İLAN
ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda fiili durumları ile tapu nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Milli Emlak Müdürü Makam odasında
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye iştirak edeceklerin;
a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,
(b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
-Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
-Taşınmazın satışından KDV alınmayacak olup, satış bedelinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3'er aylık
dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
NOT- Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincandefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.
No
Bulunduğu Yer ve Mevkii
1 Fatih Mahallesi / Köyaltı
Cinsi
Arsa
Pafta
-
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m2)
Hazine Hissesi
1558
6
11.051,48
1719427280/1723569201
(11.024,92 m2)
İmar Durumu
/Fiili Durumu
İmarlı-Sosyal Tesis Alanı/İşgalsiz
Tahmin Edilen
Bedeli (TL)
2.756.000,00
Geçici
İhale Tarihi
Teminatı (TL)
551.200,00
14.04.2015
İLAN OLUNUR
.. /03 /2015
İhale
Saati
10:40
Download

Milli Emlak Müdürlüğünden taşınmaz mal satış ihale ilanı