní regeneraci rostlin.
Cena listových hnojiv je velmi rozdílná. Je to dáno nejen obsahem jednotlivých živin, ale i jejich
formou. Dále obsahem stimulátorů, smáčedel a dalších látek, které mohou ovlivňovat míchatelnost a
přijatelnost hnojiva.Listová hnojiva odzkoušená v pokusech SPZO, přínos dle ročníků 3 – 15 %,
viz sborníky HLUK
Dávka
l, kg/ha
Cena
Kč/ha
1,5
98
- TM možný s dalšími přípravky na
ochranu rostlin
3
297
- TM možný s dalšími přípravky na
ochranu rostlin
- neodzkoušeno v pokusech SPZO
3
180
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
- prodlužovací
růst až žluté
poupě
10
290
- prodlužovací
růst až žluté
poupě
10
320
- prodlužovací
růst až žluté
poupě
10
320
Přípravek
BORMAX
(150 g B/l)
-
BORONIA
(135 g B)
BOROSAN FORTE
(11 % B)
CAMPOFORT Special B
(v 1 litru - 180 g N, MgO 33 g,
26 g S, 18 g B)
minerální hnojivo
CAMPOFORT Garant P
(v 1 litru - 126 g N, 126 g P2O5)
minerální hnojivo
CAMPOFORT Garant K
(v 1 litru - 160 g N, 130 g S,
130 g K2O)
minerální hnojivo
CAMPOFORT
RETAFOS
(N: 96 g/l, P2O5: 144 g/l, K2O:
72 g/l, B: 8 g/l)
minerální hnojivo
-
Termín
aplikace
ve fázi 4 - 8
listů
časně z jara
ve fázi 4 - 6
listů
2. časně z
jara
ve fázi 4 - 8
listů
časně z jara
- podzimní
aplikace ve
fázi 4 - 6
listů
10
54
420
Aplikace a poznámky
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
- vhodné aplikovat dle ARR při
deficienci B
- neaplikovat s DAM, SAM
- podzimní posílení slabých a
nevyrovnaných porostů, udržení
aktivity silných porostů
- možný TM s fungicidy, regulátory,
insekticidy, herbicidy
Přípravek
Termín
aplikace
Carbonbor
- ve fázi 4 - 6
listů
- časně z jara
(185 g/1litr B + 90 g/1litr C)
Carbonbor Zn
(150 g B/1litr, 90 g C/1litr,
35g Zn/1litr)
EPSOTOP
(15 % MgO, 33 % SO4)
FERTIMAG
(8 % N, 8 % MgO, 0,002 Mo,
0,005 % Zn, 0,005 % Cu)
minerální hnojivo
- prodlužovací
růst až žluté
poupě
- časně z jara
- do začátku
kv.
- regenerace
až žluté
poupě
Dávka
l, kg/ha
1
1
5
Cena
Aplikace a poznámky
Kč/ha
- podzimní posílení slabých a
nevyrovnaných porostů, udržení
167
aktivity silných porostů
- možný TM s fungicidy, regulátory,
insekticidy, herbicidy
177
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
není v - možný TM s insekticidy,
ceníku
fungicidy, herbicidy, stimulátory
5
220
5
240
0,8 – 1,6
70 140
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
FERTIGREEN
(10 % N, 5 % K2O,
- do začátku
5 % P2O5, 0,002 % MO, 0,015 %
kvetení
Fe, 0,005 % Zn, 0,005 % Cu)
minerální hnojivo
FOLIT BÓR
(150 g B)
minerální hnojivo
FORTESTIM® - beta
(v 1 litru - 194 g N, 64 g MgO, 51
g S, 13 g B)
minerální hnojivo
FUMAG 6NK+SB
(20 % S, 12 % MgO, 6 % N, 8 % C,
6 % K2O, 1 % B)
minerální hnojivo
MAGNITRA L
(7,0 % N, 10,0 % MgO)
minerální hnojivo
MgNSOL
(8 % N, 10 % MgO)
MIKROTOP
(1 % B, 1 % Mn, 5 % Mg,
12 % S, 15 % MgO)
POWERPHOS
(476 g/l P2O5 + 140 g/l N)
- od 6 listů do
počátku
květu
- dlouživý
růst,
butonizace +
kvetení
- do začátku
kvetení
- tvorba
poupat
- časně z jara
- do začátku
kvetení
- podzim, jaro
-dlouživý
růst až
butonizace
3-4
330 440
5
140
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
5
140
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
(35 % S, 5 % B, 2,5 % C)
minerální hnojivo
-
5
4
-
není v - možný TM s insekticidy,
ceníku
fungicidy, herbicidy, stimulátory
256
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
- TM s insekticidy, fungicidy
1
370
4
360
minerální hnojivo
- podzim, jaro
-dlouživý
růst až
butonizace
regeneračním hnojení N - stimulace
rostlin, zvýšení účinnosti N
možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, možno
aplikovat s DAM
možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
možno aplikovat s DAM
registrovaný fungicidní účinek
360
(8,0 % N, 3,0 % P2O5, 3,0 % K2O,
SULFIKA SB + C
- 1 – 3 aplikace
- možný TM
7
SAMPPI
- zelená
listová růžice
2,0 % MgO, 1,0 % CaO, 1,0 % MnO,
0,5 %, B, 0,4 % Fe, 0,1 % Mo,
až počátek
0,05 % Cu, 0,05 % Zn)
dl. růstu
fungicidy, herbicidy, stimulátory
- při nástupu intenzivního růstu po
- zelená
listová růžice
až počátek
prodlužovací
ho růstu
- možný TM s insekticidy,
55
- nízké pH a nadbytek chelatizačního
činidla stabilizuje ú.l. pesticidů,
umožňuje práci s tvrdou vodou
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy, stimulátory
- Termín
aplikace
- podzim, jaro
- dlouživý
růst až
butonizace
Přípravek
SULFIKA SNP
(25 % S, 15 % P2O5, 5 % N)
minerální hnojivo
Dávka
l, kg/ha
4
- tvorba
poupat
SULFOMAX
(80 % S)
1. ve fázi 4 - 6 listů
2. během prodlužovacího
(6 % B, 5 % Mn,
růstu
0,25 % Mo, 7,5 % SO3)
3. na počátku kvetení
- ve fázi 4 – 8
YARAVITA BRASSITREL
listů
(8 % B, 0,4 % Mo, 7 % Mn,
5
- časně z jara
% Mg, 11,2 % S)
- do začátku
minerální hnojivo
kvetení
- podzimní
YARAVITA BÓR 150
aplikace ve
(15 % B)
fázi 4 - 6
minerální hnojivo
listů
YARAVITA THIOTRAC
- tvorba
Cena
- Aplikace a poznámky
Kč/ha
- možný TM s CarbonBorem Zn
nebo s CarbonBorem Q, dále
340
s insekticidy, fungicidy, herbicidy,
stimulátory
- možný TM s insekticidy,
kapalnými hnojivy, fungicidy i
herbicidy
WUXAL OILSEED
(30 % S, 15,2 % N)
minerální hnojivo
poupat
YARAVITA
KOMBIPHOS
344
- neodzkoušeno v pokusech SPZO
2
262
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
2
132
- možný TM s pesticidy
2
126
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
2
(44 % P2O5, 7,5 % K2O,
6,7 % MgO, 1,0 % Mn, 0,5 %
Zn)
minerální hnojivo
- jarní
regenerace
3
357
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
- nemíchat s jinými hnojivy
ZINKOSOL FORTE
- počátek
dlouž. růstu
2
112
- možný TM s insekticidy,
fungicidy, herbicidy
(11 % Zn)
minerální hnojivo
* Minerální hnojivo – registrace hnojiva dle registru hnojiv na
http://eagri.cz/public/app/rhpub/hnojivaVerejnostQF.do
Přehled smáčedel vhodných do řepky
Přehled smáčedel vhodných do řepky
Přípravek
ADAPTIC
Dávka
l, kg/ha
(registr)
Cena
Kč/ha
0,2 - 0,5
44 - 110
-
0,14
31
0,06
13
0,28
61
DESIGNER
0,1
96
GONDOR
0,25
93
AGROVITA
L
-
Aplikace a poznámky
smáčedlo pro zvýšení herbicidní účinnosti glyfosátů,
diquatů a kontaktních fenoxykyselin
0,07 % (140 ml Agrovitalu v 200 l vody/ha), pro snížení povrchového
napětí, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, pro ochranu postřiků
proti odparu a ochraně proti dešťovým přeháňkám (životnost filmu je 5 7 dní)
0,03 % (60 ml Agrovitalu v 200 l vody), pro snížení úletu postřiku
0,14 %, 280 ml Agrovitalu v 200 l vody/ha, k ochraně přípravků na
ochranu rostlin proti smyvu silným vytrvalým deštěm (životnost filmu je
10 - 14 dní)
- pro aplikaci zejména s fungicidy a insekticidy, pro zlepšení
smáčivosti a přilnavosti a omezení úletu postřikové jíchy
- pro aplikaci zejména s herbicidy a růstovými regulátory, pro zlepšení
smáčivosti a penetrace a omezení úletu postřikové jíchy
-
56
Přípravek
Dávka
l, kg/ha
(registr)
Cena
Kč/ha
GROUNDED
0,2 - 0,4
106 - 212
1-2
131 - 262
-
Aplikace a poznámky
-
smáčedlo pro zvýšení účinnosti a bezpečnosti použití půdně
reziduálních herbicidů
snížení povrchového napětí postřikové kapaliny, zvýšení
přilnavosti na listech a zrychlení vstupu účinných látek do
rostlin
smáčedlo pro zvýšení účinnosti a bezpečnosti použití půdně
reziduálních herbicidů
smáčedlo pro podporu účinnosti kontaktních fungicidů,
graminicidů a herbicidů na bázi sulfonylmočovin
smáčedlo pro zvýšení pokryvnosti a absorpce
smáčedlo ke snížení povrchového napětí postřikové
kapaliny, zvýšení přilnavosti a účinosti zásahu (zlepšuje
penetraci účinné látky do pletiv rostlin)
smáčedlo pro zvýšení účinnosti systémových a lokálně
systémových fungicidů
MERO
PREDICT
0,2 – 0,4
88 - 176
ROLLWET
0,1 – 0,4
96 - 383
SPARTAN
0,1 – 0,15
85 - 127
TREND 90
0,1 %
283
VELOCITY
0,2 - 0,5
88 - 220
-
-
Regulace dozrávání a desikace
 u silně zaplevelených porostů jsou
doporučované dávky desikantů vůči silnému
tlaku již dříve nezvládnutých plevelů často
nedostatečné – nutno zvýšit dávku přípravku
 v případě dlouhodobé předpovědi mokrého
počasí
v době
sklizně
nedesikovat
razantními
desikanty,
výhodnější
je
„zalepení“ šešulí (Agrovital, Insenol)!
 u desikací pozor na správné určení
termínu aplikace, ovlivňuje HTS
Kdy desikovat nebo regulovat?
 nadějné porosty (výnos 4 a více t/ha) „lepit“
plochy
nedesikovat,
 semenářské
maximálně „lepit“
 silně zaplevelené porosty
o vytrvalé plevele - předsklizňová
aplikace herbicidů
o jednoleté plevele - desikace
 zmlazené porosty - desikace
Přehled regulátorů dozrávání
Přípravek
Dávka
l, kg/ha
Účel
(registr)
AGROVITAL
(96 % pinolene) -
nezaplevelené a nadějné
porosty: 0,7 l/ha, 3 - 4 týdny
před sklizní,
porosty určené k desikaci:
cca 2 - 3 týdny před sklizní 0,5
l/ha v kombinaci s 1 l/ha
Desicate.
0,3 - 0,7
Cena
Kč/ha
- lze kombinovat
s desikanty a glyfosáty
209- 487 - zaplevelené a zmlazené
porosty 14 dnů před
sklizní v dávce 0,3 - 0,7
l/ha + 2 - 3 l/ha Desicate
ARREST
(420 g karboxylovaný styren
butadien kopolymer)
ELASTIQ
(450 g karboxylovaný styren
butadien kopolymer)
FLEXI
(472,7 g karboxylovaný styren
butadien kopolymer)
INSENOL
- omezují pukání šešulí, a
tím i ztráty na výnosech
- umožňují dřívější sklizeň
po dešti, šetří náklady na
sušení
- aplikace když polovina
šešulí začíná žloutnout,
šešule musí být ještě
pružná a ohebná (nesmí
praskat)
(60 g polyvinylpyrrolidon +
0,02 g CARBONBOR Q )
57
Aplikace a poznámky
- 3 - 4 týdny před sklizní
1
429
0,8
-1
444 - 555
- 3 týdny před sklizní
0,5
1,0
252 - 504
- 3 - 4 týdny před sklizní
BBCH 79 - 89
- max. 1x
1,5
330,-
- lze kombinovat
s desikanty a glyfosáty
58
(200 g diquat
dibromide)
REGLONE
(263,7 g/l
glyphosate, 1,88 g/l
pyraflufen-ethyl)
DESICATE
(150 g glufosinateNH4)
BASTA 15
Přípravek
2,0 - 2,5
(registr)
Dávka
l, kg/ha
šetří náklady na sušení
řízení termínu sklizně
příprava porostů pro
sklizeň, porosty určené
k desikaci
regulace dozrávání a
příprava na sklizeň
zaplevelených a
zmlazených porostů
2,0 - 3,0
pýr plazivý
3,0 l/ha
jedn. plevele,
desikace
2,0 l/ha
1 l/ha +
0,5 l/ha
Agrovital
0,7 l/ha
Agrovital
2 l/ha Desicate
Používání povoleno max. do 13.11.2014
desikace
sjednocuje
dozrávání zmlazených a
zaplevelených porostů,
mohou
se
použít
v DAM,
umožňují
dřívější sklizeň po dešti
Účel
998 1 497
540
1 080
1 340 1 675
Cena
Kč/ha
--
-
--
Toxicita
vůči
včelám
-
vyloučen PV
vyloučen PV
1 m od okraje
pozemku
(rostliny)
4 m od PV
5 m od OOP
10/5/3/0 neoš.
pásmo (rostliny)
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
OP II. stupeň
podzemní (PO),
povrchová
povrchová voda
(PV)
(PV), vodní
/podzemní
organismy,
(PO) voda
rostliny,
členovci
Přehled desikantů
6
14
14
OL
- aplikace minimálně 4 - 7 dnů před
sklizní
- semena ve spodních šešulích jsou
již probarvená, u šešulí v porostu
převládá zlatavá až nahnědlá
barva
- TM: 1,5 – 2 l/ha Reglone +
70 – 100 l DAM
- Agrovital 4 týdny před sklizní
- Desicate 7 - 10 dní před sklizní
- 2 - 3 týdny před sklizní
- aplikace 10 - 14 dnů před sklizní,
vlhkost semen pod 30 %
- 2-3 l/ha + 0,3 - 0,7 l/ha Agrovital
- Max. 1x
- aplikace minimálně 14 dní před
sklizní, lépe časněji
- semena na rostlině ve střední části
stonku mají již tmavé (hnědavé)
zabarvení před sklizní
- TM: 1 - 2 l/ha Mero (snížení
povrchového napětí a zvýšení
přilnavosti)
Aplikace a poznámky
59
(450 g glyphosate)
ENVISION
(360 g glyphosate)
BARCLAY
GALLUP 360
(490 g/l glyphosate)
BARCLAY
GALLUP HIAKTIV
(360 g/l glyphosate)
DOMINATOR
Přípravek
(200 g diquat
dibromide)
QUAD-GLOB
200 SL
vylepšení sklizně
(zaplevelené,
zmlazené porosty,
umožňují dřívější a
rychlejší sklizeň po
dešti)
šetří náklady na
sušení
Účel
3
1 485
SPe8
vyloučen PV
2,4 - 3,2
3-4
2,2 - 2,9
3-4
(registr)
Dávka
l, kg/ha
581 - 774
612 - 816
537 - 708
561 - 748
Cena
Kč/ha
--
--
--
SPe8
Toxicita
vůči
včelám
-
vyloučen PV
vyloučen PV
vyloučen PV
5m od OOP
(rostliny,
členovci)
5 m od
nezeměděl. půdy
(rostliny,
členovci)
5 m od
nezeměděl. půdy
(rostliny,
členovci)
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
OP II. stupeň
podzemní (PO),
povrchová
povrchová voda
(PV)
(PV), vodní
/podzemní
organismy,
(PO) voda
rostliny,
členovci
5 m od
nezeměděl. půdy
(rostliny), 3 m
vyloučen PV
od nezeměděl.
půdy (členovci)
Přehled herbicidů pro předsklizňovou aplikaci
šetří náklady na sušení
7
14
14
10
OL
6
mimo množitelské porosty
vlhkost zrna pod 30 %
před sklizní 14 dnů
max. 1x
mimo množitelské porosty
vlhkost zrna pod 30 %
před sklizní 14 dnů
max. 1x
14 – 21 dní před sklizní
mimo množitelské porosty
max. 1x
-
aplikace 21 dní před dozráváním
počátek prožloutávání
max. 1x
Aplikace a poznámky
aplikace minimálně 4 - 7 dnů
před sklizní
80 – 90 % zralých semen
max. 1x
-
-
-
-
60
1,5 - 2
pýr plazivý, vytrvalé
plevele, desikace
(360 g glyphosate)
3,0 - 4,0
531 - 708
--
vyloučen PV
(nad 5 l)
3/1/1/1 m od
OOP (rostliny)
5 m od OOP
(rostliny)
vyloučen PV
(nad 4 l)
--
663 - 795
2,5 - 3,0
- RAPID (450 g)
TOUCHDOWN
QUATRO
5 m od OOP
(rostliny)
vyloučen PV
(nad 5 l)
--
780 1 040
3,0 - 4,0
- BIAKTIV
14
14
10
14
10
5 m od
nezeměděl. půdy
(rostliny)
vyloučen PV
(nad 5 l)
7
7
AT
OL
5 m od OOP
(rostliny)
5 m od OOP
(rostliny)
20 m od OOP
(členovci)
SPe3
5 m od
nezemědělské
půdy
-
vyloučen PV
vyloučen PV
vyloučen PV
--
--
--
--
--
525 - 700
597 - 796
569 - 758
585 - 780
570 - 760
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
3,0 - 4,0
3–4
3-4
3-4
(registr)
Dávka
l, kg/ha
pýr plazivý, vytrvalé
plevele, desikace
Účel
Toxicita
vůči
včelám
- KLASIK
(480 g glyphosate IPA)
ROUNDUP
(480
g glyphosate IPA)
KAPUT
HARVEST
(680g glyfosát)
GLYFOS DAKAR
(360 g glyphosate
IPA)
GLYFOS
(360 g glyphosate )
GLYFOGAN
EXTRA
Přípravek
Cena
Kč/ha
Omezení
SP1 - SP2 - SP3
podzemní (PO),
povrchová voda
(PV), vodní
organismy,
rostliny,
členovci
-
-
-
-
-
-
-
aplikace asi 14 dní před sklizní
aplikace 18 – 21 dní před
sklizní
převládá hnědá barva
semene, zbytek hnědá líčka,
porost v přechodu ze zelené
barvy na šedou, šešule při
ohnutí ještě nepraskají
max. 1x
mimo množitelské porosty
vlhkost zrna pod 30 %
před sklizní 14 dnů
max. 1x
mimo množitelské porosty
vlhkost zrna pod 30 %
před sklizní 14 dnů
max. 1x
před sklizní, mimo
množitelské porosty
max. 1x
vlhkost zrna max. 30 %
aplikace 10 – 18 dní před
sklizní
mimo množitelské porosty
max. 1x
Aplikace a poznámky
Přehled náhradních plodin po ošetřené a zaorané ozimé řepce
○
TERIDOX 500 EC
Proti pýru plazivému
AGIL 100 EC FORTE
GALLANT SUPER
GARLAND FORTE
FOCUS ULTRA
PANTERA 40 EC
FUSILADE SUPER,
GRAMIN
TARGA SUPER 5 EC
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
■
○
cibule ze
semene
○
○
○
○
○
■
○
mák
brukvovitá
zelenina
cukrovka
krmná řepa
vikev
vojtěška
Δ Δ
●
○
○
○
○
■
● ● ● Δ
●
●
●
●
Δ
Δ
Δ
Δ
■ ■
Δ Δ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ∆
SOMERO, SUCCESSOR
SALSA 25 G + TREND
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆ ● ● ● ∆ ○ ○ ○ ∆ ∆
NERO
GALERA PODZIM
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆ ● ● ∆ ∆ ○ ○ ○ ● ∆
○
●
■
○
○
DEVRINOL 45 F
○
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
●
čočka
BUTISAN 400,
BUTISAN DUO + REACTOR
RAPSAN 400 SC, SULTAN
500 SC (AUTOR, FUEGO,
QUIZ)
BUTISAN 400 SC nebo
SULTAN 500 SC (AUTOR,
FUEGO, RAPSAN 400 SC,
QUIZ) + COMMAND 36 CS
COMMAND 36 CS, PERTUS,
REACTOR, CIRRUS,
CLOMATE
COMMAND 36 CS
+ TERIDOX 500 EC
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
brambory
CLERAVIS + DASH HC
●
○
○
○
○
■
○
oves
BUTISAN DUO
○
○
○
○
○
■
○
ječmen jarní
BUTISAN 400
○
○
○
○
■
○
○
○
○
○
○
●
○
pšenice jarní
BUTISAN MAX
●
○
○
○
○
■
○
jetel
BUTISAN STAR
MAX RAPTOR
hrách
BRASAN zaorávka na jaře
sója
POUŽITÝ
HERBICID
len
NÁHRADNÍ
PLODINY
řepka jarní

kukuřice

hořčice

Před rozhodnutím o zaorávce je důležité zvážit ekonomické důsledky zaorávky ve vztahu
k udržení kultury – zaorávka je jen vzácně rentabilní. Vždy záleží na vývoji počasí, např. v roce
2004 i porosty s cca 5 rostlinami na m2 daly relativně slušný výnos.
Na podzim se vyplatí zaorávka pouze v případě velmi špatného vzcházení plodiny nebo při
zničení kultury (např. slimáčky). Delší doba od zaorávky rozšiřuje možnost výběru náhradní
plodiny.
Koncem zimy nezaorávat při hustotě 5 – 10 rostlin na 1 m2 a je-li pole bez plevelů. Přizpůsobte
agrotechniku (hnojení dusíkem, ochrana) předpokládanému potenciálu.
Nikdy nedosévejte jarní řepku do plochy řepky ozimé. Byla by vystavena vysokému tlaku
škůdců a obtížné sklizni v důsledku rozdílného dozrávání.
slunečnice

○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○
● ● ○ ●
○ ○ ○ ●
○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ∆ ∆ ● ●
● ● ● ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆
○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆
○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆
○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆
● ∆ ○ ○ ○ ∆ ∆
■ ■ ● ● ● ■ ■
○ ■ ■ ■ ● ■ ∆
●
●
∆
∆
∆
∆
∆
○
○
∆
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
∆
●
●
●
●
○
○
∆
●
●
●
●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ∆ ∆ ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○
bez znaku - konzultovat s výrobcem, ○ - výsev bez omezení s běžnou přípravou půdy
∆ - nebezpečí zbrzdění růstu i po základní přípravě, ■ - výsev se nedoporučuje
● - výsev jen za předpokladu provedení orby a základní přípravy půdy
61
FENOLOGICKÁ STUPNICE RŮSTOVÝCH FÁZÍ ŘEPKY OZIMÉ
Popis a kódování růstových fází řepky ozimé podle decimální stupnice (BBCH).
Porost je zařazen do určité růstové fáze, jestliže této fáze dosáhlo minimálně 2/3 rostlin.
Kód
BBCH
Charakteristika růstové fáze
Kód
BBCH
Charakteristika růstové fáze
00
suché semeno
53
květenství převyšuje horní listy
01
počátek bobtnání
55
na hlavním květenství se oddělily jednotlivé květy
(zavřené)
03
konec bobtnání
57
jednotlivé květy sekundárních květenství viditelné
(uzavřené)
05
klíční kořen vystoupil ze semene
59
první korunní plátky viditelné, květy ještě zavřené
07
hypokotyl s děložními listy
protrhl osemení
60
prvé otevřené květy
08
hypokotyl s děložními listy
prorůstá u povrchu půdy
61
asi 10 % květů na hlavním stonku otevřeno, květní
osa se prodlužuje
09
vzcházení: děložní listy
pronikají nad povrch půdy
63
asi 30 % květů na hlavním stonku kvete
10
děložní listy plně vyvinuté
65
plný květ: asi 50 % květů na hlavním stonku
otevřených, prvé korunní plátky již opadávají
11
1. pravý list vyvinutý
67
dokvétání: velké množství korunních plátků opadlo
12
2. list vyvinutý
69
konec květu
13
3. list vyvinutý
71
asi 10 % šešulí dosáhlo druhově, resp. odrůdově
specifické velikosti
14
4. list vyvinutý
73
asi 30 % šešulí dosáhlo druhově, resp. odrůdově
specifické velikosti
15
5. list vyvinutý
75
asi 50 % šešulí dosáhlo druhově, resp. odrůdově
specifické velikosti
19
6 až 9 a více listů vyvinuto
77
asi 70 % šešulí dosáhlo druhově, resp. odrůdově
specifické velikosti
30
počátek prodlužovacího růstu
79
téměř veškeré šešule dosáhly druhově, resp.
odrůdově specifické velikosti
31
1. internodium viditelné
81
asi 10 % šešulí vyzrálo (semena černá a tvrdá)
32
2. internodium viditelné
83
asi 30 % šešulí vyzrálo (semena černá a tvrdá)
33
3. internodium viditelné
85
asi 50 % šešulí vyzrálo (semena černá a tvrdá)
34
4. internodium viditelné
87
asi 70 % šešulí vyzrálo (semena černá a tvrdá)
39
9 a více internodií viditelných
89
plná zralost: téměř veškerá zrna na rostlině černá a
tvrdá
50
hlavní květenství již viditelné,
těsně obklopené nejvyššími listy
97
rostlina odumřela
51
hlavní květenství viditelné shora
uprostřed nejvyšších listů
99
sklizňová zralost
52
hlavní květenství volné, ve
stejné výši jako horní listy
Poznámka - tato tabulka je převzata z Přehledu
registrovaných přípravků na ochranu rostlin 2008
62
MAKROFENOLOGICKÁ STUPNICE ŘEPKY OZIMÉ DC
Poznámky
63
Poznámky
64
Download

Stanovisko k pesticidům – řepka 2014