ANTALYA DEFTERDARLIĞI
TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
DOSYA
NO
MİKTARI
İHALE BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
17 adet
340,00 TL
100,00 TL
23.07.2014
10:00
Takriben 400 Kg hurda alüminyum
malzeme
1 Kilogramı
1,00 TL
120,00 TL
23.07.2014
10:15
4 adet(3 adet dolu, 1 adet boş 12
kilogramlık ev tipi tüp)
140,00 TL
40,00 TL
23.07.2014
10:30
Takriben 38 ton hurda ahşap malzeme
380,00 TL
100,00 TL
23.07.2014
10:45
Takriben 3.000 Kg hurda elektronik
malzeme
1 kilogramı
0,65 TL
550,00 TL
23.07.2014
11:00
2 adet
2.800,00 TL
840,00 TL
23.07.2014
11:15
Takriben 2 Ton pvc malzeme
1 Kilogramı
0,30 TL
180,00 TL
23.07.2014
11:30
Hurda demir, Hurda elektronik, hurda ahşap
Takriben 5 ton hurda demir elektronik
malzeme (öğrenci sıraları, vs. demir, ahşap
ve ahşap malzeme
ve elektronik büro malzemeleri)
1 kilogramı
0,25 TL
375,00 TL
23.07.2014
11:45
Hurda demir malzeme (kalorifer petekleri,
demir kapı, mazgallar, sıra demirleri, fuel
oil kazanı vs. muhtelif demir malzeme)
Takriben 5 ton hurda demir malzeme
1 kilogramı
0,40 TL
600,00 TL
23.07.2014
12:00
14 paket
196,00 TL
55,00 TL
23.07.2014
12:15
AİT OLDUĞU KURUM
SATILACAK MALZEME
42-2418
Antalya Defterdarlığı Toros Emlak
Müdürlüğü
Kullanılmış bisiklet
42-2540
Antalya’da bulunan Genel Bütçeli
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hurda alüminyum aksamlı malzemeler
(kapı, pencere, tepsiler, kazanlar, profiller
vs.)
42-2439
Antalya Defterdarlığı Toros Emlak
Müdürlüğü
Tüp
Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı,
42-2581 Döşemealtı İlçe Seçim Kurulu
Başkanlıkları
Hurda seçim sandığı
42-2481
Antalya’da bulunan Genel Bütçeli
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hurda elektronik malzeme ( bilgisayar
kasaları, monitörler, harddiskler, dizüstü
bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar,
tepegözler, tüplü televizyonlar, müzik
setleri, dvd- vcd oynatıcılar, videolar vs.
bilgisayar ve elektronik malzemeler)
42-2248
Antalya Defterdarlığı ve Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Trafo, elektrik panoları, kompanzasyon panosu
ve tadilat sonucu atıl duruma düşen trafo
malzemeleri
42-2452 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Beşkonak İlk/Ortaokulu Müdürlüğü,
Yunus Emre İlkokulu Müdürlüğü,
42-2582
Bahaeddin Güney Kız Teknik ve
Meslek Lisesi Müdürlüğü
Antalya Tohum ve Sertifikasyon Test
Müdürlüğü, Kepez Teknik ve Endüstri
42-2618
Meslek Lisesi Müdürlüğü, Kocademir
İlköğretim Okulu Müdürlüğü
Antalya Defterdarlığı Toros Emlak
42-2418
Müdürlüğü
Hurda pvc pencere
Bebek bezi
AÇIKLAMALAR
1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır malların satışı 2886 Sayılı Yasanın 51/a Maddesi uyarınca pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Antalya Defterdarlığı İhale
Salonunda toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Toros Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
3--İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a)- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
b)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecek)
c)- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi
d)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklif de bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi Kamu Tüzel Kişilerinin ise (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak
Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar ihale Komisyonuna vermeleri
şarttır.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
5-Hurda Malzemeler aracın boş-dolu tartılmak suretiyle yükleniciye teslim edilecek olup, nakliye, yükleme, işçilik tüm giderleri ile bu konuda alınacak yasal tedbirler yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
6- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletname ile birlikte ihaleye katılması gereklidir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel: 0 (242) 237 89 81 - 237 89 01 E-posta:[email protected]
www.antalyadefterdarligi.gov.tr
İLAN OLUNUR
Download

taşınır mal satış ilanı