agrotip
Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce
| Duben | Apríl | 2014
Herbicidní
technologie
v kukuřici
Ošetření
obilnin
fungicidy
Fomová
hniloba
brukvovitých
V Posázaví
hospodaří
moderně
Obsah
Duben 2014
06
09
13
Řepka
Obilniny
Kukuřice
04 Fomová hniloba brukvovitých
08Doporučení pro ošetření
24Wing P: spolahlivý
06 Hlízenka a co ještě?
obilnin fungicidy BASF
v roce 2014 11Fungicídy v obilninách:
Capalo, Swing Top, Osiris
13Čím více rzí a braničnatek,
tím větší rozdíly mezi
přípravky i modely ošetření
21Arrat – připomínáme
doporučení pro jarní
ječmen a trávy
22Fungicidní pokusy
na Moravě 2013
2
Agrotip 4/2014
a dlhodobý účinok
v preemergentnom
herbicídnom ošetrení
kukurice
26Odplevelení kukuřice
po vzejití: Stellar + Outlook
Pack, Kelvin + Arrat Pack
25
29
31
Speciálky
28Vinohradnická konference
BASF
Reportáž 30Moderní hospodaření
v Posázaví
agrotip
Vydavatel: BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 4/2014, den vydání: 15. 4. 2014
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
Foto na titulní straně:
Václav Jirka
ASF spol. s r.o.
B
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Česká republika, tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Tento
materiál má pouze informativní charakter.
BASF
Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť
sa platnou etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov na ochranu rastlín.
Agrotip 4/2014
3
Řepka
ozimá
Choroby
Fomová hniloba
brukvovitých
Phoma lingam (Leptosphaeria maculans
a Leptosphaeria biglobosa)
Fomová hniloba brukvovitých neboli fomové černání stonků řepky je v současné
době nejčastější chorobou v porostech řepek ozimých na českých polích.
Tato choroba se začala šířit v Čechách
(tehdejším Československu) po roce 1990.
Důvody pro její poměrně rychlé šíření byly
dva. Prvním byl významný nárůst ploch této
plodiny (pro technické zpracování). V roce
1989 bylo pěstováno 102 tisíc hektarů řepky, v roce 1995 již 252 tisíc. Od roku 1995
plocha řepky ozimé neklesla pod 250 tisíc
hektarů, naopak (až na malé výjimky) plynule stoupala, až přesáhla 400 tisíc hektarů v roce 2012. Druhým důvodem bylo
zavedení a pěstování nových přímořských
odrůd (francouzských a německých), které
byly k této chorobě méně odolné.
Bionomie
Fomová hniloba je způsobena patogenem
Phoma lingam (imperfektní stadium), který
má dva původce perfektního stadia a to je
Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria
biglobosa. Podle literatury a výzkumu je
poškození způsobené Leptosphaeria maculans závažnější, protože způsobuje hluboké nekrózy ve spodní části stonku a kořenového krčku.
Patogen se šíří pomocí půdy, posklizňovými zbytky nebo se může šířit i osivem, ale
tento třetí způsob je málo častý. Vývojový
cyklus má poměrně komplikovaný a alternativně může procházet saprofytickou,
nekrotrofní a endophytickou fází.
Na podzim se setkáváme s okrouhlými
skvrnami na listech, které jsou nejprve
šedé, později hnědé v barvě bílé kávy
a objevují se v nich postupně pyknidy (malé
černé útvary - viz foto č. 1). Okolo skvrn se
vytváří žluté okraje a žloutnutí se obvykle
zvětšuje přes část listu až celý list. Jedná
se o fázi nekrotrofní. Chorobou bývají poškozené většinou starší listy, které odumírají
v průběhu zimy a jara. Na jaře jsou rostliny napadány askosporami, uvolňujícími se
z pseudothecií, které přežívají na posklizňových zbytcích. Po této jarní infekci se tvoří rovněž nejprve šedé léze a pyknidy na listech, později dochází k prorůstání infekce
a k porušení pletiv uvnitř stonku a krčku
(viz foto č. 2 a 3). Tím je narušena výživa
rostliny a dochází ke ztrátám na výnosu.
Askospory se šíří větrem i na větší vzdálenost a tato primární infekce je nebezpečná,
zatímco z pyknid jsou uvolňovány konidie,
šířené deštěm většinou na menší vzdálenost, a tato sekundární infekce nebývá tak
škodlivá.
Při poškození krčku (stonku) fomovou hnilobou může dojít k průniku dalších patogenů
do rostlin řepky, případně se usnadní vstup
i škůdcům. V případě silného poškození
pletiv fomovou hnilobou dochází až k odumírání rostlin a ty mohou polehnout nebo se
zlámat při silném větru.
Vývoj a šíření fomy v porostech podporuje
vlhko a teploty od 5 °C do 20 °C. Široké teplotní rozpětí umožňuje vývoj této choroby
jak později na podzim, tak v časném jaru.
4
Agrotip 4/2014
Škodlivost a ochrana
proti fomové hnilobě
Škodlivost této choroby je vysoká, zejména sejde-li se vlhké počasí jak v průběhu
podzimu, tak v předjaří a jarních měsících.
Potom se ztráty na výnosu mohou pohybovat až okolo 40 %. Většinou se však jedná
o výrazně nižší poškození řádově na úrovni
jednotek procent.
Ochrana proti fomové hnilobě spočívá
v souboru opatření (IOR). Důležitá je správná agrotechnika, tj. odklizení posklizňových
zbytků řepky, případně hluboké zapravení.
Nevhodné je minimální zpracování půdy.
Potřebné je dodržet v osevním postupu alespoň čtyřletý odstup od předchozího zařazení řepky (nebo jiné brukvovité plodiny)
na jeden pozemek, vhodnější je 6 až 7 let.
K agrotechnickým opatřením patří i správný
výběr odrůdy – nejlépe rezistentní (Arzenal,
Atenzo), nebo odrůdy s vyšší odolností vůči
fomové hnilobě. Neméně důležité je setí
mořeného osiva, a to nejen proti chorobám, ale i proti škůdcům. Při časném napadení dřepčíky nebo krytonoscem zelným
se ulehčuje cesta vstupu fomové hniloby
do rostliny. Nevhodné jsou velmi časné
výsevy, které způsobují přerůstání řepek,
křehkost pletiv, a tím snadnější vstup choroby do rostliny (viz foto č. 4). K souboru
opatření patří také podzimní morforegulace
rostlin, tj. zbrždění růstu nadzemní části,
zesílení kořenového krčku, posílení růstu kořenů a optimální úhel postavení listů.
V řadě pokusů s morforegulátory růstu bylo
zjištěno nižší napadení fomovou hnilobou
1
1 P
odzim, skvrny
s pyknidami na listech
2 P
rorůstání infekce
3 dovnitř stonku a krčku
4 Č
asné výsevy způsobují
křehkost pletiv
2
3
4
(řádově 10-20%), protože došlo k zesílení pletiv rostlin. Další možností je použití
fungicidů a nejlépe fungicidů s morforegulačním účinkem (fungicidy s účinnými látkami tebuconazole, metconazole
případně flusilazole). V řadě pokusů
probíhajících na Zkušební stanici Kluky
bylo zjištěno, že nejvyšší účinnosti proti
fomové hnilobě bylo dosaženo při dvou
fungicidních vstupech - poprvé na podzim ve fázi řepky BBCH 14–18 a podruhé na jaře ve fázi řepky BBCH 32. Pokud bylo použito pouze jedno fungicidní
ošetření, bylo nejnižší napadení kořenového krčku a stonku (hodnoceno podle
mezinárodních metodik EPPO ve fázi
BBCH 75–85) u aplikací podzimních.
V budoucnosti bude možné také použít
induktory rezistence, ať již syntetické induktory nebo aktivátory obranných mechanismů řepky vůči fomové hnilobě,
případně elicitory z mycelia Leptosphaerie maculans.
V boji proti černání stonků řepky je nezastupitelná úloha monitoringu. Sledováním vývojové fáze porostu a prvních
příznaků napadení zároveň se znalostí
odrůdy, předplodiny, zpracování půdy,
data setí, moření a vývoje počasí je možné vydat objektivní doporučení k ošetření porostů řepky ozimé.
Ing. Milena Bernardová,
Zkušební stanice Kluky
Foto autorka
Agrotip 4/2014
5
Řepka
ozimá
Choroby
Hlízenka,
a co ještě?
Řepka ozimá si stále drží přízeň investorů na burzovních trzích a zpracovatelů
řepkového semene, i když tato komodita zaznamenala nejistotu v důsledku
váhání evropských zástupců s vysvětlením, jak vidí její budoucnost v následujících sedmi letech. Pro tuzemské pěstitele je v tuto chvíli nejdůležitější jistota
stabilní ceny, která se nyní pohybuje nad úrovní 10 tis. Kč/t (6. 3. 2014). Příznivá výkupní cena dává pozitivní záruku vynaloženým finančním prostředkům
do porostů řepky a významně stabilizuje ekonomiku podniku.
Každý řádný hospodář věnuje maximální
péči porostům, porovnává také vynaložené
investice s jejich ekonomickým přínosem.
Rozhodujícím parametrem bývá zpravidla
dosažený výnos, ale neméně důležitým měřítkem je i jeho ekonomická návratnost. Protože řepka a slunečnice se společně pěstují
na téměř 20 % ploch orné půdy, dobrým výnosům stojí v cestě řada houbových patogenů – velká zásoba sklerocií hlízenky obecné
v půdním profilu, v posledních letech se
stále více objevující plíseň šedá, alternáriové skvrnitosti a černě. Při volbě přípravků je
proto nezbytné zohledňovat jejich účinnost
na tyto nejdůležitější patogeny společně
s hospodářskými ukazateli a deklarovanými přírůstky výnosů. Z celosvětového měřítka má vysokou účinnost proti uvedeným
patogenům účinná látka boscalid, patřící
do skupiny SDHI karboxamidů (Tab. 1, Graf
1). Kombinace boscalidu s účinnou látkou
dimoxystrobin vykazuje mimořádně dlouhou a silnou účinnost na dýchací procesy
širokého spektra houbových organismů.
Tyto originální látky jsou obsaženy pouze v přípravku Pictor a poskytují vysokou
jistotu fungicidního zásahu. Jejich unikátní formulace podporuje rychlou penetraci
do rostliny a zabraňuje smyvu deštěm (případné srážky 30 min. po aplikaci nesnižují
účinnost). Přípravek je následně systémově
rozváděn i do těch částí, které nebyly postřikem přímo zasaženy.
6
Agrotip 4/2014
Kromě vlastní fungicidní ochrany působí
Pictor také příznivě na fyziologii rostliny, což
se pozitivně projevuje green-efektem především v období stresových podmínek (sucho, chlad apod.). Pictor rovněž ovlivňuje
tvorbu ligninu v buňkách šešulí, významně
je zpevňuje a zvyšuje jejich odolnosti k pukání. Pro tyto vlastnosti je řazen do skupiny
AgCelence přípravků.
Pictor jako jediný fungicid na trhu
nemá žádné legislativní omezení!
Kromě špičkové účinnosti Pictoru na houbové choroby je dalším důležitým měřítkem
přírůstek výnosu po jeho aplikaci. Boscalid,
nosný karboxamid Pictoru, zabezpečuje
nejvyšší přírůstky výnosů i v letech s nízkým infekčním tlakem hlízenky (Graf 2).
Není tedy nutné přemýšlet nad tím, jak vysoký infekční tlak bude. V podmínkách ČR
se vysoký výskyt hlízenky projeví jednou
za několik let. Pictor se tak stává nástrojem
ochranného opatření s nejvyššími přírůstky
výnosů a současně s ideální ekonomikou
postřiku (Graf 3).
Srovnání technologií fungicidní ochrany
řepky jednotlivých firem každoročně provádí v celorepublikových poloprovozních pokusech SPZO. Technologie BASF dosahuje
v těchto pokusech meziročně vysokého
zvýšení výnosů. Fungicidní ošetření porostů Caryxem a následně Pictorem přineslo
zvýšení výnosů o 22 %, čemuž odpovídá
navýšení výnosů o 0,86 t/ha (Graf 3). Ekonomická návratnost investice po odečtení
nákladů na aplikaci a ceníkových cen fungicidů byla u této varianty 6 334 Kč (při kalkulaci ceny řepkového semene v roce 2013
pouze 10 800 Kč/t).
Tabulka 1: Účinnost jednotlivých látek na patogeny řepky
Účinná látka
g/ha
Alternaria
Sclerotinia
Botrytis
tebuconazole
250
■■■■
■■■
■■
prothioconazole
150
■■■■
■■■(■)
■■■
prochloraz
450
■■■
■■(■)
■■
propiconazole
125
■■
■■
■■■
boscalid
100
■■■■
■■■■
■■■■
Zdroj: Ing. J. Šaroun, Květy Olejnin, leden 2014, SPZO
Graf 1: Napadení hlízenkou po ošetření fungicidy (v %), Rosemaund 2012, Velká Británie
Zdroj: HGCA: Fungicides for sclerotinia control in winter oilseed rape, March 2013
62
kontrola
azoxystrobin + cyproconazole
kontrola
31
62
25 31
62
24
kontrola
boscalid
azoxystrobin + cyproconazole
20 24
azoxystrobin
+ prothioconazol
cyproconazole
tebuconazol +
boscalid
20
31
25 31
2426
25 30
31
boscalid
fluopyram +
tebuconazol
+ prothioconazol
prothioconazol
20 25
26
31
plná dávka
30
26
25
dávka2010–2012
plná dávka
5,4 2: Výnos řepky (t) po ošetření fungicidy, výskyt hlízenky
Graf
pod 5 %,
(n=4)
30 poloviční
poloviční
dávka
plná
dávka
fluopyram
+
prothioconazol
Zdroj: HGCA: Fungicides for sclerotinia control in winter oilseed rape, March 2013
25
5,3
tebuconazol + prothioconazol poloviční dávka
fluopyram + prothioconazol
5,4
5,2
5,3
5,1
5,4
5,2
5
5,3
5,1
4,9
5,2
5
4,8
5,1
4,9
4,7
5
4,8
4,6
4,9
4,7
4,8
4,6
4,7
poloviční dávka
poloviční dávka
plná dávka
plná dávka
poloviční dávka
plná dávka
Doporučení k aplikaci
kontrola
tebuconazol +
prothioconazol
boscalid +
metconazol
azoxystrobin +
cyproconazole
boscalid
fluopyram +
prothioconazol
kontrola
tebuconazol +
prothioconazol
boscalid +
metconazol
azoxystrobin +
cyproconazole
boscalid
fluopyram +
prothioconazol
kontrola
tebuconazol +
prothioconazol
boscalid +
metconazol
azoxystrobin +
cyproconazole
4,6
Graf 3: Zisk z aplikací fungicidů (Kč)
Zdroj: Ing. J. Šaroun, Výsledky pokusů SPZO 2013
4777
4265
3680
4777
4265
6334
boscalid
6334
6334
fluopyram
+
6058
prothioconazol
6058
6058
2684
3680
4777
4265
2684
3680
Tilmor, Tilmor,
Prosaro
Staccato,
Staccato,
Acanto
Orius+Veloc.,
Orius + Mir.,
Orius2684
+ Veloc., Orius + Mir.,
Bumper
Bumper + Roll.
Caryx, Caryx, Toprex, Toprex,
Pictor
Amistar Xtra
Tilmor, Tilmor,
Prosaro
Staccato,
Staccato,
Acanto
Orius+Veloc.,
Orius + Mir.,
Orius + Veloc., Orius + Mir.,
Bumper
Bumper + Roll.
Caryx, Caryx, Toprex, Toprex,
Pictor
Amistar Xtra
Tilmor, Tilmor,
Prosaro
Staccato,
Staccato,
Acanto
Orius+Veloc.,
Orius + Mir.,
Orius + Veloc., Orius + Mir.,
Bumper
Bumper + Roll.
Caryx, Caryx, Toprex, Toprex,
Pictor
Amistar Xtra
Optimální termín pro ochranu řepky
proti houbovým chorobám je, s ohledem na hlízenku obecnou, ve fázi
první poloviny květu v dávce 0,5 l/ha.
Vzhledem k dlouhodobému působení Pictoru je možné provádět ošetření již před květem (od fáze zeleného
poupěte řepky) ve stejné dávce. Tato
flexibilita je oceňována především
tam, kde jsou pro aplikaci postřikové
jíchy využívány tažené postřikovače.
Ošetření slunečnice proti houbovým
chorobám je možné ve dvou lhůtách.
První termín ve fázi 4–8 listů slunečnice proti alternáriové skvrnitosti a plísni šedé v dávce 0,5 l/ha. Druhý termín
ve fázi počátku květu (BBCH 61) proti
plísni šedé a hlízence obecné ve stejné dávce.
Technologie ošetření řepky podle doporučení BASF dává možnost efektivního potlačení houbových patogenů, zvýšení výnosů a pojištění všech
předchozích nákladů investovaných
do porostů.
Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.
Agrotip 4/2014
7
Obilniny
Fungicidy
Doporučení pro ošetření
obilnin fungicidy BASF
v roce 2014
Společnost BASF má
velmi široké portfolio
fungicidních látek, které
jsou zaregistrovány pro
aplikace v obilninách. Snad
bych mohl připomenout
triazoly - epoxiconazole,
metconazole, morfolin
- fenpropimorph nebo
strobilurin - pyraclostrobin.
Tato velmi široká nabídka
účinných látek byla ještě
doplněna o metrafenone
ze skupiny benzofenonů.
Jmenované účinné látky
jsou obsaženy ve čtyřech
fungicidech, které BASF
nabízí na českém trhu
v letošním roce. Konkrétně
se jedná o Tango Super,
Capalo, Operu Top
a Osiris.
Výskyt padlí
v ozimém ječmeni
v dubnu 2013
8
Agrotip 4/2014
Tango Super
Je dlouhodobě nejpoužívanější
fungicidem v obilninách v České republice (na více než 200 000
ha). Kombinace dvou účinných látek (epoxiconazole a fenpropimorph) zajišťuje dostatečnou účinnost
na nejvýznamnější listové choroby
pšenic (braničnatky, rzi, padlí, fuzariózy) a sladovnických ječmenů (listové skvrnitosti, padlí a rzi). I v letošním roce bude doporučováno jako
univerzální řešení v systému jednoho ošetření v průměrných porostech
pšenic a ječmenů nebo při nižším
infekčním tlaku houbových chorob.
Příznivá cena ošetření zaručuje
vysokou rentabilitu použití. Nejdůležitější bude správné načasování
podle aktuálního stavu porostů.
Při použití Tanga Super v poros-
tech pšenice je třeba se řídit infekčním tlakem houbových chorob
a ošetřovat na počátku infekce. Pro
odrůdy jarního ječmene, které neobsahují gen odolnosti k padlí Mlo
(Kangoo, Sebastian, Malz), doporučujeme aplikaci na konci odnožování až začátku sloupkování.
U ostatních odrůd můžete aplikaci
posunout do období plného sloupkování až objevení se klasu, podle
infekčního tlaku listových skvrnitostí
a rzí. Doporučená dávka je 1 l/ha.
V letošním roce pokračuje cenově
zvýhodněné balení Tanga Super,
kdy při jednorázovém nákupu 100 l
(20 × 5 l) získáte slevu 20 % oproti
klasickému balení 5 l*.
19. 6. 2013 Drnholec,
odrůda Bardotka,
klasová fuzária
Capalo
Nejvýznamnějším přínosem fungicidu Capalo je účinnost na padlí travní.
Kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká kombinace výrazného
stop-efektu + dlouhodobého působení proti padlí. Capalo je prvním fungicidem na českém trhu, který tuto
účinnost nabízí. Výsledkem je velmi
flexibilní termín aplikace ve fázi BBCH
29–37 (konec odnožování až objevení
se praporcového listu), tzn. že Capalo
není třeba aplikovat příliš brzy (preventivně), ani příliš pozdě (eradikativně).
Optimální termín je na začátku projevů
infekce padlí; fenpropimorph probíhající infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (po dobu 3–4 týdnů) ochrání
před další infekcí. Nelze zapomenout
ani na epoxiconazole, tyto dvě látky
doplňuje o účinnost na listové skvrnitosti – braničnatky, hnědou a rhynchosporiovou a rzi.
Capalo tak nabízí úplně nový systém
ochrany pšenic a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, který zaručuje
pěstitelům dlouhodobě zdravý porost
přinášející zisk. Doporučená dávka při
sólo aplikaci je 1,4 l/ha.
Termín aplikace Capala je obdobný
jako termín aplikace morforegulátoru
Medaxu Top (BBCH 30–39, začátek
sloupkování až praporcový list). Firma
BASF proto nabízí cenově zvýhodněné balení, obsahující 60 l Capala + 20 l
Medaxu Top. Efektem balíčku je snížení ceny Capala o 18 %, počítáno při
plné ceně Medaxu Top*. Doporučení
při aplikaci se řídí aktuálním infekčním
tlakem houbových chorob, stavem porostu, odrůdou, intenzitou dusíkatého
hnojení, pozemkem a dalšími faktory.
Obecně lze doporučit Capalo 1,2–1,4
l/ha + Medax Top 0,5–0,7 l/ha. Společná aplikace fungicidu s morforegulátorem znamená snížení dávky morforegulátoru, protože azoly obsažené
ve fungicidech působí částečně morforegulačně.
* Ceníkové ceny Agrofertu 2014
Osiris
Je novinkou minulého roku a hned
v prvním roce byl použit na více než
100 000 ha. Obsahuje dva triazoly epoxiconazole a metconazole. Kombinac těchto účinných látek potlačuje
houbové choroby, které se vyskytují
v druhé polovině vegetace, jako jsou
listové skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy, a snižuje výskyt saprofytických
houbových chorob, jako jsou černě
a alternárie. Velmi významná je inovativní formulace, která zajišťuje výbornou přilnavost postřikové kapaliny,
rychlé působení a výrazný stop-efekt.
Doporučená dávka je 1,75 l/ha. Pokud by byla vyšší pravděpodobnost
tvorby fuzarióz (předplodina kukuřice,
minimalizační zpracování půdy, citlivá
odrůda, deštivé počasí), pak doporučujeme dávku zvýšit na 2 l/ha.
Opera Top
Obsahuje dvě účinné látky – epoxiconazole a pyraclostrobin. Účinnost
epoxiconazolu již byla zmíněna. Pyraclostrostrobin je účinnou látkou ze
skupiny strobilurinů. Obecně je považován za nejefektivnější, nejzelenější
strobilurin. Důvodem je jeho účinnost
na houbové choroby (braničnatky,
rhynchosporiovou a hnědou skvrnitost, rzi) a zvláště bych chtěl upozornit, že působí na listové choroby typu
DTR (délka působení je 4–6 týdnů)
a zároveň má významný vliv na omezení nespecifických skvrnitostí.
Bonusem navíc je ochrana před stresovými faktory, jako je sucho, vysoké
teploty a sluneční svit. Ochrana je
dána snížením aktivity některých fyziologických procesů - transpirace,
tvorby ethylenu apod. Pokud některý
přípravek výrazně zlepšuje celkovou
fyziologii rostliny, BASF pro tento efekt
používá termín AgCelence. Doporučená dávka Opery Top při sólo aplikaci je 1,5 l/ha.
Agrotip 4/2014
9
Obilniny
Fungicidy
Schéma systému 3 ošetření
Osiris 1,5 l/ha
Opera Top 1 l/ha
Capalo 1,2 l/ha
00
07
09
13
21
25
29
30
31
39
49
51
59 61–69 71–92
Systém 3 ošetření
Systém dvojího ošetření je vždy jistější než
systém jednoho ošetření, a to z hlediska
výnosu i kvality produkce. Při intenzivním
pěstování obilnin a při normálním vývoji
počasí by měl být systém dvojího ošetření
standardním opatřením.
České zemědělství se naštěstí vrací k svému původnímu účelu, které bylo vždy spojeno s produkcí potravin a krmiv. Dané
zaměření znamená intenzivní přístup při
produkci obilovin a již v současné době
je asi 10–15 % ploch ošetřeno během vegetace třemi fungicidy (podle agentury
Kleffmann a partner). BASF jako nejvýznamnější partner českých zemědělců při
fungicidním ošetření obilnin nabízí následující model trojího ošetření:
1) Capalo (1,2 l/ha) BBCH 32–49
+ Osiris (1,5 l/ha) BBCH 59–65
Kombinace těchto dvou fungicidů zaručuje dlouhodobou ochranu porostů obilnin
před listovými a klasovými chorobami. Výsledkem jsou maximální výnosy a kvalitní
produkce bez mykotoxinů. Doporučené
dávky Capala i Osirisu jsme snížili oproti
systému jednoho ošetření. Pro úspěšné použití daného systému je nutné, aby období
mezi aplikací prvního a druhého fungicidu
nebylo delší než 25 dní. Předešlé doporučení preferujeme u sladovnických odrůd,
které neobsahují gen odolnosti k padlí Mlo
(Kangoo, Sebastian, Malz) a odrůd pšenice
citlivých k padlí (Federer, Elly atd.)
Capalo (1,2 l/ha) BBCH 30–35
+ Opera Top (1 l/ha) BBCH 37–39
+ Osiris (1,5 l/ha) BBCH 59–65
2) Opera Top (1,5 l/ha) BBCH 32–49
+ Osiris (1,5 l/ha) BBCH 59–65
Závěr
Kombinace těchto dvou fungicidů zaručuje
obdobnou kontrolu houbových chorob jako
předešlá kombinace, kromě padlí. Opera
Top ovšem obsahuje pyraclostrobin, což
je strobilurin s výrazným fyziologickým
působením. Výsledkem je schopnost rostliny překonat stresové období vytvořené
suchem nebo slunečním zářením. Systém
dvojího ošetření s Operou Top doporučujeme pěstitelům, kteří pěstují odrůdy odolné k padlí, ale náchylnější k nespecifickým
skvrnitostem.
Agrotip 4/2014
37
Systém 2 ošetření
V systému dvojího ošetření obilnin doporučujeme letos 2 systémy:
10
32
Uvedené doporučení je aplikace na jistotu, která zajistí fungicidní kontrolu všech
houbových chorob, jež se mohou během
vegetace vyskytnout, od chorob pat stébel
přes listové choroby až po ošetření klasu.
Použití trojího ošetření doporučujeme na ty
nejlepší porosty. I při tomto intenzivním
ošetření, při standardním počasí a ceně
komodit vyšší než 4 000 Kč/ha bude dosažena 100 % rentabilita, jako je v systémech
jednoho a dvojího ošetření.
Společnost BASF nabízí v roce 2014
na českém trhu čtyři fungicidy, které umožňují pěstitelům obilnin řešit všechny houbové choroby při různých systémech intenzity
pěstování a různém tlaku houbových chorob.
Ing. Aleš Raus, Ph.D.
Foto autor
Obilniny
Fungicídy
Fungicídy v obilninách:
Capalo, Swing Top, Osiris
V ostatných rokoch sa v oblasti ochrany obilnín proti hubovým chorobám
významne rozširuje spektrum účinných látok fungicídov a do sortimentu
pribúda aj čoraz viac prípravkov so známymi účinnými látkami. Pre
pestovateľov je náročné orientovať sa v širokej ponuke prípravkov a vybrať
si vhodný produkt, pretože mnohé z nich sú nové alebo sú na trhu len veľmi
krátko a poznatky i skúsenosti s ich využívaním nie sú všeobecne známe.
Aj to je jeden z dôvodov prečo sa firma NPPC
– Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš
v rámci svojej odbornej a poradenskej činnosti každoročne venuje zakladaniu vývojových maloparcelových pokusov. Ich cieľom
je testovanie noviniek v segmente fungicídov, ktoré postupne prichádzajú na trh,
a na ich základe i rozšírenie poznatkov
na úseku ochrany proti chorobám.
Firma BASF uviedla v ostatnom období
v oblasti fungicídov 3 nové produkty - Capalo, Swing Top, Osiris. V tomto príspevku
by sme Vás chceli oboznámiť s výsledkami
ich testovania v pokusoch s pšenicou letnou f. ozimnou (ďalej len pšenica ozimná)
na lokalite Malý Šariš v roku 2013. Pokusná lokalita sa nachádza v okrese Prešov,
nadmorská výška je 301 m n. m., priemerný
ročný úhrn zrážok je 625 mm a priemerná
ročná teplota je 8,2 °C. Oblasť je zaradená
do zemiakarskej výrobnej oblasti.
Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám bola testovaná na 2 odrodách pšenice
ozimnej – Malyska a Madejka. Odolnosť
odrody Malyska proti hubovým chorobám
je nižšia, pričom najcitlivejšia je na prítomnosť múčnatky trávovej a hrdze pšenicovej.
Odroda Madejka je proti väčšine hospo-
dársky významných chorôb stredne odolná. Poľné pokusy boli zakladané blokovou
metódou s náhodným usporiadaním pokusných členov v 4 opakovaniach. Veľkosť pokusných parciel bola 10 m2.
Z pohľadu chorôb boli v roku 2013 vytvorené veľmi dobré podmienky pre šírenie
sa múčnatky trávovej, helmintosporiózy
pšenice a hrdze pšenicovej. V krátkej dobe
po obnovení jarnej vegetácie sa na odrode
Madejka objavila silná infekcia múčnatkou
trávovou. Už pri prvom postreku v štádiu
druhého kolienka (BBCH 32) bol jej výskyt
na 5. liste 10 %. Progres v rozvoji choroby
bol následne brzdený vďaka uplatneniu obranných mechanizmov odrody. Iný priebeh
mal rozvoj múčnatky na odrode Malyska.
V mladšom vývinovom štádiu plodiny bol
výskyt choroby na odrode Malyska zanedbateľný, ale postupne jej šírenie do vyšších listových poschodí nadobudlo expanzívny charakter. Začiatkom mliečnej zrelosti
dosahovalo napadnutie horných dvoch listov kontrolného variantu 61 % (Tab. 2).
Helmintosporióza pšenice (známa skôr
ako DTR - Drechslera tritici-repentis), ktorá významne poškodzovala zdravotný stav
porastov pšenice ozimnej v predchádzajú-
cich dvoch rokoch, sa vďaka teplejšiemu
priebehu počasia v mesiaci máj presadila
aj v roku 2013. Ďalšia z chorôb, podieľajúca sa na komplexe listových škvrnitostí,
septorióza pšenicová, sa vyskytovala minimálne. Symptómy helmintosporiózy boli
zaznamenané na 3. liste zvrchu už začiatkom klasenia (Tab. 1). Následný intenzívny
rozvoj choroby bol podporovaný ďalším
priebehom počasia. Pri hodnotení intenzity
napadnutia horných dvoch listov v poraste
kontrolného variantu začiatkom mliečnej
zrelosti (BBCH 71) bolo zistené nižšie napadnutie odrody Madejka (33 %) v porovnaní s odrodou Malyska (54 %).
Na odrode Malyska bol evidovaný veľmi
skorý nástup ďalšej hospodársky významnej choroby, hrdze pšenicovej. Začiatkom
mliečnej zrelosti bolo napadnutie 2. listu
21 % a zástavového 5 %. Na odrode Madejka neboli v tom čase zistené žiadne symptómy napadnutia. Koncom mliečnej zrelosti
dosiahlo napadnutie zástavového listu odrody Malyska 28 % a pri odrode Madejka
11 %. Hrdza pšenicová bola tým patogénom, ktorý pri odrode Malyska najvýznamnejšie ovplyvnil proces tvorby zrna a viedol
k podstatnému zníženiu HTZ a tým aj úrody
zrna neošetreného variantu (Tab. 2).
Agrotip 4/2014
11
Obilniny
Fungicídy
Tabuľka 1: Výskyt chorôb v porastoch pšenice ozimnej zistený pred 2. aplikáciou
fungicídov (% napadnutia listovej plochy, BBCH 51, 2. 6. 2013)
Listové
poschodie
Neošetrené
Duett Top
Capalo
Madejka
2. list
12
3
0
Odroda
Múčnatka trávová
Madejka
3. list
30
2
0
Malyska
2. list
15
4
0
Malyska
3. list
40
4
0
Madejka
3. list
5
0
0
Malyska
3. list
8
1
0
Helmintosporióza pšenice
Zdesikovaná listová plocha v neošetrenom
variante, odroda Malyska, BBCH 83
Hrdza
pšenicová (%)
Prírastok HTZ
(g)
Úroda zrna
(t.ha -1)
33
11
46,75
-
10,09
-
4
3
0
48,30
1,55
11,07
0,98
Prírastok
úrody (t.ha -1)
DTR
(%)
27
HTZ
(g)
Múčnatka
trávová (%)
Variant
Dávka
(l.ha -1)
Tabuľka 2: Výsledky pokusov v roku 2013, VŠS Malý Šariš
Odroda Madejka
Kontrola
Duett Top // Swing Top
0,6 / 1,2
Capalo // Swing Top
1,2 / 1,2
1
2
0
48,05
1,30
11,19
1,10
Capalo // Osiris
1,2 / 2,0
1
2
0
48,65
1,90
11,41
1,32
1,5
13
16
0
47,50
0,75
10,65
0,56
1
14
15
0
47,15
0,40
10,40
0,31
61
54
28
43,00
-
9,82
-
16
8
0
47,80
4,80
11,16
1,34
Capalo
Tango Super
Odroda Malyska
Kontrola
Duett Top // Swing Top
0,6 / 1,2
Capalo // Swing Top
1,2 / 1,2
7
4
0
47,50
4,50
11,56
1,74
Capalo // Osiris
1,2 / 2,0
2
4
0
47,75
4,75
11,35
1,53
1,5
18
16
0
48,25
5,25
11,20
1,38
1
18
15
0
47,05
4,05
10,63
0,81
Capalo
Tango Super
V systéme dvojitej fungicídnej ochrany bolo
ošetrenie realizované v dvoch dávkach
aplikovaných v štvortýždňovom intervale,
a to v štádiu BBCH 32 a BBCH 51. V prípade jednej aplikácie fungicídu bol postrek
uskutočnený v štádiu BBCH 51. Z hľadiska
účinnosti proti chorobám sa jednoznačne
potvrdilo, že vyšší a spoľahlivejší účinok
pri vysokom infekčnom tlaku chorôb býva
dosiahnutý použitím dvoch aplikácií fungicídov. Najvyššia fungicídna účinnosť proti
všetkým sledovaným chorobám a pozitívne
ovplyvnenie HTZ a úrody zrna bolo dosiahnuté po ošetrení prípravkami Capalo /
Swing Top a Capalo / Osiris. Priemerný prírastok úrody zrna po ošetrení porastov pšenice ozimnej uvedenými prípravkami bol
1,21 t.ha-1 pri odrode Madejka a 1,64 t.ha-1
pri odrode Malyska. V porovnaní s tým, pri
jednom ošetrení, realizovanom na začiat-
12
Agrotip 4/2014
ku klasenia prípravkami Capalo a Tango
Super, bol priemerný prírastok úrody zrna
0,43 t.ha-1 pri odrode Madejka a 1,09 t.ha-1
pri odrode Malyska.
Nárast úrody zrna po aplikácii fungicídu
ovplyvňuje priebeh počasia, infekčný tlak
patogénov, odroda a samozrejme typ fungicídu. Najvyššia úroda zrna v porovnaní
s kontrolným variantom (prírastok 1,32 t.ha1
) bola zaznamenaná pri odrode Madejka
na variante Capalo / Osiris a pri odrode
Malyska (prírastok 1,74 t.ha-1) na variante
Capalo / Swing Top.
Poznámka: termíny hodnotenia chorôb
- múčnatka trávová, DTR - BBCH 71
(24. 6. 2013); hrdza pšenicová - BBCH 77
(3. 7. 2013)
Zdravý porast - variant Capalo / Swing
Top, odroda Malyska, BBCH 83
Záver
Účinnosť fungicídnej ochrany pri ošetrených variantoch pšenice ozimnej bola
výsledkom interaktívneho pôsobenia fungicídu a odrodovej citlivosti k jednotlivým
patogénom. Dosiahnuté výsledky pokusov predurčujú prípravky Capalo, Osiris
a Swing Top pre efektívne riešenie kvalitnej
ochrany porastov obilnín a zvyšovania hektárových úrod.
RNDr. Darina Muchová, Ph.D.
Ing. Mária Lichvárová
NPPC – Výskumno-šľachtiteľská stanica
Malý Šariš
Foto Darina Muchová
Obilniny
Výsledky pokusů
Čím více rzí a braničnatek,
tím větší rozdíly mezi
přípravky i modely ošetření
Tento slogan zní možná odvážně, ale podle mých dlouholetých
zkušeností je pravdivý. Za téměř 20 let v pozici obchodního zástupce
společnosti BASF mi prošlo rukama mnoho účinných látek, přípravků,
ale i variant a výsledků a toto tvrzení plně potvrzují.
Braničnatky jsou plíživé a velice škodlivé
choroby obilnin, které pomalu a jistě likvidují listovou plochu, čímž se významně podílí
na snížení výnosu. Zvláštností této choroby
je dlouhá inkubační doba (až 28 dní) a potom velice destruktivní účinek na listový
aparát. Vlhké počasí a obilnina jako předplodina tuto chorobu silně podporují.
Rzi jsou nenápadné choroby, které se vyznačují malými kupkami, různě zbarvenými
v závislosti na druhu. Narozdíl od braničnatek mají velice krátkou inkubační dobu (do 7
dní) a v případě silné infekce jsou schopny
za několik dní totálně zničit listový aparát.
Jejich výskyt podporuje především suché
počasí a odrůdová citlivost obilnin.
V porostech se samozřejmě vyskytuje podstatně více chorob a podle různých podmínek dochází k jejich výskytu a míře škodlivosti. V tabulce 1 jsou shrnuty nejdůležitější
předpoklady pro výskyt jednotlivých patogenů. Znalost problematiky vývoje a šíření
chorob a přehled o účinnosti jednotlivých
účinných látek obsažených ve fungicidech
jsou cestou k úspěšnému zvládnutí ochrany obilnin, což vede k dosažení očekávaných výnosů a kvality produkce.
V loňském roce jsem na území Moravy prováděl či hodnotil četné fungicidní pokusy
s různými modely ošetření. Se zajímavými
výsledky z této sezóny bych vás rád v tomto příspěvku seznámil. Především však
s výsledky ze ZVU Kroměříž, u nichž jsem
neměl žádný vliv na volbu přípravků nebo
termín aplikace.
Základem je odrůda
I toto je známé rčení a mnozí se dokonce
snažíte o tzv. odrůdovou agrotechniku.
Znalosti požadavků odrůdy na předplodinu, stanoviště, výsevek, výživu, použití
morforegulátorů a její odolnosti k chorobám
ovlivňují výši dosaženého výnosu. Rozdíly jsou obrovské, což dokazují přiložené
výsledky z vlastních odrůdových pokusů
s pšenicí ozimou z roku 2010 nebo 2013.
Je všeobecně známo, jak silný je vliv ročníku na výnos, což demonstrují např. tyto dva
vybrané ročníky. V tab. 2 a 3 jsou uvedeny
m.j. i výsledky pokusů s odrůdou Magister.
Všimněte si přírůstků výnosu po ošetření
fungicidy BASF, které mají excelentní účinnost nejen na braničnatky a rzi.
Agrotip 4/2014
13
Obilniny
Výsledky pokusů
Odrůda Magister z pokusech
ZVU Kroměříž
Tato odrůda byla vyseta pro potřeby ZVU
a různých chemických firem pro prezentaci
jejich fungicidních modelů, a to především při
Polním dnu. Je to kvalitní potravinářská odrůda, která má ale zvýšené požadavky na špičkovou fungicidní ochranu. To proto, že je citlivá nejen na padlí travní a rez pšeničnou, ale
i braničnatky. Kdo jí kvalitní fungicidní ochranu zajistí, toho nezklame, v opačném případě
svými výsledky nepřekvapí.
Odrůda Magister byla vyseta i v pokusech
BASF. Zvolené fungicidní modely se vypořádaly nejen se silnou infekcí padlí travního,
ale především s extrémní infekcí rzí pšeničnou. Jasně se zde ukázalo, jak důležité je
znát nároky odrůd. Systém jednoho ošetření nestačil v závěru vegetace na silnou infekci rzi a to se projevilo na výnose. Naopak
se plně uplatnil systém dvojího fungicidního
ošetření, který má v popisu práce nejen rzi,
ale celý komplex chorob, včetně klasových.
Jak je vidět z grafu 1, modely ošetření Capalo × Osiris nebo Opera Top × Osiris prokázaly své kvality.
Magister prověřil mnohé fungicidy
Jak jsem již zmínil, odrůda Magister byla
v loňském roce vyseta i pro potřeby ZVU
Kroměříž. Dr. Ing. Tvarůžek na této odrůdě
porovnával účinnost jednotlivých fungicidů,
které jsou na trhu, aplikovaných v různých
dávkách. Celý pokus byl postaven na jednom fungicidním ošetření přibližně na začátku metání. Návštěvníci Polního dne ZVU
Kroměříž měli možnost si tyto pokusy prohlédnout. Zajímavější byla ale prohlídka až
19. června 2013, tedy cca 10 dní po Polním dnu, kdy jsem se 14 zákazníky provedl hodnocení jednotlivých variant. Rozdíly
mezi jednotlivými fungicidy byly výrazné
a mnohé varianty připomínaly spíše neošetřenou kontrolu. Prezentované výsledky
jsou tedy průměrem 15 hodnocení účastníků této prohlídky a jejich výsledky se překvapivě dosti shodovaly.
Do pokusu bylo zahrnuto 25 variant, tj. fungicidy v doporučovaných i jiných dávkách
+ neošetřená kontrola. Za BASF mohu
konstatovat, že výběr ani dávky fungicidů
s námi nebyly konzultovány a některé zvolené varianty byly nestandardní. O to zajímavější byl zdravotní stav porostu a výsledky jeho hodnocení (Tab. 4 a 5).
V tab. 5 jsou popsány varianty BASF, ostatní použité varianty uvádím jako „standardy“
(hodnocení 9 - zcela zelený porost bez
napadení, 1 - suchý porost). Je jasné, že
na odrůdě Magister ani sebelepší fungicid
není schopen zcela ochránit listový aparát
po celou dobu vegetace. Pro jeho ochranu
je nutno použít sled přípravků v časovém
odstupu dle stavu porostu a vývojové fáze
obilniny.
Neošetřená kontrola
Capalo 1,2 l × Osiris 1,5 l/ha
Tab. 1: Vliv povětrnostních podmínek na výskyt a šíření chorob
Průměrná denní teplota
Choroba
Rel.
vlhkost
vzduchu
Předpoklad
srážek
4–10 °C
10–15 °C nad 18 °C
nad 80 %
Rez plevová
Puccinia striiformis
příznivá
optimální
optimální
příznivý
Braničnatka pšeničná
Septoria tritici
příznivá
optimální
příznivá
optimální
Stéblolam
Pseudocercosporella herpotrichoides
příznivá
optimální
dlouhodobá vlhkost
Rhynchosporiová skvrnitost ječmene
Rhynchosporium secalis
příznivá
optimální
příznivá
optimální
optimální
Padlí travní
Erysiphe graminis
Hnědá skvrnitost ječmene
Drechslera teres
příznivá
Sluneční
svit
Vítr
Inkubační
doba*
více než
5 hodin
větší než
3 m / sek.
při 15 °C
příznivý
11 dní
20 dní
optimální
13 dní
5 dní
příznivá
optimální
optimální
příznivý
optimální
optimální
5 dní
Helmintosporiová skvrnitost pšenice
DTR
příznivá
optimální
optimální
příznivý
optimální
optimální
5 dní
Braničnatka plevová
Septoria nodorum
příznivá
optimální
příznivá
optimální
Rez pšeničná
Puccinia recondita
příznivá
optimální
optimální
příznivý
* doba mezi infekcí a vizuálním projevem choroby, převzato od ing. Zdeňka Lokaje
14
Agrotip 4/2014
9 dní
příznivý
10 dní
Tab. 3: Výnos pšenice ozimé po ošetření fungicidy,
Rokytnice u Přerova, 2013
Tab. 2: Výnos pšenice ozimé po ošetření fungicidy,
Rokytnice u Přerova, 2010
kontrola
t/ha
ošetřeno
t/ha
výnos
% oproti
kontrole
1. Federer
3,13
8,02
256
2. Akteur
3,23
6,74
209
Odrůda
3. Sogood
4,73
8,93
189
4. Citrus
3,54
6,56
185
5. Jindra
4,69
8,35
6. Mulan
5,54
7. Elly
5,47
kontrola
t/ha
Opera Top
/ Osiris
výnos
% oproti
kontrole
1. Arktis
5,49
8,92
162
Odrůda
2. Federer
5,21
8,43
162
3. Chevalier
5,24
8,32
159
4. Princeps
5,92
9,08
153
5. Potenzial
6,11
9,23
151
178
6. Citrus
6,37
9,49
149
9,44
171
7. Jindra
5,76
8,33
145
8,97
164
8. Elan
6,24
8,99
144
9. Magister
5,16
7,20
140
8. Magister
4,97
8,06
162
9. Kerubino
5,10
8,11
159
10. Sg-s 1207
5,11
8,06
158
11. Chevalier
5,28
8,19
155
12. Hermann
5,50
8,53
155
14. Forhand
6,61
8,77
133
15. Evina
6,45
8,56
133
16. Elly
7,16
9,32
130
17. Gallus
7,09
9,17
129
10. SO 1102
6,41
8,91
139
11. Papageno
7,09
9,63
136
12. Meister
6,24
8,32
133
13. Dromos
6,56
8,75
133
13. Etela
5,45
8,21
151
14. Iridium
6,06
9,10
150
15. Cubus
5,36
8,05
150
18. Cubus
7,04
9,09
129
16. Sultan
5,35
8,01
150
19. Vanessa
6,81
8,77
129
17. Sakura
6,06
8,59
142
20. Sailor
7,35
9,45
129
21. Dagmar
6,73
8,65
129
22. Sultan
6,47
8,28
128
23. JB Asano
6,89
8,79
127
18. Secese
6,14
8,64
141
19. Jb asano
5,62
7,86
140
20. Bardotka
5,10
7,00
137
21. Preciosa
6,45
8,78
136
22. Orlando
6,44
8,58
24. Genius
6,75
8,51
126
25. Altigo
6,92
8,69
126
133
26. Cimrmanova raná
7,29
9,13
125
7,44
9,2
124
23. Pannonikus
5,73
7,55
132
27. Matylda
24. Potenzial
6,36
8,35
131
28. Fabius
6,95
8,56
123
29. Golem
7,59
9,32
123
25. Nikol
5,94
7,80
131
26. Ludwig
5,82
7,50
129
27. Seance - pš. jarní
5,95
7,61
128
32. Caroll
28. Pannonia ns
5,63
7,12
127
33. Turandot
29. Luteus
5,75
7,13
124
34. MV Menüett
35. SO 1121
36. Bohemia
37. Pannonia
38. Brokat
30. Seladon
7,4
9,07
123
31. Tiguan
7,85
9,48
121
7,61
9,17
120
7,52
9,01
120
6,73
8,04
119
6,28
7,36
117
7,63
8,93
117
6,28
7,33
117
30. Seladon
6,88
8,52
124
31. Eurofit
6,36
7,77
122
32. Bagou
7,23
8,60
119
7,73
9,03
117
33. Graindor
7,34
8,70
118
39. SY Passport
7,95
9,24
116
34. Bodyček
6,37
7,44
117
40. MV Bodri
6,76
7,77
115
35. Baletka
7,23
8,26
114
36. Altigo
7,46
8,43
113
37. Nadal
7,97
8,82
111
38. Premio
8,23
9,10
111
Průměr
5,80
8,15
145
41. Athlon
7,57
8,56
113
42. MV Karéj
7,11
7,99
112
43. Tobak
8,2
9,19
112
44. Avenue
7,6
8,45
111
8,16
8,59
105
6,84
8,74
129
45. Patras
Průměr
Agrotip 4/2014
15
Výsledky pokusů
Obilniny
Vlevo neošetřená kontrola,
vpravo Osiris 1,5 l/ha
Vlevo Capalo 1,4 l/ha,
vpravo Hutton 0,8 l/ha
Mezinárodní srovnávací
technologie – ZVU Kroměříž
V loňském roce se započala na pracovišti ZVU Kroměříž nová éra pokusů, která
snese přívlastek mezinárodní. Jednotliví účastníci tohoto klání na maximálně
dvou zvolených odrůdách pšenice ozimé nebo ječmene jarního (popř. oboje)
prezentují svá doporučení s ohledem
nejen na výnos, ale rovněž na ekonomiku zásahu, včetně hodnocení kvalitativních parametrů. Podobné pokusy bývají
k vidění v Německu na DLG Feldtage.
Volba odrůdy, jakož i hnojení a kompletní ošetření morforegulátory a fungicidy
jsou zcela na účastníkovi soutěže. Při
konání Polního dne si hosté mohli prohlédnout zvolené systémy a posoudit,
jak se jim podařilo zdolat všechny nástrahy ročníku. Většina zúčastněných
firem volila vysokou úroveň dusíkatého
hnojení a systému několikanásobného
použití fungicidů. Maximum v pšenici
ozimé bylo 9 fungicidů v 5 aplikacích.
Za BASF jsem zvolil zcela jiný postup
– doporučení, které standardně radíme
praxi, tedy systém kvalitního dvojího
fungicidního ošetření. Ošetření morforegulátory, Cycocel na vyrovnání odnoží
a novinka Medax Top proti polehnutí, trochu mikroprvků a hlavně kvalitní
fungicidní ošetření. Fungicid BAS 702
je podobný Opeře Top, použitý v redukované dávce v kombinaci se známým
Tangem Super - posílení účinnosti
16
Agrotip 4/2014
Tab. 4: Varianty fungicidního ošetření
ozimé pšenice, odrůda Magister,
ZVU Kroměříž, 2013
Č. Varianta
1. Amistar Opti + Artea Plus
Dávka l/ha
1,6 +0,4
Tab. 5: Výsledky hodnocení zdravotního
stavu odrůdy Magister,
ZVU Kroměříž, 19. 6. 2013
Varianta
Dávka l/ha
průměr
Osiris
3,0
5,16
2. Amistar Xtra
0,75
Opera Top
2,0
4,83
3. Archer Top
1,0
Opera Top
1,5
4,43
4. Capalo
1,4
standard
0,75
3,87
5. Capalo
2,0
Capalo
2,0
3,81
6. Credo
1,5
Osiris
1,5
3,63
7. Delaro
1,0
Capalo
1,4
3,16
8. Falcon
0,6
standard
1,5
2,95
9. Falcon
0,8
standard
1,0
2,91
10. Fandango
1,2
standard
1,0
2,77
11. Hutton
0,8
standard
0,8
2,74
12. Impact
1,0
standard
1,6 +0,4
2,63
13. Juwel Top
0,5
standard
1,2
2,55
14. Juwel Top
0,8
standard
1,0
2,55
15. kontrola
16. Limit
standard
0,5
2,25
0,6
standard
0,6
2,15
17. Magnello 1
1,0
standard
0,75
1,96
18. Opera Top
1,5
standard
1,2
1,93
19. Opera Top
2,0
standard
0,8
1,91
20. Osiris
1,5
standard
1,0
1,81
21. Osiris
3,0
standard
0,8
1,67
22. Prosaro
0,75
standard
1,5
1,43
23. Prosaro
1,0
standard
1,0
1,29
24. tebuconazol
1,0
standard
0,6
1,20
25. Zamir
1,2
standard
1,0
1,19
26. Zantara
1,5
kontrola
1,00
Tab. 6: Srovnání technologií pěstování oz. pšenice, PD Kroměříž 2013
Účastníci
BASF
Číslo
technologie
Odrůda
Náklady
celkem
Kč/ha
Výnos
t/ha
12 777
Cena za t
Kč/t
Příjem
Kč
PU
12,12
1 054
46 056
33 279
3 800
1
potravina
krmná
Umístění
podle PU
3
Tobak
Dow
2
Hybery
13 174
11,77
1 119
44 726
31 552
3 800
2
Agrotrial
11
Cubus
10 535
10,97
960
41 686
31 151
3 800
3
Mendelu
10
Patras
11 302
11,10
1 018
42 180
30 878
3 800
4
Bayer
21
Tobak
12 778
11,34
1 127
43 092
30 314
3 800
5
Bohuňovice
8
Tobak
16 436
12,21
1 346
46 398
29 962
3 800
6
Mendelu
9
JB Asano
10 370
10,57
981
40 166
29 796
3 800
7
Moson
20
Potenzial
9 945
10,44
953
39 672
29 727
3 800
8
Moson
19
Bohemia
9 945
10,36
960
39 368
29 423
3 800
9
Zetaspol
17
Matylda
12 019
10,85
1 108
41 230
29 211
3 800
10
Dow
1
Patras
13 174
11,09
1 188
42 142
28 968
3 800
11
Agrotrial
12
Potenzial
10 535
10,36
1 017
39 368
28 833
3 800
12
DuPont
5
Potenzial
10 496
10,05
1 044
38 190
27 694
3 800
13
BASF
4
Vanessa
13 609
10,75
1 266
40 850
27 241
3 800
14
Bayer
22
Bohemia
12 476
10,31
1 210
39 178
26 702
3 800
15
DuPont
6
Magister
11 127
9,53
1 168
36 214
25 087
3 800
16
Zetaspol
18
Federer
10 804
9,41
1 148
35 758
24 954
3 800
17
3 800
Ditana
14
JB Asano
13 040
9,90
1 317
37 620
24 580
Ditana
13
Mulan
12 193
10,53
1 158
35 802
23 609
18
Bohuňovice
7
Mulan
16 838
11,25
1 497
38 250
21 412
Osadkowski
16
Keppler
9 883
11,09
891
42 142
32 259
3 800
2
Osadkowski
15
Zeppelin
9 883
10,96
902
41 648
31 765
3 800
3
3 400
19
3 400
20
Tab. 7: Srovnání technologií pěstování jarního ječmene, PD Kroměříž 2013
Účastníci
Ditana
Číslo
technologie
Odrůda
Náklady
celkem
Kč/ha
Výnos
t/ha
Příjem
Kč
PU
Cena za t
34 968
29 463
4 700
1
sladovnický
krmný
Umístění
podle PU
10
Bojos
5 505
7,44
Mendelu
4
Bojos
6 036
7,27
34 169
28 133
4 700
2
Ditana
11
Sebastian
6 916
7,44
34 263
27 347
4 700
3
Agrotrial
8
Sebastian
3 845
6,21
29 187
25 342
4 700
4
Agrotrial
9
Radegast
3 845
5,74
26 978
23 133
4 700
5
Zetaspol
12
Kangoo
9 656
6,85
32 195
22 539
4 700
6
DuPont
3
Sebastian
7 012
6,27
29 469
22 457
4 700
7
Estonsko
5
Aktiv
7 005
6,16
28 952
21 947
4 700
8
Sumi
16
Prestige
7 443
5,95
27 965
20 522
4 700
9
Agrovita
14
Sebastian
7 044
5,72
26 884
19 840
4 700
10
BASF
2
Marthe
9 276
6,17
28 999
19 723
4 700
11
BASF
1
Laudis
9 276
5,92
27 824
18 548
4 700
12
Zetaspol
13
Sebastian
9 701
5,98
28 106
18 405
4 700
Estonsko
6
Azit
6 216
6,16
22 176
15 960
Agrovita
15
Radegast
7 098
4,9
23 030
15 932
Estonsko
7
Grace
6 216
5,61
20 196
13 980
13
3 600
14
3 600
16
15
4 700
PU = příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku na 1 ha • Cena - výkup NAVOS • Ceny pesticidů a hnojiv - ceník NAVOS
Ceny aplikací - 300 Kč/ha aplikace přípravků na ochranu rostlin a tekutých hnojiv, 250 Kč/ha aplikace pevných hnojiv
Rozbory kvality - laboratoř Agrotestu fyto, s.r.o.
V nákladech nejsou zahrnuty náklady na předseťovou přípravu, sklizeň a posklizňovou úpravu a manipulaci zrna
Agrotip 4/2014
17
Obilniny
Výsledky pokusů
na padlí travní. Na závěr vegetace velice
kvalitní ošetření do klasů a na praporcový list v podobě novinky sezóny 2013
- OSIRIS. Žádná kouzla a výsledky fantastické. Výsledky dosažené na odrůdě
Vanessa nelze srovnat s jiným modelem
ošetření, protože byla v pokuse jediná.
Ale např. u odrůdy TOBAK, která byla
v tomto typu pokusu zastoupena u tří firem, jsme dosáhli nejlepší ekonomiky
ošetření. Rozdíl ve výnosech byl více
než 1 tuna z hektaru a to je určitě důvod
k zamyšlení (tab. 6).
Graf 1: Modely ošetření BASF - Magister, ZVU Kroměříž 2013, výnosy v %
V jarním ječmeni jsem volil stejnou taktiku, jednoduchou a fungující. Na našich
variantách byl problém s rovnoměrností
aplikace NPK před setím, což se projevilo hlavně v nerovnoměrném růstu ječmene. Přestože se nepodařilo zvládnout
morforegulaci takového porostu a obě
varianty polehly, byly dosažené výsledky opět velmi dobré (tab. 7).
90
kontrola
OT+TS
OT+TS/Osiris
110
125
100Ivanovice na Hané
Graf 2: Výsledky
- ječmen jarní, výnosy
v%
Závěr nejen z Kroměříže
Sezóna 2013 nebyla nijak výjimečná,
a přesto důkladně prověřila zvolené
fungicidní modely ošetření, zvláště
u odrůd s nízkou odolností k chorobám.
Nejen v Kroměříži, ale i na jiných stanovištích se potvrdilo, že fungicidy BASF
patří mezi současnou špičku ošetření
obilnin a snesou ta nejpřísnější kritéria
hodnocení z hlediska účinnost i kvality
produkce. Věřím, že se znalostí nároků
odrůd a s vhodným modelem ošetření
fungicidy BASF dosáhnete podobných
výsledků.
Již bez komentáře přikládám výsledky
z dalších pracovišť na Moravě, především ze ZZS Kujavy a z VÚRV Ivanovice
na Hané. Z hodnocení pouze modelů
ošetření přípravky BASF je patrné, jak
velké jsou rozdíly mezi systémem jednoho a dvojího ošetření, volbou a sledem
přípravků. Tyto i další výsledky využíváme pro naše další doporučení s cílem
přispět k vaší maximální spokojenosti
s přípravky BASF.
Ing. Antonín Dostál,
foto autor
190
170
190
152
150
170
190
130
150
170
110
130
150
90
110
130
90
120
125
Agrotip 4/2014
100
152
100
kontrola
OT+TS
kontrola
OT+TS
183
180
183
180
183
OT+TS/Osiris
Cap/Osiris
OT+TS/Osiris
Cap/Osiris
Cap/Osiris
115
120
125
110
115
120
105
110
115
100
105
110
95
100
105
90
95
100
90
95
90
140
136,5 137,3
140
130
136,5 137,3
132,9
126,9
131,5 130,8
125,7
Graf 3: Výsledky
v%
124,4 ZZS Kujavy - pšenice ozimá, výnosy
132,9
123,3
122,3
130
120
140
120
110
130
110
100
120
100
90
110
90
100
90
18
152
180
125,7
125,7
126,9
124,4
123,3 122,3
131,5 130,8
121 120,4
136,5 137,3
121 120,4
123,9
123,9
132,9
131,5 130,8
126,9
124,4
123,3 122,3
123,9
121 120,4
100
100
100
Jaká je nejcennější
práce na zemi?
Každé zrnko
se počítá.
Zemědělství, nejcennější
práce na zemi.
V roce 2050 má být na světě 9 miliard lidí, které bude potřeba
nasytit. Jak ale zajistit pro všechny dostatek zemědělské
půdy? Bude zkrátka potřeba počítat s každým zrnkem a BASF
proto ve spolupráci se zemědělci vyvíjí inovativní přípravky
pro ošetření osiva. Z něj vzešlé rostliny jsou silnější a odolné
chorobám a pomáhá zemědělcům využít maximálně jejich
výnosový potenciál. Je to osivo, které nasytí více lidí ze stejného
množství půdy. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.
www.agro.basf.cz
Obilniny,
travní
porosty
Herbicidy
Arrat - připomínáme
doporučení pro jarní
ječmen a trávy
Ječmen jarní
Přípravek je určen především pro
jarní postemergentní ošetření v dávce 0,15–0,2 kg/ha. Plevele musí
být vzešlé a kulturní plodina by při
aplikaci měla být alespoň ve fázi 3.
listu (BBCH 13). Limitní růstová fáze
ošetřované plodiny je konec odnožování (BBCH 29). Jelikož Arrat nemá
reziduální účinek přes půdu, nepůsobí na plevele vzešlé po aplikaci
a následné plodiny jsou zcela bez
omezení (řepka).
Plevelné spektrum je velmi široké
a zahrnuje většinu běžných plevelů.
Od roku 2011 je v ječmeni jarním
registrovaná možnost použití v tankmixu s Protuganem 50 SC (Arrat +
Protugan Pack) v dávce 0,2 kg/ha
Arrat + 2,0 l/ha Protugan 50 SC
v rozmezí růstových fází obilniny
BBCH 19–29.
Arrat - doporučená aplikace 2014
Vynikající účinnost proti celému
spektru dvouděložných plevelů
včetně svízele, heřmánků,
laskavců a jiných
Travní porosty
Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen provedlo další rozšíření registrace Arratu, a to pro použití
v porostech semenných trav (lipnice
luční, srha laločnatá, kostřava červená, bojínek luční, jílek vytrvalý, jílek
mnohokvětý, kostřava luční, trávy
mezirodové hybridy Festulolium)
proti dvouděložným plevelům v dávce 0,2 kg/ha v termínu od začátku
do konce odnožování.
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
Komplexní řešení dvouděložných
i jednoděložných plevelů
Arrat + Protugan 50 SC
0,2 kg + 2,0 l/ha
Další podrobnosti najdete v registru
přípravků na ochranu rostlin nebo na
www.agro.basf.cz
07
09
13
21
25
29
30
Ing. Jan Truneček
Agrotip 4/2014
21
Technické
okénko
Výsledky pokusů Soufflet Agro
Fungicidní pokusy
na Moravě 2013
Zvládnutí fungicidní ochrany obilnin by mělo být cílem každého pěstitele. Udržení
zdravého porostu je nezbytným předpokladem pro spokojenost na konci sezóny, protože
jen zdravý porost naplno využije výnosové předpoklady odrůdy a další provedené vstupy.
Na trhu se nabízí celá řada fungicidů
a orientace v nich nemusí být vždy zcela
jednoduchá. I to je jedním z důvodů, proč
firma SOUFFLET AGRO a.s. v rámci své poradenské činnosti zakládá maloparcelkové
pokusy, jejichž cílem je nejen vzájemné srovnání na trhu nabízených fungicidů, ale i otestování novinek, které na trh postupně přichází. Mezi hlavní pokusné lokality patří Všestary
u Hradce Králové, Litovice (okr. Praha západ) a na Moravě pak Smržice a Hrubčice.
A právě výsledkům z moravských lokalit se
bude věnovat tento příspěvek.
lurinovými fungicidy dávky morforegulátorů
následně zvyšujeme. Ve Smržicích ztratily
kontrolní varianty bez fungicidního ošetření
zcela listovou plochu kvůli silnému napadení hnědou a později i rhynchosporiovou
skvrnitostí. U variant ošetřených 1× triazolovými fungicidy účinnost kolísala, přičemž
byla viditelně horší, než účinnost strobilurinů či SDHI s triazoly. Vyšší účinnost proti
listovým skvrnitostem byla u variant 2× ošetřených a zejména u strobilurinových a SDHI
fungicidů, čemuž odpovídal i vyšší přepad
zrna a nižší obsah N látek v zrnu.
Ječmen jarní - Smržice
(okr. Prostějov)
Systém jednoho ošetření u odrůdy
PRESTIGE nevede k pozitivnímu výsledku.
Tato na hnědou skvrnitost velmi citlivá odrůda vyžaduje dvojí aplikaci fungicidů. Námi
nejlépe hodnocenou variantou v pokusu
byla kombinace OPERA TOP + TANGO SUPER do první aplikace a poté již jen azolový přípravek OSIRIS na podržení zdravých
horních listových pater. Tato kombinace je
navíc vhodná i pro odrůdy bez genu Mlo
díky přípravku TANGO SUPER obsahujícímu morfolinovou složku.
Při pozdnějším setí, které charakterizovalo
loňský ročník, je rozhodující včasné ošetření herbicidy a velmi citlivé dávkování
morforegulátorů. Fungicidní ochrana musí
být nasazena včas, nejlépe preventivně
na zdravou listovou plochu při dostatečné
pokryvnosti porostu. Moderní fungicidy mají
velmi dobré, systémově působící účinné
látky a jen zdravá listová plocha umožňuje
jejich příjem a transport do nově rostoucích
pletiv. To je základem vysoké účinnosti a plného využití fungicidů. Včasná aplikace fungicidů má lepší výnosový efekt než aplikace až na napadenou listovou plochu, kde již
aplikujeme část fungicidu na „mrtvou tkáň“.
Již napadené rostliny redukují počet odnoží
a naše investice má i menší vliv na výnos
a kvalitu zrna. Z hlediska vyšších výkonů
aplikační techniky jsou oblíbené kombinace fungicidů s morforegulátory. Pokud
jsou však morforegulátory v kombinacích
s triazolovými fungicidy, je nutno je aplikovat v redukovaných dávkách, zvláště při
teplém a slunečném počasí. Naproti tomu
u porostů ošetřených velmi dobrými strobi-
22
Agrotip 4/2014
Pšenice ozimá - Hrubčice
(okr. Prostějov)
Také pokus s ozimou pšenicí poznamenal
pozdní, ale o to rychlejší průběh vegetace.
Použili jsme odrůdu JB ASANO, ale i díky
překvapivě velmi dobrému zdravotnímu
stavu v první polovině vegetace jsme nakonec zvolili pouze systém jednoho ošetření
a termínem aplikace cca ve fázi objevení
se praporcového listu BBCH 37–39. Výskyt
padlí jsme v pokusu hodnotili jako zanedbatelný, více se projevovaly listové skvrnitosti,
zejména braničnatky a později i rzi, jejichž
výskyt byl velmi silný.
Spoléhat se na jedno ošetření bývá zpravidla velmi rizikové a lze ho doporučit pouze
u odrůd s velmi dobrým zdravotním stavem nebo v případě nižšího tlaku chorob,
přičemž nezbytnou podmínkou je správné
načasování aplikace. Systém jednoho fungicidního ošetření je vždy věcí kompromisu.
Zpravidla se zaměřujeme na ochranu horních listů na úkor nižších listových pater, kde
bývá choroba v době aplikace zpravidla už
„rozjetá“. V loňském roce to výrazný kompromis u námi zvolené odrůdy nebyl, protože spodní patra byla až do aplikace fungicidů zdravá. Rozdíl ve výnosu mezi kontrolou
a ošetřenými variantami byl dán zejména
kvalitou zvoleného fungicidu a délkou jeho
působení. Navýšení výnosu se pohybovalo od 17,3 do 24,6 %, což zaručovalo velmi
dobrou ekonomiku ošetření. Z kvalitativních
parametrů ovlivňovaly fungicidy nejvíce
hodnotu objemové hmotnosti a navýšení
výnosu se pohybovalo od 8 do 10 %.
Úplně na závěr si Vás dovolujeme pozvat
a náš jubilejní X. Velký polní den, který
se bude konat ve Všestarech u Hradce
Králové ve středu 18. června 2014 nebo
na Den otevřených dveří na ČSO Litovice,
a to 27. června 2014. Pokud přijdete, budete
mít možnost sami si porovnat účinnost jednotlivých fungicidů přímo v porostech jak
pšenice ozimé, tak i ječmene jarního.
Za technický tým SOUFFLET AGRO a.s.
Ing. Jiří Cejtchaml
Foto autor
Vliv fungicidního ošetření na výnos sladovnického ječmene, odrůda PRESTIGE, Smržice 2013
Kvalitativní parametry
Termín aplikace
T2 BBCH 32
Termín aplikace
T3 BBCH 42
Výnos
%
%
%
%
kontrola
kontrola
100,0
11,7
94,1
1,2
Opera Top 1,0 + Tango 0,5
Osiris 1,5
116,3
11,6
96,5
0,9
přepad nad
2,5 mm
N-látky
pod 2,2 mm
Hutton 0,8
Delaro 0,75
114,9
11,1
96,4
0,7
Amistar Xtra 0,75
Artea Plus 0,5
114,8
11,3
96,1
0,9
Akord 1,6 + Atonic Pro 0,2
Arena 2,0
114,0
11,1
96,8
0,7
Opera Top 1,2
Osiris 1,5
113,7
11,1
96,4
0,8
Hutton 0,8
Zantara 0,9
113,4
11,1
96,1
0,8
Mirador 0,5 + Orius 0,5 + Velocity 0,25
Zamir 1,0 + Velocity 0,25
113,0
11,3
96,5
0,7
Archer Turbo 0,8
Amistar Opti 1,6 + Artea Plus 0,4
112,5
11,7
95,6
0,9
Hutton 0,8
Hutton 0,8
112,3
11,3
96,4
0,8
Bumper 0,5 + Leander 0,4 + Velocity 0,25
Zamir 1,0 + Velocity 0,25
112,2
11,3
96,6
0,7
Archer Turbo 0,8
Amistar Xtra 0,75
111,4
11,6
96
0,9
Capalo 1,2
Osiris 1,5
111,1
11,2
96,8
0,8
Archer Turbo 0,8
Artea Plus 0,5
109,0
11,4
96,4
0,8
Mirador 0,5 + Orius 0,5 + Velocity 0,25
*
110,7
11,3
96,7
0,7
Amistar Xtra 0,75
*
110,3
11,3
96,6
0,7
Tango Super 1,0
*
108,3
11,4
95,7
0,7
Capalo 1,4
*
108,2
11,5
96
0,6
Osiris 2,0
*
106,4
11,2
95,1
0,8
Archer Turbo 1,0
*
104
11,2
95,8
0,7
Bumper 0,5 + Leander 0,4 + Velocity 0,25
*
103,2
11,5
95,3
0,8
Vliv fungicidního ošetření na výnos a kvalitu ozimé pšenice, odrůda JB ASANO, Hrubčice 2013
Číslo
poklesu
Číslo
poklesu
Deformační
energie W
Deformační
energie W
OH
OH
%
sek.
%
10 -4J
%
g/l
%
100
372
100
309
100
682
100
100
370
99
286
93
752
110
100,0
13,8
100
Opera Top 1,5
124,6
13,4
97
%
ml
35,0
100
64
35,1
100
64
Obsah
škrobu
kontrola
%
Zeleny
%
Zeleny
%
lepek
%
lepek
N látky
Výnos
N látky
Termín aplikace
BBCH 37–39
Obsah
škrobu
Kvalitativní parametry
%
%
100
65,7
100
65,5
Delaro 0,75
123,4
13,8
100
36,6
105
61
95
65,6
100
389
105
304
98
748
110
Amistar Xtra 0,75
122,8
13,5
98
35,5
101
64
100
65,6
100
382
103
305
99
745
109
Arena 2,0
122,7
13,4
97
35,1
100
63
98
65,8
100
380
102
312
101
742
109
Mirador 0,5 + Zamir 1,0
+ Velocity 0,25
122,4
13,5
98
35,4
101
65
102
65,8
100
333
90
300
97
741
109
Amistar Opti 1,6
+ Artea 0,4
122,0
13,5
98
35,4
101
64
100
64,7
98
375
101
307
99
724
106
Osiris 2,0
121,1
13,6
99
35,7
102
65
102
66,7
102
391
105
312
101
735
108
Zantara 1,2
121,1
13,8
100
35,5
101
62
97
64,9
99
340
91
315
102
738
108
Capalo 1,4
120,6
13,5
98
35,1
100
62
97
65,5
100
372
100
303
98
721
106
Hutton 0,8
119,1
13,8
100
35,3
101
62
97
65,5
100
398
107
298
97
717
105
Akord 1,6
+ Rondo 0,1
118,8
13,8
100
35,5
101
62
97
65,4
100
389
105
296
96
720
106
Bumper Super 0,5
+ Leander 0,2 + Velocity 0,25
117,3
13,7
100
35,4
101
60
94
65
99
384
103
305
99
735
108
Agrotip 4/2014
23
Kukurica
Herbicídy
Wing P: spoľahlivý a dlhodobý
účinok v preemergentnom
herbicídnom ošetrení kukurice
Pestovaniu kukurice sa u nás venuje stále väčšia pozornosť. Je to jedno
či je to kukurica na zrno, alebo na siláž. Je jedno, či kukuricu pestujeme
pre potravinárske účely, spracovateľský priemysel ako krmovinu, alebo
energetickú plodinu. V každom prípade si kukurica vyžaduje veľkú pozornosť.
Kukurica sa pestuje na celom území Slovenska. V každej oblasti sú podmienky
na pestovanie rozdielne. Odlišujú sa v rozdielnej teplote, vlahových podmienkach,
v rozdielnej pôde a aj v rozdielnom spektre
burín. Veľký vplyv na pestovanie kukurice
má aj výber vhodnej odrody, výživa, ale aj
herbicídna ochrana. Herbicídnu ochranu
kukurice volíme podľa druhu pôdy, vlahových podmienok a samozrejme spektra burín na danom pozemku.
Súčasná technológia pestovania má vysoké nároky na herbicídnu ochranu. Hlavne obdobie od vzchádzania po zapojenie
riadkov je pre kukuricu veľmi citlivé. V tomto
období je konkurencia malých rastlín voči
burinám veľmi slabá. Buriny odoberajú rastlinám kukurice živiny a vodu. Dôležitá je aj
skutočnosť, že buriny cez korene vylučujú
škodlivé látky a tým sa stávajú pre rastliny
kukurice agresívne. Pre herbicídnu ochranu kukurice používame tri spôsoby ošetrenia.
Preemergentné ošetrenie
Kukurica v štádiu 1–3 listov
24
Agrotip 4/2014
Pre tento systém ošetrenia vám ponúkame
herbicíd Wing P v dávke 4 l/ha ako stabilitu v preemergentnom ošetrení. Wing P je
viac ako kvalitnou náhradou za práve končiace acetochlóry. Prípravok Wing P ob-
Kukurica v štádiu 4 listov
Kukurica v štádiu 6 listov
sahuje dve účinné látky: dimethenamid-P
(212,5 g/l) a pendimethalin (250 g/l). Prípravok je kompatibilný a bežne sa môže kombinovať s herbicídmi, kvapalnými hnojivami
a DAM 390. Pokiaľ sa zamýšľate nad tým,
že preemergenty majú problém so suchom,
dá sa to vyriešiť dávkou vody na hektár.
Pri dlhotrvajúcom suchu aplikujte herbicíd
Wing P s dávkou vody minimálne 400 l/ha.
Táto dávka vody zabezpečí dokonalé naviazanie účinných látok na pôdu do hĺbky
2 cm, čo je zóna vzchádzania burín. Účinné
látky sa navzájom dopĺňajú a účinkujú výborne na jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny. Dôležité je aj pôsobenie oboch
účinných látok na rovnaké spektrum burín.
A to je určite jediná možnosť, ako udržať
porast kukurice v čase vzchádzania bez
burín.
nom štádiu rastu. Skorá post aplikácia je
cielená, buriny sú vzídené v štádiu 2–4 pravých listov. Pre toto ošetrenie odporúčame
kombináciu prípravkov Stellar + Spectrum
+ Dash HC v dávke 1,0 l + 1,2 l + 1,0 l/ha.
Odporučenie: po silných zrážkach a vytvorenom prísušku neberte v úvahu vlhkosť
pôdy. Prísušok bráni naviazaniu účinnej
látky na pôdu, a preto aj v tomto prípade
je potrebné dodržať minimálnu dávku vody
400 l/ha.
Dash HC je nové zmáčadlo, penetrant,
ktorý napomáha rýchlemu vstupu účinných
látok do rastlinných pletív.
Skorá postemergentná apilkácia
je druhým významným ošetrením v herbicídnej ochrane kukurice. Toto herbicídne
ošetrenie dokáže riešiť buriny v počiatoč-
Stellar je herbicíd s účinnými látkami
dicamba (160 g/l) a topramezone (50 g/l).
Dicamba je rastový herbicíd s účinkom proti
dvojklíčnolistovým burinám vrátane pichliača. Po 2–3 dňoch účinná látka spôsobuje
stáčanie listov burín a postupné odumieranie. Topramezon je nová systémová účinná
látka prijímaná listami a koreňmi.
Spectrum je herbicíd s účinnou látkou dimethenamid-P (720 g/l). Herbicíd účinkuje
proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.
Skorá postemergentná herbicídna ochrana
kombináciou Stellar + Spectrum + Dash HC
účinkuje aj na problematické buriny, ako sú
ambrózia palinolistá, durman obyčajný, loboda konáristá, pichliač roľný či voškovník
obyčajný. Táto kombinácia je veľmi flexibilná. V prípade slabého vzchádzania burín
môžeme tieto prípravky rozdeliť. Spectrum
použijeme preemergentne v dávke 1,2 l/ha
a následne v štádiu 6 listov kukurice (buriny v štádiu 2–4 pravých listov) použijeme
prípravok Stellar + Dash HC v dávke 1,0
+ 1,0 l/ha.
Postemergentné herbicídne
ošetrenie
Poslednou možnosťou ošetrenia kukurice
je postemergentné herbicídne ošetrenie.
Toto ošetrenie by nemalo byť štandardné.
Kedže ho robíme až v štádiu 6 listov kukurice, buriny už čiastočne obmedzuju kukuricu v raste. Postemergentná aplikácia sa
robí hlavne v období, keď vplyvom klimatických podmienok nie je možné preemergentné a skoré postemergentné ošetrenie.
Pre toto ošetrenie odporúčame kombináciu prípravkov Kelvin + Callam v dávke 1 l
+ 0,4 kg/ha. Kombinácia účinkuje na jednoročné trávy a zvýšením dávky herbicídu
Kelvin na 1,5 l/ha dokonale vyrieší aj pýr.
Herbicíd Callam účinkuje proti dôležitým
dvojkličnolistovým burinám vrátane pichliača.
Ing. Ľubomír Eged
Foto autor
Agrotip 4/2014
25
Kukuřice
Herbicidy
Odplevelení kukuřice
po vzejití:
Stellar + Outlook Pack
Kelvin + Arrat Pack
Přestože téměř polovina ploch kukuřice je v České republice stále
ošetřována před vzejitím, roste v poslední době obliba ošetření v tzv. časně
postemergentním termínu. Má to svou logiku. Tento termín eliminuje některé
slabiny jak preemergentních, tak postemergentních ošetření. Především je
spolehlivější za suchého počasí, kdy ošetření před vzejitím často selhává.
Zároveň ale dochází k vyřazení konkurence plevelů ve velmi rané fázi vývoje, kdy
jsou jednak velmi snadno hubeny, a zároveň ještě nestačily nepříznivě ovlivnit výnos
kukuřice. Většinou se používají kombinace
účinných látek působících přes list, které
vyřadí už vzešlé plevele, a účinných látek
s půdním reziduálním účinkem, které zabrání vzcházení dalších plevelů. Rovněž
selektivita používaných účinných látek je
poměrně dobrá.
Balíček Stellar Outlook Pack
Příkladem takové kombinace je balíček
Stellar + Outlook Pack firmy BASF. Obsahuje jednak přípravek Stellar s převážně
listovým účinkem na trávovité i širokolisté
plevele a dále herbicid Outlook, který se
vyznačuje dlouhodobým půdním účinkem
především proti jednoděložným a některým
dvouděložným plevelům.
Přípravek Stellar obsahuje originální účinnou látku topramezone z vývoje firmy
BASF. Topramezone si poradí s ježatkou
kuří nohou až do fáze 5 listů a velmi dobře
kontroluje i další trávovité plevele v kukuři-
26
Agrotip 4/2014
ci – béry, rosičky, čiroky a prosa. Účinek
na dvouděložné plevele zajišťuje osvědčená dicamba, takže můžete počítat s velmi
dobrou účinností i na pcháč oset, pohanku opletku, svlačec rolní, merlíky, lebedy,
brukvovité plevele, laskavce, rdesna, a další druhy zaplevelující kukuřici. Samotný Stellar neúčinkuje na violky a kakosty, heřmánkovité plevele kontroluje do fáze 2 pravých
listů. Tento nedostatek ale odstraňuje druhý
přípravek v balíčku – Outlook. Ten naopak
heřmánkovité plevele a kakosty umí dobře
a především chrání porost kukuřice před
vzejitím dalších vln plevelů.
Balíček Stellar Outlook Pack doporučujeme
použít po vzejití kukuřice v době, kdy jsou
plevele ve fázi děložních listů nebo prvního
páru pravých listů. To bývá většinou ve fázi
2–3 listů kukuřice. Stellar hubí vzešlé plevele, Outlook brání vzcházení dalších vln.
Jednorázové ošetření oběma přípravky najednou v tomto termínu bude asi nejběžnější. Hodí se zejména tam, kde suché počasí,
horší příprava nebo těžké půdy nedávají
předpoklad dobrého účinku preemergentních přípravků.
Druhou možností je balíček rozdělit a použít nejdříve preemergentně Outlook v dávce 1 l/ha a následně po vzejití kukuřice
Stellarem dořešíme plevele, které případně
vzejdou. Tento způsob je vhodný v případě
dostatku srážek po zasetí kukuřice, kdy je
předpoklad dobrého půdního účinku Outlooku. Je vhodný i na pozemcích, kde očekáváme vyšší výskyt vytrvalých dvouděložných plevelů, jako je např. pcháč oset. Tyto
plevele jsou totiž hubeny až po vzejití účinkem Stellaru přes listovou plochu. Díky působení Outlooku můžeme se Stellarem počkat, až budou vytrvalé plevele kompletně
vzešlé. Jistou nevýhodou tohoto postupu je
nutnost dvojího vstupu do porostu a tedy
o něco vyšší náklady. Jedná se však o velmi spolehlivý způsob ošetření, který eliminuje většinu významných plevelů i za nepříznivých podmínek. V podstatě se dá říci, že
v balíčku Outlook Stellar máte najednou jak
herbicid pro základní preemergentní ošetření, tak přípravek pro následnou opravu.
Stellar můžete v kukuřici použít až do fáze 6
listů. Součástí balení je smáčedlo Dash HC,
které použijte vždy s přípravkem Stellar.
Dávkování je velmi jednoduché: Outlook 1 l
+ Stellar 1 l + Dash HC 1 l/ha.
Stellar bude v letošním roce na trhu i samostatně v balení 10 l Stellar + 10 l Dash HC.
Může být použít jako levné opravné ošetření po selhání preemergentního zásahu,
jako partner k jiným přípravkům s půdním
účinkem, případně i jako samostatné ošetření na pozemcích s nízkým výskytem heřmánkovitých plevelů a kakostů.
Současně se změnou formulace jsme pro
Kelvin 4 SC vybrali nového partnera – přípravek Arrat, který doplňuje spektrum
účinku na dvouděložné plevele. Arrat je už
několik let znám jako spolehlivé a selektivní řešení dvouděložných plevelů v kukuřici
například při opravách preemergentních
ošetření. Kelvin 4 SC a Arrat společně kontrolují většinu významných plevelů v kukuřici
včetně pcháče osetu a některých odolných
plevelů, jako je pohanka opletka nebo svlačec rolní.
Balíček Kelvin + Arrat Pack
Ke změně došlo v loňském roce u BASF
v segmentu postemergentního ošetření
kukuřice. Přípravek Kelvin 75 WG (účinná
látka nicosulfuron) byl nahrazen formulací
Kelvin 4 SC (40 g/l nicosulfuronu). Přípravků na bázi nicosulfuronu je dnes na trhu
celá řada, takže není třeba jej dlouze představovat. Kelvin 4 SC hubí jednoleté trávovité a některé dvouděložné plevele. Dávka
1 l/ha Kelvinu 4 SC účinkuje na ježatku kuří
nohu, na pýr je v této dávce účinek nedostatečný. Nová SC formulace už nevyžaduje přidání smáčedla.
Oproti předchozímu balíčku Kelvin + Cambio Pack se balíček Kelvin + Arrat Pack
vyznačuje širším spektrem účinku (silnější účinek na violky, rozrazily, hluchavky),
jednodušším použitím (odpadá smáčedlo)
a také nižší cenou ošetření na hektar. Ta
činila v loňském roce pouze 1 133 Kč/ha
(ceník Agrofert 2014) a kombinace Kelvin
+ Arrat patřila k vůbec nejlevnějším postemergentním ošetřením na trhu. Doporučený
termín ošetření zůstává stejný. Ošetřuje se
po vzejití plevelů nejpozději do fáze 6 listů
kukuřice. Kelvin 4 SC si v dávce 1 l/ha poradí i s ježatkou ve fázi odnožování, Arrat hubí
dvouděložné plevele nejlépe ve fázi 2–4
pravých listů. Je třeba mít ale na paměti, že
oba přípravky mají jen minimální reziduální
účinek a v případě deštivého počasí může
docházet ke vzcházení dalších vln plevelů.
Balíček obsahuje 15 l Kelvinu 4 SC a 2,4 kg
Arratu. Při dávkování 1 l Kelvinu 4 SC +
0,15 kg Arratu na hektar ošetříte s jedním
Kelvin + Arrat Packem celkem 15 ha. V případě potřeby je možno balíček rozdělit
a použít jen přípravek, který aktuálně potřebujete. O to více pak vynikne příznivá cena
obou přípravků v balíčku.
S přáním vysokých výnosů
Ing. Libor Svatoň
Agrotip 4/2014
27
Speciálky
Aktuálně
Vinohradnická
konference BASF
Už se stalo tradicí, že společnost BASF pořádá v zimních
měsících sérii konferencí pro agronomy, na kterých vás
seznamujeme s novinkami roku a dalšími aktivitami společnosti.
V letošním roce jsme uspořádali takovou výjimečnou akci i pro
pěstitele speciálních kultur, konkrétně pro vinohradníky.
Rozhodli jsme se tak z jednoduchého, ale
velmi důležitého důvodu. Od letošní sezóny uvádíme na trh hned několik přípravků
k ochraně vinic a nabízíme tak kompletní
portfolio. Novou účinnou látku boscalid
(pěstilelé řepky a slunečnice ji už znají) nabízíme hned ve dvou produktech. V kombinaci s kresoxim-methylem je to přípravek
COLLIS proti padlí révovému a samostatně CANTUS proti plísni šedé. Nabídka je
kompletní s produktem proti plísni révové
FORUM STAR, který je složen z účinných
28
Agrotip 4/2014
látek dimethomorph a folpet. Je tak rozšířen
účinek na botrytidu a další houbové choroby révy.
Konference se konala 6. února v krásných
prostorách nového hotelu Galant v Mikulově a nás velmi potěšilo, že se jí zúčastnila
více než stovka nejvýznamnějších pěstitelů
révy z Moravy i Čech. O několikaleté zkušenosti s novými přípravky v Maďarsku
a na Slovensku se přijel podělit náš dlouholetý spolupracovník ing. František Polák
a jeho kolega ing. Štefan Simonka. Živá
diskuze prokázala váš zájem o tyto novinky a my věříme, že jejich uvedení přispěje
k vaší spokojenosti v moderní ochraně révy.
Více informací najdete na našich stránkách
www.agro.basf.cz a souhrnné brožuře, kterou jsme letos pro vás vydali.
Přejeme úspěšnou sezonu!
Ing. Drahomíra Musilová
Foto Václav Nedvěd
BASF vyhlašuje pro konečné odběratele
fungicidů do vinic pokračování soutěže
„Poznávejme světová vína s BASF“.
Přesná pravidla a přihlašovací kupon
najdete na našich webových stránkách
www.agro.basf.cz v sekci „Akce s BASF”.
Agrotip 4/2014
29
Reportáž
Agro Posázaví, a.s.
Moderní hospodaření
v Posázaví
Sjíždíme do malebného údolí řeky Sázavy nedaleko
Havlíčkova Brodu a v slunečném odpoledni letošního
brzkého jara se nám otevírá pohled na obec
Okrouhlice, kde nedaleko břehu řeky a centra obce leží
areál a sídlo zdejšího zemědělského podniku s názvem
Agro Posázaví, a.s. V podniku nás vítá vedoucí úseku
rostlinné výroby Ing. Jaroslav Domkář.
Vpravo vedoucí rostlinné výroby Jaroslav Domkář, vlevo obchodní
zástupce společnosti BASF Ondřej Klap
Agro Posázaví hospodaří po obou březích
Sázavy od roku 1996, kdy vzniklo transformací dřívějšího zemědělského družstva.
Areál hospodaření se rozprostírá podél řeky
od Havlíčkova Brodu po Světlou nad Sázavou. Krajinný útvar uzavřeného říčního údolí,
nacházejícího se zhruba ve 400 m n. m., sice
přináší některé problémy se svažitostí pozemků, na druhou stranu zase vytváří u řeky
o něco teplejší mikroklima než na okolních
kopcích Vysočiny, což je pro rostlinnou výrobu přínosem. Celkově podnik hospodaří
na 1 800 ha zemědělské půdy, z čehož je
1 500 ha orné. V roce 2013 zde vyprodukovali tržby ve výši 125 mil. Kč. Zaměstnávají 60
pracovníků, což jsou ve výsledku úctyhodné
dva miliony tržeb na jednoho zaměstnance.
Specializace na mléko a energii
Podnik je založen na smíšeném hospodářství, jak je dosud na Českomoravské vysočině obvyklé. Velkou váhu tady má živočišná výroba, zde konkrétně produkce mléka,
a do tohoto odvětví s nadsázkou počítají
i zdejší bioplynovou stanici z roku 2011. Kvalitní mléko produkuje 680 krav holštýnského plemene a pochlubit se mohou dojivostí
10 700 l mléka za laktaci. Za výsledek vděčí
specializaci skutečně jen na mléko a koncentraci dobytka, zatím kromě mladého
dobytka, do jednoho centrálního živočišné-
30
Agrotip 4/2014
ho areálu na Vadíně, kde jsou pohromadě
kravíny i bioplynka. Nezabývají se výkrmem
býků ani prasat, ani chovem jiných druhů
zvířat, vysokobřezí jalovice a mladí býčci se
prodávají. Celkem bývá na farmě 1 000 kusů
dobytka. Aby měli plně pod kontrolou celou
krmnou dávku, pořídili si Okrouhličtí i vlastní
míchárnu krmných směsí. Tato míchárna by
se měla v letošním roce modernizovat.
Vybudování bioplynové stanice jako součásti
živočišného areálu v roce 2011 bylo reakcí
na setrvalý pokles výkupních cen mléka v té
době a zároveň na dotační podmínky pro budování těchto zařízení. Proto dnes Ing. Domkář příliš nechápe určité očerňování těch,
kdo se do budování obnovitelných zdrojů
energie pustili: „Bylo to jen přizpůsobení zemědělského hospodaření tehdejším tržním
podmínkám a příležitostem. Samozřejmě, že
jinak by čisté zemědělství mělo u nás přednost“. Bioplynová stanice byla budována pro
výkon 800 kW, ale na konci roku 2012 byl instalovaný výkon ještě navýšen na 1 050 kW.
„Krmná dávka“ pro zdejší bioplynku, narozdíl
od intenzivních oblastí, není založena na kukuřici, ale 2/3 tvoří hnůj, asi 20 % travní senáž
a jen 13 % kukuřice. Dochází tak k lepšímu
dalšímu využití zdrojů z živočišné výroby,
a ostatně, ve zdejší zranitelné oblasti nelze
ani tolik kukuřice pěstovat. Přednost musí mít
její produkce pro krávy. Zároveň však vzniká určitá konkurence při potřebě hnoje pro
organické hnojení. Proto je digestát jako využitelný odpad po fermentaci plně skladován
v zásobnících s kapacitou 13 000 tun a posléze se s výhodou aplikuje jako hnojivo pod
kukuřici, na slámu před zaoráním, pro meziplodiny nebo trvalé travní porosty. Přidává
se do něj nový přípravek Piadin pro inhibici
a postupné uvolňování dusíku. Skoro polovinu digestátu si v podniku aplikují vlastními
silami hadicovým aplikátorem. Tady je však
nevýhodou potřeba okamžitého zapravení.
Proto většinu digestátu aplikuje služba radličkovým aplikátorem.
Kolem Sázavy se stále oře
Ale pojďme k rostlinné výrobě, která bude
především zajímat naše čtenáře. Ta je založena na pěstování obilnin, kukuřice, řepky
a jak jinak zde, než brambor. Výnosy pšenice
stabilně přesahují 7 t/ha, řepka je těsně pod
hranicí 4 t/ha a cílem je tuto metu v brzké
době konečně přeskočit. Má k tomu pomoci
i stoprocentní ošetření ploch řepky Butisanem Star nebo Butisanem Max, které se zde
uplatňuje. Na podzim i na jaře je celá plocha
ošetřována Caryxem, zhruba polovina pak
Pictorem proti hlízence. Z dalších přípravků
BASF se v Agro Posázaví uplatňuje herbicid
Maraton asi na třetině plochy ozimé pšeni-
Přehled pěstovaných plodin a výnosy hlavních plodin v roce 2013
Plodina
Plocha
Výnos
Pšenice ozimá
250 ha
7,2 t/ha
Žito
130 ha
7,2 t/ha (asi polovina pěstována na GPS)
Ječmen ozimý
120 ha
4,1 t/ha (špatně přezimoval)
Ječmen jarní
70 ha
5,3 t/ha (jako obsev brambor a kukuřice)
Řepka
200 ha
Kukuřice
300 ha
Brambory
120 ha
Hrách s podsevem JTVT
150 ha
Jetelotráva, vojtěškotráva
150 ha
Trvalé travní porosty
300 ha
3,8 t/ha
Vlevo: Tento jarní snímek vznikl 12. března 2014.
I na Vysočině už jelo setí naplno.
Nahoře: Pohled na areál Agro Posázaví, a.s.
v Okrouhlici od řeky Sázavy
Vpravo: V podniku má silnou pozici živočišná
produkce v podobě chovu mléčného skotu
Zcela vpravo: Pohled na bioplynovou stanici
1 050 kW v živočišném areálu Vadín
ce a téměř celá výměra pšenice je ošetřena
fungicidy Capalo a Osiris. Oblíbený je také
strobilurinový fungicid Opera Top a insekticid Vaztak Active proti přenašečům viróz.
Letos si také nenechají ujít vyzkoušení novinky, kterou je herbicid do kukuřice Akris.
Technologie zpracování půdy je plně orebná. Hlavní práce zajišťuje 16 traktorů John
Deere, přičemž techniku se zde snaží přiměřeně obnovovat. Setí provádí téměř nový secí
stroj Kuhn ML 2800, sklizeň zrnin pak kombajn Claas Lexion 580. Zajímavostí je, že takto velký podnik nevlastní řezačku a sklizeň
kukuřice si zajišťuje službou, zrovna tak i její
výsev a také lisování slámy dělají službaři.
Podle Ing. Domkáře už mají s podniky služeb
vybudované spolehlivé vztahy a pořizovat
takto nákladné a specifické stroje v podstatě
jen na „pár“ hektarů, by se nevyplatilo. Mají
zde však vlastní posklizňovou linku se suškou a čističkou a mohou uskladnit až 4 000
tun zrnin, což je samozřejmě základem pro
úspěšný následný prodej.
Sbírka odrůd brambor přímo
v provozu
Specifikem
bramborářské
produkce
v Okroulici je především počet pěstovaných
odrůd, který překvapí. Bývá jich totiž až
dvacet. Více než polovina výměry brambor,
konkrétně 80 ha, je pěstována jako sadba
pro různé množitele. S firmou Norika zde
také pořádají bramborářský den. Brambory
jsou pěstovány technologií s odkameněním,
kterou zde začali využívat záhy poté, co se
u nás staly dostupnými příslušné stroje. Využívají se zde dvouřádkové sazeče i sklízeče.
Další zajímavostí je, že dvouřádkový sazeč
s šetrným pásovým nabíráním hlíz si zde vyrobili sami za pomocí pracovníků dílen. Tento sazeč dodnes funguje v provozu. Veškerá
sadba je mořena a bramborům je poskytnuta velká péče, což se také projevuje na výnosech, které jsou kolem 30 tun z hektaru.
Brambory jsou tříděny ve vlastní bramborárně a uskladnit zde mohou až 3 500 tun
jejich úrody. V posledním roce je rentabilita
výroby brambor dobrá a důležité je, že jsou
navázány stabilní vztahy s dobrými odběrateli. Okrouhlické brambory se vyváží i do zahraničí, ale najít je můžete prostřednictvím
zpracovatelských firem i v našich supermarketech. „Nicméně přesto supermarkety
za minimálně stejné ceny dokážou dovážet
brambory třeba z Francie a je potom s podivem, jak může být dosaženo příslušné rentability pěstování,“ posteskl si přesto Ing. Domkář. O poklesu ploch jejich pěstování svědčí
i údaj, že jejich zdejší výměra byla ještě
v roce 1990 na úrovni více než 300 ha.
Podnik má též vlastní kuchyň, kde se denně vaří na 200 obědů nejen pro vlastní, ale
i cizí strávníky. Tato služba je jednou z cest,
jak udržet kvalitní zaměstnance v podniku
a přispět též touto službou obyvatelům obce,
kde zemědělský podnik sídlí. Do budoucna
v Okrouhlici plánují zejména udržet dosavadní výsledky a dát stabilní výhled zemědělskému podnikání. Tady je jednou z hlavních otázka vlastnictví zemědělské půdy. Ta,
na níž se nyní hospodaří, je z většiny v pronájmu, přičemž růst pachtů je zřejmě do budoucna jistotou. Proto se Agro Posázaví snaží ročně investovat cca jeden až dva miliony
korun do jejího nákupu. Jedině na vlastním
se totiž dá hospodařit s jistotou. „Teď ještě,
aby se v hospodářské politice neopakovala
překvapení, jaká jsme před lety například
zažili s prudkým poklesem cen mléka, a budeme spokojeni“, doufá ve stabilní zemědělské hospodaření na Vysočině náš průvodce
Ing. Domkář.
Ing. Václav Jirka
spolupracovník redakce
foto autor
Agrotip 4/2014
31
Opera Top
®
Harmonie výnosu a kvality
Ověřený fungicid s excelentní
a dlouhodobou účinností
Specialista na listové choroby
Chrání rostliny před stresovými faktory
www.agro.basf.cz
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
Cestujte s Capalom po svete
Prípravok Capalo sa prvý krát objavil na Slovenskom trhu v sezóne 2011, kedy sa vypredal
prakticky do 3 týždňov, už vtedy sa dalo tušiť,
že tento prípravok sa na Slovenskom fungicídnom trhu dobre udomácni a stane sa jedným
zo základných fungicídnych ošetrení. Ukázalo
sa to aj v minuloročnej sezóne, kedy aj napriek
nie veľmi vhodným podmienkam na rozvoj hubových chorôb, mal jeho predaj a použitie rádovo stúpajúcu tendenciu. Je to najmä vďaka
jeho výbornému účinku na celé spektrum hubových chorôb vo všetkých obilninách a flexibilite aplikovania. Prípravok Capalo je totiž
registrovaný do všetkých obilnín na všetky dôležité hospodársky významné choroby v dávke
1 až 1,5 l/ha.
Súťaž „S Capalom do sveta“ je veľmi obľúbenou zákazníckou súťažou preto aj v tomto roku
bude pokračovať. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo
(4 × 5 L) bude korešpondenčný lístok, stačí ho
len vyplniť, vhodiť do schránky a mať kúsok
šťastia pri losovaní cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky na pošte jednoducho len vyplníte
lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým
vyššia je pravdepodobnosť, že to budete práve
Vy, kto bude vylosovaný a získa cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy
v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete
využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov
v podniku. Oproti minulému roku sa zmenili jednotlivé nominálne hodnoty, ktoré môžete vyhrať
a pridala sa jedna zaujímavá možnosť ako môžete získať ešte vyššiu výhru. Pokiaľ si prípravok
Capalo kúpite v balíku s fungicídom Swing
Top (novinka 2012) a budete vylosovaní,
bude vaša výhra automaticky vyššia o 300 €!
Losovanie bude opäť prebiehať v dvoch kolách.
Prvé losovanie prebehne 4. 6. 2014 na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo 15
účastníkov užšieho losovania, ktorí budú pozvaní 31. 7. 2014 na vyhodnotenie, kde prebehne
ďalšie losovanie o jednotlivé výhry v tejto súťaži.
Každý, kto bude pozvaný na toto druhé losovanie, už má výhru istú a rovnakú šancu na to, aby
získal prvú cenu. Tou sú poukazy na dovolenku
v celkovej hodnote 2 000 € respektíve 2 300 €,
pokiaľ Capalo bolo kúpené v balíku s prípravkom Swing Top.
 Obsah přílohy 
 S Capalom do sveta. . . . . . . . . . . 1
 Akcie Osiris. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
pri kúpe balíka
3 x 500 € 2 x 600 € 700 € 800 €
900 €
1000 € 1100 € 1200 €
1300 €
1400 € 1500 € 2000 €
3 x 1500 € bonus
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov, ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách.
Pre nich je pripravená možnosť bonusových
výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má
hodnotu 1 500 € a sú pre zákazníkov, ktorí
v tohtoročnej sezóne nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia s očakávaním sledovať
losovanie či im šťastena bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však
nevylučuje možnosť, že môžu byť vylosovaní
a súťažiť o hlavnú cenu.
Capalo
+ Swing Top
(60 l + 60 l)
– automatický bonus
+ 300 €
Prípravok Capalo si môžete kúpiť
ako sólo prípravok alebo v balíkoch
ktoré sú:
Capalo + Arrat
(60 l + 8 kg)
S Capalom do sveta
univerzálny a spoľahlivý
herbicíd do obilnín
Capalo + Swing Top
(60 l + 60 l)
kompletné pravidlá súťaže na www.agro.basf.sk
vynikajúci prípravok na riešenie
klasových chorôb v pšenici
Zlosovanie sa uskutoční na celoslovenskom
poľnom dni.
Súťaž „S Capalom do sveta“ je len čerešnička
na torte, veď hlavnou výhrou je predsa prípravok samotný. Spoľahlivo vám pomôže vyriešiť
fungicídnu ochranu všetkých obilnín a prinesie
zisk vo forme zvýšenej úrody väčších obilnín.
Ale predsa - vyhrať ešte niečo naviac veru nie je
na zahodenie. Už teraz sa tešíme na stretnutie
so všetkými budúcimi výhercami v príjemnom
prostredí hotela Partizán v Nízkych Tatrách
Ing. Andrej Kohaut
Marketingový manažér SK
Kompletné pravidlá súťaže
na www.agro.basf.sk
Zlosovanie sa uskutoční
na celoslovenskom poľnom
dni
Agrotip 4/2014
|I
®
Stellar + Spectrum
bude pole také čisté, že
n
lík
a2
5 ha obsa
hu
je
Ba
v ňom zbadáte aj diviaka!
Stellar +
®
Spectrum
Pack
25 l Stellar
+ 30 l Spectrum
+ 5 l Brejk Tru
dá
Aby vám diviaky neukrajovali
z úrody, ku každému balíku
dostanete
repelent
ANTI-FER
vk
a/
ha
0,
2
Po aplikácii prípravku
:
1,0 + 1,2 +
Stellar
Pack
• Širokospektrálny účinok proti jedno i dvojklíčnolistovým burinám.
• Kombinácia troch účinných látok a zmáčadla – excelentný listový
a pôdny účinok.
• Kontaktný aj reziduálny účinok proti burinám.
• Nová účinná látka – zníženie rizika vzniku rezistencie.
• Flexibilita aplikovania – možnosť delenej i spoločnej aplikáce
v rôznych rastových fázach kukurice.
Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566 • www.agro.basf.sk
Osiris vysiela zástupcov faraóna
Tutanchamóna II a Kleopatru
do terénu na kontrolu
Ako bolo oznámené na konferenciách BASF,
Osiris bude chcieť vedieť ako sa vodilo jeho
menovcovi v ochrane porastov a podpore
ich úrody. Preto v druhej polovici júna vyšle naprieč Slovenskom svojich vyslancov,
ktorí šírili meno Osirisu, aby vysledovali či
priniesol praxi sľúbené výhody. Zároveň im
zo svojej pokladnice uvoľnil zlaté zrno, aby
mohli odmeniť tých zákazníkov, ktorí aplikovali Osiris na svoje porasty obilnín. Jediné
čo treba spraviť je prihlásiť sa do súťaže
Osiris (prihlasovací formulár je na tejto strane) a Osiris vyšle svojich vyslancov na miesto určenia aby vydali zlatý poklad. Každý,
kto sa prihlási do súťaže, tak okrem profesionálnych lakov na drevo od BASF, môže
očakávať pripadnů návštevu vyslancov
Osirisa v druhej polovici júna a môže získať
zrno z pšenice z rýdzeho zlata!

Súťažný kupón pre konečných užívateľov prípravku Osiris
Osiris: získajte kvalitný
profesionálny lak na drevo
od BASF a zlatý poklad
Firma BASF Slovensko spol s r.o., so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, IČO
31345603 vyhlasuje súťaž pre konečných užívateľov fungicídu Osiris. Podmienkou
účasti v súťaži je zakúpenie fungicídu Osiris v období od 1. 2. do 30. 6. 2014 (ďalej
len „súťažné obdobie“), vyplnenie súťažného lístku a jeho zaslenie spolu s fotokópiami
faktúr alebo dodacích listov dokladajúcimi nákup prípravku Osiris na adresu BASF
Slovensko spol. s r.o.
Ako získať profesionálny lak od BASF?
Stačí zakúpiť novinku 2014 fungicíd Osiris sólo alebo v balíku
s Vaztakom Active a za každých 20 litrov fungicídu získate
jednu 750 ml krabicu vynikajúceho laku na drevo Decotop HQL.
Vyplňte údaje na zadnej strane prihlášky,
vystrihnite ju a odošlite spolu s fotokópiou faktúry
alebo dodacieho listu dokladujúcou nákup na adresu:
BASF Slovensko spol. s r.o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Laky na drevo budú doručené na uvedenú adresu
poštou alebo obchodným zástupcom.
Agrotip 4/2009
| III
Pravidlá: Osiris vysiela zástupcov faraóna
Tutanchamóna II a Kleopatru do terénu na kontrolu
Keďže vyslanci Tutanchamón aj Kleopatra majú na svoj výjazd len obmedzený čas, bude musieť mať súťaž určité
pravidlá a to:
Súťaže sa môžu zúčastniť len zákazníci,
ktorí pošlú súťažný kupón Osiris: získajte profesionálny lak na drevo od BASF
a zlatý poklad do 15.6.2014 na adresu
BASF spolu s dokladom o nákupe prípravku Osiris (faktúra alebo dodací list).
Poslané návratky budú rozdelené
do 3 skupín (viď mapka slovenska)
podľa okresov. Z každej skupiny bude 5
výhercov zlatého zrna a to nasledovne:
2 zákazníci s najvyšším odberom
Osirisu + 3 zákazníci vylosovaní
z danej skupiny.
Stredné Slovensko
Západné Slovensko
Osiris
Prihláška Osiris: získajte kvalitný profesionálny lak
na drevo od BASF a zlatý poklad

Vyslanci Osirisa pôjdu rozdajú potom
výhercom v súťaži priamo na poli zlatý poklad a skontrolujú prínos Osirisu
na poli. Termíny kedy vyslanci urobia
kontrolu terénu Slovenska bude dostatočne včas oznámený.
Východné Slovensko
Vyplňte údaje, vystrihnite a odošlite spolu s fotokópiou faktúry dokladujúcou nákup balíku na adresu:
BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Názov podniku:
Ulica:
Presná adresa
Mesto, PSČ:
Pracovník zodpovedný za ochranu rastlín:
Titul, meno, priezvisko:
Telefón:
Podpis:
Množstvo balíkov Osiris + Vaztak (40 l + 4 l):
Nárok na lak HQL (20 l Osirisu = 1 ks)
Množstvo sólo prípravku Osiris:
Osiris
®
IV | Agrotip 4/2014
Účastníci súťaže dávajú súhlas na spracúvanie
svojich osobných údajov podľa zákona 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti BASF Slovensko
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Prievozská 2,
821 09 zapísanej v obchodnom registri vedenom
na okresnom súde Bratislava I, IČO: 31345603,
vložka 4634/B, ako ich využitie na marketingové
účely, t.j. uloženie do databázy s cieľom pravidelného informovania o ponuke tovaru a aktuálnych
akciách firmy BASF po obdobie 5-tich rokoch
od udelenia tohoto súhlasu.
Download

agrotip - BASF Ochrana rastlín