İLAN
ORTACA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
CİNSİ
MARKASI
FİİLİ DURUMU
MODELİ
TAHMİNİ BEDELİ:
GEÇİCİ TEMİNATI:
İHALE TARİHİ VE
SAATİ:
OTOMOBİL
MURAT 131 DOĞAN L
Tamir ile çalışır.
1991
3.000,00 TL
600,00 TL
16/12/2014-09:30
Yukarıda nitelikleri yazılı olan taşınır mal 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen muhammen
bedel üzerinden Ortaca Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
1- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, Geçici Teminat Makbuzu, Nüfus Cüzdan Örneği ve İkametgâh Belgesi, vekâletle katılacakların Noter tasdikli
vekâletnameyi, Tüzel kişilerde ise yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Belgesi, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişilerin T.C.
Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Taşıt satış ihalelerinde, bedelleri üzerinden Kanuni nispette KDV alınacak olup, taşıt satışında her türlü vergi, harç, v.b. ile satışı yapılacak
araçların satış sonrasında trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
3- İhaleye ait Şartnameler mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden ihale Komisyonu sorumlu değildir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.
İlan olunur.
Download

İ L A N ORTACA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN CİNSİ MARKASI FİİLİ