İLAN
ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda fiili durumları ile diğer nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Milli Emlak Müdürü
Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhalelere iştirak edeceklerin;
a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi
vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale
komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
-Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
-Taşınmazların satışından KDV alınmayacak olup, satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit
taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
NOT- Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.
No
Bulunduğu Yer ve Mevkii
Cinsi
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m2)
Hazine Hissesi
İmar Durumu
/Fiili Durumu
Tahmin Edilen Geçici Teminatı
İhale Tarihi
Bedeli (TL)
(TL)
İhale
Saati
1
İzzetpaşa Mahallesi / Demiröv
Arsa
98
1739
1
35,00
Tam
İmarlı-Tali Ticaret Alanı/İşgalli
20.178,80
4.035,76 17.12.2014
09:00
2
İzzetpaşa Mahallesi / Demiröv
Arsa
98
1739
2
34,00
Tam
İmarlı-Tali Ticaret Alanı/İşgalsiz
19.828,80
3.965,76 17.12.2014
09:20
3
İzzetpaşa Mahallesi / Demiröv
Arsa
98
1739
3
34,00
Tam
İmarlı-Tali Ticaret Alanı/İşgalli
19.828,80
3.965,76 17.12.2014
09:40
4
İzzetpaşa Mahallesi / Demiröv
Arsa
98
1739
4
33,00
Tam
İmarlı-Tali Ticaret Alanı/İşgalsiz
19.478,80
3.895,76 17.12.2014
10:00
5
İzzetpaşa Mahallesi /Demiröv
Arsa
98
1739
5
35,00
Tam
İmarlı-Tali Ticaret Alanı/İşgalsiz
20.178,80
4.035,76 17.12.2014
10:20
6
Buğdaylı Köyü/-
Arsa
-
113
1
452,06
Tam
Afet İmar Pl.-Konut Alanı/İşgalli
18.085,00
3.617,00 17.12.2014
10:40
7
Buğdaylı Köyü/-
Arsa
-
113
4
465,36
Tam
Afet İmar Pl.-Konut Alanı/İşgalli
18.615,00
3.723,00 17.12.2014
11:00
8
Buğdaylı Köyü/-
Arsa
-
113
3
503,96
Tam
Afet İmar Pl.-Konut Alanı/İşgalli
20.160,00
4.032,00 17.12.2014
11:20
9
Buğdaylı Köyü/-
Arsa
-
110
1
717,23
Tam
Afet İmar Pl.-Konut Alanı/İşgalli
28.690,00
5.738,00 17.12.2014
11:40
10 Buğdaylı Köyü/-
Arsa
-
110
2
791,17
Tam
31.647,00
6.330,00 17.12.2014
13:30
11 Çağlayan Beldesi(Köyü) /-
Arsa
i43-D-20A-2C-3B
187
11
882,28
Tam
39.705,00
7.941,00 17.12.2014
13:50
12 Çağlayan Beldesi(Köyü) /13 Demirkent Köyü (Belde)
Arsa
İ43-D-20A-2C
168
6
614,44
Tam
Afet İmar Pl.-Konut Alanı/İşgalli
İmarlı-Ayrık Nizam Konut
Alanı/İşgalli
İmarlı-Konut Alanı/İşgalli
27.650,00
5.530,00 17.12.2014
14:10
Arsa
21-K-4
-
2502
400,00
Tam
İmarlı-Konut Alanı/İşgalsiz
150.000,00
30.000,00 17.12.2014
14:30
Ham Toprak
-
104
118
160,72
Tam
İmarsızİşgalli
4.510,00
902,00 17.12.2014
14:50
Tarla
1
-
11
1.500,00
Tam
İmarsız/İşgalsiz
15.000,00
3.000,00 17.12.2014
15:10
Samanlık
19
263
1
43,94
Tam
İmarsız/İşgalsiz
1.100,00
220,00 17.12.2014
15:30
Arsa
-
231
9
296,54
Tam
İmarsız/İşgalsiz
7.415,00
1.483,00 17.12.2014
15:50
14 Hancıçiftliği Köyü / 15 Işıkpınar Köyü/ Gavurbağı
16 Oğulcuk Köyü/Köyiçi
17 Oğulcuk Köyü/ -
İLAN OLUNUR
19 /11 /2014
Download

Milli Emlak Müdürlüğünden taşınmaz mal satış ihale ilanı