MENEMEN
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ARTIRMA USULU İLE GAYRİMENKUL SATIŞ
İLANI
GAYRİMENKUL : Asarlık Zeytinlik Mah. 9031/1 Sk. Menemen/İZMİR adresinde ve Menemen Tapu
Müdürlüğünün 113 ada 1 parselinde kayıtlı olup 6.575,00 m2 yüzölçümlü tam hisseli arsa vasıflı taşınmazdır.
Satış (Açık Artırma) 04.06.2014 tarihinde Çarşamba günü saat 13:45’de Menemen Vergi Dairesi Müdürü
odasında yapılacak olup, satış süresi 15 dakikadır.
Gayrimenkul, 1.380.750,00 TL.olarak Takdir Edilen Rayiç Değer üzerinden Açık Artırmaya çıkarılacak olup,
alınacak teminat tutarı 103.557,00 TL.nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 103.557,00 TL.’lik Banka
Teminat Mektubu alınacaktır.
MÜŞTEREK HÜKÜMLER : Gayrimenkule ait şartname Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü Kovuşturma
Bölümü Satış Servisinden temin edilebilir.
1- Teminatın yatırılacağı tarih ve saati ile yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar
ibraz edileceği: Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını, Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü
veznesine Açık Artırma (İhale) saatinden en geç bir saat önce vereceklerdir. Teminatlarının verildiğine ilişkin olarak
Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları Alındı ( Vergi Dairesi Alındısı - Menkul Kıymetler Alındısı )
Belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
2- Gayrimenkul açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki arttırma
bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan rayiç bedelin %75’ni bulmadığı veya amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan
fazla çıkmadığı veya masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra
11/06/2014 Çarşamba günü saat 13.45’de Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.
3- Satış Kararının Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Tapu Harcı, tellaliye ücreti ve diğer satış giderleri alıcı
tarafından ödenecektir.
4- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde satış komisyonunca
verilecek mühlet içerisinde ödemezse, ihale fesh edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle
artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alacaklılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olunur.
Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer
zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi aynca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu
yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur.
5- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ
edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.
6- İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
(www.ilan.gov.tr) Basın : 27834
T.C. ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİ
İLAN
SAYI : 2014/87 Esas
2014/210 Karar
Davacı İsmail Şeker vekili tarafından davalı Handan Sönmez aleyhine açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
davasında yapılıp bitirilen duruşma sonunda;
17/03/2014 tarihli karar ile davacının davasının KABULÜ ile gayrı resmi ilişkiden doğan ve davacı baba
tarafından tanınıp nüfusa kaydedilen müşterek 24/05/2010 D.lu Berke Şeker’in (66355340642 T.C.Kimlik Nolu)
velayetinin davalı anne 29488222018 T.C. kimlik numaralı Handan Sönmez’den alınarak davacı baba 40393133848
T.C. kimlik numaralı İsmail Şeker’e verilmesine;
Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuk Berke’nin anne ile farklı il/ilçe sınırları içerisinde oturmaları
nazara alınarak her iki ayda bir son cumartesi günü saat 10:00’dan pazar günü saat 17:00 arasında, her yıl dini
bayramların 2. Günü saat 10:00 dan 3. Günü 17:00 arasında anneler gününde saat 10:00’dan saat 17:00 arasında
çocuğun okula başlaması durumunda heryıl sömestr tatilinin 1. Günü saat 10:00 ile 7. Günü saat 17:00 arasında her
yıl Temmuz ayının 1. Günü saat 10:00 ile 31. Günü saat 17:00 arasında anneye verilmesi suretiyle kişisel ilişkinin bu
şekilde sağlanmasına;
T.M.K. nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayet
kendisine verilen baba’ya çocuklara ait mal varlığı var ise dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığında
veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri en geç bir ay içinde Mahkememize bildirmesine ;
Bu hususun velayeti kendisine tevdii edilen babanın ihtarına ( ihtar edildi );
Peşin alınan harcın mahsubu ile 6,8 TL nin davalıdan alınarak hâzineye gelir kaydına, karar verilmiş olup davalı
Handan SÖNMEZ adına tebligat yapılamamış olduğundan tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN tebliğ olunur. 08/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 28397
T.C
MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
Esas No : 2011/193
Karar No : 2011/272
Davacı K.H. ile Davalılar MUCUR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, SİNAN CAFER TAYYAR ERTUĞRUL arasında
Mahkememizde görülmekte olan Nüfus ( Mükerrer Kaydın iptali istemli ) davası nedeniyle;
Davalı Sinan Cafer Tayyar Ertuğrul yapılan adres araştırması sonucunda Türkiye’de sakin olduğu yer ve son
yerleşim yeri tespit edilememiş ve yurt dışında ikamet ettiği ancak açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmıştır.
5718 sayılı kanunun 41. Maddesinde, Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları yabancı ülke
Mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili Mahkemede bulunmaması
halinde ilgilinin sakin olduğu yer, Türkiye’de sakin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri Mahkemesinde, o da
bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir Mahkemelerinin birinde görülür şeklinde düzenleme yer almaktadır.
Davalı Sinan Cafer Tayyar Ertuğrul’un adres araştırması yapılmış ancak Türkiye’de sakin olduğu yer ve son yerleşim
yeri tespit edilememiş bu nedenle Mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiştir.
Tüm aramalara rağmen bulunamayan Davalı Sinan Cafer Tayyar Ertuğrul’a Mahkeme kararının ilanen tebliğine
karar verilmiş olduğundan, iş bu ilanın yayımı tarihinde itibaren 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılmak kaydı ile tebligat
kanunun ve tebligat tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince kararın tebliğine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur.
05/03/2014
(www.bik.gov.tr) Basın : 18158
BESNİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN OLUNUR
Esas No : 2013/109
Adıyaman İli, Besni İlçesi, Şambayat Köyü 882 Parsel sayılı taşınmazla ilgili davacısı TEİAŞ Genel Müdürlüğü
tarafından davalıları CUMALİ TANDOĞAN ve diğerleri olan Kamulaştırma ve tescil davası açılmıştır. Davaya dahil
olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 15 gün içerisinde Besni Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/109 Esas sayılı
dosyasına müracaatları ilan olunur. 02.12.2013
(www.ilan.gov.tr) Basın : 78647
İSTANBUL 14. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2005/567
KARAR NO : 2009/1056
Davacı ULVİ CEMİL AKINCI tarafından Olena Magdeychuk Akıncı aleyhine Mahkememizde açılan Boşanma
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Peremohy caddesi no: 20 Daire : 166 KİEV UKRAYNA adresinde olduğu bildirilen davalı OLENA
MAGDEYCHUK AKINCI ’nın adına gönderilen tebligata 01/11/2010 tarihinden beri cevap verilmediği, akıbet
araştırmasından sonuç alınamadığı, Türkiye’de usulünce tebligat yapılacak adresinin bulunmadığı, davalının adresi
tesbit edilemediğinden;
1- 28/10/2009 tarihli ve Davanın KABULÜNE, İstanbul, Fatih, Silivrikapı, cilt: 4, hane:1954 BSN:16 da kayıtlı
Hasan Adli ile Vildan dan olma 1965 doğumlu ULVİ CEMİL AKINCI ile Vladimir kızı, 11.5.1981 Ukrayna doğumlu
Ukrayna uyruklu OLENA MAGDEYÇUK ‘un TMK nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına, Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren
15 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile temyizi kabil olmak üzere davacı ve
davalının yüzlerine karşı verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2014
(www.bik.gov.tr) Basın : 28661
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 9. AİLE MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2013/1014 Esas
DAVALI : İZZET TEMEL
Davacı Sebiha TEMEL vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye bildirilen ve mernis
adresine çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi
ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 08/07/2014 günü saat: 10:30’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.’nun 6100 sayılı yasa ile değişik 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu Dava Dilekçesi, ön inceleme hazırlık tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 27628
T.C.
KARŞIYAKA 4. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2013/123 Esas
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma
(Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,
adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 05/06/2014 günü saat: 09:50’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille
temsil ettirmeniz, “ HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına
gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz
olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ” duruşma günü yerine geçerli olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 28507
T.C.
KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
( AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA )NDEN
İLAN
ESAS NO : 2013/290 Esas
DAVALI : RAZİYE YAVUZ Kuyucak Köyü Kemalpaşa / İZMİR
Davacı Hasan YAVUZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle
Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dilekçenin tebliğinden itibaren HMK’nun 122,126,127 ve 129. maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa
usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları
ikrar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile 50,00TL delil avansını yatırmanız gerektiği hususu, dava
dilekçesi ve tensip zaptı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
(www.ilan.gov.tr) Basın : 28473
T.C.
DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN /
BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN
ESAS NO : 2012/858 Esas
DAVALI : MERAL MALİ - Halil ve Ayşe kızı 09/05/1982 d.lu T.C. KİMLİK NO :20234048968 - Bahçeli Evler Mah.101 Küme Evleri No :4 Daire :3 / DÜZCE
Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan
yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,
adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/05/2014 günü saat: 10:30’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille
temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya
yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile ve ayrıca TMK’ nın 644 maddesi gereğince el birliği mülkiyetin devamını
haklı kılacak bir itiraz sunulmadığı veya paylaşma davası açılmadığı takdirde dava konusu taşınmaz üzerindeki
el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülebileceği hususunun ihtarı ile dava Dilekçesi ve duruşma günü
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 18152
Download

tc kemalpaşa 1. asliye hukuk mahkemesi