AKSARAY DEFTARDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI İÇERİSİNDE
ÖĞRENCİ YURDU YAPILMAK ÜZERE İRTİFAK HAKKI KURULACAK TAŞINMAZ İLANI
BULUNDUĞU
YER
Aksaray İli,
HamidiyeMerkez Mahallesi
Aksaray İli,
HamidiyeMerkez Mahallesi
Aksaray İli,
HamidiyeMerkez Mahallesi
PAFTA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HİSSESİ
İRTİFAK
HAKKI TESİS
EDİLECEK
ALAN
(m2)
L31b 20b
2185
1.111.083,45
TAM
10.000
Üniversite
Kampüs Alanı
ARSA
30 Yıl
(1) rakamıyla
işaretli kısmı
53.000,00
15.900,00
24.07.2014
10:00
L31b 20b
2185
1.111.083,45
TAM
10.000
Üniversite
Kampüs Alanı
ARSA
30 Yıl
(2) rakamıyla
işaretli kısmı
53.000,00
15.900,00
24.07.2014
10:30
L31b 20b
2185
1.111.083,45
TAM
10.000
Üniversite
Kampüs Alanı
ARSA
30 Yıl
(3) rakamıyla
işaretli kısmı
53.000,00
15.900,00
24.07.2014
11:00
İMAR
DURUMU
CİNSİ
İrtifak
Hakkı
Süresi
İrtifak Hakkı Tesis
Edilecek Kısım
YILLIK
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Aksaray Üniversitesi kampüs alanı olarak kullanılan yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazın onay belgesi eklerinde belirtilen (1,2 ve 3 rakamı ile işaretli) her biri ayrı ayrı olmak üzere
belirtilen kısımları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda öğrenci yurdu
yapılmak üzere 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
İrtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının
yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya
Yönetmelik eki “Ön İzin Sözleşmesi (Ek-12)” düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilecek olup, ön izin süresi içerisinde irtifak hakkı bedeli tahsil edilmeyecek sadece ihalesi
sonucu oluşacak bedelin %20 alınacaktır. Ayrıca, İrtifak hakkı tesisinde ilk yıl ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde yetmiş
oranında indirim uygulanmak suretiyle irtifak hakkı bedelleri hesaplanarak tahsil edilecektir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)
Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) , Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de
adres göstermeleri,
Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel
kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini
veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi vermeleri gerekmektedir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı
vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2014 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir
noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada
meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.aksaraydefterdarliği.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan Olunur. Bilgi için Tel : 0 382 215 88 00 / 109
Download

İ L A N - Aksaray Üniversitesi