İ L A N
MERSİN DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınırların 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile
satış ihalesi yapılacaktır.
1- Yenişehir Malmüdürlüğü, Kürkçü Abdulkadir Perşembe Vakfı İlkokulu Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün 20/01/2014 tarih ve 257850 ile 21/10/2013 tarih ve 2995467 sayılı yazılarda belirtilen okullar,
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü, Şevket Pozcu Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Mersin Valiliği İl
Dernekler Müdürlüğü, Akdeniz Mersin Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü, Kazanlı İsmail Kurtuluş
İlkokulu/Ortaokulu Kurumu Müdürlüğü, Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze
Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma
Merkezi Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Mersin Küçük ve Orta Ölçekli
Mükellefler Grup Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünde bulunan hurda
malzemelerin acilen teslim alınması istenildiğinden işçilik, nakliye ve kar marjları düşünüldüğünde ton fiyatı
350,00TL üzerinden tahmini 25 ton karışık hurda malzemenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine
göre Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır. Karışık hurda malzemenin tahmini bedeli 8.750,00TL olup ihaleye
katılabilmek için tahmini bedel üzerinden %30 geçici teminat bedeli olan 2.600,00TL vezneye yatırılacaktır.
İhale Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında yapılacak olup ihale 06/03/2014 Perşembe
günü saat 10:00’da yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5 inci
Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri vermeleri zorunludur.
-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, (İkametgah belgesi)
-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
-Gerçek Kişilerin T.C.Kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
-İhale saatinden önce alınmış (en geç 3 ay) faal mükellef olduğuna dair Vergi Dairesinden alınmış yazıyı ve
Hurdacılar Esnaf Odasından alınan esnaf oda faaliyet belgesinin ibraz etmeleri,
-Geçici teminat yatırmış olmaları,
-İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış geri dönüşüm belgesi,
Tüzel kişilerde ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale başlama saatine kadar Komisyon
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Satışa konu taşınır mallar yukarıda belirtilen kurumlarda bulunmakta olup mesai saatleri içerisinde
görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
Download

İ L A N - Mersin Defterdarlığı