İ L A N
V A N D E F T E R D A R L I Ğ I MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
1 Otomobil
Tofaş/Fiat
2000
06 JT 406
-
2 Minibüs
Ford
2006
54 YV 913
Transit 350 L
3 Otomobil
4 Otomobil
5 Otomobil
Opel
Toyoto
Fiat
2000
1999
1992
6 Kamyonet
Ford
Mercedes-Benz
Renault
Renault
Ford
NO
7
8
9
10
Çekici
Otomobil
Otomobil
Otomobil
PLAKA NO
TİPİ
ŞASE NO
BULUNDUĞU YER
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
TAHMİNİ
BEDELİ(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
ARACIN DURUMU
SAATİ
İl Kültür ve Trizm Müd.
6,000,00
NM0JXXTTFJ5G73306
Şoförler ve Oto. Otoparkı
13,000.00
3.900.00
4.12.2014
09:15 Tamir ile kullanılır.
34 AS 2214
06 BL 4395
65 EK 806
Vectra 1.6 Comfort WOLOJBF19YZ002167
Avensis Sedan AT SB153SBN00E026410
Croma
ZFA15400000357898
Şoförler ve Oto. Otoparkı
Yıl-Ak Otopark
3,000.00 4.12.2014
2,100.00 4.12.2014
900,00 4.12.2014
09:30 Tamir ile kullanılır.
09:45 Tamir ile kullanılır.
Yıl-Ak Otopark
10,000.00
7,000.00
3,000.00
2005
65 NZ 377
Faay Transit 300 Van NM0LXXTTFL4E22496
Şoförler ve Oto. Otoparkı
15,000.00
4,500.00
4.12.2014
10:15 Tamir ile kullanılır.
2000
1996
1994
2004
34 BZA 76
65 AV 672
42 HT 880
34 TT 3858
1853 LS 4X2 3600 WDB9540321K494194
R12
TR 401305
12 Toros TX
TR 123619
Şoförler ve Oto. Otoparkı
Güney Otopark
Cumhuriyet Başsavcılığı
Şoförler ve Oto. Otoparkı
55,000.00
3,000.00
4,000.00
15,000.00
16,500.00
900.00
1,200.00
4,500.00
4.12.2014
4.12.2014
4.12.2014
4.12.2014
10:30
10:45
11.00
11:15
NM4131B0001266103
focus Comfort 1,6İ sw WFONXXWPDN3P44040
1,800.00 4.12.2014
09:00 Tamir ile kullanılır.
10:00 Tamir ile kullanılır.
Tamir ile kullanılır.
Tamir ile kullanılır.
Tamir ile kullanılır.
Tamir ile kullanılır.
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 10 adet aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre satışı için hizalarında yazılı tarih ve saatlerde van Defterdarlığı Milli Emlak Müdür odasında
Bey Mahallesi iskele Caddesi No:3 İpekyolu/Van ) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
( Vali Mithat
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalalerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki
kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- Yukarıda belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana
gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve www.vandefterdarlığı.gov.tr adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 13 98
İLAN OLUNUR
Download

(KARI\336IK ARA\307 \335LANI 2014 2.xls)