MUĞLA DEFTERDARLIĞI
FETHİYE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
Sıra
No:
İli / İlçesi
Mahalle
Mevkii
Taşınırın
Cinsi
Yaklaşık Ürün
Miktarı
Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici
Teminat
(TL) %20
İhale
Gün ve Saati
1
Muğla /
Fethiye
Patlangıç
Kızıldeğirmen
Zeytinyağı
136 Kg
1.088,00 TL
217,60 TL
08.01.2015 10:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 2410 ada, 1 parsel numaralı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına tahsisli taşınmaz üzerinde bulunan zeytin ağaçlarından elde edilen yaklaşık 136 kg zeytinyağının satış ihalesi
belirtilen gün ve saatte 8,00-TL/kg tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi uyarınca
Pazarlık Usulü ile Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
c) İhale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları ve makbuzu ibraz etmeleri, Geçici teminat Tedavüldeki Türk parası,
Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri. Teminat mektubunun içeriği 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunun 26 ve 27’nci maddelerine uygun olacaktır.
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz
edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,
3- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci maddesine uygun hazırlanması ve
teklifin ihale saatinden önce İhale
Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4- Taşınır malın satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Fethiye Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yasal yükümlülükler alıcıya aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler Ayrıntılı bilgi için; Tel: (0252) 612 12 75 Fax: (0252) 612 12 85
[email protected]
8- Muğla ili genelindeki ihale bilgileri www.mugla-def.gov.tr internet adresinden takip edilebilir.
İLAN OLUNUR.
e-posta:
Download

MUĞLA DEFTERDARLIĞI FETHİYE MİLLİ EMLAK