ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
SIRA
DOSYA NO
NO
CİNSİ
MİKTARI
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
AİT OLDUĞU KURUM
BULUNDUĞU YER
1
2014/849
PC Bilgisayar
Color marka Harddisk
1 adet
2 adet
5.000,00
1.500,00
5.3.2015
10:00
Ankara Defterdarlığı
Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA
2
2014/1253
Yivsiz Av Tüfeği
Fişek
46 adet tüfek
622 adet fişek
(502 adedi ses
fişeği)
3.250,00
975,00
5.3.2015
10:10
Ankara Defterdarlığı
Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA
9 kalem
4.000,00
1.200,00
5.3.2015
10:20
Ankara Defterdarlığı
Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA
2
2014/1063
1 çift kaplama kalem,
1 çift Cross marka kaplama kalem,
1 adet Omega marka saat,
1 adet Leroy marka saat,
1 adet Baseran marka saat,
1 adet Kosteba marka saat,
1 adet Gıvenhy marka çakmak,
1 çift Parker marka kalem,
3 adet Sheathar marka kalem
1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen taşınır malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saate, hizasında belirtilen tahmini bedel
üzerinden Anıt Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Anıt Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacaktır. (Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA)
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte
teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c)
bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınır Satışları ve Tasfiye Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- Taşınır malların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.
6- Listenin 2. sırasındaki Yivsiz Av Tüfeği ve Fişekleri ihalesine katılmak isteyenlerin 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna
göre Yivsiz Av Tüfekleri satışına izin veren Satıcılık (Bayilik) belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr , Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 312 4322300/1290
İLAN OLUNUR.
Download

(MUHTEL\335F TA\336INIR MAL \335HALE L\335STES\335 MART