Polní dny pro pěstitele máku a slunečnice s exkurzí na
polní přehlídky odrůdových pokusů¨
Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci
Programu rozvoje venkova České republiky
RČ: 10/010/1310a/180/002244
Pozvánka na semináře pro pěstitele máku
Zveme vás na semináře pro pěstitele máku spojené s prohlídkou porostů
Místo konání
Spolupořadatel
Datum
Okres
2.5.
HK
Penzion u Svatého Jána, Svobodné Dvory Labris s.r.o.
3.5.
PE
restaurace a kulturní dům Želiv
ZD Vysočina Želiv
Program: zahájení v 9,00 hodin

Problematika herbicidní ochrany v máku

Výživa máku

Choroby máku, výsledky fungicidních pokusů SPZO

Škůdci máku a možnosti ochrany

Aktuální situace v pěstování máku

Prohlídka porostu
Garanti: Ing. Gerhard Herda, Ph.D., Ing. Jaromír Šaroun, Ing. Roman Hrdina
Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice
Zveme vás na semináře pro pěstitele slunečnice spojené s prohlídkou
demonstračních poloprovozních pokusů SPZO s hybridy slunečnice
Datum
Okres
7. srpna
LN
8. srpna
NY
9. srpna
ZN
14. srpna
UH
Místo konání
Restaurace „Stromovka“¨
Louny
Klubovna „Sokol Záhornice“
Záhornice
Zkušební stanice ÚKZÚZ
Znojmo-Oblekovice
Restaurace „Sokolovna“
Uherský Brod
Spolupořadatel
Rolnické družstvo Dobroměřice
První zemědělská Záhornice, a. s.
ZEPO Strachotice, spol. s r. o.
ZEMASPOL Uherský Brod, a. s.
Program seminářů: zahájení akcí v 9,00 hodin

Slunečnice ve světovém a evropském měřítku, aktuální situace v České republice

Hybridy slunečnice, výsledky zkoušek užitné hodnoty

Houbové choroby slunečnice a jejich význam v ČR

Předsklizňová příprava porostů, sklizeň, úprava nažek

Ceny a odbyt slunečnice v roce 2011, požadavky na kvalitu nažek jednotlivých typů slunečnice

Prohlídka poloprovozních pokusů s hybridy slunečnice, praktická determinace houbových
chorob a škůdců v porostu
Garant seminářů: Ing. B. Málek, tel. 777 757 989
ISBN 978-80-87065-39-6
Obsah publikace:
Mák setý v číslech pro rok 2011–2012
2
Jiří Čtvrtečka
Základní hnojení máku (P, K, Ca, Mg)
3
Tomáš Lošák
Škůdci máku
6
Jan Kazda
Ochrana máku
12
Karel Říha
Legislativa v pěstování máku
16
Gerhard Herda
Poloprovozní odrůdové pokusy s mákem setým v sezóně 2011
18
Gerhard Herda a kol.
Výsledky poloprovozních pokusů s fungicidními přípravky v roce 2011
21
Gerhard Herda a kol.
Výsledky z pokusů s výživou porostů máku v sezóně 2011
27
Gerhard Herda a kol.
Nové registrace + přípravky zařazené do pokusů SPZO
Gerhard Herda
-1-
32
MÁK SETÝ V ČÍSLECH PRO ROK 2011 - BŘEZEN 2012
Ing. Jiří Čtvrtečka, LABRIS, s.r.o., zdroj ČSÚ
Celkové množství sklizeného semena máku v roce 2011 bylo 26 918 tun. Oseto bylo 31 495
hektarů s průměrným výnosem 0,85 tuny z hektaru.
Výkupní cena máku od prosince 2011 nepřesáhla 22 Kč/kg. V období února byl vysoký tlak
na snížení ceny máku, kdy byla zaznamenána nabídka okolo 16 Kč/kg.
V roce 2012 se dá očekávat razantní snížení osevních ploch máku, kdy by výměra mohla
klesnout až 15 tisícům hektarů. Což je výsledek dlouhotrvajících nízkých výkupních cen máku a
vysokých výkupních cen ostatních komodit.
V letošním roce většina pěstitelů začala se setím máku poměrně brzy, již okolo 20. března.
V období vzcházení máku přetrvávaly poměrně nízké teploty (noční teploty i hluboko pod bodem
mrazu). Porosty vzcházely postupně, příčinou bylo dlouho trvající sucho. Tyto podmínky měly
negativní vliv na dobu vzcházení, která přesáhla v některých lokalitách i tři týdny. Na některých
pozemcích se proto vyskytují jak rostliny s děložními lístky, tak i rostliny, které začínají tvořit
čtvrtý pravý list.
Všechny zmíněné skutečnosti se musí v příštích měsících odrazit ve výkupní ceně máku.
V posledním měsíci zaznamenáváme zvýšení poptávky ze strany obchodníků. Na straně pěstitelů
nadále zůstává nespecifikované množství kvalitně uskladněného máku, který bude realizován
s cenou okolo 30 Kč/kg.
-2-
ZÁKLADNÍ HNOJENÍ MÁKU (P, K, Ca, Mg) S OHLEDEM NA
VÝSLEDKY ROZBORŮ PŮD (AZZP)
Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Základem rozumného hospodaření na půdě musí být rovněž racionální organo-minerální
hnojení, které poskytne rostlinám v adekvátním množství a termínu požadované makro- i
mikroživiny (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo). Rozhodující je přitom výživa kořenovým
systémem z půdy, zatímco mimokořenová výživa bude v případě makroelementů vždy pouze
výživou doplňkovou. Zatímco na konci 80. let dosahovala průměrná spotřeba N, P 2O5 a K2O 224
kg/ha a rok zemědělské půdy (95,0 : 65,1 : 63,9 kg), po roce 1990 byla redukována do 100 kg/ha
těchto živin s jednoznačným důrazem na hnojení dusíkem (tab. 1). Výjimkou jsou poslední dva
roky, kdy se sice situace zlepšila, nicméně neustále především ve prospěch dusíku. Poměr mezi
živinami (N : P : K) je ovšem dlouhodobě nevyhovující (tab. 1), a proto jejich využití na tvorbu
výnosu (včetně máku) je omezené.
Tab. 1: Spotřeba čistých živin z minerálních (průmyslových) hnojiv v kg.ha-1 zemědělské půdy
mezi roky 1986 až 2011
N
P2O5
K2O
 živin
 1986-90
95,0
65,1
63,9
224,0
1991
46,0
11,0
8,0
65,0
1995
55,4
14,6
12,8
82,8
2000
58,9
10,8
6,2
75,9
2005
73,2
11,7
7,7
92,6
2009
72,7
4,2
4,4
81,3
2010
76,7
8,9
7,5
93,1
2011
100,7
11,3
6,5
118,5
Rok
Aplikace fosforečných, draselných a hořečnatých hnojiv dlouhodobě zaostává. Situace se liší
farma od farmy, přičemž řada podnikatelských subjektů dosud těží z dřívější zásoby. Nicméně na
základě výsledků z posledního cyklu Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP)
vyplývá, že podíl půd, které by se měly každoročně minerálně hnojit jednotlivými živinami
(nacházejí se v kategorii zásobenosti “nízká”, “vyhovující” či “dobrá”), je v průměru České
republiky následující: 47 % fosforem, 63 % draslíkem, 47 % u hořčíkem, a 53 % vápníkem.
-3-
V tab. 2 jsou uvedeny namátkově výsledky AZZP z okresů Hradec Králové a Pelhřimov
v porovnání s celorepublikovým průměrem. Z hodnot v tab. 2 vyplývá, jak ošidný je průměr
(porovnání tučných hodnot) a že výsledky se liší okres od okresu, resp. podnik od podniku.
Spotřeba vápenatých hmot poklesla za minulé dvě desetiletí na 5 - 10 % stavu roku 1989. Tím
se výrazně snížily nejenom vstupy vápníku, ale i hořčíku jako doprovodného prvku. Výsledkem
tohoto neuspokojivého stavu je okyselování půd (v průběhu o 0,2 jednotky u orných půd) spojené
s řadou negativních jevů (zhoršení příjmu živin, omezení mikrobiálního života, apod.).
Tab. 2: Obsahy přístupných živin stanovených v posledním cyklu AZZP (2004-2009)
v jednotlivých kategoriích zásoby na orné půdě
Živina
Obsah přístupné živiny (v % výměry)
nízký
vyhovující
dobrý
vysoký
velmi vysoký
Hradec Králové
P
14,97
26,63
25,85
24,03
8,52
K
4,73
23,51
43,58
17,83
10,34
Ca
4,41
25,13
35,74
23,24
11,47
Mg
12,75
37,06
36,98
8,67
4,54
Pelhřimov
P
15,02
28,24
28,47
22,34
5,94
K
3,44
21,64
56,02
13,42
5,49
Ca
16,90
71,33
11,04
0,60
0,12
Mg
38,07
45,97
13,76
1,68
0,53
Průměr České republiky
P
24,57
28,62
22,81
17,63
6,36
K
7,81
29,15
44,36
11,51
7,17
Ca
7,03
39,58
28,09
12,92
12,38
Mg
18,72
33,93
31,06
8,87
7,41
Obsah přístupných živin v půdě by měl být na dobré úrovni, přičemž jako základ slouží
rozbory půd dle metody Mehlich III pro stanovení hodnoty pH a obsahu přístupných živin (P, K,
Ca, Mg). Je možno čerpat výsledky jak z pravidelných rozborů v rámci AZZP (tab. 2), nebo si
v případě potřeby nechat analýzy půdy udělat operativně v některé z akreditovaných laboratoří.
-4-
Dávka živin v minerálních hnojivech se volí jako součin odběrového normativu (kg.t-1) a
požadovaného výnosu (t) s korekcí na zásobu živin v půdě. Při nízké nebo vyhovující zásobě živiny
v půdě se vypočtený základní normativ živiny (kg.ha-1) povýší o 50, resp. o 25 %. Při vysoké a
velmi vysoké zásobě živiny v půdě se hnojení vypustí do doby, než zásoba poklesne do kategorie
„dobré“ zásoby. Minerální hnojiva s P, K a Mg zapravíme do profilu na podzim orbou nebo při
jarním předseťovém zpracování. Na půdách deficitních draslíkem a hořčíkem se dobře uplatňuje
granulované hnojivo Korn-Kali (40 % K2O, 6 % MgO, 4 % S). Vápníme k předplodině nebo po její
sklizni přednostně dolomitickými vápenci.
Mák se vyznačuje nižší schopností osvojovat si živiny z půdní zásoby a často je
neoprávněně označován za plodinu méně náročnou na živiny. Proto pro dosažení odpovídajícího
výnosu i kvality produkce vyžaduje harmonickou výživu makro- i mikrobiogenními prvky.
V makovině (slámě) navrací určité množství živin zpět do půdy, a to především K a Ca. Výnos 1 t
semene a odpovídající množství makoviny odčerpá v průměru 70 kg N, 26 kg P (60 kg P2O5), 90
kg K (108 kg K2O), 79 kg Ca (111 kg CaO), 15 kg Mg (25 kg MgO), 18 kg S, 110 g B, 200 g Zn
a 340 g Mn. Mák vyžaduje hluboké, hlinité až jílovité půdy se slabě kyselou až neutrální reakcí
(pH 6,2 - 7,2).
-5-
ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI MÁKU SETÉHO (PAPAVER SOMNIFERUM)
Ing. Jan Kazda, CSc. ČZU Praha
Krytonosec
makovicový
Bejlomorka
maková
Klopušky
Mšice
Žlabatka
stonková
Krytonosec
kořenový
Ing. Jan Kazda, CSc.
ČZU Praha
Mák je velmi citlivý k poškození živočišnými. Ještě v období okolo roku 2002 se většina
významných škůdců máku vyskytovala pouze na Moravě. V současné době se všichni významní
škůdci máku objevují na celém území ČR.
Brzy na jaře při vzcházení máku může porosty silně poškodit krytonosec kořenový
Stenocarus ruficornis (= Stenocarus fuliginosus). Obvykle ve druhé polovině dubna se v porostech
objevují dospělci. Silně poškozují drobným žírem malé vzcházející rostlinky máku. Mák je
k poškození velmi citlivý, rostliny často zasychají a hynou. Při silném výskytu musí být porost
někdy i zaorán. Larvy se vyvíjejí v kůlovém kořenu máku a v období před květem silně poškozují
rostliny, které krní nebo hynou.
Během celé vegetace jsou rostliny máku poškozovány sáním mšice makové (Aphis fabae),
která na stonku i listech vytváří velké kolonie. Sáním poškozuje rostliny i drobné ploštice klopušky
(Miridae). Mák reaguje na sání žloutnutím listů a výraznými deformacemi stonků a květů.
Ve fázi háčkování až počátku květu se v porostech máku, zejména v teplejších oblastech,
objevují velcí brouci krytonosce makovicového Neoglacianus maculaalba (= Ceutorhynchus
-6-
macula-alba). Zpočátku poškozují žírem stonky a poupata, později malé makovice, kam kladou i
vajíčka. Larvy vyžírají přepážky, v makovicích se nevyvíjejí semena.
Od začátku června se v porostech máku objevuje drobný blanokřídlý hmyz žlabatka
stonková Timaspis papaveris. Samička klade vajíčka do stonků, larvy poškozují stonek uvnitř
žírem. Rostliny zakrňují v růstu, při silnějším výskytu se rostliny lámou.
V makovicích se objevují drobné oranžové larvy bejlomorky makové (Dasineura
papaveris). Larvy vyžírají vnitřní přepážky makovic a tvořící se semena.
Krytonosec kořenový - Stenocarus ruficornis = S. fuliginosus
Popis
 Dospělci těchto nosatcovitých brouků jsou 3 - 3,5 mm velcí. Tělo je šedočerné až
černé s hedvábným leskem, spodní strana je žlutavá. Tělo je hustě porostlé
přilehlými šedočernými chloupky. Na konci švu krovek je malá bělavá skvrnka.
 Apodní eucephalní bělavé larvy s tmavou hlavou jsou na konci vývoje
5 - 6 mm velké.
Hostitelské rostliny
 Mák
Biologie a příznaky poškození
 Po vzejití porostů máku nalétávají dospělci na rostliny. Do čepelí listů vyžírají dírky
a malá okénka, mladé srdéčkové listy sežírají zcela. Žír brouků, zvláště u pozdě
setých porostů, může silně poškodit mladé rostliny. Samičky kladou průměrně asi
300 vajíček do vyhlodané jamky v hlavním nervu na spodní straně listů.
 Larvy nejprve krátce minují v listech a potom se spouštějí na zem a poškozují kůlový
kořen rostlin, do kterého vykusují rýhy, jamky a chodbičky. Rostliny zakrňují, špatně
kvetou a podehnívají. U jedné rostliny může být i 10 a více larev.
Význam a škodlivost
 Krytonosec kořenový patří ke klíčovým škůdcům máku. Silný výskyt může vést až
k zaorání porostů.
Integrovaná ochrana
 Nebezpečí silného poškození snižují časné výsevy a všechny zásahy urychlující růst
rostlin.
 Chemická ochrana je nutná na celém území ČR. Základem je insekticidní moření
úč.l. thiamethoxam (Cruiser OSR), imidacloprid s beta-cyfluthrinem (Chinnook
200 FS) nebo beta-cyfluthrin s clothianidinem (Elado FS 400). V případě výskytu
brouků se používá postřik chlorpyrifosem (Dursban Delta) nebo kombinace
chlorpyrifosu s cypermethrinem (Nurelle D). Z pyretroidů je povolen gammacyhalothrin (Nexide, Rapid). Ošetření musí být provedeno bezprostředně po zjištění
výskytu dospělců, škody vznikají velmi rychle. Ochrana se provádí pouze proti
dospělcům, aby se jim kromě žíru znemožnilo kladení vajíček. Ochrana proti larvám
není možná.
-7-
Mšice maková - Aphis fabae
Popis
 Bezkřídlí jedinci jsou široce ovální až okrouhlí, 1,7 –2,7 mm dlouzí, matní,
tmavošedozelení až černí. Zadeček je u některých jedinců s dvěma řadami skvrn z
voskového prášku.
 Okřídlení jedinci jsou ovální, asi 1,8 – 2,6 mm dlouzí, matní. Hlava a hruď jsou
černé, zadeček černavě zelený s tmavými příčnými pruhy, tykadla černá a kratší než
tělo, sifunkuly a chvostek tmavé.
Hostitelské rostliny
 Mšice maková je nesmírně široký polyfág a může sát na několika stech druzích
hostitelských rostlin. Z polních plodin napadá kromě máku nejvíce okopaniny,
bobovité rostliny a slunečnici.
Biologie a příznaky poškození
 Během vegetačního období se mšice maková rozmnožuje živorodě. Černá drobná
vajíčka klade samička jen na podzim na kůru brslenu, kaliny a pustorylu. Přezimuje
ve stadiu vajíček.
 Dospělci i nymfy škodí sáním (deformace, zkrucování) ve velkých koloniích na
máku od května do konce vegetace. Kromě toho škodí vylučováním medovice a
přenosem viróz. Saje zejména na mladých listech, vegetačních vrcholech a
generativních orgánech. Posáté části rostlin se deformují, listy mohou zasychat,
květy opadávají. Mák je k posátí zvláště citlivý. Za suchých a teplých let se může
mšice kalamitně přemnožit.
Význam a škodlivost
 V některých suchých a teplých letech může způsobit kalamitní přímé škody. Může
škodit i přenosem viróz, ale u máku to není obvyklé. V některých letech se vyskytuje
relativně řídce.
Integrovaná ochrana
 K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů a
provádění hluboké orby.
 Proti mšicím v máku je povoleno používat postřik ú.l. chlorpyrifos (Dursban Delta)
a kombinace chlorpyrifos s cypermethrinem (Nurelle D), pirimicarb (Pirimor 50
WG) nebo pyretroidy cypermethrin (Cyperkill 25 EC), zeta – cypermethrin (Fury
10 EW) nebo gamma – cyhalothrin (Nexide, Rapid).
Klopušky z rodů Lygus - Lygocoris, Plesiocoris a Orthops
Popis
 Tělo dospělců je ploché oválně vejčité, podle druhu 4 - 7 mm velké. Štít a štítek mají
ve tvaru trojúhelníku, často barevně odlišného od zbarvení těla. Nymfy jsou
bezkřídlé, podobné dospělcům.
-8-
Hostitelské rostliny
 Široce polyfágní škůdce vyskytující se běžně téměř na všech polních plodinách.
Biologie a příznaky poškození
 Vajíčka banánovitého tvaru jsou kladena do rostlinných pletiv (lodyhy, řapíky listů a
pod.). Nymfy i dospělci sají na různých nadzemních částech rostlin, nejčastěji na
vegetačních vrcholech, listech a plodech. Posáté orgány se deformují a zasychají,
květy a mladé plody mohou opadnout. Zvláště citlivé na posátí jsou rostliny máku –
silně se deformují. U posátých listů může dojít až k trhání pletiv.
Význam a škodlivost
 V máku způsobují vizuálně velmi nápadné deformace, ale celkové poškození není
příliš velké a nezpůsobuje hospodářsky významné škody.
Integrovaná ochrana
 Přímá chemická ochrana se většinou neprovádí, přípravky nejsou registrovány.
Klopušky jsou však hubeny při aplikaci registrovaných insekticidů při ochraně proti
jiným škůdcům.
Krytonosec makovicový - Neoglycianus macula-alba = Ceutorhynchus
macula-alba
Popis
 Brouci jsou 3,5 - 4 mm velcí. Jejich tělo je černé, hustě porostlé bělošedými, na
břišní straně žlutošedými šupinkovitými chloupky. Na švu krovek za štítkem je
výrazná bílá skvrna. Chodidla jsou žlutohnědá.
Hostitelské rostliny
 Mák
Biologie a příznaky poškození
 Dospělci se objevují v porostech na začátku květu, vykusují jamky a rýhy do stonků
a do mladých makovic. Samičky kladou 250 - 400 vajíček jednotlivě do vyhlodaných
jamek v mladých tobolkách. Larvy vyžírají tvořící se semena, prožírají přepážky v
tobolkách a způsobují tzv. „červivost“ makovic. Larvy na konci svého vývoje se
prokousávají ven z tobolek, padají na zem a v hloubce 10 - 15 cm se kuklí v
hliněném kokonu. Ještě v září a v říjnu se líhnou brouci, kteří však již nevylézají z
půdy a v kokonech přezimují.
Význam a škodlivost
 Patří mezi závažné škůdce. Při silném napadení může být poškozeno 50 - 70 %
tobolek. Tento teplomilný krytonosec se postupně šíří z Moravy do Čech.
Integrovaná ochrana
 Chemická ochrana se provádí ještě před květem proti dospělcům před kladením
vajíček. Registrovány jsou pyretroidy cypermethrin (Cyperkill 25 EC), gammacyhalothrin (Nexide, Rapid) nebo deltamethrin (Decis Mega). Vyšší účinnost je
-9-
možno očekávat po aplikaci neonikotinoidu thiacloprid v kombinaci s deltametrinem
(Proteus 110 OD). Proti krytonosci makovicovému jsou účinné i přípravky
registrované proti bejlomorce makové.
 Při silnějším výskytu brouků je však chemická ochrana méně účinná.
Žlabatka stonková - Timaspis papaveris
Popis
 Žlabatka stonková je blanokřídlý tmavě zbarvený hmyz o velikosti 3 – 3,5 mm.
 Larva je apodní eucephalní, válcovitá s kulovitou hlavou, na konci svého vývoje 2 –
4 mm velká.
Hostitelské rostliny
 Mák a planě rostoucí druhy máku
Biologie a příznaky poškození
 Dospělci se líhnou začátkem června. Samičky kladou jednotlivě vajíčka do stonku
máku. Larvy vyžírají tenké chodbičky ve dřeni stonků směrem dolů. Podle stupně
poškození rostliny vadnou, nebo tobolky předčasně dozrávají a jsou malé. Při silném
napadení se rostliny lámou. Larvy se kuklí v patách stonků. Žlabatka stonková má
jednu generaci za rok.
Význam a škodlivost
 Dříve byla žlabatka jen příležitostným škůdcem, v současné době její význam rychle
stoupá.
Integrovaná ochrana
 Chemickou ochranu je nutno provést proti dospělcům před kladením vajíček, jedinou
registrovanou úč.l. je cypermethrin (Cyperkill 25 EC).
Bejlomorka maková - Dasineura papaveris
Popis
 Bejlomorka maková je asi 1,5 – 1,8 mm velký komárek hnědočerné barvy.
 Larvičky jsou cca 1,5 mm velké, oranžově červené, beznohé, bezhlavé.
Hostitelské rostliny
 Mák
Biologie a příznaky poškození
 Samičky kladou vajíčka především do míst, které poškodil žírem krytonosec
makovicový. Během svého vývoje vysávají pletiva vnitřních stěn mladých makovic.
Vlivem sání jsou makovice zakrnělé. Při silném napadení, kdy je v makovici několik
desítek larev, dochází k likvidaci celé makovice. V minulosti bylo popisováno, že se
larvy kuklí v řídkém zámotku uvnitř makovic. U současných odrůd, kdy se při
- 10 -
dozrávání neotevírají makovice, by tento způsob kuklení vedl k uhynutí dospělců.
Pozorovali jsme však, že larvy aktivně opouští makovice a kuklí se v zemi.
Význam a škodlivost
 Škodlivé výskyty jsou zjištěny v místech silnějšího
krytonosce makovicového a šíří se z Moravy do Čech.
poškození makovic žírem
Integrovaná ochrana
 V současné době jsou registrovány neonikotinoidy thiacloprid (Biscaya 240 OD)
nebo acetamiprid (Mospilan 20 SP) a pyretroid deltametrin (Decis Mega).
 Účinné jsou i všechny přípravky registrované proti krytonosci makovicovému.
- 11 -
OCHRANA MÁKU SETÉHO (pozor na možné změny v registracích přípravků)
Karel Říha, Brno
Vyskytující se choroby: Virózy
• Stolbur máku nebo virová žloutenka aster na máku (Aster
Chlorotic Stunt Carlavirus) - metlovitý vzhled rostliny, listy jsou
postaveny vzpřímeně kolmo vzhůru, jsou mozaikovitě zbarvené a
zelená zůstává pouze žilnatina. Květenství i listy jsou
deformované.
• Žlutá mozaika listů a makovic (tobolek), (Beet Western Yellows
Luteovirus BWYV, Bean Yelow Mosaic Potyvirus, BYMV) rostlina je světlejší, nažloutlá, s protáhlými lodyhami, které bývají
v nejhořejší části zvlněné. Listy mají mezi žilkami chlorotické
žlutozelené skvrny. Makovice jsou protáhlé a většinou ohnuté,
nebo jinak deformované, s mozaikovými skvrnami.
• Přenos viróz - různé druhy mšic (mšice mají přímý i nepřímý
negativní vliv na výnos máku).
• Ochrana: ničení přenašečů – viz Insekticidy.
Bakteriózy máku
• Bakteriální skvrnitost listů máku (Xanthomonas campestris pv.
papavericola)
• Vytvářejí se bledé mokvavé skvrny na spodních listech rostlin,
skvrny jsou hranaté, ohraničené listovou nervaturou, odumřelá
pletiva jsou světle zbarvená a téměř průsvitná.
• Choroba postupuje do vyšších listových pater a postupně dochází
k odumírání nejvíce napadených listů nebo jejich částí.
• Zdroj infekce: rostlinné zbytky, ochrana spočívá ve správném
nakládání s posklizňovými zbytky a v likvidaci plevelných máků.
• Pozor na možnost záměny se slunečním úpalem! Vznikajícím vlivem
UV záření.
• Ochrana: zdravý porost, nepřemokřená poloha, stopové prvky – B,
Zn, Cu.
12
Choroby a škůdci způsobující padání
vzcházejících rostlin
•
Fyziologická spála máku - rostliny jsou po vzejití antokyanově zabarvené a často
odumírají. Jedná se o onemocnění způsobené nedostatkem vzduchu v půdě (silné
srážky, škraloup) a následnou infekcí komplexem houbových patogenů. Často
bývá spojena s časnou infekcí helmintosporiózou.
•
Helmintosporióza máku setého (Helminthosporium papaveris, teleomorpha
Pleospora papaveracea) - rostliny hnědnou a kořenový krček se zaškrcuje.
•
Bakteriální vadnutí máku setého (Erwinia carotovora) - fialovění listů s různou
intenzitou zabarvení, vadnutí vrcholku rostliny a černání dužniny stonku.
•
Krytonosec kořenový (Stenocarus ruficornis syn. S. fuliginosus) - černý brouk s
bělavou skvrnou na krovkách, od děložních listů (i při klíčení v půdě). Larvy po
krátkou dobu vytvářejí chodbičky v listech, pak se stěhují na kořeny.
•
Kontrola a ochrana: ve fázi 09 – 14 (vzcházení, děložní listy pronikají na povrch
půdy až čtvrtý pravý list vyvinutý).
Helmintosporióza máku setého (Helminthosporium
papaveris, teleomorpha Pleospora papaveracea)
• Patogen může napadat všechny rostlinné časti v kterékoli růstové fázi:
– Napadení v průběhu vzcházení se projevuje padáním rostlin, rostliny,
které přežijí napadení, mají zaškrcený kořenový krček a v době nasazení
květů se vyvracejí.
– K napadení starších rostlin dochází zejména v průběhu kvetení.
– Na listech se vytvářejí tmavohnědé hranaté skvrny. Za vlhka na jejich
spodní straně narůstá sametový hnědý povlak mycelia s konidiemi, za
sucha skvrny zasychají. Při silnějším napadení listy zasychají a zůstávají
viset na rostlině.
– Při napadení stonků dochází k odumírání povrchových pletiv, které se
projevuje jako modročerné páskování.
– Patogen napadá i makovice, které černají a bývají drobné a deformované.
Mycelium může proniknout dovnitř a znehodnotit semena.
13
Plíseň máku (Peronospora arborescens)
• Při sekundární infekci se vytvářejí hranaté žlutozelené skvrny na
listech, zpravidla s šedofialovým povlakem mycelia a konidioforů
na spodní straně.
• Skvrny postupně odumírají a černají.
• Často dochází k poškození nebo odumření vegetačního vrcholu,
rostliny se větví a vytvářejí zakřivené stonky.
• Při pozdní infekci dochází k napadení a deformacím, méně i
praskání makovic.
• Napadení sekundární infekcí může v některých případech vytvářet
nevýrazné symptomy, neobjevuje se mycelium a projev choroby
celkově připomíná helmintosporiózu.
Plíseň máku (Peronospora arborescens)
• Patogen způsobuje primární a sekundární infekci s odlišnými
symptomy napadení.
• K primární infekci dochází v počátečních růstových fázích.
• Rostliny jsou zakrnělé, listy jsou chlorotické, ztlustlé, křehké a
deformované, vegetační vrchol zpravidla odumírá.
• Na spodní straně listů se vytváří hustý, šedofialový povlak
mycelia a konidioforů patogena.
• Ochrana (čím časnější, tím účinnější):
– před ukončením podzimní vegetace (ozimý mák)
– po vyjednocení, ve fázi 12 – 51 (druhý pravý list vyvinutý - květní
pupen již rozpoznatelný mezi listy).
14
Sklerotiniová hniloba máku (Sclerotinia sclerotiorum)
• V posledních letech velmi významné onemocnění, vysoké
zastoupení hostitelských rostlin v osevních postupech.
• Vyšší nebezpečí zejména od fáze háčkování poupat až začátek
kvetení.
• Vytváří světlezelené, později vybělené koncentricky zónované
skvrny na stonku.
• Skvrny se nejprve objevují v paždí listů, později se šíří po stonku,
zasahují celý jeho obvod a stonek nad skvrnou odumírá,
odumřelý stonek nad skvrnou je zpravidla tmavohnědě zabarvený.
• Za vlhka se na napadených pletivech vytváří bílý vatovitý povlak
mycelia, později s šedočernými sklerocii.
• Ochrana: půda Contans, časná chemická ochrana ve fázi
4 - 6 listů, pozdní chemická ochrana 59 - 63 (háčkování až plné
kvetení).
Mák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ve všech oblastech jen NEslévavé půdy,
mořené osivo odrůd např. Major, Maraton a Opal,
na podzim povrch půdy urovnat,
výsev 1,5 - 1,75 kg/ha do 2 cm jemně připravené zeminy,
herbicidy - preemergentně (například Callisto - 0,25 l/ha),
hnojení N 60 - 70 kg N/ha po setí,
herbicidy - ve 4. listu (například Starane 0,4 l/ha),
hnojení 40 kgN/ha ve fázi 6. listu,
Fáze - 4. - 8.listu - aplikovat bór, Atonik a při tvorbě pylových tetrád aplikovat zinek a
měď.
fungicidy:
– Preventivně, nejpozději při přípravě půdy před setím - Contans WG – sklerotiniová hniloba
– mák do 30 cm – Caramba (0,8 l/ha), Prosaro 250EC (0,75 l/ha)
– počátek květu – Dithane DG Neotec (2,5 kg/ha), Discus (0,2 l/ha) či Bumper Super (1 l/ha)
•
insekticidy:
– na krytonosce kořenového - mořidla Chinook 200 FS,Cruiser OSR, Elado FS 480, postřik
Nurelle D
– Na žlabatku stonkovou, mšice – Nurelle D, Cyperkil 25 EC, Talstar 10 EC, - Pirimor jen
mšice!
– na krytonosce makovicového, žlabatku makovou, žlabatku makovicovou, bejlomorku makovou
– fáze háčkování poupat - Cyperkil 25 EC, Mospilan 20 EC.
- 15 -
LEGISLATIVA - OHLAŠOVACÍ POVINNOST PĚSTITELŮ MÁKU
Ing. Gerhard Herda, Ph.D
Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého
Ohlašovací povinnost se týká pěstování máku setého a konopí setého a vývozu a dovozu
makoviny podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů.
V tomto zákoně hlava V zakazuje v § 24:
a) pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než
0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů
b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka)
Hlava VI stanoví:
§ 29
Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí, která říká, že osoby pěstující
mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně
příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě,
podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.
a) do konce května:
-
výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo
konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla
katastrálního území,
-
odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím
kalendářním roce,
b) v průběhu vegetace a sklizně
-
údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo
konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla
katastrálního území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,
c) do konce prosince příslušného kalendářního roku
-
výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků,
ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované
odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,
-
množství sklizené makoviny, konopí, semene máku a semene konopí.
§ 30
Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny říká, že každý, kdo uskutečnil vývoz
nebo dovoz makoviny je povinen předat ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního
měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém
čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném ministerstvem zdravotnictví
písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle
zvláštního právního předpisu.
- 16 -
§ 31
Forma hlášení bod (2) je uvedeno, že ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství stanoví
vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob
vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem. Vzory formulářů jsou uvedeny níže.
Zákaz používání farmářského osiva
Mák setý není uveden v čl. 14 Nařízení Rady č. 2100/94 ani v § 19a zákona č. 408/2000 Sb.
Pěstitel tedy nesmí použít farmářské osivo máku setého k vypěstování další úrody.
Hlava VIII uvádí:
-
v § 36 správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a
-
v § 37 pokuty za jednotlivé přečiny.
Souvisejíci informace:
o Zákon č. 167/1998 sb., o návykových látkách
o Elektronické formuláře Celní správy
o Hlášení osob pěstující mák setý k 31.12.
o Hlášení osob pěstující mák setý v průběhu roku
o Hlášení osoby pěstující mák setý k 31.5.
Víc na www.mze.cz nebo www.celnisprava.cz
- 17 -
POLOPROVOZNÍ ODRŮDOVÉ POKUSY S MÁKEM SETÝM
V SEZÓNĚ 2011
Gerhard Herda1, Viktor Vrbovský2, Karel Sypták1, Petr Baranyk1,3
1
SPZO, 2OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 3ČZU
V pěstitelském roce 2011 SPZO ve spolupráci s firmou OSEVA vývoj a výzkum
s.r.o., šľachtiteľskou stanicou Malý Šariš a členskými podniky, založil poloprovozní (POP) a
maloparcelkové odrůdové pokusy (MOP).
Průběh počasí za vegetace:
Podmínky pro pěstování máku byly v roce 2011 příznivé, na Moravě možno říci až
velmi příznivé. Mrazivé a suché počasí, které trápilo ozimy na přelomu února a března,
vytvořilo optimální podmínky pro velmi časný osev. Ve výhodě byli pěstitelé, kteří
zpracovávají půdu bezorebnými technologiemi, nemuseli totiž čekat na rozmrznutí půdy a
mohli zahájit setí na zmrzlý podklad. Mák měl potom mimořádně dobré podmínky pro
vytvoření mohutného kořene. Pravidelné srážky v průběhu celé vegetace vytvořily na Moravě
podmínky pro optimální vývoj. Jak je patné z grafu č. 1, měly srážky na střední i východní
Moravě výrazně odlišný průběh než v Čechách.
Graf č. 1: Průběh srážek na vybraných stanovištích ČR
Naproti tomu teploty v rámci celé ČR měly v podobných oblastech prakticky stejný
průběh (graf č. 2). V nejteplejších oblastech Hané mák rozkvétal již okolo 10. června.
Poněkud horší situace byla v Čechách, kde v dubnu a květnu nebyly srážky dostatečné a
porosty se často nevyvíjely podle představ pěstitelů.
- 18 -
Sklizeň máku byla komplikovaná, protože stejně jako v roce 2010 byl samotný závěr
vegetace doprovázen deštivým počasím. Přesto dosahované výnosy často překvapovaly svými
hodnotami.
Graf č. 2: Průběh teplot na vybraných stanovištích ČR
Porosty, které na první pohled slibovaly výnos okolo 1 t/ha, dávaly běžně o
0,3 – 0,5 t/ha více proti očekávání. Dobré výsledky byly letos podpořeny oproti
předcházejícím dvěma rokům nadnormálním obsahem máku v makovicích, které velikostí
nijak nevybočovaly z normálu.
1. Poloprovozní odrůdový pokus
POP v roce 2011 byly založeny v pěti podnicích v rámci České republiky. Bylo to na
podnicích: Z&Z Hrubčice, ZD Vysočina Želiv, ZD Mořina, Labris s.r.o. Dobré, ZD Moravan
Petřvald a.s.
Na všech lokalitách byl vyset sortiment odrůd (tab. 1). Byl dodržen šlechtiteli
doporučený výsevek mořeného osiva máku dle jednotlivých odrůd v rozmezí 1,5 až 1,8 kg/ha.
Každý sortiment měl dvě kontrolní varianty (Major) kvůli sledování vyrovnanosti pozemku a
validity výsledků. Na dvou místech byly uskutečněny semináře s tématikou máku 2011.
Rok 2011 je možné z hlediska pěstování máku označit jako „skoro“ optimální a
průměrný výnos 0,85 t/ha proti loňským 0,5 t/ha (zdroj ČSÚ) tomu odpovídá.
Na pokusných lokalitách byla provedena jedna bonitace porostů máku. Bonitace byla
zaměřena na předsklizňové hodnocení napadení jednotlivých odrůd houbovými chorobami.
V roce 2011 nedošlo k vyřazení žádné z pěti lokalit.
- 19 -
Tab. 1: Přehled odrůd zařazených do POP 2011
1
Odrůda
Major
Počet lokalit
5
Země registrace
SR
Typ
M
2
Opal
5
SR, ČR
M
3
Maraton
5
SR
M
4
Bergam
5
SR
M
5
Gerlach
5
SR, ČR
M
6
Orfeus
5
SR
M
7
Racek
2
ČR
B
8
Aristo
5
AT
M
Poznámka: M - modrosemenný; B – bělosemenný
Sklizeň poloprovozních odrůdových pokusů
Sklizeno bylo všech pět lokalit a výsledky sklizně lze vidět v grafu 1. Všechny odrůdy jsou
porovnány k průměru pokusu 1 312,2 = 100 %. Z důvodu pozdního dodání osiva
bělosemenné odrůdy Racek na lokality se tuto odrůdu podařilo zasít jen na dvou lokalitách.
Výsledek této odrůdy v grafu 1 je proto potřeba brát s rozvahou.
V sezóně 2011 ve srovnání odrůd k průměru pokusu nejlépe dopadly odrůdy Orfeus
109,7 %, Bergam 106,4 % a Opál 104,7 %. Vzhledem k výnosům jednotlivých odrůd nelze
jednoznačně říct, že by některá odrůda vyloženě propadla.
Graf 1: Výnosové zhodnocení POP 2011 z pěti lokalit (kg/ha)
* výsledek ze dvou lokalit
.
- 20 -
Mořina
lokalit
x
Průměr pokusu
Aristo
Racek
Gerlach
Bergam
8
1 639,2
1 705,7
1 899,3
-
1 788,1
1 571,9
Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti
998,5
821,4
1 212,1
1 216,3
1 313,4
1 230,7
-
1 391,2
1 169,1
85,4
70,3
103,7
104,0
112,3
105,3
-
119,0
100,0
Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s mak.
2 056,9
2 459,8
2 207,6
2 298,7
2 144,5
2 284,6
1 759,0
1 822,1
2 129,2
Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti
1 639,9
1 827,6
1 883,1
1 839,0
1 647,0
1 850,5
1 523,3
1 561,5
1 721,5
95,3
106,2
109,4
106,8
95,7
107,5
88,5
90,7
100,0
Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s mak.
1 778,1
1 878,3
1 107,2
1 719,5
1 255,7
1 940,6
-
1 146,0
1 546,5
Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti
1 342,7
1 530,8
800,5
1 267,3
911,6
1 614,6
-
911,1
1 196,9
112,2
127,9
66,9
105,9
76,2
134,9
-
76,1
100,0
Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s mak.
1 644,9
1 561,3
1 563,7
1 695,4
1 612,2
1 639,1
-
1 618,1
1 619,2
Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti
1 173,2
1 368,6
1 180,6
1 351,2
1 154,3
1 191,6
-
1 133,9
1 221,9
96,0
112,0
96,6
110,6
94,5
97,5
-
92,8
100,0
Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s mak.
1 354,3
1 583,4
1 675,7
1 582,0
1 757,5
1 679,6
1 357,2
1 098,1
1 511,0
Čistý výnos (kg/ha) při 8% vlhkosti
1 074,9
1 322,1
1 375,7
1 308,3
1 333,9
1 308,4
1 099,3
843,3
1 208,3
89,0
109,4
113,9
108,3
110,4
108,3
91,0
69,8
100,0
Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s mak.
1 499,6
1 572,4
1 619,7
1 638,7
1 684,9
1 659,4
1 357,2
1 358,1
1 548,7
Čistý výnos (kg/ha) při8 % vlhkosti
1 245,8
1 374,1
1 290,4
1 396,4
1 272,1
1 439,2
1 311,3
1 168,2
1 312,2
94,9
104,7
98,3
106,4
96,9
109,7
99,9
89,0
100,0
(= 100 %)
% k průměru č. výnosu na lokalitě (= 100 %)
Průměr
7
1 554,0
% k průměru č. výnosu na lokalitě (= 100 %)
Petřvald
6
1 117,5
% k průměru č. výnosu na lokalitě (= 100 %)
Dobré
5
1 299,3
% k průměru č. výnosu na lokalitě (= 100 %)
Hrubčice
4
Výnos (kg/ha při 8% vlhkosti) s mak.
% k průměru č. výnosu na lokalitě
Želiv
3
Maraton
Odrůda
Major
Lokalita
2
Opal
1
Orfeus
Tab. 2: Výnosové výsledky POP 2011 s mákem setým z jednotlivých lokalit
% k průměru č. výnosu na lokalitě (= 100 %)
- 21 -
VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ S FUNGICIDNÍMI
PŘÍPRAVKY V MÁKU SETÉM V ROCE 2011
Gerhard Herda, Karel Sypták, Jaromír Šaroun, Karel Kokaisl, Roman
Hrdina, Jaromír Dědek, Michaela Škeříková
SPZO
V pěstitelské sezóně 2011 byly na 5 lokalitách ČR založeny poloprovozní fungicidní
pokusy v máku setém. Podařilo se sklidit celkem všech pět lokalit, ale jedna musela být z
důvodu velkých výnosových odchylek mezi kontrolami a variantou vyřazena.
Primárním účelem není porovnat účinnost jednotlivých přípravků mezi sebou, nýbrž
(i vzhledem k rozdílným termínům aplikace) otestovat různé systémy ochrany vůči houbovým
chorobám pomocí dostupného spektra aktuálně registrovaných účinných látek do máku.
Tab. 1: Metodika fungicidního pokusu
Aplikace
Varianta
Přípravek
Aplikace
Aplikace
list. růžice
BBCH 35 - 39 BBCH 51 - 59
BBCH 19
5 - 9 internod.
-
-
1l
-
Discus
-
-
0,2 kg
Caramba
-
-
1l
Caramba
-
0,8 l
-
Discus
-
-
0,2 kg
Acanto
-
-
1l
Kontrola
2.
Caramba
3.
4.
-
před květem
-
1.
Poznámka
5.
6.
TM
Agrovital
-
-
0,07 %
Bumper Super
-
-
1l
Velocity
-
-
0,25 l
2 kg
-
1 l/ha
7.
TM
8.
Dithane DG
Neotec
9.
Acanto
-
-
10.
Kontrola
-
-
- 22 -
-
Teplotní a srážkové podmínky v pokusném ročníku 2010/11
Následující grafy obecně charakterizují průběh počasí v ČR v pokusné sezóně
2010/11. Jedná se o průměrné hodnoty všech meteostanic ČHMÚ, nespecifikují tedy
konkrétní podmínky jednotlivých pokusných lokalit. Rovněž nepostihují rozložení sumy
srážek v průběhu jednotlivých měsíců (např. náhlé přívalové srážky apod.). Obecně se dá říci,
že ve srovnání s dvěma předchozími lety byl rok 2011 pro pěstování máku optimální. Také
přínos fungicidního ošetření v oblastech s intenzívním pěstováním máku byl vždy
rentabilní.
Z grafu 1 je patrné, že průměrné teploty v pěstebním ročníku 2010/11 v ČR
kopírovaly dlouhodobý teplotní normál. První výrazný pokles pod teplotní normál byl
v měsíci prosinci a to -4,9 ºC. Z dalšího vývinu počasí a průběhu sezóny lze říci, že
chladnější zima a pozvolný nástup jara měly vliv na pozdější nálet prvních jarních škůdců
máku - krytonosce kořenového /Stenocarus ruficornis/. Tzn. ochrana proti škůdci byla
provedena na některých lokalitách zbytečně brzy a minula se účinkem. Většina ploch
máku byla zaseta koncem března až v prvním dubnovém týdnu. Počasí plochám máku přálo a
máky bezproblémově odkvetly. Na řadě míst v době zelené zralosti porosty lehce přilehly, ale
nedocházelo k tak masívnímu zahnívání polehlého porostu a výskytu hleďáků jako v
minulosti.
Graf 1: Průběh teplot v roce 2011
Graf 2 ukazuje na takřka optimální podmínky pro pěstování máku v porovnání
s lety minulými. Srážky se v době setí pohybovaly pod normálem – půda nebyla přemokřena
a následně se netvořil půdní škraloup. Máky vzcházely velmi dobře. Jediná komplikace byla
v měsíci červenci (srážky - 164 % normálu), kdy byly vydatné srážky a v oblastech poškození
po krytonosci kořenovém (Holostřevy) porosty přilehly. Vlhký ráz počasí v červenci měl za
následek nebývalý rozvoj sklerotiniové hniloby, která způsobovala nouzové dozrávání a
- 23 -
snížení HTS (hlavně lokalita Ramš). Nastal i pozdní rozvoj plísně makové na tobolkách a
stonkových skvrnitostí, které však zásadně neovlivnily výnos.
Graf 2: Průběh srážek v roce 2011
Výnos byl v sezóně 2011 velmi dobrý a odhad průměrného výnosu ČSÚ (v září
2011) je na úrovni 0,85 t/ha. To by byl dosažen druhý nejlepší výnos za posledních 8 let. Je
nutno podotknout, že v roce 2011 došlo k výraznému snížení ploch osetých mákem
(31 000 ha) a celková produkce byla kolem 27 000 t.
Hodnocení porostu na napadení chorobami
V uplynulé pěstitelské sezóně se dostávaly do popředí tradiční nemoci máku, a to
plíseň maková a to jak primární, tak sekundární infekce a helminthospórium. V roce 2011
jsme zavedli kombinovaný graf nejzávažnějších chorob máku plísně a helminthosporiózy.
Graf 3 je vypovídá o napadení neošetřené kontroly na úrovni 5,1 bodu. Největší napadení
sekundární infekcí plísní makovou bylo v intenzívní oblasti pěstování máku, a to v Hrubčicích
(1,5 b).
Na řadě porostů bylo pozdní napadení hlízenkou (v době zelené zralosti), na kterou již
však nemohly působit zkoušené fungicidní aplikace. Toto napadení bylo nejsilnější na lokalitě
Ramš (2,5 b.) a Hrubčice (4 b.) na neošetřených kontrolách. Již tradičním onemocněním ke
konci vegetaci je padlí na listech a stoncích máku, které likviduje listovou plochu a negativně
se může podepsat na HTS, avšak napadení v době vegetace v roce 2011 nebylo dramatické.
Ostatní méně významné choroby neměly optimální podmínky pro rozvoj.
U poléhání, ve srovnání kontroly a ostatních variant, se v průměru neprojevil žádný
zásadní rozdíl mezi aplikacemi.
- 24 -
Graf 3: Napadení chorobami v roce 2011
Výnosové hodnocení pokusu
Průměrná úroveň výnosů neošetřených kontrolních variant v pokusech (čtyři validní
lokality, 2 kontroly na lokalitě) byla 1 031,7 kg/ha (100 %).
Acanto 1l; 51 - 59
Acanto 1 l; 51-59, +
Agrovital 0,07 %
765,0
129,9
1 171,8
113,5
1 174,3
109,6
1 452,3
101,2
1 140,8
110,6
772,5
131,2
1 056,4
102,3
1 118,7
104,5
1 411,6
98,4
1 089,8
105,6
690,0
117,2
1 296,9
125,6
1 144,4
106,9
1 566,0
109,2
1 174,3
113,8
705,0
119,7
1 306,5
126,6
1 135,0
106,0
1 536,9
107,1
1 170,8
113,5
765,0
129,9
1 412,9
136,9
1 189,0
111,0
1 566,2
109,2
1 233,3
119,5
- 25 -
750,0 547,5
127,4
1 573,7 818,7
152,5
1 220,9 1 116,6
114,0
1 517,9 1 459,7
105,8
1 265,6 985,6
122,7
-
Kontrola II
Caramba 1 l; 51-59
592,5
100,6
1 114,2
107,9
1 154,5
107,8
1 447,7
100,9
1 077,2
104,4
Kontrola I
Discus 0,2 kg; 51-59
652,5
110,8
1 344,1
130,2
1 318,5
91,9
1 105,0
107,1
Bumper Super 1l; 51 -59
+ Velocity 0,25l
Caramba 0,8 l; 35-39 +
Discus 0,2 kg; 51-59
Holostřevy
588,8
%
Trhový Štěpánov 1 032,2
%
Ramš
1 071,0
%
Hrubčice
1 434,7
%
Výnos v kg
1 031,7
%
100,0
Caramba 1l; 35 -39
Kontrola
Varianta - dávka;
BBCH
Dithane Neotec 2kg; 19
Tab. 2: Přehled čistých výnosů na lokalitách (kg/ha)
630,0
1 245,8
1 025,4
1 409,7
1 077,7
-
Graf 4: Výnos v roce 2011
 Nejvyšší přínos měly aplikace fungicidů v tankmixu (TM) se smáčedly a to
Acanto + Agrovital +19,5 %; Bumper Super + Velocity +22,7 %.
 Sólo aplikace přípravků Caramba 1,0 l v dlouživém růstu +4,4 %, zakrácení
máku o 7,3 cm proti neošetřené kontrole.
 Aplikace přípravku Acanto přinesla 13,5 %, Discus +5,6 %, Caramba 1 l
+13,8 % na výnose.
 Aplikace Caramba + Discus přinesla +10,6 % a stonek máku zkrátila v
průměru o 4 cm.
 Přípravek Dithane DG Neotec se nepodařilo na lokalitě Ramš naaplikovat,
proto jsou výnosové výsledky jen ze tří lokalit. Přínos aplikace proti plísni byl
+7,1 %.
Závěr:

Průměrná úroveň výnosů neošetřených kontrolních variant v pokusech (čtyři
validní lokality, 2 kontroly na lokalitě) byla 1 031,7 kg/ha (100 %).

Přínos aplikace přípravku Dithane v roce 2011 proti plísní makové byl 7,1 %.

Přínos ve výnosu byl výraznější právě u aplikací zaměřených na
helminthosporiózu máku, a to v rozpětí 5,6 % (Discus) až 13,5 % (Acanto) u
sólo aplikací a 10,6 % (Caramba + Discus) u dělených aplikací, a 19,5 %
(Acanto + Agrovital) až 22,7 % (Bumper Super + Velocity) u tankmixů.

Variabilita HTS jednotlivých aplikací se pohybovala od 103,1 % kontroly do
107,5 % kontroly. Proti roku 2010 jsou nárůsty HTS výraznější a nedosahují
záporných hodnot. Není ani výraznější rozdíl mezi jednotlivými ošetřeními.
- 26 -
VÝSLEDKY Z POKUSŮ S VÝŽIVOU POROSTŮ MÁKU
V SEZÓNĚ 2011
Gerhard Herda, Roman Hnilička, Libor Mičák, Michaela Škeříková
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Pokusná stanice ČZU v Uhříněvsi
V letošní sezóně byly založeny maloparcelkové pokusy s výživou máku na Pokusné
stanici Uhříněves. Aplikace hnojiv byla rozdělena do tří termínů a to před setím, v růstové
fázi 6 – 7 listů a ve fázi květního poupěte. Pokus byl založen s odrůdou Maraton v osmi
variantách a třech opakováních. Ve vegetační sezóně byly provedeny základní bonitace.
Varianta
Metodika pokusu a aplikační podmínky - výživa máku 2011
Termín ošetření, datum, aplikační poznámky, dávka
Před setím
Porost máku;
6 - 7 listů
Porost máku;
poupě, háčkování
1.
-
-
-
2.
LAD 27 (27 % N);
55 kg N/ha
LAD 27 (27 % N);
55 kg N/ha
LOVOCAN; 50 l/ha
3.
DASA 26 (26 % N + 13% S);
55 kg N/ha
LAD 27 (27 % N); 55 kg
N/ha + BOROSAN 2 l/ha
ZINKOSOL FORTE; 4 l/ha
4.
DASA 26 (26 % N + 13 % S);
55 kg N/ha
DAM; 55 kg N/ha +
FERTIGREEN COMBI
5 l/ha
-
5.
LAD 27 (27 % N);
55 kg N/ha
LAD 27 (27 % N);
40 kg N/ha
LOVOCAN; 200 l/ha
6.
RAPSPOWER; 330 kg/ha
FERTIGREEN COMBI
5 l/ha
ZINKOSOL FORTE; 2 l/ha
7.
ALZON; 200 kg/ha
LAD 27 (27 % N);
55 kg N/ha
-
8.
LAD 27 (27 % N);
55 kg N/ha
LAD 27 (27 % N);
55 kg N/ha
-
Hodnocené parametry
 Hustota porostu (m2)
 Počet makovic (ks/m2) – BBCH 79 (10 rostlin v každém opakování)
 Výška rostlin (cm) – BBCH 79 (5 rostlin v každém opakování)
 Polehnutí – před sklizní
 Výnos (kg/ha)
 HTS (g)
- 27 -
KONTROLA
LAD; LAD; LOVOCAN
DASA; LAD; BOROSAN;
ZINKOSOL
DASA; DAM; FERTIGREEN
LAD; LAD; LOVOCAN
RAPSPOWER;FERTIGREEN;
ZINKOSOL
ALZON; LAD
LAD; LAD
Hustota porostu
41
58
70
49
37
60
39
59
35
37
83
62
41
40
52
44
47
30
55
54
39
73
55
61
(m2) /
Varianta
OPAKOVÁNÍ
Hustota
a
b
c
ks/m2
41,0
41,7
69,3
55,0
39,0
57,7
48,7
54,7
- 28 -
88,0
112,4
103,6
101,3
101,5
LAD; LAD
90,0
107,6
97,8
98,5
98,7
RAPSPOWER;FERTIGREE
N; ZINKOSOL
94,0
98,0
103,0
98,3
98,5
ALZON; LAD
93,0
105,4
97,6
98,7
98,9
LAD; LAD; LOVOCAN
95,0
107,0
99,0
100,3
100,5
DASA; LAD; BOROSAN;
ZINKOSOL
95,0
104,0
100,4
99,8
100,0
DASA; DAM; FERTIGREEN
Výška
%
LAD; LAD; LOVOCAN
a
b
c
KONTROLA
Výška
rostlin (cm)
/
Varianta
OPAKOVÁNÍ
Výška rostlin (cm)
102,0
110,6
94,4
102,3
102,5
95,0
105,0
97,8
99,3
99,5
DASA; LAD; BOROSAN;
ZINKOSOL
DASA; DAM; FERTIGREEN
LAD; LAD; LOVOCAN
RAPSPOWER;FERTIGREEN
; ZINKOSOL
ALZON; LAD
LAD; LAD
Počet
%
LAD; LAD; LOVOCAN
a
b
c
KONTROLA
Počet
makovic /
Varianta
OPAKOVÁNÍ
Počet makovic (ks/m2)
48
52
63
67
50
51
64
58
48
35
79
62
56
59
53
39
49
45
50
56
54
66
85
45
64,0
132,4
61,7
127,6
53,3
110,3
58,7
121,4
67,3
139,3
48,3
100,0
44,0
91,0
- 29 -
47,3
97,9
a
b
c
Hrubý výnos
%
a
b
c
Čistý výnos
%
1657,0
1373,0
2008,0
1679,3
100,0
1081,0
857,0
1273,0
1070,3
100,0
1709,0
1188,0
1636,0
1511,0
90,0
1080,0
713,0
956,0
916,3
85,6
1593,0
2663,0
1847,0
2034,3
121,1
953,0
1728,0
1208,0
1296,3
121,1
- 30 -
2307,0
2448,0
1727,0
2160,7
128,7
1491,0
1511,0
1105,0
1369,0
127,9
1840,0
1759,0
2313,0
1970,7
117,3
1155,0
1138,0
1348,0
1213,7
113,4
1938,0
1327,0
2218,0
1827,7
108,8
1189,0
1438,0
1305,0
1310,7
122,5
1750,0
1908,0
3202,0
2286,7
136,2
1770,0
1178,0
2004,0
1650,7
154,2
LAD; LAD
ALZON; LAD
RAPSPOWER;FERTIGREEN;
ZINKOSOL
LAD; LAD; LOVOCAN
DASA; DAM; FERTIGREEN
DASA; LAD; BOROSAN;
ZINKOSOL
LAD; LAD; LOVOCAN
KONTROLA
Výnos
(kg/ha)/
Varianta
OPAKOVÁNÍ
Posklizňové hodnocení a) Výnos máku
2160,0
1444,0
1560,0
1721,3
102,5
1316,0
925,0
966,0
1069,0
99,9
0,603
0,604
0,595
0,601
128,3
LAD; LAD
0,592
0,632
0,632
0,619
132,1
RAPSPOWER;FERTIGREEN;
ZINKOSOL
0,494
0,492
0,499
0,495
105,7
ALZON; LAD
0,598
0,609
0,619
0,609
130,0
LAD; LAD; LOVOCAN
0,619
0,653
0,644
0,639
136,4
DASA; LAD; BOROSAN;
ZINKOSOL
0,475
0,466
0,464
0,468
100,0
DASA; DAM; FERTIGREEN
HTS
%
LAD; LAD; LOVOCAN
a
b
c
KONTROLA
HTS (g)/
Varianta
OPAKOVÁNÍ
a) Hmotnost tisíce semen
0,604
0,595
0,625
0,608
129,8
0,489
0,493
0,488
0,490
104,6
Závěr
 Pokus musel být sklizen ručně, protože v době dozrávání po sérii bouří polehl. Pro
sklizeň byla využita metodika ÚKZÚZ.
 V roce 2011 vychází výnosově nejlíp ve srovnání s kontrolou systém hnojení ALZON,
LAD 27 = +54,2 % a dále pak varianty hnojiv se sírou DASA, DAM,
FERTIGREEN = +27,9 %; DASA, LAD, BOROSAN, ZINKOSOL = +21 %.
Výnosově nejhůř dopadla varianta LAD, LAD, LOVOCAN s propadem proti
nehnojené kontrole 15,4 %.
- 31 -
Registrace přípravku
Doporučený
přípravek (registr)
Dávka
l,
kg/ha
Cena
Kč/ha
Toxicita
vůči
včelám
OP II. stupeň
SP1 -SP2 -SP3
povrchová
podzemní voda, vodní
(PV)
OL
organismy, rostliny,
/podzemní
členovci
(PO) voda
Aplikace, vedlejší účinek
* SPZO
Nové registrace + přípravky zařazené do pokusů SPZO
HERBICIDY
CPOST od 3. listu máku, dávka
1 kg/ha, plevele max. 1. pár
pravých listů
Dvouděložné jednoleté
LENTAGRAN WP
(450 g/kg pyridate)
1+1
1 320 +
1 320
-
vyloučen PV
2 m od PV;
5m od OOP (členovci)
POST dávka 1,3 - 2 kg/ha, mák
56 ve fázi 4 a více pravých listů,
plevele ve fázi 2 - 4 max. 6
pravých listů
Odzkoušeno
od BBCH 12 do 29
Jednoděložné i
dvouděložné plevele
včetně pcháče osetu
LAUDIS
(44 g/l tembotrione,
22 g/l isoxadienethyl)
1,7 2,25
1 137 1 505
-
vyloučen PV
- 32 -
POST ve fázi 6 - 8 listů máku,
4 m od PV,
aplikovat na suchý porost,
neaplikovat na
odstup aplikace od posledních
svažitých pozemcích
srážek 2 - 3 slunečné dny,
(≥3°) jestli jsou blíž jak AT
max. 1x za vegetaci, možnost
10 m od PV,
kombinace s herbicidem
10/3/3/1 m od OOP
Starane 250 EC v dávce 0,2 (rostliny)
0,4 l/ha
Odzkoušeno
POST lze i dělená v dávce 2 x
1 kg/ha,
interval 10 14 dnů,
max. 1x
dělená aplikace
Registrace přípravku
Doporučený
přípravek (registr)
Dávka
l,
kg/ha
Cena
Kč/ha
Toxicita
vůči
včelám
OP II. stupeň
povrchová
(PV)
/podzemní
(PO) voda
SP1 - SP2 - SP3
podzemní voda,
vodní organismy,
rostliny, členovci
O
L
Aplikace, vedlejší účinek
* SPZO
INSEKTICIDY
- kontaktní požerový
Krytonosec kořenový,
makovicový, mšice
maková
- vhodný za teplot do 23 ºC
NEXIDE (60 g/l
gamma-cyhalothrin)
0,08
125
-
-
4 m od PV,
5 m od OOP
(členovci)
28
- delší doba působení díky
EncapsuTech®
-
- max. 2x
- SPe3
Krytonosec kořenový
50/25/20/4 m od PV,
neaplikovat na svaž.
pozemcích ≥3 °
2,25
DURSBAN DELTA
(200 g chlorpyrifos)
Mšice maková
není k
dispozici
SPe8.
-
1,75
50/20/10/4 m od PV,
neaplikovat na
svažitých pozemcích
(≥3 °) jestli jsou blíž
jak 30 m od PV
A
max. 1x za vegetaci
T
-
Krytonosec makový,
bejlomorka maková
DECIS MEGA
(50 g deltamethrin)
0,15
162
-
-
3/0/0/0 m od OOP
(členovci)
45
max. 1x za vegetaci, SPe8 až při
dávkách nad 0,15 l/ha
-
Krytonosec
makovicový
PROTEUS
110 OD
(100 g thiacloprid,
10 g deltamethrin)
0,5 –
0,75
360 - 539
-
-
4 m od PV,
15/10/5/5 m od OOP
(členovci)
45
max. 1x
-
Bejlomorka maková
BISCAYA 240 OD
(240 g thiacloprid) +
olej
0,3
479
-
-
30 m od PV,
1 m od OOP
- 33 -
35 max. 2x, balíček Biscaya + Decis
-
Doporučený
přípravek (registr)
Cena
Kč/ha
Toxicita
vůči
včelám
OP II. stupeň
SP1 -SP2 -SP3
povrchová
podzemní voda, vodní
(PV)
OL
organismy, rostliny,
/podzemní
členovci
(PO) voda
Aplikace, vedlejší účinek
Helminthosporióza,
plíseň maková - sek.
infekce
ACANTO (250 g
picoxystrobin)
1
1 168
-
vyloučen PV
4 m od PV
Alternáriová
skvrnitost,
helminthosporióza,
hlízenka obecná
BUMPER SUPER
(400 g prochloraz +
90 g propiconazole)
1
880
PR
vyloučen PV
-
od BBCH 51 - do BBCH 58
AT (před květem), max. 1x, do
spotřebování zásob 31.12.2013
Morforegulace,
alternáriová skvrnitost, CARAMBA (60g/l
metconazole)
helminthosporióza,
hlízenka obecná
1
920
-
-
-
56 max. 1x
AT
od BBCH 51 do BBCH 61,
preventivně
Helminthosporióza
DISCUS (500 g
kresoxim-methyl)
0,2 0,25
865 1 081
PR
-
-
28
Plíseň maková
DITHANE
NEOTEC (75 %
mancozeb)
2
624
-
vyloučen PV
-
AT max. 2x
Odzkoušeno Odzkoušeno Odzkoušeno Odzkoušeno Odzkoušeno
Registrace přípravku
Dávka
l,
kg/ha
* SPZO
FUNGICIDY
* přípravek jsme pro vás vyzkoušeli v maloparcelkových i poloprovozních podmínkách, víc info agroslužba SPZO nebo Sborník z Hluku 2009 - 11
od OOP - od ošetřeného okraje pozemku, Zvlášť nebezpečný pro včely SPe8. - Za účelem ochrany včel a jiných opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3 dny před
kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být nejméně 5 dnů po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty. 15/10/5/5 m - ochranná vzdálenost od
okraje = bez protiúletovych trysek 15 m/s 50 % redukci úletu 10 m/75 % redukci úletu 5 m/90 % redukci úletu 5 m.
- 34 -
Poznámky
- 35 -
Poznámky
- 36 -
Zveme vás na polní kázání SPZO spojené
přehlídkou odrůdových pokusů řepky
Místo konání
Datum
Okres
15.5.
SY
Klub Tyjátr, Svitavy
(Purkyňova 17, u nemocnice)
16.5.
JC
17.5.
Spolupořadatel
Garant
Mobil
SYLAN a.s,
Hradec nad Svitavou
Ing. Hrdina
777 757 985
jídelna AGRO Žlunice a.s.
AGRO Žlunice a.s.
Ing. Dědek
777 757 984
KT
budova Měcholupské a.s.
v Předslavi
Měcholupská a.s.
Ing. Kokaisl
777 757 983
18.5.
CR
kulturní dům Bylany
Družstvo Agricola Bylany
Ing. Hrdina
777 757 985
22.5.
BV
Orlovna Telnice
Agro MONET a.s.
Moutnice
Ing. Petrucha
777 757 986
23.5.
KL
Staročeská hospoda Řisuty
AGRA Řisuty s.r.o.
Ing. Zeman
777 757 981
24.5.
KH
bramborárna v Červených
Janovicích
AGRO PODLESÍ a.s.
Červené Janovice
Ing. Zeman
777 757 981
25.5.
PS
kulturní dům Dobříč
ZD Dobříč
Ing. Čech
777 757 993
29.5.
BN
kultúrny dom v Libichave
MVL Agro s.r.o.
Bánovce nad Bebravou
Ing. Pomikala
421 902 843
530
30.5.
NJ
Středisko účelových činností
Kunín
VFU Brno, ŠZP Nový
Jičín
Ing. Sypták
777 757 987
31.5.
PR
motorest ZD Kokory
ZS Pobečví
Rokytnice u Přerova
Ing. Sypták
777 757 987
4.6.
KV
kulturní dům Žlutice
Statek Chyše
Ing. Čech
777 757 993
5.6.
BE
kulturní dům Otročice
ZD Čechtice
Ing. Šaroun
777 757 988
6.6.
JI
kulturní dům Sedlejov
ZD Sedlejov
Ing. Šaroun
777 757 988
7.6.
TA
administrativní budova
družstva ve Stádleci
ZD Opařany
Ing. Markytán 777 757 982
8.6.
JH
restaurace v Dunajovicích
K+K Břilice
Ing. Markytán 777 757 982
Prezence od 9,00 hodin, začátky v 9,30 hodin, * - možný přesun termínu
Program:
 Odrůdová problematika řepky ozimé
 Aktuální marketing olejnin
 Aktuality v ochraně řepky a zakládání porostů
 Prohlídka odrůdových pokusů SPZO
Bližší informace o konání jednotlivých seminářů vám podají jejich garanti
Semináře pro pěstitele máku a slunečnice
 Polní dny pro pěstitele máku a slunečnice s exkurzí na polní přehlídky
odrůdových pokusů
 Podklady k přednáškám a prezentacím pro semináře pořádané SPZO s.r.o.
 Podporováno Evropskou unií v rámci realizace projektů Programu rozvoje
venkova reg. č. 10/010/1310a/180/002244
 Vydává: SPZO s.r.o., Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
 Redakční a grafická úprava: Ing. Josef Škeřík, CSc., E-mail:
[email protected], tel.: 283 099 511, mob.: 777 757 991, www.spzo.cz
 Tisk: Garret - Kostelec n. Č. lesy
Download

Polní kázání – přednášky 2012