| Duben | Apríl | 2012
Podíl ochrany proti
chorobám obilnin
na stabilizaci
výnosů
Doporučení pro fungicidní
ochranu ozimů
v termínech T1 a T2
Efektivní ochrana řepky
proti hlízence obecné
Systém Clearfield
ve slunečnici
7
Nejsilnější
strobilurin
na trhu
| Duben | Apríl | 2012
Opera Top obsahuje dvě účinné látky - strobilurin pyraclostrobin a azol
epoxiconazole. Zemědělci tak dostávají do rukou mimořádný fungicid,
účinný proti rozhodujícím listovým chorobám pšenice a ječmene.
Obsah čísla
Podíl ochrany proti chorobám
obilnin na stabilizaci výnosů
1
Doporučení BASF pro fungicidní
ochranu ozimé pšenice a ozimého
ječmene v termínech T1 a T2
4
Nejsilnější strobilurin
na trhu – Opera Top
7
Fungicidy v ozimé pšenici
v pokusech SOUFLET AGRO 2011
8
Doporučení systému ošetření
Capalo × Swing Top
10
Arrat – připomenutí, doporučení
pro jarní ječmen a semenné trávy
12
Výnosové výsledky pšenice ozimé
13
Hodnocení účinnosti fungicidů
v obilninách
14
Hlavní houbové choroby řepky
a šestileté zkušenosti
s přípravkem Pictor
15
Efektivní ochrana řepky
proti hlízence obecné
18
Možné příčiny neúspěchů
při pěstování řepky
20
Kompletní nabídka BASF
pro herbicidní ošetření kukuřice
24
Wing P & Clearfield® v slnečnici
26
Jarní práce v sadech
a vinicích v plném proudu
28
Regionální příloha
Foto na titulní straně: M. Bajgar
15
Nejdestruktivnější chorobou z pohledu
míry výnosových ztrát je v současnosti bezesporu hlízenka (Sclerotinia
sclerotiorum). Její výskyt v pokusech
ZVU Kroměříž, s.r.o. sledujeme již
od roku 1999.
20
Pokud se zanedbání některých
agrotechnických zásahů skombinuje
s nepříznivými povětrnostními podmínkami, je možné očekávat stejné
problémy, jako vloni o oblasti severní
Moravy.
24
V příštích letech budeme pravděpodobně svědky nárůstu ploch kukuřice
v České republice. Hlavním motorem
bude spotřeba kukuřičné siláže v bioplynových stanicích a zřejmě i rostoucí
poptávka po kukuřičném zrnu.
Agrotip
Informační měsíčník BASF. Vychází 12× ročně v ČR a SR.
Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, IČO: 41195469
Tel.: 235 000 111, www.agro.basf.cz. Místo vydání: Praha.
Číslo 4/2012. Den vydání: 15. 4. 2012. MK ČR E 16516
Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou
etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným
Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3, 155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
| Obilniny |
Fungicidy
Podíl ochrany proti chorobám
obilnin na stabilizaci výnosů
Výnosy i kvalita obilnin (s výjimkou žita), byly v roce 2011 na velmi dobré úrovni a přáním nás všech je,
aby se nám dařilo takové výsledky opakovat, a troufám si říci, i zvyšovat. Při pohledu na statistiku s údaji
o výnosech v posledních dvaceti letech je jasné, že nás nejvíce trápí výnosová nestabilita a velké kolísání jak
výnosů, tak kvality. Ve všech odborných pracích je uváděno, že hlavním zdrojem výnosové variability u obilnin je v našich podmínkách počasí v daném vegetačním roce. Tuto skutečnost všichni dobře vnímáme nejen
z hlediska širšího časového pásma, ale aktuálně k ročníku 2011 (velmi příznivý jak k ozimům, tak jařinám)
a roku 2012 (mrazivé období od konce ledna až do poloviny února).
Tato velká variabilita výsledků nás na druhé
straně zásobuje řadou zkušeností, které
jsou uplatnitelné, pokud je dobře analyzujeme, v následujících technologiích pěstování.
Takové výsledky jsme získali v minulých
letech i na úseku ochrany proti chorobám,
a přestože u většiny odrůd je deklarován
dobrý zdravotní stav, bylo možné zlepšit
jejich výkonnost cílenou aplikací fungicidů.
Na které choroby jsme se zaměřili?
U ozimé pšenice jsme neopomenuli
choroby pat stébel a rané výskyty
braničnatky pšeničné
Ty se na listech ozimé pšenice objevují
často už na podzim, a pokud je mírná zima,
mohou být zdrojem infekce pro následující vegetační období. Původců chorob
pat stébel je řada (Fusarium culmorum,
Microdochium nivale, Pseudocercosporella
herpotrichoides). Jejich přítomnost ovlivňuje bezchybnou funkci svazků cévních a jejich význam vzrůstá při krátkých osevních
sledech, v nichž převládají obilniny.
Symptomy choroby jsou následující: zahnědlá spodní kolénka, růžový povlak fuzá-
rií, čočkovité skvrny na stéble a běloklasost.
Větší výskyt může být v porostech obilnin
po obilninách při bezorebném způsobu zakládání porostů a také po předplodině kukuřici. Ale i v letech s tuhou zimou, kdy jsou
rostliny poškozené mrazem a následně jsou
méně odolné k chorobám pat stébel.
Taková situace může být v mnoha zemědělských podnicích, a proto by v prvním termínu
ošetření měly být zařazeny přípravky s účinností nejen na padlí travní, ale především
přípravky mající široké spektrum účinnosti,
abychom nedoplatili na zanedbání ochrany
proti stéblolamu zvýšeným poléháním porostů nebo předčasným dozráváním.
Agrotip 4/2012
|1
| Obilniny |
Fungicidy
Většina kombinací, které jsou doporučovány do prvního ošetření, má i dobrou
účinnost na listové choroby. Tak je možné
zajistit dobrý růst a vývoj nejen hlavních
stébel, ale i odnoží, které bývají napadány
chorobami pat stébel i listovými chorobami
častěji a silněji, a tím je oslabena produkční
hustota porostu, což je základní prvek výnosové stability. Mnohdy se koncem března
i při značném výskytu rostlin se zahnědlými
bázemi stébel zdá ošetření zbytečné. To
především v sušších letech nebo v sušších
oblastech. Avšak tyto zdroje infekce se
mohou ve vlhčím roce projevit škodlivě už
začátkem července v podobě oslabených
a předčasně dozrávajících stébel.
V pokusech z roku 2008 (tab. 1) byl velký
výskyt chorob pat stébel po předplodině
řepce. Výskyt byl vyšší než po předplodině
obilnině. Obdobné výsledky jsou uváděny
i v literatuře, pokud je pšenice pěstována
po řepce, jejíž předplodinou byla ozimá pšenice. V takovém případě je zdrojem infekce
sláma zaoraná pro řepku. Ta se při hlubším
zapracování do půdy nerozloží a v dalším
roce se při přípravě půdy pro pšenici dostane na povrch a znovu je zdrojem infekce.
Proto jsou nutné pravidelné kontroly zdravotního stavu bazální části stébla ve fázi konce
odnožování až 1. kolénka. Pokud je více než
25 % rostlin se zahnědlou bází, je vhodné
uvažovat o ošetření.
V dalším období je ochrana zaměřena
na listové choroby
V této části vegetace (do kvetení) se vytváří jednotlivé listy, stéblo a klas a mohutní
kořenový systém. Začínajícím kvetením
nastupuje období tvorby výnosu a v něm
je většina vytvořeného materiálu v listech
a stéble dopravována do klasu a tvoří se
obilka (její velikost i kvalita). Pokud jednotlivé listy odumírají v důsledku výskytu chorob, dochází ke zmenšení zelené plochy
listů a k jejich stáčení, a tak mnoho sluneční
energie, kterou by měly listy zachytit a využít, přichází nazmar. Tím je redukováno
množství asimilátů a velmi je zkrácena
i doba tvorby výnosu. Tento termín aplikace
fungicidů je označován jako T2.
Termín fungicidní ochrany je pro výslednou
účinnost a ekonomický efekt zcela zásadní.
U naprosté většiny fungicidů je maximální
účinnosti dosaženo při aplikacích na začátku rozvoje epidemie. Velmi brzkou, ale
i opožděnou aplikací se výrazně snižuje úči-
2 | Agrotip 4/2012
nek fungicidu na chorobu a zvýší se výnosové ztráty. Účinek na plně rozvinutou chorobu
je rozdílný podle účinných látek fungicidů.
Preventivní aplikace jsou nezbytné zejména
u fungicidů na bázi quinolinů, strobilurinů,
ale také u některých starších triazolů. Naopak relativně dobrým přímým efektem
na již rozvinutou chorobu se vyznačují
modernější triazoly jako je epoxiconazol,
flusilazol, metconazol, prothioconazol, tebuconazol, a morfolinové přípravky. Ty se
ovšem vyznačují zúženým spektrem účinnosti (účinné jsou především na padlí a rzi).
Vysokého ochranného účinku i pro náchylnou odrůdu je možné dosáhnout aplikací
tří plných dávek ve třech termínech (T1,
T2, T3). Mnohdy je tento postup považován
za luxus, ale pokud uvážíme, že je zárukou výnosové stability na vysoké úrovni,
je to systém zejména v příznivých letech
pro dobré porosty ekonomicky rentabilní.
Pokud ale porost nedává záruku dobrého
výnosu, je třeba zvolit jednodušší (méně
náročný) způsob ochrany. Tím může být:
vynechání jedné nebo dvou aplikací
spojování T1 + T2 či T2 + T3 s tím, že
nikdy není dodržen optimální termín
aplikace. Výsledek spojování je zdánlivě
totožný s vynecháním jedné aplikace,
ale v důsledku se jedná o kompromis
mezi dvěma termíny.
Termín T1 začíná počátkem sloupkování
(BBCH 31 až 32) a objevením třetího listu
shora. V té době je nutné provést ochranu proti chorobám pat stébel a časnému
napadení listovými chorobami (především
padlí travnímu). Vhodným výběrem fungi-
Tab. 1. Výskyt stéblolamu po předplodině řepce a obilnině
po řepce
index napadení
stéblolam
po obilnině
index napadení
stéblolam
kontrola
95,9
48,96
ošetřeno
35,4
11,4
kontrola
64,1
21,03
ošetřeno
38,3
7,18
kontrola
48,7
17,78
ošetřeno
10,8
2,6
Rok: 2008
po řepce
Acteur
Caphorn
Rheia
Tab. 2. Vliv aplikace fungicidů ve třech termínech (T1, T2, T3) na výnos zrna
u patnácti odrůd ozimé pšenice v roce 2011
Výnos zrna (t/ha)
Kontrola
Ošetřeno fungicidy
Diference
Iridium
9,34
10,60
1,26
Baletka
9,84
11,23
1,39
Biscay
8,82
10,53
1,71
Bohemia
8,84
11,99
3,15
Federer
9,14
10,95
1,81
Mulan
10,30
11,18
0,88
Alana
7,77
9,65
2,18
Bakfi s
7,45
9,38
1,93
Ludwig
9,98
11,15
1,17
Sultan
8,48
10,48
2,0
Cubus
8,96
10,62
1,66
Chevalier
9,91
11,31
1,4
JB Asano
9,08
12,20
3,12
Eurofi t
8,98
11,26
2,28
Samanta
7,88
10,49
2,61
průměr
8,98
10,86
1,88
U nejnáchylnějších odrůd je vhodné směřovat ošetření více do preventivních aplikací
(krátce před začátkem, nebo v začátku
epidemie).
Pro foliární aplikaci fungicidů je vymezeno
období od BBCH 31 až do BBCH 71, což je
počátek sloupkování až kvetení ozimé pšenice. Celé toto období trvá přibližně 75 dní.
V jednotlivých ročnících se termíny aplikací
nemusí časově shodovat, a tak není možné
řídit se jen podle kalendáře. Období mezi
dvěma aplikacemi se většinou pohybuje
v rozsahu 2–3 týdnů. Větší odstup bývá
mezi aplikacemi T1 a T2. Naopak mezi T2
a T3 je odstup většinou malý.
cidů je možné dosáhnout ochrany třetího,
ale i druhého listu shora (pokud je použit
systémový fungicid).
Termín T2 začíná objevením se praporcového listu (BBCH 39). Aplikace fungicidů
je zaměřena na choroby horních listových
pater (rzi, braničnatky, padlí). Padlí travní je
chorobou, která se na ozimé pšenici může
za příznivých podmínek (časné setí, dlouhý
a teplotně příznivý podzim) vyskytnout už
na podzim a pak i na začátku vegetačního
období. S nástupem polní odolnosti, která
se nejvýrazněji projevuje během sloupkování, je jeho výskyt omezen. Ze rzí je nutné
věnovat pozornost rzi plevové a rzi pšeničné. Rez plevová se vyskytuje dříve a s následným oteplením jí vystřídá rez pšeničná.
Obě rzi patří do skupiny obligátních parazitů a na plně funkčním listu dochází
za příznivých podmínek k rychlému rozšíření napadení. Výskyty obou rzí podporuje
sušší počasí, které umožňuje šíření spor
větrem. Další skupinou chorob na všech
listových patrech jsou braničnatky. V současné době se u nás více vyskytuje braničnatka pšeničná. Kritická čísla jak pro rzi,
tak pro braničnatky jsou nízká a tak je třeba
velmi dbát na optimální termín aplikace.
Termín T3 (BBCH 59) je v období metání až kvetení a ochrana je určena
především proti chorobám klasu a praporcového listu, ale i k tomu, aby došlo
k prodloužení ochrany všech zelených listů
proti listovým chorobám. Úsek mezi T2
a T3 je poměrně krátký, a proto je nutné
správný čas na aplikaci hlídat. V té době se
může v hojné míře opět objevit padlí travní
a to nejen na listech, ale i v klase, dále
braničnatka plevová a samozřejmě fuzária
v klase a také Microdochium nivale (plíseň
sněžná). Kromě správné volby fungicidu
je nutné hlídat dobu aplikace i ve vztahu
k nejzazšímu možnému termínu ošetření.
Správně volený přípravek a jeho dávkování
tak přispějí k větší produktivitě klasu (HTZ)
a k lepší jakosti potravinářské pšenice.
Mnoho fungicidů se v praxi aplikuje v nižších dávkách, než je dávka registrovaná
firmou, což je dáno snahou o snížení
nákladů na ochranu. To může znamenat
nedostatečnou ochranu především v jednoduchých programech ošetření, které
jsou založeny na jednom či dvou termínech
ošetření. V programech, kde je počítáno
s více termíny aplikace, je možné kalkulovat
s dávkami přizpůsobenými skutečnému
riziku rozvoje choroby.
Velikost této dávky je však třeba
správně stanovit. S čím je nutné
kalkulovat?
V roce 2011 jsme v pokuse po předplodině řepce u patnácti odrůd ozimé pšenice
(tab. 2) měli po aplikaci fungicidů ve třech
termínech zvýšení výnosu o 1,88 t/ha, což
při cenách pšenice v roce 2011 činí toto
opatření vysoce rentabilní. V rámci celého souboru odrůd je nutné si povšimnout
i významného rozdílu mezi odrůdami a vyhodnotit si, jak jednotlivé odrůdy zhodnotily
provedené ochranné opatření.
Závěr
Technologie aplikace fungicidů musí vycházet ze současných požadavků, jež
jsou dány podstatným rozšířením souboru
chorob, které mohou vážným způsobem
negativně ovlivnit výnos. Zda to souvisí
s globálními změnami počasí, není zatím
prokázáno. Významným způsobem se
rozšiřuje spektrum účinných látek pesticidů
a sortiment je širší i díky novým přípravkům
se známými účinnými látkami. Pak je náročné vybírat vhodný produkt, neboť řada
z nich má za sebou jen krátkou minulost
a zkušenosti nejsou všeobecně známé.
1. s výskytem chorob a velikostí infekčního
tlaku
2. s odolností odrůd
3. s náchylností porostu k chorobám (hustota porostu, dusíkatá výživa, způsob
zpracování půdy)
4. s termínem aplikace vzhledem k rozvoji
epidemie
5. s obsahem účinných látek v použitém
přípravku.
Přesto však je tu závažná společenská objednávka, která požaduje vysoký výnosový
přírůstek, to znamená zachování porostů
obilnin bez škodlivého vlivu chorob po celé
vegetační období.
Vždy je třeba sledovat prognózu výskytu
chorob pro danou oblast dle průběhu počasí a osobně, nebo s poradenskou službou kontrolovat aktuální zdravotní stav.
Ing. Marie Váňová, CSc.
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Foto E. Hanušová
Toho musí být docíleno na ekonomicky přijatelné hladině za předpokladu, že nebude
příliš zatěžováno životní prostředí a bude
zachována nebo zlepšena kvalita produkce.
Agrotip 4/2012
|3
| Obilniny |
Fungicidy
Doporučení BASF pro
fungicidní ochranu ozimé
pšenice a ozimého ječmene
v termínech T1 a T2
Pěstování obilnin v roce 2012 bude zaměřeno na vyšší intenzitu vzhledem k očekávaným vysokým cenám
komodit. Cílem zemědělců bude dosažení maximálních výnosů, které zaručí vytvoření vysokých tržeb
z jednotky plochy. Jedno z výrazných intenzifikačních opatření při pěstování obilnin v našich zeměpisných
šířkách je použití fungicidů, které zvyšují výnosy o 10–30 %. Nárůst výnosu po aplikaci fungicidu ovlivňuje
průběh počasí, výskyt houbových chorob, infekční tlak, odrůda a samozřejmě typ fungicidu.
Ozimá pšenice
BASF nabízí několik účinných látek vhodných pro aplikaci v období do fáze tvorby
praporcového listu. Přehled účinných látek
BASF a jejich působení na houbové choroby pšenice v daných růstových fázích
ukazuje tabulka 1.
Vývoj porostů pšenic se rozděluje do dvou
růstových období - T1 (odnožování až tvorba 1. kolénka) a T2 (sloupkování až objevení se praporcového listu).
Termín T1
V období T1 je třeba sledovat následující
choroby – plíseň sněžnou, stéblolam, padlí
a braničnatky. Tyto choroby mohou snížit
výnos pšenice o 20 %, avšak při kalamitním
výskytu stéblolamu může být škodlivost
i vyšší. Aplikace fungicidů v těchto raných
fázích vývoje pšenice je nutno zvážit podle
aktuálního napadení. Je velmi efektivní mikroskopicky analyzovat rostliny a potvrdit
skutečný výskyt chorob. Ve fázi T1 doporučujeme použít fungicidy DUETT TOP
a CAPALO. Po aplikaci fungicidu v termínu
T1 musí následovat aplikace druhého fungicidu v termínu T3 (vymetání klasu) nebo
T4 (začátek kvetení) z důvodu ochrany praporcového listu a klasu.
4 | Agrotip 4/2012
Tabulka 1: Přehled úč. látek BASF a jejich působení na houbové choroby pšenice
Účinná látka
Plíseň
sněžná
Stéblolam
Padlí travní
Braničnatka Braničnatka
plevová
pšeničná
Epoxiconazole
★★
★
★★
★★★
★★★
★★
Fenpropimorph
–
–
★★★★
–
–
–
Pyraclostrobin
★
★★
★★
★★★★
★★★★
★★★★
Metrafenone
–
★★★
★★★★
–
–
–
Thiophanate-methyl
★
★★
★
★(★)
★(★)
–
DTR
Účinnost: – neúčinkuje, ★ slabá, ★★ dobrá, ★★★ výborná, ★★★★ specialista
Tabulka 2: Průměrné navýšení výnosu (%) oproti kontrole
Relativní výnos
Minimální
(%), průměr
rentabilní výnos
(2009-11)
(t/ha)
Termín ošetření
Počet pokusů
(n)
Duett Top (0,6 l/ha)
T2
19
107
3
Tango Super (1 l/ha)
T2
16
111
2,3
Capalo (1,4 l/ha)
T2
22
112
2,3
Opera Top + Corbel
(1,5 l + 0,5 l/ha)
T2
32
121
1,7
Fungicid
Ochrana ozimých obilnin proti škodlivým činitelům - doporučení pro rok 2012
Capalo
T1–T2
Swing Top
T3–T4
1,2 l/ha
1,2 l/ha
T1–T3
Opera Top + Corbel
1,5 l/ha + 0,5 l/ha
Očekávejte více.
Ochrana proti
houbovým chorobám
T1–T3
Capalo
1,4 l/ha
T2–T3
Ochrana
proti živočišným škůdcům
Tango Super
1,0 l/ha
Vaztak 10 EC
0,1 l/ha
Cycocel 750 SL1)
Ochrana proti polehnutí
Terpal C1)
0,75–3 l/ha
Ochrana proti dvouděložným
(a jednoděložným) plevelům na jaře
Arrat
0,2 kg/ha
Amiral + Azimut
0,75–2,5 l/ha
Novinka
roku
2012
0,12 kg + 0,08 l/ha
Ochrana proti dvouděložným jednoděložným plevelům na podzim
Maraton
4 l/ha
Kinto Duo
Moření osiva
1,5–2 l/t
1) dávkování je nutné diferencovat vzhledem k vlastnostem odrůd
Fáze BBCH 00
Chundelka metlice
Apera spica–venti
Heřmánek pravý
Matricaria chamomilla
07
09
13
21
Svízel přítula
Galium aparine
Termín T2
Období T2 je často používaným termínem
pro aplikaci fungicidů v modelu jednoho
ošetření při výskytu rané infekce listových
houbových chorob. Důvodem je jejich
vysoká škodlivost v daném termínu, která
může znamenat snížení výnosu až o 40 %.
BASF doporučuje pro termín T2 fungicidy:
DUETT TOP, OPERA TOP + CORBEL Pack,
TANGO SUPER a CAPALO.
DUETT TOP – aplikovaný ve fázi T2 v dávce 0,6 l/ha je levným řešením pro potlačení
listových chorob. Doporučoval bych ho při
extenzivním pěstování pšenice na pozemcích s výnosovým potenciálem kolem 4 t/ha
bez použití fungicidu.
OPERA TOP + CORBEL Pack ve fázi T2
potlačuje všechny běžné listové choroby i stále se více rozšiřující chorobu DTR
(helmintosporióza pšenice). Doporučovaná
dávka je 1,5 l + 0,5 l/ha. V letošním roce
bude na trhu opět balíček na 10 ha, který
obsahuje 15 l Opery Top + 5 l Corbelu. Velmi významná je délka působení fungicidu
- kolem 6 týdnů. Důvodem je strobilurin pyraclostrobin, což je fungicidní účinná látka
s nejdelším působením.
25
29
30
Padlí travní
Erysiphe graminis
32
37
39
49
Rez pšeničná
Puccinia recondita
Opera Top patří mezi přípravky s tzv.
AgCelence efektem, což znamená, že
velmi pozitivně ovlivňuje fyziologii rostliny.
Konkrétně snižuje negativní vliv slunečního záření a vytváření nekrotických skvrn,
zlepšuje schopnost rostliny odolávat suchu
a vysokým teplotám, oddaluje stárnutí
rostliny a zvyšuje enzymatickou aktivitu při
využívání živin.
TANGO SUPER v dávce 1 l/ha potlačuje
především braničnatky, padlí travní a rzi.
Dlouhodobé výsledky potvrzují, že právě
fáze BBCH 37, kdy se objevuje praporcový
list, je jeden z optimálních termínů pro jeho
aplikaci. Je to nejpoužívanější fungicid pro
model jednoho ošetření v českém zemědělství.
CAPALO vykazuje minimálně stejnou účinnost na listové choroby jako Tango Super.
Účinnost je rozšířena o preventivní efekt
na padlí travní. Doporučená dávka je 1,4 l/ha
jako v minulých letech.
V letošním roce bude na trhu opět CAPALO + SWING TOP Pack (10 l + 10 l), který
je určen na plochu kolem 8 ha v systému
2 ošetření. V daném packu budou oba
fungicidy výrazně zlevněny oproti prodeji
51
59
Braničnatka plevová
Septoria nodorum
61
69
72
Fuzariózy
Fusarium spp.
sólo. Balíček je možno použít v rámci jedné
aplikace nebo použít nejprve ve fázi T2 Capalo a následně ve fázi T3 (BBCH 49–55) či
ve fázi T4 (BBCH 59–64) Swing Top. Aplikací těchto dvou fungicidů vyřešíte všechny listové a klasové houbové choroby.
Tabulka 2 ukazuje průměrné navýšení výnosu (%) oproti kontrole při aplikaci přípravků Duett Top, Tango Super, Capalo a Opera
Top + Corbel Pack ve fázi T2 na různých
stanovištích a odrůdách v letech 2009–
2011. Zároveň obsahuje minimální výnos
na kontrole, kdy je použití daného fungicidu
rentabilní při ceně pšenice 4000 Kč.
Grafy 1 a 2 znázorňují rentabilitu použití
fungicidů BASF v termínu T2 v situaci, kdy
byl výnos na kontrolním stanovišti bez použití fungicidů 4, 5 a 6 t/ha.
Závěr
Můžeme konstatovat, že jedna aplikace
kvalitních fungicidů BASF v pšenici ozimé
je ekonomická i při nízkých cenách komodit a i při relativně nízkém výnosovém
potenciálu daného pozemku. Při současných cenách komodit je efektivní uvažovat
o systému dvojího fungicidního ošetření.
Agrotip 4/2012
|5
| Obilniny |
Fungicidy
Ozimý ječmen
Výměra ozimého ječmene se v posledních
letech v ČR pohybuje kolem 100 000 ha.
Ozimý ječmen je v osevním sledu většinou
zařazován po ozimé pšenici nebo dokonce i po jarním ječmeni, což zvyšuje riziko
přenosu houbových chorob. V posledních
letech se ukazuje, že z hlediska fungicidního ošetření je ozimý ječmen stejně náročný
jako ozimá pšenice. Pokud začneme pěstovat některé speciální sladovnické odrůdy
ozimého ječmene, jako je Wintmalt, pak se
zvyšují požadavky i na kvalitu produkce.
V období odnožování až sloupkování T1 se
v porostech ozimého ječmene vyskytuje
paluška travní, plíseň sněžná, stéblolam
a rhizoctonia. Hlavní listovou chorobou je
však rhynchosporiová skvrnitost, kterou při
oteplení následuje hnědá skvrnitost ječmene a padlí travní. Dané listové choroby se
mohou projevit až ve fázi T2, kdy se objeví
praporcový list.
Novinka letošního roku
– registrace CAPALA
BASF doporučuje aplikovat fungicidy hned
na začátku výskytu houbových chorob
v termínu T2 - Tango Super (1 l/ha) nebo
Opera Top + Corbel (1,5 + 0,5 l/ha) a novinku letošního roku CAPALO (1,4 l/ha). Efekt
jednotlivých účinných látek obsažených
v těchto fungicidech ukazuje tabulka 3.
Tabulka 3: Účinnost jednotlivých úč. látek obsažených v uvedených fungicidech
Účinná látka
Plíseň
sněžná
Stéblolam
Padlí
travní
Rynchosporiová
skvrnitost
Hnědá
skvrnitost
Ramuláriová
skvrnitost
Epoxiconazole
★★
★
★★
★★★
★★
★
Fenpropimorph
–
–
★★★★
–
–
–
Metrafenone
–
★★★
★★★★
–
–
–
Pyraclostrobin
★
★★
★★
★★★(★)
★★★(★)
★★
Účinnost: – neúčinkuje, ★ slabá, ★★ dobrá, ★★★ výborná, ★★★★ specialista
Graf 1. Zvýšení výnosu oproti kontrole při aplikaci fungicidů BASF v termínu T2
1,4
1,2
1
1,26
Tango Super
Capalo
1,05
Opera Top+Corbel
0,84
0,8
0,72
0,66
0,6
0,6
0,55
0,44
0,48
0,42
0,4
0,35
0,28
0,2
0
Nárůst výnosu (t/ha)
Kontrola 4 t/ha
Závěr
Aplikace alespoň jednoho fungicidu byla
a zůstává velmi efektivní i v porostech ozimého ječmene. V časnějších termínech je
možné spojit aplikaci s herbicidem ARRAT
(0,2 kg/ha) do BBCH 29 (konec odnožování), v pozdějších termínech je velmi
efektivní spojit aplikaci s morforegulátorem
TERPAL C (1,5 l/ha) v BBCH 32–37 (druhé
kolénko–praporcový list).
Duett Top
Nárůst výnosu (t/ha)
Kontrola 5 t/ha
Nárůst výnosu (t/ha)
Kontrola 6 t/ha
Graf 2. Zvýšení výnosu oproti kontrole při aplikaci fungicidů BASF v termínu T2
6000
5000
4000
Nárůst tržeb (Kč/ha)
Kontrola 4 t/ha
5040
Nárůst tržeb (Kč/ha)
Kontrola 5 t/ha
4200
Nárůst výnosu (t/ha)
Kontrola 6 t/ha
3360
Ing. Aleš Raus, Ph.D.
2880
3000
2640
2400
2200
2000
1680
1760
1920
1400
1120
1000
0
Duett Top
6 | Agrotip 4/2012
Tango Super
Capalo
Opera Top+Corbel
| Obilniny |
Fungicidy
Nejsilnější strobilurin
na trhu – Opera Top
V případě, že používám takto silná slova, musím být o kvalitách
tohoto fungicidu skutečně přesvědčen. Pokusím se přesvědčit i Vás.
Opera Top obsahuje dvě účinné látky - strobilurin pyraclostrobin a azol epoxiconazole.
Zemědělci tak dostávají do rukou mimořádný fungicid, účinný proti rozhodujícím
listovým chorobám pšenice a ječmenů.
U pšenice ozimé to jsou především braničnatky, helmintosporióza pšenice (DTR)
a rzi, u ječmenů hnědá a rhynchosporiová
skvrnitost.
Pyraclostrobin má protektivní, kurativní
i eradikativní účinnost, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje tvorbu a růst
spor a mycelia. Vykazuje dlouhý fungicidní
účinek a patří mezi tzv. „zelené“ strobiluriny.
Epoxiconazole je systémová účinná látka
a má také protektivní, kurativní i eradikativní
účinnost. Omezuje růst mycelia a sporulaci
hub. V současné době je nejsilnějším a nejspolehlivějším azolem na trhu.
Opera Top patří mezi přípravky s takzvaným AgCelence efektem a není tedy
pouze fungicidem. Opera Top ovlivňuje
některé fyziologické pochody v rostlině,
je specialistou na obranu před stresovými
faktory. Má vliv na:
zpomalení procesu stárnutí buněk zvýšenou tvorbou etylenu
lepší příjem živin a hospodaření s vodou
a překonávání sucha
vyšší odolnost smyvu deštěm
vyšší odolnost slunečnímu záření
redukci nespecifických abiotických skvrn.
Rostlina ošetřená Operou Top pozitivně reaguje na toto ošetření zvýšeným výkonem
– tedy vyšším výnosem.
Jedinou slabou stránkou Opery Top je nedostatečná kurativní a eradikativní účinnost
na padlí travní. Tuto mezeru jsme zaplnili
a přidali specialistu na padlí – Corbel (účinná látka fenpropimorph). Výsledkem je společný fungicidní balíček Opera Top 15 l
+ Corbel 5 l v jednom balení (kartonu),
tedy balíček určený na 10 hektarů.
Ječmen jarní - Rokytnice 2011
9,00
t/ha
Nárůst výnosu
Kontrola
8,00
7,00
0,84
Nový fungicid obsahující zcela
novou účinnou látku
Kombinace 2 synergicky
působících účinných látek
Rychlý a dlouhotrvající
fungicidní účinek
Vysoká odolnost smyvu deštěm
Ošetření zajišťující kvalitnější
produkci a vyšší výnosy
Nový systém ovlivnění
fyziologie rostlin – AgCelence
Doporučení k aplikaci
Pro dosažení vynikající účinnosti proti
rozhodujícím listovým chorobám obilnin aplikujeme kombinaci Opera Top +
Corbel v dávce 1,5 + 0,5 l/ha na počátku
napadení, nejčastěji v rozmezí růstových
fází BBCH 32–39 (2. kolénko až objevení se
jazýčku praporcového listu). U odrůd, které
jsou odolné k padlí travnímu, je možná samostatná aplikace přípravku Opera Top
v dávce 1,5 l/ha.
4,17
Pevně věřím, že i Vy si vyzkoušíte přednosti
tohoto mimořádného fungicidu na Vašich
porostech. V případě zájmu o další informace o využití Opery Top k ochraně Vašich
porostů kontaktujte poradenskou službu
BASF nebo přímo autora článku.
Ing. Antonín Dostál
2,43
6,00
Hlavní přednosti
Opery Top
1,14
5,00
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
kontrola
Tango Super
Capalo
Opera Top
& Corbel
Opera Top
& Corbel
+ Caramba
4,00
Agrotip 4/2012
|7
| Obilniny |
Fungicidy
Zvládnutí fungicidní ochrany pšenice by mělo být cílem každého pěstitele této plodiny. Udržení zdravého
porostu je nezbytným předpokladem pro spokojenost na konci sezóny, protože jen zdravý porost naplno
využije výnosové předpoklady odrůdy a další provedené vstupy. Na trhu se nabízí celá řada fungicidů
a orientace v ní nemusí být vždy zcela jednoduchá. I to je jedním z důvodů, proč firma SOUFFLET AGRO a.s.
v rámci své poradenské činnosti zakládá maloparcelkové pokusy, jejichž cílem je nejen vzájemné srovnání
na trhu nabízených fungicidů, ale i otestování novinek, které na trh postupně přichází.
Fungicidy v ozimé pšenici
v pokusech SOUFLET AGRO
2011
Fungicidní pokusy byly založeny na lokalitách Hrubčice (okr. Prostějov) a Všestary
u Hradce Králové na ozimé pšenici odrůdy
BANQUET. Nižší intenzitu pěstování v pokusu zastupoval systém jednoho ošetření
s aplikací fungicidů ve fázi objevení se
praporcového listu BBCH 37 (označeno
T2), vyšší a střední intenzitu pěstování pak
zastupoval systém s dvojí aplikací fungicidů, kdy první aplikace byla provedena buď
ve fázi 2. kolénka BBCH 32 (T1) a druhá pak
ve fázi poloviny metání BBCH 55 (T3) nebo
první v BBCH 37 a druhá pak na začátku
kvetení v BBCH 61. Nejvyšší intenzitu pak
zastupovala trojí aplikace fungicidů v T1, T2
a T3. Houbové choroby (rzi a braničnatky)
byly hodnoceny na praporcovém listu celkem ve dvou termínech bodovou stupnicí
1–9 (stupeň 9 = bez napadení).
Z pohledu houbových chorob jsme v Hrubčicích zaznamenali zejména velmi vysoký
výskyt rzi pšeničné, která nastoupila sice
později, ale zato se velmi rychle šířila.
Výskyt ostatních chorob včetně listových
skvrnitostí jsme v porovnání se rzí hodnotili jako nevýznamný. Výsledky ze systému
jednoho ošetření jsou uvedeny v tabulce
1. Spoléhat se na jedno ošetření bývá
zpravidla velmi rizikové a lze ho doporučit
pouze u odrůd s velmi dobrým zdravotním
8 | Agrotip 4/2012
stavem nebo v případě nižšího tlaku chorob a podmínkou je správné načasování
aplikace. Právě nižší tlak chorob v první
polovině vegetace znamenal, že i varianty
s jedním fungicidem dosáhly v loňském
roce velmi dobrých výnosových výsledků.
Ovšem jak dokazuje hodnocení zdravotního stavu praporcového listu v tabulce 1,
rychlá ztráta listové plochy u těchto variant
ke konci vegetace znamenala celkově nižší
objemovou hmotnost zrna v porovnání se
systémem dvojího ošetření. Podobně jako
v předchozích letech mělo vyšší výnosový
efekt použití kombinovaných přípravků typu
strobilurin + azol, než samotných azolů.
Z pohledu zajištění co možná nejvyššího
výnosu a zejména potravinářské kvality
pšenice je mnohem jistější systém dvojí
aplikace fungicidů, který přináší vyšší
výnosový efekt a neriskujeme zbytečnou
ztrátu kvality zrna. V případě, že první aplikace fungicidů má za cíl pokrýt zejména
choroby pat stébel (zvažujeme zejména
u náchylných odrůd a při setí po obilných
předplodinách), je nutné, aby byl druhý
fungicid nasazen dříve, než tomu bylo
v pokusu (tedy v T3), jinak se nedostaví
požadovaný efekt, který bychom od dvou
aplikací očekávali.
Z námi hodnocených variant bylo nejvyššího navýšení výnosu dosaženo při aplikaci
prvního fungicidu ve fázi objevení se praporcového listu (BBCH 37) a druhého pak
následně na začátku kvetení (BBCH 61).
Nárůst výnosu takto ošetřených variant byl
oproti neošetřené kontrole 36–37 %. Zároveň se zde projevil také pozitivní vliv na některé fungicidem ovlivnitelné kvalitativní
parametry, zejména objemovou hmotnost,
kde došlo k jejímu navýšení o 7–9 %. Zmiňovaný nárůst posunul tento důležitý výkupní
parametr do hodnot nutných pro zpeněžení
produkce jako potravinářská pšenice.
Na základě loňských výsledků lze konstatovat, že v systému jednoho ošetření bylo
nejvyššího nárůstu výnosu v porovnání s neošetřenou kontrolou dosaženo u přípravků
kombinujících strobilurin a azol při termínu
aplikace ve fázi objevení se praporcového
listu. Ovšem z pohledu výnosové stability
a především zajištění potravinářské kvality je
jistější dvojí aplikace fungicidů, první ve fázi
konce sloupkování až objevení se praporcového listu a druhá dle tlaku chorob ve fázi
konce metání až začátku kvetení.
A úplně na závěr si Vás dovoluji pozvat
na náš Velký polní den, který se bude konat
ve Všestarech u Hradce Králové ve středu
13. června 2012. Pokud přijdete, tak budete
mít možnost sami si porovnat účinnost jednotlivých fungicidů přímo v porostech jak
pšenice ozimé, tak i ječmene jarního.
Za technický tým SOUFFLET AGRO a.s.
Ing. Jiří Cejtchaml
Foto E. Hanušová
Tab. 1. Vliv aplikace fungicidů na výnos zrna, objemovou hmotnost a napadení praporcového listu rzí v systému jednoho
ošetření pšenice ozimé BANQUET – Hrubčice 2011
T2 - BBCH 37
23. květen
výnos (t/ha)
výnos
(% ke kontrole)
OH (g/l)
OH
(% ke kontrole)
rzi (prap. list)
30. červen
rzi (prap. list)
15. červenec
8,34
100
698
100
3,7
1,0
Amistar Xtra 1,0
11,06
132,6
721
103
7,3
2,0
Akord 2,0 + Atonik Pro 0,2
10,40
124,7
718
103
6,7
1,0
Opera Top 1,5 + Corbel 0,5
11,72
140,6
722
103
8,0
2,0
Hutton 0,8
10,81
129,7
711
102
7,0
1,0
Cerelux Plus 0,5 + Acanto 0,5
11,31
135,6
745
107
7,3
1,7
neošetřená kontrola
Tab. 2 Vliv aplikace fungicidů na výnos zrna, objemovou hmotnost a napadení praporcového listu rzí v systému dvou a více
ošetření pšenice ozimé BANQUET – Hrubčice 2011
výnos
(t/ha)
výnos
(% ke
kontrole)
OH
(g/l)
OH
(% ke
kontrole)
kontrola
8,34
100
698
100
3,7
1,0
Artea Plus 0,5
…
8,99
107,8
762
109
6,3
3,0
…
Artea Plus 0,5
…
9,85
118,1
765
110
7,0
3,7
Alert 0,8
+ Talius 0,15
…
Cerelux Plus 0,5
+ Acanto 0,5
…
10,34
124,0
750
107
6,7
4,0
Bumper Super 1,0
+ Velocity 0,25
…
Zamir 1,25
+ Velocity 0,25
…
9,01
108,0
761
109
6,7
3,0
…
Capalo 1,2
…
Swing Top 1,2
11,35
136,1
763
109
8,0
4,7
…
Bumper 0,5
+ Leander 0,4
+ Velocity 0,25
…
Zamir 1,25
+ Velocity 0,25
11,47
137,5
748
107
7,3
4,0
Archer Top 0,6
+ Topsin 0,5
+ Moddus 0,3
Amistar Xtra 1,0
…
Artea Plus 0,5
11,42
136,9
764
109
8,0
4,7
T1 - BBCH 32
10. 5.
T2 - BBCH 37
23. 5.
T3 - BBCH 55
9. 6.
T4 - BBCH 61
20. 6.
kontrola
kontrola
kontrola
Archer Top 1,0
+ Moddus 0,3
…
Archer Turbo 0,8
+ Moddus 0,3
rzi
rzi
(prap.list)
(prap.list)
30. červen 15. červenec
Agrotip 4/2012
|9
| Obilniny |
Fungicidy
Smyslem kvalitní fungicidní ochrany obilnin je udržet po celou dobu vegetace porost
v co nejlepším zdravotním stavu. Jen tak může rostlina správně asimilovat a vytvářet
zásobní látky, které ukládá do zrna a potažmo do tolik očekávaného výnosu.
Doporučení systému ošetření
Capalo × Swing Top
Obilniny jsou během svého růstu vystavovány neustálému tlaku houbových chorob.
Zpočátku vegetace to jsou fuzariózy, později braničnatka pšeničná, padlí travní, po splnění podmínek pro výskyt i pravý stéblolam.
V průběhu sloupkování může nastoupit helmintosporióza pšenice (DTR), rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, braničnatka
plevová, fuzariózy na listech a destrukční rzi.
A na závěr vegetace dochází k napadení
klasů fuzárii, černěmi,…
Pouze správně nastavený systém ochrany
může tyto nebezpečné choroby účinně eliminovat. Výběr vhodného modelu ochrany
je založen na typu fungicidu, jeho biologické
účinnosti a délce působení. Zcela zásadní
je otázka správného načasování aplikace
přípravku. Především strobilurinové fungicidy je třeba použít preventivně (platí především pro čisté strobiluriny). Kombinované
fungicidy vykazují razantnější čili i kurativní
účinek a jsou podstatně jistější.
Capalo je silné a spolehlivé
Capalo je směsný fungicid s třemi účinnými
látkami, je směsí tří specialistů:
Epoxiconazole – špička mezi azoly, zvláště na braničnatky a rzi, vyniká mimořádnou
biologickou účinností, dlouhým účinkem
díky tuhé i kapalné frakci, které se postupně uvolňují do rostliny.
Fenpropimorph – specialista na padlí,
STOP-efekt a nosič jiných účinných látek
do rostliny.
Metrafenone – preventivně účinkující specialista na padlí s dlouhodobým účinkem
a s účinností na stéblolam.
10 | Agrotip 4/2012
Capalo nahrazuje v portfoliu osvědčené
TANGO SUPER s podstatně širší registrací
(od roku 2012), menším omezením pro aplikaci než vloni a se zabudovaným výkonným
smáčedlem.
Doporučení
Capalo nasazujeme v systému jednoho
ošetření, nejlépe v rozmezí fází naduřování
listové pochvy až začátku metání. V tomto
termínu jde především o ochranu praporcového listu proti rozhodujícím listovým
skvrnitostem a rzem. Díky dlouhodobé
účinnosti je částečně chráněn i klas proti
klasovým fuzáriím. Doporučovaná dávka
Capala je 1,4 l/ha, což je zcela postačující.
V případě abnormálně silného infekčního
tlaku je možno použít u Capala maximální
dávku až 2,0 l/ha.
Podstatně jistější a účinnější je model dvojího ošetření. Od loňského roku společnost
BASF nabízí prověřený balíček CAPALO
× SWING TOP Pack za výrazně výhodnějších cenových podmínek. První aplikace fungicidu CAPALO v dávce 1,2 l/ha
Graf: Obsah účinných látek v přípravcích Tango Super a Capalo
600
g úč. l/ha
Metrafenone
Fenpropimorph
Epoxiconazole
500
105
400
300
250
280
84
87,5
Tango Super 1,0 l/ha
Capalo 1,4 l/ha
200
100
0
Registrovaná aplikace
Dávka
na ha
Ochranná lhůta
(dny)
padlí travní, rez pšeničná
1,4 l
35
Pšenice
helmintosporióza pšenice, braničnatka
pšeničná, braničnatka plevová, stéblolam
2,0 l
35
Ječmen
padlí travní, rynchosporiová skvrnitost
ječmene, hnědá skvrnitost ječmene
2,0 l
35
Žito
rez žitná
2,0 l
35
Tritikale
padlí travní
2,0 l
35
Plodina
Škodlivý organismus
Pšenice ozimá
Závěr
Capalo + Swing Top Pack - doporučení
k dvojí aplikaci v pšenici při dlouhém
a silném infekčním tlaku
Swing Top
1,2/ha
Capalo
1,2 l/ha
00
07
09
13
21
25
29
30
31
zastaví šířící se infekci stéblolamu, padlí
travního i listových skvrnitostí. Je to zpravidla v období sloupkování až počátku
objevení se praporcového listu. Ošetření
Capalem chrání porost minimálně do počátku metání i při velice nepříznivém
počasí. Excelentní účinek vykazuje proti
braničnatkám, padlí a rzem. Druhé ošetření
fungicidem SWING TOP v dávce 1,2 l/ha je
32
37
39
49
51
59 61–69 71–92
směřováno na ochranu praporcového listu
a především klasu s úkolem maximálně
omezit tvorbu mykotoxinů. Ačkoliv je Swing
Top řazen mezi strobilurinové fungicidy,
nemá tzv. „zelený efekt“ a v žádném případě neprodlužuje sklizeň. Ošetřené porosty jsou díky dobré účinnosti i na černě
světlejší a mají přirozenou světlou barvu při
dozrávání.
Fungicidní model ošetření Capalo ×
Swing Top snese ty nejpřísnější nároky
na vysoce účinné fungicidní ošetření obilnin
s příznivým ekonomickým dopadem.
Ve srovnání s loňským rokem se vyznačuje
podstatně širším registrovaným použitím,
jak pro plodiny, tak pro škodlivé organizmy.
Navíc má podstatně nižší omezení aplikace
než v roce 2011 a cenové zvýhodnění je
výrazné a platné i v letošním roce.
Věříme, že i Vy si tento systém prověříte
na svých porostech. Četná srovnání v minulých letech zcela jednoznačně hovoří
v jeho prospěch.
V případě potřeby se obraťte na svého
regionálního zástupce, který Vám pomůže
s nalezením nejvhodnějšího termínu k ošetření.
Ing. Antonín Dostál
Foto archiv redakce
Agrotip 4/2012
| 11
| Obilniny |
Herbicidy
Arrat – připomenutí,
doporučení pro jarní ječmen
a semenné trávy
Přípravek je určen především pro jarní postemergentní použití v dávce 0,15–0,2 kg/ha.
Plevele musí být vzešlé a při aplikaci by
kulturní plodina měla být ve fázi alespoň
3. listu (BBCH 13). Limitní růstová fáze
ošetřované plodiny je ohraničena stádiem
konce odnožování (BBCH 29). Jelikož Arrat
nevykazuje reziduální účinek přes půdu,
nepůsobí na plevele vzešlé po aplikaci
a následné plodiny jsou zcela bez omezení (řepka).
Plevelné spektrum je velmi široké a zahrnuje většinu běžných plevelů. Od loňského
roku je v ječmeni jarním rozšířena možnost použití tank-mix s Protuganem 50 SC
(Arrat + Protugan Pack) v dávce 0,2 kg /ha
Arrat + 2,0 l/ha Protugan 50 SC v rozmezí
růstových fází obilnin BBCH 19–29.
12 | Agrotip 4/2012
Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen provedlo další rozšíření
registrace Arratu pro použití v porostech
semenných trav (lipnice luční, srha laločnatá, kostřava červená, bojínek luční,
jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý, kostřava
luční, mezirodové hybridy Festulolium) proti
dvouděložným plevelům v dávce 0,2 kg/ha
v termínu od začátku do konce odnožování.
Cena ošetření pro letošní rok je v rozmezí cca 366–488 Kč/ha (dle použité dávky).
Ing. Jan Truneček
Foto E. Hanušová
Vynikající účinnost proti spektru
dvouděložných plevelů včetně svízele, heřmánků, laskavců a jiných
Arrat 0,2 kg/ha
Komplexní řešení dvouděložných
i jednoděložných plevelů
Arrat + Protugan 50 SC
0,2 kg + 2,0 l/ha
| Technické okénko |
Výsledky fungicidních pokusů v pšenici
Vážení a milí čtenáři, každoročně
Vás seznamujeme s dosaženými
výsledky na našich pokusných
stanovištích – Rokytnice u Přerova a Kněževes u Prahy. V tomto
příspěvku bych Vás rád seznámil
s víceletým průměrem z těchto
pokusů z lokality Rokytnice.
Fungicidní demonstrační pokusy firmy BASF
Pokusy na tomto stanovišti zakládá firma
BASF již 14 let, tak by i pouhý výčet všech
fungicidních variant, které jste mohli v pšenici nebo ječmenech na Polních dnech
BASF vidět, byl velmi dlouhý. Proto mi
dovolte, abych se soustředil pouze na fungicidy, které jsou v současné době dle
mého názoru nejvýznamnější (klíčové pro
Vaše úspěšné pěstování obilnin), a modely
prověřované v pšenici ozimé. Jedná se zejména o fungicid Capalo, což je nástupce
Vám jistě důvěrně známého fungicidu Tango Super. Přípravek Capalo obsahuje účinné látky epoxiconazole a fenpropimorph
(stejně jako Tango Super) a navíc obsahuje
novou účinnou látku metrafenone, která
zvyšuje účinnost proti chorobám pat stébel, padlí a dalším významným chorobám.
Na výborné účinnosti se také podílí nová
formulace, která zajišťuje lepší pokryvnost
listů postřikovou kapalinou a lepší průnik
účinných látek do listů.
Nárůst výnosu (%) pšenice ozimé (Rokytnice 2008–2011, rozděleno podle předplodin)
Pro srovnání uvedu výnosové výsledky z let
2008 až 2011 u obou těchto fungicidů a pro
doplnění také výnosy z intenzivnějšího systému, který řeší i problematiku klasových
fuzarióz.
Stručné informace o pokusech
Pokusná lokalita Rokytnice (stacionár BASF)
se nachází v okrese Přerov, nadmořská výška je 215 m, průměrný roční úhrn srážek je
502 mm a průměrná roční teplota je 8,9 °C.
Pokusy byly každý rok založeny na dvou
blocích, které jsou velké cca 1 ha. V pokusech byla veškerá pesticidní ochrana
prováděna shodně u obou bloků, kromě
herbicidní ochrany. Každý blok měl rozdílnou předplodinu: řepku ozimou (blok
A na jaře ošetřen herbicidem Arrat),
respektive mák setý (blok B na podzim
ošetřen herbicidem Maraton). Každý blok
obsahoval 8, respektive 9 (2011) význam-
ze stacionáru v Rokytnici u Přerova
Výnosové výsledky
pšenice ozimé
Kontrola (t/ha)
Tango Super 1,0
Capalo 1,5 (1,4)
Capalo 1,2
/ Swing Top 1,2
Řepka
7,40
121
124
136
Mák
7,33
118
125
138
Průměrný výnos
7,36
119
125
137
Předplodina
Výnosová reakce (t/ha) pšenice ozimé na aplikaci fungicidů BASF (Rokytnice 2008–2011)
10,0
t/ha
Nárůst výnosu
Kontrola
9,0
2,44
1,29
1,63
7,36
7,36
7,36
7,36
kontrola
Tango Super
1,0 l/ha
Capalo 1,5 l/ha
(1,4 l/ha)
Capalo 1,2 l/ha
/ Swing Top 1,2 l/ha
8,0
7,0
6,0
5,0
ných odrůd pšenice ozimé. Sklizeň byla
provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou
Wintersteiger.
Výnosy
Přípravek Capalo byl na stacionáru poprvé
prezentován v roce 2008, a proto jsou výnosové výsledky průměrem ze 4 let (sklizeň
2008–2011). Pokud zprůměrujeme i oba
bloky v každém roce (různá předplodina),
tak výsledná hodnota pro každou variantu
vznikla z 66 prvotních údajů.
Aplikace fungicidů
Sólo Tango Super 1,0 l/ha a sólo Capalo
1,4–1,5 l/ha v BBCH 45–51 (naduřelá listová pochva až počátek metání).
Systém dvojího ošetření: Capalo 1,2 l/ha
v BBCH 34–37 (fáze 4. kolénka až objevení
se posledního listu) a následně Swing Top
1,2 l/ha v BBCH 55–61 (střed metání, báze
je ještě v pochvě až počátek květu).
Závěr
Jak můžete sami vidět v tabulce a grafu,
fungicid Capalo je plnohodnotným nástupcem přípravku Tango Super, který byl
řadu let vysokým standardem ve fungicidní
ochraně. Capalo dosáhlo ve 4letých demonstračních pokusech průměrného výnosu 8,99 t/ha a navýšilo výnos oproti Tangu
Super v průměru o 0,34 t/ha.
Pro intenzivní technologie nabízí firma BASF
fungicidní sled Capalo a následně Swing
Top. V tomto systému dvojího ošetření bylo
dosaženo průměrného výnosu 9,8 t/ha.
Další pozitivní zprávou je fakt, že se podařilo rozšířit registraci přípravku Capalo.
V současné době je registrován do pšenice, ječmene, žita a tritikale a to proti všem
významným chorobám.
Za technické oddělení
Ing. Václav Sklenář, Ph.D.
Agrotip 4/2012
| 13
| Technické okénko |
Tabulky HGCA
Hodnocení účinnosti
fungicidů v obilninách
HGCA je nezávislá organizace ve Velké Británi, kterou založili pěstitelé a zpracovatelé řepky a obilnin.
Jejím cílem je poskytovat informace k oběma plodinám. Tato organizace vydává každoročně publikaci
k pěstování ozimé pšenice ve Velké Británii. Součástí této publikace je i hodnocení používaných fungicidů
v obilninách. Údaje z roku 2011 jsou uvedeny v tabulce.
Skupina fungicidů Účinná látka
Hodnocení účinnosti
Stéblolam
7CBE3G?<BGAIE'
Strobiluriny
/BGDE?H
Azoly
azoxystrobin
picoxystrobin
pyraclostrobin
trifloxystrobin
bromuconazole
cyproconazole
difenoconazole
epoxiconazole
fluquinconazole
flusilazole
flutriafol
metconazole
propiconazole
prothioconazole
tebuconazole
tetraconazole
11 bodů
12 bodů
15 bodů
9 bodů
15 bodů
14 bodů
11 bodů
22 bodů
15 bodů
14 bodů
9 bodů
17 bodů
10 bodů
22 bodů
18 bodů
10 bodů
Pro lepší orientaci v hodnocení jsme jednoduchým způsobem obodovali jednotlivé účinné látky (1 hvězdička účinnosti =
1 bod).
Jak je vidět v hodnocení, nejlepší účinnost
ve skupině fungicidů patřící do skupiny
strobilurinů bylo u účinné látky pyraclostrobin (15 bodů). Ve skupině azolových fungicidů byla nejlépe vyhodnocena účinná
látka epoxiconazole (22 bodů) společně
s další fungicidní látkou.
14 | Agrotip 4/2012
vynikající účinnost
velmi dobrá účinnost
uspokojivá účinnost
slabá účinnost
Padlí travní Braničnatka Braničnatka
plevová
pšeničná
w
w
www
w
ww
www
w
wwww
w
w
w
w
w
ww
w
ww
ww
ww
w
ww
w
ww
ww
ww
www
ww
wwww
www
ww
ww
www
wwww
wwww
www
ww
www
ww
wwww
www
ww
Firma BASF nabízí vynikající řešení pro
ochranu obilnin proti rozhodujícím houbovým chorobám. Kombinace pyraclostrobinu + epoxiconazolu je v České republice
dostupná v přípravku Opera Top.
Ing. Stanislav Malík
Web organizace HGCA:
www.hgca.com
w
w
w
w
ww
ww
www
wwww
www
ww
ww
www
ww
wwww
ww
ww
Rez
plevová
Rez
pšeničná
www
wwww
wwww
ww
ww
wwww
w
wwww
www
ww
ww
www
ww
www
wwww
ww
www
www
wwww
ww
ww
www
www
wwww
www
ww
ww
www
ww
ww
wwww
ww
Fuzariózy
klasů
www
ww
www
www
www
Opera TOP
• Pyraclostrobin
TOP fungicid ze skupiny
strobilurinů!
• Epoxiconazole
TOP fungicid ze skupiny
azolů!
| Řepka |
Fungicidy
Hlavní houbové choroby
řepky a šestileté zkušenosti
s přípravkem Pictor
Hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum) - půdní infekce
V posledních letech se v rámci intenzifikace pěstování ozimé řepky mluví z pohledu významnosti
houbových patogenů hlavně o hlízence (Sclerotinia sclerotiorum) a verticiliu (Verticillium
longisporum). Třetí důležitý patogen foma (Phoma lingam) je tématem dlouhodobě a její škodlivost
je v posledních letech pokrývána aplikacemi fungicidů s morforegulačním účinkem v podzimním
i jarním aplikačním termínu, které se staly již rutinní součástí pěstební technologie.
Nejdestruktivnější chorobou z pohledu míry
výnosových ztrát je v současnosti bezesporu hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum).
Její výskyt v pokusech ZVU Kroměříž, s.r.o.
sledujeme již od roku 1999. Silné výskyty
s mírou napadení v rozmezí 30–70 % (rok
2008 v polehlých porostech) byly zaznamenány v letech 1999, 2004, 2007, 2008,
2010 a 2011. Houba se vyskytuje na celé
řadě plodin (např. na slunečnici, máku atd.)
a pro její výskyt v sezóně je důležitý průběh
počasí v době kvetení a po odkvětu koncem dubna a v květnu a dále dostatečná
zásoba sklerocií v půdě. Díky těmto tvrdým černým shlukům mycélia (sklerocium)
přežívá houba v půdě i řadu let, a proto
v podnicích, kde pěstují řepku již řadu let, je
v půdě dostatečná zásoba těchto sklerocií.
Záleží tedy jen na průběhu povětrnostních
podmínek v sezóně, zda se choroba rozvine či ne. Vzhledem k vývojovému cyklu
houby, kdy na jaře cca v dubnu rostou
za příznivých podmínek ze sklerocií plodničky, jejichž výtrusy pak ulpívají na květních plátcích, které při opadu infikují stonky
a větve řepky, je nejdůležitějším obdobím
pro vznik epidemie průběh počasí v době
květu a po odkvětu řepky. Pokud v této
době panuje suché a teplé počasí, korunní
plátky opadají na zem a na stoncích neulpívají. V takovém případě pak je napadení
hlízenkou velmi nízké, nebo žádné. Pokud
ale převládá v tomto období teplé a vlhké
počasí, optimální jsou přeháňky a bouřky,
opadající plátky ulpí na rostlinách a z nich
se pak šíří infekce v podobě charakteristického bílého mycelia na stonky, větve a při
silném napadení i na šešule. Při silném
a časném napadení dochází k lámání stonků, předčasnému zasychání větví a vypadávání semen z šešulí.
Kromě tohoto klasického vývojového cyklu dochází u hlízenky k napadení rostlin
prorůstáním mycelia půdou do kořenů.
Podstatou tohoto způsobu napadení je to,
že část sklerocií v půdě nevytvoří nadzemní plodnice, ale vyklíčí ve formě hyf, které
mohou pronikat do rostlin a prorůstat jimi.
Sklon k tomuto typu klíčení mají menší
Sklerocia hlízenky obecné
Agrotip 4/2012
| 15
| Řepka |
Fungicidy
Tabulka 1.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Průměr
BBCH 61–65
t/ha
Kontrola
%
4,7
t/ha
%
3,7
t/ha
%
3,7
t/ha
%
5,5
t/ha
%
2,3
t/ha
%
6 let
4,4
Amistar Xtra
1 l/ha
4,8
101
3,7
100
3,9
107
5,5
101
3,1
138
4,4
99
108
Prosaro
0,75 l/ha
4,4
93
3,8
101
4,3
116
5,8
107
3,5
154
4,5
102
112
Pictor
0,5 l/ha
4,8
102
4,4
119
4,0
110
5,5
101
3,4
151
4,7
107
115
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Průměr
BBCH 65–69
t/ha
Kontrola
%
4,4
t/ha
%
3,7
t/ha
%
3,4
t/ha
%
4,7
t/ha
%
2,3
t/ha
%
6 let
4,5
Amistar Xtra
1 l/ha
4,4
99
3,7
98
4,2
124
5,1
107
2,4
105
4,7
105
106
Prosaro
0,75 l/ha
4,5
102
4,2
113
4,1
121
5,1
108
2,4
104
4,9
108
109
Pictor
0,5 l/ha
4,2
96
4,3
115
4,0
118
5,1
108
2,4
106
4,6
102
107
a poškozená sklerocia. Tato forma infekce
bývá u řepky poměrně nenápadná a takto
napadené rostliny jsou viditelné až po sklizni řepky na strništi. Šešule na takovýchto
rostlinách dozrávají předčasně a praskají
ještě před sklizní a semena vypadávají. Naopak u slunečnice je tato forma napadení
velmi dobře patrná v době počátku kvetení,
protože uschlé rostliny jsou v porostu dobře
patrné.
Půdní forma infekce rostlin řepky hlízenkou
není zachytitelná listově aplikovanými fungicidy. V praxi se již rozběhla biologická
ochrana proti hlízence s pomocí přípravku
Contans WG 2 kg/ha, který obsahuje antagonistickou houbu Coniothyrium minitans
likvidující sklerocia v půdě. Nejlepší účinnosti je dosahováno při aplikaci na řepkové
strniště, aby se spory houby mohly dostat
do kontaktu se sklerocii hlízenky.
Fungicidní ochrana proti hlízence se provádí v době květu, tedy v době, kdy ještě není
v porostu viditelná. Spolehlivá diagnostická
metoda, která by byla schopná s dostatečnou mírou spolehlivosti predikovat vývoj
napadení v období těsně po odkvětu, zatím
neexistuje. Výskyt plodniček houby na povrchu půdy, nebo napadené korunní plátky
ještě nemusí automaticky znamenat vznik
silného projevu choroby.
Celosvětově
nejvýznamnější
16 | Agrotip 4/2012
chorobou
řepky je fomová hniloba (Leptosphaeria
maculans, vedlejší forma Phoma lingam).
Napadá listy, kořenové krčky, stonky i šešule. Zdrojem napadení jsou převážně rostlinné
zbytky, ale může to být i osivo. Ztráty na výnosu se mohou pohybovat až okolo 40%.
O míře škodlivosti rozhoduje napadení
na podzim, které je výsledkem produkce
ascospor na posklizňových zbytcích. Tuto
produkci podporuje proměnlivé vlhčí počasí v září a říjnu (mlhy) a teplejší říjen. Pokud dojde k silnějšímu napadení řepky již
na podzim ve stádiu BBCH 13–16, je vyšší
riziko ztrát způsobených fomou v jarních
měsících na kořenových krčcích. Napadení, které se poprvé v sezóně objeví až
na jaře, má menší potenciál působit ztráty.
U fomové hniloby byly zjištěny dva typy A a B. A-typ - Leptosphaeria maculans a B-typ - L. biglobosa spp. Největší výnosové
ztráty způsobuje A-typ, role B-typu je zatím
epidemiologicky nejasná. Ve střední Evropě včetně České republiky zatím převládá
B-typ, a možná i proto je škodlivost tohoto
patogena méně významná, než je tomu
v západní Evropě. Důležitou roli také hraje
to, že se v posledních letech staly běžnou
součástí pěstební technologie řepky aplikace morforegulačně působících fungicidů
v podzimním a jarním období. Tyto fungicidy se sice používají v morforegulačních
dávkách, ale jejich „vedlejší“ vliv na fomu
není zanedbatelný a pomáhá držet tuto
chorobu pod kontrolou.
Verticiliové vadnutí (Verticillium longisporum) je chorobou o které se v poslední
době hodně mluví, ale málo se o ní ve spojitosti s ozimou řepkou ví. Její škodlivý potenciál je velmi vysoký. Redukce výnosu může
dosahovat 25 až 50 %, jak bylo zjištěno
z výskytů na polích v severním Německu.
Předpokládá se, že i v našich podmínkách
se patogen vyskytuje poměrně často, ale
zůstává často nerozpoznán, nebo je překryt jinými chorobami. Monitoring provedený v letech 2006–2009 ukázal, že i v České
republice jsou podniky, kde bylo zjištěno
vysoké napadení rostlin: 2006 - ze 41 lokalit
bylo zjištěno silné napadení ve dvou případech a slabé ve třech, v roce 2007 ze 16
lokalit jedno silné a dvě slabá napadení,
2008 - z 19 lokalit 5 silně a 4 slabě napadené a 2009 ze 34 lokalit 3 silně a 2 slabě
napadené. Silná napadení byla zjištěna
v podnicích s vysokým zastoupením řepky
v osevním sledu.
Verticilium se může přenášet infikovaným
osivem, ale hlavním zdrojem je mycelium
vyrostlé z mikrosklerocií, které se tvoří
na strništi řepky nad kořenovými krčky
a pod pokožkou stonků. Tato mikrosklerocia
přežívají v půdě a na podzim z něho vzniklé
hyfy infikují rostliny řepky. V jarním období
se pak houba šíří rostlinou svazky cévními
Bílé stonky rostlin napadených hlízenkou
a obvykle se první symptomy na listech,
stoncích, větvích a kořenech viditelně
projeví v období kvetení. Silně napadené
rostliny v době zrání nouzově dozrávají,
nebo úplně zasychají a stávají se zdrojem
mikrosklerocií pro další sezóny.
Bylo zjištěno, že Verticillium dahliae se
vyskytuje na bramborách, leguminózách,
jahodách atd., zatím co druh, který působí
problémy na ozimé řepce (křížokvětých), je
Verticillium longisporum. Tato okolnost by
mohla přispět ke zpomalení šíření v osevních sledech.
V současnosti není známa možnost fungicidního zásahu proti verticiliovému vadnutí
a tak se očekávání pěstitelů soustřeďuje
na tolerantní nebo rezistentní odrůdy.
Z výše uvedených popisů hlavních houbových patogenů ozimé řepky je zřejmé, že
hlavní těžiště fungicidní ochrany se soustřeďuje na ochranu proti hlízence. Provádí
se v období kvetení řepky a to v závislosti
na dostupné technice, průběhu počasí
a různých doporučeních buď v první, nebo
ve druhé polovině kvetení. Ozimá řepka
kvete obvykle cca měsíc a v podmínkách
Kroměříže je to nejčastěji v květnu. V pokusech prováděných na pracovišti ZVU
Kroměříž, s.r.o. byl aplikovány fungicidy
v letech 2006–2011 vždy v první i ve druhé
polovině kvetení a srovnán výnos těchto
aplikací. Silné výskyty hlízenky byly zaznamenány v letech 2007, 2008, 2010 a 2011.
V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky aplikací
v jednotlivých letech a termínech aplikací.
Z výsledků je patrné, že:
ve 4 letech z 6 sledovaných byla výnosově lepší aplikace v časném termínu
v BBCH 61–65 (první polovina kvetení),
přičemž tento termín nejvíce vyhovoval
přípravku Pictor
v letech s obecně vysokým výnosem
řepky 4–5 t/ha (2006, 2009 a 2011) byl
přírůstek výnosu po aplikacích fungicidů
v rozmezí 0–8% na kontrolu, v letech
s výnosem 3–4 t/ha (2007 a 2008) byl
0–19 % a v roce 2010 s nízkým výnosem
do 3 t/ha byl 0–51 % v závislosti na použitém fungicidu.
Závěr
Ochrana proti hlízence je nutná a je třeba
s ní počítat při intenzivním pěstování řepky.
Pokud pěstitelé počítají s vysokým výnosem
a mají vysoké zastoupení řepky v osevním
sledu, měli by s aplikací fungicidu v průběhu kvetení počítat jako s rutinním zásahem
v rámci pěstební technologie řepky.
chází později až ke konci zrání a před sklizní, se již neprojeví silnou redukcí výnosu.
Často působí jen jako jistý druh „desikace“.
Příznaky hodnocené pěstitelem na strništi
(bílé odumřelé stonky) nevypovídají nic
o tom, kdy napadení vzniklo a mnohdy vedou ke špatným závěrům o účinnosti nebo
neúčinnosti fungicidů. Uvědomme si, že
na strništi někdy v druhé polovině července hodnotíme účinnost aplikace fungicidu
provedenou v průběhu května. K tomu se
přidává ta okolnost, že novější fungicidy,
obsahující účinné látky na bázi strobilurinů,
mají lepší účinnost při aplikaci na teprve
počínající infekci, což vysvětluje lepší
účinnost aplikací uvedených v tabulce č. 1
v období první poloviny kvetení. Z toho plyne, že pěstitelé by měli při výběru fungicidu
proti hlízence využívat výsledků z maloparcelkových a poloprovozních pokusů, které
jsou lépe přístupné i po odkvětu řepky,
a jsou hodnoceny nejen na strništi, ale také
v průběhu zrání.
RNDr. T. Spitzer, Ph.D.
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Foto autor
Důležitým faktorem je ochránit porost řepky
hlavně v období konce kvetení a počátku
zrání. V této době způsobuje silný výskyt
hlízenky největší ztráty. Infekce, které při-
Agrotip 4/2012
| 17
| Řepka |
Fungicidy
Efektivní ochrana řepky
proti hlízence obecné
Řepka ozimá (Brassica napus) se díky svému širokému uplatnění stala zajímavou plodinou pro pěstování.
Vedle produkce řepkového oleje k potravinářskému a farmaceutickému využití mělo výrazný vliv na zvýšení
ploch zužitkování oleje pro výrobu alkylesterů mastných kyselin (MEŘO). Vysoká poptávka zpracovatelského
průmyslu vyvolala pozitivní zvýšení výkupní ceny řepky, a tím se tato komodita stala nadmíru zajímavou plodinou.
18 | Agrotip 4/2012
Plodina
Výměra (tis. HA)
Podíl na OP
Řepka ozimá
373
14,8 %
Slunečnice
28
1,1 %
Hořčice
18
0,7 %
Mák
31
1,2 %
2 516
17,8 %
Orná půda celkem
Graf 1: Přírůstek výnosu po ošetření Pictorem proti hlízence, řepka ozimá
Průměr z pokusů BASF EU (2004–2009), n = 110
Výnos q/ha
Nejdůležitějším patogenem v řepce stále
zůstává S. sclerotiorum. Z bionomie původce onemocnění hlízenky obecné víme,
že přežívá ve formě trvalých spor (tzv. sklerocií) po dobu až 10 let v půdě. Je tedy
více než pravděpodobné, že sklerocia jsou
přítomna na každém poli a infekční tlak
bude záležet na tom, jaké budou podmínky
pro rozvoj choroby. Je třeba si ovšem uvědomit, že pokud jsou optimální podmínky
pro růst a vývoj rostlin a je zde potenciál
dobrého výnosu, jsou zároveň i optimální podmínky pro růst a vývoj patogenů,
a proto je potřeba jim věnovat patřičnou
pozornost. Předpokladem pro dosažení
vysokých výnosů a rentability pěstování
řepky a slunečnice je zabezpečení spolehlivé ochrany proti houbovým chorobám.
Řešením problémů s výskytem houbových
patogenů je použití spolehlivých fungicidů,
jako jsou CARAMBA a CARYX. Schopnost
skutečně výkonného potlačení S. sclerotiorum a A. brassicae zabezpečuje špičkový
přípravek PICTOR.
Tab. 1. Zvýšení ploch řepky s sebou nese i rizika spojená
se značným výskytem patogenů… Zdroj: ČSÚ 2011
55
50
12,1 q/ha
9,3 q/ha
45
40
35
42,2 q/ha
42,2 q/ha
42,2 q/ha
kontrola
1 × Caryx (Caramba)
Pictor
2 × Caryx (Caramba)
Pictor
30
25
Graf 2: Přínos ošetření Pictorem proti hlízence, řepka ozimá
Rokytnice, 2005–2011, n = 244
Výnos q/ha
Řepka ozimá je tak velmi často zařazována
každým třetím rokem do osevního postupu,
což s sebou přináší problémy v podobě
zvýšení tlaku patogenů, kteří mohou výrazně snižovat výnos. Mezi tyto patogeny
patří zejména Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná), Leptosphaeria maculans
(fomová hniloba), která je více známa pod
jménem své vedlejší formy Phoma lingam,
a Alternaria brassicae (čerň řepková). Se
zařazením olejnin do osevního postupu
na úroveň téměř 20 % orné půdy (tab. 1)
se dá předpokládat, že význam těchto patogenů bude stoupat.
45
2,9 q/ha
40
5,3 q/ha
8,5 q/ha
35
30
25
0–10 %
10–60 %
60–100 %
Intenzita napadení hlízenkou obecnou
Efektivita ošetření Pictorem je patrná z grafu 1, kdy byl výnos řepky sledován v 6 letech
ve 110 pokusech. Tyto cenné výsledky
jasně deklarují, že ošetření Pictorem je
značně efektivní i v letech s nižším infekčním tlakem hlízenky. Přírůstek výnosu 2,9 q/
ha bez problémů pokryje náklady na ošetření a do tržeb si připisujete částku okolo
1800 Kč/ha (počítáno při výkupních cenách
řepky 11000 Kč). Podíváme-li se ale na období s vyšším infekčním tlakem hlízenky,
účinek Pictoru je ještě silnější a z pohledu
profitability zajímavější. Nárůst výnosu okolo
5 q/ha při dnešních cenách řepky nutně
musí zajímat snad každého. Pozitivní vliv
na výnos řepky po použití Pictoru v době
květu řepky se ukáže i v letech s vysokým
výskytem hlízenky obecné. Zvýšení výnosu
o 8,5 q/ha v době vysoké intenzity napadení
okolo 60 – 100 % je jednoznačný argument
ve prospěch PICTORu. Zanedbání ochrany
takových porostů pak znamená velkou výnosovou ztrátu a menší zisk z hektaru.
Porovnání účinnosti technologií ošetření
dle doporučení BASF v rámci ochrany proti
houbovým patogenům řepky provádíme
každoročně na našem stacionárním zařízení v Rokytnici. Výsledky těchto pokusů byly
získány v sedmileté řadě a zahrnují celkem 244 pokusů (Graf 2). Hodnoty výnosů
a přírůstků výnosů vůči kontrole byly zprůměrovány za celé období do jednoho grafu, tak abychom mohli objektivně posoudit
dlouhodobou návratnost ošetření.
V systému jednoho ošetření fungicidem
s morforegulačním účinkem a následném
použití Pictoru se v celé sedmileté řadě dosáhlo akumulace výnosů 9,3 q/ha ve srovnání s kontrolou. Naproti tomu synergické
působení dvojího ošetření morforegulátoru s Pictorem přineslo zvýšení výnosů
o 12,1 q/ha oproti kontrole! Je zřejmé, že
se každoroční využití takovéhoto systému
ošetření řepky vyplatí a jedná se o sázku
na jistotu.
Závěr
Dodržením technologie ošetřování řepky
podle doporučení BASF dostáváte do rukou skutečnou možnost efektivního potlačení patogenů, zajištění zvýšení výnosů
a pojištění si všech předchozích nákladů
investovaných do porostů.
Z dlouholetých výsledků je účinnost Pictoru prokázána i v letech s nepříznivým
průběhem počasí, neboť kromě výborných
fungicidních vlastností má také výrazný pozitivní fyziologický efekt na porosty řepek
nebo slunečnic, především v období stresových podmínek. Tyto podmínky mohou
být například období sucha, kdy je porost
díky Pictoru v lepší kondici a má možnost
si počkat na vodu, aniž by docházelo k zasychání šešulí. Právě pro tyto vlastnosti je
PICTOR řazen do skupiny AgCelence přípravků.
S průměrným přírůstkem výnosů od 2,9 q/ha
až po 8,5 q/ha není pochyb o vysoké rentabilitě použití PICTORu v řepce s velmi zajímavou návratností. Na kvalitních půdách,
kde standardně dosahujeme vysokých
výnosů, je přirozeně efekt PICTORu výraznější a je zde potenciál zvýšení výnosů až
o 9,3 q/ha, respektive o 12,1 q/ha.
Ing. Zdeněk Krédl
Foto O. Klap
Ošetřeno Pictorem
Neošetřeno Pictorem
Agrotip 4/2012
| 19
| Řepka |
Hodnocení roku 2011
Sklizňový rok 2011 na severní Moravě
Možné příčiny neúspěchů
při pěstování řepky
Rok 2011 zřejmě zůstane v paměti mnoha pěstitelů po dlouhou řadu let. Nejen jeho překvapivě dobré výsledky, ale i rekordní cena za produkci. Ta byla avizována již na počátku roku, a proto se mnoho pěstitelů řepky
rozhodlo ponechat ke sklizni i podprůměrné porosty, mnohdy silně mezerovité. Silné porosty poskytly velice
slušné sklizně, naopak podprůměrné byly i zklamáním. Vysoká cena a mnohdy podepsané kontrakty na řepky nutily ponechat i takové porosty, které by se jindy zaorávaly.
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2010 a 2011 – stejný model ošetření a zcela rozdílný výsledek
Na počátku jarního období jsme se v loňském roce setkali s faktorem, který se negativně podílel na stavu řepky – zimní sucho.
Půda byla vespod zmrzlá a rostliny byly až
v 10 cm zcela přeschlé půdě. Slabé porosty neměly šanci v takovém prostředí přežít,
nebo došlo k prudkému zhoršení jejich
stavu. Jednalo se především o slabší, poškozené porosty, které již takto šly do zimy.
Naopak silné, dobře zapojené porosty i toto
období přečkaly bez vážnějších problémů.
Mnohé porosty byly v předjaří slabé
a potřebovaly zahustit. K tomuto opatření se zcela jistě hodila novinka loňské
sezóny - nejsilnější morforegulátor do řepky CARYX. Mnozí pěstitelé využili tento
produkt na svých poškozených porostech
s cílem podpory větvení a potlačení apikální dominance – k zahuštění porostů.
Velkou předností tohoto produktu byla
možnost aplikace při nižších teplotách
20 | Agrotip 4/2012
než u standardních fungicidů s regulačním účinkem. Přesto byla aplikace často
prováděna zbytečně brzy, což se projevilo
v silné regulaci a v pomalém prodlužovacím růstu. V tomto období se také prudce
ochladilo, takže zvolená dávka na slabé
porosty byla mnohdy vysoká. Regulační
účinek byl na první pohled zbytečně silný,
i když v konečném důsledku bez negativního vlivu na výnos.
k prudkému poklesu teplot až pod bod
mrazu a v některých okresech dokonce
na začínající kvetoucí porosty napadl
sníh. Některé plochy byly už ošetřeny
a nikdo nevěděl, jak budou tyto přípravky
fungovat a zda si podrží deklarovanou
dlouhou dobu účinnosti. Navíc v mnohých
porostech rostliny po mrazech popraskaly,
a tím se vytvořily podmínky pro případné
infekce.
I toto období ale řepka zdárně překonala
a bez náznaků problémů prodlužovala
a začala nakvétat. Co však vypadalo doposud dobře z pohledu průběhu počasí, se
jako mávnutím kouzelného proutku změnilo
v noční můru. Někteří pěstitelé se rozhodli
aplikovat strobilurinové fungicidy proti hlízence na počátku květu, protože i v minulosti jim tento doporučovaný systém zcela
vyhovolal. Doposud vše v pořádku, ale:
na počátku května v loňském roce došlo
Počasí se pak umoudřilo a minimálně
polovina kvetení probíhala „standardně“.
Ke konci kvetení přišly silné deště a trvaly
s přestávkami přes měsíc. Za toto období
spadlo lokálně až přes 200 mm srážek, což
není v této době úplně normální. Díky dešťům se významně posunula i sklizeň, nejen
řepky, ale i ostatních plodin. U některých
pěstitelů došlo před sklizní k prudkému
zhoršení zdravotního stavu řepek a i k tzv.
předčasné sklizni z důvodu „nouzového
Tab. 1. Hodnocení napadení strniště řepky (stupnice 1-9),
Rokytnice stacionár, 10. 8. 2011
dávka
l/ha
termín
0,7
podzim
1
jaro
Pictor
0,5
plný květ
Caryx
0,7
podzim
1
jaro
Pictor
0,5
zač. květ
Caryx
1
jaro
Pictor
0,5
plný květ
Caryx
1
podzim
Pictor
0,5
plný květ
Caryx
0,7
podzim
Caryx
1
jaro
3 Caryx
1
2 Caryx
0,7
varianta
Caryx
8 Caryx
7 Caryx
6
5
4
odrůda
B
C
D
E
F
G
H
7,0
5,7
5,4
6,3
5,5
5,1
5,5
7,3
6,0
5,3
4,5
4,9
4,9
5,5
4,6
5,3
5,5
5,0
5,8
3,8
4,4
5,5
5,5
5,0
5,0
6,5
5,2
7,2
3,5
4,8
6,5
5,7
6,0
6,2
7,0
5,8
3,0
3,7
3,1
2,3
2,3
3,1
2,2
2,8
2,5
2,5
3,8
2,8
1,9
2,3
1,8
2,0
2,0
3,8
2,3
2,8
2,9
2,9
jaro
2,5
1,5
1,9
2,4
1,8
podzim
3,3
2,4
2,3
3,0
3,3
1,7
1,4
1,8
1 kontrola
průměr
průměr
A
4,74 3,15 3,44 4,15 3,93 3,90 3,93 4,84
4,01
zaschnutí porostů“. Plochy po sklizni byly
místo klasické zelené barvy (ošetřené porosty kvalitním fungicidem) suché, zašedlé
a mnohdy silně hnilobně zapáchající. Opticky se porosty jevily jako silně zdecimované a o to více překvapila sklizeň. I silně
poškozené porosty dávaly přes 3 tuny
a více z hektaru, což na počátku nikdo neočekával. Samozřejmě i já jsem na takovýchto porostech byl a nemohl jsem pochopit,
co se tak zásadního stalo, že super kvalitní
fungicidní ochrana nebyla spolehlivá jako
v jiných letech. Začal jsem se touto problematikou více zabývat a pokusím se v další
části odpovědět na otázku, co se všechno
mohlo přihodit:
1. Odrůdová citlivost – na základě více
pokusů v daném regionu mohu zcela
jednoznačně konstatovat, že rozdíly
mezi odrůdami v napadení i výnose byly
významné. Stejné technologie u všech
odrůd a zcela rozdílné výsledky v napadení chorobami a následné „zabarvení
strniště“ (hodnocení odrůd Rokytnice
2011 - tab. 1. a graf 1.).
Graf 1. Hodnocení strniště 2011 Rokytnice
7
6
6
5,8
5,2
5
5
4
3,1
2,8
3
2,2
2
2
1
ko
nt
ro
la
C
a
+ ryx
+ Ca po
Pi ry dz
ct x im
or ja
r
C kvě o
a
t
r
+
y
Pi + C x p
ct a o
or ry dz
za x j im
č. aro
kv
.
+ Ca
Pi ry
ct x
or ja
kv ro
+
ět
C
ar
+ yx
Pi p
ct od
or z
kv im
ět
C
a
+ ryx
C po
ar d
yx zi
ja m
ro
C
ar
yx
ja
ro
C
ar
yx
po
dz
im
0
2. Různý stupeň napadení rozličnými patogeny. I když z počátku vegetace porosty nevykazovaly příznaky napadení,
ke konci vegetace došlo k silnému výskytu chorob. To bylo potvrzeno rozborem více jak 3500 rostlin, které přikládám
v tabulce (výsledky hodnocení strniště
2011 - graf 2.).
Graf 2. Průzkum strniště po sklizni 2011 - determinace výskytu chorob
4000
3504
3000
2023
2000
1481
799
1000
772
233
118
hl
íz
e
ko nk
ře a
n
hl
íz
st enk
on a
ek
ci
liu
m
ve
rti
ph
om
a
em
ce
lk
po
šk
oz
en
é
0
zd
ra
vé
Stejné technologie, rozdílné výsledky (Empressa 2011)
3. Kvůli silnému výskytu srážek koncem
vegetace došlo k masívnímu výskytu
půdních chorob – phomy a verticilia.
Na některých lokalitách byl i silný výskyt hlízenky obecné na kořenech, což
nemůže v žádném případě ovlivnit fungicid v době kvetení.
Agrotip 4/2012
| 21
| Řepka |
Hodnocení roku 2011
4. Silný výskyt hlízenky na kořenech
na některých lokalitách svědčí o silném
promoření půdy sklerociemi, což nutně
vyvolává potřebu ošetření proti výskytu
sklerocií v půdě.
5. Výskyt hlízenky ve stoncích byl naopak
poměrně nízký, i když některé větve vykazovaly příznaky napadení s typickými
sklerociemi. I napadené větve zpravidla
poskytovaly semena s vysokou HTS,
což bylo způsobeno pozdním výskytem
choroby ke konci kvetení bez dopadu
na výnos (semeno nouzově nezaschlo).
Stejný model ošetření, ale rozdílná odrůda (Rokytnice 2011)
Phoma
Verticilium
Hlízenka kořen
Hlízenka stonek
Odrůda A
5
2
0
2
Odrůda B
35
10
5
14
6. Na některých plochách došlo po aplikaci
fungicidů ke snížení teplot až pod bod
mrazu (foto), což mohlo mít negativní vliv
na příjem účinné látky rostlinou. Také
regenerace porostu po těchto mrazících
mohla být delší, než se čekalo. Přípravky aplikované v tomto období se mohly
chovat „nestandardně“, s nižší účinností.
7. Díky silným a dlouhotrvajícím srážkách
ke konci vegetace se opět výrazně zkrátila účinnost všech přípravků, nejlepších
výsledků bylo dosahováno aplikací proti
hlízence v druhé polovině kvetení či až
na jejím samotném závěru.
8. Vliv fungicidního ošetření byl místy nižší,
než se očekávalo. To bylo způsobeno
lepším stavem kontrolních parcel, které
díky vlhku nezaschly a poskytovaly nad
očekávání dobré sklizně.
Hodnocení pokusů po sklizni (Rokytnice 2011)
22 | Agrotip 4/2012
Odrůda A
Odrůda B
Graf 3. Vliv dávky morforegulátoru na vyzimování, Kujavy 2011
20
% 17,8
16
12,88
11,8
12
8
4,54
3,32
4
0
kontrola
průměr 1 l
průměr 0,7 l
průměr 0,5 l
standard 0,3 l
10. Silný výskyt verticilia a phomy v závislosti na odrůdě – špatné fyzikální
vlastnosti půdy díky značně přemokřeným pozemkům. Zcela jednoznačně
prokázán vliv náchylnosti odrůd k těmto
patogenům. Bohužel v současné době
nejsou k dispozici oficiální údaje o náchylnosti odrůd k verticiliu.
Graf 4. Vliv podzimní dávky morforegulátoru na výnos, Kujavy 2011
6
t/ha
5,8
5,63
5,5
5,43
5,31
5,27
5
4,62
4,5
4
kontrola
průměr 1 l průměr 0,7 l průměr 0,5 l
standard
0,3 l
průměr jaro
1l
Graf 5. Výnos řepky ozimé, Rokytnice 2011
8
6
t/ha
148
5,94
139
140
5,55
5,64
134
129
126
5,4
5,2
5,06
117
100 %
4,71
4,04
4
ko
nt
ro
la
2
C
a
+ ryx
+ Ca po
Pi ry d
ct x zim
or ja
r
C kvě o
ar t
+
yx
+
Pi C p
ct a o
or ry dz
za x j im
č. aro
kv
.
+ Ca
Pi ry
ct x
or ja
kv ro
+
ět
C
ar
+ yx
Pi p
ct od
or z
kv im
ět
C
a
+ ryx
C po
ar d
yx zi
ja m
ro
C
ar
yx
ja
ro
C
ar
yx
po
dz
im
9. V maloparcelových pokusech se prokázal vliv pozdního napadení chorobami
v souvislosti s podzimní ochranou proti
houbových chorobám - zvolenou dávkou
a výběrem přípravků. Časným a účinným
zásahem v plné dávce došlo k podstatně
silnější redukci chorob, které i přes velice příznivé podmínky neměly prostor
k dalšímu šíření. Kdo naopak na podzim
volil nižší dávky přípravků a neprověřené
přípravky, ten měl větší problémy především s napadením phomou a verticiliem
- graf 3.
11. I přes všechna úskalí loňského roku řepka ozimá poskytovala vysoké sklizně.
Na jejich výši se podílelo mnoho faktorů
včetně vhodně zvoleného modelu kvalitní fungicidní ochrany (graf č. 5).
Závěr
Jak jsem již uvedl na začátku, loňský rok
zůstane pěstitelům řepek v paměti. Mojí
snahou bylo alespoň stručně popsat situaci v regionu severní Moravy, kde působím,
a problémy, se kterými jsme se v loňském
roce potýkali. Komu se podařilo zvládnout
všechny nástrahy, nejen počasí, ten byl
nadmíru spokojen. Ostatní poučeni ze svých
nezdarů hledají odpovědi na to, co vše se
mohlo stát, aby se případně vyvarovali
některých prokazatelných pěstitelských
chyb. Jak je vidět z přiložených grafů, na výsledcích řepky v loňském roce se podílely
zásahy prováděné již na podzim. Pokud
se zanedbání některých agrotechnických
zásahů skombinuje s nepříznivými povětrnostními podmínkami, je možné očekávat
stejné problémy, jako vloni v oblasti severní
Moravy.
Ing. Antonín Dostál
Foto autor a J. Barteska
Na počátku května 2011 došlo
po aplikaci fungicidu do květu
k výrazné změně počasí.
Agrotip 4/2012
| 23
| Kukuřice |
Herbicidy
Kompletní nabídka BASF pro
herbicidní ošetření kukuřice
V příštích letech budeme pravděpodobně svědky nárůstu ploch kukuřice v České republice. Hlavním
motorem bude spotřeba kukuřičné siláže v bioplynových stanicích a zřejmě i rostoucí poptávka
po kukuřičném zrnu. Není vyloučeno, že plocha kukuřice se během několika let přiblíží výměře, na které
se u nás pěstuje řepka ozimá. Kukuřice bude plodinou stabilizující tržby zemědělských podniků.
Nebude to ale bez problémů. Proti tomuto trendu budou stát protierozní opatření
vyplývající z GAEC 2 i komplikace spojené s používáním herbicidů v kukuřici. Už
dnes se pěstitelé kukuřice potýkají s řadou
aplikačních omezení především u půdních
herbicidů a některých účinných látek se
budou muset v budoucnu vzdát úplně. Rok
2013 bude například posledním, kdy budou moci být používány přípravky na bázi
acetochloru. Otazník visí i nad některými
dalšími účinnými látkami. U některých přípravků se objevuje zákaz aplikace častěji
než 1× za 3 roky a přípravky, které je možno
aplikovat v kukuřici úplně bez omezení, už
hledáme jen velmi těžce.
Firma BASF disponuje účinnou látkou
dimethenamid-P, která zřejmě v ochraně
kukuřice přetrvá i nadále. Jedná se o půdní
herbicidní látku, která je mimo jiné součástí
přípravků Outlook a Wing P. Dimethenamid-P se kromě výborného účinku na trávovité
a některé dvouděložné plevele vyznačuje
velmi dobrým laterálním i vertikálním šířením v půdě a relativně menší závislostí
na srážkách. Plocha ošetřená v České republice touto účinnou látkou za posledních
několik let významně narostla především
díky rostoucí oblibě kombinace Outlook +
Click Pack v kukuřici a zavedení nového
přípravku Wing P v roce 2011.
Balíček Outlook+Click Pack obsahující
kromě dimethenamidu-P ještě účinnou
látku terbuthylazin je plnohodnotnou náhradou za přípravky na bázi acetochloru.
Je určen pro základní preemergentní
ošetření porostů kukuřice proti jednoděložným i dvouděložným plevelům, ale někteří
zemědělci mají dobré zkušenosti i s časně postemergentním ošetřením do fáze
1–2 listů ježatky kuří nohy. I Outlook už
prošel procesem reregistrace, takže má
určitá aplikační omezení. Oproti jiným preemergentním herbicidům v kukuřici má ale
jednu významnou výhodu. Omezení aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů
se týká pouze zdrojů povrchových vod.
Tato pásma nejsou na většině našeho území zdaleka tak běžná jako pásma ochrany
podzemních vod, takže toto omezení není
zdaleka tak nepříjemné jako v případě
zdrojů podzemních vod. Doporučuji ověřit
si situaci ve vlastním podniku. Navíc narozdíl od přípravků obsahujících účinnou
látku acetochlor nebo S-metolachlor nemá
dimethenamid-P ani omezení 1× za 3 roky.
Jinými slovy - oba přípravky (Outlook+Click
Pack i Wing P) je možno aplikovat na tentýž
pozemek i opakovaně v následujících letech. To může mít význam právě v případě
rostoucí koncentrace kukuřice v některých
podnicích nebo oblastech bez omezení
GAEC 2.
Přípravek Wing P se od balíčku Outlook
+ Click Pack odlišuje druhou účinnou látkou. Místo terbuthylazinu obsahuje pendimethalin. Díky tomu má Wing P hned dvě
účinné látky působící na ježatku kuří nohu.
Na druhou stranu oproti kombinaci Outlook+Click Pack má Wing P slabší účinek
na výdrol řepky. Kromě kukuřice je Wing
P registrován i ve slunečnici. V zahraničí
má registraci i např. do sóji, hrachu, lupiny
a dalších luskovin.
Jak kombinace Outlook + Click,
tak novinka Wing P patřily
v posledních letech k nejlevnějším
ošetřením kukuřice na trhu.
Outlook+Click, Lednice 2011
24 | Agrotip 4/2012
Kelvin Pack, Přelouč 2010
V případě, že existují pochybnosti o spolehlivém účinku ošetření před vzejitím
kukuřice (sucho, špatná příprava, vytrvalé
plevele), je možno použít letošní novinku
Stellar Pack. Kombinace půdního (Outlook) a postemergentního herbicidu (Stellar)
umožňuje buď dělené ošetření – po zasetí
Outlook, po vzejití Stellar, nebo časně
postemergentní ošetření oběma přípravky
zároveň. Tím je možno zmírnit nebezpečí
selhání herbicidního zásahu za sucha a zároveň vyřadit konkurenci plevelů velmi brzy.
Stellar navíc velmi dobře účinkuje i na vytrvalé dvouděložné plevele jako pcháč oset
nebo svlačec rolní a stále více se rozšiřující pohanku opletku. Reziduální působení
Stellaru a Outlooku eliminuje nebezpečí
vzcházení dalších vln plevelů po ošetření.
Výsledkem je vyšší spolehlivost zásahu.
Pro klasické postemergentní ošetření
v kukuřici má BASF v portfoliu balíček
Kelvin+Cambio Pack. Tato kombinace tří
účinných látek (nicosulfuron, bentazon, dicamba) dohromady pokrývá celé spektrum
nejběžnějších plevelů v kukuřici. Pro rychlý
a spolehlivý účinek i za sucha nebo chladu
balíček obsahuje originální smáčedlo Dash
HC. Kelvin Pack je určen pro ošetření 5 ha
a doporučené dávkování je 50 g Kelvin 75
WG, 2 l Cambia a 0,6 l Dash HC na hektar.
Dávka 50 g Kelvinu 75 WG na hektar je dostatečná pro hubení jednoletých trávovitých
plevelů, jako je například ježatka kuří noha.
Kelvin Pack se používá na vzešlé plevele,
ideálně ve fázi 2–5 listů plevelů. Kukuřice
by měla být ve fázi 2–6 listů. Vzhledem
k použité dávce smáčedla Dash HC stačí
200 l vody na hektar.
Registraci v kukuřici má i herbicid Arrat.
Účinkuje pouze proti dvouděložným plevelům, takže najde svoje uplatnění v případě
selhání předchozího ošetření nebo jako
partner některých posteemergentních graminicidů na rozšíření spektra účinku. Je
možné ho použít i cíleně proti problémovým dvouděložným plevelům, např. proti
ohniskům pcháče.
Kombinace tritosulfuronu a dicamby zabezpečuje velmi široké spektrum účinku.
Dobře účinkuje na merlíky, laskavce, lebedy, heřmánkovité plevele, rdesna, svízel,
výdrol řepky i slunečnice a brukvovité plevele. Arrat si poradí i se svlačcem, pohan-
kou opletkou, pelyňkem nebo pcháčem,
i když v případě pcháče registrovaná dávka nebude stačit na trvalé vyhubení. Obě
účinné látky jsou přijímány především přes
listy a následně rozváděny akropetálním
i bazipetálním směrem. Reziduální účinek
přípravku je minimální, plevele musí být
v době aplikace vzešlé, nejlépe ve fázi 2.
až 4. pravého listu.
Pro optimální účinek je důležitá teplota nad
8 oC. Teplo a vlhko podporují účinek. Je-li to
možné, vyhněte se aplikaci, pokud se očekává v nejbližších dnech pokles nočních
teplot pod 2 oC nebo pokud denní teploty
nepřesahují 10 oC. Při použití Arratu ve fázi
2. až 6. listu kukuřice je přípravek selektivní
a nemá žádný negativní vliv na výnos.
V České republice je Arrat registrován
do kukuřice v dávce 150 g/ha, v zahraničí
je registrována i dávka 200 g/ha. V kukuřici
doporučujeme aplikovat Arrat výhradně se
smáčedlem.
S přáním vysokých výnosů
Ing. Libor Svatoň
Foto autor
Agrotip 4/2012
| 25
| Slunečnice |
Ochrana proti burinám
v slnečnici je jedným
zo základných pilierov
úspešného pestovania tejto
plodiny. Spoločnosť BASF
ponúka kvalitné riešenia
na zvládnutie tejto situácie
v podobe prípravku Wing P
a technológie Clearfield®.
Produkční systém ve slunečnici
26 | Agrotip 4/2012
Clearfield® systém
Wing P & Clearfield
v slnečnici
®
Herbicídny prípravok WING P je určený
na preemergentné ošetrenie slnečnice
proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam. Prípravok obsahuje dve
účinné látky (dimethenamid-P 212,5 g/l
a pendimethalin 250 g/l) a ich vyvážený pomer v prípravku zabezpečuje požadovanú
reguláciu prevažnej väčšiny problémových
burín. Pri vhodných vlhkostných podmienkach dosahuje prípravok dlhodobý reziduálny účinok. Prednosťou prípravku Wing P
je, že nezaťažuje negatívne osevný postup
a nezanecháva žiadne rezíduá, preto je
vhodný aj do pásiem PHO.
Dimethenamid-P vykazuje vynikajúcu účinnosť proti širokej škále jedno a dvojklíčnolistových burín. Jeho rozpustnosť vo vode
je veľmi dobrá, zrážkami sa rozloží do pôdy
a po vzídení burín zabraňuje ich klíčeniu.
Účinná látka dimethenamid-P účinkuje cez
koleoptile, klíčne listy a korene burín trávovitých a široko listových burín.
Pendimethalin podporuje účinnosť dimethenamidu-P. Jeho rozpustnosť vo vode je
slabá, práve preto má výhodu dlhšieho reziduálneho pôsobenia. Pôsobí v hornej 3–5
centimetrovej vrstve pôdy a z tejto pôdnej
vrstvy sa nevyplavuje. Účinná látka pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývin
klíčiacich rastlín, zabraňuje predlžovaniu
mladých buniek. Zastavuje rozvoj burín,
ktoré ničí ešte pred dosiahnutím pôdnej
vrstvy. Buriny odumierajú už počas vzchádzania.
Prípravok Wing P je originálom na ničenie kompletného spektra trávovitých
a dvoklíčnolistových burín v kukurici
a slnečnici. Spoľahlivý účinok má na široké spektrum trávovitých burín – psiarka
ročná, metlička obyčajná, prstovka krvavá,
ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate,
lipnica pospolitá, lipnica ročná, moháre,
cirok halepský zo semena.
Nemenej dôležitý je aj veľmi dobrý účinok
na dvojklíčnolistové buriny – láskavce,
drchnička roľná, rumany, loboda konáristá,
kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky, zemedym lekársky, lipkavec
obyčajný, hluchavky, bažanka ročná,
rumančeky, mak vlčí, horčiaky, iskerníky,
reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, veroniky,
fialka roľná, podslnečník Theophrastov,
žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá,
drchnička roľná. Čiastočne účinkuje na stavikrvy a starček obyčajný. Nedostatočne
účinkuje na viacročné a trváce buriny ako
sú: pichliač, palina, praslička, pohánkovec
a na prerastené buriny a výmrv repky.
Optimálny spôsob použitia prípravku je
preemergentná aplikácia. Ideálne do 3 dní
po sejbe a pred vzídením burín na dobre
pripravenú pôdu bez hrúd. Dávka prípravku Wing P je 4 litre na hektár. Výhodou
tohto komplexného produktu je jednoduchosť aplikácie, za sejačkou môže ísť hneď
postrekovač a naaplikovať prípravok na povrch pôdy .V prípade sucha na jar, alebo
v aridných oblastiach je vhodnejšie prípravok zapracovať do pôdy 2–3 cm hlboko.
Výhody aplikácie prípravku WING P
dôsledná účinnosť proti jedno- a dvojklíčnolistovým burinám
jednoduchá aplikácia a obmedzovanie
prejazdov po poli
vysokú selektivitu voči všetkým hybridom kukurice a slnečnice
možnosť použitia v PHO
dlhotrvajúci účinok s dobrým listovým
a pôdnym pôsobením
prípravok nemá obmedzenie pre následne pestované plodiny
Po aplikácii prípravku Wing P je zabezpečená úplná selektivita voči pestovanej
plodine. Rastliny nevykazujú žiadne fyziologické zmeny a je zabezpečená požadovaná účinnosť herbicídneho prípravku.
CLEARFIELD ® produkčný systém, je inovatívne riešenie pre poľnohospodársku
prax, ktoré umožňuje to, čo farmár potrebuje – byť ešte úspešnejší. Účinnosť, lepšia
kontrola burín, zvýšený úrodotvorný potenciál a kvalitná úroda.
Tento produkčný systém kombinuje osivá a účinnú látku imazamox obsiahnutú
v herbicíde Pulsar 40 ®. V žiadnom prípade
nejde o genetickú modifikáciu, ale o výsledok klasického šľachtenia, v rámci ktorého
sa do rodičovského komponentu spätným
krížením implementuje získaný gén mutanta toho istého druhu objaveného vo voľnej
prírode.
Clearfield® je globálny svetový projekt,
do ktorého sa okrem imitolerantnej slnečnice dostávajú aj ďalšie plodiny, napr. repka,
pšenica, kukurica, ryža a šošovica. Clearfield slnečnica je zaregistrovaná v Slovenskej republike od roku 2005 a postupne sa
stáva veľmi obľúbenou medzi pestovateľmi
práve pre jej schopnosť riešiť zaburinenie
počas vegetačného obdobia.
Technológia Clearfield® je jedinečné
riešenie proti burinám v slnečnici
po zlyhaní preemergentných herbicídov
najmä v období dlhotrvajúceho sucha
hlavne proti problémovým trávovitým aj
trvácim burinám počas vegetácie
na pozemkoch po úpadcoch, kde nevieme aké buriny môžeme očakávať
Aplikácia prípravku Pulsar 40 je možná buď
v plnej dávke 1,2 l/ha, alebo v delenej aplikácii dvakrát 0,6 l/ha ( podľa vlny vzchádzajúcich burín), a to v období BBCH 12–32,
to znamená od vytvorenia dvoch pravých
listov do konca tvorby šiestich pravých lisSchema pohybu účinné látky
prípravku Pulsar 40
Příjem herbicidu
70 % listy
tov. V tomto období listy slnečnice ešte neprekrývajú medziriadky. Dvojklíčnolistové
buriny majú v tomto štádiu 2–4 pravé listy,
jednoklíčnolistové buriny majú 1–1,5 pravých listov. Nakoľko je Pulsar 40 kontaktným a pôdným prípravkom, práve v tomto
čase ma ideálne podmienky na likvidáciu
nežiadúcej vegetácie. Hlavný účinok Pulsaru 40 je cez listovú plochu burín, no nezanedbateľný je aj účinok cez pôdu, ktorý
významne kontroluje vzchádzanie nových
burin.
Spektrum účinku na buriny je veľmi široké.
Z jednoklíčnolistových burín učinkuje proti
ježatke, prstovke, prosu, mohárom, ciroku,
výdrvu obilnín a pod. U dvojklíčnolistových
účinkuje proti problémovým burinám, ako
je napr. podslnečník, mrlíky, ambrózia,
výdrv repky, pastierská kapsička, láskavce,
durman, lipkavec, výdrv bežnej slnečnice,
ibištek, rumany, bažanka, mak vlčí, pupenec, horčiaky, ohnica, horčica roľná, ľuľok,
čistec, hviezdica, voškovník a pod.
Hlavné benefity Clearfield® slnečnice
účinná a unikátna možnosť postemergentnej likvidácie burín
široké spektrum a dlhotrvajúci účinok
proti trávovitým a širokolistým burinám
jednoduchosť aplikácie – stačí len
Pulsar 40 bez pridania akýchkoľvek
partnerov
kombinácia kontaktného a pôdného
účinku
účinnosť aj v suchých podmienkách
vynikajúca plodinová selektivita
s Clearfield® hybridmi slnečnice.
Produkčný systém Clearfield ® je možné
používať len pri hybridoch slnečnice,
ktoré sú označené logom Clearfield ®.
Klasické hybridy nemajú odolnosť proti
účinnej látke prípravku Pulsar 40, preto
pri prípadnom použití tohto prípravku
budú totálne zničené.
Zoznam odrôd, ktoré sa môžu v technológii
Clearfield ® použiť, nájdete na stránkach
ÚKSUPu v sekcii odboru odrodového skúšobníctva.
Ing. Anton Onufer
Foto autor
30 % kořeny
Agrotip 4/2012
| 27
| Okénko specialisty |
Ovoce a réva
Vážení přátelé, specialisté, je tady opět jaro
a v plném proudu množství práce, směřující k jedinému cíli - dobré a kvalitní úrodě. Po rozpačité
zimě, která byla nejdříve neskutečně teplá, přišlo
více jak 14 dnů docela krutých mrazů, aby se na pár dní
oteplilo, poté opět bylo několik mrazivých rán a najednou se
otevřelo jaro s vysokými denními teplotami, které hnaly vegetaci
dopředu přímo před očima. Velmi rychle nastoupilo období, kdy
bylo třeba vše zvládnout co nejdříve a bohužel naráz.
Jarní práce v sadech
a vinicích v plném proudu
V současné době už zcela jistě máte provedeny první ochranné zásahy proti chorobám
a škůdcům. Ve výsadbách jabloní byl jedním
z prvních opatření zásah proti padlí jabloně.
Tady je důležitá včasnost a preciznost provedení. Z klasických kontaktních fungicidů
nabízí BASF KUMULUS WG na bázi elementární síry. Zajišťuje rychlý a spolehlivý
účinek, proto je vhodný zejména pro první
aplikace, ale lze jej zařadit kdykoli v průběhu
vegetace, buď samostatně, nebo v kombinacích s ostatními fungicidy. Je však nutno
použít, zejména v lokalitách se silným loňským výskytem, vyšší dávku přípravku (4,5
až 10 kg/ha) a hlavně více vody pro dobré
pokrytí (500 až 700 l/ha). Kumulus WG má
rovněž velmi dobrý akaricidní účinek a omezuje rané infekce strupovitosti. Během sezóny pak postačují 3 kg na hektar.
Po roce odmlky znovu dodáváme na trh
oblíbený CLARINET 20 SC, který jde jako
další v pořadí. Je to kombinovaný fungicid
s účinkem proti padlí a strupovitosti, působící i za nízkých teplot, už od 8 °C. Při
preventivním ošetření stačí dávka 1 l/ha,
v kurativních systémech a při silném infekčním tlaku doporučujeme horní hranici,
tj. 1,5 l/ha. Od růstové fáze zelené poupě
přidáváme přípravky s účinkem proti strupovitosti, kam patří POLYRAM WG (2 kg/
ha), DELAN 700 WDG (0,5 až 0,7 kg/ha)
a MYTHOS 30 SC (1 l/ha). Později (růžové
poupě) je lépe zařadit systémově působící
přípravky – kombinovaný TERCEL (2,5 kg/
28 | Agrotip 4/2012
ha) - a střídat s dalšími s odlišným způsobem účinku.
použít kombinaci s některým z glyfosátů,
pokud to dovoluje ovocný druh.
U višní a meruněk je třeba věnovat velkou
pozornost průběhu počasí na začátku kvetení. Pokud nastane chladno a deštivo, je
nezbytné ošetřovat proti moniliové spále.
Máme tu hned tři přípravky, osvědčený
SPORGON 50 WP (0,4 kg/ha), novou formulaci přípravku ROVRAL AQUAFLO (1,5
l/ha) a horkou novinku SIGNUM.
Tam, kde se potýkáme s bujným růstem
letorostů u jádrovin, ať už vlivem odrůdy,
podnože nebo podmínek, doporučujeme
aplikaci regulátoru růstu REGALIS 10 WG
(1,25 kg/ha) v termínu 3. listu na letorostu.
Pokud bude třeba, opakujeme zásah po 35
až 50 dnech.
SIGNUM je nejnovější přípravek
z naší kuchyně a jsme rádi, že se
nám podařila registrace do začátku
sezóny. Obsahuje pyraclostrobin
a novou účinnou látku boscalid. Současná registrace je proti moniliové
spále meruněk, višní a plísni šedé
v jahodníku. Pro příští rok chystáme
významné rozšíření registrace, takže Signum bude zajímat i pěstitele
ostatních ovocných druhů a také zeleniny. Registrované dávky přípravku
Signum jsou 0,75 kg/ha proti spále
a 1,8 kg/ha proti plísni šedé.
Začátek jara je také začátkem boje proti
plevelům. Pro toto období se ideálně hodí
půdní herbicid STOPM 400 SC (3–4 l/ha),
který hubí plevele při vzcházení nebo těsně
po vzejití do vytvoření 1. pravého listu. Pro
prodloužení bezplevelného stavu je možno
Ve vinicích zařazujeme proti padlí révovému KUMULUS WG poprvé ve fázi 5. až 6.
listu v dávce 3 kg/ha. Hlavně v lokalitách
s loňským výskytem padlí je tento zásah
zcela namístě, obvyklý první postřik až
před květem může přijít pozdě. KUMULUS
WG je možno použít také jako akaricidní zásah těsně před rašením révy v koncentraci
1,5–2%. Těsně před květem pak doporučujeme použít náš nově zavedený produkt
proti padlí – VIVANDO v dávce 0,16 l/ha,
buď samostatně nebo v kombinaci s přípravkem ACROBAT WG (1 kg/ha) nebo
kombinovaný produkt CABRIO TOP (1 kg/
ha) s účinkem na obě choroby. Po odkvětu
jsou pak registrované dávky u posledně
jmenovaných produktů dvojnásobné.
Další pokračování bude v některém následujícím Agrotipu, do té doby vám přeji úspěšný
start a samozřejmě příznivý celý rok!
Ing. Drahomíra Musilová
Foto autorka
Regionální příloha Česká republika
„Váha“ kvality
Akce s BASF Obsah přílohy To nejlepší pro pšenici aneb
„TOP ošetření TOP přípravky“
Ten, kdo v dubnu zavítal na naše webové stránky pravděpodobně postřehl,
že jsme pro naše zákazníky připravili další akci, tentokráte s podtitulem
“Top ošetření Top přípravky”. Na hlavní stránce si lze povšimnout blikajícího
banneru, který vás dovede až na stránky vytvořené pro samotnou akci
a stejné informace naleznete take v záložce Akce s BASF.
l
0
0
2
G
I
B
r
e
up
S
o
g
n
Ta
Tá istá
á váha
vá
áha
a
kvality,
y,, ale
ale
e
výrazne
ne lepšia
lep
pšia
a
cena
To nejlepší pro pšenici aneb
„TOP ošetření TOP přípravky“
+
-15
%
Oč se tedy jedná? Připravili jsme pro vás lákavou
tohoto roku a zájemci o účast se mohou přihlásit
nabídku bonusů, které můžete získat už za odběr
přes elektonický formulář přímo na našich
ríla stránp
a
12 balíčků přípravků Capalo + Swing Top. Kromě
kách až do 29.6. 2012.
a
!
raz konc
prvotřídního fungicidního ošetření vaší ozimé a
e
t
o
jarní pšenice tak můžete ještě navíc získat elekPřemýšlíte
ajteo eúčasti
á da říkáte si, co je tedy potřev
n
á
n udělat,
z
tronickou čtečku knih Amazon Kindle, špičkovýjedba
získali nabízenou odměnu? Je
edabyste
b
m
b
O
stylový tablet iPad2 nebo kanystr našeho osvědtoovelmi snadné – vyplňte na našich webových
vo
čeného širokospektrálního systémového fungiciaso stránkách formulář, vyberte si bonus, nakupte do
č
du Caramba.
15.6. 2012 alespoň 12 balíčků přípravků Capalo
a je
k
u
+ Swing Top a odešlete fotokopie Vašich faktur
n
Po
Akce se vztahuje na balíčky Capalo + Swing Top
do 29.6.2012 na adresu:
nakoupené v termínu od 15. března do 15. června
BASF spol. sr.o.
Šafránkova 3, Praha 5, 155 00
Obálku označte heslem
"To nejlepší pro pšenici".
Pack
AKCE BASF
Připravili jsme pro vás
lákavou nabídku bonusů, kter
é
můžete získ at už za odb
ěr 12
balíčků přípravk ů Cap
alo +
Swing Top. Kromě prvo
třídního fung icidního ošet
ření
vaší ozimé a jarní pšen
ice
tak můžete ješt ě nav íc
získ at
elek tronickou čtečku knih
Ama zon Kindle, špičkový
stylový tablet iPad 2 neb
o
kanystr našeho osvě dčen
ého
širokosp ektr álního syst
émo vého fung icidu Car amb
a.
Výborná účinnosť na kľúčové choroby obilnín
Preventívny, kuratívny aj eradikatívny účinok
Moderná formulácia - suspenzná emulzia
Vysoké zhodnotenie a návratnosť investície
Přesná pravidla akce
i další informace
a bližší popis bonusů
naleznete na našich
webových stránkách
www.agro.basf.cz
Apple Ipad 2 photo by sucelloleiloes, Amazon Kindle 3 photo by gillyberlin, flickr.com.
Agrotip 4/2012
| 29
Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566
Viditeľne krajšia
bude s AgCelence®
Pictor – fungicíd na ošetrenie repky a slnečnice
Zaradený do konceptu AgCelence
Účinná eliminácia stresových faktorov
Výnimočná fungicídna účinnosť
Významná redukcia praskania šešúľ repky
Regionálna príloha Slovenská republika
S Capalom do sveta - vyhrajte
dovolenku svojich snov
V minulom roku sme na Slovenský trh zaviedli fungicídny prípravok na ošetrenie obilnín
Capalo. Jeho nástup na trh bol fantastický – prípravok bol vypredaný do 2 týžňov.
Prípravok Capalo obsahuje 3 účinné látky má flexibilné dávkovanie 1–1,5 l a účinkuje
na kompletné spektrum chorôb v obilninách. V tomto roku sa podarilo aj rozšírenie
prípravku, takže použitie Capala je registrované do všetkých obilnín – jarný aj ozimný
jačmeň, jarná aj ozimná pšenica, ovos, raž a tritikale.
Obsah prílohy Kopeme pre budúcnosť
Caryx akcia na baterky
Cestujme s Capalom po svete
Stellar + Spectrum – pack
CENY
5x
500 €
4x
800 €
3x 1000 €
2x 1500 €
1x 2000 €
3x
bonus 1500 €
K prípravku sa v tomto roku bude viazať aj súťaž
„S Capalom do sveta“. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo (4x5L)
bude korešpondenčný lístok, stačí ho len vyplniť,
vhodiť do schránky a mať kúsok šťastia pri losovaní
cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky na pošte, jednoducho len vyplníte lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým vyššia je pravdepodobnosť, že to
budete práve Vy, kto bude vylosovaný a získa cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete
využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov
v podniku. Najnižšou sumou je 500 € a najvyššou 2 000 €. Losovanie bude prebiehať v dvoch
kolách. Prvé losovanie prebehne 7. 6. na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo
15 účastníkov užšieho losovania, ktorí budú po-
zvaní 26. 7. na vyhodnotenie, kde sa bude ďalej
losovať o jednotlivé výhry v tejto súťaži.
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov,
ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách. Pre nich
je pripravená možnosť bonusových výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má hodnotu 1500 €
a sú pre zákazníkov, ktorí v tohtoročnej sezóne
nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia
s očakávaním sledovať losovanie či im šťastena
bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však nevylučuje možnosť že môžu
byť vylosovaní a súťažiť o hlavnú cenu.
S prípravkom Capalo spoľahlivo vyriešite fungicídnu ochranu všetkých obilnín a zvýšite si svoj
zisk, to je tou najväčšou výhrou, ale pri troche
šťastia, i cestovať po svete s Capalom nie je
na zahodenie.
Prípravok Capalo si môžete
kúpiť ako sólo prípravok ale
v tomto roku sme pripravili aj
cenovo zvýhodnené obchodné balíky a to:
Capalo + Arrat - univerzálny
a spoľahlivý herbicíd
do obilnín
Capalo + Swing Top
- novinka roku 2012,
vynikajúci prípravok
na riešenie klasových
chorôb v pšenici
Capalo + Caramba spoľahlivé riešenie listových
a klasových chorôb
v jačmeni i pšenici
Agrotip 4/2012
|I
Komunikačná kampaň BASF BASF – Kopeme pre budúcnosť
Komunikačná kampaň
sa v minulom roku niesla
v duchu spolupráce
s Hodinou ďeťom
a projektom PEXESO.
Deti – naša budúcnosť Rozhodli sme sa, že aj v tomto
roku budeme pokračovať v tom,
že urobíme v spolupráci s vami
niečo pre naše deti a mládež.
Každý z nás bol raz dieťa a mal
svoje sny. Častokrát sa vyskytoval práve sen byť úspešným
športovcom. Určite na to, aby sa
človek stal úspešným športovcom treba talent a tvrdú drinu,
no v súčasnosti na to treba aj
peniaze a to čím ďalej tým viac.
Výrobca dresov Atak má dlhoročnú tradíciu a kvalitu a dresy
sú kompletne vyrábané na Slovensku, podpora domáceho
trhu je dôležitá, veď veľmi dobre to viete z vlastnej skúsenosti
pri predaji komodít.
II | Agrotip 4/2012
Kopeme pre budúcnosť – heslo našej komunikomuni
kačnej kampane, má viacero významov. Hovorí
že, spoločnosť BASF je inovatívnou firmou a prináša stále nové technológie a produkty, ktoré
napomáhajú pestovateľom byť produktívnejší
a dosahovať lepšie výsledky aj zisk, preto názov
kopeme pre budúcnosť. My, spoločnosť BASF
chceme, aby ste spolu s našou pomocou boli
ešte úspešnejší v budúcnosti.
Ďalším význam vás určite napadne keď sa pozriete na obrázky. Kopeme – futbal, za budúcnosť – deti. V tomto roku sme pripravili súťaž, kde
máte možnosť pre váš futbalový oddiel v obci získať celú sadu dresov v domácom aj hosťovskom
prevedení s logom vašej spoločnosti. Sú to práve
deti a dorast, ktorí hrajú futbal preto, lebo ich baví
a nie pre peniaze. Sú to práve deti a dorast, ktorí
sú nádejou pre náš futbal a sú to práve deti a dorast, ktorí majú na svoj šport najmenej peňazí.
Futbalové oddiely v obciach sú častokrát financované len z príspevkov rodičov prípadne nadšencov zapálených pre túto loptovú hru. Málokedy sa
pošťastí nájsť sponzora, ktorý zakúpi vybavenie
pre futbalový oddiel. Veď pri niektorých detských
futbalových kluboch vôbec nie je prekvapením,
že nemajú ani rovnaké klubové dresy. Je to kvôli financiám, futbalové dresy nie sú práve lacnou
záležitosťou - suma za celý oddiel sa môže vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Ponúkame vám možnosť, práve tieto dresy pre váš futbalový oddiel
zabezpečiť a urobiť našim budúcim športovcom
radosť a možno i naliať do žíl ďalšiu energiu, aby
ďalej športovali a pracovali na sebe. Ktovie, možno je práve vo Vašom obecnom oddiele ukrytá
budúca futbalová legenda.
Pravda je treba na to urobiť niečo aj z vašej stra
Pravda,
strany. No nie je to nič, čo by vás stálo námahu naviac,
stačí zostať našim zákazníkom, použiť na svojich
poliach prípravky spoločnosti BASF za minimálne 33 000 €, vyplniť objednávkový formulár, ktorý
nájdete na www.agro.basf.sk alebo u obchodného zástupcu a máte šancu získať 2 sady dresov
pre váš oddiel v hosťovskom a domácom prevedení, vo farbe podľa vášho výberu. 1 sada dresov obsahuje 17× tričko, 17× trenírky, 17× štulpne
a 1× komplet dres pre brankára. Značka dresov je
Atak. Prvých 15 zákazníkov, ktorí odošlú vyplnenú prihlášku spolu aj s kópiami faktúr dokladujúcimi nákup, získajú sady dresov (hostia+domáci)
automaticky. Ďalších 15 zákazníkov bude vylosovaných zo všetkých zúčastnených účastníkov,
ktorí odošlú prihlášku. Každých 10 000 € obratu
s prípavkami BASF naviac je jeden hlas do losovania navyše a zvyšuje vám šancu na výhru.
Ďalšou z možností ako získať sadu futbalových
dresov je sledovať našu inzerciu a zadať číselný kód na www.agro.basf.sk. Inzercia pôjde počas celého roku a losovať o sadu dresu sa bude
na jeseň tohto roku. Okrem toho budete môcť
vyhrať 2x vstupenku aj s ubytovaním na zaujímavý zápas niektorej z významných európskych líg
(Anglicko, Španielsko...)
Celkovo plánujeme v súťaži kopeme pre budúcnosť odovzdať 30-tim podnikom sady dresov, je
to vo vašich rukách, či práve futbalový oddiel
vo vašej obci bude mať tú česť a hrdo ponesie
na svojich dresoch logo vášho podniku.
Andrej Kohaut, marketingový manažér BASF SK
Agrotip 4/2012
| III
Kukurica Stellar + Spectrum – pack
nové herbicídne ošetrenie
kukurice od spoločnosti BASF
Kukurica patrí na Slovensku medzi významné
plodiny a každoročne
sa jej výmera zvyšuje.
Hlavným problémom,
s ktorým sa musí pestovateľ pri pestovaní
kukurice vysporiadať, sú
buriny. Časté používanie
rovankých prípravkov
alebo účinných látok
s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť
k vytvoreniu rezistentnej
populácie burín na danú
účinnú látku a tak znížiť
herbicídny účinok.
Prípravok Stellar obsahuje novú účinnú látku
topramezone. Je to systémová účinná látka prijímaná koreňmi aj listami rastlín a patrí do skupiny inhibítorov 4-HPPD enzýmu, ktorý sa podieľa
na biosyntéze karotenoidov má kontaktný aj čiastočne reziduálny účinok na jedno i dvojklíčnolistové buriny. Okrem účinnej látky topramezone
obsahuje Stellar aj dicambu, ktorá zvyšuje účinok
na dvojklíčnolistové buriny a je prijímaná listovými
časťami burín. Kombinácia týchto dvoch účiných
látok zabezpečí likvidáciu kompletného spektra
jednoročných jedno a dvojklíčnolistových burín
a prípravok je možné aplikovať od vzchádzania až
do 6-tich listov kukurice.
Prípravok Stellar bude na slovenskom trhu v obchodnom balíku Stellar + Spectrum + Brejk Tru,
s ktorým ošetríte 25 ha kukurice. Stellar likviduje
hlavne vzídené buriny a má čiastočne reziduálny
účinok, Brejk Tru je superzmáčadlo podporujúce
príjem účinnej látky burinami, čím zvyšuje efektívnosť postreku a odolnosť proti zmytiu dažďom.
Pôdny herbicíd Spectrum predlžuje reziduálne pôsobenie kombinácie.
PACK
ude
pole b P
e
š
a
V
ɷR
ÖHY DND
Â
W
V
L
WDNÂɑ ªWHDMGLYL
]EDG
A aby vám diviaky neukrajovali
z úrody, dostanete ku každému
balíku Stellar + Spectrum
1 liter repelentu na diviaky ANTI-FER
IV | Agrotip 4/2012
Kukurica sa v praxi ošetruje najčastejšie
v nasledovných termínoch:
1. Preemergentná aplikácia – pred vzídením kukurice aj burín do 3 dní po sejbe
2. Skorá postemergentná aplikácia – vo fáze 1–4
listov kukurice a vzchádzaní burín
3. Postemergentná aplikácia – po vzídení kukurice
aj burín do 6-8 listov kukurice
Každý z jednotlivých aplikačných termínov má
svoje výhody aj nevýhody. Pri preemergentnom
zásahu riešite buriny už od začiatku vegetácie,
no účinnosť je závislá na pôdnej vlahe a neriešite trváce a problémové buriny (pichliač, durman).
Naopak pri postemergentnom zásahu vyriešite aj
vzídené problémové buriny a nie je závislé od pôdnej vlahy. Na spoľahlivý účinok je však potrebné,
aby bola väčšina burín vzídená a mala vytvorenú
dostatočnú listovú plochu kvôli tomu, že postemergentné prípravky účinkujú hlavne cez listovú plochu, väčšinou nemajú reziduálne pôsobenie a neriešia novú vlnu vzchádzajúcich burín. Pravdaže,
pokiaľ buriny narastú, medzitým spôsobia svojou
konkurenciou škody v kukurici a to práve v počiatočných fázach vývoja kukurice, kedy je kukurica
najcitlivejšia na konkurenciu burín. Skorá postemergentná aplikácia spája výhody a obmedzuje
nevýhody pre a post ošetrenia ako je likvidácia
vzídených problémových burín (pichliač, durman), obmedzenie konkurencie burín od skorých
rastových fáz kukurice, reziduálne pôsobenie zabraňujúce vzchádzaniu novej vlny burín a menšia
závislosť na vlahových podmienkach. Herbicídny
balík Stellar + Spectrum je flexibilne využitelný, pri
všetkých termínoch ošetrenia.
Môžete urobiť delenú aplikáciu, preemergentné
ošetrenie pôdnym herbicídom Spectrum a následne postemergentné ošetrenie prípravkom Stellar,
alebo využiť možnosť spoločnej aplikácie prípravkov v skorom postemergentnom ošetrení. Stellar +
Spectrum + Brejk Tru sa bežne v zahraničí aplikuje
v tankmixe v dávkach 1,0 l Stellar + 1,2 l Spectrum
+ 0,2 l Brejk Tru ako skorá post aplikácia vo fáze
1-4 listov kukurice. Prípravky sa vynikajúco dopĺňajú. Stellar zlikviduje vzídené buriny a spolu
s prípravkom Spectrum vytvorí na pôde herbicídny
film, ktorý zabezpečí reziduálne pôsobenie a zabráni tak vzchádzaniu ďalšej vlny burín. Prípravky
sú bez problémov miešateľné a ich kombinácia zabezpečí komplexnú účinnosť na široké spektrum
burín v kukurici. Táto kombinácia umožní všetky
výhody skorého post ošetrenia. V dobe aplikácie nie je závislá na vlhkosti, má široké spektrum
účinku. Spoľahlivo účinkuje aj na vzídené odolné
buriny ako sú pichliač, durman, ježatka a má tiež
dlhodobé reziduálne pôsobenie, čím zabraňuje
vzchádzaniu ďalšej vlny burín.
Download

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů