ERBAA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK VE KİRALIK GAYRİMENKULLER
Tokat İli, Erbaa İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihalesi; 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile aşağıda (karşısında) yazılı tarih ve saatlerde Tokat İli, Erbaa İlçesi, İsmetpaşa
Mahallesi, İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 4. Katta bulunan Erbaa Malmüdürlüğü, Malmüdürü Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1-Satış ve Kiralama İhalesine ait şartname Erbaa Malmüdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.
2-Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil), resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip edene yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine
tabi tutulmaz.
3- İhaleye katılacakların;
a)Bu iş için Erbaa Malmüdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılacak geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesi bu
kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye'de adres göstermesi; Özel hukuk
tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2014 yılı) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Tokat İli Erbaa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 4. Katta bulunan Erbaa Malmüdürlüğü,
Malmüdürü Çalışma Odasında toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun teklif mektuplarını
da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı, kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
5-Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararı kesindir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
DOSYA NO
MAHALLE / KÖY
SOKAK / MEVKİİ
60050108005
Kurtuluş (Yavuz Sultan
Selim) Mahallesi
Kocakır Mevkii
60050104602
İverönü Köyü
Kuruçay Mevkii
60050108550
Bağpınar Köyü
PAFTA
ADA
NO
PARSEL
MİKTAR (m2)
NO
HAZİNE
HİSSESİ
(m2)
Bağpınar Köyü
289,84
Tam
Arsa
20.300,00
4.060,00
1219
7.152,00
Tam
Tarla
17.165,00
3.433,00
181
1
1.896,52
Tam
Ham
Toprak
15.172,16
3.034,43
182
1
989,36
Tam
Ham
Toprak
7.914,88
1.582,98
183
1
732,60
Tam
Ham
Toprak
5.860,80
1.172,16
G37.D04.C.4A
60050108551
Bağpınar Köyü
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
3
1025
G37.D04.C.4A
60050108552
TAHMİNİ
BEDEL(TL)
CİNSİ
G37.D04.C.4A
İMAR
DURUMU
İmarlı
Alanı
-Konut
İmarsız-Köy
Sınırlarında
Tarla
İmarsız-Köy
Sınırlarında
Ham Toprak
İmarsız-Köy
Sınırlarında
Ham Toprak
İmarsız-Köy
Sınırlarında
Ham Toprak
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
22.10.2014
09:00
22.10.2014
09:30
22.10.2014
10:00
22.10.2014
10:30
22.10.2014
11:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
DOSYA NO
60050107090
60050107088
MAHALLE / KÖY
Karşıyaka Mahallesi
Karşıyaka Mahallesi
SOKAK / MEVKİİ
PAFTA
ADA
NO
Aşağıbük Mevkii
G37.d.07.b.2
109
Aşağıbük Mevkii
G37.d.07.b.2
111
Taşınmaz
PARSEL Yüzölçümü ve
NO
Kiralanacak
Miktarı (m2)
43.011,00
20
125.851,00 m2
olup; tarıma
elverişli
89.338,00 m2 si
16
kiralanacaktır.
HAZİNE
HİSSESİ
(m2)
CİNSİ
Tam
Tarla
Tam
Tarla
TAHMİNİ
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
6.100,00
1.220,00
13.500,00
2.700,00
İMAR
DURUMU
KİRALAMA
(KULLANIM)
AMACI
İHALE TARİHİ VE
SAATİ
İmarsız - Tarla
Tarımsal Amaçlı Tarla
22.10.2014 / 13:30
İmarsız - Tarla
Tarımsal Amaçlı Tarla
22.10.2014 / 14:00
Download

erbaa malmüdürlüğünden satılık ve kiralık gayrimenkuller