OCENÌNÍ LC Plzeò Bohemia
V roce 2009 utrpìl tìžké zrakové polytrauma, které
vyústilo v praktickou slepotu. Radek nyní studuje Vyšší
odbornou školu, obor sociální práce a sociální
pedagogika. Aby mohl úspìšnì pokraèovat, potøebuje
pro usnadnìní studia digitální lupu v cenì 104 596 Kè.
Úøad práce v Domažlicích mu pøiznal pøíspìvek na
koupi této pomùcky v èástce 94 137 Kè, zbývající èástku
na poøízení pomùcky si Radek hradí sám. Pøíspìvek
LIONS CLUBU je podporou studujícímu.
GENERÁLNÍ PARTNER
MUDr. Milan BENIŠ
sedmý
KONCERT
Milan Beniš navštìvoval Základní školu pro zrakovì
postižené, poté pokraèoval ve studiu na gymnáziu
bìžného typu. Po maturitì pokraèoval ve studiu na
Lékaøské fakultì, obor psychiatrie, vzhledem ke
zrakovému hendikepu bylo jiné zamìøení
problematické. Našel plné uplatnìní ve svém oboru,
pracuje ve Fakultní nemocnici Plzeò. Soustøeïuje se
pøedevším na komunikaci s pacienty, kdy se bìhem
rozhovoru snaží najít pøíèinu jejich psychických potíží.
I když nemùže zrakem rozpoznat jejich výraz tváøe,
dokáže z tónu hlasu rozpoznat jejich psychický stav.
Má u pacientù dùvìru a jeho vlídný pøístup je
oceòován.
Ing. Jiøí Karban
Jiøí Karban navštìvoval Základní školu pro zrakovì
postižené v Plzni. Poté studoval Gymnázium pro
zrakovì postižené v Praze. Úspìšnì absolvoval fakultu
aplikovaných vìd. V souèasné dobì je zamìstnán ve
firmì Eurosoftware jako programátor, kde úspìšnì plní
stejnì nároèné úkoly jako jeho vidící kolegové. Zajímá
se o problematiku integrace zrakovì hendikepovaných
do vìtšinové spoleènosti.
12. øíjna 2012
v 18 hodin
Lions Club Plzeò Bohemia
sídlo hotel Centrál, Námìstí republiky 33, Plzeò
sekretáø klubu
603 112 273
[email protected]
www.lcplzenbohemia.eu
Dne 12. øíjna 2012 od 18 hodin › velký sál M욝anské Besedy Plzeò › koncert finanènì pod poøil Magistrát mìsta Plznì
sedmý
Radek BAŠTÁØ
Plzeòské
filharmonie
LIONS CLUB PLZEÒ BOHEMIA
zve širokou veøejnost na tento koncert
u pøíležitosti Svìtového dne zraku poøádaný
jako jediný v Èeské republice. Koncert je vìnován
zejména všem nevidomým a slabozrakým lidem, kteøí
jsou srdeènì zváni k prožití zajímavého veèera.
sedmý
KONCERT
Plzeòské filharmonie
Program koncertu
J. Ježek: Tmavomodrý svìt
C.M. von Weber: Pøedehra „ Oberon"
Alena Schutová: zpìv
u pøíležitosti Svìtového dne zraku
G.F. Handl: Lascia ch´io pianga / Rinaldo
G. Puccini: O mio bambino caro / Gianni Schicchi
Debashish Chaudhuri (Indie)
Narodil se 1975 v Kalkatì a studoval v Indii, USA,
Singapuru, Èeské republice a v Itálii. Mìl možnost
cvièit s dirigenty z Knoxville Symphony v USA, Hong
Kong Sinfonetta, South Bend Symphony, University
Výtìžek koncertu
je vìnován projektu
A. Dvoøák: Mìsíèku na nebi hlubokém / Rusalka
S. Prokofiev: Péa a vlk
vypráví: Martin Stránský, herec DJKT
LVÍ OÈKO
Orchestra v Basileji ve Švýcarsku a také s Filharmonií
Bohuslava Martinù ve Zlínì.
pøestávka
zdravé oèi našich dìtí
Jako první Ind v historii se stal studentem Pražské
konzervatoøe a navázal úzkou spolupráci s dirigentem
Pøedání ocenìní LIONS CLUB Plzeò Bohemia
Liborem Peškem. V roce 2003 a 2004 byl pozván
studovat dirigování na vìhlasné Chigiana Academy
v italském mìstì Siena pod vedením mistra Gianluigi
Gelmetti. Zde mu bylo udìleno dvakrát stipendium
F. Mendelssohn: Koncert pro dva klarinety
op. 113 + op. 114
sólisté:
Ludmila Peterková a Milan Arner
E. Grieg:
Svita è. 1, op. 46
a dirigoval každým rokem Sofia Festival Orchestr na
výroèním koncertì. V r. 2004 úèinkoval jako hostující
dirigent Komorního orchestru Bohuslava Martinù
a pozdìji byl ocenìn èestným diplomem za vítìzství
v 26th Masterplayers International Conducting
Competition – mezinárodní soutìži ve Švýcarsku.
V r. 2005 se probojoval jako první Ind v historii mezi
finalisty soutìže 49th Besancon Conducting
Competition, které se úèastnilo 42 zemí.
Dne 12. øíjna 2012 od 18 hodin
Velký sál M욝anské Besedy Plzeò
Download

T-list Lions.cdr