S A K A R Y A
D E F T E R D A R L I Ğ I
M İ L L İ E M L A K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
SIRA NO
CİNSİ
BULUNDUĞU YER
MİKTARI
TAHMİNİ BEDELİ
(TL.)
GEÇİCİ TEMİNATI
(TL.)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
Toyota marka araç filtreleri
Sakarya Defterdarlığı Deposu
84 adet
420,00
200,00
16.01.2015
09:00
2
Hurda Ahşap Malzemeler
Sakarya Defterdarlığı Deposu
Yaklaşık 1,5 ton
165,00
100,00
16.01.2015
09:15
3
Hurda Kağıt
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ali
Fuat Cebesoy Vergi Dairesi
Yaklaşık 10 ton
Kg x 0,13 TL
100,00
16.01.2015
09:30
Yukarıda bulunduğu yer, niteliği ve tahmini bedeli yazılı taşınırların, belirtilen gün ve saatte,Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık
Usulü ile satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubunu (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile birlikte süresiz teminat mektupları) yasal yerleşim yeri belgesini (ikamet senedi), tebligat için
Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin : T.C. kimlik numarasını (nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin
bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik alına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir.Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Taşınır mal ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV. alınacaktır.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale bilgileri "http://www.milliemlak.gov.tr" , "http://www.sakaryadefterdarligi.gov.tr" internet erişim adreslerinde yayımlanmaktadır.
İlan olunur.
Download

m i ll i emlakm ü d ü rl ü ğ ü ta ş ınırmalsatı ş i lanısak