SIRA
NO
İLAN
ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZ
1
İlçe
Mahalle
Köy
Aksu
07160200866
Kemerağzı
Taşınmaz
No
Ada
No
Parsel
No
Devletin hüküm ve
tasarrufu altında
Yüzölçümü Hazine
(m²)
Hissesi
635
Tam
Cinsi
Fiili Durumu
İmar
Durumu
Tahmini
Bedeli
(TL)
Geçici
Teminatı
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
Kumsal,
deniz yüzeyi
Ahşap İskele
-
90.000,00
27.000,00
20.11.2014
10:30
AÇIKLAMALAR
1-Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz üzerinde bulunan, güneşlenme ve denize girme amaçlı iskele ile ilgili olarak, ileride ilgili yatırımcı lehine verilecek 30
(otuz) yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile belirtilen
tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte, Antalya Defterdarlığı İhale Salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna;
a) Bu iş için ihaleden önce ilgili Muhasebe birimine yatırılacak geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzunu veya şekil ve içeriği 2886 sayılı Kanunun 27.
maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek) taşıyan Banka
Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda
yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya
katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilebilir.)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel
kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
e) Taşınmazların ihalesi için müşterek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, ortaklık sözleşmesini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar bizzat
vermeleri gerekmektedir.
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale
saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
4- Şartname mesai saatleri dahilinde Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
6. Kullanma izni ihalesinin onayını müteakip verilecek olan ön izin ile ilgili yapılacak iş ve işlemler, düzenlenecek sözleşmeler, ön izin ve kullanma izni ile
ilgili olarak süreler ve bedellerin tahsili ve artışı gibi hususlar, ön izin ve kullanma izni süresince yatırımcı tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler
ve bu yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar vb… işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler için Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik ve 324 sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine bakılmalıdır.
7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ilanı (www.milliemlak.gov.tr) (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) adreslerinden görülebilir. İhale hakkında 0 242 237 84 69 nolu irtibat telefonlarından bilgi alınabilir.
İlan olunur.
Download

AÇIKLAMALAR 1-Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz üzerinde