İLAN
MUŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
S No
Taşınmaz No:
Mahalle/ Köyü
1
49010116125
Bağlar Köyü
2
49010116114
3
4
5
Mevkii
Cinsi
Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi/
İmardaki Durumu
Ada
Parsel
Arsa
132
(Eski Parsel
No:1293)
Minare Mahallesi Ulucami
Kerpiç dükkan
108
33
49010114271
I. Mıntıka Mah.
Kirseler
Arsa
147
178
49010111330
Üçevler Köyü
Deştop mevkii
Tarla
111
65
2.000,00 Tam / İmarsız
49010110172
Tabanlı Köyü
Köyiçi
Arsa
158
1
1.972,54 Tam / İmarsız
FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
İHALENİN YAPILACAĞI
TEMİNAT
TARİH
SAAT
TUTARI (TL)
11
--
1.782,18 Tam / KDKÇA
Üzerinde Fabrika binası bulunmaktadır.
409.902,00
14,00 Tam / Konut alanı
Üzerinde dükkan bulunmaktadır.
294,45 Tam / Konut alanı
106.575,00
05.02.2015
09:30
27.216,00
7.076,00 05.02.2015
09:45
Arsa olarak tasarruf edilmektedir.
17.667,00
4.593,42 05.02.2015
10:00
Arsa olarak tasarruf edilmektedir.
7.000,00
1.820,00 05.02.2015
10:15
Ahır ve arsa olarak tasarruf edilmektedir.
14.794,05
3.846,45 05.02.2014
10:30
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN :
Sıra
No
AİT OLDUĞU KURUM
CİNSİ
MARKASI
TİPİ
MODELİ
RENGİ VE FİİLİ DURUMU
1
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müd. Otomobil
Renault
Europa 1.8i
1996
Gri - Kullanılır vazziyettedir.
2
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müd. Otomobil
3
4
5
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Traktör
Renault
Tofaş -Fiat
FORD - Transit
Tofaş - Fiat
Renault
Tofaş - Fiat
Tofaş - Fıat
Chevrolet
Ford
Brodway - 1.4RN
Kartal - SLX 2.5 Dizel
4 kapılı Sedan
R.1339
Kartal 1.6 İe
4 kaplı sedan
Kalos NB 1.4
6600
1997
1996
1997
1990
1984
1999
1991
2006
1976
Gri - Kullanılır vaziyettedir.
Siyah - Kullanılır vaziyettedir.
Beyaz - Kullanılır vaziyettedir.
Gri - Kullanılır vazziyettedir.
Kadastro Müdürlüğü
Kadastro Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
6 Çevre ve Şehircilik İl Müd.
7 Nüfus İl Müdürlüğü
8 Kültür Turizm İl Müd.
9 Defterdarlık Personel Müd.
10 Tarım İl Müdürlüğü
ARACIN BULUNDUĞU YER
Defterdarlık garajındadır.
Defterdarlık garajındadır.
Defterdarlık garajındadır.
Defterdarlık garajındadır.
Çevre ve Şehircilik garajındadır.
Siyah - ekonomik ömrünü doldurmuştur. Çevre ve Şehircilik garajındadır.
Safir mavi - Kullanılır Vaziyetedir. Defterdarlık garajındadır.
Gri - Kullanılr vaziyettedir.
Defterdarlık garajındadır.
Gri - Kazalı - boyalı vaziyettedir. Defterdarlık garajındadır.
Mavi - hurdaya ayrılmıştır.
Tarım İl Müdürlüğü bahçesindedir.
TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
İHALENİN YAPILACAĞI
TEMİNAT
TARİH
SAAT
TUTARI (TL)
8.000,00
2.400,00
05.02.2015
10:45
5.500,00
5.500,00
8.000,00
3.250,00
2.000,00
8.000,00
3.250,00
6.500,00
2.500,00
1.650,00
1.650,00
2.400,00
975,00
600,00
2.400,00
975,00
1.950,00
750,00
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
11:00
11:15
11:30
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
Yukarıda nitelikleri belirtilen;
1) Taşınmaz ve Taşınır malların satış ihalesi; 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
2) İhale, Muş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (gerçek ve tüzel kişiler için) veya ikametgah ilmuhaberini (gerçek kişiler için),
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri (gerçek ve tüzel kişiler için)
d) Yasal Temsil belgesini;
- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı fotokopisini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), gerçek kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini,
- Özel Hukuk tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil
kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi,
- Kamu tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile imza sirkülerini ihale saatine kadar vermeleri zorunludur.
4) Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin %3 ile %30'u arasında idarece belirlenen oranında alınacaktır.
5) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Muş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş (5) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
7) Araçlar için Kanunda ön görülen oranda "Katma Değer Vergisi" alıcıdan alınacaktır. Ayrıca satışı yapılan araçla ilgili her türlü vergi, resim ve harç ile diğer mali yükümlülükler alıcıya aittir.
8) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
9) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdarece veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Ayrıca telgraf veya faks ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
10) Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksitte ödeme yapılabilecektir.
11) İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
12) İhale ile ilgili bilgiler, Defterdarlığımız http://www.musdefterdarligi.gov.tr ile http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ögrenilebilir.
Download

taşınmaz ve araç satış ilanı