Úterý 16. záøí 2014 * velký sál KD * 19.30 hodin
Úterý 7. øíjna 2014 * malý sál KD * 19.30 hodin
HUDBA STARÝCH MISTRÙ
KLAVÍRNÍ RECITÁL
ORCHESTR ATLANTIS * VÍTÌZSLAV PODRAZIL - dirigent
PAVLA ŠVESTKOVÁ - koloraturní mezzosoprán
MAREK KOZÁK - klavír
Orchestr Atlantis byl založen V. Podrazilem v roce 1993. Soubor je
tvoøen hudebníky, kteøí se systematicky zabývají komorní a sólovou
hrou. Kromì všeobecnì známých skladeb tvoøí velkou èást repertoáru orchestru duchovní hudba, ménì známé skladby starých mistrù
a díla soudobých autorù. V roce 2010 byla V. Podrazilovi a Orchestru
Atlantis udìlena cena Euro Pragensis Ars za interpretaci skladeb
soudobých autorù. Zúèastnil se mezinárodního festivalu „Starý zákon
v umìní“, mezinárodního hudebního
festivalu „Musica udaica“, vystupoval
spoleènì s Tel-Avivským komorním
sborem.
Pavla Švestková, mezzosopranistka mladé generace, sklízí na svých
koncertech nadšené ovace publika v nejrùznìjších koutech svìta.
Studovala zpìv na Pražské konzervatoøi u J. Kotouèe, který je odborníkem v oblasti barokní hudby a autentickou interpretaci barokní
hudby na mezinárodních interpretaèních kurzech. V jejím repertoáru
je bohatì zastoupena písòová tvorba A. Dvoøáka, B. Martinù, L. Janáèka a P. Ebena. Vìnuje se též interpretaci èeských
autorù 20. století. Od roku 2008 vystupuje s Gran
Duettem Concertante a Orchestrem Atlantis. Mimo
koncertù na domácích festivalech vystoupila také
v Bulharsku, Holandsku, Bìlorusku, Belgii aj.
Od ètyø let navštìvoval hodiny klavíru v ZUŠ v Brušperku. V roce 2008
byl pøijat na Janáèkovu konzervatoø v Ostravì. Bìhem studia se zúèastnil nìkolika mezinárodních soutìží. V roce 2010 získal 2. cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutìži v Plzni a 1. cenu na soutìžní
pøehlídce konzervatoøí v Pardubicích, o rok pozdìji 1. cenu a zvláštní
ocenìní za provedení skladby F. Liszta a titul absolutního vítìze na Brnìnské klavírní soutìži. V roce 2012 byl pøijat na HAMU v Praze, kde
studuje ve tøídì prof. I. Klánského. K jeho posledním úspìchùm patøí
3. cena na Mezinárodní klavírní soutìži L. Janáèka v Brnì, 1. cena
na Mezinárodní klavírní soutìži F. Chopina v Mariánských Lázních
a 3. cena na Mezinárodní klavírní soutìži F. Chopina v Darmstadtu.
Pro svoje nadání byl v roce 2014 vybrán Nadací Èeského hudební fondu na Prémiovou listinu mladých umìlcù pro nejlepší mladé interprety.
www.podrazil-orchestr-atlantis.cz
www.svestkovapavla.cz
www.nchf.cz
Støeda 5. listopadu 2014 * malý sál KD * 19.30 hodin
Úterý 16. prosince 2014 * malý sál KD * 19.30 hodin
TROJANOVO TRIO
SLOVANSKÉ TANCE
PAVEL HÙLA - housle * PETR PAULÙ - kytara
LADISLAV HORÁK - akordeon
KRISTINA a MARTIN KASÍKOVI - ètyøruèní klavír
JAN ŠASTNÝ - mluvené slovo
Pavel Hùla, dvojnásobný vítìz Kocianovy houslové soutìže a laureát
mezinárodní rozhlasové soutìže Concertino Praga v oboru klavírního tria je absolventem AMU v Praze. Své vzdìlání si rozšíøil postgraduálním studiem komorní hry u prof. A. Kohouta a na mistrovských
kurzech u prof. Malinina ve Weimeru. Od roku 1975 je primáriem
Kocianova kvarteta, s kterým absolvoval témìø 3000 koncertù po celém svìtì. Jako sólista vystupuje s našimi pøedními orchestry. Od roku 2001 je umìleckým vedoucím komorního orchestru Praga Camerata a od roku 2006 pùsobí pedagogicky na pražské AMU.
Petr Paulù, po absolutoriu konzervatoøe v Plzni vystudoval AMU.
Od roku 1983 je profesorem kytarové hry na Pražské konzervatoøi.
Koncertoval, nahrával a vedl mistrovské kurzy ve tøiceti státech USA.
Koncertuje pravidelnì v naší republice i v zahranièí. Je autorem kytarové školy „Breviáø klasického kytaristy“. Spolupracoval s filmovým
studiem Barrandov, je autorem mnoha scénických hudeb k divadelním hrám a pohádkám.
Ladislav Horák, absolvent Pražské konzervatoøe a Západoèeské univerzity. Bìhem studií se stal vítìzem národní soutìže v Hoøovicích
a laureátem mezinárodních soutìží v Andoøe, Itálii a Španìlsku. Koncertuje jako sólista,
komorní hráè a za doprovodu orchestrù.
Pravidelnì vystupuje na prestižních festivalech v Severní Americe, Asii i Evropì. Uèí
na Pražské konzervatoøi. Je jedním z prvních
koncertních interpretù kompozicí Astora Piazzolly nejen v Èeské republice.
www.triartmanagement.cz
Kristina a Martin Kasíkovi se vìnují høe na klavír už
od dìtství. Oba vystudovali konzervatoø v Ostravì
a Akademii múzických umìní v Praze. Kristina Kasíková
pravidelnì natáèí pro Èeský rozhlas a vystupuje jako
sólistka v nìkolika komorních souborech. Martin Kasík
je nositelem nìkolika ocenìní. V roce 2002 získal cenu
Davidoff Prix za nejlepšího èeského interpreta do 28
let. Uspìl i v zahranièí, když v roce 1999 vyhrál prestižní soutìž Young Concert Artist Competition v New
Yorku. Spoleènì s Kristinou vydal v roce 2004 kompletní nahrávku Dvoøákových Slovanských tancù, se kterou
sklidili úspìch doma i v zahranièí.
Jan Šastný se narodil ve Zlínì. Studoval DAMU, v letech 1988 - 1992 pùsobil v Národním divadle. Po odchodu z ND se stal èlenem Divadla na Vinohradech, kde se pøedstavil mj. jako
Marlow ve høe Král Krysa nebo jako Cassio v Othelovi a v roce 2005 vytvoøil postavu Felixe, který bývá nazýván Hamletem XXI. století ve stejnojmenné
høe Charlotty Jonesové. Vìnuje se také dabingu,
kde dabuje pøevážnì amerického herce Antonia
Banderase. Hrál rovnìž v populárních seriálech Pojišovna štìstí a Ordinace v rùžové zahradì.
www.sonk.cz
www.arcodiva.cz
Ètvrtek 8. ledna 2015 * malý sál KD * 19.30 hodin
Úterý 17. února 2015 * malý sál KD * 19.30 hodin
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a operní hosté
KONCERT PRO DVÌ VIOLONCELLA
"SLAVNOSTNÍ NOVOROÈNÍ KONCERT S PØÍPITKEM STAROSTY"
JIØÍ JAHODA - housle, JANA RYŠÁNKOVÁ - klavír
MIROSLAV ZICH - violoncello, MIKY ISOCHI - mezzosoprán
Sváteènì ladìný program zamìøený na slavné árie z oper a operet
svìtového repertoáru a virtuózní skladby pro klavírní trio.
Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scénì od roku
1997, kdy vzniklo z iniciativy èlenù Státní filharmonie Brno - vedoucího skupiny II. houslí Jiøího Jahody a violoncellisty Rudolfa Mrazíka,
kteøí pøizvali ke spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. V roce 1999
usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, profesor brnìnské
konzervatoøe a v souèasné dobì vedoucí katedry strunných nástrojù
JAMU v Brnì. Kromì stìžejních skladeb triového repertoáru se soubor vìnuje i interpretaci souèasné tvorby žijících autorù.
Miky Isochi se narodila v japonské Chibì. Zpìv vystudovala na Státní vysoké umìlecké škole v Tokiu. Po úspìšném absolutoriu si doplnila vzdìlání postgraduálním studiem na Vysoké hudební škole
Franze Liszta ve Výmaru. Zaèala se podílet na operních projektech
jako èlenka souboru tokijské Nikkai-opery. Je držitelkou 1. ceny pìvecké soutìže v Chibì a 2. cen z mezinárodních soutìží „Banrino-cyojvohai“ a „La splender Gesangwettbewerb“.
DOMINIKA WEIS HOŠKOVÁ - violoncello
JIØÍ HOŠEK - violoncello, klavír
Dominika Weis Hošková zaèala hrát na violoncello ve ètyøech letech. Po studiích na Pražské konzervatoøi a soukromých lekcích u prof. M. Sádla
pokraèovala na HAMU, kde absolvovala Magisterské studium ve tøídì svého otce doc. J. Hoška
v roce 2008. Úspìšnì se zúèastnila celé øady violoncellových soutìží u nás i v zahranièí. V roce
2006 byla nominována na Prémiovou listinu ÈHF
pro nejlepší mladé interprety. V souèasnosti dokonèila studium v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. V Jeruzalémì získala dvì absolutní vítìzství v mezinárodní všeoborové smyècové soutìži.
Jiøí Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznìjších postav interpretaèního umìní souèasnosti. Studoval na Konzervatoøi a HAMU v Praze
u prof. P. Sádla a M. Sádla. Své umìní pak zdokonaloval pøi stáži
na paøížské konzervatoøi a letní akademii v Nice. Zúèastnil se úspìšnì
10 mezinárodních soutìží, stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutìže Pražského jara 1980. V roce 1999 nahrál na CD oba violoncellové koncerty B. Martinù. Byl koncertním mistrem Symfonického
orchestru Èeského rozhlasu, hrál i ve filmových rolích, komponoval
scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovaèce. Je docentem Hudební fakulty AMU
v Praze, kde pedagogicky pùsobí od roku
1994.
www.dominikahoskova.com
www.globart.cz
www.hamu.cz/katedry/katedra-strunnych-nastroju
Ètvrtek 19. bøezna 2015 * malý sál KD * 19.30 hodin
Úterý 16. dubna 2015 * malý sál KD * 19.30 hodin
O LÁSCE ...HUDBOU A S LÁSKOU
CANTARINA CLARINETE
EVA VLÈKOVÁ NEDOMOVÁ - soprán
KATEØINA HLOUŠKOVÁ DOSTÁLOVÁ - mezzosoprán
MARTA VAŠKOVÁ - klavír
HANA TAUCHMANOVÁ - klarinet * JANA LAHODNÁ - klarinet
JANA ÈERNOHOUZOVÁ - klarinet
VÌRA KESTØÁNKOVÁ - klarinet, basklarinet
Eva Vlèková Nedomová je absolventkou brnìnské konzervatoøe a Janáèkovy akademie múzických umìní v oboru klasický zpìv. Nastudovala
nìkolik rolí - Zuzanku (Figarova svatba), Elisettu
(Tajné manželství) ad. Zúèastnila se pìvecké soutìže B. Martinù v Praze, kde získala ocenìní
za nejlepší interpretaci skladby B. Martinù. Vìnuje se koncertní èinnosti a vystupuje s komorním
souborem Fiori della musica.
Kateøina Hloušková Dostálová absolvovala konzervatoø Brno a nyní je studentkou 3. roèníku JAMU. V roce 2005 získala
cenu Absolutního vítìze na písòové soutìži B. Martinù v Praze a v roce 2009 2. místo na soutìži konzervatoøí v Olomouci.
Spolupracuje s komorním orchestrem
CHORDATA, vìnuje se poøádání charitativních koncertù a pùsobí jako uèitelka zpìvu na ZUŠ.
Marta Vašková, docentka Hudební fakulty
JAMU v Brnì, pùsobí od roku 1986 na katedøe
zpìvu jako klavírní doprovazeèka. Pravidelnì
koncertuje v Nìmecku a Rakousku, spolupracuje s významnými umìlci. Se svým manželem
tvoøí klavírní duo. Hru v klavírním duu také vyuèuje na brnìnské konzervatoøi.
Klarinetové kvarteto vzniklo v øíjnu 2011 na pùdì Hudební a taneèní fakulty AMU v Praze. Studentky využily skuteènosti, že jsou nejenom vynikající klarinetistky, ale i spoluhráèky s pìveckými vlohami. Kvartet nejen hrající, ale také zpívající. Odtud název CANTARINA CLARINETE
- zpívající klarinety.
Hana Tauchmanová vystudovala zpìv na Konzervatoøi v Bratislavì,
kde absolvovala roku 2006 a v roce 2008 dokonèila operetní nástavbu.
Na klarinet zaèala hrát až v roce 2006. Pùsobí pedagogicky v Praze,
aktivnì pracuje s dìtmi a mládeží, spolupracuje s pìveckými sbory.
Jana Lahodná, laureátka mezinárodní soutìže Pražské jaro 2008, pochází z Prahy. Vystudovala hudební Gymnázium Jana Nerudy, pražskou
Konzervatoø a HAMU v Praze. Na svém kontì má mnoho zkušeností
a úspìchù. Pravidelnì natáèí pro Èeský rozhlas.
Jana Èernohouzová absolvovala Konzervatoø v Brnì. Zúèastnila se
úspìšnì nìkolika soutìží, sólovì vystupovala s orchestrem Konzervatoøe Brno, Moravskou filharmonií Olomouc a Filharmonií Brno. Vìnuje
se soudobé èeské hudbì a pøíležitostnì hostuje v orchestru Berg. Zúèastnila se kurzù v ÈR, Slovensku, Maïarsku a Španìlsku.
Vìra Kestøánková navštìvovala
Konzervatoø v Èeských Budìjovicích. Pravidelnì hostuje v Západoèeském symfonickém orchestru Mariánské Láznì, orchestru
Františkovy Láznì a Plzeòské filharmonii. V kvartetu hraje pøedewww.cantarinaclarinete.cz
vším na basklarinet.
Download

KPH 2014 skládačka mail