| Únor | Február | 2012
Hlavní zásady ochrany
ozimých obilnin
proti plevelům
Morforegulace porostů
obilnin na jaře
Výsledky fungicidních
pokusů Selgen
Novinky ve speciálkách
Reportáž z cest
6
Amiral+Azimut Pack
| Únor | Február | 2012
Účinné látky obsažené v Amiral + Azimut Packu (pyroxsulam, florasulam)
patří do skupiny systémových herbicidů, tj. jsou přijímány přes listovou
plochu plevelů a dále jsou rozváděny rostlinnými pletivy.
Obsah čísla
Hlavní zásady ochrany
ozimých obilnin proti plevelům
1
Morforegulace porostů
obilnin na jaře
5
8
V roce 2011 byl netypický výskyt
houbových chorob na obilninách.
Vlivem suchého a poměrně teplého
jara se choroby objevovaly jen
v minimální míře během sloupkování
a také v době metání byl jejich výskyt
relativně slabý.
Správným směrem proti plevelům
Amiral + Azimut Pack
Fungicidní pokusy
u ozimé pšenice v roce 2011
na pracovištích firmy SELGEN
6
14
Název Transylvánie pochází z latiny
a znamená „za lesy“. Pokud tam
někdo z Vás byl, musí tato slova jen
potvrdit. Je to oblast, jež zaujímá
téměř polovinu rozlohy Rumunska.
8
Okénko specialisty
Novinky ve speciálkách
11
Reportáž z domova
Vzpomínka na jeden žňový den
minulého léta
17
12
BASF oznámila, že své aktivity
v oblasti rostlinných biotechnologií
soustředí do zemí Severní a Jižní
Ameriky, které jsou nejdůležitějšími
trhy pro tento obor. V souvislosti s tím
se mění portfólio a celá strategie
výzkumných pracovišť společnosti
BASF Plant Science (BPS).
Reportáž z cest
Rumunskem, v němž
nechybí Humor
14
Tisková zpráva
BASF mění své aktivity v oblasti
rostlinných biotechnologií
17
Agrotip
Informační měsíčník BASF. Vychází 12× ročně v ČR a SR.
Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, IČO: 41195469
Tel.: 235 000 111, www.agro.basf.cz. Místo vydání: Praha.
Číslo 2/2012. Den vydání: 15. 2. 2012. MK ČR E 16516
Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou
etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným
Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3, 155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Foto na titulní straně: M. Bajgar
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
| Obilniny |
Herbicidy
Hlavní zásady ochrany
ozimých obilnin proti plevelům
Plevele mají i přes vysoký podíl chemické ochrany významný ekonomický vliv na produkci obilnin. Nevhodný termín ochrany, špatný
výběr přípravku či aplikace za nepříznivých aplikačních podmínek
mohou znamenat, že i při provedené ochraně mohou výnosové
ztráty způsobené plevely činit až 25 %. Nevhodná strategie ochrany
může navíc znamenat zvyšování nákladů na herbicidy v následujících
letech. Pro omezení těchto ekonomických ztrát by se ochrana měla
řídit především těmito základními zásadami Stanovení konkurenčního vlivu plevelů
V případě chemické ochrany proti plevelům zahrnují principy integrované ochrany
především posouzení ekonomické efektivnosti ošetření na základě prahových hodnot zaplevelení, nebo uplatnění principu
přizpůsobení dávek herbicidů pro dosažení dobré účinnosti s menšími náklady. Výchozím bodem každého opatření by mělo
být posouzení plevelného spektra z pohledu složení, intenzity zaplevelení a relativní
konkurenční schopnosti. Prahové hodnoty
přitom představují pouze orientační měřítko pro rozhodování o aplikaci (tab. 1),
protože jsou kalkulovány na základě průměrné ceny herbicidů a jsou z velké části
závislé na konkurenční schopnosti porostu
(hustota, relativní růstová fáze vzhledem
k plevelům) a na podmínkách pro aplikaci.
1
2
Tab. 1: Prahy škodlivosti nejdůležitějších plevelných druhů v ozimé pšenici
Plevel
Práh škodlivosti
Chundelka metlice
10–20 rostlin/m2
Svízel přítula
0,1–0,5 rostlin/m2
(v hustých porostech 1–2)
Heřmánkovec
nevonný
3–5 rostlin/m2
Ptačinec žabinec
40 rostlin/m2
Violka rolní
15–20 rostlin/m2
3
4
Včasnost
– včasné vyřazení konkurence
plevelů, která by mohla ovlivnit
základní výnosotvorné prvky
Cílený zásah
– podle skutečného výskytu
jednotlivých druhů a růstové
fáze plevelů. V případě některých herbicidů musí být respektována také růstová fáze
plodiny, především z důvodu
omezení rizika jejího poškození.
Dlouhodobý přístup
– populace plevelů mají dlouhodobý charakter a k jejich
účelné regulaci je nutné přistupovat se strategií, zahrnující
také jiná opatření jako je osevní
sled či zpracování půdy
Respektování
aplikačních podmínek
– především se jedná o růstovou fázi plevelů, teplotu a vlhkostní podmínky
Agrotip 2/2012
|1
| Obilniny |
Herbicidy
Aplikační podmínky
Požadavky na aplikační podmínky se značně liší mezi podzimními termíny ošetření,
které využívají z velké části rovněž účinku
přes půdu, a jarními aplikacemi, u kterých
má rozhodující význam účinnost přes list
a z podmínek pak především růstová fáze
plevelů a teploty.
a) podzimní aplikace
Naprostá většina herbicidů používaných
na podzim účinkuje alespoň zčásti přes
půdu, a tak i za podmínek nepříznivých
pro účinek listové složky je dosahováno
poměrně stabilních výsledků. Naopak některé podzimní aplikace nejsou schopny
řešit pozdní vzcházení plevelů ke konci
vegetace, v průběhu mírné zimy a časně
na jaře. U podzimních aplikací obvykle
účinnost nebývá limitována růstovou fází
plevelů, vyjma velmi časných termínů
výsevu. Navíc lze podzim charakterizovat jako období s chladnějším a teplotně
relativně stabilním počasím. To vyhovuje
především sulfonylmočovinovým přípravkům, které pro zajištění dobré účinnosti
vyžadují chladnější počasí s vyšší relativní vzdušnou vlhkostí. Teplé a suché
počasí způsobuje rychlé oschnutí postřikové kapaliny na listu a zhoršení příjmu
do rostliny. Vysoké teploty rovněž způsobují zvýšenou deaktivaci herbicidu v plevelných rostlinách v důsledku rychlejšího
metabolismu.
Půdní herbicidy jsou obecně vhodnější
na půdy lehčí, s nižším obsahem humusu.
Na humózních půdách dochází k silnému
poutání herbicidu a následnému poklesu
účinnosti zejména za sucha. Dostatek vláhy
je pro účinnost herbicidů účinkujících přes
půdu zcela klíčovou podmínkou a to především pro preemergentní aplikace, nebo pro
časně postemergentní ošetření. Rovněž
běžné postemergentní aplikace příznivě reagují na dostatečnou vlhkost půdy, přičemž
kombinovaný účinek přes půdu a přes list
zvyšuje jistotu účinku, především proti později vzcházejícím plevelům. Vedle dostatku půdní vláhy je půdní účinek ovlivňován
také kvalitou přípravy půdy a množstvím
posklizňových zbytků. Půdní herbicidy by
měly být aplikovány na urovnaný pozemek
s jemnou drobtovitou strukturou, malým
podílem posklizňových zbytků na povrchu
(nejlépe po orbě). V případě výskytu větších hrud dochází k přerušení herbicidního
filmu a snižování účinnosti.
2 | Agrotip 2/2012
Vlhčí počasí společně s nižší růstovou
fází plevelů ovlivňuje rovněž sílu a strukturu voskové vrstvičky, která je za těchto
podmínek méně vyvinutá. To se projevuje
na účinnosti prakticky všech herbicidů.
Nejvýznamněji se vosková vrstvička podílí
na účinnosti kontaktních herbicidů. Z tohoto důvodu nacházejí kontaktní herbicidy
častěji uplatnění v podzimních aplikacích,
především pak v teplejších oblastech kde
i v časném jaru plevele překračují kritickou
růstovou fázi 4 pravých listů.
b) jarní aplikace
Význam aplikačních podmínek v jarním
období se v posledních letech zvyšuje především s nárůstem teplot a prodlužováním
suchých období v jarní části vegetace. Významný dopad má také zvyšování výkyvů
počasí, způsobující značnou variabilitu
v herbicidní účinnosti. Suché a teplé počasí tak ovlivňuje rychlost výparu postřikové
kapaliny, případnou deaktivaci účinné látky, dále sílu voskové vrstvičky a konečně
i výsledný příjem do rostliny.
Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům ve standardním pojetí do konce odnožování představuje z hlediska ošetřených
ploch rozhodující podíl herbicidní ochrany.
Vzhledem k nestálému charakteru počasí na jaře a značné variabilitě povětrnosti
mezi ročníky by i zde měly být diferencovány dvě skupiny přípravků z pohledu požadavků na teplotu, relativní vzdušnou vlhkost
a růstovou fázi plevelů:
skupinu přípravků vhodných pro časnější jarní aplikace reprezentují herbicidy účinkující i za krátkodobě nižších teplot
a požadujících menší růstovou fázi plevelů
(používané zpravidla do konce odnožování)
metlici a při vyšší intenzitě zaplevelení tak
aby nedocházelo k předčasným ztrátám
výnosového potenciálu.
Pro časné jarní aplikace by měly být voleny
herbicidy, které účinkují i při krátkodobém
poklesu teplot (vlastní účinek se ovšem
projevuje až při opětovném nárůstu teplot
nad 5 °C) a herbicidy které vyžadují nižší
růstovou fázi plevelů, případně vyšší relativní vzdušnou vlhkost. Tyto podmínky splňuje obecně celá řada herbicidů ze skupiny sulfonylmočovin a sulfonanilidů. Některé
z těchto herbicidů mohou zajišťovat i reziduální účinek na plevele.
Do skupiny pozdních jarních ošetření jsou
řazeny aplikace prováděné až od začátku
sloupkování. Ve většině případů se jedná o ošetření proti následně vzcházejícím
plevelům po podzimních aplikacích, nebo
o ochranu proti pýru a pcháči, která musí
být prováděna až v době, kdy je naprostá většina plevelných rostlin vzešlá. Pozdní termíny ošetření mohou být výhodné
rovněž pro pozdní termíny výsevů při nízké úrovni zaplevelení. Opravná opatření
ve většině případů znamenají ošetření proti
svízeli, protože tento druh má díky dormanci a schopnosti vzcházet i z větších hloubek
značně širokou periodu vzcházení, přičemž
značný konkurenční efekt si zachovávají
i rostliny vzcházející až k závěru zimního
období nebo časně na jaře. Herbicidy používané při pozdních termínech ošetření by
měly především zajišťovat účinnost nezávisle na růstové fázi a měly by být schopny účinkovat i za suchého počasí, které je
v pozdním jaru poměrně běžné. Tyto podmínky velmi dobře splňují zejména růstové
látky a jejich kombinace.
Termín ochrany
skupina herbicidů pro pozdější termíny
ošetření je reprezentována herbicidy, které požadují vyšší teploty a jsou minimálně
závislé na růstové fázi plevelů (některé se
můžou používat i v průběhu sloupkování).
Toto rozdělení není pro všechny herbicidy
zcela jednoznačné a použití některých přípravků prolíná oběma skupinami. Ve většině případů ovšem opomíjení požadavků
na růstovou fázi plevelů, relativní vzdušnou
vlhkost a teploty může znamenat výrazný
pokles účinnosti. Zvýšený důraz na růstovou fázi a tedy časnější termíny aplikace by
měl být kladen při ochraně proti chundelce
Většina plevelných druhů je charakteristická intenzivním počátečním růstem
a konkurenčním působením na plodinu již
v krátké době po vzejití. Současně obilniny vytvářejí v časných růstových fázích
základy dvou hlavních výnosotvorných
prvků: počtu klasů a počtu zrn v klase.
Konkurenční vliv plevelů v průběhu odnožování se projevuje značnou redukcí
počtu odnoží, přičemž tento efekt vzhledem k malé možnosti kompenzace často
převýší výnosový vliv následně probíhající
konkurence. Běžně pak více než polovina
výnosových ztrát způsobených konkurencí plevelů vzniká již do konce odnožování.
V praxi to znamená, že čím dříve je prováděna ochrana proti plevelům, a čím dříve
je eliminováno konkurenční působení plevelů, tím je dosahováno vyššího výnosu.
Výjimkou nejsou rozdíly ve výnosové hladině více než 1 t.ha-1 v závislosti na termínu
ošetření (obr. 1).
Obr. 1: Porovnání výnosového efektu různých termínů ošetření ozimé pšenice
proti plevelům při vysokém zastoupení plevelů s rychlým počátečním růstem a vysokou
konkurenční schopností v průběhu odnožování (ptačinec žabinec, rozrazil břečťanolistý,
svízel přítula)
11
výnos (t/ha)
10
Velmi časně seté porosty ozimých obilnin
v teplejších oblastech, s vysokou intenzitou
zaplevelení a s výskytem rychle rostoucích druhů by proto měly být ošetřovány
již v průběhu podzimu. V případě běžných
a pozdních výsevů bývá obvykle srovnatelných výsledků dosahováno při časných
jarních aplikacích. Optimální termín ochrany proti plevelům je totiž vedle nevratného
konkurenčního působení ovlivňován také
9
8
7
vzcházením plevelů. Některé plevelné druhy vzcházejí v ozimých obilovinách také
v průběhu mírnější zimy a velmi časně
na jaře. Typickým příkladem je svízel přítula, přičemž při vysokém výskytu a opožděném vzcházení je výhodnější počkat
s ochranou až na časné jaro. I u časných
jarních aplikací ovšem musí být velmi pečlivě respektovány aplikační podmínky, přičemž toto období je charakteristické pře-
Kontrola
pozdní jarní
POST 28. 4. 2004
jarní
POST 9. 4. 2004
časná jarní
POST 19. 3. 2004
podzimní
POST 29. 10. 2003
časně podzimní
POST 20. 10. 2003
6
PRE 26. 9. 2003
Nejdříve by měly být ošetřovány plochy
s vysokou intenzitou zaplevelení, především pak s výskytem rychle rostoucích
druhů, jako je ptačinec, rozrazily, penízek, hluchavky, svízel apod. Tyto druhy
využívají mírného podzimu a teplejších
zimních období k rychlému rozvoji biomasy, přičemž běžně přerůstají výškově
i vývojově porost ozimých obilnin. To přináší další problém spočívající v pokročilé
růstové fázi plevelů a snižování účinnosti
vůči méně citlivým druhům. Konkurence
plevelů rovněž snižuje vliv některých časných jarních opatření jako je regenerační
přihnojení dusíkem či aplikace morforegulátorů na podporu odnožování.
devším velkými výkyvy v teplotách. Nízké
nebo variabilní teploty pak mohou být příčinou poklesu účinnosti nebo problémů se
selektivitou k plodině. Z tohoto důvodu by
měly být pro časné jarní aplikace vybírány
herbicidy vysoce šetrné k plodině, zajišťující účinnost již při teplotách okolo 5 °C.
Současně by herbicidní účinnost neměl
ovlivňovat krátkodobý pokles teplot pod
bod mrazu.
Agrotip 2/2012
|3
| Obilniny |
Herbicidy
Rezistence plevelů vůči herbicidům
V obilninách byly problémy s výskytem
biotypů plevelů rezistentních vůči herbicidům po dlouhou dobu pouze okrajové. To
vycházelo ze skutečnosti, že probíhal intenzivní vývoj nových účinných látek, které
byly průběžně zaváděny na trh. V posledních letech ovšem na trhu převládly herbicidy ze skupiny inhibitorů ALS, které jsou
využívány jak v podzimních, tak i jarních
gentních, přes časně postemergentní až
po standardní postemergentní. Současně je spektrum používaných mechanismů účinku významně širší než pro jarní
aplikace a k dispozici jsou rovněž účinné
látky, u kterých je riziko vzniku rezistence
minimální. V případě využívání ALS inhibitorů jsou podzimní aplikace méně rizikové
s ohledem na vlhčí počasí a nižší růstovou
fázi chundelky.
Využití adjuvantů
Adjuvanty mají specifické využití pro herbicidy účinkující především přes listovou
plochu. Adjuvanty modifikují postřikovou
kapalinu takovým způsobem, že dochází
ke zlepšení pokryvnosti, pevnosti zachycení postřikové kapaliny na povrchu listu
a zlepšení pronikání do rostliny. Významné je také působení adjuvantů způsobující
zpomalení vysýchání postřikové kapaliny,
při kterém může docházet k degradaci
účinné látky.
termínech aplikace. A právě jarní termíny
aplikace velmi často znamenají nepříznivé
aplikační podmínky, které jsou dány vyšší růstovou fází plevelů, vyššími teplotami
a suchým počasím. Sulfonylmočovinové přípravky které představují hlavní část
skupiny inhibitorů ALS, přitom vyžadují
pro dobrý příjem do rostliny vyšší relativní vzdušnou vlhkost a nižší růstovou fázi.
Kombinace četnosti používání herbicidů
se stejným mechanismem účinku (ALS
inhibitory) a nepříznivých podmínek pro
aplikaci následně vedly v praxi na řadě
míst k intenzivní selekci rezistentních populací chundelky metlice. Rezistence přitom
vzniká většinou skokově, což znamená, že
rezistentní biotyp není kontrolován ani několikanásobně vyšší dávkou než je dávka
registrovaná. Hlavním opatřením proti selekci rezistentních biotypů je diverzifikace
ochrany, prostřednictvím střídání herbicidů
s rozdílným mechanismem účinku nebo
používáním kombinací. K omezení selekce
přispívá také větší důraz na aplikace za příznivých podmínek pro účinnost herbicidu.
V praxi oba tyto požadavky znamenají renesanci podzimních termínů ošetření proti
plevelům. Podzimní aplikace představují
diverzifikovat termín aplikace od preemer-
4 | Agrotip 2/2012
Významné uplatnění v ochraně obilnin proti plevelům nacházejí olejové adjuvanty
(především esterifikované rostlinné oleje).
Olejové adjuvanty typu esterů jsou schopny rozpouštět voskovou vrstvičku, která
omezuje příjem herbicidu do listu u řady
plevelných druhů. Silná vosková vrstvička
s krystalickou strukturou, která je typická pro řadu trávovitých druhů (chundelka
metlice, oves hluchý, prosovité trávy, pýr)
ale také pro některé dvouděložné plevele
(mák vlčí, merlík bílý, pcháč rolní), způsobuje zachycení kapičky postřikové kapaliny
na povrchu krystalické struktury, často bez
přímého kontaktu s kutikulou a epidermis.
Olejové adjuvanty dále plní významnou roli
při zpomalení vysýchání postřikové kapaliny, které je důležité především pro sulfonylmočovinové herbicidy .
K nejvýznamnějším adjuvantům při aplikacích herbicidů se v posledních letech
zařadilo také kapalné hnojivo DAM 390.
Fyzikální vlastnosti a především pak poutání vzdušné vlhkosti činí z kapalného
hnojiva DAM 390 adjuvant s ojedinělými
vlastnostmi především při použití s herbicidy citlivými na suché počasí (především
sulfonylmočovinami). Aplikace s DAM 390
zpomaluje vysýchání postřikové kapaliny, zrychluje příjem do rostliny, včetně
snadnějšího překonání voskové vrstvičky
a zrychluje také translokaci v rámci rostliny.
Při aplikacích s DAM 390 je nezbytné, aby
bylo použito neředěného kapalného hnojiva nebo ředění s vodou s podílem DAM
390 menším než 1/3. Obě varianty mají podobný efekt na zvyšování rychlosti i úrovně
účinku, přičemž je poškození plodiny omezeno na minimum.
Reziduální účinnost
Otázka reziduální účinnosti některých herbicidů použitých především na jaře je důležitá především pro pěstitele řepky a cukrovky. Zpravidla se jedná o herbicidy na bázi
sulfonylmočovin, které mají různý poločas
rozpadu a omezení pro následné plodiny.
Je třeba pozorně sledovat schválené etikety přípravků a větší pozornost věnovat
přípravě půdy. Obecně se dá konstatovat,
že minimalizační technologie využívané
před setím následné plodiny se mohou
podílet na vyšším množství reziduí v zóně
výsevu a na horším odbourávání herbicidu,
které pak vedou k následnému poškození
následné plodiny v osevním postupu. V případě používání herbicidů s delším poločasem rozpadu na jaře je nutné provést orbu
a držet se doporučením výrobců herbicidů
a schválených etiket.
Závěr
Herbicidní ochrana obilnin je v současné
době nezbytná součást pěstební technologie. Je na rozhodnutí každého pěstitele,
který systém, ale i konkrétní přípravek použije. Při výběru systému ochrany je ale
nutné zvážit výnosový vliv konkurence plevelů do vlastní aplikace herbicidu, a také
vhodnost aplikačních podmínek, z nichž
zásadní jsou růstová fáze plevelů a plodiny, teploty při aplikaci a relativní vzdušná
vlhkost. U půdních herbicidů se pak k tomu
přidává ještě dostatek vláhy a obsah humusu v půdě. Ať už zvolí ošetření na podzim
či na jaře, v jeho zájmu je dobré sáhnout
po širokospektrálním herbicidu, který splní
jeho požadavky na ochranu proti celému
plevelnému spektru a který současně bude
dosahovat maximální účinnosti při daných
aplikačních podmínkách. To vše by mělo
být v souladu s rotací plodin v osevním
postupu (rezidua) a různými legislativními
omezeními, které neustále stoupají na významu.
Ing. Karel Klem Ph.D., Centrum výzkumu
globální změny AV ČR, v.v.i.
foto M. Bajgar a Kurent
| Obilniny |
Regulátory růstu a vývoje
Morforegulace porostů
obilnin na jaře
Morforegulace porostů obilnin v jarním období patří k základním agrotechnickým
opatřením. Po zavedení přípravků s účinnou látkou na bázi CCC v polovině šedesátých let minulého století vzrostly výrazně výnosy pěstovaných obilnin.
Aplikace těchto přípravků ve správných
aplikačních termínech podporuje odnožování, tvorbu kořenového systému, zkracuje internodia v počátku fáze sloupkování,
zpevňuje stéblo a zvyšuje jeho odolnost
k poléhání. Umožňuje aplikace vyšších
dávek dusíkatého hnojení, které společně
s odborně provedenou fungicidní ochranou
opět vedou k vyšším výnosům.
Společnost BASF stála u zrodu této skupiny
účinných látek a dnes nabízí morforegulátor
na bázi CCC pod obchodním názvem Cycocel 750 SL. Je to růstový regulátor s účinnou látkou chlormequat-chlorid (750 g/l).
Jeho použití je doporučováno zejména pro
pšenici ozimou a jarní, žito ozimé a oves.
V jarním období se aplikace dělí podle růstových fází do dvou způsobů ošetření.
Fáze odnožování
Počet odnoží lze ovlivnit aplikací přípravku Cycocel 750 SL
druh obilniny, počet rostlin na m2 v jarním
období a odrůdová doporučení pro morforegulační zásahy.
1) Aplikace v průběhu odnožování
2) Aplikace na konci odnožování
Napravují chyby, které v porostu nastaly
během podzimního období vzcházení porostu (nedostatečné odnožení), popřípadě
chyby, které nastaly v průběhu zimy (vyzimování porostů).
Tyto aplikace již nemají na odnožování porostů žádný vliv. Jejich význam však spočívá ve výrazném riziku snížení polehnutí
porostů v období dozrávání před sklizní.
vých aplikačních dávek by neměl překročit
doporučenou celkovou dávku. Pro stanovení optimální dávky je opět důležité odrůdové doporučení, vyplývající z odrůdových
charakteristik pro danou odrůdu (zejména
odolnost k poléhání a výška rostlin).
Optimální termín pro vstup do porostu je
počátek a průběh odnožování (fáze BBCH
21–23), dávka okolo 1,5 l/ha pro podporu
tvorby odnoží. Tuto variantu lze doporučit
v případě, kdy je potřeba podpořit slabší
nedostatečně odnožené porosty. Potlačením apikální dominance v rostlině dojde
k podpoře růstu vedlejších odnoží. Běžně
je docíleno navýšení počtu stébel o 10 až
20 na m2. Důležitý je rovněž vliv na lepší vývoj kořenového systému.
Pokud je porost dostatečně odnožený, ale
odnože jsou nevyrovnané, je vhodné přípravek aplikovat v dávce 0,5 l/ha. Ta postačí pro vyrovnání odnoží. Velmi důležitým
vodítkem pro stanovení konkrétní dávky je
Optimální termín pro vstup do porostu je blížící se konec odnožování až fáze prvního
kolénka (fáze BBCH 27–31). Vlivem Cycocelu
dochází ke zkrácení dolních internodií na bázích stébel a zesílení stěny stébla. Je dobré si
uvědomit, jak subtilní je stavba stébla vzhledem k hmotnosti klasu na jeho vrcholu! Toto
použití je přednostně doporučováno pro silné
porosty s dostatečným počtem odnoží a pro
odrůdy se sklonem k poléhání.
Doporučená dávka pro toto období se pohybuje v rozpětí od 0,8 do 2 l/ha u pšenice
ozimé a od 0,8 do 1,5 l/ha u pšenice jarní.
U žita je doporučená dávka v rozsahu od 2
do 4 l/ha. Vyšší dávky nad 1,5 litru je vhodné rozdělit do dvou aplikací - na začátku
a ke konci tohoto období. Součet jednotli-
Aplikaci Cycocelu 75 SL lze spojit s aplikací hnojiva DAM 390 nebo s jinými kapalnými hnojivy. Běžně se aplikuje s insekticidy
nebo fungicidy. Lze ho použít společně
s herbicidy na dvouděložné plevele. Nedoporučuje se společná aplikace s graminicidy. Z agrotechnického hlediska je také
vhodnější, když aplikaci morforegulátorů
předcházelo ošetření herbicidy. S aplikacemi je možné začít v období, kdy denní
teplota při aplikacích a v následujích dnech
dosahuje hodnot 8 °C a vyšších. Nedoporučuje se tento přípravek použít do porostů
stresovaných výrazným nedostatkem vody.
Ošetření Cycocelem 750 SL je investice
v řádu desítek korun s vysokou mírou návratnosti v podobě dobře založených porostů s předpokladem slibného výnosu.
Ing. Pavel Šácha, foto autor
Agrotip 2/2012
|5
| Obilniny |
Herbicidy
Správným směrem proti plevelům
Amiral
+ Azimut Pack
Amiral + Azimut Pack je kombinace přípravků pro jarní ošetření
ozimých obilnin proti jednoděložným a dvouděložným plevelům.
Základní charakteristika
Účinná látka
75 g/kg pyroxsulam + 50 g/l florasulam
Způsob příjmu
systémový herbicid, příjem přes zelená
pletiva, omezený účinek přes půdu
Formulace
dispergovatelné granule (WG)
+ suspenzní koncentrát (SC)
Plodina
pšenice ozimá, tritikale ozimé
a žito ozimé
Spektrum účinnosti na plevele v % - Amiral + Azimut Pack, 0,12 kg/ha + 0,08 l/ha
Termín aplikace BBCH 25–32, n = 3–13 dle výskytu plevelů. Zdroj: pokusy BASF
Chundelka metlice
Svízel přítula
Penízek rolní
Hořčice rolní
Kokoška p. tobolka
Výdrol řepky
Ptačinec žabinec
Heřmánky
Pomněnka rolní
Rdesno blešník
Účinné látky obsažené v Amiral + Azimut
Packu (pyroxsulam, florasulam) patří do
skupiny systémových herbicidů, tj. jsou přijímány přes listovou plochu plevelů a dále
jsou rozváděny rostlinnými pletivy. Žádná
z účinných látek nemá výrazné reziduální
působení. Přípravek Amiral + Azimut Pack
lze použít v pšenici ozimé, žitu a tritikale,
použití není možné v ozimém ječmeni.
Rdesno svlačcovité
Mák vlčí
Violka rolní
Kakosty
Rozrazil perský
Rozrazil břečťanolistý
Chrpa modrá
Hluchavky
0
20
40
60
80
100
Termín aplikace a dávkování
Termín aplikace
fáze plodiny BBCH 13–32
Dávka vody 200–400 l/ha
Indikace
herbicidní přípravek proti jednoděložným a dvouděložným plevelům
Balení 1 pack = 25 ha
Dávkování 0,12 kg/ha + 0,08 l/ha
Amiral + Azimut Pack má vynikající účinnost na celou řadu jednoděložných a dvouděložných plevelů, jako jsou např. chundelka metlice, svízel přítula, heřmánky, ptačinec,
výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, pomněnka atd. Nižší účinnost je proti hluchavkám, zejména proti hluchavce nachové. Významná je i vedlejší účinnost na oves
hluchý, psárku rolní a jílky.
Aplikace přípravků v ozimých obilninách
se provádí na jaře, v rozmezí růstové fáze
obilnin BBCH 13–32 v dávce 0,12 kg/ha
Amiral + 0,08 l/ha Azimut. Při uvedeném
dávkování vystačí jedno balení (pack) na
ošetření 25 hektarů ozimých obilnin.
do BBCH 30
Účinnost na chundelku metlici v různých termínech aplikace (v %)
Amiral + Azimut Pack, 0,12 kg/ha + 0,08 l/ha, n = 20. Zdroj: pokusy BASF
BBCH 31 - 32
0
20
40
60
80
Chundelka metlice je spolehlivě hubena nezávisle na termínu aplikace. Spolehlivá
účinnost se dá očekávat až do aplikace na počátku sloupkování chundelky.
6 | Agrotip 2/2012
100
Doporučení pro aplikaci
Komplexní řešení dvouděložných
i jednoděložných plevelů
Amiral 0,12 kg + Azimut 0,08 l/ha*
* přídavek smáčedla zvyšuje a zrychluje účinnost
* obdobný efekt má aplikace s DAM 390
Aplikace již od 7 °C
Fáze BBCH
00
07
09
13
21
25
29
30
32
Amiral + Azimut Pack – možnost společných aplikací
Fungicid
Insekticid
CCC
CCC + trinexapac
Listová hnojiva
DAM 50 l/ha
DAM čistý
Amiral 0,12 kg/ha + Azimut 0,08 l/ha
Pšenice ozimá
Žito ozimé
Tritikale
Amiral + Azimut Pack je možné kombinovat s běžnými fungicidy, insekticidy,
regulátory růstu a kapalnými hnojivy.
Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost uvedených přípravků
v místně příslušných podmínkách.
Chundelka metlice Apera spica–venti
Heřmánek pravý Matricaria chamomilla
Pro zvýšení spolehlivosti a rychlosti účinku je možné použít kombinaci
s běžnými smáčedly nebo kapalným
hnojivem DAM 390.
Mezi další přednosti herbicidů Amiral
+ Azimut patří vynikající selektivita, vysoká odolnost vůči smytí deštěm a žádné omezení pro následně pěstované
plodiny.
Svízel přítula Galium aparine
Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris
Ptačinec žabinec Stellaria media
Penízek rolní Thlaspi arvense
Ing. Stanislav Malík
foto archiv BASF
Agrotip 2/2012
|7
| Technické okénko |
Výsledky pokusů Selgen v obilninách
Fungicidní pokusy
u ozimé pšenice v roce 2011
na pracovištích firmy SELGEN
V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se
choroby objevovaly jen v minimální míře během sloupkování a také v době metání byl jejich výskyt relativně
slabý. Padlí a listové skvrnitosti se u ozimé pšenice začaly více šířit až po vymetání a v době po odkvětu. Také
napadení rzemi a klasovými fusarii bylo slabší než v předchozích letech. Na pokusných lokalitách, kde byly
založeny pokusy, se jarní sucho více projevilo v Krukanicích (Plzeňský kraj), kde bylo také slabé napadení
chorobami, kdežto v Úhřeticích (Chrudimsko) bylo vláhy více a větší byla také intenzita napadení chorobami.
firmy BASF ve všech ročnících poskytovaly
stabilní výnosový přírůstek.
Na šlechtitelských pracovištích firmy
SELGEN, a.s. v Krukanicích a Úhřeticích
jsou řadu let zakládány speciální pokusy na ověření účinnosti různých způsobů
fungicidního ošetření ozimé pšenice. Je
zde ověřována jak účinnost jednotlivých
přípravků nebo jejich kombinací, tak také
vhodnost aplikačních termínů. Dlouholetá
řada pokusů prokazuje, že fungicidní ošetření je jedním z vysoce efektivních opatření
pěstební technologie, zvyšujících v případě použití účinných přípravků a správného
termínu ošetření významnou měrou výnos
zrna, a to většinou o 10 i více procent (graf
1). I v ročnících kdy byl slabý výskyt chorob
(2004, 2008, 2011), bylo dosahováno výnosového přírůstku kolem 10 %. Fungicidy
8 | Agrotip 2/2012
V tuzemské zemědělské praxi stále převažuje jednorázové ošetření pšenice fungicidem proti listovým houbovým chorobám. V podmínkách nižší intenzity, nižšího
infekčního tlaku a u odrůd méně citlivých
k chorobám tento způsob zpravidla plně
dostačuje. Navíc se jedná i o ekonomicky
výhodné ošetření se spolehlivou návratností vložených prostředků. Ošetření v takovém případě je však nutno směřovat
doby, kdy je vliv chorob nejškodlivější a kdy
zároveň zasáhneme proti jejich dalšímu
masovému šíření. U chorob napadajících
listové čepele a stéblo nastává taková situace nejdříve od konce sloupkování (T2)
až do metání (T3). Doporučujeme požívat
fungicidy s více účinnými látkami, které mají
širší spektrum účinnosti na více patogenů.
V našich pokusech dosahujeme při ošetření v této době zpravidla vysokých výnosových přírůstků. Je však potřeba počítat
s tím, že jednorázové ošetření není schopno ochránit porost až do konce vegetace
a rozhodně neochrání proti později přicházejícím chorobám (např. rez pšeničná)
nebo chorobám klasů (fusaria).
Potřeba intenzívnější a trvalejší ochrany
porostu vyžaduje opakované ošetření. Čím
dříve se choroby začínají šířit a napadají
větší část rostliny, tím dříve a častěji je potřeba zasáhnout, chceme-li udržet rostlinu
zdravou a schopnou intenzívní fotosyntézy.
Je však třeba si uvědomit, že opakováním
fungicidního ošetření se nám zvyšují finanční náklady a klesá rentabilita. Z našich
pokusů vyplývá, že hranice rentability bývá
zpravidla na dvou ošetřeních, další ošetření
se již většinou nevyplácí. Také v tomto případě je vhodné s prvním ošetřením vyčkat
až do doby nástupu vyššího výskytu chorob. Optimálním se nám jeví zahájit první
ošetření až na konci sloupkování (T2) a následně po vymetání na počátku nebo během kvetení (T4). Tím je dosaženo efektivní
ochrany rostliny proti houbovým chorobám
v období zakládání a formování obilky. Preventivní ošetření už na počátku sloupkování
(T1) zpravidla nepřináší požadovaný efekt
přírůstku výnosu a bývá ekonomicky nerentabilní. Porovnání různých modelů ošetření
uvádí tabulka 1.
Fungicidy firmy BASF jsou v našich pokusech zkoušeny mnoho let a vždy patří
ke standardně účinným a spolehlivým, zajišťující vysoký přírůstek výnosu zrna. Jsou
zařazovány jak do modelů jednorázového,
tak i opakovaného ošetření. Slabší infekční
tlak houbových chorob na ozimé pšenici
v roce 2011 měl za následek poněkud nižší výnosový efekt než v minulých letech.
Přesto především v modelu jednorázového
ošetření bylo dosaženo velmi zajímavých
výnosových přírůstků, garantujících dobrou
rentabilitu ošetření. U modelu opakovaného ošetření se potvrdilo naše doporučení
4
1
5
6
3
7
2
8
9
1. choroby pat stébel
Tab. 1: Modely fungicidního ošetření u ozimé pšenice - relativní výnos
2. fuzariózy na stéblech
Model
ošetření
Termín
aplikace
fungicidu
3. hnědá skvrnitost
4. padlí travní
Ročník
5. braničnatka plevová
2006
2007
2008
2009
2010
2011
průměr
100
100
100
100
100
100
100
T2
112
107
109
112
107
111
110
8. braničnatka pšeničná
T3
111
108
110
112
106
109
109
9. helmintosporiová skvrnitost
T1 + T3
113
112
107
114
108
108
110
114
115
Neošetřeno
Jednorázové
Opakované
Relativní výnos zrna (%)
T1 + T4
115
113
106
115
106
T2 + T4
116
116
110
119
113
6. rez pšeničná
7. rynchosporiová skvrnitost
111
Tab. 2: Výsledky fungicidních pokusů s přípravky BASF u ozimé pšenice v roce 2011
Výnos zrna
Model
Aplikace fungicidu v termínu
Bohemia
KR
ošetření
T1
T2
T3
T4
neošetřeno
Tango super
Capalo
Capalo
ošetřeno
1×
Duett Top
ošetřeno
2×
Capalo
Elly
KR
UH
Průměr
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
%
9,77
11,18
10,31
10,41
10,41
100,0
10,89
12,00
11,37
11,08
11,33
109
10,75
12,35
11,49
10,86
11,36
109
11,81
12,00
12,07
10,95
11,71
113
11,71
12,45
11,86
10,83
11,71
113
11,69
12,40
11,81
10,65
11,64
112
Standard I
11,32
11,83
12,27
10,48
11,47
110
Standard II
10,67
11,83
11,32
10,65
11,12
107
Tango super
11,24
11,48
11,13
10,98
11,21
108
11,84
12,18
11,70
11,58
11,83
114
Opera Top + Corbel
Duett Top
UH
Swing Top
Standard I
Standard III
10,29
12,20
11,67
11,20
11,34
109
Standard II
Standard IV
10,32
11,93
10,62
11,33
11,05
106
Standard = fungicid jiné firmy s obdobným účinkem
Agrotip 2/2012
|9
| Technické okénko |
Relativní zvýšení výnosu zrna po fungicidním ošetření ozimé pšenice
Tab. 3: Fungicidní ošetření odrůd
ozimé pšenice, Krukanice, 2011
Relativní výnos zrna
Výnos zrna
neošetřené
kontroly
Capalo
Capalo
+ Swing Top
t/ha
%
%
Elly
11,50
102
110
Sultan
9,67
104
115
Penalta
10,32
108
116
Bohemia
10,76
106
120
Raduza
11,07
107
120
Seladon
11,97
105
127
Meritto
10,01
116
127
Odrůda
Ošetřeno
na posunutí počátku ošetřování až na konec sloupkování (T2). Výsledky roku 2011
uvádí tabulka 2.
Tango Super vykazuje standardně vynikající výsledky a spolehlivou účinnost proti
širokému spektru chorob. V posledních letech však u něho pozorujeme poněkud nižší účinnost na padlí travní. Tomu je možno
přičíst nižší výnosový přírůstek v porovnání
s ostatními fungicidy v modelu jednorázového ošetření v roce 2011. Vzhledem k velmi příznivé ceně za ošetření se jedná o rentabilní ošetření.
Fungicid Capalo po celou dobu, kdy jej
zkoušíme, patří k nejúčinnějším a nejspolehlivějším přípravkům, účinným na celé
spektrum chorob včetně padlí. Pozitivně se
projevilo přidání třetí účinné látky metrafenone. Capalo zařazujeme jak do modelu
jednorázového ošetření, tak i do modelu
dvojího ošetření. V roce 2011 bylo dosaženo nejvyšších výnosů u variant jednorázového ošetření v rámci celého pokusu
(113 %). Ačkoliv je doporučováno ošetřovat
Capalem dříve, preventivně před nástupem
chorob, v našich pokusech opakovaně dosahujeme vyššího výnosového přírůstku
při pozdějším ošetření těsně před metáním
(T3, BBCH 49), než v časnějším termínu T2
(BBCH 39) na konci sloupkování. V roce
2011 bylo dosaženo výnosu 109 % při ošetření v T2 a 113 % při ošetření v T3. Naprosto
stejné výsledky jsou i v průměru pokusů
za období 2008 až 2011, kdy jsme Capalo
10 | Agrotip 2/2012
Výsledky pokusů Selgen v obilninách
120
%
100 % = neošetřená kontrola
BASF
ostatní
2003
2007
2008
115
110
105
100
95
90
2004
2005
2006
zkoušeli. V modelu opakovaného ošetření je Capalo zařazováno jako první ošetření v termínu T2 s následným ošetřením
fungicidem Swing Top v termínu T4. Tato
kombinace vykazuje vynikající výsledky,
zvláště v podmínkách intenzívního napadení chorobami a v ochraně proti klasovým
chorobám. V roce 2011 se efekt nemohl
plně projevit vzhledem k slabšímu napadení chorobami (relativní výnos 114 %), ale
v předchozích letech bylo dosaženo relativního výnosu kombinace v roce 2009 - 123 %
a v roce 2010 - 116 %. Výhodou Swingu Top
je to, že nemá významnější „green efekt“ ,
který by oddaloval dozrávání a komplikoval
sklizeň. V roce 2011 bylo ošetření fungicidem Capalo a kombinací Capalo + Swing
Top použito v agrotechnickém pokusu
s odrůdami ozimé pšenice firmy SELGEN.
Bylo dosaženo relativních výnosů 102 až
116 % při jednorázovém ošetření a 110 až
127 % u opakovaného ošetření (tabulka 3),
v závislosti na ošetřené odrůdě.
Fungicid Duett Top byl zařazen v modelu
jednorázového ošetření pro časnější aplikaci (T2) i v modelu dvojího ošetření spolu
s fungicidem Tango super, také pro časnější aplikaci (T1 + T3). Vzhledem k dávkování
a ceně přípravku se jedná o poměrně levné
ošetření s dobrou rentabilitou. Je však třeba konstatovat, že pokud byl Duett Top použit jednorázově na konci sloupkování (T2),
poskytoval dobré výsledky (v roce 2010 108 %, v roce 2011 - 113 % relativního výnosu). Horších výsledků bylo dosahováno
2009
2010
2011
v modelu dvojího ošetření, kde bylo ošetření Duettem Top provedeno už na počátku
sloupkování (T1, BBCH 31) a následného
ošetření Tangem super na počátku metání
(T3). U těchto variant bylo dosaženo relativního výnosu 107 % v roce 2010 a 108 %
v roce 2011. Je nutno konstatovat, že výnosový přírůstek byl tvořen účinkem Tanga
super, zatímco efekt Duettu Top byl v tomto
případě mizivý. Potvrdila se tím nevhodnost příliš časného preventivního ošetření
pšenice na samém počátku sloupkování.
Problém u této varianty byl také s její rentabilitou.
Varianta BASF ošetřená kombinací fungicidů Opera Top + Corbel Pack byla jako
nový produkt zařazena do pokusů v roce
2011 poprvé. Dosažený výsledek byl velmi
dobrý (112 % relativní výnos) a srovnatelný
s ošetřením fungicidy Capalo a Duett Top.
Ošetření dosahovalo vysoké rentability.
Závěrem lze konstatovat, že výsledky
pokusů v roce 2011 opětovně potvrdily
velmi dobrou účinnost a spolehlivost
fungicidů firmy BASF u ozimé pšenice.
Také rentabilita ošetření vzhledem k příznivým cenám přípravků a vysoké účinnost bývá většinou velmi dobrá.
Ing. Josef Čapek, CSc., SELGEN, a.s.,
šlechtitelská stanice Krukanice
foto E. Hanušová a archiv BASF
| Okénko specialisty |
Signum
Novinky ve speciálkách
Vážení přátelé, je to můj první příspěvek v tomto roce, proto mi
dovolte, abych Vám na začátku popřála, aby to byl rok příznivý
a úspěšný. Společnost BASF pro pěstitele speciálních plodin
připravila i pro tento rok standardní nabídku produktů, jak ji
znáte. Ale přece jen s jedním návratem a jednou novinkou.
Po reregistraci vracíme zpět na trh přípravek CLARINET 20 SC, určený k ochraně
jádrovin proti strupovitosti a padlí. Jen pro
připomenutí – naše doporučení je aplikace od zeleného poupěte do tvorby plodů
v dávce 1,25–1,5 l/ha.
Novinkou je náš nový fungicid SIGNUM.
Za současného rozsahu registrace bude
především zajímat pěstitele višní, meruněk
a jahodníku. Ale už na příští sezónu bude
možnost použití podstatně širší. V současné
době podáváme žádost o rozšíření registrace do dalších ovocných druhů a zeleniny.
SIGNUM patří momentálně k nejmodernějším fungicidům na trhu. Obsahuje dvě
účinné látky, pyraclostrobin a boscalid.
Pyraclostrobin je poměrně novou účinnou
látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž dojde ke zhroucení
celého organismu patogena a je zabráněno
sporulaci a klíčení spór. Pyraclostrobin na-
víc zvyšuje odolnost rostlin protii stresovým
yssoké teplofaktorům (nedostatek vody, vysoké
nost dusíku
ty, apod.) a zlepšuje i využitelnost
lát
z půdy. Boscalid je úplně nová účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací
procesy citlivých organismů, avšak v jiném
místě metabolismu než strobiluriny. Obě
látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu
před napadením, ale také po infekci.
Díky svým mimořádným vlastnostem byl
přípravek SIGNUM zařazen do celosvětového konceptu AgCelence.
Jaké jsou přednosti fungicidu Signum?
• Vynikající kontrola houbových chorob
v mimořádně širokém spektru plodin
• Zvýšená rezistence k bakteriím a virům
• Zvýšená odolnost k biotickým a abiotickým stresům
• Delší trvanlivost a doba uskladnění sklizené produkce
Antraknóza jahodníku
Doporučení k aplikaci
V peckovinách aplikujte v dávce 0,75 kg/ha ve fázi kvetení, druhá aplikace proti monilióze se doporučuje ve fázi vývoje plodů. Ochranná doba
je 7 dní. Doporučené množství vody je 600–1000 l na hektar a koncentrace přípravku v postřiku by měla být 0,075 %.
V jahodníku aplikujte proti plísni šedé v dávce 1,5–1,8 kg/ha v období květu až zrání. Byl rovněž prokázán vynikající účinek i proti hospodářsky významné chorobě jahodníku posledních několika let, a to antraknóze jahodníku, způsobené houbou Colletotrichum acutatum. Houba vytváří hnědé
až černé skvrny na plodech a dokáže znehodnotit až 80 % plodů. Ošetření
se provádí stejně jako proti plísni šedé, tj. od počátku květu do doby zrání.
®
Pučení
Kvetení
Věříme, že nový fungicid SIGNUM obohatí vaše možnosti ochrany daných
ovocných druhů a budete s ním mít jen
ty nejlepší zkušenosti a stejně jako my
se těšíte na další možnosti jeho použití.
®
Vývoj plodů
Monilióza na třešni
Dozrávání
Ing. Drahomíra Musilová
foto autorka a archiv redakce
Agrotip 2/2012
| 11
| Reportáž z domova |
Vzpomínka na žně
Vzpomínka
na jeden žňový den
minulého léta
Dovolte mi, abych před sezónou 2012 ještě zavzpomínal na úspěšný
rok 2011 a připomenul jeden den, který jsem prožil se svým synem
Jakubem během žní v měsíci srpnu. Berte tento článek jako pohled
nejmladší generace na Vaši práci a částečný návrat každého z nás
do dětství, kdy je člověk nejšťastnější, plný iluzí a očekávání.
Plechová kavalérie naživo nedaleko Nové Bystřice
jsem nikdy nebyl autokrat, který by ho do něčeho nutil, a závisí jen na něm, jakou cestu
si jednou vybere.
Kýžený den nastal 18. 8., kdy konečně začalo svítit slunce, nálada se zlepšila a mohli
jsme vyrazit. Vybral jsem farmy, kam sám rád
jezdím a kde mají technologie, které mohou
dnešní IT generaci zaujmout. Volba padla
na Rhea holding, který hospodaří na 14 500
ha v okresech Jindřichův Hradec a Znojmo.
Sídlo celé společnosti je v Dešné, což je
obec mezi Slavonicemi a Jemnicí. Tuto firmu
znám dlouho a musím říct, že s hlavním manažerem a spolumajitelem firmy ing. Josefem Kolářem jsme přátelé a s hlavním agronomem p. Milanem Svobodou a i s ostatními
agronomy mám velmi dobré vztahy.
chém jaru se počasí snažilo dohnat srážkový deficit. Společnou návštěvu zemědělských farem jsem neustále odkládal, protože
atmosféra zde nebyla moc příznivá a neustálé deště mnohdy nás, zemědělce přiváděly k šílenství. Všechno jednou musí skončit a tak i deště skončily (někde od té doby
nezačaly) a mohli jsme se synem vyrazit.
Rhea holding prožívá v posledních letech
velmi progresivní rozvoj, což se projevuje
v investicích v mnoha oblastech. Výsledkem
těchto investic jsou obilná sila na 40 000 t
obilí, haly pro výkrm drůbeže s kapacitou
400 000 ks, rekonstrukce výkrmu prasat
i nákup moderní výkonné zemědělské techniky. Velmi významné jsou i investice do nákupu půdy a obnovy meliorací, které podmiňují její úrodnost.
Protože jsem fanatik do své práce a zemědělství mě baví od mých 5 let, tak se snažím
vést syna stejným směrem, což může být
někdy i kontraproduktivní. Na druhou stranu
Před návštěvou Rhea holdingu jsem měl
trochu obavy, jak zde budou zvládat průběh
žňových prací a zakládání nových porostů
řepek. Celkový skluz prací byl kolem 10 dnů,
Část odpoledne syn prožil s osádkou kombajnu Claas Lexion
Většina dnešních dětí nemá představu, co
jejich rodiče dělají. Ví, že někam ráno odcházejí a večer se vracejí. Někdy je složité
jim vysvětlit, co je každodenní náplní práce
jejich rodičů. Z toho důvodu jsem nabídl
svému jedenáctiletému synovi, že ho vezmu jeden den s sebou a ukážu mu svůj
klasický pracovní den. Bylo to v době žní
a Kuba přijal danou nabídku jako vítané
zpestření prázdnin.
Bohužel průběh počasí minulého léta, jak
praví klasik, byl trochu nešťastný. Po su-
12 | Agrotip 2/2012
Jakub řídí traktor Claas Xerion
protože počasí neumožňovalo sklízet. Další
obavy jsem měl ze stavu porostů, protože
vytrvalé deště výnosu ani kvalitě produkce
neprospěly. O to bylo větší překvapení, když
jsem se dozvěděl, že pšenice stále sklízejí
v potravinářské kvalitě a průměrný výnos byl
přes 7,5 tuny z hektaru. Daným informacím
lze věřit, protože zde sledují kvalitu velmi
pečlivě a před naskladněním do sil rozdělují
produkci podle kvality. Také porosty sladovnických ječmenů měly požadovanou kvalitu
a žádné z nich dosud nepolehly. Zároveň
jsem byl hrdý na přípravky BASF, které pomohly k těmto výsledkům, protože většina
ploch pšenic byla ošetřena kombinací Capalo + Swing Top.
Ten srpnový den nám počasí přálo a konečně začalo to pravé žňové počasí. Ráno
jsme s Kubou vyrazili a kolem osmé hodiny
jsme přijeli na farmu. S panem Svobodou
jsme byli domluveni, že přijedeme s „mladým“ a že bude chtít svézt traktorem a kombajnem.
Dopoledne strávil Kuba v traktoru Claas
Xerion, který nepřetržitě 24 h připravoval
půdu podrývákem Topdown před setím řepek. Během Kubova pobytu v kabině traktoru jsme s p. Svobodou probrali systém
herbicidní ochrany řepek Butisanem Star
a následující velmi rychlé řešení výdrolu
Stratosem Ultra. V celém holdingu používají
skoro 15 let minimalizační zpracování půdy,
při kterém je včasné řešení výdrolu velmi
důležité. Jaké pro mě bylo překvapení, když
jsem si po dvou hodinách přijel pro syna
a traktor s výkonem 400 k řídil sám (viz foto).
GPS systém přesné navigace to umožňuje.
Při vystupování z traktoru dostal jako důležitý suvenýr vytisklý lístek z počítače traktoru,
kde byl uveden výkon v ha a spotřeba nafty.
Byl nadšený.
Odpoledne jsme strávili na vedlejší farmě ZD
Petřín, která je také součástí holdingu. Místní
agronom ing. Jan Lujc nás už očekával. První větu, kterou měl ke Kubovi, bylo varování,
aby nikdy nechodil do zemědělství. Po tomto důležitém upozornění syn šťastně prožil
část odpoledne s osádkou kombajnu Claas
Lexion (viz foto).
Poslední navštívená farma byla Uherčice
agro s.r.o., což je další článek výše zmíněného holdingu. Po důležitém varování Kuby
před vytvořením si pozitivní vazby na zemědělství jsme s ing. Josefem Hroudným opět
probrali herbicidní systém v řepkách a zvolili
jsme systém Butisan 400 Pack, protože je
zde silný výskyt brukvovitých plevelů.
Cestou domů nás čekala ještě dvě překvapení. Prvním byla „plechovka“ naživo.
Abyste rozuměli, během léta televize vysílala seriál Plechová kavalérie, která se stala
nejsledovanějším pořadem léta. Každý ať
posoudí kvalitu pořadu sám, nicméně se
synem jsme ho sledovali. Já kvůli nostalgii,
on jako historické melodrama. Cestou domu
jsme jí viděli naživo (viz foto). Nedaleko Nové
Bystřice sklízelo 6 kombajnů E512 a E514
pšenici, odvoz zajišťovaly náklaďáky Škody
706 M, takže pokud bychom zde projížděli
před 20 lety, sestava sklízecích strojů by musela být totožná.
Druhým překvapením byla sklizeň nedaleké
ekologické farmy, kdy jsem nebyl schopný
synovi vysvětlit, jakou plodinu zde sklízí.
Byla to směs dvou kulturních plodin s převahou plevelů a o hlavní sklízené plodině se
podle mého názoru rozhodne až na čističce. Daný porost jsem neměl odvahu vyfotit, aby to někdo nebral jako útok zástupce
největší chemické firmy proti ekologickému
zemědělství.
Tak jsem Vás seznámil s jedním letním dnem,
který trvale zůstane v mé paměti. Dlouhodobým výsledkem celé akce je vzbuzení zájmu
mého syna o zemědělství, před kterým ho
všichni varovali. Když pak jedeme spolu
autem, neustále trpělivě musím vysvětlovat,
co se děje na polích kolem nás k nevoli mé
manželky a mladší dcery.
Ing. Aleš Raus, Ph.D.
foto autor
Agrotip 2/2012
| 13
| Reportáž z cest |
Rumunsko
Rumunskem,
v němž nechybí
Humor
Klášter ve skále
Milí čtenáři Agrotipu, jak jsem Vám minule slíbila, dovoluji
si Vám dnes napsat několik postřehů z návštěvy Drákulova kraje, tedy Transylvánie neboli Sedmihradska. Název
Transylvánie pochází z latiny a znamená „za lesy“. Pokud
tam někdo z Vás byl, musí tato slova jen potvrdit. Je to
oblast, jež zaujímá téměř polovinu rozlohy Rumunska.
Pojem Sedmihradsko vysvětluje následující text.
Povrchový odkryv soli v Sovatě
Od 12. století si rumunští králové do tohoto
kraje zvali kolonisty z oblastí podél Rýna
a Mosely a také řád německých rytířů.
Tito tzv. „sedmihradští Sasové“ zde stavěli
města podle německého vzoru. Tato města
opevňovali a tak dali zemi také nový název
- Sedmihradsko. To je podle sedmi, vlastně ilegálně postavených hradů. Oba názvy
nese toto území právem.
Brašovská ulička zvaná špagetová
14 | Agrotip 2/2012
Naše putování začalo v Sapintě. Tato vesnice leží v oblasti Maramureš, která se rozprostírá poblíž hranic s Ukrajinou. Zvláštností této oblasti nejsou jen dřevěné stavby
domů a kostelíků, ale především velkých
bran do skromných dvorků. Brány jsou 2–3
metry vysoké, mnohdy bohatě vyřezávané
nebo zdobené malbou. Působí ochranitelským dojmem vůči malým dvorečkům
a domkům, které se krčí za nimi. Ovšem
Sapinta stojí za návštěvu především pro
svůj „Veselý hřbitov“. Zde můžeme vidět
barevné náhrobky, jež vyjadřují historii zemřelého, jeho zaměstnání nebo příčinu
smrti. Tento „Veselý hřbitov“ je nyní pod
ochranou UNESCO, také proto mnoho náhrobků prošlo rekonstrukcí. Ale jinak je to
běžný hřbitov, kde se dodnes pochovává,
viděli jsme i několik nových hrobů. To byl
takový „veselý“ začátek našeho výletu.
Po půldenní turistice v pohoří Maramureš
jsme i přes deštivé počasí došli až k největšímu vodopádu v Karpatech - Koňskému
vodopádu (výška se uvádí 100 m). Po přenocování v horském lyžařském středisku
Borsa jsme přejeli do jižní Bukoviny, což
je oblast bývalého Moldavského knížectví.
Asi nejznámější je klášter Voronet, kterému se přezdívá „Sixtinská kaple Východu“,
především pro jasné barvy na freskách.
Fascinující je zejména „Voronetská modř“,
která vznikla přimícháním drceného lazuritu do barvy. Zde poprvé vidíme rumunskou
specialitu, a to fresky i na vnějších fasádách
kostelů. Na západní straně zdejšího kostela Sv. Jiří je veliká freska „Poslední soud“,
proto byl vchod do kostela zbudován z jihu.
Nejstaršími freskami ze všech klášterních
kostelů je vyzdoben kostel nedalekého
kláštera Humor. Byl postaven kancléřem
Petra Rarese (syn Štěpána Velikého), proto
nemá věž. Věž je výsadou vládce, ten musí
být mecenášem a donátorem stavby. Tyto
fresky mají pro změnu zajímavé červené
odstíny. Ovšem k nejstarším klášterům patří
další komplex, a to kláštera Neamt. Tady
ještě dnes žije 70–100 mnichů a je možné
do některých jejich pokojů také v tichosti
nahlédnout. Ve zdejším kostele je instalována ikona Panny Marie ve stojanu, pod nímž
se podleze a zároveň v duchu pronese přání, které bude splněno; tak uvidíme…
Další den jsme strávili turistikou v pohoří
a Národním parku Cehlau. Přitom jsme vystoupali až na nejvyšší horu - Toaca (1904
m.n.m.). Počasí bylo stále deštivé a větrné,
ale nakonec se nám přece jen na několik
sekund mračna rozestoupila a poskytla vý-
Zemědělství v Sedmihradsku
hled do údolí a pár fotek. Následující den
náš autobus zdolával klikaté cesty nejen
pohořími, ale také podél v údolí zaříznuté,
30 km dlouhé přehrady Bicaz. A nyní vzhůru k jihu, do Praidu.
Praid je hornické městečko se solným dolem, v němž se sůl dodnes těží. Sloj měří
1,2 × 1,4 km a proniká do hloubky 2,7 km
pod zemský povrch. V části, kam chodí
turisté je malé muzeum o historii i současnosti solného dolu. Důležitý je tento důl pro
astmatiky, kteří zde podstupují 6-týdenní
léčebnou kúru. Musí tedy několik hodin
denně strávit ve zdejším podzemí nejen
při relaxaci a odpočinku, ale také cvičením
a hraním. Děti tu mají průlezky, hračky a další zábavu. Sůl je surovina, která nás provází
také v blízkém lázeňském městě Sovata.
Tady se nachází solná jezera i rezervace
po odkryvech povrchových zásob soli. Proto zde roste mnoho halofytních druhů rostlin.
Povrchové odkryvy soli nás zde provázejí
doslova na každém kroku. Dá se vypozorovat, kde bude příští odkry – v místech, kde
stromy, keře a porost bez zjevné příčiny odumírají. Ale vraťme se k opevněným městům,
která jsou pro Sedmihradsko tak typická.
Zatím nenápadný výstup na Gichcon
Jedním z nich je Sighisoara. Její památkově chráněné centrum je další pamětihodností na seznamu UNESCO. Náměstí
dominuje Hodinová věž s vyhlídkou, orlojem a muzeem s exponáty z medicíny a farmacie (mnohé z nich vzbuzují hrůzu už jen
při pohledu, a což teprve kdyby je na nás
někdo použil). Mnoho vystavených předmětů je věnováno historii cechů a také rumunskému astronautovi Hermannu Obstovi
(1894–1989).
K německému protestantskému kostelu
„Na kopci“ vede zdejší pamětihodnost a rarita tzv. „Žákovské schodiště“. Je to dřevěné schodiště o 175 schodech, zastřešené,
zbudované roku 1642, které musely zdejší
chudé děti denně zdolat. Nahoře totiž odedávna stála německá škola. Nejen opevněná města, ale také opevněné kostely jsou
pro zdejší oblast typickými. Jejich původ
sahá do 15. století, kdy přicházeli do této
oblasti Němci z různých oblastí Německa.
Ti si říkali Sasové a tyto opevněné kostely
zde stavěli. Jedním z nich je kostel v malé
vesnici Viscri, rovněž zapsaný na seznamu
UNESCO. V současnosti je vesnice značně vylidněná, původně ji založili Sasové,
k jejichž komunitě už patří pouze 15 lidí,
což jsou 3 rodiny. Dnes zde žije rumunská
Agrotip 2/2012
| 15
| Reportáž z cest |
Rumunsko
Zemědělská krajina u přehrady Bicaz
a romská komunita, především starousedlíci. Ale abychom nezapomněli na ten kostel.
Kolem kostela bylo a je opevnění s různými, jak dnes říkáme „vychytávkami“. Těmi
byly např. „špekové věže“ - sloužily jako zásobárna potravin, ale to je třeba vidět, neboťvýstižně je popsat nelze. Pro Vás třeba
námět na příští dovolenou.
Stadion ve výšce 2000 m.n.m.
NP Ceahlau s vrcholem Toaca
Klášter Voronet
16 | Agrotip 2/2012
A nyní se dostáváme až do Perly Karpat,
jíž bývá nazýván Brašov. Tohle středověké
město má hradby, několik bran, např. Kateřinskou s erbem města, nejstarší školu
v Rumunsku i nejužší uličku zvanou „Špagetová“. A bohužel se přiblížil téměř konec
cesty.
Závěr našeho putování jsme prožili v pohoří
Bucegi, s výstupem na nejvyšší horu Omul
(2507 m.n.m.). Bucegi tvoří pomyslnou
podkovu, jehož údolím protéká říčka Ialomita. V tomto údolí v horách, můžeme navštívit jeskyni s klášterem ve skále. Při návštěvě jeskyně člověk vidí mnoho krásných
scenérií, ale zažije také mnoho dobrodružství i strachu, neboť mnohé dřevěné rošty
a schody jsou značně poškozené, mnohde
chybí prkna úplně a pád třeba i z několika
metrů by si nikdo nepřál. A tak si říkáme,
jak je možné, že sem za srovnatelné vstupné jako u nás turisty vůbec pustí. Ovšem
obraťme list, zdejší příroda je nádherná
a mnohá příkoří, pokud se nic nestane, vynahradí. Jako třeba odjezdy lanovky, které
byly uvedeny na každé ceduli v jedné stanici jinak a obsluha nikde.
Na blízké náhorní plošině Babele, přes
kterou jsme procházeli si Rumuni postavili
před MS v Mexiku, které se konalo v roce
1986, ve výšce 2000 metrů nad mořem
stadion. V rámci tréninku zde napodobovali vysokohorské prostředí Mexika. Být
v Transylvánii a nenavštívit přepychový zámek Peleš - sídlo německého krále Carola I. z rodu Hohenzollernů a Drákulův hrad
Bran, by byla minimálně škoda. Takže
Bran, přestože v něm Drákula nikdy skutečně nežil, symbolicky uzavírá naší cestu
Rumunskem. A to už je opravdu konec.
Zážitků a poznatků je mnohem, mnohem
více, ale na omezeném prostoru nelze vše
popsat a vystihnout. Ovšem závěr je stejný
jako u předešlých cest na Balkán: buďme
rádi za to, kde žijeme.
Mgr. Kateřina Václavíková
foto autorka
| Tisková zpráva |
Rostlinné biotechnologie
BASF mění své aktivity
v oblasti rostlinných
biotechnologií
Centrem BASF Plant Science se stane Raleigh v Severní Karolíně
Budou rozšířeny výzkumné programy v Severní Americe, Gentu a Berlíně
BASF oznámila, že své aktivity v oblasti rostlinných biotechnologií soustředí
do zemí Severní a Jižní Ameriky, které jsou
nejdůležitějšími trhy pro tento obor. V souvislosti s tím se mění portfólio a celá strategie výzkumných pracovišť společnosti
BASF Plant Science (BPS).
Současné centrum BPS v německém Limburgerhofu se přesune do Raleigh v Severní Karolíně, USA. Veškeré aktivity v oblasti
výzkumu a vývoje budou soustředěny v Raleigh, v Gentu (Belgie) a Berlíně (Německo).
Bude zastaven vývoj a uvádění na trh produktů, se kterými se počítalo jen pro evropské trhy. Pouze registrační řízení, která jsou
již v běhu, budou dále pokračovat.
„Jsme přesvědčeni, že rostlinné biotechnologie jsou jedny z klíčových technologií
21. století. V mnoha zemích Evropy však
nejsou dosud odpovídajícím způsobem
akceptovány – spotřebiteli, zemědělci
a politiky. Z obchodního hlediska nemá
smysl do produktů, určených výlučně pro
tento trh, nadále investovat“, řekl Dr. Stefan
Marcinowski, člen představenstva BASF,
zodpovědný za biotechnologie. „Proto se
zaměříme na atraktivní trhy Severní a Jižní
Ameriky a na rostoucí asijský trh.“
Nová strategie pracovišť
Novým centrem aktivit BASF v oblasti biotechnologií se stane Research Triangle Park
u města Raleigh v Severní Karolíně. V Limburgerhofu zůstane pouze skupina zabývající se registračními procesy v Evropě. Bude
ukončen výzkum v Gaterslebenu (Německo)
a ve Svalőv (Švédsko). Celkově se plánuje
přesunout 123 pracovních míst z Limburgerhofu a Gaterslebenu jinam v rámci BPS,
především do Raleigh, a je v plánu v příštích dvou letech 78 míst odbourat. Celkově
se v Evropě bude rušit 140 pracovních míst.
BASF se bude snažit zaměstnancům, kterých se tyto změny dotknou, nabídnout nová
místa, pokud možno v rámci firmy. Jednání
se zástupci zaměstnanců již byla zahájena.
„Naši zaměstnanci dosáhli v minulých letech
vynikajících výsledků. Litujeme toho, že přicházíme o tak vysoce kvalitní pracovní pozice v Německu a Švédsku“, řekl Marcinowski.
„I když v Evropě nejsou podmínky pro
geneticky modifikované rostliny příznivé,
mají výzkumné ústavy a univerzity v Berlíně i v Gentu světové renomé“, vysvětloval
Dr. Peter Eckes, obchodní ředitel BPS.
„Na těchto výzkumných pracovištích stejně jako na pracovištích v Severní Americe
máme vynikající vědce a nejmodernější
přístrojové vybavení. Zdejší výzkum, jenž
patří v oboru ke špičce, chceme dále rozvíjet s cílem vytvořit co nejširší platformu pro
mapování genomů a dále posilovat naše
pozice v těchto technologiích.“
Atraktivní produkty a slibná partnerství
BASF Plant Science zastaví výzkum, vývoj
a uvádění na trh produktů, které se měly
pěstovat pouze v rámci Evropy a pro její trh.
Týká se to geneticky modifikovaných odrůd
brambor pro průmyslové využití se změněným obsahem škrobu (Amflora, Amadea
a Modena), odrůdy brambor odolné proti
chorobám (Fortuna), jedné odrůdy brambor se změněným obsahem škrobu a zároveň odolné k chorobám a jedné odrůdy
pšenice odolné k houbovým chorobám.
BPS nepřeruší právě probíhající registrační
řízení, aby se nevzdala případné budoucí
možnosti pěstování těchto odrůd.
Výzkum a vývoj BPS se dále intenzivně zaměří na projekty, zabývající se zvyšováním
výnosů a tolerance ke stresům. Výsledkem
budou zemědělské plodiny, poskytující
vyšší výnosy, vhodné k pěstování v nepříznivých podmínkách, jako je např. sucho.
Ve spolupráci s firmou Monsanto se BPS již
podílí na vývoji vhodných odrůd kukuřice,
sóji, bavlny, řepky a pšenice.
Jako první výsledek této spolupráce byla
koncem roku 2011 povolena pro pěstování
v Americe odrůda kukuřice odolná k suchu. V Brazílii byla povolena v roce 2009
odrůda sóji Cultivance vytvořená společně
s firmou Embrapa; registrační procesy pro
nejvýznamějsí exportní trhy právě probíhají.
Více na www.basf.com
Agrotip 2/2012
| 17
®
+ Azimut Pack
®
Správným směrem
proti plevelům
Obsahuje dvě inovativní účinné látky
Účinkuje na velmi široké spektrum plevelů
S jistotou zasáhne všechny důležité
dvouděložné i jednoděložné plevele
Nemá žádná omezení pro následné plodiny
www.agro.basf.cz
Download

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům