MICHÁLKOVICKÝ
ROÈNÍK XXII
l
ZDARMA
l
ÈÍSLO 139
2/2013
www.michalkovice.cz
Výsledky prvního kola
volby
prezidenta republiky
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013
probìhlo v Èeské republice první
kolo prezidentských voleb a dva
týdny na to kolo druhé. V Michálkovicích probìhly volby v prostorách
ÚMOb. Z 2 584 zapsaných volièù ve
volebních okrscích 289 a 290 na
území Michálkovic se voleb v prvním
kole zúèastnilo 52,55% z nich.
Volièi odevzdali celkem 1 347
platných hlasù. Nejvíce hlasù michálkovických obèanù, pøesnì 425
(31,55%), získal Miloš Zeman, na
druhém místì se umístil Jiøí Dienstbier s 224 hlasy (16,62%) a tøetí místo
s 220 hlasy (16,33%) obsadil Karel
Schwarzenberg. Na dalších místech
se pak umístili Jan Fischer (193 hlasù
- 14,32%), Vladimír Franz (141 10,46%),
Taana
Fischerová
(51 - 3,78 %), Zuzana Roithová
(44 - 3,26 %), Jana Bobošíková
(34 - 2,52%) a Pøemysl Sobotka
(15 - 1,11%).
Do druhého kola postoupil Miloš
Zeman se ziskem 1 245 848 hlasù
(24,21%) a Karel Schwarzenberg
s 1 204 195 hlasy (23,40%). Výsledky
druhého kola voleb nebyly do uzávìrky tohoto vydání MZ známy.
Zmìnu v umístìní volebních
místností nám objasnila tajemnice
úøadu Olga Fürstová: „Volby
nemohly probìhnout z dùvodu
termínové kolize s již nasmlouvanými akcemi v Kulturním domì a
nedaleké prostory ÚMOb Michálkovice byly proto zvoleny pro jejich
výhodnou polohu v centru obce a
tudíž i jejich snadnou dostupnost.“
René Ivanský
Primátor Petr Kajnar pøedává starostovi Martinu Juroškovi klíèe od vozidla
FOTO FRANTIŠEK BOLFÍK
Vánoèní dárek pro jednotku SDH
Michálkovická jednotka sboru dobrovolných hasièù pár dní po vánoèních svátcích obdržela do svého užívání zcela nové
vozidlo. Jedná se o cisternovou automobilovou støíkaèku (CAS) na podvozku Tatra T-815 7 ve verzi 4x4, kterou zakoupilo
statutární mìsto Ostrava. Nový pøírùstek
ve vozovém parku jednotky nahradí bývalou CAS K25 Liaz, která byla odprodána
do majetku obce Lomnice u Rýmaøova,
kde nahradí dosluhující techniku. Nové
vozidlo a jeho vybavení umožòuje zásah u
požárù za použití vody i pìny, ale také zásahy u vìtšiny technických událostí jako
je napø. èerpání vody, odstraòování spadlých stromù atd. Automobil je urèen pro
ètyøèlennou posádku ve složení velitel,
øidiè a dva hasièi. S
sebou kromì vybavení pro zásahy veze
4300 l vody a 300 l
pìnidla. Podvozek
vozu je urèen i pro
provoz v terénních
podmínkách, èehož
mùže být využito
hlavnì pøi lesních
požárech. Statutární mìsto Ostrava na
nákup tohoto vozidla dostalo úèelo-
vou dotaci z Ministerstva vnitra ve výši jednoho miliónu korun a zbytek byl hrazen
z vlastních zdrojù a z prodeje staré CAS.
Slavnostní pøedání vozidla probìhlo dne
16. ledna 2013 pøed budovou magistrátu
mìsta Ostravy na Prokešovì námìstí v
centru Ostravy za úèasti primátora Petra
Kajnara a dalších pøedstavitelù mìsta, starosty mìstského obvodu Martina Jurošky,
èlenù jednotky SDH Michálkovice a zástupcù Hasièského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v èele se zástupcem øeditele Vladimírem Vlèkem.
Josef Hrbáèek
velitel jednotky
FOTO TOMÁŠ LACH
K A N A L I Z A C E V M I2/2013
CHÁLKOVICÍCH
- pouze zdánlivì vìc našeho mìstského obvodu
Vìtšina obyvatel Michálkovic si pøeje, aby mohli splaškové vody vypouštìt kulturnì, to
je do splaškové kanalizace, o
které se již mluví øadu let. Samospráva našeho mìstského
obvodu má ve svých prioritách
realizaci plošného odkanalizování podle již dávno zpracovaného projektu urychlit. Uskuteènilo se nìkolikanásobné jednání u vedení investièního odboru Magistrátu mìsta Ostravy,
které konstatovalo, že projekt
je veden jako prioritní spolu s
projektem odkanalizování èásti Sl. Ostravy v akci sanace dùlních škod a je již od roku 2010
na ministerstvu financí na získání dotaèních prostøedkù.
Navazující prioritou vè.
technického øešení je vybudování nové kanalizace, která øeší
odkanalizování ulic Sládeèkova
a Petøvaldská s napojením na
kanalizaci v ulici Radnièní. V
Jak ušetøit na platbách
za elektrickou energií a plyn?
Vedení mìstského obvodu Michálkovice získalo novou informaci o možnosti, získat levnìjší elektrickou
energií a plyn pro domácnosti na základì elektronických aukcí. Jedná se o pilotní projekt, který probíhá v
Bílovci. Principem úspory je výhodná cena tìchto energií pro vìtší poèet odbìratelù, získaná elektronickou
aukcí. Doposud se tímto zpùsobem soutìžila pouze cena
pro velkoodbìratele. Èím více se nás nyní do elektronické aukce zapojí, tím výhodnìjší ceny mùžeme jako
obèané získat.
Podmínky:
Nikdo z odbìratelù nepodepisuje žádné pøedèasné
závazky. Smlouva se mùže uzavøít až po ukonèení aukce
a stanovení ceny. Je garantována nemìnná cena po celou dobu trvání smlouvy. Aukèní firma vyøídí veškerou
administrativu spojenou se zmìnou dodavatele a nepožaduje žádné poplatky za zprostøedkování ani další skryté poplatky.
Informativní setkání s pracovníky firmy MARANDIS, s.r.o. se sídlem Pivovarská 139/5, Bílovec, p. Martin Anders, jednatel, tel. 739 733 941, email, [email protected], www. marandis.cz, se uskuteèní
v Kulturním domì Michálkovice dne 15.února 2013
od 16.30 hodin.
Pro odbìratele, tzn. kteréhokoliv obèana, to znamená pouze pøinést pøímo této firmì, která aukci poøádá,
ve stanovené dny na naši radnici, souèasnou smlouvu s
dodavatelem elektrické energie a zemního plynu (vèetnì všech dokladù a obchodních podmínek) a roèní vyúètování spotøeby elektrické energie a zemního plynu.
Termín odevzdání podkladù sdìlí firma Marandis na
informaèním setkání v kulturním domì i písemnì formou informaèních letákù do vašich schránek.
Doufáme, že touto iniciativou pomùžeme vám všem
snížit stále rostoucí ceny elektrické energie a plynu.
Vladimír Kozel, místostarosta
dùsledku toho, že se jedná o starý nefunkèní trativod , který
novou kanalizací, nikoliv o ka- sloužil desítky let pro nìkolik
nalizaci stávající, která je poško- rodinných domù z našeho obzena dùlními vlivy, finanèní vodu zpùsobuje silné zamokøoprostøedky pro tuto vìtev musí vání zahrady panu Vildomcovi.
vyèlenit ze svého rozpoètu mìs- Témìø 30 let neøešený proto Ostrava. Na základì inter- blém, který se vyhrotil, máme
vencí byl dán pokyn OVAK k snahu urychlenì vyøešit, by by
jednání o vydání územního roz- se jednalo jen o dílèí øešení tj.
hodnutí a následnì stavebního odkanalizování jen èásti Mipovolení. Nìkteré podklady chálkovic.
V úvodu jsem uvedl , že øepro vydání územního rozhodnutí byly již zastaralé, proto šení problému je odvislé od
bude uzemní rozhodnutí vydá- pøidìlení finanèních prostøedno v prùbìhu mìsíce dubna kù na tuto akci, proto jsme se
2013. Intervence jsou uskuteè- obrátili o pomoc zajistit potøebòovány i na vedení mìsta Os- ný objem penìz pro mìsto Ostravy. K obìma akcím jsou v pra- travu také na politiky jejichž pùvidelných mìsíèních interva- sobnost z titulu své funkce pøelech na Magistrátu mìsta Ostra- kraèuje hranice našeho kraje.
Do doby odkanalizování
vy uskuteèòovány pracovní
schùzky, na kterých se kontro- této oblasti muselo být, na záluje postup prací. Jediným li- kladì šetøení odboru ochrany
mitujícím problémem, proè se životního prostøedí Magistrátu
akce nerealizuje, jsou finanèní mìsta Ostravy a jeho závìrù,
prostøedky, které má mìsto Os- zahájeno místnì pøíslušným statrava na stavbu obdržet od mi- vebním úøadem øízení o naøízení nezbytných úprav, které zanisterstva financí.
www.michalkovice.cz
bezpeèí bezodtokovost septikù
Celá výstavba kanalizace je
v kompetenci a v režii mìsta Os- do trativodù. Uvìdomujeme si,
travy. Nᚠmìstský obvod má v jak nepøíjemný dopad má toto
kompetenci pouze správu naøízení pro obyvatele, kterých
drobných vodních tokù, opat- se kauza týká. Tìžce se však øeší
øení pøed povodnìmi a sdìlo- problém, který není v naší komvání o omezení dodávek pitné petenci øešit a my pouze využívody. Tím kompetence našeho váme všechny možnosti a hleobvodu v této oblasti konèí. dáme další kroky jak vìc urychVšechny ostatní úkoly zajišuje lit.
Možná k akceleraci øešení
pro všechny obvody mìsta Ostravy, tedy i pro Michálkovice pøispìje i televizní reportហna
mìsto Ostrava. Z pozice vede- toto téma, která probìhla na
ní mìstského obvodu proto TV Prima Family dne 17. 1.
mùžeme pouze vyvíjet tlak na 2013, by byla vytržena z konvedení mìsta a vysvìtlovat dù- textu mého rozhovoru o tom,
ležitost stavby pro životní pro- že jsme byli jediní, kdo zaèal
støedí Michálkovic a poukazo- problém øešit a celá reportáž
vat na nevyužívanou èistírnu byla natoèena pouze, aby byla
divácky atraktivní. Stìžovatel se
odpadních vod.
mìl o pomoc øešit problém obJsou zde oblasti, kde vypouštìní zneèistìné vody a fe- rátit v dobì, kdy byl problém
kálií do septikù a následnì do zametán pod koberec, nikoliv
trativodù èiní vìtší, jindy men- zbyteènì již v dobì, kdy z naší
ší problémy. Velmi neutìšená strany byly uèinìny všechny krosituace je na okraji našeho ky k zamezení další devastace
Vladimír Kozel
mìstského obvodu , konkrétnì zahrady.
místostarosta
v katastru Slezská Ostrava, kde
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník l Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106,
tel. 599 415 104, www.michalkovice.cz, e-mail: [email protected] l IÈO: 00845451/16 l Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek l
Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel,
Mgr. T. Mikulská. l Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: 605 914 948,
e-mail: [email protected] l Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. l Uzávìrka pøíštího èísla: 10. 2. 2013
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
Na svém 50., 51. a 52. zasedání rada mìstského obvodu
projednala mimo jiné následující záležitosti:
• V dùsledku toho, že mìstskému obvodu nebyly magistrátem Statutárního mìsta pøidìleny pøíslušné dotace, byly zrušeny
veøejné zakázky malého rozsahu
„Zhotovení nového povrchu komunikace Chleborádova“ a
„Zhotovení nového povrchu komunikace Kurnického“.
• Schválila slevu na nájemném v bytech ve správì mìstského obvodu Michálkovice na rok
2013 ve výši 7,- Kè/m2/mìsíc.
Tato sleva platí pro nájemní
smlouvy uzavøené v minulých letech a nevztahuje se na byty pøidìlené ve výbìrovém øízení dle
zásad pro pøidìlování bytù schválených usnesením RMO è. 103/
6/11.
• Schválila smlouvu s firmou TOM-computer, s.r.o. Praha o poskytování služby spojené
s programem iDes (integrovaný
domovní evidenèní systém), který slouží pro evidenci v bytovém
hospodáøství a tvorbu souboru
SIPO.
• Schválila smlouvu s Marianem Fuskou, Hudební a umìlecká agentura, Prostøední Beèva, na zajištìní hudební produkce na ples mìstského obvodu
Michálkovice.
• Vzala na vìdomí provìrku stavu bezpeènosti BOZP a PO
v roce 2012 v objektu michálkovické Základní školy, U Køíže 28.
• Schválila dvì celoroèní
objednávky na prùbìžný odvoz
odpadù v roce 2013 z místního
høbitova, a to s firmou Technické služby, a.s., Slezská Ostrava a s
firmou Jiøí Pavlas, Slunná 677/
18, Ostrava – Michálkovice.
• Schválila smlouvu s firmou Dalkia Commodities CZ,
s.r.o., Moravská Ostrava o sdru-
žených službách dodávky elektøiny oprávnìnému zákazníkovi è.
14833, a to na základì „Veøejné
zakázky o sdružených službách
dodávky elektøiny pro Statutární
mìsto Ostrava a jemu podøízené
organizace.“
• Seznámila se s protokolem o kontrole výkonu samostatné pùsobnosti orgánù ÚMOb na
úseku školství a sportu, kterou
provedl odbor soc. vìcí, školství,
sportu a volnoèasových aktivit
Magistrátu mìsta Ostravy.
• Schválila smlouvu s firmou United Energy Traiding,
a.s., Praha1 o sdružených službách dodávky plynu pro objekty
mìstského obvodu.
Jiøí Kašpárek
Èlenové volebních komisí mìli už první den voleb plné ruce práce
Napsali nám...
Volit nového prezidenta si nenechali ujít ani starší obèané Michálkovic
F O T O M . P O L O K O VÁ
Trvalé oznaèování psù
Zastupitelstvo mìsta Ostravy
se usneslo dne 24. 10. 2012 vydat
obecnì závaznou vyhlášku è. 9/
2012, kterou se upravuje trvalé
oznaèování psù a evidence jejich
chovatelù. Nejen pro Michálkovické chovatele psù to v praxi znamená, že jsou povinni na vlastní
náklady nechat psa trvale oznaèit elektronickým èipem a to nejpozdìji do 30 dnù ode dne, v
nìmž dovršil pes vìku 3 mìsícù.
Tato obecnì závazná vyhláška nám dále mj. stanoví, že chovatel psa je povinen se do evidence pøihlásit do 30 dnù ode dne,
kdy byl pes oznaèen èipem nebo
kdy se uvedený chovatel stal chovatelem psa oznaèeného èipem.
Pro chovatele, kteøí mají své ne-
oznaèené psy starší 3 mìsícù již
ke dni úèinnosti vyhlášky, platí
povinnost oznaèit psa èipem do
konce roku 2013. Úèelem návrhu obecnì závazné vyhlášky je
zejména omezit poèet toulavých,
nalezených a zabìhnutých psù na
území statutárního mìsta Ostravy. Trvalé oznaèení pøispìje k jejich identifikaci a ve spojení s
evidencí chovatelù psù umožní
jejich návrat k chovateli. Identifikace psa a vedení evidence chovatelù vylouèí možnou zámìnu
psù, pomùže pøi øešení konfliktních situací se psy a usnadní práci mìstské policii vèetnì útulku
pro opuštìná zvíøata.
Vyhláška nabyla úèinnosti
1. ledna 2013.
René Ivanský
V souvislosti s reportáží TV Prima Family, o které píšeme v èlánku
o kanalizaci na stranì 2, dostali jsme následující sdìlení:
„Reportéøi na vaší stranì - oprava stanoviska TV Prima v kauze
splašky.
Reaguji na vysílání televize Prima - v poøadu Reportéøi na vaší
stranì, kde zaznìla z mé strany stížnost na neèinnost úøadu mìstského obvodu Michálkovice v problematice slušnì øeèeno – zamokøování mého pozemku splašky z èásti michálkovického obvodu.
Chtìl bych touto formou upøesnit, že šlo o neèinnost bývalého
vedení mìstského obvodu Michálkovice. Po mojí opìtovné stížnosti
z minulých let reagoval vstøícnì, jako vùbec první konkrétními kroky,
místostarosta obvodu Ing. Kozel. Nechal odkrýt èást mého pozemku
k identifikaci neutìšeného stavu prosakujících sraèek (jinak se to nedá
nazvat). Svolal následnou schùzku všech zainteresovaných stran, kde
bylo pøislíbeno øešení. Za poškozenou stranu Jiøí Václavek“
Eva Døízgová - Jirušová
a Janáèkova filharmonie Ostrava
Po úspìšném vystoupení na jednom z adventních koncertù,
kdy posluchaèi naplnìný Husùv sbor praskal ve švech, zapoène
„naše michálkovickᓠpøední èeská sopranistka, držitelka dvou
cen Thálie Eva Døízgová – Jirušová nový rok jako sólistka vedle
Janáèkovy filharmonie Ostrava. Koncerty se konají 28. února a
1. bøezna ve spoleèenském sále Domu kultury mìsta Ostravy.
Paní Eva zde pøednese Ètyøi poslední písnì Richarda Strausse.
Dirigentem Janáèkovy filharmonie pro tento veèer bude dirigent kanadského pùvodu Charles Olivieri - Munroe.
Rostislav Holec
/3
Co nového v naší škole?
Závìr loòského roku pøinesl
žákùm i uèitelùm naší základní
školy pìknou nadílku akcí. Už od
zaèátku prosince se s nimi roztrhl pytel.
Mikulášský koncert pìveckého sboru v michálkovické
knihovnì a hned další den vystoupení pìveckého sboru na
rozsvìcování vánoèního stromu.
Pøíjemné teplo knihovny vystøídal mráz a studený vítr, pøi kterém mrzly uši i ruce, ale pohodové melodie koled za doprovodu kytary pøinášely všem pøítom-
ších významných pracovníkù policie a krátkou exkurzí do samotného centra tak zakonèili svoji
roèní práci v policejním kroužku.
Velice zdaøilou akcí bylo i vystoupení pìveckého sboru Michálek na adventním koncertì
skupiny Tempo di Vlak v michálkovickém kulturním domì. Vánoèní atmosféra, radost, pohoda,
to vše se neslo zaplnìným michálkovickým kulturním domem a
svìtýlka v rukou èlenù pìveckého sboru zažehla nejedno svìtýl-
Soubor Michálek na spoleèném vánoèním koncertu se skupinou Tempo
di Vlak
F O T O M A R T I N A L A Z A R O VÁ
ným pøíjemné teplo do srdcí a
vlídný pocit sounáležitosti a nìkdo možná po cestì domù potkal
svatou skupinku Mikuláše s èerty
a andìly. Následující dopoledne
se èerti a andìlé prohánìli po
naší škole. Dvì tøídy deváákù
pøipravily pro své mladší spolužáky nezapomenutelné dopoledne plné her a zábavy. Odmìnou
jim byla týdenní akce Tøída vynálezcù, kdy pod vedením studentù a asistentù VŠB vymýšleli návrhy jak zlepšit svìt, vynalézali a vytváøeli modely, své myšlenky a
projekty pak ve skupinách prezentovali pøed svými spolužáky.
Ve stejné dobì se jiná skupina
žákù, tentokrát se jednalo o žáky
7.tøíd, prohánìla na lyžích a
snowboardech po zasnìžených
pláních Beskyd, kde pod vedením zkušených instruktorù absolvovala lyžaøský kurz. Žáci 5. tøíd
zase v rámci ukonèení roèního
projektu policie „ Malá policejní
škola“ navštívili Telefonní centrum tísòového volání 112 v Ostravì, které propojuje základní
složky integrovaného záchranného systému Èeské republiky. Závìreènou prezentací své roèní
èinnosti za pøítomnosti øeditele
mìstské policie v Ostravì a dal-
4/
ko v srdcích pøítomných posluchaèù. Poslední školní prosincový týden se nesl ve znamení dvou
dopoledních vánoèních koncertù pìveckého sboru pro spolužáky, ve znamení vánoèních besídek ve tøídách, návštìv divadelních pøedstavení a potom už
všichni spìchali domù za vánoèními zážitky. Pøekulil se silvestr,
Nový rok a 3. ledna už zase zvonil zvonek ve škole, aby oznámil,
že školní život se rozbíhá. Nastalo zkoušení, psaní pololetních
prací a provìrek, lajdáci, ale i
žáci s dobrým prospìchem se
snažili na poslední chvíli vylepšit
svùj prùmìr známek. Nejdùležitìjší akcí na zaèátku ledna byl
Den otevøených dveøí, který velice peèlivì pøipravoval už od prosince celý štáb žákù a pedagogù
základní školy.
Ráno ve ètvrtek 10. ledna
2013 se rodiè pøivádìjící svého
potomka nebo náhodný návštìvník naší školy mohl vylekat, že
zavítal do nìjaké pohádkové øíše.
U vchodu do základní školy jej
totiž vítaly postavièky z pohádek.
To se do kostýmù pøevlékli žáci
8. a 9.tøídy a zahájili tak Den otevøených dveøí v naší škole. Po
osmé hodinì ranní pøišli první
Žáci 7. a 8. tøídy vítali úèastníky Dne otevøených dveøí
malí návštìvníci, dìti staršího
oddìlení michálkovické mateøské školy s pedagogickým doprovodem. Hned se jich ujali jejich
prùvodci,žáci 9.tøídy v kostýmech
Køemílka a Vochomùrky, a provedli je školou. Pro dìti bylo pøipravených nìkolik milých pøekvapení. V místnosti pro družinu
se mohly podívat na krátké divadelní pøedstavení žákù 6.A tøídy,
v tìlocviènì bylo pro nì pøipraveno nìkolik stanoviš, kde si
mohly zahrát a zasoutìžit, nakoukly do tøídy prvòáèkù, zavítaly do tøídy nejstarších spolužákù,
a také do moderní poèítaèové
uèebny. O dvì hodiny pozdìji to
zábavná angliètina s žáky 5.tøídy,
v poèítaèové uèebnì si dìti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí, samy pracovaly na poèítaèích.
V závìru odpoledne si pak mohly zahrát v pohádkách o Otesánkovi a Èervené Karkulce. Že šlo
o velice zdaøilou akci, svìdèí i
slova podìkování jedné úèastnice: ,,Vážená paní øeditelko, chci
Vám podìkovat za velmi pìkné
odpoledne,které pøipravily paní
uèitelky pro budoucí prvòáèky.
Den otevøených dveøí možná
není zcela pøesné pojmenování
toho, co jsem vidìla. Napadá mì
spíše VLÍDNOST, POHODA A
KLID = naše škola. Vše bylo peè-
Z vystoupení žákù na Dni otevøených dveøí
stejné èekalo i na malé návštìvníky z rychvaldské mateøské školy. Pro rodièe s pøedškolními
dìtmi i pro další zájemce byla
pøipravena prohlídka školy odpoledne. V dobì od 15 do 17 hodin si mohli pøijít prohlédnout
prostory školy a seznámit se s
možnostmi, které dìtem škola
nabízí, všichni ,rodièe i dìti. Èekala je divadelní ukázka, výtvarný workshop, hrátky v tìlocviènì,
livì pøipravené, nápadité, veselé,
zábavné a pøedevším zcela profesionální. Nakonec snad vzkaz
pro paní uèitelky:“ To bylo pohlazení po duši, dìkuji.“ Tolik citát.
Tato slova urèitì všechny potìšila, ale školní rok „jede“ dál, takže uèitelé i žáci mají další plány,
jak naši školu zviditelnit v tom
pozitivním slova smyslu.
Taána Mikulská
AKCE
KULTURNÍ DÙM
V
l
MICHÁLKOVICÍCH
Telefon 596 231 565
www.michalkovice.cz
Každé pondìlí a støeda 18.30 Zumba s Mirkem – cvièení žen
Každou støedu 18.30 Aerobic a kanaletika s Vendulou
Každé úterý 19.00 Taneèní kurz pro pokroèilé
02. 2. Hasièský ples SDH Michálkovice
09. 2. Fotbalový ples TJ Heømanice
14. 2. 19.00 Divadlo U stolu - „Kachna na pomeranèích“ - velmi
úspìšné divadelní pøedstavení souboru Divadlo Devítka .
Vstupné 60,- Kè, pøedplatné na tel.: 599415104 nebo 606664650.
16. 2. 19.30 Volejbalový ples
02. 3. Hasièský bál SDH Michálkovice
22. 3. Rybáøský veèírek
SDH MICHÁLKOVICE
www.sdhmichalkovice.cz
02. 2. 19.00 Hasièský ples
02. 3. 19.00 Hasièský bál, pøedprodej zahájen
MICHÁLKOVICKÝ VOLEJBAL
www.michalkovickyvolejbal.estranky.cz
16. 2. 19.30 Volejbalový ples
KLUB RYBÁØÙ
www.rybarimichalkovice.webnode.cz
22. 3. Rybáøský veèírek v KD
V Z P O M Í N Á M E
Dne 10. ledna 2013 uplynulo pìt let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babièka, prababièka
a teta paní
MARIE STRUŽÍKOVÁ
S láskou vzpomínají
dcera Anna s rodinou a syn Milan s manželkou.
Dne 27. ledna 2013 uplynulo pìt let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, babièka
a prababièka paní
A M A L I E È A P È O VÁ
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera a synové
s rodinami
¨
KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz
Do konce února - Cesty krajinou Petra Kuha - výstava obrazù èlena
Galerie Mlejn
Do konce února - Paráda z plastu - výstava šperkù Zuzany Vodehnalové
Do konce února - V hledáèku Jana Blažka - výstava fotografií
Do konce února - Legenda žije - výstava k 50. výroèí premiéry filmu
Poklad na Støíbrném jezeøe
Do konce února - Pojïte s námi do pohádky - pohádkový kvíz pro
nejmenší
Do konce bøezna - Pod keramickou poklièkou Dorky Èecháèkové výstava drobné keramiky
Do konce bøezna - Tøpytivé království Kvìty Krulové- výstava šperkù
Do konce dubna - Pøed oponou-za oponou - výstava plakátù z Divadla
Petra Bezruèe
21. 2. 14-17.00 V hlavní roli zmizík - výtvarné odpoledne s Lenkou
22. 2. 16.00 Historie Michálkovic ve fotografiích - beseda s Ing. Jiøím
Kašpárkem o historii Michálkovic spojená s promítáním historických
fotografií
04. 3. - 08. 3. Týden prvòáèkù - v tomto týdnu je možnost pøihlásit
prvòáèka zdarma na celý rok
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù
Zprávy Mìstské policie Ostrava
Øídil, pøestože to mìl úøednì zakázáno
Dne 17. 12. 2012 strážníci spatøili v Ostravì-Michálkovicích vozidlo, jehož øidiè pøejíždìl opakovanì bezdùvodnì do protismìru. Pojali podezøení, že øidiè je opilý. To se po zastavení vozidla nepotvrdilo, provedená dechová zkouška u 23letého øidièe byla negativní. Pøi
ovìøování totožnosti však vyšlo najevo, že dotyèný má vysloven zákaz
øízení motorových vozidel a za volantem by vùbec nemìl být. Strážníci proto na místo pøivolali Policii ÈR.
Rušení noèního klidu skonèilo pøedvedením
na policejní oddìlení
Dne 26. 12. 2012 pøibližnì hodinu po pùlnoci byla hlídka mìstské policie vyslána k domu v Ostravì- Michálkovicích, kde mìlo docházet k rušení noèního klidu. Záhy po pøíjezdu strážníci uslyšeli hlasitou reprodukovanou hudbu, která se ozývala zpoza dveøí jednoho
z bytù, a byla slyšet po celém domì. Na zaklepání otevøel dveøe bytu
muž, který však odmítal se strážníky komunikovat a dveøe zase zavøel.
Strážníci si proto na místo pøivolali policisty s žádostí o ztotožnìní
majitele bytu. Souèasnì bylo strážníky v okolí bytu provedeno mìøení hluku. Mezitím policisté zkontaktovali majitele bytu, ten jim však
odmítl prokázat totožnost a proto musel být k jejímu zjištìní pøedveden na policejní oddìlení. 45letému muži nyní hrozí za pøestupek
pokuta až 5 000 Kè.
Opilý muž ležel uprostøed silnice
Dne 1. února 2013 uplynul rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil nᚠmilovaný manžel, tatínek,
dìdeèek, tchán a kamarád pan
A N TO N Í N Š L E I S
S láskou a úctou vzpomíná manželka a celá rodina
Dne 13. února 2013 vzpomeneme
první smutné výroèí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, švagra, strýce, dìdeèka
a pradìdeèka pana
MILANA MICHÁLKA
Vzpomínka na nìj zùstane v našich srdcích navždy.
Vzpomíná celá rodina a pøátelé.
Dne 26. 12. 2012 v èasných ranních hodinách si strážníci mìstské
policie všimli muže, který ležel uprostøed silnice v Ostravì-Michálkovicích. Jednalo se pomìrnì frekventovanou komunikaci a hrozilo, že
muže nìkdo pøejede. Navíc v první chvíli strážníci nevìdìli, zda je
zranìný nebo jen opilý. Že správná je druhá varianta vyšlo najevo
záhy, když se snažili dotyèného pøesvìdèit, aby vozovku opustil. Protože ten se k tomu ale nemìl, museli jej strážníci odvést za použití
donucovacích prostøedkù hmatù a chvatù. Na místo také pøivolali
sanitku, kdy lékaø rozhodl o pøevozu muže na protialkoholní záchytnou stanici. 29letému muži teï hrozí pokuta až do výše 2 000 Kè za
pøestupek proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu. Uhradit
bude muset rovnìž pobyt na protialkoholní záchytné stanici.
Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava
Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156
/ 5
¨ KNIHOVNA
Milí ètenáøi,
v novém roce vám pøejeme co
nejvíce zdraví, optimismu a pohody s pøíjemnì strávenou knihou z naší knihovny.
Rády bychom vám pøedložily
malou statistiku naší èinnosti za
uplynulý rok. Evidovali jsme 648
ètenáøù, z toho 227 dìtí; 8260
návštìvníkù, 31 595 výpùjèek
knih a èasopisù. Zorganizovaly
jsme pro vás 134 akcí, z toho 8
Z výtvarné dílny Hany Provazníkové
výletù, 12 výtvarných odpolední,
24 besed, 10 soutìží, 4 knihovnické lekce pro mateøskou školu, 10
knihovnických lekcí pro základní školu, 60 výstav, 4 koncerty, 1
Noc s Andersenem, 1 bowling -
Svìt je hned veselejší, když
všechno šlape tak jak má. Poèáteèní potíže s adaptací novì
pøíchozích dìtí jsou úspìšnì
pøekonány. Mùžeme s jistotou
øíci, že se z malièkých uplakánkù vyklubaly šikulky.
Podzim pøinesl dìtem velmi pìknou pøíležitost pozvat
rodièe do školky a spoleènì s
nimi si vyrobit nìco hezkého
pro radost, rozšíøit své poznatky z oblasti zdravé výživy, zazpívat si a také „zasvítit“ brouèkùm
pøed dlouhou zimou. Tato
akce byla podporována Magistrátem mìsta Ostravy. Podìkování patøí starostovi mìstského obvodu za pomoc s tímto
projektem. Nesmíme zapomenout také na maminky a babièky, které napekly štrùdly, jablkové øezy, koláèe a vytvoøily tak
pøíjemnou domácí atmosféru.
Velikým a pøedevším neoèekávaným pøekvapením pro
6/
MICHÁLKOVICE
celkem pro 1 965 zájemcù z øad
ètenáøù i obèanù z okolí Michálkovic. Nakoupily jsme pro vás 763
nových knih, nìkolik desítek z
nich financoval mìstský obvod
Michálkovice.
Èím dál více se nám daøí zapojovat nejen ètenáøe, ale i místní obèany do rùzných akcí. O
tom svìdèí besedy, které probìhly v dobì nedávné. Pan Miloslav
Salomon pro nás pøipravil besedu o Èínì, pak také o Madeiøe,
F O T O I VA N A K A LWA R O VÁ
Mgr. Karla Keclíková besedu o
Jižní Africe, Ing. Jiøí Kašpárek
nám vìnoval èas pøi dvou historických vycházkách a nyní si pøipravuje besedu o historii Michálkovic spojenou s promítáním his-
torických fotografií. Tìšit se na
ni mùžete již 22. února v 16.00
hodin. O zájmu obèanù svìdèí i
beseda s paní Dášou Halotovou,
která nám pøiblížila numerologii
a vlila do posluchaèù nadìji, že
svìt bude lepší místo k životu,
pokud se o to také sami pøièiníme.
Pro milovníky malíøství jsme
si pøipravily bonbónek. Zveme
vás do ostravské Galerie výtvarného umìní ve støedu 20. února v
10,20 hodin, kde jako pøekvapení (právì prozrazené) zažijete
komentovanou prohlídku výstavy Jana Zrzavého. Mgr. Marcela
Pelikánová, pracovnice GVÚ, nás
výstavou zasvìcenì provede. Jelikož už jsme s kolegyní výstavu takto jednou prošly, mùžeme vám
slíbit, že se nudit nebudete a dozvíte se vìci nevídané!
V týdnu od 4. - 8. bøezna probìhne jako každoroènì Týden
prvòáèkù, kdy mohou rodièe pøihlásit své dìti zdarma. Letos pøipravujeme tuto akci ve spolupráci s místními hasièi a naší ètenáøkou Ludmilou Šimonovou, která si pro dìti pøipravila program.
Aby nᚠvýèet byl úplný, chtìly bychom vás ještì pozvat na
knižní veletrh, v Ostravì letos
potøetí, tentokrát již v bøeznu!
Navštivte jej ve dnech 8. - 10. 3.
na Výstavišti Èerná louka. Souèasnì s knižním veletrhem bu-
Školka nezahálí
dìti, ale i zamìstnance bylo
pøedvádìní výcviku dravých
ptákù na zahradì MŠ. Do komentovaných ukázek byly zapojeny dìti, své si užili i dospìlí. O tom, že celý výklad byl peèlivì pøipraven s ohledem na
pøedškolní vìk, svìdèí i to, že
dìti byly po celou dobu zcela
pozorné a v klidu.
Mikulášskou nadílku tradiènì zajistili žáci místní základní školy. Pìknì a citlivì pøistupovali k dìtem a pøipomnìli
nám èasy našeho dìtství. Dobu
adventu v MŠ doplnil koncert
školního pìveckého sboru pod
vedením paní uèitelky Mikulské a vystoupení uèitelù ZUŠ.
Zpìv doprovázený hudebními
nástroji byl zcela novým zajímavým zážitkem. Nejstarší dìti
si udìlaly malý výlet do centra
Ostravy ozdobené vánoèním
stromeèkem a živým betlé-
mem. Vánoce probìhly za zpìvu koled v klidné rodinné pohodì. Upøímné podìkování za
štìdrost patøí rodièùm dìtí. Jejich zásluhou dìtská oèka opìt
záøila u stromeèku.
K naší radosti i samotná
školka dostala nìkolik pìkných dárkù. Tøída Lvíèata se
brzy doèká nových šatnových
blokù. Všechny herny dostaly
krásný nový koberec a nový
nábytek. Díky rodinným pøíslušníkùm se nám stìhování
podaøilo zvládnout v krátkém
èase. Zvláštní podìkování patøí panu Herákovi, který pomohl pøevézt a pøestìhovat darovaný nový nábytek z centra
Ostravy do MŠ. Tøída brouèkù
tak získala krásný nábytek zdarma.
Aktivity nového školního
roku jsme zahájili návštìvou základní školy. Budoucí školáci si
E-mail: [email protected]
Pùjèovní doba:
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
9-12
13-18
9-12
13-16
zavøeno
9-12
13-18
9-12
13-16
Dešová hùl
dou probíhat další dvì výstavy:
Dovolená a region a Lázeòství a
svatba, takže si každý bude moci
pøijít na své.
Doufáme, že si z naší nabídky nìjakou akci vyberete, a navíc
si k nám pøijdete vybrat ètivou
knihu, která vám zpøíjemní ještì
poøád dlouhé zimní veèery.
Vaše knihovnice:
Ivana Kalwarová
Marie Kryštofová
užili pøíjemné dopoledne ve
spoleènosti svých budoucích
kantorù.
Díky projektu z Magistrátu
mìsta Ostravy získala naše školka keramickou pec, kterou využijí dìti MŠ v keramickém
kroužku, který ve školce probíhá jednou týdnì. Jedno páteèní odpoledne bylo vìnováno èlenùm Mladých hasièù,
kteøí si práci s hlínou vyzkoušeli pod vedením lektorky keramiky.
První pololetí jsme ukonèili
tradièním karnevalem mateøské školy v kulturním domì.
Mohlo by se zdát, že mateøská škola nabrala ve svých aktivitách snad ze všech soudkù. S
potìšením oznamujeme, že
druhé pololetí zahajuje pro
pøihlášené dìti dìtský lyžaøský
kurz. Ale o tom až zase pøíštì.
Táòa Tomanová
Obecním plesem byla zahájena
plesová sezóna
Letošní plesová sezóna v michálkovickém kulturním domì
byla, stejnì jako v minulých letech, zahájena plesem mìstského obvodu Michálkovice. Lze
øíci, alespoò podle ohlasu hostù,
že ples se vydaøil.
Ples byl zahájen krátkým
úvodním slovem proneseným starostou Martinem Juroškou a místostarostou Vladimírem Kozlem,
kteøí podìkovali všem, kteøí se na
organizaci plesu podíleli, spon-
Galanžárové, mistrù ÈR pro rok
2012 a finalistù mnoha mezinárodních soutìží, kteøí navodili tu
pravou plesovou atmosféru.
Pak se již rozjel nìkolikahodinový maratón tance a dobré
zábavy, jímž skvìle slovem provázela moderátorka Nikol Birklenová. K tanci a poslechu hráli Rivieras Show Band, skupina s dlouholetými profesionálními zkušenostmi nejen z Èeska, ale i ze zahranièí. Výraz „show“ nemá toto
nìž zajímavým programem, o který se postarala
taneènice Barbarella ze
Spoleènosti komediantù
a kejklíøù KELTIK Ostrava, když pøedvedla nìkolik nádherných orientálních tancù.
O pùlnoci byla zahájena tombola, v níž mohli
hosté díky darùm organizací, firem i jednotlivcù,
zorùm a popøáli hostùm pøíjemnou zábavu. Program pak byl zahájen nìkolika latinskoamerickými tanci v podání skvìlých taneèníkù Martina Pragera a Denisy
hudební tìleso ve svém názvu
náhodou. Svým skvìlým výkonem totiž dokázali opravdu rozparádit všechny plesové hosty.
Prùbìh veèera byl zpestøen rov-
FOTO NA STRANÌ LUBOMÍR ÈASNOCHA A FRANTIŠEK BOLFÍK
SEZNAM SPONZORÙ PLESU
JOHNY SERVIS, Zámeènictví Kadluba, Stavebniny Galièák,
Celsia, Tumakov, JANKOSTAV,s.r.o., Libor Wilczek, Zdenìk Švùb,
Milan Klega, Ctirad Pìkník, Ekostav, s.r.o., Bc. René Ivanský,
MUDr. Pavel Piatkovský, Potraviny René Gajdošík, Øeznictví Pavel
Rada, Drogérie Dušan Žabka a syn, Táòa Bìèáková, MISS Cosmetic, Ing. Vladimír Kozel, Antonín Závalský, Gabriela Bartáková,
Ing. Martin Juroška, Rostislav Richtár, Yveta Plánièková, GRATTIS
Dušan Svìrák.
vyhrát mnohdy velmi zajímavé ceny, vèetnì televizoru vìnovaného spoleèností Jankostav s.r.o. „Všem sponzorùm našeho plesu patøí velké podìkování“, uvedl k
tomu starosta Michálkovic
Martin Juroška a dodal: „velké podìkování patøí také
všem èlenùm komisí a dobrovolníkùm, kteøí s pøípravou a organizací plesu mìstskému obvodu pomohli“.
Redakce
Na pøípravì plesu se kromì zamìstnancù mìstského obvodu, starosty a místostarosty podílela celá øada dobrovolníkù,
jmenovitì:
Anežková Ludmila, Arvai Miroslav, Bialková Klára, Bolfík
František, Džaèovská Marta, Fojtík Dan, Fojtíková Simona, Fürstová Helena, Fürstová Olga, Holec Rostislav, Hrbáèek Josef, Chalupa Ladislav, Illichmannová Dagmar, Jaworková Petra, Jaworková Táòa, Kaniová Zdenka, Kotalová Eva, Ludwigová Miroslava, Ludwigová Sylva, Michálková Jaromíra, Muchová Zdenka, Palarèíková Anna, Piatkovský Pavel, Podrygalová Aneta, Polach Petr,
Szwejda Marek, Szwejda Martin, Šleisová Jana, Vachová Vladimíra, Velebil Pavel a pracovnice školní jídelny.
Všem mnohokrát dìkujeme
Martin Juroška
starosta
/ 7
Podzimní èást FC Slavia
Michálkovice v èíslech
V pøedminulém èísle Michálkovického zpravodaje jsme zveøejnili
rozhovor s novým vedením žákovského výbìru. V tomto èísle se pokusíme doplnit zbylé statistiky a uvést, co nového se v michálkovickém fotbale v uplynulém pùlroce zmìnilo.
Mladší a starší žáci bojují pro letošní sezonu v krajské soutìži sk.
„B“, kde si drží po polovinì soutìže krásné 5. místo. Nejlepším støelcem podzimní èásti je Daniel Navrátil s devíti góly.
poøadí družstvo
1.
…
4.
5.
6.
…
12.
záp
V
R
P
body
St. Mìsto F-M
11
10
1
0
65:12
31
Svinov
Michálkovice
Petøkovice
11
11
11
7
6
5
1
2
1
3
3
5
42:19
25:17
35:37
22
20
16
Hrabová
11
0
1
10
12:53
1
Starší žáci se zatím v nové soutìži zabydlují a momentálnì bojují
ve spodní èásti tabulky o udržení v soutìži. Nicménì týmy ve spodní
polovinì tabulky jsou velice vyrovnané, nejenom bodovì a každé zaváhání v jarní èásti mùže znamenat zbyteèný boj v loòské sezonì. Nicménì žáci to urèitì zvládnou a my je pøijdeme (a nejenom) podpoøit. Abychom doplnili statistiku, nejlepšími støelci se ètyømi góly jsou
Filipové, Tišler a Blažek.
poøadí družstvo
1.
…
6.
…
10.
11.
12.
záp
V
R
P
body
Vøesina
11
10
0
1
51:12
30
Svinov
11
4
3
4
16:24
15
Staøíè
Michálkovice
Stará Bìlá
11
11
11
3
2
1
0
2
1
8
7
9
19:43
14:32
7:38
9
8
4
Dostáváme se k dalším kategoriím - dorost a muži. Oba tyto celky
hrají každý ve své kategorii mìstského pøeboru. Dorost se v souèasnosti pohybuje v horní polovinì tabulky, na ètvrtém místì, a prakticky si zajistil udržení v soutìži a díky skoro bezchybné jízdì Slovanu
a Klimkovic pravdìpodobnì ztratil i nadìje na pøípadný postup do
vyšší soutìže. Roli nejlepšího støelce, s devíti góly, plní Robin Holešinský, neužiteènìjším hráèem podzimní èásti dorostu je pak Benedikt Malý, který na trávníku strávil 1080 minut.
poøadí družstvo
1.
…
3.
4.
5.
…
12.
záp
V
R
P
body
Sl. Ostrava
11
10
0
1
60:11
30
V. Polom
Michálkovice
Hrabùvka
11
11
11
7
6
6
0
1
0
4
4
5
35:28
33:30
30:23
21
19
18
Kr. Pole
11
0
0
11
8:51
0
Muži. Po loòské záchranì v soutìži naši muži pokraèují ve stejném rytmu. Zbyteènì ztrácejí body v závìrech jednotlivých zápasù
a po podzimní èásti se drží na 3. místì od konce tabulky pouze
s jediným vítìzstvím. A to je ve høe ještì podzimní dohrávka Pustkovce s devátými Ludgeøovicemi! Nejlepším støelcem našich mužù je Jan
Mirocha se ètyømi góly, nejužiteènìjším hráèem pak TomᚠJanírek
s 1170 minutami na høišti.
Družstvo mužù FC Slavia Michálkovice
Zmìny ve vedení
FC SLAVIA Michálkovice
V roce 2012 opustil svou
pozici pøedsedy klubu FC
Slavia Michálkovice pan Dušan Janírek. Pan Janírek se
vzdal své funkce v prùbìhu
roku a tak veškerou správu
nad klubem pøevzal pan Ivo
Koneèný, který spolu s dalšími èleny spravoval klub do
konání øádné valné hromady, která se konala 24. listopadu 2012. Na ní byl zvolen
nový výkonný výbor ve složení Koneèný Ivo, Kvak Antonín, Janírek Tomáš, Vlèek Jaroslav, Šorma René, Boháèik
Karel a Vèelný Tomáš.
Výkonný výbor se pak dohodl na volbì nového pøedsedy klubu, kterým se stal
pan Ivo Koneèný, místopøedsedy se pak stali pánové An-
8/
tonín Kvak a TomᚠJanírek.
Urèitì nebudu mluvit
pouze za fotbalisty, fanoušky
nebo pøíznivce našeho klubu,
když podìkuji panu Dušanu
Janírkovi za dlouholetou práci pøedsedy v klubu FC Slavia
Michálkovice, která samozøejmì jeho odstoupením z funkce nekonèí. Souèasnì bych
chtìl popøát novému vedení
hodnì zdaru a trpìlivosti do
nového období.
Na závìr fotbalového blogu si dovolím citaci legendárního trenéra V. Lombardiho:
„Dokonalý stav není dosažitelný. Ale pokud se o nìj snažíme, mùžeme dosáhnout stavu vynikajícího.“
Rostislav Holec
poøadí družstvo
záp
V
R
P
body
1.
…
11.
12.
13.
14.
Tøebovice
13
11
2
0
44:10
35
Kunèièky
Michálkovice
Pustkovec
Muglinov
13
13
12
13
4
1
1
1
3
4
3
2
6
8
8
10
34:42
15:40
22:39
22:45
15
7
6
5
Po podzimní èásti nevidíme úplnì špatné výsledky, je patrné malé
zlepšení oproti loòskému roku a musíme vìøit, že tento trend bude
pokraèovat.
SK Michálkovice ZPS
Nᚠoddíl zrakovì postižených sportovcù SK Michálkovice ZPS ukonèil sezonu 2011/2012 mistrovstvím republiky, které se konalo v Rokycanech. Zúèastnili se
ho dva hráèi, Anna Paulusová, která získala zlatou medaili v kategorii žen a Josef Paulus, který se umístil na
ètvrtém místì v mužské kategorii. Odehráli jsme ligu
ÈSZPS, kde jsme vybojovali první místo a tak se dostali
do první ligy. Zúèastnili jsme se nìkolika turnajù na
Slovensku, v Levoèi, Nitøe a Trnavì. Doma to byly turnaje v Blansku, Praze, a Opavì. Letos opìt chceme
uspoøádat turnaj s dlouholetou tradicí, Michálkovická
kuželka. Za podporu pøi nìm chceme podìkovat
ÚMOb Michálkovice a dalším sponzorùm v Michálkovicích a Ostravì.
Zdenìk Paulus, pøedseda SK
Kapitoly z historie Michálkovic
60
Pokraèujeme ètvrtou a poslední èástí historického pøehledu významných dat obce Michálkovice.
r 1928
Na jaøe roku
1928 byl místním živnostníkem
Lvem Borovcem otevøen zábavní podnik se zahradní restaurací Eldorádo. Pozdìji bylo jeho
bratrem Františkem Borovcem
otevøeno ve stejné lokalitì stejnojmenné koupalištì s padesáti
metrovým bazénem.
r 1930
Michálkoviètí
pøíznivci fotbalu založili fotbalový klub SK Slavia Michálkovice.
r 1932
Fotbalový klub
SK Slavia Michálkovice vybudoval a otevøel své nové fotbalové
høištì, které bylo odborníky hodnoceno jako jedno z nejhezèích
ve Slezsku.
r 1939
V ranních hodinách dne 15. bøezna 1939 obsadila Michálkovice nìmecká vojska. Dne 23. bøezna zavlály nad
Michálkovicemi poprvé øíšskonìmecké prapory s hákovým køížem.
byl rovnìž katolický kostel, jeho
fara a michálkovický høbitov.
Dne 2. kvìtna 1945 byly Michálkovice osvobozeny od nìmeckých okupantù a obsazeny
vojáky Rudé armády.
r 1946
V rámci znárodnìní dolù Severní dráhy Ferdinandovy byl dùl Michal k 1. lednu 1946 zaèlenìn do národního
podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly v Ostravì.
Dne 17. èervence 1946 byl
dùl Michal pøejmenován podle
sociálnì demokratického poslance bývalého rakouského øíšského
snìmu a tribuna horníkù na dùl
Petr Cingr.
Po bombardování 25. 2. 1945
tìžního zaøízení k rozsáhlému požáru tìžní vìže dolu Petr Cingr.
Michálkovice v datech
JIØÍ KAŠPÁREK
(4. èást)
r 1965
Na památku 17
obìtí bombardování 25. února
1945 byl na Pavelské ulici u pøíležitosti 20. výroèí této události
odhalen památník. V srpnu 2010
byl tento památník pøemístìn do
parku Michalského námìstí.
Požár Dolu Petr Cingr 24. 5. 1964
r 1941
r 1991
Od 1. dubna 1991
zahájil svoji èinnost nový Úøad
mìstského obvodu Michálkovice.
r 1993
Dne 30. èervna
1993 byla v rámci restrukturalizace tìžkého prùmyslu ukonèena tìžba na dole Michal.
Nákladem 9,5 milionù korun
byla postavena a uvedena do provozu nová Základní škola U Køíže.
r 1995
K 50. výroèí osvobození byl 27. dubna odhalen v
parku pøed dolem Michal památník 182 obìtí II. svìtové války. Památník vytvoøil kamenosochaø
Miroslav Neborák z Rychvaldu.
r 1966
Od 1. èervence
1966 došlo k organizaènímu
slouèení dosud samostatného
dolu Petr Cingr s dolem Rudý
øíjen.
V srpnu 1995 byl dùl Michal,
jako prùmyslové muzeum, prohlášen Národní kulturní památkou.
Vládním naøízením ze dne 29. kvìtna byly Michálkovice od 1. èervence 1941
zaèlenìny pod magistrát mìsta
Moravská Ostrava.
Dne 6. prosince
1953 byla uvedena do provozu
trolejbusová linka spojující Michálkovice se Slezskou a pozdìji
s Moravskou Ostravou.
V srpnu 1979 byl
založen michálkovický Klub dùchodcù, od února roku 1980 vyvíjí svoji èinnost ve vile Amálie na
Radvanické ulici.
r 1945
Pøi leteckém náletu na horní oblast dnešní ulice
Èeskoslovenské armády v nedìli
25. února 1945 zahynulo 17 obèanù Michálkovic, více jak 30 lidí
bylo zranìno. Motorový vùz michálkovické tramvaje dostal pøímý zásah a byl zcela znièen.
r 1960
Po zrušení samostatnosti obvodu Michálkovice,
byla obec zaèlenìna do mìstského obvodu Slezská Ostrava.
K 15. výroèí II. svìtové války
byla odhalena u dolu Petr Cingr
socha „Zabraòte válkám“, dílo
sochaøe Antonína Ivanského.
r 1986
Na památku významné vùdèí osobnosti dìlnického hnutí, politika a žurnalisty
Petra Cingra (*1850, †1920) byla
na Michalském námìstí odhalena jeho pískovcová socha v nadživotní velkosti, autorù Karla
Hoøínka , Vojtìcha Hoøínka a
Rudolfa Doležala.
r 1964
V nedìli 24. kvìtna 1964 došlo v dùsledku nepovoleného svaøování pøi údržbì
r 1990
Dùl Petr Cingr se
vrátil k pùvodnímu názvu dùl
Michal.
Pøi leteckém bombardování
16. bøezna 1945 byla znaènì poškozena budova Husova sboru
Církve èeskoslovenské, poškozen
r 1953
Dne 5. prosince 1990 se v sále
Kulturního domu konala ustavující schùze obvodního zastupitelstva obnoveného mìstského obvodu Michálkovice, které vzešlo
z komunálních voleb, konaných
dne 24. listopadu 1990.
r 1979
r 2000
K 1. lednu 2000
pøešlo prùmyslové muzeum na
dole Michal pod správu ostravského pracovištì Národního památkového ústavu a v dubnu téhož roku byla „Národní kulturní
památka dùl Michal“ u pøíležitosti Svìtového dne památek otevøena pro veøejnost.
r 2010
V nedìli 28. listopadu 2010 navštívil pravoslavný
Chrám pøesvaté Bohorodice (bývalou Mariánskou kapli z roku
1866) nejvyšší pøedstavitel Pravoslavné církve v Èeských zemích a
na Slovensku metropolita Kryštof, aby vysvìtil nový pravoslavný
køíž vztyèený pøed budovou chrámu.
J. Kašpárek
/9
Nová organizace Lékaøské pohotovostní služby
Od prvního bøezna letošního
roku zavádí Mìstská nemocnice
Ostrava nový efektivnìjší systém
poskytování Lékaøské pohotovostní služby (LPS).
K nové formì organizace LPS
jsme dospìli na základì dlouhodobé sledovanosti návštìvnosti
na všech tøech našich pracovištích. Na ambulanci v Porubì, na
ulici Bohuslava Martinù a v Hrabùvce, na ulici Dr. Martínka, se
návštìvnost v pracovních dnech
pohybovala v øádech jednotek
pacientù. O víkendech se poèet
sice navyšoval, pøesto kapacita
nebyla plnì využívána. Ambulanci v centru Ostravy, na ulici Varenská, naproti tomu vyhledávali nemocní ve vyšším poètu. Proto jsme se rozhodli soustøedit síly
a prostøedky z poboèek v Hrabùvce a Porubì do centra Ostravy,
na ul. Varenskou a posílit zejména pohotovostní výjezdovou službu.
Nepøetržitá pohotovost pro
dospìlé a zubní ambulance na
ulici Varenská, v centru Ostravy,
zùstává zachována. Rovnìž dìt-
Kur z tr énování pamìti
V letošním roce oslaví Èeská spoleènost pro trénování pamìti a
mozkový jogging 15. výroèí své existence. Od roku 2005 jsou každoroènì poøádány touto spoleèností bezplatné pøednášky s informacemi, jak je možné pamì trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci Národního týdne trénování pamìti se k této akci pøipojí i obèanské sdružení Senior servis, které uskuteèní pøednášku dne 12.3.2013 v 10 hod.
v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním námìstí è.1
v Moravské Ostravì.
Nový kurz Trénování pamìti bude zahájen 19. 3. 2013. Zájemci
hlaste se na tel: 776 763 519
ZAHRADNICTVÍ
HAVLINA
Sládeèkova 104, Ostrava – Michálkovice
Vám nabízí k pr odeji:
semena s cibuloviny
s øezané kvìtiny
d á r k o v é p ø e d m ì t y k Va l e n t ý n u
s
s
Otevírací doba:
Po – Pá 7.00 – 17.00, So 7.00 – 12.00
Bližší informace:
tel: 596 231 433, 724 421 999
e-mail: [email protected] web: www.havlina.cz
Evidence jízdních kol
u Mìstské policie Ostrava
Mìstská policie Ostrava nabízí zájemcùm možnost evidence jízdního kola. Pøi nahlášení ztráty èi odcizení takto evidovaného jízdního kola je informace pøedána strážníkùm ve výkonu služby, kteøí
mohou svou pozornost zamìøit pøíslušným smìrem a v pøípadì, že
na kolo odpovídající popisu toho odcizeného narazí, mohou uèinit
náležitá opatøení vedoucí k vrácení kola právoplatnému majiteli.
Pøi samotné evidenci zájemce pøedkládá:
- jízdní kolo, které bude zaevidováno
- obèanský prùkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti
- doklad o zpùsobu nabytí jízdního kola (napø. doklad o koupi,
faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.)
- pokud nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit
èestným prohlášením o zpùsobu nabytí jízdního kola
O evidenci kola mùže požádat pouze osoba starší 15 let.
Obèan po zaevidování kola obdrží nálepku se znakem Mìstské
policie Ostrava a s informací, že jízdní kolo je v evidenci mìstské policie. Pøi krádeži takto zaevidovaného jízdního kola je tøeba informovat pracovištì mìstské policie, kde bylo kolo zaevidováno.
Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Mìstské
policie Ostrava www.mpostrava.cz.
ská pohotovost na ul. Janovského. Ta se nachází pøímo v pavilonu dìtského oddìlení.
Pro nemocné, kteøí se osobnì na pohotovost na ul. Varenskou vydají, bude mít novì nastavený systém bezesporu své výhody. Lékaøi na pohotovosti zpravidla posílají pacienty k dalšímu
odbornému vyšetøení na specializovaná oddìlení do nemocnice.
Z hlediska nemocného je tedy
mnohem šetrnìjší kompletní
ošetøení takzvanì pod jednou
støechou, v rámci areálu naší nemocnice. Rovnìž není zanedbatelné, že se tak pacient vyhne placení dvojího regulaèního poplatku.
V areálu naší nemocnice se
nachází i pohotovostní lékárna.
Potøebné léky si tak lidé mohou
po ošetøení neprodlenì vyzvednout a zaèít je co nejdøíve užívat.
Prostøednictvím ústøedny
Mìstské nemocnice Ostrava lze
kontaktovat Lékaøskou pohotovostní službu (dospìlí, dìti,
zubní) na telefonním èísle
596 191 111
Pro výjezd sanitky k pacientovi dispeèink pohotovosti Mìst-
ské nemocnice Ostrava na telefonním èísle 596 612 111
Bc. Darina Majková
Mìstská nemocnice Ostrava
VINOTÉKA
VINEKA
Prodej moravského
sudového vína,
vína s pøívlastky.
l
Prodej beskydských
sýrù z chránìné dílny,
dárkové zboží, sklo.
www.vinotekavineka.webnode.cz
[email protected]
737 733 707
út-pá 9-18 so 8-12
Platební terminál
Ès. armády 269,
Ostrava – Michálkovice
Nový webový portál pomùže pøi
vyhledávání sociálních služeb v Ostravì
Máte blízkého, o kterého se potøebujete postarat? Hledáte osobní
asistenci pro dítì se zdravotním postižením? Potøebujete radu nebo pomoc pøi péèi o domácnost? Od 1. února Vám mùže pomoci nový webový
portál sociálních služeb a souvisejících aktivit. Na webovém portálu
(www.socialnisluzby.ostrava.cz) naleznete pravidelnì aktualizovaný pøehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž èinnost je
finanènì podporována z rozpoètu statutárního mìsta Ostrava.
Webový portál je dalším z výsledkù dlouhodobé spolupráce zástupcù
mìsta a organizací pùsobících v sociální oblasti. Veškeré aktivity komunitního plánování jsou smìrovány ke zvyšování dostupnosti a optimalizaci sítì sociálních služeb, a to s ohledem na potøeby obèanù a finanèní
efektivnost (proces komunitního plánování je v období od záøí 2012 do
srpna 2014 financován z prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu).
Vìøíme, že se pro Vás portál stane praktickou pomùckou pøi hledání
øešení obtížných životních situací a poskytne Vám ucelený pøehled o nabízených sociálních službách v našem mìstì. Další informace o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivit a o procesu komunitního
plánování v Ostravì naleznete na internetových stránkách
www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz.
Ing. Ivana Kolková Sehnalová, Magistrát mìsta Ostravy
KOMINICTVÍ
R A D O VA N P O L A K O V I È
Pravidelná kontrola spalinových cest
330,- Kè
Vložkování, frézování,
èistìní komínù a kouøovodù,
veškeré další kominické práce
za nízké ceny!
Telefon: 605 379 799
Email: [email protected]
Download

2/2013 - Michálkovice