İLAN
BOLU DEFTERDARLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
S.
Taşınmaz No
Mah./ Köy
No
1
14010115383 Çivril Mahallesi
2
Yüzölçümü
(m2)
1.809,00
Hazine
Hissesi
Tam
827
1.254,00
Tam
353
2.521,63
Cinsi
Tahmini
Bedel (TL)
37.000,00
Geçici
Teminat (TL)
7.400,00
Ham Toprak
8.550,00
1.710,00
Tam
Ham Toprak
20.930,00
4.186,00
Tarla
İmar Durumu
İhale Tarihi
Saati
İmarsız.
06.11.2014
09:30
06.11.2014
09:45
06.11.2014
10:00
06.11.2014
10:15
3
14010115422
Fasıl Köyü
4
14010112986
Kuzfındık Köyü
-----
785
1.447,55
Tam
Arsa
18.500,00
3.700,00
Kuzfındık Köyü
-----
786
1.362,40
Tam
Arsa
16.100,00
3.220,00
İmarsız
06.11.2014
10:30
303
3.188,00
Tam
Tarla
15.940,00
3.188,00
İmarsız.
06.11.2014
10:45
Parsel
No
Yüzölçümü
(m2)
Kiralama Amacı
İhale Tarihi
Saati
906
2.714,00
Lokanta, bakkaliye ve
çay ocağı yeri olarak
kullanılmak üzere
06.11.2014
11:00
İhale Tarihi
Saati
06.11.2014
14:00
06.11.2014
14:30
06.11.2014
15:00
14010112987
Kırha Köyü
-----
Parsel
No
1032
İmarsız.
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında
marjinal tarım arazisi alanında kalmaktadır.
İmarsız
5
14010115420
Ada
No
6
14010101722 Yeniköy Köyü
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
S.
Taşınmaz No
Mah./ Köy
No
1
14010100901
Elmalık Köyü
-----
Mevkii
Derbent
Hazine
Hissesi
Tam
Cinsi
Arsa
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
S.
Dosya No
Niteliği
No
1
3302-254 27 RA 254 plakalı, 1996 model, Hyundaı marka, H 100-Yan Camlı Çift
tipi, D4BAS014357 motor ve KMFFD27APTU199576 şase no.lu,
trafikten men edilmiş, beyaz renkli dizel kamyonet.
2
3302-376 Tescilsiz, MZ marka, 1997 model, trafikten men edilmiş kırmızı renkli
motosiklet.
3
3302-396 İl Sağlık Müdürlüğüne ait; 14 BA 728 plakalı 2002 model, Peugeot Boxer
233JC2 marka, 3439745 motor ve VF3233JC224004700 şase no.lu,
ekonomik ömrünü doldurmuş, beyaz renkli, dizel özel amaçlı ambulans.
Kiraya Verilecek
Miktar (m2)
İlk Yıl Tahmini
Bedel (TL)
1.500,00
3.300,00
Bulunduğu Yer
Geçici
Teminat (TL)
660,00
Kiralama
Süresi
5 Yıl
Akınlar Yediemin oto parkı / BOLU
Tahmini Bedel
(TL)
4.000,00
Geçici
Teminat (TL)
800,00
Diğer
Özellikler
Şartnamede
belirtilmiştir.
Akınlar Yediemin oto parkı / BOLU
200,00
40,00
5.000,00
1.000,00
Şartnamede
belirtilmiştir.
Şartnamede
belirtilmiştir.
İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Müdürlüğü / BOLU
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü
odasında toplanacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.
2-İsteklilerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu, yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri, vekâleten katılacakların noter onaylı vekâletname, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret veya sanayi odasından veyahut benzeri bir mesleki kuruluştan, 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartı ile teklif
mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilecek, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5’nci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak
Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir.
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’den istisna olup, vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Taşınır malların ihale bedelleri peşin ödenecek, ayrıca satış bedelleri üzerinden KDV alınacak olup, taşınır mallar ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri alıcıya aittir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Ayrıca,İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden,www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/bolu ve www.boludefterdarligi.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
Download

İLAN BOLU DEFTERDARLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI S