ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
1- Malmüdürlüğümüz yetki ve sorumluluğunda bulunan ve aşağıda yeri, nitelikleri ve ihaleye ait bilgilerine yer verilen “arsa”
vasıflı 10 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince” Açık Teklif Usulü” ile Çardak
Malmüdürlüğünde İhale Komisyonu huzurunda satılacaktır.
2- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- Satışı yapılacak taşınmaz mallarla ilgili şartname mesai saatleri içinde Hükümet konağı İlan Panosunda görülebilir.
4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim sahibi olduğuna dair 2015 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesini,
b)Tebligat için Türkiye dâhilinde adres beyanını,
c)Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
ç)Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi; (2886 sayılı DİK‟NUN 26.maddesinde belirtilen değerlerden “Tedavüldeki Türk parası, mevduat
veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen
Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise ana paraya
tekabül eden satış değerleri esas alınır)”
d)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza
sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki b) ve ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi,
İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
5- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu
Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmez.
6- İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine ; İhale bedelinin ihalenin yapıldığı yıl Bütçe Kanununda belirlenen miktarın üzerinde
olması halinde, bu bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay vade- 8 eşit taksitlendirme
yapılabilecektir.
7- Telefaks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
8- Hazine taşınmazlarının satışı KDV „den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli ilindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr
öğrenilebilir. (Tel:0258 851 1537 Faks:0258851 2024)
ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ VE İHALE BİLGİLERİ (İLAN METNİ EKİDİR)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mahalle veya Köyü
Mevkii
Taşınmaz No
Pafta No
Ada
No
Gemiş Mahallesi Köyiçi 2012010 0528 M23B22D1A 126
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Gemiş Mahallesi
Parsel
No
10
Yüzölçümü
(m2)
Vasfı
Hazine
Payı
1019,00 ARSA Tam
Takdir
Edilen
Bedel
(M2/TL)
6,16
Köyiçi
2012010 0534 M23B22A4C 128
6
1328,00
ARSA Tam
5,72
Köyiçi
2012010 2275 M23B22A3D 143
4
1016,00
ARSA Tam
5,84
Köyiçi
2012010 2276 M23B22A3D 143
5
1049,00
ARSA Tam
5,83
Köyiçi
2012010 0572 M23B22A3D 143
6
1356,00
ARSA Tam
5,72
Köyiçi
2012010 2206 M23B22D2A 155
1
1729,00
ARSA Tam
6,39
Köyiçi
2012010 0586 M23B22D2A 155
8
1475,00
ARSA Tam
6,39
Köyiçi
2012010 2857 M23B22D2B 191
2
756,00
ARSA Tam
6,83
193
3
1495,00
ARSA Tam
6,72
193
6
2570,00
ARSA Tam
8,17
Köyiçi
Köyiçi
2012010 2865
2012010 2868
M23B22D2B
M23B22D2B
Takdir Edilen
Toplam Bedel
6.280,00
7.600,00
5.930,00
6.120,00
7.760,00
11.050,00
9.425,00
5.160,00
10.040,00
21.000,00
Geçici Teminat
Tutarı
İhale Tarihi
1.884,00 29.01.2015
29.01.2015
2.280,00
29.01.2015
1.779,00
29.01.2015
1.836,00
29.01.2015
2.328,00
29.01.2015
3.315,00
29.01.2015
2.827,50
29.01.2015
1.548,00
29.01.2015
3.012,00
29.01.2015
6.300,00
İhale
Saati
Fiili
Durumu
09:00
İşgalli
09:15
İşgalli
09:30
İşgalli
09:45
İşgalli
10:00
İşgalli
10:30
İşgalli
10:45
İşgalli
11:00
İşgalli
11:15
İşgalli
11:30
İşgalli
İLAN OLUNUR
Download

çardak malmüdürlüğünden taşınmaz mal satış ihalesi