T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
DCDCCUDC
SAYı:23825
YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU
Kanun Hükmünde Kararname
Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile
Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/576
Doğal afetlerde yapılacak yardımların düzenlenmesi ile vergilerin ödeme sürelerinin
uzatılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Madde 1- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem için toplanan iç ve dış
yardımlar T.C.Ziraat Bankası'nda açılacak merkezi bir hesaba kaydedilir ve Kriz
Koordinasyon Kurulu kararı ile öncelikle depremden zarar görenlerin iaşe. giyinme, barınma,
çadır ve diğer her türlü gereksinimlerinin karşılanması için bu işlerle görevli bulunan veya
görevlendirilecek kuruluşlara, geçici ve daimi iskan amacıyla konut yapımında kullanılmak
üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ve Afetler Fonuna aktarılır.
Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak harcamalar. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanunu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi
değildir. Ancak, tahsis edilen paraların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı
Başbakanlık ve maliye müfettişleri ile bankalar yeminli murakıplarından Başbakan onayı ile
oluşturulacak bir komisyon tarafından, üçer aylık dönemler itibarıyla denetlenir ve denetleme
raporları Resmi Gazete'de yayımlanır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1
Resmî Gazete Kodu : 230999
İçindekiler 96. Sayfadadır.
Sayfa: 2
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ülke içindeki veya dışındaki vakıf, dernek
veya diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirli bir amaca yönelik olarak yapılan nakdi
veya ayni bağışlar Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin izni ile belirlenen amaca tahsis
edilebilir. Bunların dışında kalan nakdi yardımlar T.C. Ziraat Bankası'ndaki hesaba yatırılır,
ayni yardımlar ise Kızılay'a verilir. Doğrudan afet illeri valiliklerine ve Kızılay'a yapılacak
nakdi veya ayni yardımlar bu valilikler ve Kızılay tarafından kullanılır. Kızılay tarafından
verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan
personeli Kızılay'ın mevcut veya ihdas edilecek her düzeydeki kadrolarında iki yılı geçmemek
kaydıyla çalıştırmaya ve bu amaçla gerek görülecek diğer tedbirleri almaya Başbakanlık
yetkilidir.
Valilerce, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince
afetzedelerin gerçek ve tüzel kişilere ait bina ve tesislere yerleştirilmeleri halinde bu durum,
söz konusu taşınmazların maliklerine tebliğ ile, hissederlara ise valilikçe yapılacak ilan ile
duyurulur.
Bakanlıklar veya diğer kamu kurumlarınca deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak
prefabrik hizmet binaları ve lojmanların yapımında da Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
görüşü alınmak kaydıyla ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Bakanlıklar, belirtilen işleri
valilikler aracılığı ile de yaptırabilirler.
Madde 2- Maliye Bakanlığı, 17/8/1999 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle,
afet meydana gelen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim,
harç, fon ve paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme sürelerini uzatmaya yetkilidir.
Maliye Bakanlığı bu yetkisini, iller, il merkezleri, ilçeler veya beldeler, depremden zarar gören
mükellefler veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabilir.
Madde 3- 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesine
aşağıdaki bent eklenmiştir.
"8. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın
nakit mevcudunun %10'unu aşmamak kaydıyla doğrudan veya yetkili makam aracılığıyla afete
uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve
kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak."
Madde 4- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 8- Kocaeli. Bolu. Sakarya ve Yalova illerinde depremden zarar gören
vatandaşların daimi iskanları sağlanıncaya kadar iaşe. giyinme. barınma. çadır ve benzeri
gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak, yürürlükteki
kanunlarla doğal afet ve olağanüstü hale ilişkin valilere verilen her türlü yetkiyi kullanmak ve
Kriz Koordinasyon Kurulunca bu konularda alınacak kararları uygulamak üzere, iki yıl süreli
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet Bölge Koordinatörlüğü ve Afet Bölge Koordinatörliiğü'ne
bağlı il koordinatörlükleri kurulmuştur. Afet Bölge Koordinatörlüğü'nün merkezi Kocaeli'dir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
Sayfa: 3
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Afet Bölge Koordinatörlüğü için ekli listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı'na ait
bölümüne eklenmiştir. Afet Bölge Koordinatörü ve il koordinatörleri Bakanlar Kurulu
kararıyla atanırlar, il valileri için öngörülen aylık ve özlük haklarından yararlanırlar.
Afet Bölge Koordinatörlüğünde; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı kadrolarına
müşterek kararla, diğer kadrolara ise Afet Bölge Koordinatörü tarafından atama yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, aylık ve özlük hakları kurumlarınca
ödenmek kaydıyla bu kadrolarda görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin
kurumlarındaki kadroları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Afet Bölge Koordinatörü, Kriz
Koordinasyon Kurulu'nca belirlenecek sayıda geçici işçi çalıştırabilir.
Afet Bölge Koordinatörü görevi ile ilgili konularda, bölgesinde görevlendirilen askeri
birliğin en Üst komutanı ve il valileri ile işbirliği yapar.
Afet Bölge Koordinatörlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnameyle verilen görevler
ile bina, tesis, araç-gereç için ihtiyaç duyacağı mali kaynak Başbakanlıkça karşılanır."
Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVIT
Başbakan
D. BAHÇELİ
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
H.H.ÖZKAN
M. C. ERSÜMER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.
R. ÖNAL
Devlet Bakanı
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. S. GÜREL
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
Y. YALOVA
Devlet Bakanı
M. YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı
R. K. YÜCELEN
Devlet Bakanı
H. GEMİCİ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı
E. S. GAYDALI
Devlet Bakanı
H. GEMİCİ
Devlet Bakanı V.
Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı V.
M. A. İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H. S. TÜRK
Adalet Bakanı
S. ÇAKMAKOĞLU
Millî Savunma Bakanı
S. TANTAN
İçişleri Bakanı
İ. CEM
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye Bakanı
M. BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakam
K. AYDIN
Ulaştırma Bakanı V.
Prof. Dr. H. Y. GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı
K. AYDIN
Prof. Dr. H. Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskân Bakam
Sağlık Bakanı V.
Y. OKUYAN
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. K. TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. İ. TALAY
Kültür Bakanı
E. MUMCU
Turizm Bakanı
Prof. Dr. N. ÇAĞAN
Orman Bakanı
F. AYTEKİN
Çevre Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIIGI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI
MİAH
MİAH
MİAH
GİH
TH
MİAH
TH
TH
TH
TH
SH
SH
SH
TH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
TH .
GİH
GİH
GİH
GİH
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
UNVANI
Afet Bölge Koordinatörü (Vali)
İl Koordinatörü (Vali)
Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı
Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı
Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı
İl Koordinatör Yardımcısı
İl Koordinatör Yardımcısı
Mühendis
Mimar
Jeolog
Tabip
Hemşire
Hemşire
Şehir Plancısı
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Uzman
Programcı
Programcı
Çözümleyici
Çözümleyici
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Teknisyen
Teknisyen
Memur
Şoför
Şoför
Şoför
Teknisyen Yardımcısı
Teknisyen Yardımcısı
Teknisyen Yardımcısı
Bekçi
Bekçi
TOPLAM
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
ADEDİ TOPLA
DERECESl ADEDİ
1
1
1
1
7
7
1
2
2
2
2
1
1
1
1
7
7
1
4
4
1
10
10
1
4
4
1
5
5
1
5
5
3
10
10
4
10
10
1
10
10
1
40
40
2
20
20
3
20
20
1
15
15
1
15
15
2
13
13
1
15
15
2
13
13
3
40
40
4
40
40
S
40
40
6
40
40
3
50
50
4
50
50
5
40
40
3
20
20
4
20
20
5
40
40
20
20
9
to
20
20
11
20
20
10
20
20
11
20
20
12
16
16
12
35
35
13
35
35
795
795
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 5
RESMÎ GAZETE
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
20 Eylül 1999
Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-305-15042
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Dünya Turizm Örgütü'nün 13 üncü Genel Kurul Toplantısı 'na katılmak ve görüşme­
lerde bulunmak üzere, 23 Eylül 1999 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'ye
gidecek olan Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına,
Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
20 Eylül 1999
39-06-130-99-508
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 20 Eylül 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15042 sayılı yazınız.
Dünya Turizm Örgütü'nün 13 üncü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ve görüşme­
lerde bulunmak üzere, 23 Eylül 1999 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'ye
gidecek olan Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına,
Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgileriniricaederim.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
-
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
22 Eylül 1999
Genel Müdürlüğü
B .02.0.PPG.0.12-305-15218
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
KEİ Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, 23 Eylül 1999 tarihinde Yunanis­
tan'a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına,
Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
22 Eylül 1999
39-06-131-99-511
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22 Eylül 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15218 sayılı yazınız.
KEİ Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, 23 Eylül 1999 tarihinde Yunanis­
tan'a gidecek olan Çevre Bakam Fevzi AYTEKİN'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına,
Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 7
RESMÎ GAZETE
Yönetmelikler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
M O T O R L U ARAÇLAR V E RÖMORKLARININ SIVI Y A K I T D E P O L A R I
V E A R K A K O R U M A D O N A N I M L A R I N A İLİŞKİN
TİP O N A Y I YÖNETMELİĞİ
(70/221/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri
uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma
zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ve römorklarının sıvı yakıt depoları ve
arka koruma donanımları ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve
bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (98/14/AT) kapsamında
yer alan motorlu araçların ve römorklarının sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımları ile
ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.
b) M.A.R.T.O.Y. : 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğidir. (98/14/AT)
c) A.İ.T.M.Yönetmeliği: 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliktir.
d) Araç: En az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat'i aşan,
karayolunda kullanılması amaçlanan, tamamlanmış veya tamamlanmamış M.A.R.T.O.Y
kapsamında yer alan motorlu araç ve römorklarıdır.
e) Ayrı Teknik Ünite: Bu Yönetmelik hükümlerine göre bir veya daha fazla
tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı Tip Onayı alabilen arkadan araç girişine karşı koruma
çerçevesi gibi aracın bir parçasıdır.
f) Sıvı Yakıt Depoları: Bir aracın motorunda yakıt olarak itici güç görevini sağlayan
sıvı halde yakıtı koymak için tasarlanmış çeşitli şekil ve boyutlarda aracın sağ, sol, ön, arka ve
ortasına yerleştirilen depodur.
g) Arka Koruma Donanımları: Araçlara olan arkadan çarpmalarda, çarpan aracın
öndeki araç altına girmesini önlemek üzere araçların arka kısımlarına takılan çeşitli şekil ve
boyutlarda imal edilen tampon olarak adlandırılan ünitelerdir.
h) Tip Onayı Belgesi: Araçların ve römorklarının sıvı yakıt depolan ve arka koruma
donanımlarının Ek-I ve Ek-II'de belirtilen şartlara uygunluğu sonucunda verilen belgedir.
1) A T : Avrupa Topluluğu'dur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa: 8
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
i)
Onay Kuruluşu : Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, Tip Onay
Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla
temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını
belirlemekten sorumlu kuruluş olan Bakanlıktır.
j) Teknik Hizmetler Kuruluşu : Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri
yapmak üzere deney laboratuvarı olarak görevlendirilen kurum veya kuruluştur. Bu görev Onay
Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilir.
k) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun
sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan,
araçların veya ayrı teknik ünitelerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisidir.
1) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya
Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi
belgeleri içeren dosyadır.
m) Tanırım Paketi: Tanıtım dosyasına Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay
Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve diğer
belgelerdir.
n) Tanıtım Paketi Fihristi : Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir
şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde
işaretlenerek bir liste halinde yazılmasıdır.
o) e İşareti : Motorlu araçlar ve römorklarının sıvı yakıt depolan ile arka koruma
donanımlarının bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak üretildiğini gösteren işarettir:
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları
Tip Onayı Belgesi Başvuruları
Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvurulan aşağıda belirtilmiştir.
a) Motorlu araçların ve römorklarının sıvı yakıt depolan ve arka koruma
donanımlarına ait Tip Onayı Belgesi başvurulan, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun
olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır.
Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay
Kuruluşunun incelemesine açıktır.
b) Tip Onayı Belgesi başvurulan, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru
sahibi, başka bir devletin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay
Kuruluşuna bildirir.
Tip Onayı İşlemleri
Madde 6- Tip Onayı işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğe göre imal edilen motorlu araçların ve römorklarının
sıvı yakıt depolan ile arka koruma donanımlarına ve bu donanımların takıldığı araçlara bu
Yönetmelik ekinde yer alan hükümler çerçevesinde Avrupa Topluluğunun 79/490/EEC,
81/333/EEC ve 97/19/EC sayılı direktifler ile değişik 70/221/EEC sayılı AT Direktifine göre
AT Tip Onayı İşareti, AT Tip Onayı Belgesi ve AT Tip Onayı Numarası verir.
Yetkili Kuruluşlar
Madde 7-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Onay Kuruluşu olarak Bakanlık yetkili
kılınmıştır. Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak da EN 45000 serisi veya eşdeğer ulusal veya
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik
imkanları bulunan kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde
görevlendirilebilir.
Bildirim
Madde 8- Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Motorlu araçlar ve römorklarının sıvı yakıt depolarıve arka koruma donanımları
ile ilgili bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına,
Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.
b) Sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımlarına ilişkin görevlendirilen Teknik
Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.
Muafiyetler
Madde 9- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Teknolojik olarak gelişmiş sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımlarına
ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT -Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay
kuruluşlarına bilgi verilerek sıvı yakıt depolarına ve arka koruma donanımlarına Ulusal Tip
Onayı Belgesi verilebilir.
b)
Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar, bu
Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Yönetmeliklerin Uygulama Alanları
Madde 10- M.A.R.T.O.Y kapsamındaki motorlu araçlar ve römorklarının sıvı yakıt
depoları ve arka koruma donanımlarının onaylan bu Yönetmelik hükümlerine göre, diğer
araçların onaylan ise A.i.T.M. Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- M.A.R.T.O.Y kapsamındaki araçlar için AT Tip Onayı Belgesi
alacak imalatçılar bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde bu
Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi
almış imalatçılar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık geçiş süresi içinde
bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi
sonunda araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9
Sayfa: 10
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Ek-1
SIVI YAKIT DEPOLARI
1.
KONU
1.1.1.
Bu ek, 98/14/EC sayılı AT Direktifinin (M.A.R.T.O.Y) kapsamına giren araçlara
uygulanır.
2.
TANIMLAR
Bu Yönetmelik gereğince:
2.1.
'Yakıt depolarına göre araç tipi' aşağıdaki öğeler bakımından esas olarak birbirinden
farklılık göstermeyen araçlar anlamına gelir.
2.1.1.
Deponun/Depoların yapısı, şekil, boyut ve malzemesi,
2.1.2.
Deponun/Depoların araç içindeki konumu ( sağ ve/Veya sol, ön, arka, orta).
2.2.
'Depo' 2.3.te tanımlandığı gibi araç için öncelikle itici güç olarak görev yapan sıvı
yakıtı koymak için tasarlanmış depo/depolar anlamına gelir, donanım kapsam
dışındadır (ayrı bir parça olarak dolum borusu, dolum ağzı, tıpa, gösterge, motoru ya\
da fazla basıncı dengelemek için bağlantılar, v.s.).
2.3.
Sıvı yakıt, normal çevre koşullarında sıvı halde olan yakıt anlamındadır.
3.
AT TİP ONAYI İÇİN BAŞVURU
3.1.
Bir aracın yakıt depolarına ilişkin Tip Onayı için başvuru, M.A.R.T.O.Y.'un 5 inci
maddesine göre araç imalatçısı tarafından yapılmalıdır.
3.2.
İlave 1 'de tanıtım belgesi için bir örnek verilmiştir.
3.3.
Tip Onayı deneylerini yürütmekle yükümlü teknik hizmetler kuruluşuna aşağıdakiler
teslim edilmelidir:
3.3.1.
Onaylanacak araç tipine örnek olacak bir araç ya da teknik hizmetler kuruluşunun
onay deneyleri için gerekli gördüğü parçalar.
4.
TİP ONAYININ VERİLİŞİ
4.1
İlgili gerekler yerine getirilmişse M.A.R.T.O.Y.'un 6 ncı maddesine göre AT Tip
Onayı verilmelidir.
4.2
İlave 2'de AT Tip Onayı Belgesinin bir örneği verilmiştir.
4.3.
M.A.R.T.O.Y.'un VII numaralı ekine göre bir onay numarası, onaylanan her araca
verilmelidir. Aynı üye devlet, farklı tipte araçlara aynı onay numarasını veremez.
5.
ÖZELLİKLER
5.1.
Yakıt depolan korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Normal çalışma basıncının iki katı
değerindeki ancak hiçbir durumda 1,3 bardan düşük olmayan bir basınçta imalatçı
tarafından yürütülecek sızdırma deneylerinden geçirilmelidir. Çalışma basıncım aşan
her basınç uygun donanımlarla otomatik olarak dengelenmelidir (havalıklar, güvenlik
valfları vs.). Havalıklar yangın riskim ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalıdır.
Yakıt, deponun tamamen devrilmiş olduğu durumda dahi deponun kapağından ya da
fazla basıncı dengeleyici donanımlardan sızmamalıdır; bir damlaya müsamaha
gösterilebilir.
5.2.
Yakıt depolan aracın önü ya da arkasına gelecek bir darbenin sonuçlarından
korunacak şekilde yerleştirilmelidir. Depoların yakınında çıkıntı yapan parçalar,
keskin uçlar v.s. bulunmamalıdır.
6.
TİP DEĞİŞİKLİKLERİ V E ONAY TADİLLERİ
6.1
Bu Yönetmeliğe göre onaylanan tipte değişiklik
M.A.R.T.O.Y.'un 7 nci maddesi hükümleri uygulanmalıdır.
yapılması
durumunda
7.
ÜRETİMDE UYGUNLUK
7.1.
Genel bir kural olarak, M.A.R.T.O.Y'.un 12 nci maddesindeki hükümlere göre
üretimde uyumluluğu sağlamak için önlemler alınmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 11
RESMÎ GAZETE
EK-1
İlave 1
TANITIM BELGESİ NO
Aşağıdaki bilgiler, uygulanabilirse üç kopya halinde verilmeli, ve bir ekindeki belgeler listesini
içermelidir. Varsa çizimler A4 boyutunda veya A4 formatında bir dosyada uygun ölçekte ve
yeterli detay içerecek şekilde verilmelidir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar detay içerecek şekilde
verilmelidir.
Sistemler, aksam ve teknik ünitelerde elektronik kontroller varsa, bunların performansı ile ilgili
bilgiler de verilir.
0.
0.1
0.2
0.3
0.3.1.
0.4.
0.5.
0. 8.
1.
-1.1.
3.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.1.1.
3.2.3.1.2.
GENEL
Markası (imalatçının ticari ünvanı)
Tip ve genel ticari tanım (/lar)ı:
Tip tanıtım şekli, araç üzerinde işaretlenmişse (*):
Bu işaretin yeri:
Araç sınıfı (*):
imalatçının adı ve adresi:
Montaj Fabrikasının/ Fabrikalarının adresi/adresleri:
A R A C I N GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ
Numune aracın fotografları ve /veya çizimleri (sadece farklı üstyapı biçimleri):
MOTOR (*)
Yakıt: Dizel / Petrol/ LPG/ Diğer (')
Yakıt deposu/depoları
Servis yakıt deposu/depoları
Sayı, kapasite, malzeme:
Deponun/Depoların bütün bağlantıları, havalandırma tertibatını, havalıkları, kilitleri,
valfları, bağlama araçlarını kapsayan çizimleri ve teknik anlatımları:
3.2.3.1.3.
3.2.3.2.
3.2.3.2.1.
3.2.3.2.2.
Depo/Depolar araç içindeki konumunu açıkça gösteren çizim:
Rezerv yakıt deposu/depoları:
Sayı, kapasite, malzeme:
Depoların bütün bağlantıları, havalandırma tertibatım, havalıkları, kilitleri, valfları,
bağlama araçlarını kapsayan çizimleri ve teknik anlatımları:
3.2.3.2.3. Deponun/Depoların araç içindeki konumunu açıkça gösteren çizim:
(Tarih, dosya)
Bu tanıtım belgesinde kullanılan M.A.R.T.O.Y.'un I numaralı ekinde yer alanlara karşılık gelir. Bu Yönetmeliğin
amacıyla ilgili olmayan maddeler çıkarılmıştır.
Uygulanabilir olmayanın Üzerini çiziniz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 2382:
EK-I
İlave 2
Azami format: A4 (210x297 mm.)
AT TİP ONAYI BELGESİ
|Onay Kuruluşu damgasıj
Bu belge, bir araç tipi/ aksam/ ayrı teknik ünite(') için Motorlu Araçların ve
Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Yönetmeliğe
(70/221/AT) göre
1
-
Tip Onayı verilmesi,
-
Tip Onayının kapsam genişletmesi,1
-
Tip Onayının reddi,
-
Tip Onayının geri alınması,'
1
hakkındaki bildirimdir.
Tip Onayı numarası:
Kapsam genişletme nedeni:
BÖLÜM 1
0.
0.1.
0.2
0.3
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.7.
0. 8.
GENEL
Markası (imalatçının ticari unvanı):
Tip ve genel ticari tanım(lar)r.
Araç / aksam / ayrı teknik ünite üstünde yer almışsa, tip tanıtım şekli (1)(2):
Bu işaretin yeri:
Araç sınıfı (1)(3):
İmalatçının adı ve adresi:
Aksamlar veayrıteknik ünitelerde, AT onay işaretinin tesbit yeri ve yöntemi:
Montaj Fabrikasının/ Fabrikalarının adresi/adresleri::
BÖLÜM II
1. Ek bilgi (uygulanabilirliği varsa): bkz. İlave 2-A:
2.
Deneyleri yürütmekten sorumlu teknik hizmetler kuruluşu:
3. " Deney raporunun tarihi:
4.
Deney raporunun numarası:
,
5. Görüşler (varsa) eke bakın:
6. Yer:
.'
7. Tarih:
8.
İmza:
9. İstek üzerine onaylama mercii'nden sağlanabilecek tanıtım paketi fihristi ektedir..
1
İlgili olmayanı silin.
Eğer tip tanıtım şekli, bu Tip Onayı belgesi tarafından kapsanan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tiplerinin
tanımı ile ilgili "olmayan karakterler içeriyorsa, bu karakterler belgede '7' işaretiyle temsil edilmelidir.(Ör.
ABC??123??)
M.A.R.T.O.Y.'un II A numaralı ekinde belirlendiği gibi
2
3
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 13
EK-I
İlave 2-A
Nolu AT Tip Onayı Belgesine ek
Motorlu Araçların ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma
Donanımlarına İlişkin Yönetmeliğe (70/221/AT) göre bir araç tipinin
AT Tip Onayı ile ilgilidir.
1.
Ek bilgi
1.1. Malzeme:
1.2. Kapasite:
1.3.
1.4.
5.
Konum(lar):
Yakıt: Dizel/petrol/diğer (1)
Görüşler;
(1) Uygulanabilir olmayanın üzerini çiziniz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
Ek- II
ARKADAN ARAÇ GİRİŞİNE KARŞI KORUMA
1..
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
1
GENEL
Bu Yönetmelik'in kapsamına giren araçlar, M1 ve N1 sınıfı araçlar(')ın arkadan
araç altına girişine karşı etkili koruma sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
TANIMLAR
Arkadan Araç Girişine Karşı Koruma Amacına Uygun Araç Tipi
"Arkadan Araç Girişine Karşı Koruma Amacına Uygun Araç Tipi" terimi aşağıdaki
esas özellikler bakımından birbirinden farklılık göstermeyen araçlar anlamına gelir:
Arka dingilin genişliği, aracın arka kısmının yapısı, boyutları, şekli ve imalatında
kullanılan malzemeler olabildiğince 5.1. ve 5.4.5.5. gereklerine uygun olmalıdır.
Suspansiyon özellikleri olabildiğince 5.1. ve 5.4.5.5. gereklerine uygun olmalıdır.
Yerleştirilmişse, arka koruma donanımı tipi
Arka koruma donanımı tipi
"Arka koruma donanımı tipi" terimi aşağıdaki esas özellikler bakımından
birbirinden farklılık göstermeyen donanımlar anlamına gelir:
şekil,
boyutlar,
donanım (bağlantılar),
malzemeler.
AT TİP ONAYI İÇİN BAŞVURU
Bir aracın tipi ile ilgili olarak AT Tip Onayı başvurusu
Bir aracın M.A.R.T.O.Y.'un 5 inci maddesine göre arka koruma donanımı tipi
ilgili olarak AT Tip Onayı başvurusu aracın imalatçısı tarafından yapılmalıdır.
Tanıtım belgesi için bir model İlave 1 de verilmiştir.
Tip onay deneylerinin yürütülmesinden sorumlu teknik hizmetler kuruluşuna,
onaylanacak araç tipine örnek teşkil edecek bir araç sunulmalıdır.
Ayrı bir teknik ünite olarak düşünülen arka koruma donanımı bakımından AT Tip
Onayı için başvuru
M.A.R.T.O.Y.'un 5 inci maddesine göre, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
(j) bendi anlamında ayrı bir teknik ünite olarak düşünülen arka koruma donanımı
bakımından AT Tip Onayı için başvuru aracın imalatçısı ya da arka koruma
donanımının imalatçısı tarafından yapılmalıdır.
Tanıtım belgesi için bir model İlave 2 de verilmiştir.
Onaylanacak olan arka koruma donanımının bir numunesi onay deneylerinin
yürütülmesinden sorumlu teknik hizmetler kuruluşuna sunulmalıdır. Bu teknik
hizmetler kuruluşu gerekli görürse bir numune daha isteyebilir. Numuneler
başvuranın ticari ismi ya da markası ve tasarım şeklini göstermek üzere açık ve
silinmeyecek şekilde işaretlenmelidir.
M.A.R.T.O.Y. Ek II bölüm A da tanımlandığı gibi.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa .-14
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
5.
5.1.
Sayfa: 15
RESMÎ GAZETE
TİP ONAYININ VERİLMESİ
İlgili gerekler yerine getirilmişse M.A.R.T.O.Y. 'un 6 ncı maddesine göre AT Tip
Onayı verilir.
AT Tip Onayı belgesi için bir model:
3.1 .de belirtilen başvurular için İlave 3'te, ve
3.2. de belirtilen başvurular için İlave 4'te verilmiştir.
M.A.R.T.O.Y.'un VII numaralı ekine göre onaylanan her araç tipi ya da arka
koruma donanımının her tipi için bir onay numarası verilmelidir. Aynı üye devlet
farklı tipte araçlara ve/veya diğer tipteki geri koruyucu donanımlara aynı onay
numarasını veremez
ÖZELLİKLER
Bütün araçlar genişlikleri boyunca M1 ve Nl tipi araçların arkadan girişine karşı
etkin koruma sağlayacak şekilde inşa edilmeli ve/veya donatılmalıdır( ).
M1, M2, M3, N1, O1, 02 sınıflarına (1) giren her araç aşağıdaki hallerde 5.1.'de
belirtilen koşullara uygun sayılacaktır,
eğer, 5.3 teki koşulları taşıyorsa,
eğer, yüksüz aracın arka kısmının alt açıklığı, arka dingilin uzunluğundan her
iki taraftan 10'ar cm. den az olmayan bir genişlik üzerinde ölçüldüğünde 55
cm'i aşmıyorsa (tekerleklerin en dışındaki noktalarından yere yakın
kısımlarının şişkinliği göz ardı edilerek).
1
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
Birden fazla arka dingil olduğunda en geniş dingilin genişliği dikkate alınacaktır.
Bu gereklilik en azından aracın arka ucundan başlayarak ölçülen 45 santimden daha
fazla olmayan bir uzaklıkta yerine getirilmelidir.
N2, N3, 01, 04, sınıflarından (1) herhangi birine giren araçlar aşağıdaki hallerde
5.1. de belirtilen koşullara uygun sayılacaktır:
araç 5.4.te belirtilen gereklere uygun arka koruma donanımına sahipse, ya da
aracın arka akşamları, şekil ve özellikleri sayesinde arka bölümün
arızalanmasına karşı koruyucu donanımın yerini tutacak şekilde araç
tasarlanmış ya da donatılmışsa. Birleşik işlevleri, 5.4.'ün gereklerini yerine
getiren aksamlar, arkadan araç konuna donanımım oluşturduğu kabul edilir.
Bundan sonra 'donanım' olarak adlandırılacak, arkadan araç altına girişe karşı
koruma sağlayacak bir donanım genellikle, şasinin yan kısımlarına ya da bu
kısımların yerini tutan kısımlara bağlanan bir travers ve bağlantı aksamlarından
oluşur.
Bu donanım aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Donanım aracın arkasına mümkün olduğu kadar yakın olarak monte edilmelidir.
Araç yüklü değilken(2) donanımın alt ucunun yerden yüksekliği hiç bir noktada 55
cm. den yüksek olmamalıdır
Donanımın genişliği tekerleklerin en dışındaki noktalarından yere yakın
kısımlarının şişkinliği göz ardı edilerek Ölçüldüğünde arka dingilin genişliğini hiç
bir noktada aşmamalı, her iki taraf için de 10 cm.den daha kısa olmamalıdır. Birden
fazla arka dingil olduğu durumda dikkate alınacak genişlik en geniş dingilinkidir.
1 M.A.R.T.O.Y.'un II numaralı ekinin A bölümünde tanımlandığı gibi
İlave 1'in 2.6 fıkrasında tanımlandığı gibi
2
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15
Sayfa: 16
RESMÎ GAZETE
23Eylül 1999-Sayı: 23825
5.4.3.
Traversin kesit yüksekliği 10 cm.den az olmamalıdır. Traversin yan uçları arkaya
eğilmemeli ya da keskin bir dış uca sahip olmamalıdır; bu gereklilik traversin yan
uçlarının dıştan yuvarlatılmış olması ve eğrilik çapının 2.5.mm.den az olmaması
durumunda yerine getirilmiş sayılır.
5.4.4.
Donanım, aracın arkasındaki konumu değiştirilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu
durumda, herhangi bir istem dışı konum değişikliğini engellemek için kullanım
konumunda kalmasını sağlayacak güvenli bir yöntem bulunmalıdır. Kullanan, 40
daN'dan az bir kuvvet uygulayarak donanımın konumunu değiştirebilmelidir.
5.4.5.
Donanım, aracın boyuna eksenine paralel olarak uygulanan kuvvetlere uygun
direnci göstermeli ve kullanım konumundayken aracın şasisinin yan kısımlarına ya
da onların yerini tutan kısımlara monte edilmelidir.
Bu gereklilik, uygulamadan önce ve sonra aracın arka ucuyla donanımın arkası
arasındaki yatay uzaklık herhangi P1, P2, P3 noktasında 40 cm.'i geçmiyorsa yerine
getirilmiş sayılmalıdır. Bu uzaklığın ölçülmesinde araç yüklü değilken aracın
yerden 3 m. yükseklikteki herhangi bir kısmı dikkate alınmamalıdır.
5.4.5.1. P1 noktalan arka dingilde tekerleklerin dış uçlarına teğet olan boyuna düzlemlerden
30'ar santim uzaklıkta bulunmaktadır; P2 noktalan P1 noktalarını birleştiren hat
üzerinde olup, aracın ortadaki boyuna düzlemi üzerinde birbirinden 70-100 m.
uzaklıkta simetrik konumdadırlar; tam konumlan imalatçı tarafından
belirlenecektir. P1 ve P2 noktalarının yerden yüksekliği aracın imalatçısı tarafından
donanımı yatay olarak sınırlayan doğrular içinde tasarlanmalıdır. Ancak yükseklik
aracın yüklü olmadığı durumda 60 cm.'i geçmemelidir. P3, P2 noktalarını bağlayan
doğru hattın orta noktasıdır.
5.4.5.2.
Aracın teknik olarak izin verilebilir en fazla ağırlığının % 12.5 ine eşit ancak
2.5x10* N yi geçemeyen bir yatay kuvvet her iki P1 noktasına ve P3 noktasına
sırasıyla uygulanmalıdır.
5.4.5.3.
Aracın teknik olarak izin verilebilir ağırlığının en fazla % 50sine eşit fakat 10xl0
N'i geçmeyen bir yatay kuvvet her iki P2 noktasına uygulanmalıdır.
5.4.5.4.
5.4.5.2 ve 5.4.5.2' de belirtilen kuvvetler ayrı ayrı uygulanmalıdır. Kuvvetlerin
uygulanma sırası imalatçı tarafından belirlenebilir.
5.4.5.5.
Yukarıda belirtilen gereklere uygunluğun denetlenmesi amacıyla bir deney
uygulandığında aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:
5.4.5.5.1. Donanım aracın şasisinin yan kısımlarına ya da onların yerini tutan kısımlarına
bağlanmalıdır.
4
5.4.5.5.2. Belirtilen kuvvetler uygun şekilde eklemlerle birleştirilen koçbaşlarıyla ve aracın
orta boyuna düzlemine paralel olarak yüksekliği 25 (kesin yükseklik üretici
tarafından belirlenecektir), genişliği 20 cm.'i geçmeyen, dikey uçlarında kıvrılma
çapı 5 ± 1 mm. olan ve merkezi P1, P2 ve P3 noktalarına yerleştirilen bir yüzey
yoluyla uygulanmalıdır.
5.5.
Yukarıda sözü edilen gereklerden farklı olarak aşağıdaki sınıflara giren araçların bu
Ekin arkadan araç girişine karşı korumaya ilişkin gereklere uyması şart değildir:
- Yarı-treyler çekicileri,
- Kütük ve benzeri çok uzun şeylerin taşınmasında kullanılan askılı römorkörler
ve diğer benzeri römorkörler
- Arka bölümün korunması, kullanımları ile bağdaşmayan araçlar
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16
6.
6.1.
6.2.
AT TİP ONAYI İŞARETLERİ
Bu Yönetmeliğe göre onaylanan tipe uygun olan ve ayrı bir teknik ünite olarak
kabul edilen her arka koruma donanımı AT Tip Onayı işareti taşımalıdır.
Bu işaret, 'e' harfini çevreleyen bir dörtgen ve onu izleyen, onayı veren Üye
Devlete ait ayırt edici numara ya da harflerden oluşmalıdır.
Almanya için
Fransa için
İtalya için
Hollanda için
İsveç için
Belçika için
İspanya için
Birleşik Krallık
6.3.
6.4.
Sayfa: 17
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı 23825
1
2
3
4
5
6
9
11
Avusturya için
Lüksemburg için
Finlandiya için
Danimarka için
Portekiz için
Yunanistan için
İrlanda için
Türkiye için
12
13
17
18
21
23
IRI
37
İşaret ayrıca dikdörtgenin yakınında M.A.R.T.O.Y.'un VII numaralı ekinde
gönderme yapılan Tip Onayı numarasının 4. Bölümündeki 'temel onay numarasını'
taşımalı, bu numarayı 70/221/AT sayılı Yönetmeliğe AT Tip Onayının verildiği
tarihte yapılmış olan en son değişikliği belirten sıra numarasını gösteren iki rakam
takip etmelidir. Bu Yönetmelik için sıra numarası 00'dır.
AT Tip Onayı numarası, arka koruma donanımı araca yerleştirildikten sonra dahi
okunabilir ve silinmez durumda yerleştirilmiş olmalıdır.
İlave 5'te AT Tip Onayı işaretinin bir örneği gösterilmiştir.
7.
7.1.
TİP DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAY TADİLLERİ
Bu Yönetmeliğe göre onaylanmış tipte değişiklikler olduğunda M.A.R.T.O.Y.'un 7
nci maddesi hükümleri uygulanır.
8.
8.1.
ÜRETİMDE UYGUNLUK
Genel bir kural olarak, M.A.R.T.O.Y.'un 12 nci maddesine
uygunluğu sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
göre üretimde
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
Sayfa: 18
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
EK-II
İlave 1
TANITIM BELGESİ No ...
Aşağıdaki bilgiler, uygulanabilirse üç kopya halinde verilmeli, ve bir ekindeki belgeler listesini
içermelidir. Çizimler A4 boyutunda veya formatında bir dosyada uygun ölçekte ve yeterli detay
içerecek şekilde verilmelidir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar yeterli detay içerecek şekilde
verilmelidir.
Sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerde elektronik kontroller varsa, bunların performansı ile
ilgili bilgiler de verilir.
0.
GENEL
0.1
Markası (imalatçının ticari unvanı):
0.2
Tip ve genel ticari tanımı/tanımları:
0.3
Tip tanıtım şekli, araç üzerinde işaretlenmişse (*):
0.3.1. Bu işaretin yeri:
0.4.
Araç sınıfı(.):
0.5.
İmalatçının adı ve adresi:
0.8.
Montaj fabrikasının /fabrikalarının adresi/adresleri:
1
ARACIN GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ
1.1.
Numune aracın fotoğrafları ve /veya çizimleri:
1.5.
2.
Yan parçalar için kullanılan malzeme('):
KÜTLELER VE BOYUTLAR
(kg. ve mm. cinsinden) (Gerektiğinde çizime başvurun)
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.2.
2.4.2.
2.4.2.2.
2.6. - -
En geniş arka dingilin genişliği:
Tüm aracın boyutları (bütün olarak):
Üst yapısız şasiler için
Genişlik(*):
Üst yapılı şasiler için
Genişlik(*):
Aracın üst yapılı ve M1 sınıfı dışında ve varsa çeki tertibatlı yürürü vaziyette
kütlesi veya imalatçı üst yapı ve/veya çeki tertibatı monte etmiyorsa, şasinini
kabinli kütlesi (soğutma sıvısı, yağlar, yakıt, kullanılmış sular hariç diğer suların
%100'ü, avadanlıklar, stepne ve sürücü, ve otobüslerde eğer araçta kabin görevli
koltuğu mevcutsa kabin görevlisinin kütlesi (75 kg) dahil edilecektir (0) (1):
2.8.
İmalatçı tarafından belirtilen yüklü durumdaki teknik olarak izin verilen en fazla
ağırlık(.) (en az ve en fazla):
' Bu bilgi dosyasında kullanılan M.A.R.T.O.Y.'un I numaralı ekinde yeralanlara karşılık gelir. Bu Direktifin
amacıyla ilgili olmayan maddeler çıkarılmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı .23825
9.
Sayfa : 19
ÜST YAPI
9.1.
9.2
9.1.5.
9.1.5.1.
Üstyapı tipi:
Kullanılan malzeme ve imalat yöntemi('):
Arkadan araç altına girişe karşı koruma
Arkadan araç altına girişe karşı koruma ile ilgili parçaların çizimi, örneğin aracın ve
veya şasinin en arka dingilin konumu ve yerleştirilmesini gösteren çizimi, arka koruma
donanımının yerleştirilmesinin ve/veya birleştirilmesinin çizimi. Arka koruma
donanımı özel bir donanım değilse, çizim gerekli boyutlara uyulduğunu açıkça
göstermelidir:
9.1.5.2. Özel bir donanım söz konusu olduğunda arka koruma donanımının ayrıntılı açıklaması
. ve çizimi (yerleştirme ve birleştirme dahil) ya da donanım ayrı bir teknik ünite olarak
onaylanmışsa Tip Onayı numarası:
(Tarih, dosya)
EK-II
ilave 2
TANITIM BELGESİ No
Motorlu Araçların ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma
Donanımlarına İlişkinYönetmeliğe(70/221/AT) göre arka koruma donanımı
bakımından ayrı bir teknik Ünitenin AT Tip Onayı hakkındadır.
Aşağıdaki bilgiler, uygulanabilirse üç kopya halinde verilmeli, ve bir ekindeki bilgiler listesini
içermelidir. Varsa çizimler A4 boyutunda veya A4 formatında bir dosyada uygun ölçekte ve
yeterli detay içerecek şekilde verilmelidir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar detay içerecek şekilde
verilmelidir.
Sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerde elektronik kontroller varsa, bunların performansı ile
ilgili bilgiler de verilir.
0.
GENEL
0.1. Markası (imalatçının ticari unvanı):
•
0.2. Tip ve genel ticari tanım(lar)ı:
0.5. imalatçının adı ve adresi:
0.7. Aksamlar ve ayrı teknik ünitelerde AT Tip Onayı işaretinin yeri ve tesbit yöntemi:
0. 8. Montaj Fabrika (1ar) sının adresleri:
,
1. ARACIN GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ (Arka koruma donanımı yerleştirilecek plan
aracın) (fotoğrafları ve/veya çizimleri ekleyin):
1.1. Enine kesit olarak şasinin yan parçalarının yatay eksendeki atalet momentlerinin en
küçük toplamı:
;
1.2. Donanım yerleştirme noktalarındaki şasinin yan kısımları arasındaki mesafe :
2.
KÜTLE VE BOYUTLAR
2.2. Teknik olarak izin verilen yüklü durumdaki en fazla kütle :
3.
ÜST YAPI
3.1. Arka koruma donanımının ayrıntılı açıklaması ve çizimi (yerleştirme ve birleştirme
dahil):
,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: \9
Sayfa: 20
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
EK-II
İlave 3
ÖRNEK
(Azami format: A4 (210x297 mm.))
A T TİP ONAY BELGESİ
Onay Kuruluşu damgası
Bu belge, bir araç tipi /aksam /teknik ünite' için Motorlu Araçların ve Römorklarının Sıvı
Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Yönetmeliğe (70/221/AT) göre
1
- Tip Onayı verilmesi,
- Tip Onayı kapsamının genişletilmesi,
- Tip Onayının reddi,
- Tip Onayının geri alınması,'
hakkındaki bildirimdir.
Tip Onayı numarası:
Kapsam genişletme nedeni:
1
1
BÖLÜM 1
0.1
0.2
0.3
Markası (imalatçının ticari unvanı):
Tip ve genel ticari açıklamalar:
Araç /aksam /teknik ünite üstünde işarellenmişse tip tanıtım şekli
11
0.3.1.Bu işaretin yeri:
0.4 Araç sınıfı':
0.5 İmalatçının adı ve adresi:
0.7. Aksamlar ve ayrı teknik ünitelerle ilgili olarak AT Tip Onayı işaretinin yeri ve tesbit
yöntemi:
0. 8. Montaj fabrika (1ar) sının adres(ler)i:
BÖLÜM II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ek bilgi (ilgili konularda) bkz. İlave 3-A
Deneyleri yürütmekle sorumlu teknik hizmetler kuruluşu:
Deney raporunun tarihi:
Deney raporunun numarası:
Görüşler (varsa) eke bakın:
Yer:
,
'.
Tarih:
:
İmza:
İstek üzerine onaylama merciinden sağlanabilecek tanıtım paketi fihristi ektedir.
1
Uygulanabilir olmayanın üzerini çiziniz.
Eğer tip (tanıtım şekli, bu Tip Onayı belgesi tarafından kapsanan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tiplerinin
tanımı ile ilgili olmayan karakterler içeriyorsa, bu karakterler belgede '?' işaretiyle temsil edilmelidir.(flr.
ABC??123??)
M.A.R.T.O.Y.'un II A numaralı ekinde belirlendiği gibi
2
1
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 21
EK-II
İlave 3-A
.... No.lu A T Tip Onayı Belgesine ek
Motorlu Araçların ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına
İlişkin Yönetmeliğe (70/221/AT) göre bir araç tipinin arka koruma donanımı ile ilgili
olarak A T Tip Onayı verilmesi hakkındadır.
1.
Ek bilgi
1.1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
Araç sınıfı:
Araçta arka koruma donanımı yoktur.(')
Araçta arka koruma donanımı vardır.(')
Donanım ayrı bir teknik ünite olarak onaylanmıştır.(')
- yerden ve aracın arkasından uzaklığı:
- Tip Onayı işareti:
1.3.2. Donanım ayrı bir teknik ünite olarak onaylanmamıştır.!.')
- genişlik, kesit derinliği, yerden ve aracın arkasından uzaklığı:
- yerleştirme metodu
5.
Görüşler
.
(1) Uygulanabilir olmayanın üzerini çiziniz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 21
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 22
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
EK-II
İlave 4
ÖRNEK
(Azami format: A4 (210x297 mm.) )
AT TİP ONAY BELGESİ
Onay Kuruluşu damgası
Bu belge, bir araç tipi/ aksam/ ayrı teknik ünite(') için Motorlu Araçların ve
Römorklarının Sıvı Yakıt Depolan ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Yönetmeliğe
(70/221/AT) göre
- Tip Onayı verilmesi ('),
- Tip Onayı kapsamının genişleitlmesi ('),
- Tip Onayının reddi('),
- Tip Onayının geri alınması('),
hakkında bildirimdir.
Tip Onayı numarası:
Kapsam genişletme nedeni:
BÖLÜM1
0.1. Markası (imalatçının ticari unvanı):
r
0.2. Tip ve genel ticari tanım(lar)ı:
0.3. Araç / aksam / teknik ünite üstünde işaretlenmişse tip tanıtım şekli (1) (2):
0.3.1 .Bu işaretin yeri:
0.4. Araç sınıfı (1) 3):
0.5. İmalatçının adı ve adresi:
0.7. Aksamlar ve ayrı teknik ünitelerle ilgili olarak AT Tip Onayı işaretinin yeri ve tesbit
yöntemi:
0. 8. Montaj fabrikası (lar)ın adres(ler)i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BÖLÜM II
Ek bilgi (ilgili konularda) eke bakın.
Deneyleri yürütmekle sorumlu teknik hizmetler kuruluşu:
Deney raporunun tarihi:
Deney raporunun numarası:
Görüşler (varsa) eke bakın:
Yer:
Tarih:
'.
İmza
İstek üzerine onaylama mercii'nden sağlanabilecek tanıtım paketi Fihristi ektedir.
1
İlgili olmayanı silin.
Eğer tip tanıtım şekli, bu Tip Onayı belgesi tarafından kapsanan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tiplerinin
tanımı ile ilgili olmayan karakterler içeriyorsa, bu karakterler belgede '?' işaretiyle temsil edilmelidir.(flr.
ABC??123??)
3 M.A.R.T.O.Y.'un A numaralı ekinde belirlendiği gibi.
1
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 22
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
Sayfa: 23
RESMÎ GAZETE
.... Nolu A T Tip Onayı Belgesine ek
Motorlu Araçların ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına
İlişkin Yönetmeliğe (70/221/AT) göre bir araç tipinin arka koruma donanımı ile ilgili
olarak AT Tip Onayı verilmesi hakkındadır.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
Ek bilgi
Yapı
Malzeme:
.....
Tesbit yöntemi:
.
Donanımın boyutları:
Üzerine donanımın yerleştirileceği aracın teknik olarak izin verilen en fazla ağırlığı:...
1.3.
5.
Donanımın kullanımındaki kısıtlamalar (varsa):
Görüşler:;
..
EK-II
İlave 5
AT Tip Onayı işaretine örnek
a > 12 mm
e9
•*
a
S
a
3
t
2a
3
*•
0001481
Yukarıdaki AT Tip Onayı işaretini taşıyan arka koruma donanımı 70/221/EEC sayılı AT
Direktifine (00) dayanarak 0148 temel onayı altında İspanya'da (e 9) onaylanmış bir
donanımdır.
Kullanılan rakamlar sadece örnek olarak verilmiştir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
MOTORLU ARAÇLARIN İÇ DONANIMI (KUMANDA, İKAZ VE
GÖSTERGELERİN TANIMI) İLE İLGİLİ
TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(7S7316/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri
uyarınca motorlu araçların iç donanımı (kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı) bakımından
karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, AT Araç
Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (98/14/AT) kapsamında
yer alan Motorlu araçların iç donanımı (kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı) ile ilgili AT
Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
a)
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. b)
M.A.R.T.O.Y.: 1/4/1999 tarihli
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğidir. (98/14/AT)
c)
A.İ.T.M.Yönetmeliği : 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliktir.
d)
Araç : En az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat'i aşan,
karayolunda kullanılması amaçlanan, tamamlanmış veya tamamlanmamış M.A.R.T.O.Y.
kapsamında yer alan motorlu araç ve römorklarıdır.
e)
Tip Onayı Belgesi : Motorlu araçların iç donanımının (kumanda, ikaz ve
göstergelerin tanımı) bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre uygunluğunun belgelenmesi
işlemidir.
f)
Onay Kuruluşu : Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, Tip Onay
Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla
temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını
belirlemekten sorumlu kuruluş olan Bakanlıktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 25
g) Teknik Hizmetler Kuruluşu : Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri
yapmak üzere deney laboratuvarı olarak görevlendirilen kurum veya kuruluştur. Bu görev
Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilir.
h)
İmalatçı: Tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun
sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan,
araçların ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisidir.
1) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya
Onay Kuruluşuna Tanıtım Belgesi (Ek V) gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun
gibi belgeleri içeren dosyadır.
i) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına, Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay
Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve
diğer belgelerdir.
j) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir
şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde
işaretlenerek bir liste halinde yazılmasıdır.
k) e İşareti : Motorlu araçların iç donanımının (kumanda,ikaz ve göstergelerin
w Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak üretildiğini gösteren işarettir.
I) AT : Avrupa Topluluğudur.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları
Tip Onayı Belgesi Başvuruları
Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.
a) Motorlu araçların iç donanımı (kumanda.ikaz ve göstergelerin tanımı) ile ilgili Tip
Onayı Belgesi başvurulan, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş
tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Ek 1'e uygun olarak Onay Kuruluşuna yapılır.
Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay
Kuruluşunun incelemesine açıktır.
b) Tip Onayı Belgesi başvurulan, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru
sahibi, başka bir devletin onay kurluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay
Kuruluşuna bildirir.
c) Onaylanacak her tip i ;içinayrıbir başvuru yapılır.
Tip Onayı B
Madde 6- Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren araçlara
Tip Onayı İşareti, AT Araç Tip Onayı Belgesi ve AT Araç Tip Onayı Numarası verir
Yetkili Kuruluşlar
Madde 7- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Onay Kuruluşu olarak Bakanlık
yetkili kılınmıştır. Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak da EN 45000 serisi veya eşdeğer ulusal
veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya
teknik imkanları bulunan kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar
çerçevesinde görevlendirilebilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Bildirim
Madde 8- Bildirimlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a)
Motorlu araçların iç donanımı (kumanda,ikaz ve göstergelerin tanımı) ile ilgili
94/53/EEC ile değişik 78/316/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin
uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık
Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.
b)
Görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay
kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.
Muafiyetler
Madde 9- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a)
Teknolojik olarak motorlu araçların iç donanımı (kumanda, ikaz ve
göstergelerin tanımı) ile ilgili Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna
ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, motorlu araçların iç donanımı
(kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı) ile ilgili Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.
b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar, bu
Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Yönetmeliklerin Uygulama Alanları
Madde 10- M.A.R.T.O.Y. kapsamındaki motorlu araçların iç donanımının
(kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı) onayları bu Yönetmelik hükümlerine göre, diğer
araçların onayları ise A.İ.T.M. Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- M.A.R.T.O.Y. kapsamındaki araçlar için AT Araç Tip Onayı
Belgesi alacak imalatçılar bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde
bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı
Belgesi alınmış araçlar için İmalatçılar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
yıllık geçiş süresi içinde bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.
Aksi takdirde geçiş süresi sonunda araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 26
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 27
Ek1
KONU, TANIMLAR, AT TİP ONAYI BAŞVURUSU, AT TİP ONAYI, ÖZELLİKLER
1.
KONU
Bu Yönetmelik; motorlu araçlardaki manuel kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımını
kapsamaktadır.
2.
TANIMLAR
2.1. Araç tipi
"Araç tipi " ile iç donanıma (kumanda, ikaz ve göstergelere) göre değişiklik göstermeyen
motorlu araçlar kastedilmektedir.
2.2. Kumanda
Sürücünün, aracın durum veya fonksiyonlarında değişiklik yapmasını sağlayan aksamdır.
2.3. Gösterge
Sistemin veya bir parçasının durumu veya işleyişi ile ilgili bilgi veren aksamdır, örneğin sıvı
seviyesi gibi.
2.4. İkaz
Bir aksamın kumanda edildiğini, işleyişi veya durumunun doğru veya hatalı olduğunu veya
fonksiyonunu yerine getiremediğini gösteren ikaz ışığıdır.
2.5. Sembol
Kumanda, ikaz veya göstergeleri tanımlayan şekildir.
2.6. Monitör
Birden fazla bilgi veya mesajın görüntülenebildiği cihazdır.
3. AT ARAÇ TİP ONAYI BAŞVURUSU
3.1. Kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımları ile ilgili olarak M.A.R.T.O.Y.'a göre tip onayı
başvurusu üretici firma tarafından yapılır.
3.2.
Örnek tanıtım belgesi Ek V'te verilmiştir.
3.3. Tip onayı alacak aracın bir numunesi veya bu Yönetmelikte belirtilen kontrol ve testlerin
yapılabilmesi için gerekli parça veya parçalar tip onayı testlerini yürütmekle yetkili teknik
servise sunulur.
4. AT ARAÇ TİP ONAYININ VERİLMESİ
İlgili şartlar sağlandığı takdirde, M.A.R.T.O.Y.'a uygun olarak AT tip onayı verilir,
AT Araç Tip Onay Belgesinin bir örneği Ek VI da verilmiştir.
Onaylanan her araç tipine M.A.R.T.O.Y.' un VII. Eki uyarınca bir onay numarası verilir. AT
üye ülkelerinden her biri aynı numarayı başka bir araç tipine tahsis edemez.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27
Sayfa: 28
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
5. ÖZELLİKLER
5.1.
Genel Özellikler
5.1.1. Ek II'de listelenen kumanda, ikaz ve göstergeler sembollerle tanımlanmalıdır ve bu
semboller aynı ekte gösterilen sembollere uygun olmalıdır.
5.1.2. Eğer Ek III'de listelenen kumanda, ikaz ve göstergeleri tanımlamak için semboller
kullanılmışsa, bu semboller de aynı ekte gösterilen sembollere uygun olmalıdır.
5.1.3. Bu Yönetmelikte listelenenlerin dışındaki kumanda, ikaz ve göstergeleri tanımlamak
için. Ek II ve Ill'te gösterilen sembollerle karışıklığa neden olmayacak farklı semboller
kullanılabilir.
5.1.4. "Uygunluk" ile kastedilen boyutsal özelliklerin orantısal olmasıdır.
5.1.5. Herhangi bir kaynaktan gelen mesajı görüntülemekte kullanılan monitör şu şartları
sağlamalıdır.
5.1.5.1. Fren, uzun huzmeli far ve sinyal ikaz ışıkları aynı ekranda gösterilemez.
5.1.5.2. Monitördeki ikaz ve göstergeler görülmelerine neden olan durumla ilgili bilgiyi
sağlamalıdır.
5.1.5.3. İki veya daha fazla mesaj verildiğinde, ya sıra ile otomatik olarak
tekrarlanmalı veya
sürücünün görüp anlayabileceği bir biçimde
gösterilmelidir.
5.1.5.4. Ek lII'teki renklerle ilgili şartlar monitörde gösterilen ikaz ve göstergelere
uygulanmaz.
5.2.
Sembollerin Özellikleri
5.2.1. 5.1.1.'de tanımlanan semboller
mesafesinden tanınabilmelidir.
sürücü koltuğundan bakıldığında normal görüş
5.2.2. 5.1.1.ve 5.1.2.'de tanımlanan semboller kumanda, ikaz ve göstergelerin üzerinde
veya onlara yakın olmalıdır.
5.2.3. Semboller gösterge tablosundan net olarak ayırdedilebilmelidir.
5.2.4. İkaz ışıklarında kullanılan renkler Ek II ve III'te tanımlandığı gibi olmalıdır.
5.2.5.
Kumanda, ikaz ve göstergenin bir kombinasyon oluşturduğu durumda, bu
kombinasyonu göstermek için bilinen bir sembol kullanılır.
6. ONAY TADİLLERİ
Bu direktif gereğince verilen onaylarda bir değişiklik yapılması durumunda MAR.T.O.Y.'un
7 nci maddesindeki hükümler uygulanır.
7. İMALATIN UYGUNLUĞU
M.A.R.T.O.Y.'un 12 nci maddesinde açıklanan hükümler gereğince üretimin uygunluğunu
sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
Sayfa: 29-
RESMÎ GAZETE
Ekil
Monte edildiklerinde tanımlanmaları şart olan kumanda, ikaz ve göstergeler ile bu
amaçla kullanılan semboller:
(Semboller ISO 2575 standardına -4.baskı, 1982. 11-15. - uygundur.)
ı
-
~ı
Şekil!
Ana aydınlatma anahtarı
ISO 2575 No 4.23
İkaz ışığı rengi: Yeşil
Kısa huzmeli farlar
ISO 2575 No 4.2
İkaz ışığı rengi: Yeşil
Kumanda ayrı değilse, sekili'deki sembolle gösterilir.
Çerçevelenen alan dolu olabilir. Çizgilerin sayısı 4 olabilir.
~ı
İD
Şekil3.
Uzun huzmeli farlar
ISO 2575 No 4.1
İkaz ışığı rengi: Mavi
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
Çizgilerin sayısı 4 olabilir.
Şekil4.
Yan lambalar
ISO 2575 No 4.33
İkaz ışığı rengi: Yeşil
Kumanda ayrı değilse, şekil 1'deki sembolle gösterilir.
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
ı_
-ı
Şekil5.
Ön sis lambaları
ISO 2575 No 4.21
İkaz ışığı rengi: Yeşil
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
_ı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
Şekil6.
Arka sis lambaları
ISO 2575 No 4.22
İkaz ışığı rengi: Sarı
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
^
—
Şekil7.
Far ayar tertibatı
ISO 2575 No 4.27
Tanımı 76/756/EEC' .1.ekinde appendix7' dedir.
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
Çizgi sayısı beş olabilir.
Şekil8.
Park lambaları
ISO 2575 No 4.9
İkaz ışığı rengi: Yeşil
Şekil9.
Sinyal lambaları
ISO 2575 No 4.3
İkaz ışığı rengi: Yeşil
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
Şekil1O.
4'lü ikaz lambası
ISO 2575 No 4.4
İkaz ışığı rengi: Kırmızı
Çerçevelenen alan dolu olabilir.
Şekil 9 ve 10 için not: Eğer sağ ve sol yön göstergeleri için sinyal ikazları ayrı ise, oklar ayrı
olarak kullanılabilir. 4'lü ikaz durumunda bu ikiayrıok birlikte kullanılarak 1O.şekill'e birlikte veya
onun yerine kullanılabilir.
Şekil11.
Ön cam sileceği
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
t'V"*t
~~
\
•
/
ı_
RESMÎ GAZETE
Şekil12.
Ön
" cam yıkama
ISO 2575 No 4.6
_)
-
L—i-*L
^ \
•
Ön
\
\ !
/
ı_
•
Sayfa: 31
Ş e k i l 1 3
cam silecek ve yıkama
ISO 2575 No 4.7
-i
Şekil14.
Far temizleme tertibatı (ayrı kumanda ile)
ISO 2575 No 4.19
Şekil15.
Ön cam buz ve buğu giderme (ayrı olduğunda)
ISO 2575 No 4.24
İkaz ışığı rengi: Sarı
Şekil16.
Arka cam buz ve buğu giderme (ayrı olduğunda)
ISO 2575 No 4.25
İkaz ışığı rengi: Sarı
Şekil17.
Havalandırma fanı (sıcak/soğuk hava)
ISO 2575 No 4.8
Sadece dış çizgiler kullanılabilir.
Şekil18.
Dizel ön ısıtıcı
ISO 2575 No 4.34
İkaz ışığı rengi: Sarı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31
Sayfa; 32
RESMÎ GAZETE
şekil19.
Jikle
ISO 2575 No 4.12
İkaz ışığı rengi: Sarı
Sekil 20.
Fren arızası
ISO 2575 No 4.31
İkaz ışıgı rengi: Kırmızı
Tek bir ikaz ışığının birden fazla fren sistemi durumu­
nu göstermesi halinde, sekil 20'dekl sembol kullanıla
caktır. Ancak A B S arızası bu sembolle gösterilemez
ŞekİI21.
Yakıt seviyesi
LJİJ ISO 2575 No 4.14
İkaz ışığı rengi: Sarı
Yalnız dış çizgiler de kullanılabilir.
n
Şekil22.
Akü şarj edilme durumu
ISO 2575 No 4.16
İkaz ışığı rengi: Kırmızı
Şekil23.
Motor soğutucu sıcaklığı
ISO 2575 No 4.15
İkaz ışığı rengi: Kırmızı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 33
RESMİ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Ekili
Monte edildiklerinde tanımlanmaları isteğe bağlı olan kumanda, ikaz ve göstergeler ve
tanımlandıklarında kullanılması gereken semboller:
(Semboller ISO 2575 standardına - 4. Baskı 1982, 11.-15. - uygundur.)
Şekil 1.
Park freni
ISO 2575 No 4.32
İkaz ışığı rengi: Kırmızı
Tek bir ikaz ışığının birden fazla fren sistemi durumunu göstermesi
halinde, Ek II şekil 20'deki fren arıza sembolü kullanılmalıdır.
Şekil2.
Arka cam sileceği
ISO 2575 No 4.28
Şekil3.
Arka cam yıkama
ISO 2575 No 4.29
Şekil4.
Arka cam silecek ve yıkama
ISO 2575 No 4.30
Şekil5.
Fasılalı ön cam sileceği
ISO 2575 No 4.30
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33
Sayfa: 34
RESMİ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı•: 23825
Şekil6.
Korna
ISO 2575 No 4.13
^_
w
^
Şekil7.
Motor kaputu
ISO 2575 No 4.10
Yalnız dış çizgiler kullanılabilir.
Şekil8.
Arka bagaj kapağı
ISO 2575 No 4.11
Yalnız dış çizgiler kullanılabilir.
Şekifö.
Emniyet kemeri
ISO 2575 No 4.18
İkaz ışığı rengi: Kırmızı
Yalnız dış çizgiler kullanılabilir.
ŞekiHO.
Motor yağı basıncı
ISO 2575 No 4.17
İkaz ışığı rengi: Kırmızı
Şekilli.
Kurşunsuz benzin
ISO 2575 No 4.26
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 34
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 35
Ek IV
Ek II ve III te gösterilen sembollerin şablon yapısı
ANA KARE
ANA DAİRE
İKİNCİ DAİRE
İKİNCİ KARE
DİKDÖRTGEN
DİKDÖRTGEN
ÜÇÜNCÜ KARE
SEKİZGEN
1- Ana kare, bir kenarı 50mm dir ve bu ölçü şekilde a ile gösterilen ölçüye eşittir.
2- Ana daire çapı 56mm dir ve alanı yaklaşık ana kareninkine eşittir.
3- İkinci dairenin çapı 50mm dir ve ana kareye teğet olarak çizilir.
4- İkinci karenin köşeleri ana daire üzerindedir ve kenarları ana karenin kenarlarına
paraleldir.
5- ve 6- Dikdörtgenler ana kareye eşit alana sahiptir, birbirlerine dik ve herbiri ana kareyi
simetrik olarak keserler.
7- Üçüncü kare, kenarları ana kare ile ana dairenin kesişme noktalarında geçer ve şablonun
yatayda ve dikeyde en uzun ölçülerini verir.
8- Düzgün olmayan sekizgen, üçüncü karenin kenarları ile 30° lik açı yapan çizgilerden
oluşur.
Şablon, ana kare ile çakışan 12.5 mm ebatındaki karelerden oluşan bir koordinat düzlemi
üzerine oturtulmaktadır.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 35
Sayfa: 36
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
EkV
Tanıtım B e l g e s i
1)
Sayı...
Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile ilgili Tip
Onayı Yönetmeliğine (78/316/AT) göre AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin
M.A.R.T.O.Y.'un Ek 1ine uygun olarak
Aşağıdaki bilgiler "İçindekiler listesi" ile birlikte 3 kopya hazırlanmalıdır.
Tüm resimler uygun ölçekle ve gerekli detayları içerecek şekilde A4 boyutunda veya A4
formatında bir dosyada verilmelidir. Varsa, fotoğraflar gerekli detayları göstermelidir.
Eğer sistem, aksam veya ayrı teknik üniteler elektronik kontroller içeriyorsa bunların
performansı ile ilgili bilgiler de verilir.
0.
GENEL
0.1.
Marka (İmalatçının ticari markası):
0.2.
Tipi ve genel ticari tanımı/tanımlan:
0.3.
Tip tanıtım şekli (araç üzerinde işaretlenmişse):
0.3.1. Bu işaretin yeri:
0.4.
Araç sınıfı:
0.5.
İmalatçı adı ve adresi:
0. 8.
Montaj tesisinin(/tesislerinin) adrese/adresleri)
1. ARACIN GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ
1.1.
9.
Numune aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri
GÖVDE
9.10.
İç donanım
9.10.2. Kumanda, gösterge ve ikaz lambalarının konum ve tanımları
9.10.2.1. Sembollerin, kumandaların, göstergelerin ve ikaz lambalarının konumlan ile ilgili
fotoğraf ve/veya çizimler
9.102.2. 78/316/AT sayılı yönetmelik ile ilgili kumandaların, göstergelerin, ikaz lambalarının
ve araç parçalarının tanımı için fotoğraflar ve/veya çizimler
9.10.2.3. Özet tablo
Araç, Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) İle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliğinin (78/316/AT) Ek II ve Ek III maddelerine uygun olarak aşağıdaki kontrol,
ikaz ve göstergelerle donatılmıştır.
(1) Bu tanıtım belgesinde kullanılan madde numaraları ve dipnotlar, M.A.R.T.O.Y.'un Ek 1.inde
kullanılanlara karşılık gelmektedir.
Bu Yönetmelikle ilgisi olmayan maddeler dahil edilmemiştir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 36
Sayfa: 37
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Monte edildiklerinde tanımlanmaları şart olan kumanda, İkaz ve göstergeler ile
amaçla kullanılan semboller:
Sembol
No
Cihaz
1.
Ana aydınlatma anahtarı
2.
Kısa huzmeli farlar
3.
Uzun huzmeli farlar
4.
Yan lambalar
5.
Ön sis lambaları
6.
Arka sis lambaları
7.
Far ayar tertibatı
8.
Park lambaları
9.
Sinyal lambaları
10.
4'lü uyan lambası
11.
Ön cam sileceği
12.
Ön cam yıkama
13.
On cam silecek ve yıkama
14.
Far temizleme tertibatı
15.
On cam buz ve buğu giderici
16.
Arkacam buz vebuğu giderici
17.
Havalandırma fanı
18.
Dizel On ısıtıcı
19.
Jikle
20.
Fren arızası
21.
Yakıt seviyesi
22.
Akü şarj edilme durumu
23.
Motor soğutucu sıcaklığı
(1)
Kumanda/
Gösterge
mevcut
mu? (1)
Tanımlama
Sembolü
(1)
Yeri
(2)
İkaz
mevcut
mu? (1)
Tanımlama
Sembolü
(1)
bu
Yeri
(2)
x = evet
-
= hayır veya ayrıca bulunmaz
o = isteğe bağlı
(2)
d
= doğrudan kumanda, gösterge veya ikaz lambası üzerinde
= yakınında
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37
Sayfa: 38
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Monte edildiklerinde tanımlanmaları İsteğe bağlı olan kumanda, ikaz ve göstergeler ile
tanımlanmaları gerekiyorsa kullanılacak semboller:
Sembol
No
Cihaz
1.
Park freni
2.
Arka cam sileceği
3.
Arka cam yıkama
4.
Arka cam silecek ve yıkama
5.
Fasılalı çalışan ön cam
sileceği
6.
Sesli İkaz (Koma)
7.
Motor Kaputu
8.
Arka bagaj kapağı
9.
Emniyet kemeri
10.
Motor yağ basıncı
11.
Kurşunsuz Benzin
Kontrol/
Gösterge
mevcut
mu? (1)
Tanımlama
Sembolü
(1)
Yeri
(2)
(1) x = evet
-
= hayır veya ayrıca bulunmaz
o = isteğe bağlı
(2) d = doğrudan kontrol, gösterge ve ikaz lambası üzerinde
c = yakınında
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38
İkaz
mevcut
mu? (1)
Tanımlama
Sembolü
d)
Yeri
(2)
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 39
Ek VI
ÖRNEK
Onay Kuruluşu
Damgası
(Azami format: A4(210 x 297 mm))
AT ARAÇ T I P ONAYı
BELGESI
Bu belge, bir araç/aksam/ayrı teknik ünite tipinin Motorlu Araçların İç Donanımı
(Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliğine (78/316/AT)
göre
-
tip onayı verilmesi, (1)
-
tip onayının kapsamının genişletilmesi
-
tip onayının reddedilmesi ,
-
tip onayının geri alınması ,(1)
(1)
hakkındaki bildirimdir.
Tip Onay Numarası:
Genişletme Sebebi:
BÖLÜM I
0.1. Marka (İmalatçının ticari markası):
0.2. Tipi ve genel ticari tanımı/tanımlan:
0.3. Tip tanıtım şekli (araç/aksam/ayrı teknik birim üzerinde işaretlenmişse)
(1)(2)
:
0.3.1. Bu şeklin yeri:
(3
0.4. Araç sınıfı :
0.5. İmalatçı adı ve adresi:
0.7. Aksam ve ayrı teknik ünitelerde, AT onay işaretinin yeri ve tespit yöntemi:
0. 8. Montaj tesisinin(/tesislerinin) adresi(/adresleri)
*
BÖLÜM II
1. Tamamlayıcı bilgiler (uygulanabileceği yerde) bkz. Ek Vİ-A
2. Testleri yapmakla sorumlu teknik servis:
3. Test rapor tarihi:
4. Test raporu numarası
5. Görüşler (varsa): bkz. Ek Vİ-A
6. Yer:
7. Tarih:
8. İmza:
9. İstek üzerine elde edilebilecek olan, yetkili kuruluşça hazırlanmış tanıtım paketi eklidir.
(1)
Uygun olmayanı siliniz.
(2)
Eğer tip tanımı bu onay belgesinin/tanıtım belgesinin kapsadığı aksam ya da ayrı teknik ünite
tiplerinin tanımlanması ite ilgili olmayan karakterler içeriyorsa, bunlar belgede T sembolü ile
gösterileceklerdir.
(3)
M.A.R.T.O.Y.'un
Ek II kısım A'da tanımlandığı gibi.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39
Sayfa: 40
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Ek VI-A
AT ARAÇ T İ P ONAYI BELGESİ
NOT,..
Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) İle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliğine (78/316/AT) ilişkin olarak bir aracın tip onayı hakkında
1. Tamamlayıcı bilgi
Uygulanamaz.
5. Görüşler:
(örneğin hem sağ hem de sol direksiyonlu araçlar için geçerlidir.)
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 41
Tebliğ
Maliye Bakanlığından :
V E R G İ U S U L K A N U N U G E N E L TEBLİĞİ
(SIRA NO : 278)
1. Geçici Vergide Yeniden Değerleme Oranı ve Amortisman Uygulaması
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi
Kanununun 25 inci maddeleri uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
ödemeleri gereken geçici vergiye esas kazancın tespitine ilişkin açıklamalara 217
Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiş ve anılan Tebliğin (3.5.)
bölümünde mükelleflerin geçici vergiye esas kazancın tespiti sırasında amortismana
tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyebilecekleri ve yeniden değerlenmiş
bedeller üzerinden amortisman ayırabilecekleri belirtilmiştir.
1
Bu nedenle, 1999 yılı birinci ve ikinci geçici vergi dönemlerine ilişkin olarak
tespit edilen yeniden değerleme oranları sırasıyla 273 Sıra Numaralı ve 275 Sıra
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle duyurulmuştur.
2
3
1999 yılı üçüncü geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme
oranı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca % 35,8 (yüzde
otuzbeş virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler geçici vergi dönemleri
itibariyle uygulayacakları yeniden değerleme oranlarını 275 Sıra Numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamaları dikkate almak suretiyle tespit etmeleri
gerekmektedir.
217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mükelleflerin geçici vergiye
esas kazancın tespiti sırasında amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden
değerleyebilecekleri ve yeniden değerlenmiş bedeller üzerinden amortisman
ayırabilecekleri
belirtilmiş
olmakla
birlikte
amortisman
miktarının
nasıl
hesaplanacağına ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Bakanlığımıza intikal eden
olaylardan, mükelleflerin amortismanın hesaplanma tarzı konusunda tereddüde
düştükleri anlaşılmış ve bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
1
2
3
27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
22/4/1999 tarihli ve 23674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
20/7/1999 tarihli ve 23761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
1998 ve önceki yıllarda aktife girmiş olup, 1998 yılı sonu itibariyle amortisman
süresi dolmamış olan iktisadi kıymetler, ilgili geçici vergi dönemi için ilan edilen oranla
yeniden değerlenecek, bu suretle bulunan değer üzerinden hesaplanan yıllık
amortisman miktarından geçici vergi dönemine isabet eden kısım dikkate alınacaktır.
Örnek
X Limited Şirketinin 31/12/1998 tarihi itibariyle amortismana tabi iktisadi
kıymetlerinin yeniden değerlenmiş değeri 10.000.000.000 liradır. Kurum % 20
nispetini ve normal amortisman usulünü uygulamaktadır. Üçüncü geçici vergi dönemi
için yeniden değerleme oranı % 35,8'dir. Bu mükellef üçüncü geçici vergi dönemi için
ayıracağı amortismanı aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin dönem başındaki değeri 10.000.000.000
Amortisman değeri (Yeniden değerlenmiş değer)
10.000.000.000 x,1.358
= 13.580.000.000
Yıllık amortisman
Üçüncü geçici vergi dönemine isabet eden amortisman
13.580.000.000 x 0.20
= 2.716.000.000
2.716.000.000 x (3/4)
= 2.037.000.000
2. Fatura Düzenlenmesine İlişkin Limit
Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve bu maddede sayılanlar
dışında kalanlara yapılan mal ve hizmet teslimlerinde fatura düzenleme sınırı olan
15.000.000 liralık (17/11/1998 tarihli ve 12044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1999
yılı için 30.000.000 lira olarak uygulanan) bedel 4444 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin C fıkrası ile bu Kanunun yayım tarihi olan 14/8/1999 tarihinden itibaren
50.000.000 liraya yükseltilmiştir.
4
Buna göre, Vergi Usul Kanununun belirtilen maddesinde sayılanlar
dışındakilere satılan mal veya yapılan iş karşılığında alınan bedelin 50.000.000 lirayı
aşmaması halinde ödeme kaydedici cihaz fişi veya perakende satış fişi
düzenlenebilecek, ancak bedelin bu miktarı aşması veya müşterinin istemesi halinde
mutlaka fatura düzenlenmesi gerekecektir.
Tebliğ olunur.
4
14/8/1999 tarihli ve 23786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 43
YARGI BÖLÜMÜ
Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa
Esas Sayısı
Karar Sayısı
Karar G ü n ü
Mahkemesi Başkanlığından :
: 1998/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 1999/34
: 14/9/1999
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de kapsayan 58 il
örgütünün 1997 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca; Ahmet Necdet SEZER,
Güven DİNÇER, Haşim KILIÇ, Yalçin ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI,
Ali HÜNER, Lütfı F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü
SÖNMEZ'in katılmalarıyla 23.12.1998 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında:
"Dosyadaki eksiklik giderildiğinden, işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE" karar
verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 1997 yılı kesinhesap çizelgeleri ile
dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas
inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Yasa ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası'nın ilgili kuralları, bunların
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan kesinhesap defter ve belgelerde Yeniden
Doğuş Partisi'nin 1997 yılı gelirleri ve giderleri birbirine denk biçimde; Genel Merkez'in
gelir ve giderleri 3.579.325.449.- lira, 58 il örgütünün gelir ve giderleri 1.883.841.849.- lira
olmak üzere toplam 5.463.167.298.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İncelenmesi
I- Genel Merkez Gelirleri:
Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi'nin 1997 yılı içindeki gelirleri toplamı
3.579.325.449.- liradır.
Bunun; 576.000.000.- lirası bağışlar, 2.357.000.000.- lirası sair gelirler,
9.843.449.- lirası geçen yıldan devreden nakit, 398.900.000.- lirası borçlar, 198.150.000.lirası ödenecek vergiler ve SSK primleri, 39.432.000.- lirası sabit kıymetlerdir.
Yargı Bölümü Sayfa : 1
Not: Anayasa Mahkemesi Kararları, metinlerden film çekilmek suretiyle yayımlanmaktadır.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 44
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
Genel Merkez'in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede:
aşağıda belirtilenler dışındaki gelirlerin 2820 sayılı Yasa'nın 61-69. maddeleri hükümlerine
uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
- Kira Gelirleri
Yeniden Doğuş Partisi, Muhsin Ganioğlu'ndan 1997 yılı için 900.000.000 - lira
bedelle (Yev. No. 50) kiralamış olduğu binanın bir kısmını sözleşmedeki hükme dayanarak
üçüncü kişilere kiraya vermiş ve bundan, kesinhesapta ve 5, 9, 14, 18, 23, 27, 31, 34, 38,42
yevmiye numaralı kayıtlarda gösterildiği üzere toplam 2.357.000.000.- lira gelir elde
etmiştir.
Kira sözleşmesinde, "alt kira" ve "kiranın devri"nin öngörülmesi, binanın Genel
Merkez gereksinimi dışında, gelir elde etmek amacıyla da kiralandığını göstermektedir. Bu
yolla elde edilen gelirin bağış niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 66. maddesinin ikinci fıkrası ile gerçek ve
tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye ellimilyon liradan fazla kıymette aynî veya nakdî
bağışta bulunması yasaklanmıştır. Aynı Kanun'un 76. maddesinin ilk fıkrasında da, 66.
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktardan fazla gelirle, taşınmaz malların bu fıkrada
belirtilen miktarı geçen kısmının karşılığının (Anayasa Mahkemesi'nce) Hazine'ye irad
kaydedilmesine karar verileceği öngörülmüştür.
Buna göre, bağış olarak kabul edilen (2.357.000.000-900.000.000)
1.457.000.000.- liradan 50.000.000.- lira düşüldüğünde kalan 1.407.000.000.- liranın
Hazine'ye gelir yazılması uygun görülmüştür.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti'nin 58 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı 1.883.841.849.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun; 1.668.657.849.- lirası bağışlar, 3.000.000.- lirası geçen yıldan devreden
nakit, 212.184.000.- lirası sabit kıymetlerdir.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nda belirtilen kaynaklardan
sağlandığı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek
bunların Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1-Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi'nin 1997 yılı içindeki giderleri 3.569.916.040.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun; 2.234.457.015.- lirası büro genel giderleri, 128.142.000- lirası basın
yayın giderleri, 19.735.380.- lirası seçim ve kongre giderleri, 393.260.920.- lirası seyahat
Yargı Bölümü Sayfa : 2
23 Eylül 1999 - Sayı : 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 45
giderleri, 147.488.725.- lirası sair giderler, 607.400.000.- lirası geçen yıldan kalan borç
ödemeleri, 39.432.000.- lirası (demirbaş eşya tutarı) mal varlıkları karşılığıdır.
Kesinhesap cetveline göre 3.579.325.449.- liralık gelir ile 3.569.916.040.- liralık
gider arasındaki farkı oluşturan 9.409.409.- lira, nakit mevcudu olarak 1998 yılına
devretmiştir.
Genel Merkez'in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
aşağıda gösterilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun
olduğu sonucuna varılmıştır.
- Parti'ye Ait Olmayan Otoların Masrafları
Aşağıda ayrıntıları yazılı yevmiye kayıtlarında, Parti'ye ait olmayan otoların
bakım onarım giderlerinin ödendiği görülmüştür.
Yev. Tarih-No
28.2.1997-10
Plaka No
34 H 6953
Fatura
Mais. 27.2.1997-454353
Tutarı
35.398.366-
20.7.1997-30
34 H 6953
Mais. 17.7.1997-458373
8.300.125,-
31.7.1997-32
34 H 6953
Mais. 21.7.1997-458450
38.611.059.-
30.9.1997-39
06 RUJ 74
Mais. 30.9.1997-741238
58.200.925.-
:
140.510.475.2820 sayılı Yasa'nın 70. maddesinde, bir siyasî partinin bütün giderlerinin o
siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılacağı öngörülmektedir.
Hiçbir açıklama yapılmadığından, araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu
bakım, onarım giderlerinin Parti gideri olarak kabulüne olanak bulunmadığindan,
140.510.475.- liranın, 2820 sayılı Yasa'nın 75. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
Hazine'ye gelir yazılması uygun görülmüştür.
Otoların Parti'nin kullanımına verilmesinin bağış sayılmayacağına, Ahmet
Necdet SEZER, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN ve Ali HÜNER'in "Otoların Parti'nin
kullanımına verilmesinin bağış olduğu, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 66.
maddesinin ikinci fıkrası ve 76. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kullanım değerinin
ellimilyon lirayı aşan kısmının Hazine'ye gelir yazılması gerektiği" yolundaki karşıoylarıyla
ve oyçokluğuyla karar verilmiştir.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti'nin 58 il örgütünün giderleri toplamı
gösterilmiştir.
1.883.841.849.- lira olarak
Bunun; 1.082.440.000.- lirası büro genel giderleri, 27.000.000.- lirası basın yayın
giderleri, 105.000.000.- lirası sabit kıymet giderleri, 122.850.000.- lirası seyahat giderleri,
Yargı Bölümü Sayfa : 3
Sayfa: 46
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
77.500.000.- lirası temsil, ağırlama giderleri, 179.600.000.- lirası sair giderler, 77.267.849.lirası geçen yıldan kalan borç ödemesi, 212.184.000 - lirası mal varlıkları karşılığı (demirbaş
eşya tutarı)dır.
Kesinhesap cetveline göre il örgütlerinin gelirleri ile giderleri eşit olduğundan
1998 yılına nakit devri bulunmamaktadır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun
onaylandığı görülerek bunların, 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır
IV- SONUÇ
Yeniden Doğuş Partisi'nin 1997 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
Parti'nin kesinhesabında gösterilen 4.056.167.298.- lira gelir ile 5.313.247.414.lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na
uygun olduğuna, Ahmet Necdet SEZER, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN ve Ali
HÜNER'in "Otoların Parti'nin kullanımına verilmesinin bağış olduğu, 2820 sayılı Siyasî
Partiler Kanunu'nun 66. maddesinin ikinci fıkrası ve 76. maddesinin birinci fıkrası uyarınca,
kullanım değerinin ellimilyon lirayı aşan kısmının Hazine'ye gelir yazılması gerektiği"
yolundaki karşıoylarıyla ve OYÇOKLUĞUYLA,
1- Kira gelirinin 1.407.000.000.- liralık kısmının, 2820 sayılı Siyasî Partiler
Kanunu'nun 76. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine'ye gelir yazılmasına,
2- Parti gideri olarak kabul edilmeyen 140.510.475.- liranın, 2820 sayılı sayılı
Siyasî Partiler Kanunu'nun 75. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Hazine'ye gelir
yazılmasına, 14.9.1999 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan
Ahmet Necdet SEZER
Üye
Yalçın ACARGÜN
Üye
Ali HÜNER
Üye
Mustafa BUMİN
Üye
Lülfi F. TUNCEL
Üye
Mahir Can ILICAK
Yargı Bolümü Sayfa : 4
Üye
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Güven DİNÇER
Üye
Sacit ADALI
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Rüştü SÖNMEZ
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
23 Eylül 1999
PERŞEMBE
Sayı: 23825
ILAN BOLUMU
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR
TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
1 - TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında bulunan, aşağıda cinsi ve miktarı
yazılı hurda malzemeler kapalı zarf artırma yöntemi ile satüacaktır.
2 - İhale 12/10/1999 tarihinde saat 14.00'de Bölgemiz binasında yapılacaktır.
3 - İhaleye ait şartname KDV Dahil 10.000.000,-TL. bedelle Bölgemiz Mali İşler Müdür­
lüğünden temin edilebilir.
4 - Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ü oranında olacaktır.
5 - İştirakçiler satılacak 11 kalem hurda malzemeye, ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunacak­
lardır.
6 - Satışı yapılacak hurda malzemeler mesai saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğümüze mü­
racaat edilerek görülebilir.
7 - İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarına 260.000,-TL. lik damga pulu yapıştırmak
şartıyla şartnamede istenilen belgeleri içeren kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine
kadar Alım Satım, ve İhale Komisyonu Başkanlığımıza vermiş veya göndermiş olmaları şarttır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap­
makta, dilediğine ihale etmekte serbesttir.
Malzemenin Cinsi
1. Bakır
2. Radyatör peteği
3. Pirinç
4. Aliminyüm tel
5. Krom tabak ve tepsi
6. Kurşun
7. Akü
8. Lastik ve lastik hortumu
9. Metal talaşı
10. Tutya
11. Pamuk yatak
Tahmini Miktarı (KG)
2750 Kğ
1750 Kğ
2000 Kğ
160 Kğ
300 Kğ
2500 Kğ
800 Kğ
200 Kğ
300 Kğ
500 Kğ
2500 Kğ
22881/2-2
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Devlet Orman İsletmesi Bayramiç Müdürlüğünden:
Deposu
Yağcılar
KocakiT
Yağcılar
Kocakır
Kocakır
Yağcılar
Kocakır
Yağcılar
Kocakır
Yağcılar
Kocakır
Kocakır
Yağcılar
Kocakır
KocakiT
Kocakır
Kocakır
Kocakır
Yağcılar
Kocakır
Kocakır
Yağcılar
Yağcılar
Işıklar
Tekkaya
Gökçeiçi
Üççaıyolu
Karayap
Kobaklı
Yapraklı
Poyraz
Güvemcik
Kocakır
Kocakır
Köylü
Gökçeiçi
Tekkaya
Handere
Üççatyolu
Karayap
Kobaklı
Yol
Dur.
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Oİ
oi
Oİ
oi
oi
oi
oi
oi
oi
Asfalt
Asfalt
oi
Oİ
oi
oi
oi
Oİ
oi
Emvalin Cinsi
3.S.NB.İK.Çk.Tomnık
3.S.NB.İK.Çk.Tomruk
3.S.NB.Çk.Tomruk
3.S:NB.Çk.Tomruk
3.S.KB.İK.Çk.Tomruk
3.S.KB.Çk.Tomruk .
3.S.KB.Çk.Tomruk
3S.NB.İK.Çz.Tomruk
3.S.NB.İK.Çz.Tomruk
3.S.NB.Çz.Tomruk
3.S.NB.Çz.Tomruk
3.S.KB.İK.Çz.Tomruk
3.S.KB.Çz.Tomruk
3.S.KB.Çz.Tomruk
3.S.NB.Akmeşe Tomruk
3.S.KB.Akmeşe Tomruk
3.S.NB.S.Meşe Tomruk
3.S.KB.S.Meşe Tomruk
2.S.Çz.Madendirek
2.S.Akmeşe Madendir.
2.S.S.Meşe Madendir.
Çk.Sanayi odunu
Çz.Sanayi odunu
İbrXif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
İbr.Lif yonga odunu
Yap.Lif yonga odunu
İbr.Yakacak odun
İbr.Yakacak odun
İbr. Yakacak odun
İbr. Yakacak odun
İbr. Yakacak odun
İbr.Yakacak odun
İbr.Yakacak odun
Par.
Ad.
3
12
1
19
1
3
6
42
3
15
1
6
23
6
4
5
5
3
22
2
1
1
4
2
2
1
3
1
1
2
2
2
15
3
1
1
1
1
1
1
1
Adet
282
1,386
41
1,115
104
277
503
5,693
238
1,152
56
816
2,733
537
581
578
297
262
9,181
722
217
479
1,162
M3.DM3/
Ster
52.110
255.012
14.159
466.201
10.466
33.001
111.380
825.627
34.999
316.761
15.485
81.873
375.428
126.277
132.656
98.457
63.309
38.074
576.773
39.023
14.490
29.660
84.888
18 Ster
17 SteT
17 Ster
272 Ster
45 Ster
30 Ster
32 Ster
266 Ster
157 Ster
741 Ster
75 Ster
6 Ster
12 Ster
122 Ster
59 Ster
37 Ster
38 Ster
19 Ster
Muh.Sat.
Bed. TL.
23.000.000
23.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
22.000.000
22.000.000
20.000.000
20.000.000
22.000.000
22.000.000
17.000.000
19.000.000
19.000.000
21.000.000
18.000.000
21.000.000
18.000.000
17.500.000
16.000.000
16.000.000
15.000.000
17.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
7.500.000
9.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
% 3 Tem.
TL.
36.100.000
176.600.000
10.700.000
350.700.000
6.300.000
21.900.000
73.700.000
497.500.000
21.200.000
209.700.000
10.300.000
42.100.000
215.100.000
72.300.000
83.800.000
53.400.000
40.100.000
20.700.000
304.100.000
18.900.000
7.000.000
13.400.000
44.700.000
3.100.000
2.900.000
2.900.000
45.000.000
7.500.000
5.000.000
5.400.000
44.000.000
26.000.000
167.300.000
20.400.000
800.000
1.500.000
14.700.000
7.100.000
4.500.000
4.600.000
2.300.000
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
Yol
Deposu
Dur.
Beşçardak Oİ
Yağcılar
Asfalt
Kocakır
Asfalt
Üççatyolu Oİ
K.Dere
Oİ
Handere Oİ
Poyraz
Oİ
Kocakır
Asfalt
Yosunlu Oİ
Poyraz
Oİ
TOPLAM
Emvalin Cinsi
İbr. Yakacak odun
İbr.Yakacak odun
İbr. Yakacak odun
Yap.Yakacak odun
Yap. Yakacak odun
Yap.Yakacak odun
Yap.Yakacak odun
Yap.Yakacak odun
Çk.în.Kt-Kb.San.Od.
İbr.Sınk
RESMÎ GAZETE
Sayfa 149
% 3 Tem.
Muh.Sat.
Par.
M3.DM3/
TL.
Bed.
TL.
Adet
Ster
Ad.
4.000.000 19.400.000
161 Ster
2
5.000.000 109.300.000
727 Ster
11
5.000.000 65.200.000
433 Ster
11
5.000.000 11.600.000
2
77 Ster
5.900.000
5.000.000
1
39 Ster
64.200.000
5.000.000
4
428 Ster
1.200.000
5.000.000
1
8 Ster
6.500.000 478.000.000
2,442 Ster
40
9.000.000 28.400.000
105 Ster
1
8.500.000 15.600.000
1
61 Ster
303 28,412 3,796.108 M3
' 3.494.100.000
6,444 STER
1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 303 parti orman
emvalinden;
a) İbreli yapacak emvalleri % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar 3 aya ka­
dar vadeli olarak satılacaktır.
b) Yapraklı yapacak emvalleri % 40'ı ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar 6 aya ka­
dar vadeli olarak satılacaktır.
c) Lif yonga odunları % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar 3 aya kadar va­
deli olarak satılacaktır.
d) Yakacak odunları % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar 3 aya kadar vade­
li olarak satılacaktır.
e) Tüm orman emvallerinin vadeli satışlarında aylık % 2 vade faizi uygulanacaktır. Vade
faizli, vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve teminat mektubuna faiz tuta­
rı da ilave edilecektir.
f) Teminat olarak limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte
çevrilebilen Devlet tahvilleri verilebilir.
2 - Açık artırma 5/10/1999 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz satış sa­
lonunda yapılacaktır.
3 - Alıcıların şirket adına girdikleri takdirde şirketi temsil eden, başkaları adına vekil ola­
rak girenler noterden tasdikli vekaletname ile şartnamede belirtilen ihaleye katılabilme belgesini
komisyona ibraz etmek mecburiyetindedirler.
4 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Ça­
nakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Şeflik­
lerinde ve ayrıca İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, İzmit, Tekirdağ, Ay­
vacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale, Edime, Kalkım, Keşan, Yenice, Aydın, Bergama Orman
İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.
5 - Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 13.30'a kadar
geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
İlan olunur.
23669/1-1
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı : 23825
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğü : Antalya
Satış Tarihi: 4/10/1999
İşletme Müdürlüğü : Akseki
Deposu Cinsi ve Kalitesi
Muhtelif 3.S.NB.Çz.Tom.
3.S.KB.Çz.Tom.
Çz.Yuv.San.
3.S.NB.Gök.Tom.
2.S.Çz.Maden Direk
Miktarı
Muh.Bed.
% 3 Geç.
Par.
Adet M3 DM3
TL.
Ad.
Tem. TL.
51 5613
1085.899
28.000.000 824.000.000
21 1366
385:413
23.000.000 266.000.000
19 3102
378.997
18.000.000 205.000.000
2
105
21.227
23.000.000
15.000.000
53.000.000
5 1302
91.262
19.000.000
98 11488
1.363.000.000
1962.798 M3
0 Ster
1 - İşletmemizin muhtelif satış depolarında mevcut bulunan yukarıda cins ve nev'i ile
miktarları yazılı 98 partideki çeşitli orman emvallerin mal bedelinin % 50'si ile vergi ve resimle­
ri peşin; Mal bedelinin % 50'si için 3 aylık Banka Teminat Mektubu ve % 2 vade faizi uygulamak
kaydı ile limit dahili, müddetsiz Banka Teminat Mektubu karşılığında Model Şartname Hükümle­
ri gereğince açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 - Açık artırma 4/10/1999 Pazartesi günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda top­
lanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. '
Tel No : 6781183
Banka Hesap No: Ziraat Bankası
Fax No : 6781488
30423/133.6
23847/1-1
ARAÇ KİRALANACAKTIR
İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkanlığından:
A) İşin Adı
: 6 Adet Midibüs, 16 Adet Minibüs Kiralanması
Keşif Bedeli
: 175.199.995.440 - TL.+KDV
Geçici Teminatı
5.255.999.863-TL.+KDV
İhale Günü ve Saati : 12/10/1999 Salı Saat 10.00
Son Müracaat Tarihi : 4/10/1999 Pazartesi mesai saati sonu.
: I Adet Jeneratör Destekli Ses Aracı, 20 Adet Binek Otomobil,
4 Adet Kapalı Kasa Aşevi Aracı Kiralanması.
Keşif Bedeli
: 100.799.999.280-TL.+KDV
Geçici Teminatı / ; 3.023.999.978-TL.
İhale Günü ve Saati : 12/10/1999 Salı Saat 11.00
Son Müracaat Tarihi : 4/10/1999 Pazartesi mesai saati sonu.
B) İşin Adı
1 - Gaziosmanpaşa Belediye Encümenince yukarıda nitelikleri yazılı olan işler 2886 sa­
yılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
2 - İhale Şartnamesi 50.000.000 - TL. ücret karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünden te­
min edilebilir.
3 - İhaleye girebilmek için isteklilerin Kapalı Teklif Usulü ile ihale şartnamesinde belir­
tilen hususları yerine getirmeleri ve teklif mektuplarını ihale günü saat 9.30'a kadar İhale Komis­
yonu Başkanlığına havale ettirmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
23493/1-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 51
TESVİYE, SANAT YAPİLARİ, ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIMI VE ONARIMI
İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlü­
ğünden^:
İsparta ili dahilinde yaptırılacak olan Baladız-Isparta-(Antalya-Manavgat) Ayr.Yolu Kazak
II Tüneli Çıkışı Heyelanı (takriben Km: 25+400-25+600 kesimine ait) tesviye, sanat yapıları, üst­
yapı vb. işleri yapımı ve onarımı inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. Maddesinin b
fıkrası ve Emanet İşlere ait Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesine göre 2000 yılına sari sözleş­
meli olarak; Kapalı Teklif Usulü ile ve Birim Fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tü­
müne indirim vermek suretiyle 1999 Yılı Taşeron işleri Birim Fiyatları ile ihaleye çıkarılmıştır. Bu
ihalede Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 10/8/1998 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de ya­
yımlanan Uygun Bedele İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
01
02
03
04
05
06
07
-
İşin Keşif Bedeli
Geçici Teminatı
İhaleye başvuru için son müracaat tarihi
İhale günü ve saati
İhale yeri
İhale dosyasının inceleme yeri
İhaleye girebilmek için
: 583.176.234.000 - TL.dir.
: 17.500.000.000 - TL.dir.
: 4/10/1999 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar.
: 8/10/1999 Cuma günü saat: 14.00'de
: Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü ANTALYA
: Yol Yapım Başmühendisliği
: İsteklilerin 7.1 ve 7.2'deki koşullan yerine getirmeleri gerekir.
7.1 - İSTEKLİLERİN İHALEYE BAŞVURU İÇİN :
7.1.1 - DİLEKÇE : İstekliler 4/10/1999 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Karayollan
13.Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmalan, bu dilekçeye aşağıda istenmiş belgelerin ve
başvuru evrakını imzalayanların Noter tasdikli imza veya şirket sirkülerini, gerekiyorsa Noter tas­
dikli vekaletnameyi ve şirket ortaklarını, ortaklann hisse durumlannı, görevlerini belirten Türki­
ye Ticaret Sicil Gazetesi örneğini eklemeleri gerekir.
7.1.2 - ODALARA KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGE : İsteklinin 1999 yılına ait
Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya No­
ter tasdikli sureti.
7.1.3 - MÜTEAHHİTLİK KARNESİ : "B" grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar
Müteahhitlik Karnesi bulunması, aynca Ortak Girişimde bulunan ortaklann da grubuna bakılmak­
sızın bu işin keşif bedelinin en az % 30 kadar Müteahhitlik Karnesine sahip olması gerekir.
7.1.4 - CEZALI DURUMDA OLMAMASI BİLDİRİMİ: 2886 sayılı Kanuna göre ce­
zalı olmadığına ilişkin isteklinin beyanı.
7.1.5 - VERGİ BORCU BULUNMAMASI BİLDİRİMİ: 1999 yılında bir defaya mah­
sus olmak üzere vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi, bunun için, 1993 yılından sonra
kurulan firmalarda, kurulduğu yıldan başlamak üzere, 1993-1997 yıllanna ait vergi beyannamele­
rinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alı­
nacak belgelerin aslının ibraz edilmek suretiyle örneğinin idareye verilmesi.
7.1.6 - MALİ DURUM BİLDİRİMİ : İsteklinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış en az
işin keşif bedelinin % 10'u kadar kullanılmamış NAKİT KREDİSİ ve % 10'u kadar kullanılma­
mış TEMİNAT MEKTUBU KREDİSİNE sahip bulunması şarttır. İstekli, sermaye ve kredi imkan­
larım belirttiği Mali Durum Bildirimine çift imzalı ve ilgili Bankanın Genel Müdürlüğünce teyit
edilmiş Banka Kredi Mektuplannı da ekleyecektir. Ortak Girişimlerde Pilot Firmaya ait Nakit ve
Teminat Mektubu kredi miktan tam olarak, Ortak Firmalara ait kredi miktarları ise % 50'si topla­
narak değerlendirilir.
7.1.7 - YER GÖRME BELGESİ: İsteklinin işyerini görüp tetkik ettiğine dair Bölge Mü­
dürlüğümüzden alınmış tasdikli belge.
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
7.1.8 - HALEN TAAHHÜDÜNDEKİ İŞLERİN BİLDİRİMİ : İsteklinin, ihale edilecek
işin ilk ilan tarihinden önce yurt içinde resmi işlerde sözleşmesi aktedilmiş, her türlü yapım işleri
dikkate alınır. Yurt dışındaki işler ile Yurt içinde özel sektöre taahhüt edilen işler dikkate alınmaz.
İsteklinin elinde kalan iş miktarı, onaylı keşif artışları da dikkate alınarak son hakediş raporları ile
belgelendirilir. İsteklinin elinde kalan iş, iş ortak girişim olarak yürütülüyor ise bu ortaklıktaki his­
sesi oranında değerlendirilir. İsteklilerin Ortak Girişim olarak Başvurmaları halinde:
Pilotfirmanınhalen tek başına elinde kalan iş miktarı tam olarak, ortak firmanın halen tek
başına elinde kalan iş miktarı ise % 70 oranında, Pilot Firmanın halen ortak girişim olarak elinde
kalan iş miktarı hissesi oranında, ortak firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş miktan
ise hissesinin % 70'i oranında dikkate alınır.
7.1.9 - FİRMANIN FAALİYET SÜRESİ BİLDİRİMİ : Faaliyet süresinin başlangıcına
esas olan tarih, isteklinin yurt içinde resmi olarak taahhüt ettiği ilk işin sözleşme tarihidir. Bu ta­
rih, sözleşme iş bitirme belgesi, hakediş, vb. belgelerle belgelendirilir. Ortak girişimlerde, Pilot fir­
manın faaliyet süresi esas alınır. Şirketlerde, isim ve statü değişikliklerinde yeni firma ve değişik­
likten önceki firmanın toplam süreleri değerlendirilir.
7.1.10- YAPMIŞ OLDUĞU BENZER İŞLER BİLDİRİMİ: İsteklinin son 25 yılda Mü­
teahhit veya Taşeron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek geçici kabulünü yap­
tırdığı benzer işlerin (Yurt dışında yaptırılan işler dahil) belgelerinin aslı ibraz edilerek örnekleri.
Ortak Girişimlerde Pilot Firmanın işleri tam olarak, en az % 15 hisseye sahip Ortak Firmalara ait
işler ise % 70 oranında değerlendirilir.
BENZER İŞ : Devlet yolu veya il yolu yapım işi
Benzer iş olarak değerlendirilecektir.
Yapmış olduğu benzer işler kriterine göre Müteahhitlik Karnesi veya hangi işlerin değer­
lendirmeye alınacağı istekli tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde sadece Müteah­
hitlik Karnesi değerlendirmeye alınacaktır.
7.1.11 - İŞ DURUMU VE TUTUMU BİLDİRİMİ: İş durumu ve tutumu ile ilgili istek­
linin beyanı.
7.1.12 - İSTENİLEN TEKNİK PERSONEL : t Adet İnşaat Mühendisi
7.1.13 - YAPI ARAÇLARI BİLDİRİMİ: İstekliler kendi malı olması istenilen araçların
kendisine ait olduğunu belirleyen 1999 yılı Noter tasdikli fatura örnekleri ile Demirbaş ve Amor­
tisman Defteri örneği veya bunlann Demirbaş ve Amortisman Defterine kayıtlı olduğuna dair
1999 yılı Noter Tespit Tutanağını ve diğer şekilde temin edilecek olan ekipman için noter onaylı
taahhütname düzenlenecektir. Bildirimde makinalann kapasiteleri açıkça belirtilecek ve belgele­
necektir. Aynca bu araçların bulundukları yerler ve adresleri açıkça belirtilecektir.
İstenilen kapasitenin altındaki araçlar ile bildirimde bulunduktan yerde tesbit edilemeyen
yapı araçları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yabancı dilde yazılmış fatura konulduğu taktirde,
bunların 1999 yılı Noter tasdikli tercümeleri de eklenecektir. Ortak Girişimlerde, Pilot ve Ortak
firmalara ait ekipman tam olarak değerlendirilir.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ekip
Cins
Fore Kazık Makinesi
Ekskavatör
Buldozer
Greyder
Beton Tesisi
Vibrasyonlu Silindir
Paletli Yükleyici
Lastik Tek. Yükleyici
Transmikser
Damperli Kamyon
Kapasitesi
(100 HP+86 HP)
210 HP
285 HP
140 HP
50 m3/saat
9-11 ton statik
80 DHP
80 DHP
-
Adedi
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
Temin Şekli
Kendi Malı
Kendi Malı
Kendi Malı
Kendi Malı
Kendi Malı
Kendi Malı
Taahhüt
Taahhüt
Taahhüt
Taahhüt
23 Eylül 1999-Sayı .23823
Sayfa : 53
RESMÎ GAZETE
7.1.14 - ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ : Ortak girişimlerde, düekçe ortaklarca
müşteıeken imzalanacak, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi baş­
vuru evrakına eklenecektir. İhale kendilerinde kaldığı takdirde Anlaşmanın tasdiki sırasında Or­
taklık Sözleşmesi Noterlikçe tasdik ettirilecektir.
7.1.15 - KRİTER PUANLARI: Başvuran istekliler 100 üzerinden belirtilen kriter puan­
larına göre değerlendirilecektir.
1 - İNŞAATI SÜRESİNDE BİTİREBİLME DURUMU
: 30 PUAN
2 - İ Ş DENEYİMİ
: 60 PUAN
3 - EKİPMAN
: 10 PUAN
TOPLAM
: 100 PUAN
7.1.16 - ALT SINIR PUANI: Bu iş için Alt Sınır Puanı,75'dir. Tesbit edilen alt sınır pu­
anı ve daha yukarı puan alan isteklilere ait puanların ortalaması alınıp puanı "Ortalama Puan"ın
%95'ine eşit veya bunun üzerinde olan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanırlar.
NOT : 7.1.3 - 4 - 5 ve 6. maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi birinin
eksik olduğunun tesbit edilmesi halinde bu isteklilerin başvurulan değerlendirmeye alınmayacak­
tır. Ortak Girişimlerde bu belgeleri her ortak ayrı ayrı düzenleyecektir.
7.2 - İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLER : Taşeron İşlerine ait Anlaşma­
nın 35. maddesindeki şartlara uygun olarak hazırlayacakları teklifler (Dış Zarf) aşağıdaki belgele­
ri ihtiva etmelidir.
7.2.1 - İÇ ZARF : İç zarfta yalnız imzalı teklif mektubu bulunacaktır.
7.2.2 - GEÇİCİ TEMİNAT r Keşif bedelinin % 3'ü kadar (17.500.000.000 - TL.) Banka
Teminat Mektubu veya yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu.
7.2.3 - TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASİ BELGESİ : 1999 yılına ait Ticaret, Sa­
nayi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi veya Noter Tasdikli sureti.
7.2.4 - İMZA VEYA ŞİRKET SİRKÜLERİ: 1999 yılı Noter tasdikli.
7.2.5 - VEKALETNAME : İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, vekaleten işti­
rak eden için 1999 yılı Noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri.
7.2.6 - ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ VE EKİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ : (İs­
tekliler Ortak Girişim Grubu ise)
08 - BAŞVURU DOSYASININ DÜZENLENMESİNE DAİR ESAS : İhaleye katılmak
için başvuru dosyasında bulunması gerekli dilekçe ve belgelerle, evrak ve dokümanlar Yol Yapım
Başmühendisliğinden temin edilecek bu örneklere uymşyan belgeler değerlendirme dışı kalacak­
tır.
09 - İSTEKLİLERİN TEKLİF MEKTUPLARI : En geç 8/10/1999 Cuma günü saat
14.00'e kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.
İhale saatinde hazır bulunanların önünde ihaleye katılmaya hak kazananların isimleri
okunduktan sonra ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan imza karşılı­
ğında kendilerine geri verilecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.
10 - Başvuruda Genel Evrak kayıt tarihi geçerli plup, Telgraf, Teleks, Telefaks ve Tele­
fonla yapılan başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
İLGİLENENLERE DUYURULUR,
23566/1-1
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TREDAŞ Edirne İl İşletme Müdürlüğünden:
1 - Şirketimizin Edirne İl İşletme Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde kullanılmak üzere ih­
tiyaç duyulan işletme malzemeleri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnamesine göre satın
alınacaktır.
Geç .Tem.
Dos.Bed.
Dosya No
Malzeme Cinsi
TL.
TL.
Miktarı
1999/63
Rose iletken
105.000.000
2.000 Kg.
4.000.000
Pansy İletken
1.500 Kg.
1999/62
NH 00 Boy 63A Buşon
500 Ad.
150.000.000
4.000.000
NH 00 Boy 100A Buşon
800 Ad.
NH 00 Boy 160A Buşon
700 Ad.
NH I Boy 160A Buşon
200 Ad.
NH I Boy 250A Buşon
200 Ad.
NH II Boy 250 A Buşon
200 Ad.
1999/60
VKS-35 İzalatör
4.000.000
150.000.000
200 Ad.
VHD-35 İzalatör
200 Ad.
1999/59
Kİ Zincir İzalatör
105.000.000
4.000.000
500 Ad.
K2 Zincir İzalatör
500 Ad.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TREDAŞ Edime İl İş­
letme Müdürlüğü Makine İkmal ve Satın Alma Şefliği - Baba Demirtaş Mh. Çubukçular Sk. No:
12-EDİRNE adresinden temin edilebilir. TEL: 22518 L6 - 2254906 .
3 - Şartnameye göre hazırlanan tekliflerfirmalartarafından en geç 5/10/1999 Salı günü
Saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki muhaberat servisine.verilecektir. Teklifler aynı
gün Saat: 14.00'de aym adreste alenen açılacaktır.
4 - Satın alınacak malzemeler için TSE Standardlanna ve TEDAŞ Şartnamesine uygun
olmak şartıyla birlikte imalatçı firmasından TSE-İSO 9000 serisi kalite güvenlik belgesine sahip
olma şartı aranacağından iştirakçilerin bu belgeleri teklif ile birlikte komisyona sunmaları gerek­
mektedir.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak­
ta serbesttir.
23293/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
1 - Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen malzeme satın alınacaktır.
2 - Sözkonusu malzemenin ihalesi 4 Kasım 1999 tarihinde, saat 11.00'de Gölcük Deniz
Satın Alma Komisyonu Başkanlığı/KOCAELİ'de yapılacaktır.
3 - Şartnamesi 20.000.000 - TL. karşılığında komisyonumuzdan temin edilebilir. Dosya­
sı görülebilir.
4 - İhaleye katılacak firmalar l'nci Grup için Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 2026315-1001-A No'lu teknik şartnamesinin 4.8 maddesinde istenen konulan, ITnci Grup için Göl­
cük Tersanesi Komutanlığı'nın 202-6135-1002 No'lu teknik şartnamesinin 4.9 maddesinde iste­
nen konulan ve 202-6135-1003 No'lu Teknik Şartnamesinin 4.9 maddesinde istenen konuları ye­
rine getireceklerdir. Bu şartları yerine getiremeyen firmalar ihaleyi katılamayacaklardır.
5 - İsteklilerin matbu şartnamesinde ve Ek'lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sa­
yılı Yasaya göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden 15 (Onbeş) dakika önce Komis­
yon bürosuna vermeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Tah.Bed.
Geç.Tem.
Grup No
Cinsi
Miktarı
TL.
TL.
1 Grup
Pil Kabı
500 Adet
300.000.000.000
9.000.000.000
Pil Kapağı (Lastikleri
2 Grup
Kapaklara
500 Adet
26.000.000.000
780.000.000
Yapıştırılmış Şekilde
TOPLAM
326.000.000.000
9.780.000.000
23292/1-1
23 Eylül 1999-Sayı : 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
SERVİS ARACI KİRALANACAKTIR
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğünden:
1 - Ulaştırma Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü personeli ile
Macunköy'de bulunan Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Merkez Atelye Müdürlüğü personelinin
15/10/1999 tarihinden 31/12/1999 tarihine kadar taşımak üzere enaz 43 koltuk kapasiteli 5 adet
otobüs, enaz 27 koltuk kapasiteli 5 adet ve enaz 23 koltuk kapasiteli 25 adet midibüs ile enaz 18
koltuk kapasiteli 10 adet minibüs olmak üzere toplam 45 adet servis aracı kiralanması işi, 2886 sa­
yılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 - İşin tahmin edilen bedeli 45.603.000.000- TL. (Kırkbeşmilyaraltıyüzüçmilyon)
olup, Geçici Teminat 1.368.090.000- TL. (Birmilyarüçyüzaltmışsekizrnilyondoksanbin) dir.
3 - Teminat Mektupları T.C. Ulaştırma Bakanlığı adına düzenlenmiş ve limit içi olacaktır.
4 - İhale 5/10/1999 tarihinde saat 14.30'da 91. Sokak No: 4 EMEK/ANKARA adresin­
de Mukim Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Satın Alma.Şube Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyen­
ler şartnanie ve eklerini 50.000.000 - TL. (Ellimilyon) bedelle temin edebilirler. (Şartname bedel­
leri Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
6 - Firmaların ihaleye katılabilmesi için; İhale Şartnamesinin 3. maddesinde belirtilen ,
belgelerle birlikte 14 ncü maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 5/10/1999 Salı günü saat
14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
7 - Teklif dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dos­
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya­
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelere katılmaları yasaklananlar ile
haklarında kamu davası açılanlar teklif veremezler. Vermeleri halinde teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Süresi içerisinde verilmeyen teklifler ile telefon, telgraf veya faksla yapılan müraca­
atlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilan Olunur.
23672/1-1
BOBİN ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TEAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
1 - Şartname esasları dahilinde TEAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'ne
ait 6 KV'luk motorun stator bobinlerinin onarımı için 14/10/1999 tarihinde İşletmemiz'de ihalesi
yapılacaktır.
2 - İhaleye katılabilmek için şartname alınması mecburi olup; şartnameler 5.000.000TL. bedelle TEAŞ Tunçbilek İşletme Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.
3 - İhaleye katılacak firmalar kapalı zarf usulü ile verecekleri tekliflerini en geç
14/10/1999 günü saat 13.30'a kadar TEAŞ Tunçbilek İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne
ulaştırmış olacaklardır. Posta veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek gecikmeler dikkate
alınmaz. Teklifler aynı gün Satın Alma Komisyonu'nca değerlendirmeye alınacaktır.
4 - TEAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından dolayı, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir.
23670/1-1
KALORİFER YAKİTİ SATIN ALINACAKTIR
TED AŞ Yozgat Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
Müessesemiz hizmet binası ve sosyal tesislerin 1999-2000 kış sezonunda tank kapasitele­
rine göre ihtiyaç oldukça ikmal yapılmak üzere takribi 125 ton kalorifer yakıtı (kal-yak) kapalı zarf
usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.
Şartnameler :
TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessesesi Erdoğan Akdağ Mah. Tel: 0.354.2125499 Yozgat
adresinden 6.000.000-TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 6/10/1999 günü saat 12.00'ye kadar aynı adreste bulunan muhaberat
servisine verilecek olup teklifler aynı gün saat 14.00'de alenen açılacaktır.
4 - Geçici teminat 500.000.000„TL. dir.
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir.
23549/2-2
Savfa :. 56
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
+,- % 20 TOLERANSLI 1.000 TON SACIN NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR
Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
1 - Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tara­
fından üretilen ±%20 toleranslı 1.000 ton DKP sacın Ereğli'den Şirketimize nakliyesi, kapalı zarf
teklif alma usulü ile ihale edilerek yaptırılacaktır.
2 - İhale, 7/10/1999 Perşembe günü saat 14.00'de Şirketimizde yapılacak olup, teklif
zarfları en geç ihale günü saat 12.00'de Şirketimiz Muhaberat Servisinde olacak şekilde gönderi­
lecektir. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3 - Bu işin geçici teminatı 300.000.000-TL.'dir.
4 - Teklif alma şartnameleri Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin
edilebilir.
Telefon : 0.242.332 54 61 (7 hat)
Faks : 0.242.332 54 54
5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
23671/1-1
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti 4/5 hisse oranında Belediyemize 1/5 Hisse oranında Selçuklu Belediyesi­
ne ait ve İmar planında Petrol İstasyonu, Teşhir ve Ticaret sahasına isabet eden aşağıda tapu kay­
dı yazılı gayrimenkul 2886 sayılı Yasa hükümleri dahilinde Selçuklu Belediye Encümeninin
9/9/1999 gün ve 569 sayılı kararı ve Encümenimizin 14/9/1999 gün ve 833 sayılı karan ile Kapa­
lı Zarf ihale usulüyle satılacaktır.
2 - Selçuklu Belediyesi ile Belediyemize ait Hisselerin tamamı Büyükşehir Belediye En­
cümenince satılacaktır.
3 - Şartname ve ekleri Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığından görülebilir.
4 - ihale 5/10/1999 Salı günü saat 15.20'de Konya Büyükşehir Belediye Encümen Salo­
nunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
5 - Arsa Muhammen bedeli ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.
6 - İhale saatinden 1 saat öncesine kadar İhale Teklif zarfını ve geçici teminatı yatıran
herkes ihaleye katılabilecektir.
Keyfiyet ilan olunur.
Mah.: D.Pınar, Pafta: 23 M-l, Ada: 13543, Parsel: 6, Cinsi:. Arsa, M2.si: 18762,35,
Muh.Bedel: 600.000.000.000 - TL., Geç.Teminat: 18.000.000.000 - TL., İmar Durumu: Petrol İst.
Teşhir ve Ticari Saha
23673/1 -1
MUHTELİF BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme, teknik ve ticari şartname hükümleri
dahilinde kapalı teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Tek Renkli Ofset Baskı Makinası
2 adet
İki Renkli Ofset Baskı Makinası
1 adet
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL TİCARİ ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İhaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini Ofisi vez­
nelerinden birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla bir­
likte teknik şartname ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edilip edilmediğini belirten yazı
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 6/10/1999 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, II Numaralı
Merkez Satın Alma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecik­
meler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü, saat 14.00'de evvela dış zarflan
açılacak, daha sonra şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları da açılacaktır.
6 - Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dile­
diği istekliye vermekte serbesttir.
23563/1-1
23 Eylül 1999 - Sayt: 23825
Sayfa : 57
RESMÎ GAZETE
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Fethiye
Orman işletme Müdürlüğünden :
Satış Günü : 4 Ekim 1999
Deposu
D.Başı
Y.
Durumu Cins ve Nev'i
Asfalt Çz.III.S.UB.Tomruk
D.Başı-Göcek
D.Başı-Göcek
"
D.Başı
D.Başı
P.
Ad. Adet
1
15
M3.
(000)
(000)
Muh.Bedeli % 3 Teminat.
(TL.)
(TL.)
7.016
29.500
6.000
Çz.III.S.Nb.Tomnık
34
2417 719.176
25.000
542.000
Çz.IH.S.Kb.Tomruk
50
5129 1034.317
23.000
713.000
28
22.691
26.000
18.000
37
9.128
40.000
11.000
Çk.IH.S.Kb.Tomrukl
Sedir Kb.Tomruk
1
1
D.Başı
- "
Çk.IIl.S.Kb.Tomruk
2
26
16.209
24.000
12.000
D.Başı
"
Kızılağaç Tomruk
1
111
20.031
22.000
13.000
D.Başı
"
Çınar Tomruk
1
3
0.339
17.250
1.000
Sedir Sanayi Odunu
2
74
5.920
25.000
5.000
2
15.571
72
47 10349 703.529
18.500
9.000
18.000
376.000
D.Başı
"
D.Başı
Çk.Sanayi Odunu
D.Başı-Göcek
D.Başı
Çz.Sanayi Odunu
"
Oka.Sanayi Odunu
1
28
0.578
13.000
1.000
D.Başı
"
Sedir Sanayi Odunu
1
12
0.695
20.000
1.000
Göcek
Çz.II.Ş.Maden Direk
11
3285 220.087
19.000
125.000
D.Başı
Oka.Maden Direk
TOPLAM
6 1614 73.296
161 23.200 2848.583
8.000
19.000
1.852.000
1 - İşletmemiz muhtelif orman dışı depolarında mevcut yukarıda müfredatı yazılı 161 par­
ti çeşitli orman ürünleri hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 4 Ekim 1999 günü saat
14.00'de İşletme Müdürlüğümüzde teşekkül edecek komisyon huzurunda satış bedelinin % 50'si ile
vergileri fon ve borçlar karşılığı peşin kalan miktar 3 ay vadeli % 2 vade faizi uygulanarak ihale­
si yapılacaktır.
2 - Bir şirket veya şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerden vekaletname istenir.
3 - Sanayi odununa iştirak edeceklerden son sene vizeli kapasite belgesi istenir.
4 - Teminat olarak Banka mektubu vereceklerin Banka mektubunun üzerine İşletme adı­
nı ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır.
5 - Gecikme faizi aylık % 10'dur.
6 - Satışa ait ilan ve şartname tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman
Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme Şefliklerinden ve İşletme Müdürlüklerimizden görülebilir.
7 - İhaleye katılacak firmalar ihaleye girecekleri partilerin % 3 geçici teminatını ihaleden
önce İşletme veznesine yatıracaklardır. İhale sonunda aldıkları partilerin ihale bedeli üzerinden %6
kati teminatını yatırmaları gerekmektedir.
8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış komisyonuna
müracaatları ilan olunur.
Telefon :
0 252 614 10 86 Santral
.614 10 06 Müdür
614 49 55 Faks
23862/1-1
Sayfa: 58
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR
Boyabat Orman İsletme Müdürlüğünden :
Bölge Müdürlüğü
: Sinop
İşletme Müdürlüğü : Boyabat
Satış Tarihi: 4/10/1999
%3
Par.
Muh. Bedeli Geçici Tem.
Miktarı
Deposu Cinsi ve Kalitesi
(TL.)
(TL.)
Ad. Adet M3.Dm3.
339.000.000
Muhtelif 3.S.NB.Göknar Tomruk
14 1667 456.915 25.000.000
16.000.000
2.S.Göknar Maden Direk
28.6.15 18.000.000
1
348
36.000.000
30.967 38.000.000
2.S.NB.Çk.Tomruk
1
47
348.000.000
3.S.NB.Çk.Tomruk
16 2121 452.351 25.600.000
43.000.000
3.S.KB.Çk.Tomruk
2
60.503 23.200.000
498
"
10.000.000
3.S.NB.Kayın Tomruk Paçal
1
54
13.273 23.800.000
5.000.000
3.S.KB.Kayın Tomruk Paçal
1
44
7.198 21.500.000
69.000.000
3.S.KB.Meşe Tomruk Paçal
5
460 106.575 21.300.000
42.000,000
Meşe Yuvarlak Sanayi
79.098 17.350.000
5
706
378.000.000
2.S.Çk.Maden Direk
24 11087 698.812 18.000.000
- 550 Ster 6.000.000
99.000.000
Yapraklı Yakacak Odun
2
124.000.000
158.313 26.000.000
3.S.NB.Çs.Tomruk
5
627
31.000.000
42.537 24.000.000
3.S.KB.Çs.Tomruk
2
184
14.000.000
21.697 21.500.000
3.S.KB.Göknar Tomruk
1
104
27.000.000
31
20.000 44.000.000
l.S.NB.Çs.Tomruk
1
1.581.000.000
81 17978 2176.854 M3
550 Ster.
1 - İşletme Müdürlüğümüzün muhtelif depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı
emvaller 4/10/1999 tarihinde Saat = 14.00'de~Orman İş Müdürlüğümüzün satış salonunda topla­
nacak komisyon huzurunda Açık Arttırma suretiyle satılacaktır.
2 - İbreli tomruk, maden direk, sanayi odunu, ibreli ve yapraklı yakacak odun, ibreli ve
yapraklı lif yonga odunu açık artırmalı satışlarında satış bedelinin % 50'si ile vergi fon ve harç­
lar karşılığı peşin, kalan miktar 3 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır. Yapraklılarda mal bedelinin
% 40 ile vergi ve resimler peşin kalan miktar 6 ay vadeli olarak satılacaktır.
3 - Banka teminat mektublan aylık 2 faizli olup, faiz tutan vade sonunda mektub bedeli
ile birlikte tahsil edilecektir.
4 - Açık artırmalı satışta mücbir sebebe binaen gününde satışının yaptırmaması duru­
munda her gün için aylık % 10 gecikme cezası alınacaktır.
5 - İhaleye iştirak edecek olanların 507 sayılı Kanuna göre sicil tastiknamelerinin tasdik­
li bir örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.
6 - Vadesi dolan teminat mektublannın süre uzatımında aylık % 10 gecikme faizi peşin
alınacaktır.
7 - Satışa ait satış öncesi bilgi cetveli OGM. Sinop OBM. ve mücavir Orm.İşl. Müdürlü­
ğü ile Orman İşletme Şefliklerinde görülebilir.
8 - Alıcıların belirtilen gün ve saate kadar geçici teminatlannı İşletmemiz veznesine ya­
tırmaları ve satışa katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyonumuza başvurmaları
şarttır.
İlan olunur.
Tel No : 03683151005/13
Banka Hesap No : Boyabat Ziraat
Fax No: 03683150425
30423/1-8
23859/1-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 59
İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Denizli İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından :
1 - Denizli-Beyağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet binası ve tesisleri kaba inşaatı
2886 sayılı Devlet İhale Kamınu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif usulü ile iha­
leye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli: (69.990.000.000-) TL.'dir.
4 - İhale 19/10/1999 Salı günü saat 14.30'da Denizli Jandarma Komutanlığı İhale Komis­
yonu odasında yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Denizli İl Jandarma Komutanlığında mesai saatleri
içinde görülebilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha­
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2. Maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği Hükümlerine uygun olarak :
A-İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 11/10/1999 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar İl Jandarma Komutanlığına örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (c) grubundan en az bu işin, keşif bedeli ka­
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
(Ortak girişimlerden pilot ortağın istenilen grupta ve en az bu işin keşif bedeli olarak, özel
ortaklıkların da grubuna bakmaksızın bu işin keşif bedelinin enaz % 30'u kadar müteahhitlik kar­
nesine sahip olmaları zorunludur)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noteT tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1999 yılında
ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslım ibraz etmek şartıyla örneğini)
0 Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda müteahhit olarak yapmış olduğu işler bildirisini,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) İl Jandarma Komutanlığından alınacak yer görme belgesini,
o) İhale şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel­
geleri,
vermesi,
(Müteahhitlik Karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bil­
gi ve belgeler aranmaz.)
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
p) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi­
ne asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak­
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 19/10/1999 Salı günü saat 14.30'a
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) IçZarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or­
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
0 Denizli İl Jandarma Komutanlığı adına alınmış (2.099.700.000,-) TL. tutarında geçici
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alın­
mayacaktır.
8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale­
ten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince, isteklilere daha önceden yeterlilik
için belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İha­
le Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılma­
dan geri verilecektir.
10 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme­
ler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
23857/1-1
İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 - Gerede Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Atölyelen İkmal İnşaatı işi 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konul­
muştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli (280.000.000.000 - ) TL.'dir.
4 - İhale 14/10/1999 Perşembe günü saat 11 .OO'de A.İ.B.Ü. Kültür Merkezi Pembe Salon­
da yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi "ne, "İha­
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2'nci Maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği Hükümlerine uygun olarak;
A-İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 4/10/1999 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka­
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen grupta ve enaz bu işin keşif bedeli kadar, özel
ortaklıkların da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin enaz % 30'u kadar müteahhitlik kar­
nesine sahip olmaları zorunludur.)'
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini (1999 yılı içinde alınmış),
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 61
z) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1999 yılında
ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda müteahhit olarak yapmış olduğu işler bildirisini,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel­
geleri,
vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi- istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi
ve belgeler aranmaz.)
o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi­
ne asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak­
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 14/10/1999 Perşembe günü saat
11 .OO'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek­
mektedir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) İç Zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (1999 yılı içinde alınmış),
c) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or­
tak kirişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, '
f) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü adına alınmış (8.400.000.000,- TL) tutannda geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden Önce olsa dahi;
dosya içerisindeki, herhangi brr evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
isteklilerce yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale­
ten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alın­
mayacaktır.
9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden Yeterli­
lik için belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde
İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri
verilecektir.
10 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek ge­
cikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
23491/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kırıkkale Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığından :
1 - Kırıkkale Merkez Bahçelievler İlköğretim Okulu Ek derslik inşaatı işi 2886 sayılı Dev­
let İhale Kanunu'nun 35.nin maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konul­
muştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli 215.000.000.000 - TL.dir.
4 - İhale 13/10/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de İl Daimi Encümeni toplantı salonunda
yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Kırıkkale Özel İdare Müdürlüğünde mesai saatleri
içinde görülebilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha­
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği Hükümlerine uygun olarak:
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 5/10/1999 Salı günü mesai
saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış C grubundan en az bu işin keşif bedeli ka­
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen grupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel
ortaklıkların da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az % 30'u kadar müteahhitlik
karnesine sahip olmaları zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1999 yılında
ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda müteahhit olarak yapmış olduğu işler bildirisini,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge­
leri,
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi
ve belgeler aranmaz.)
o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi­
ne asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise ; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak­
ları tekliflerini aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 13/10/1999 Çarşamba günü saat
14.00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek­
mektedir.
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç Zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or­
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
f) Kırıkkale Valiliği adına alınmış 6.450.000.000,- TL tutarında geçici teminata ait alındı
veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alın­
mayacaktır.
8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale­
ten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden Yeterli­
lik için belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde
İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açıl­
madan geri verilecektir.
10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek ge­
cikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
23436/1-1
HİSSELER SATILACAKTIR
Erzincan Valiliği İl Daimi Komisyon Başkanlığından :
1 - Erzincan İli merkezinde bulunan ve 3 yıldızlı otel olarak kullanılan ERTOK A.Ş.'de­
ki Erzincan İl Özel İdaresine ait % 16.543 oranındaki paya isabet eden 1158 adet hisse, 4046 sa­
yılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar­
namelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 4232 sayılı Kanu­
nun 2. maddesi Ue değiştirilen 18/C-c maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İl Özel İdaresine ait
hisselerin tamamı satışa çıkarılmıştır.
2 - İhale konusi işin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdare
Müdürlüğü Encümen servisinde görülebilir.
3 - İhale 6/10/1999 Çarşamba günü saat 10.00'da Erzincan İl Özel İdare Müdürlüğü Hiz­
met Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
4 - Hisse satışı ile ilgili muhammen bedel 95.314.657.000- TL. olup, geçici teminatı
2.860.000.000,- TL. 'dır.
5 - İsteklilerde aranan belgeler;
a) Türkiye'de ikamet ettiğine dair İkamet Belgesi,
b) 1999 yılında alınmış Noter Tasdikli imza sirküsü (Tüzel kişilik olması halinde Noter
Tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri)
c) Vekaleten iştirak halinde, vekaleten iştirak edenlerin vekaletnameleri ile imza sirküle­
ri,
d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi,
e) Geçici teminatın Erzincan İl Özel İdare Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü adına yatırıl­
dığına dair banka makbuzunu veya teminat olarak kabul edilen diğer belgelerin (2886 S.K. 26.
Md. gereği)
f) Hisselerin satışı, fiyat ve ödeme koşulları bakımından en uygun teklif veren talipliye
yapılacaktır.
g) İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
h) Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
ı) Hisse satışı ile ilgili ihale Kapalı Teklif Usulü ile yapılacağından tekliflerin en geç
6/10/1999 Çarşamba günü saat 9.00'a kadar İl Daimi Encümen kalemine verilecektir.
Keyfiyet ilan olunur.
23860/1 -1
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
1999-2000 YILI DÖNEMİNE AİT İHTİYACI OLAN (± %25 TOLERANSLI)
4.000.000 TON KÖMÜRÜN ŞİRKETİMİZ KÖMÜR ALMA TESİSİNE
TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden :
1 - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin 1999-2000 Yılı dönemine ait ihtiyacı
olan (± %25 toleranslı) 4.000.000 Ton kömürün; Gidiş-Dönüş mesafesi 30 km. olan YLİ İkizköy
Kömür ocaklarından, yine Gidiş-Dönüş mesafesi 22 km. olan Sekköy Kömür ocaklarından ve Gi­
diş-Dönüş mesafesi 6 km. olan Hüsamlar Kömür ocağından Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş.nin Kömür Alma Tesislerine Taşınması, taş bandı altındaki taşların içerisindeki kömürlerin
ayıklanması ile Kemerköy Elektrik A.Ş.nin istediği tarihte taş bandı altındaki kömürün kepçe ile
yüklenmesi ve kömürün A-10 bunkerlerine nakli, kömür yükleme ve boşaltma mahallerinin temiz­
liği, yaz aylarında yolun ve kömür boşaltma mahallinin düzenli olarak sulanması, taşıma süresin­
de yolun her türlü bakımı işi kapalı teklif almak suretiyle ihalesi yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler Kemerköy Elektrik
Üretim ve-Ticaret A.Ş. Ticaret Şefliğinden 30.000.000,-TL. bedel karşılığında alınabileceği gibi
Vakıfbank Milas şubesindeki 2006241 no'lu hesabına havale edilerek havale makbuzunun bir su­
retinin şartname talebinizi belirten bir yazı ile birlikte Genel Müdürlüğümüze faks edilmesi halin­
de şartname adresinize postalanacaktır.
Tel .-0 252 523 26 55 -56-57
Fax : 0 252 532 26 60
3 - İhaleye katılabilmek için yeterlilik almak mecburidir. İhaleye katılmak üzere Yeterli­
lik almak isteyen İstekliler şartnamede kayıtlı belgeleri en geç 30/9/1999 günü saat 12.00'ye ka­
dar Şirketimiz muhaberat servisine "99/GNL.-164 Dosya No'lu 4.000.000 Ton (± %25 Tolerans­
lı) Kömürün Taşıma İşine Ait Yeterlilik Belgesidir." ibaresi yazılarak vermiş olacaklardır. Bu gün
ve saatten sonra verilecek belgeler ile postada geciken belgeler kabul edilmez.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak­
ta serbesttir.
İlanen duyurulur.
23846/1-1
-
•
5.400 KG. MYSTOLONE MK 9 (ZİRKONYUM PARAFİN ESASLI SU GEÇİRMEZLİK
MADDESİ) VEYA MUADİLİ MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
Sümer Holding Anonim Şirketi Pazarlama İsletmesinden :
Kayseri İşletmemiz için 5.400 Kg. Mystolone MK 9 (Zirkonyum Parafin Esaslı Su Geçirmezlik Maddesi) veya Muadili maddesi kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satın alınacaktır.
Teklif verme son günü 30/9/1999 saat 15.00'e kadardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz
Haberleşme Şefliğine belirtilen gün ve saatte verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde
ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Be­
lirtilen gün ve saate kadar postadaki gecikmeler ile her ne sebeple olursa olsun İşletmemize ulaş­
mamış teklifler nazarı dikkate alınmayacaktır. Teklif zarflarının üzerine 3535/99 dosya numaramız
ile son teklif verme tarihi 30/9/1999 mutlaka belirtilecektir. Özel Alım Şartnamesi ve Teklif İste­
me Mektubu Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi Bahçekapı/İSTANBUL adresinden bedel­
siz olarak temin edilebilir.
İştirak teminatı: 100.000.000,-TL.
İşletmemiz Devlet ihale Kanunu 'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya
tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
23668/1-1
•
3 KALEMDE 65.000 MT. DKŞL.SY.MŞ. BORU SATIN ALINACAKTIR
İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Dosya No : 99-5002/2635
Şartnamesi bedelsiz olarak İskenderun DemİT ve Çelik A.Ş. Tedarik ve İkmal Müdürlü­
ğünden alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektupla­
rını en geç 30/9/1999 günü saat 14.00'a kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv
Biriminde bulundurmaları gerekmektedir.
23855/1-1
23 Eylül 1999-Sayı : 23825
Sayfa : 65
RESMÎ GAZETE
MUHTELİF MALZEME SATİN ALINACAKTIR
Türkiye Seker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
2000 yılı ekim döneminde kullanılmak üzere ihtiyacımız bulunan ± %20 toleranslı 9! .000
ton (12-30-12) kompoze gübre ile 78.100 ton %46 N üre gübresi şartnamelerinde belirtilen esas­
lar dahilinde satın alınacaktır.
İsteklilerin Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ANKARA'daki Genel Müdürlüğümüz ile
Meclisi Mebusan Caddesi No:87 Şeker Sigorta Han B Blok Salı Pazarı/İSTANBUL'da yerleşik
Alım Satım Bölge Müdürlüğümüz Veznelerinden 20.000.000-TL./TK. (Yirmimilyonlira) karşılı­
ğında temin edebilecekleri şartnamemiz esasları dahilinde düzenleyecekleri kapalı zarf halindeki
teklif mektuplarını engeç 4/10/1999 Pazartesi günü saat 16.-30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Ha­
berleşme ve Arşiv Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri duyurulur.
Postadaki vaki, gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Teşekkülümüz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yap­
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
23853/1-1
TOTAL STATİON TOPOGRAFİK ALETİ SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünden :
Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 1 adetTotai Station Topografik aleti satın alınacaktır.
1 - 99/163-S dosyasına ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Alım-Satım Şube Müdürlü­
ğü ve İstanbul İrtibat Müdürlüğü Kazancı Yokuşu MTA Apt. No:76 Beyoğlu/İSTANBUL adresin­
den KDV dahil 3.000.000,-TL.sı karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeline ait makbuzu ol­
mayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
2 - İhalemiz 5/10/1999 tarihinde yapılacak olup, ihalemize iştirak edecek istekliler teklif
mektuplarını en geç aynı gün saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğüne posta veya elden teslim edilebilir.
3 - İhalemiz 5/10/1999 günü saat 14.00'de Makina İkmal Dâiresi Başkanlığı toplantı sa­
lonunda yapılacaktır.
4 - PTT ile şartname gönderilemeyeceği gibi postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
5 - İhaleye katılan istekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ü oranında geçici teminatı
teklif mektubunun içine koyacaklardır.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
İlanen duyurulur.
23667/1-1
•
3 KALEMDE 115 ADET TELSİZ (SABİT MERKEZ) ARAÇ TİPİ TELSİZ VE
4 KANALLI EL TELSİZİ SAT
A
İ
er n
r ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Dosya No : 99-1 -3002/2422-2423-2427
Şartnamesi bedelsiz olarak İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Tedarik ve İkmal Müdürlü­
ğünden alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektupla­
rını en geç 6/10/1999 günü saat 14.00'a kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv
Biriminde bulundurmaları gerekmektedir.
23565/1-1
N
IN
n d
s k e
A
L
I
C
K
A
T
I
R
e
u
D
m i
4'ER ADET AVOMETRE VE VOLTMETRE M-330 0-600 V, 2 ADET PROMETRE
KAYDEDİCİ (OPTİK DIJ.) VE I'ER ADET PH. ÖLÇÜM CİHAZI (TAŞINABİLİR)
TERMOHİGROMETRE, RÖLE CİHAZI, OSİLASKOP DİJ.2 KAN 20 MHZ.,
OSİLASKOP 50 MHZ. SATIN ALINACAKTIR
Dosya No : 99-504/2448
Şartnamesi İSDEMİR Tedarik İkmal Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaktan 99-504/2448 no'lu dosyasıyla il­
gili kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 7/10/1999 Perşembe günü saat
14.00'a kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bulundurmaları gerek­
mektedir.
,
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak­
ta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir.
23564/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 66
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No'lu İhale Komisyon Başkanlığından
- Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, belirtilen maddeler, hizala­
rında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine göre Kapa­
lı Teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname İSTANBUL ve ANKARA Jandarma İkmal Merke­
zi Komutanlıkları ile İZMİR Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatları ile kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupları­
nı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul
edilmeyeceği duyurulur.
4 - İhalesi İSTANBUL-KARTAL-SOGANLIK Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2
No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
Miktarı
Tahmini Bedeli
(TL.)
Geçici Teminatı
İhale
(TL.)
Tarihi ve Saati
1 Adet
37.750.000.000
1 Adet
TOPLAM
11.500.000.000
49.250.000.000
7 Ekim 1999
Perşembe
Saatll.OO'de
1 Adet
37.750.000.000
1 Adet
TOPLAM
GENEL TOPLAM
11.500.000.000
49.250.000.000
98.500.000.000
Cinsi
FNGGRUP
1) Atomik Absorbsiyon Cihazı
2) Mikrodalga Numune
Hazırlama Cihazı
2'NCİ GRUP
1) Atomik Absorbsiyon Cihazı
2) Mikrodalga Numune
Hazırlama Cihazı
1.477.500.000
1.477.500.000
1.477.500.000
1.477.500.000
2.955.000.000
NOT : İhtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, her grup mal ayn ayrı istek­
liye ihale edilebilir.
23567/1-1
YÜKSELTİLMİŞ TABAN DÖŞEMESİ YAPTIRILACAKTIR
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi İstanbul Yakası Başmüdürlüğünden :
Başmüdürlüğümüz Ayazağa, Yenibosna, Vestel Santralı, Küçükçekmece, ikitelli ve Bey­
koz Data Merkezleri için toplam 420 m yükseltilmiş taban döşemesi İdari ve Teknik Şartnamele­
rine göre kapalı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
Bu işe ait Şartnameler; Gayrettepe, Vefa Bayın Sokağı, No:40/A adresindeki Başmüdür­
lüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilebilir.
İstekli olanların bu işe ait kapalı tekliflerini en geç 7/10/1999 Perşembe günü saat 13.30
(onüçotuz)'a kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığımızda bulundurmaları gerekmektedir.
Bu tarihten sonra gönderilen tekliflerle postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta,
tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediği firmaya kısmen veya ta­
mamen ihale etmekte serbesttir.
Teklif istemek Şirketimizi hiçbir yükümlülük altına sokmaz. Teklif verenler; ihale üzerin­
de kalsın yada kalmasın veya ihalenin iptali vesair nedenlerle kar mahrumiyeti, masraf, zarar ya­
hut herhangi bir gerekçe ile tediye ve tazmin talebinde bulunamazlar.
23851/1 -1
2
•
YANMA ODASI I. KISIM İMALATI YAPTIRILACAKTIR
T.E.A.Ş. Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğünden :
1 - İşletme Müdürlüğümüzce Yanma Odası I. kısım imalatı yaptırılacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname ve teknik resim almak mecburidir. Şartnameler TEAŞ.
Aygaz Cad. Gemi Söküm Yolu Aliağa/İZMİR adresinde Müdürlüğümüz Ticaret servisinden ücret­
siz olarak temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 13/10/1999 günü saat 12.00'ye kadaT Müdürlüğümüz Muhaberat ser­
visine verilmiş olacaktır.
4 - Teklifler, telgraf, telefon ve fax ile yapılacak vede postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabii değildir.
23856/1-1
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 67
YEMEK HAZIRLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TED AŞ Çorum Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemiz personeline verilen öğle yemeği hazırlama-pişiıme-servis ve bulaşık yı­
kama işi malzemesiz olarak kapalı zarf teklif alma usulü ile 1 yıl süreli ihale edilecektir. (1 ahçı1 garson-1 bulaşıkçı Toplam : 3 kişi)
2 - STN-19-99/10 dosya nolu bu işin geçici teminatı 180.000.000 ,-TL.dir.
3 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Çorum Elekt­
rik Dağıtım Müessesesi İnönü Cad. No:137 - ÇORUM adresinden (Tel: 2253361-62) KDV dahil
4.000.000-TL. bedeli karşılığında temin edilebilir.
4 - Teklifler en geç 8/10/1999 tarih saat 14.00'a kadar aynı adresteki Genel Evrak servi­
sine verilmesi gerekmektedir. İhale aynı gün saat 14.30'da Müessesemizde yapılacaktır.
5 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar ihaleye katılamazlar. Katılmaları halinde bu­
lunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektif.
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen ve­
ya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
23850/1-1
•
MUHTELİF POMPA, TERMOSTAT, SU SOĞUTMA KONDENSORU,
SICAK SU BOYLERİ V.S. SATIN ALINACAKTIR
Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden :
1 - Yukarıda cinsleri yazılı malzemeler Teknik Şartnamemiz esasları dahilinde kapalı tek­
lif alma usulü ile satın alınacaktır.
2 - Son teklif verme 13/10/1999 günü saat 12.00'ye kadardır.
3 - Komisyon 13/10/1999 günü saat 14.30'da toplanacaktır.
4 - Muhammen bedel (tüm malzemeler için) 6.521.800.000,-TL'sı geçici teminat
193.894.000,-TL'sıdır.
5 - Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - İhale ile ilgili şartnameler E.B.Ü. Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Mü­
dürlüğünde bedelsiz olarak temin edilir.
7 - Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
23861/1-1
m
YAKIT KATKI MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinden :
1 - İşletmemizde 6 nolu fuel oil yakan 138 kg/cm dom başmandaki 110 MW'lık ünitele­
rimizde denenmek üzere 15000 kg (Combustrol 542 veya muadili) yakıt katkı maddesi alınacak­
tır. (Dosya No : 99/288)
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak zorunludur. Bu işle ilgili İdari ve Teknik şart
name TEAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL adresindeki Ticaret Servisi'nden 4.500.000,-TL. bedelle alınabilir.
3 - İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde 13/10/1999 günü saat 12.00'ye kadar söz ko­
nusu adresteki Muhaberat Servisi'ne vereceklerdir.
Teklifler aynı gün saat 14.00'de İşletme Müdürlüğümüzün Satın Alma Komisyonunca açı­
lacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
23849/1-1
2
:
VİNÇ SATIN ALINACAKTIR
Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
1 - Balıkesir 1012 nci Ordudonatım Ana Tamir Fabrika Müdürlüğünce yaptırılacak olan
aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı malzemenin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.
Şartname ve ekleri İSTANBUL, M.S.B. İç Tedarik Bölge Bşk.lığı ile mesai saatleri dahilinde Ko­
misyonumuzda görülebilir.
2 - İsteklilerde Aranacak Belgeler : Gerçek Kişilerde son sene içinde Ticaret Odası veya
bağlı olduğu meslek kuruluşlarından alınmış belge, imza sirküsü ve ikametgah belgesi; Şirketlerde
ise ayrıca vekaletname ve bütün bunlara ilaveten işin şartnamesinde yazılı belgeler aranacaktır.
3 - İsteklilerin hazırladıkları teklif mektuplarım ihale saatine kadar Komisyonumuza ve­
rilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi: 15 Ton/Metre Kaldırma Kapasiteli Teleskobik Katlanır Vinç; Miktarı: 8 Adet; Tah­
mini Bedel : 89.600.000.000,-TL.; Geçici Teminat : 2.688.000.000-TL.; İhalenin Tarih Saati:
12/10/1999 10.30.
23848/1-1
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
MUHTELİF EBATTA PANO SATIN ALINACAKTIR
TEDAŞ Van Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden :
1 - Müessesemizce ihtiyaç duyuları 147 adet muhtelif cins ve ebatta Pano malzemesi ka­
palı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleten satın alınacaktır.
S.N.
123456-
Malzeme Kodu Malzemenin Cinsi
50050200
50050240
50030400
50030300
50030400
50030500
100 KVA H.T. (Köy Tipi) Dağıtım Panosu
160 KVA H.T. (Köy Tipi) Dağıtım Panosu
250 KVA H.T. (Köy Tipi) Dağıtım Panosu
160 KVA H.T. (Şehir Tipi) Dağıtım Panosu
250 KVA H.T. (Şehir Tipi) Dağıtım Panosu
400 KVA H.T. (Şehir Tipi) Dağıtım Panosu
Miktarı
40 Adet
40 Adet
30 Adet
15 Adet
10 Adet
12 Adet
2 - İhaleye katılmak için Şartname almak mecburi olup, Şartnameler TEDAŞ Van Elektrik
Dağıtım Müessesesi (İpekyolu üzeri) VAN Tlf. 0 432 217 16 36 (Üçhat) Fax 217 35 62-217 16 94
Satın Alma Servisinden KDV Dahil 10.000.000,-TL. bedel mukabilinde temin edilecektir. Ayrıca
firma istediği takdirde Şartname bedelini Emlak Bank Van Şubesi 175610 nolu hesaba yatırdıktan
sonra dekontunu faxla Müessesemize göndermesi durumunda Şartname dosyası ödemeli olarak
berhangi bir kargo şirketiyle Firma adresine gönderilecektir.
3 - Teklifler en geç 11 Ekim 1999 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat ser­
visinde olacak şekilde gönderilmelidir.
4 - Bu işin Geçici Teminatı 1.500.000.000,-TL. olup, Kısmi teklif verenler teklif tutarının
%3'ü oranında teminat vereceklerdir.
5 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine
kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
23854/1-1
İDARİ BİNA TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR
TEDAŞ Gaziantep Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemizce 99-27-36 grup adı altında kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle 5 kat­
lı idari bina ve sosyal sitenin, Bey Mahallesi Kemal Köker Cd. üzerindeki 3 katlı binanın ve çev­
resinin, Nizip ve İslahiye İşletme Müdürlükleri idari bina ve çevresinin temizliği yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait geçici teminat teklif edilen bedelin %3'ü kadar olacaktır.
3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasını almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Gazian­
tep E.D. Müessesesi İpekyolu üzeri GAZİANTEP adresinden 10.000.000,-TL. bedel mukabilin­
de İhale ve Satın Alma Servisinden temin edilecektir.
4 - Teklifler en geç 11/10/1999 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi­
ne verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da Müessesemiz İhale Komisyonunca hazır bulunan
isteklilerin huzurunda açılacaktır.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 - TEDAŞ İhale Yönetmeliği Hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını,
geçici teminat, iştigal konusu açık olarak belirtilen 1999 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesi, vekalet­
name, imza sirküleri, daha önce bu işi yaptıklarını kanıtlayan belge ve şartnamenin 3. maddesin­
de yazılı diğer belgelerle birlikte ihale günü saat 14.00'a kadar Muhaberat servisine vermeleri şart­
tır.
7 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmaların ihaleye katılmamaları, katılmaları halinde
bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektir.
8 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta yada dile­
diğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
23858/1-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
AĞAÇLANDIRMA ARAZİ HAZIRLIĞI, DİKİM, BAKIM VE KORUMA İŞLERİ
YAPTIRILACAKTIR
Çanakkale Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliğinden :
1-18.6 ha. Yangın Koruma Yolu Yapımı, 301.5 ha. Diri Örtü Temizliği, 364.9 ha. Alt
Toprak İşlemesi, 342.3 ha. Üst Toprak İşlemesi, 14+550 Km. Dikenli Tel İhatası, 260.944 adet Fi­
dan Dikimi, 33.741 adet Tamamlama Dikimi, takiben üç yıl 260.944 adet fidanın İşçi ile Bakımı,
18.6 ha. Yangın Koruma Yolu Bakımı, 317.9 ha. Makinalı Bakım, 46 ay Koruma İşleri Fonlar İha­
le Yönetmeliğinin 29 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli (157.743.904.000,-) TL.dir.
4 - İhale 12/10/1999 Salı günü saat 14.00'de Barbaros Mahallesi Akasya Sokak Bila No.
Çanakkale adresindeki Çanakkale Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği Talat
Göktepe Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Çanakkale Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Baş­
mühendisliğinde mesai saatleri içinde görülebilir.
6 - İSTEKLİLERİN : "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha­
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2.nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliğ hükümlerine uygun olarak:
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 4/10/1999 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka­
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek kaydıyla noter tasdikli suretini),
b) İhale yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Sicil Kayıt Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1999 yılında
örneğine uygun olarak temin edecekleri belgeyi,
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini (ormancı teknik eleman en az 3 yıl ağaçlandırma, etüt
proje ve suni tensil işlerinde çalışmış olacaktır.
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini,
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
23 Eylül .1999 - Sayı : 23825
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
leri,
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer helge.
Çanakkale AGM Başmühendisliğine vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istediği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi
ve belgeler aranmaz.)
ö) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin, keşif bedeli­
nin % 10'undan az olmaması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak­
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 12/10/1999 Salı günü saat 14.00'e
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) İç Zarf (İhale Şartnamesindeki örneğe uygun Teklif Mektubunu içerecektir.),
b) İhale yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Sicil Kayıt Belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Kanuni ikamet belgesi,
e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or­
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
h) Çanakkale Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği adına alınmış
(4.642.317.120,-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
ı) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Biga AGM Mühendisliğince tasdikli İş Yeri Gör­
me Belgesi.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3.ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye
Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önün­
de İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları
açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme­
ler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
24040/1-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
AĞAÇLANDIRMA ARAZİ HAZIRLIĞI, DİKİM, BAKIM VE KORUMA İŞLERİ
YAPTIRILACAKTIR
Keşan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliğinden :
1 - Ağaçlandırma Arazi Hazırlığı, Dikim, Bakım ve Koruma İşi Fonlar İhale Yönetmeli­
ğinin 29 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli (145.601.211.000,-) TL.dir.
4 - İhale 14/10/1999 Perşembe günü saat 14.30'da Keşan Ağaçlandırma ve Erozyon Kont­
rolü Başmühendisliği İhale Komisyonu odasında yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Keşan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühen­
disliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
6 - İSTEKLİLERİN : "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha­
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2.nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliğ hükümlerine uygun olarak:
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 6/10/1999 Çarşamba günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka­
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek kaydıyla noter tasdikli suretini),
b) İhale yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Sicil Kayıt Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığma dair ilgili Vergi Dairesinden 1999 yılında ör­
neğine uygun olarak temin edecekleri belgeyi,
0 Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini (ormancı teknik eleman en az 3 yıl ağaçlandırma, etüd
proje ve suni tensil işlerinde çalışmış olacaktır.
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği, işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge­
leri,
Keşan AGM Başmühendisliğine vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesini istediği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bil­
gi ve belgeler aranmaz.)
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin miktarının, işin
keşif bedelinin % 10,'undan az olmaması,
Gerekmektedir.
Sayfa: 72
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak­
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 14/10/1999 Perşembe günü saat
14.15'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında-İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek­
mektedir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç Zarf (İhale Şartnamesindeki örneğe uygun Teklif Mektubunu içerecektir.),
b) İhale yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Sicil Kayıt Belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Kanuni ikamet belgesi,
e) Türkiye'de tebligat için adres göstennesi,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or­
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
h) Keşan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği adına alınmış
(4.368.036.000,-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
ı) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili AGM Mühendisliğince tasdikli İş Yeri Gör­
me Belgesi.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3.ncü maddesi gereğince isteklilere daha önceden İhaleye
Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önün­
de İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan
açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler ka­
bul edilmeyecektir.
İlan olunur.
24039/1-1
BİNA TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Bolu Posta İsletmesi Başmüdürlüğünden :
Başmüdürlüğümüz ve Bolu Posta Telgraf Müdürlüğü müşterek binalan temizlik işi 1 (Bir)
yıl süreli (3 işçi ile) hazırlanan Teknik ve İdari Şartnamelerde belirtilen hususlara uygun olarak
yaptırılacaktır.
1 - Bu işle ilgili ihale 7 Ekim 1999 tarihinde saat 10.00'da Posta İşletmesi Başmüdürlü­
ğünde toplanacak Alım Komisyonunca yapılacaktır.
2 - İhale ile ilgili Teknik ve İdari Şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Amirliğinde gö­
rülebilir veya bedeli karşılığında satın alınabilir.
3 - Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklif mektuplan değerlendirilmeye alınmaz.
4 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tekliflerin
en uygun olanını belirleyerek dilediğine vermekte serbesttir.
İlan olunur.
23845/2-2
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 73
TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden :
ZONGULDAK
Türk TELEKOM Başmüdürlüğünün Soğuksu-ZONGULDAK'taki hizmet binası ile Kara­
elmas TELEKOM Müdürlüğüne ait Tahakkuk binasının temizlik işleri, 5 sabit işçi çalıştırılmak
kaydıyla (2) iki yıllığına kapalı yazılı teklif alma usulü ile yaptırılacaktır.
İhaleye ait idari ve Teknik Şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünde görüle­
bilir veya KDV dahil 10.000.000,-TL. bedel karşılığında satın alınabilir.
İhaleye katılacak olan firmalar KDV Dahil iki yıllık (24 ay) baz bedelinin %3'ü (Yüzde
üçü) oranında en az 4 ay süreli veya süresiz geçici teminat mektubu verecek yada Başmüdürlüğü­
müz veznesine nakit olarak yatıracaklardır.
İhale 15/10/1999 Cuma günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüz Toplantı salonunda yapıla­
caktır.
İhaleye katılmak isteyen Firmaların Şirketimizden Yeterlik Belgesi alması gerekmektedir.
Yeterlik Belgesi verilmeyen firmalar ihaleye katılamazlar.
Yeterlik belgesi almak isteyen Firmalar, Şartnamenin 4. maddesine göre hazırlayacakları
evraklarını, en geç 8/10/1999 Cuma günü mesai bitimine (17.30'a) kadar Başmüdürlüğümüz Mal­
zeme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Yeterlik belgesi alan firmalar, İdari Şartnamenin 5. maddesine göre hazırlayacakları teklif
zarflarını 15/10/1999 Cuma günü saat 14.00'e kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğüne
makbuz karşılığı verebilirler.
Ancak postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.
Teklif mektupları açıldıktan sonra yapılacak indirim teklifleri kabul edilmeyecek ve pazar­
lık yapılmayacaktır.
Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
yapmakta veya uygun bedeli tesbit etmekte veyahut her hangi bir sebeple ihale tarihini ertelemek­
te serbesttir.
İlan olunur.
23437/2-1
CONTA VE BORU SATIN ALINACAKTIR
Türk T E L E K O M Van Başmüdürlüğünden :
1 - İlimiz yeraltı telefon şebekesi işlerinde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri ya­
zılı 2.500 (İkibinbeşyüz) metre contalanyla birlikte PVC boru satın alınacaktır.
A) Geçme moflu PVC 100'lük temiz su borusu,
B) Et kalınlığı 3,2 mm,
C) Basınç dayanıklığı 6 atü,
D) Dış çapı 110 mm,
E) İSO 9001 veya 9002 kalite belgeli,
olacaktır.
2 - Belirtilen teknik özelliklere haiz boru verebilecek firmaların en geç 14/10/1999 günü
saat 14.15'e kadar kapalı-yazılı teklif zarflarını Malzeme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
3 - İhale 14/10/1999 günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüz binasında yapılacaktır.
4 - Belirtilen gün ve saatten sonra getirilecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacağı
gibi, posta veya kargo yoluyla gönderilecek tekliflerin olabilecek gecikmelerinden Şirketimiz
sorumlu değildir.
5 - Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenler, Malzeme Müdürlüğünden şahsen
veya (0 432) 555 12 50 ile 555 12 52 no.Iu telefonlarından bilgi edinebilirler.
İlan olunur.
23865/2-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
CEBECİ İSTASYONDAKİ 1300 M2 SAHA KİRAYA VERİLECEKTİR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden :
Cebeci istasyonu 981 ada 32 parselde kayıtlı i 300 m2.1ik sahanın Otopark işletilmesi hu­
susu talipler arasında açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.
İhale ile ilgili mukavele şartları, diğer bilgi ve belgeler Bölge Müdürlüğümüz Kira Büro­
sundan temin edilebilecektir.
İhale 7/10/1999 günü saat 14.00'de Ankara Gar'daki Bölge Müdürlüğümüz binasında Ki­
ra ve Değerlendirme Komisyonunca yapılacaktır.
,
İhaleye katılacak taliplerin;
1 - Reşit olmaları, herhangi bir Kurum yada Müessesede fiilen memur veya işçi olarak ça­
lışmamaları,
2 - a) İstenilen 1.500.000.000,-TL. geçici teminatı en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar
Bölge Müdürlüğümüz veznesine yatırdıklarına dair makbuzu,
b) Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmühaberi ve sabıka kaydı bulunmadığına dair Cum­
huriyet Savcılığından alacakları belgeyi,
c) İhaleye katılmak istedikleri ile ilgili dilekçelerini,
d) İstekli Şirket ise Noter tasdikli Şirket imza sirküleri ile belgelerdeki imzalara ait Noter
tasdikli imza sirküleri ile yetki belgesi,
e) Şirketin tescil edildiğine dair Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti,
f) İstekliye ait 1999 yılı içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sana­
yi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış 1999 yılı vizesini içeren kimlik kar­
tı (Bu belgelerin Noterden tasdikli suretleri olabilir.)
İhale günü saat 12.00'ye kadar Bölge Müdürlüğümüze bizzat teslim etmiş olmaları ve iha­
le saatinde Komisyonumuzda ibraz etmeleri şarttır.
3 - PTT ile yapılan müracaatlarda gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4 - İhaleyi kazanan talip, kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün
içerisinde 4 aylık kira tutarındaki kat'i teminatı makbuz mukabili yatırmaya ve hazırlanan muka­
veleyi Noterden tasdik ettirmeye mecburdur.
Bu mecburiyete uyulmaması halinde ihale kararı iptal edilir ve yatırılan geçici teminatı irat
kaydedilir. Böyle bir hal vukuunda talip, Bölge Müdürlüğümüzden hiçbir hak ve alacak iddiasında
butunamıyacaktır.
5 - Muhammen bedel Kira ve Değerlendirme Komisyonunda tesbit edilecektir.
6 - Bölge Müdürlüğümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediği talebi ihale etmekte tamamen serbesttir.
23570/2-1
•
TEMİZLİK YAPTIRILACAKTIR
Trabzon Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden :
1 - Başmüdürlüğümüz ile bağlı birimlerimizin komple temizlik işleri 15 işçi ile 1 yıllığı­
na özel temizlik şirketlerine ihale yoluyla yaptırılacaktır.
2 - Buna ait ihale 12/10/1999 günü saat 14.00'de Başmüdürlüğümüz Sann Alma Komis­
yonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye iştirak edecek olan firma sahipleri vermiş oldukları yıllık toplam bedelin
%3'ünden aşağı olmamak üzere geçici teminat yatıracaklardır.
4 - İhaleyi alacak olan firmanın Trabzon'da bir kanuni adresi ile bir telefon numarası ve
bu adrese tebligat yapılacak bir yetkili bulundurması mecburidir.
5 - Bu işe ait şartname 10.000.000,-TL. bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdür­
lüğünden temin edilebilir.
6 - İhaleye iştirak edecek olan firmaların bu işle iştigal ettiklerine dair Ticaret Odasından
alacakları belgeyi ibraz etmeleri veya herhangi bir resmi kurumun temizlik işi ihalesini alıp yap­
tığına dair bu resmi kurumdan bir yazı alıp bunu ibraz etmeleri gerekmektedir.
7 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile­
diğine yapmakta serbesttir.
23494/2-1
23 Eylül 1999-Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 75
RÖNTGEN FİLMİ SATIN ALINACAKTIR
Edime Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı İhale Komisyon Başkanlığından :
1 - Edirne Devlet Hastanesi Röntgen Filmi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17/2 mad­
desi ve 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince
kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.
2 - İhale ile ilgili şartname (idari ve teknik) mesai saatleri içinde Döner Sermaye Sayman­
lığından ücretsiz görülebilir. 10.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir.
3 - Teklifler geçici bedel üzerinden yüzde tenzilat (hem yazı-hem rakam) gösterilmek su­
retiyle verilecektir.
4 - İstekliler tahmini bedel üzerinden %3 geçici teminat yatıracaklar veya buna tekabül
eden geçici teminat mektubu verecekler. (Banka teminat mektupları süresiz olacaktır) Döner Ser­
maye veznesinede yatırılabilir.
5 - Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
6 - İhale belirtilen gün ve saatte Edirne Devlet Hastanesi Doktor dinlenme odasında yapı­
lacaktır. (İhale saatlerine kadar zarflar verilecektir)
7 - Ticaret Odası belgesi 1999 vizeli
8 - Kanuni ikametgahının belirlenmesi
9 - İmza sirküleri veya istekli adına katılıyorsa vekaletname (Noter tasdikli) asıl
10 - Şartnamede istenen diğer belgeler asıl veya noter tasdikli.
11 - İhaleye katılacakların Yasaya uygun olarak hazırlayacakları teklif mektupları yukarı­
da istenilen belgeleri ile beraber ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerek­
mektedir.
12 - Ödemeler 1999 mali yılı fatura karşılığı 3 ay içinde yapılacaktır.
13 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde serbesttir.
14 - İhaleye kalem kalem girileceği gibi toplu bedel üzerindende girilebilir. Buna göre te­
minat yatırılacak.
Cinsi
1- Röntgen Filmi 35*43
2- Röntgen Filmi 35*35
3- Röntgen Filmi 30*40
4- Röntgen Filmi 24*30
5-Röntgen Filmi 18*24
Miktarı
50 Kutu
60 Kutu
60 Kutu
60 Kutu
70 Kutu
Muhammen Tutan
(TL.)
2.602.500.000
2.497.980.000
2.313.960.000
1.413.000.0000
1.022.560.000
Geçici Teminat
ihale
Toplamları
Günü ve Saati
(TL.)
5/10/1999 Sah Günü
78.075.000
Saat: 10.00'da
74.940.000
69.419.000
42.390.000
30.676.000
23568/2-1
ARAÇ KİRALANACAKTIR
Bursa Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden :
Ünitemize bağlı Gemlik, Orhaneli ve Mudanya P.İ.Mrk. Müdürlüklerinin şehiriçi, APS ve
köy dağıtım hizmetleri için 2 adet Minübüs ve 1 adet Station otomobil olmak üzere toplam 3 adet
araç bir yıl süre ile piyasadan kiralanacaktır.
İhaleye girmek istediğinizde,
1 - Bu iş ile ilgili ihale 7/10/1999 günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüz Malzeme Mü­
dürlüğünde yapılacaktır. Teklifler ise aynı gün saat 12.30'a kadar İhale Komisyonuna verilecektir.
Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
2 - Kiralanacak araçlara ait şartname 5.000.000,-TL. bedelle Başmüdürlüğümüz Malze­
me Müdürlüğünden temin edilebilir.
3 - İşin geçici teminatı araç başına 161.460.000,-TL. olup, ihale saatine kadar Başmüdür­
lüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayan ve şartname
almayan müteahhit ihaleye katılamaz.
NOT : Tereddüte düşüldüğü hususlarda 253 13 89 ile 253 13 92 nolu telefonlardan bilgi
alınabilir.
23569/2-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
PAKET SOĞUTMA KULESİ SATIN ALINACAKTIR
PETKİM Petrokimva Holding Anonim Şirketi Yarımca Kompleksi Başkanlığından :
1 - Kompleksimizin ihtiyacı olan 1 adet PS Fab. Paket Soğutma Kulesi 99/11166/Y No.lu
dosya kapsamında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 - İhalemize katılmak isteyen firmalar, teklif isteme mektubu ve teknik şartnameyi bede­
li mukabilinde Yarımca Kompleksi İç Alım Müdürlüğünden temin edebilir.
3 - Teklifler, 30 Eylül 1999 Perşembe günü saat 11.30'a kadar Yarımca Muhaberat Servi­
sine ulaşmış olmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.00'ten itibaren Komisyon huzurunda açılacak
plup, isteyen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler.
4 - Şirketimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz­
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir.
23864/2-1
5 SET ELEKTROMEKANİK TURNİKELİ TERMİNAL SATİN ALINACAKTIR
1 - Kompleksizimin ihtiyacı olan 5 set Elektromekanik Turnikeli Terminal, 99/11165/Y
No.lu dosya kapsamında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 - İhalemize katılmak isteyen firmalar, teklif isteme mektubu ve teknik şartnameyi bede­
li mukabilinde Yarımca Kompleksi İç Alım Müdürlüğünden temin edebilir.
3 - Teklifler, 30 Eylül 1999 Perşembe günü saat 11.30'a kadar Yarımca Muhaberat Servi­
sine ulaşmış olmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.00'ten itibaren Komisyon huzurunda açılacak
olup. isteyen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler.
4 - Şirketimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz­
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir.
23863/2-1
MUHTELİF KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
Türk T E L E K O M Mersin Başmüdürlüğünden :
Başmüdürlüğümüz idari vasıtaları, hizmet binaları ve santral jeneratörlerinde kullanılmak
üzere ihtiyaç duyulan 1 yıllık ortalama 60.000 Litre benzin ve süper benzin, 187.000 Litre Moto­
rin, 100.000 Kg. özel kalorifer yakıtı, 600 Litre gazyağı, 800 Litre madeni yağ, 400 Litre antifiriz
ve 100 Kg. gres yağının temini için 11/10/1999 günü saat 15.00'de ihale yapılacaktır.
Bu işe ait geniş açıklama şartnamesinde mevcut olup şartnameler mesai saatleri dahilinde
20.000.000-TL.+KDV bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar teklif edecekleri toplam ihale bedelinin %3+KDV
tutarından az olmayacak şekilde hesaplayacaktan geçici temiantlannı Başmüdürlüğümüz veya
herhangi bir Türk TELEKOM veznesine yatırarak alacaklan makbuz ile birlikte teklif mektuplannı 11/10/1999 günü saat 14.00'e kadar Başmüdürlüğümüz İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
İlgili şahıs ve Kurumlara ilanen duyurulur.
23301/2-1
EŞOFMAN VE AYAKKABİ SATILACAKTIR
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden :
Müessesemizce aşağıda cins ve miktan yazılı malzemeler teklif almak suretiyle satılacaktır.
Satılacak Malzemeler
1 - Kösele Bayan Ayakkabı
2 - Kösele Erkek Ayakkabı
3 - Poliüretan Erkek Ayakkabı
4 - Eşofman
Miktar
1300 Çift
5000 Çift
3000 Çift
5000 Adet
Birim Fiyatı
(TL.+KDV)
7.500.000
6.000.000
4.800.000
7.000.000
TOPLAM
Tutar
(TL.+KDV)
9.750.000.000
30.000.000.000
14.400.000.000
35.000.000.000
89.150.000.000
Adres : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü Neyzen Tevfık Sokak No: 39
Maltepe/ANKARA
Tel : (0 312) 231 33 66 - 229 00 50 Fax : (0 312) 231 63 70
23991/3-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
300 ADET GÜVENLİK PALTOSU SATIN ALINACAKTIR
Türk T E L E K O M Ankara Başmüdürlüğünden :
1 - Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü Güvenlik Personelinin ihtiyacı için 300 adet
Güvenlik Paltosu muhammen bedel olan 22.000.000- TL. 'den kapalı yazılı teklif mektubu almak
suretiyle satın alınacaktır.
2 - İhaleye ait şartname Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü
(A-Blok Kat 1 Ulus/ANKARA) adresinden bedeli mukabil temin edilebilir.
3 - İhale 12/10/1999 Salı günü saat 15.00'de Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğün­
de yapılacaktır.
4 - Geciken teklifler kabul edilmez.
5 - Ünitemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir.
6 - Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yap­
makta serbesttir.
23840/2-2
MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR
TKİ-Ege Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden :
SOMA
İhalenin Konusu
Dosya No İhale Tarihi
1 - Elmalıdan 300.000 Ton kömür taşınması işi
99-1491 12/10/1999
2 - Sankaya'dan 250.000 Ton kömür taşınması işi
99-1492 12/10/1999
3 - 132 Kalem 630 Es Haulpak-Komatsu kamyon yedeği alimi 99-1029 13/10/1999
4-13 Kalem Marion ve PH Ekskavatör yedeği alımı
99-1057 13/10/1999
5 - 300 Ad. Ocak arabası tekeri, 80 Ad. Fren pabucu
99-1093 14/10/1999
25 Ad. troley teker bandaj çemberi imali
6 - 5 Kalemde 1930 Adet Bant Makarası İmali
99-1084 14/10/1999
Tarihlerinde kapalı zarf ile teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.
A - Şartnameler Ankara Hipodromdaki TKİ Genel Müdürlüğü 1102 N'lu odadan, İstanbulda TKİ Satın Alma Müdürlüğünden (G.62.Sk.No: 32 A.Ö.S. Karşısı/Zeytinburnu), İzmir'de
TKİ İrtibat Şefliğin'den (1487.Sk.No: 17/1 Alsancak) bedeli karşılığı alınabilir.
B - Teklif zarflan belirtilen tarihlerde en geç 14.00'de Soma ELİ Bölge Müdürlüğü Genel
Evrak Servisine ulaşmış olacaktır. Postada geciken ve fax ile gönderilen teklifler ihale dışı
bırakılacak olup, Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
23661/2-2
22X86 BAKLALI ZİNCİR VE BİRLEŞTİRME KİLİDİ SATIN ALINACAKTIR
TEAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden ;
1 - Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 22x86 Baklalı Zin­
cir ve Zincir Birleştirme Kilidi teknik şartname ve teknik resim esaslan dahilinde kapalı zarfla tek­
lif almak suretiyle ihale edilecektir.
Mt. 122 22x86 Baklalı Zincir.
Mt. 40 Zincir birleştirme kilidi.
2 - İhaleye katılmak için şartname alınması % 3 geçici teminat yatırılması zorunludur. .
3 - Şartnameler TEAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüz Çayırhan/Ankara adre­
sinden Ticaret Servisinden KDV. dahil 10.000.000 - TL. (Onmilyonlira) bedelle temin edilebilir.
4 - İhaleye katılmak isteyen firmalar en geç 12/10/1999 günü saat 12.00'ye kadar teklif
mektuplarını Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine elden veya posta ile göndermeleri gerekmekte­
dir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap­
mamakta kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
23990/2-1
DÜZELTME
22/9/1999 gün ve 23824 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gaziantep Üniversitesi Rek­
törlüğüne ait ihale ilanının 6 maddesinin A bendindeki tarih 30/9/1999 olması gerekirken sevhen
30/10/1999 olarak yazılmıştır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
24052/1-1
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Demirköy Orman İsletme Müdürlüğünden:
İhale Tarihi: 4/10/1999
Muh.Bed. % 3 Tem. Kesim
Yol
Miktan
Par.
Tut. TL. Yılı İnd.
Deposu
Dur.
Cins ve Nev'i
Ad. Adet M3.D3 TL.
Muhtelif
234.000 1999 %50
Asfalt 3.S.N.B.Paç.Kayın Tom. 16 836 353.915 21.400
"
" "
"
"
%60
16.000
D.Yol-İ.Ada
4 79 28.326 17.200
"
%50
Muhtelif
179.000
3.S.N.B.İn.Kayın Tom.
17 1740 311.579 18.500
"
127.000 " %50
3.S.K.B.Paç.Kaym Tom. 17 853 209.659 19.000
"
76.000
%50
3.S.K.B.İn.Kayın Tom.
11 1445 141.793 16.500
26.000
İ.Ada
2.S.N.B.Paç.Meşe Tom.
1 26 18.221 46.000
"
Muhtelif
378.000
3.S.N.B.Paç.Meşe Tom.
19 941 353.188 35.000
128.000
3.S.N.B.İn.Meşe Tom.
6 824 148.644 28.000
208.000 " %62
16 1686 290.582 23.000
"
66.000 " %42
3.S.K.B.Paç.Meşe Tom.
9 445 92.311 22.000
37.000
%42
3.S.K.B.İn.MeşeTom.
6 613 60.496 19.000
K.Yokuş
43.000
3.S.N.B.Saç.Meşe Tom.
2 284 77.431 18.000
25.000
Muhtelif
%50
3.S.K.B.Saç.Meşe Tom.
5 385 57.193 14.200
"
%67
3.S.N.B.Kavak Tomruk
45.000
7 743 132.170 10.500
"
"
"
»'
"
K.Yokuş
2.000 "
1 21
3.656 9.700
"
Muhtelif
3 255 28.742 9.900
10.000
%65
3.S.K.B.Kavak Tomrak
K.Yokuş
4.000
%50
3.S.N.B.GüTgen Tom.
1 44
6.846 18.000
"
"
"
"
17.000
%50
Muhtelif
3 146 33.541 16.000
"
"
7.000 "
%45
3.S.K.B.Gürgen Tom.
2 104 12.806 15.600
"
59.000 " %60
3.S.N.B.Kızılağaç Tom.
7 469 139.236 13.000
10.000
%60
3.S.K.B. "
2 151 24.391 11.500
"
3.000
K.Yokuş
%55
3.S.N.B.Ihlamur Tom.
1 20
3.651 19.200
"
S.Yolu
1.000 ... %55
3.S.K.B.IhlamurTom.
1 10
1.104 17.100
"
Muhtelif
67.000 " %54
2.S.Kayın Maden Direk
9 1995 154.977 13.600
214.000
%50
2.S.Meşe Maden Direk
25 6451 467.020 14.500
"
1.000
K.Yokuş
%58
2.S.Kavak Maden Direk
1 29
1.858 10.500
S.Yolu
32.000
%45
Meşe İnce Sanayi
125 Ster 8.050
3
TOMRUKLAR TOPLAMI
157 12120 2529.491 M3
1.701.000
MD.DİREKLER TOPLAMI
35 8475 623.855 M3
282.000
SANAYİ ODUNU TOPLAMI
3
125 Ster
32.000
TOPLAM
195
2.015.000
1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukanda cins ve miktarları yazılı orman emvalleri­
nin satışları; Mal bedelinin % 40'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, mütebaki % 60'ı ile ay­
lık % 2 faizi için limit dahili Kat'i ve süresiz banka teminat mektubu ile 6 aya kadar vadeli olarak
yapılacaktır.
2 - İhaleye iştirak edeceklerin Ek. 1 -2 nolu şartnamelerin a, b, c, d bendlerinde belirtilen
belgeleri teminat yatırmadan önce biraz etmeleri gerekir. İhaleye katılacakların % 3 geçici temi­
natlarını ihale saatinden önce İşletmemiz veznesine yatırmaları şarttır.
3 - Açık artırmalı satışlarda mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması duru­
munda aylık % 10 gecikme cezası alınır.
4 - Açık artırma 4/10/1999 günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır.
5 - İhaleye ait ilan, şartname ve müfredatı cetveller Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul,
Bolu, Zonguldak, Adapazarı Orman Bölge Müdürlükleri ile civar İşletmelerde görülebilir.
23435/1-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 79
RESMÎ GAZETE
12 KALEM İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEME SATILACAKTIR
TED AŞ Balıkesir Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemizce, aşağıda Cinsi, Takribi Miktan ve birim fiyatları yazılı 12 Kalem İhti­
yaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
Takribi
Miktarı
Birim Fiyatı
Sıra No Malzemenin Cinsi
(Kg)
(TL.)
1234-
56789101112-
H.Bakırİlt. ve Lama
H.Aliminyum Çelikli
H.Aliminyum Çeliksiz
H.Demir, Fens Tel, Armatür Kollan, Tel
Kafes Kapı, Demir Kafes Boru Direkler,
Şalter Parçalan
H.Kesici ve OG Akım Trafosu
H.Bakır Özlü Kablo
H.Ayırıcı İzalatörlü
H.Pano Komple
H.Alm.Özlü ve Alpek Kablo
H.Araç Parçası (Muhtelif)
H.Armatür (Demir Aksamı, Balast ve
Duy, Demir Kollar Dahil Komple
H.İzalatör (Pors.Komple)
19000
30000
11000
455.000
235.000
365.000
200000
4000
15000
5000
20000
8000
2000
22.000
65.000
290.000
60.000
40.000
185.000
23.000
2000
25000
120.000
5.000
2 - İşin geçici teminatı 1.650.000.000,-TL.dir.
3 - İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir.
Şartnameler;
TEDAŞ Balıkesir Elektrik Dağıtım Müessesesi
Akıncılar Mah. Şehit Pamir Cad. No:4
Tel : 2459600-132
BALIKESİR
adresinden 10.000.000,-TL. ücret karşılığı temin edilebilir.
4 - İhale ile ilgili teklifler, isteklilerce en geç 5/10/1999 günü saat 14.00'e kadar Müesse­
semiz Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da alanen açılacaktır.
Aynı gün %5 açık arttırma karşılaştırması yapılacaktır.
5 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar ihaleye katılamazlar. Katılmalan halinde bu­
lunduğu aşamada teminatlan irat kaydedilecektir.
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
23665/1-1
MEŞİN GOCUK VE DERİ ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR
Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Şirketimiz çalışanlannın ihtiyacı olan 98 adet meşin gocuk ve 25 adet deri eldiven, kapa­
lı teklif mektubu usulü ihale yolu ile satın alınacaktır.
Bu ihalemizle ilgili idari ve teknik şartname Ankara Elmadağ'da bulunan Genel Müdürlü­
ğümüz Ticaret Servisinden ve İnönü Cad. No:88 Taksim/lSTANBUL'da bulunan Bölge Müdürlü­
ğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İhalemize iştirak etmek isteyen firmalann şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacakla­
rı fiyatlı kapalı teklif mektuplarını en geç 6 Ekim 1999 günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Arşiv
Şefliğine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmayacaktır.
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
23485/1-1
MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından :
Belediyemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı, tahmini bedeli, ihale gün ve saati yazılı 8 Grup malzeme alımı ihalesi işi aşağıda
karşılarında gösterilen tahmini bedel, geçici teminat ve yine karşılarında belirtilen tarih ve saatte liste ve teknik şartnameleri doğrultusunda 2886 sayılı Ka­
nunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Eksiltme suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.
1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 89 Yenimahalle/Ankara adresindeki Belediyemiz Satın Alma Daire
Başkanlığından karşısında belirtilen bedel üzerinden temin edilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.
2 - İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler kapalı teklif eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde yazılıdır.
a) Kanuni ikametgahı olması.
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
d) İmza sirküleri vermesi.
e) Vekilse Vekaletname vermesi.
f) Geçici teminat vermesi.
g) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket için).
h) Şartnamelerinde belirtilen esaslara göre teklif mektubu vermesi.
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a .... h) madde esasına göre temin edecekleri belgeler ile
şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir. Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine
göre düzenlenmesi gerekmektedir.
3 - Teklif mektupları ihale saatinden yarım saat evveline kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 8 Kızılay/Ankara adresindeki Büyükşehir Belediyesi
Merkez binasının 2. katında bulunan Encümen Raportörlüğüne verilecektir. İhale aynı binanın Encümen salonunda yapılacaktır.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Malzemenin Cinsi
Oto Yaya Sinyal Verici
Doğalgaz Bürülör Malzemesi
Kimyasal Larvasit
"Levha Direği (Trafik)
Pik Kapak ve Çerçevesi
Takograf Cihazı
Glop ve Elektrik Malzemesi
Sera Malzemesi
Miktarı
14 Kalem
70 Kalem
3000 Litre
5000 Adet
1000 Takım
206 Adet
11 Kalem
4 Kalem
Tahmini
Bedel
(TL.)
343.175.500.000
54.923.000.000
54.000.000.000
44.000.000.000
23.120.000.000
19.158.000.000
12.794.250.000
6.629.800.000
Geçici
Teminat
(TL.)
10.295.265.000
1.647.690.000
1.620.000.000
1.320.000.000
693.600.000
574.740.000
383.827.500
198.894.000
İhale
Tarihi
5/10/1999
5/10/1999
5/10/1999
5/10/1999
5/10/1999
5/10/1999
5/10/1999
5/10/1999
İhale
Günü
Salı
Sah
Sah
Sah
Sah
Sah
Salı
Salı
İhale
Saati
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
Şartname
Bedeli
İhale
Şekli
(TL.)
36 35.000.000
36
6.800.000
36
6.700.000
36
5.800.000
36
3.800.000
36
3.300.000
36
2.600.000
36
1.700.000
23492/1-1
MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Bafra Devlet Hastanesi Bastabibliğinden :
1 - Bafra Devlet Hastanesinin 1999 yılı ihtiyaçları 5 grup olarak Tesbit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2. Maddesine
istinaden hazırlanan 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 30. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
2 - İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde olmak üzere Hastane Doktorlar Odasında yapılacaktır.
3 - Teklifte bulunacak isteklilerde, aşağıda belirtilen gün ve saatlere,kadar 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine ve Şartname Hükümlerine uygun olarak hazırladıkları Kapalı Teklif Mektuplarını İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.
4 - İhaleye ilişkin Şartname ve Ekleri her gün mesai saatleri içinde Hastane Döner Sermaye Saymanlığında görülebilir. Ayrıca talep olursa Şartna­
me ve Ekleri posta ile gönderilebilir.
'
5 - Teklifler 1.2.3.4.5. Grup ihtiyaçlar için kalem kalem veya liste üzerinden toptan yapılacaktır.
6 - İhaleye katılmak isteyenlerin :
a) 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 4. Maddesindeki ve Şartnamenin 3. Maddesindeki istenilen belgeleri vermeleri ve ihaleye girebilme şartlarına haiz
olmaları şarttır.
b) 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesindeki ve Şartnamenin 4. Maddesi kapsamında olanlar ihaleye iştirak edemezler.
7 - Telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Teklif mektupları posta ile gönderilebilir. Ancak, Postadaki gecikme ve aksamalardan İhale Ko^
misyonu sorumlu tutulamaz.
İlan olunur.
Sıra
No Malzemenin Cinsi
1 - Tıbbi ve Cerrahi Mal.
2 - Kat-Güt ve İpek İplik
3 - Hemodializ Seti ve Sols
4 - Tıbbi İlaç
5 - Serum
Miktarı
76 Kalem
Muhammen
Bedeli
(TL.)
64.147.115.967
% 3 Geçici
Teminat
(TL.)
1.924.413.479
İhale Şekli
Kapalı Teklif
İhale
Gün ve Saati
5/10/1999 Sah
10.00
30 Kalem
25.479.361.572
764.380.847
Kapalı Teklif
5/10/1999 Sah
14.00
2 Kalem
20.700.000.000
621.000.000
Kapalı Teklif
5/10/1999 Sah
15.00
120 Kalem
39.755.082.005
1.192.652.460
Kapalı Teklif
6/10/1999 Çarşamba 10.00
29 Kalem
23.463.419.904
703.902.597
Kapalı Teklif
6/10/1999 Çarşamba 14.00
23852/1-1
Sayfa: 82
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
BOYA BADANA ONARIM VE MUHTELİF İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TEAŞ Orta Anadolu Bölgesi İşletme Grup Müdürlüğünden :
1 - Kırşehir Bölgesi İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliği bölge binası ve trafo mer­
kezi tesisleri
- Ankara Sincan Trafo Merkezi Muhtelif İşler
- Ankara Esenboğa Trafo Merkezi Muhtelif İşler
ile boya, badana ve onarım işi yaptırılacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.
Şartnameler, TEAŞ Orta Anadolu Bölgesi İşletme Grup Müdürlüğü İstanbul yolu 9. Km.
No: 152 Ankara
Tel: 0 (312) 3972400/260 adreslerinden (KDV dahil) 5.000.000,- TL. (her biri için) kar­
şılığında alınabilir.
3 - Teklifler en geç 7/10/1999 günü saat 12.00'ye kadar TEAŞ Orta Anadolu Bölgesi İş­
letme Grup Müdürlüğü İstanbul yolu 9. Km. No: 152 Ankara adresinde bulunan Muhaberat Ser­
visine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'de alenen açılacaktır.
4 - Belirlenen gün ve saatten sonra verilecek teklifler île postada vaki olacak gecikmeler
dikkate alınmaz.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmakta veya
dilediğine kısmen veya tamemen vermekte serbesttir.
23989/1-1
LİKİT OKSİJEN GAZI SATIN ALINACAKTIR
S.S.K. Ankara İhtisas Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
S.S.K. Ankara İhtisas Hastanesinin ihtiyacı bulunan 120.000 Kg (Yüzyiımibin) Likit Ok­
sijen Gazı, S.S.K. Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 36/d maddesi gereğince Açık Teklif Usu­
lü (Açık artırma ve eksiltme) ile ihale edilecektir.
Bahse konu ihalenin muhammen bedeli 11.000.000.000,-TL. (Y/Onbirmilyarlira)'dır. Bu
işin Geçici Teminatı 330.000.000,-TL. (Y./Üçyüzotuzmilyonlira)'dır.
İhale : Ankara, Edik, Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde bulunan S.S.K. Ankara İhtisas
Hastanesi Satın Alma Salonunda 6/10/1999 tarihine tekabül eden Çarşamba günü saat 14.00'de
yapılacaktır.
Taliplilerin; usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubuna havi zarflarını, ihale
saatine kadar Hastanemiz evrak servisine teslim etmeleri gerekir.
PTT ile de müracaat edilebilinir. PTT ile yapılacak müracaatlarda muhtemel gecikme ve
zayiinden Satın Alma Komisyonumuz sorumlu değildir.
Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmak­
ta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
Bu işle ilgili şartname 2.500.000,-TL. (Y./İkimilyonbeşyüzbinlira) karşılığında S.S.K. An­
kara İhtisas Hastanesi Satın Alma Servisinden temin edilebilinir.
24053/1-1
Çeşitli İlânlar
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :
Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Taşkaynak Köyüne ait 2, 3 ve 7 numaralı kadastro paftaları
kapsamında kalan Kırlar ve Çölahmet Mevkilerinin, 2859 sayılı Kanun hükümlerine göre yenile­
neceği, anılan Kanun'un 2 nci, Yönetmeliğin 8 nci maddesi uyarınca ilan olunur.
23987/1-1
Rize İli, Kaikandere İlçesi, Tatlısu Mahallesine ait 1 ila 8 nolu kadastro paftaları kapsa­
mında kalan Fidanlık, Kukul, Çeşme, Sağ, Camialtı ve Gündoğdu Mevkilerinin 2859 sayılı Kanun
hükümlerine göre yenileneceği, anılan Kanun'un 2 nci. Yönetmeliğin 8 nci maddesi uyarınca ilan
olunur.
23988/1-1
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden :
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre aşağıda
belirlenen anabilim dallarına öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul
edilmeyecektir.
İstenen Belgeler:
1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların, anabilim dalını belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri, özgeçmişleri, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesörler 6
nüsha Doçentler 4 nüsha olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri,
2- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, doktora
diploması ve (varsa Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi veya son beş yıl içinde alınmış KPDS başarı belgesi) bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak 3 adet referans mektubu ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine,
3-Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutmanlığa başvuran adaylar, başvurduğu görevi, anabilim dalını ve bildiği yabancı
dilini belirttiği dilekçesine, mezuniyet belgesini, transkriptini, (not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden 2.00 olanlar, uzman
kadrosuna başvuranlar hariç) özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, 3 adet referans'mektubunu, varsa Yabancı Dil Belgesini,
yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmalarını ekleyerek ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Rektörlük Okutmanı kadrolarına başvuran adaylar, başvurularını Personel Daire Başkanlığına yapacaktır.) Araştırma Görevliliğine başvuran adaylar
LES belgesi getirecektir.(Alanında en az 45 puan alanlar)
4- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
5- KPDS'den son beş yıl içinde en az 70 puan, son altı ay içinde TOEFL'den en az 550 puan ve lELTS'den 5.50 puan aldığını
belgeleyenler dil sınavını başarmış sayılırlar.
6- Atamaların yapılabilmesi için adayların "A.I.B.Ü. öğretim Elemanlarının İlk Defa ve Süresi Sona Erenlerin Yeniden Atanmaları Hakkında
Yönerge" hükümlerine uymaları zorunludur.
7- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavı 25 Ekim 1999 günü saat 13.00'de, diğer adayların yabancı dil sınavı aynı gün saat
10.00'da, Bilim Sınavları da 27 Ekim 1999 günü saat 10.00'da Bolu İzzet Baysal (Gölköy) Kampüsünde yapılacaktır.
8- İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
NİTELİĞİ
Okul öncesi Eğitimi
Uzman"
5
1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunu olmak.
Alanında yüksek lisans yapıyor veya
yapmış olmak tercih nedenidir. Anabilim
Dalına
bağlı
anaokulunda
görevlendirilecektir.
Naklen
atama
yapılacaktır.
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
ANABİLİN! DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
Okul öncesi Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
Arş.Gör."
Yrd.Doç.
5
3
!
1
Sınıf öğretmenliği
Yrd.Doç.
4
1
Matematik Eğitimi
Yrd.Doç.
3
1
Matematik Eğitimi
Öğr.Gör.
1
1
Matematik Eğitimi
Arş. Gör.
7
1
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğr.Gör.
4
1
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Arş.Gör.
7
1
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
3
4-5
1
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.
5
7
3-4
1
1
2
İngiliz Dili Eğitimi
Yrd.Doç.
5
1
İngiliz Dili Eğitimi
Arş.Gör.
5-6-«
3
NİTELİĞİ
Eğitim Yönetimi ve Teftişi Alanında
doktora
yapmış
olmak.
İlköğretim
okullarında uygulama deneyimine sahip
olmak.
İlköğretimde Program Geliştirme ve
öğretimi alanında doktora yapmış olmak.
Matematik öğretimi alanında doktora
yapmış olmak.
Matematik öğretimi alanında en az 10 yıl
deneyimi olmak.
Fakültelerin Matematik Bölümü veya
Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği Bölümü
Yan Dal Matematik mezunu olmak.
Fakültelerin Tarih Bölümü mezunu olup,
alanında akademik çalışmaları bulunmak.
Fakültelerin Tarih Bölümlerinden mezun
olmak.
Alanında doktora yapmış olmak.
Alanında
doktora
yapmış
olmak.
Bulunmadığında öğr.Gör.alınacaktır.
Yüksek lisansı bitirmiş olmak.
Yüksek lisans yapıyor veya bitirmiş olmak.
İngiliz Dilinin yabancı dil olarak eğitimi
alanında doktora yapmış, orta öğretim ya
da yüksek öğretim kurumlarında deneyimi
olmak.
İngiliz Dilinin yabancı dil olarak eğitimi
alanında
doktora
yapmış
olmak.
Bulunmadığında Öğr.Gör.alınacaktır.
İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinden mezun
olmak ve eğitim formasyonuna sahip
bulunmak. Yüksek lisans tercih nedenidir.
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
Güzel Sanatlar Eğitimi
özel Eğitim
Bilgisayar ve öğretim Teknolojisi
Eğitimi
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
NİTELİĞİ
Müzik Eğitimi
Yrd.Doç.
5
1
Resim-lş Eğitimi
Resim-lş Eğitimi
öğr.Gör."
Uzman**
2
5
1
1
Zihin Engelliler Eğitimi
Yrd.Doç.
3
1
Zihin Engelliler Eğitimi
Arş.Gör.
7
2
Bilgisayar ve öğretim
Teknolojisi Eğitimi
Arş.Gör.
5
1
Şan alanında deneyimli olmak. Yüksek
lisansı yapıyor veya yapmış olmak.
Bulunmadığında öğr.Gör.alınacaktır.
Fotoğrafçılık alanında deneyimli olmak.
Yazı eğitimi alanında deneyimli olmak.
Naklen atama yapılacaktır.
Zihin Engellilerin Eğitimi alanmda doktora
yapmış
olmak.
Üniversite
deneyimi
bulunmak.
özel Eğitim lisans mezunu olmak özel
Eğitimde yapanlar tercih edilir.
İlgili alanda doktora yapıyor olmak.
1
Katıhal Fiziği
Yrd.Doç.
5
Nükleer Fizik
Uzman
1
5
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Yrd.Doç.
1
5
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Uzman
2
2-6
Matematiksel Fizik
Arş.Gör.
1
6
Biyokimya
Yrd.Doç.
1
Kimya
5
Anorganik Kimya
Yrd.Doç.
4
1
Organik Kimya
Yrd.Doç.
1
4
Matematik
Uygulamalı Matematik
Doçent
1
1
Uygulamalı Matematik
öğr.Gör.
1
2
Cebir ve Sayılar Teorisi
1
Doçent
3
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Yrd.Doç.
1
5
Topoloji
1
Yrd.Doç.
3
Biyoloji
Zooloji
Yrd.Doç.
1
3
Hidrobiyoloji
Yrd.Doç.
1
4
Fen-Edebiyat Fakültesine başvuracak adayların ders anlatabilecek düzeyde İngilizce »ilmeleri gerekmekted r.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ ,
işletme
Muhasebe Finansman
1
Doçent
1
Muhasebe Finansman
1
Yrd.Doç.
3
Arş.Gör.
1
Ticaret Hukuku
7
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Sayısal Yöntemler
Doçent
1
1
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
İktisat
Kamu Yönetimi
DÜZCE ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
Sayısal Yöntemler
iktisat Tarihi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Hukuk Bilimleri
Hukuk Bilimleri
Öğr.Gör"
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.**
Arş.Gör.
Arş.Gör.
3
3
3
6
7
1
1
1
1
NllfcLIGI
1
1
Orman Ürünleri Kimyası ve
Profesör
1
Teknolojisi
Orman Ürünleri Kimyası ve
Uzman
2
1
Naklen atama yapılacaktır.
Teknolojisi
1
4
Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Yrd.Doç.
Orman Endüstri Makinaları ve
1
Doçent
2
İşletme
Orman Endüstri Makinaları ve
Arş.Gör.*
7
1
İşletme
Orman Biyolojisi ve Odun
Doçent
1
1
Koruma Teknolojisi
1
4
Orman Biyolojisi ve Odun
YrdDoç.
Koruma Teknolojisi
1
Orman Biyolojisi ve Odun
Arş.Gör.*
7
Koruma Teknolojisi
1
Silvikültür
Yrd.Doç.
5
Orman Mühendisliği
1
Silvikültür
Uzman
1
Naklen atama yapılacaktır.
Orman Entomolojisi ve Koruma Doçent
1
3
Orman Entomolojisi ve Koruma
Arş.Gör.*
7
1
Orman Entomolojisi ve Koruma Uzman
3
t
Naklen atama yapılacaktır.
Orman Amenajmanı
1
Doçent
1
Orman Amenajmanı
Yrd.Doç.
1
3
1
Orman İnşaatı Jeodezi ve
Yrd.Doç.
4
Fotogrometri
Orman İnşaatı Jeodezi ve
1
Arş.Gör.*
6
Fotogrometri
1
Orman Ekonomisi
Yrd.Doç.
3
Havza Amenajmanı
1
Yrd.Doç.
3
Bulunmadığında öğr.Gör.alınacaktır.
Onman Botaniği
Yrd.Doç.
1
5
Lisansüstü eğitime başlamamış olması ya da doktora tezine başlamış olmak tercih,nedenidir. Erkek adaylardan askerliğini yapmış olanlar tercih edilir.
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
DÜZCE TEKNİK EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi
Elektrik Eğitimi
Yapı Eğitimi
Eğitim
DÜZCE TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
Ağaç Malzeme Eğitimi
Mobilya Eğitimi
Mobilya Eğitimi
Dekorasyon Eğitimi
Dekorasyon Eğitimi
Elektrik Makinaları Eğitimi
Enerji Tesisleri Eğitimi
Enerji Tesisleri Eğitimi
Aydınlatma Tesisat Eğitimi
Yapı Eğitimi
Yapı Eğitimi
Yapı Tasarımı Eğitimi
Eğitim Teknolojisi
Eğitim Programlan
Psikoteknik
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
3
3
3
4
5
7
5
4
4
1
7
3
7
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fizyoloji
Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Anatomi
Histoloji Emriyoloji
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Nöroşirurji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Göz Hastalıkları
Üroloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Psikiyatri
Yrd.Doç."
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç."
Profesör**
Yrd.Doç.**
Yrd.Doç."
Yrd.Doç.
Profesör"
Yrd.Doç.**
Öğr.Gör.**
Öğr.Gör."
Profesör"
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
Profesör
3
3
3
3
1
3
3
5
1
3
3
3
1
3
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
NİTELİĞİ
1
Bulunmadığında
Bulunmadığında
Bulunmadığında
Bulunmadığında
Öğr.Gör.alınacaktır.
Öğr.Gör.alınacaktır.
Öğr.Gör.alınacaktır.
Öğr.Gör.alınacaktır.
-
1
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
AKÇAKOCA TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
Y.o
DER.
ADET
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
Doçent
Yrd.Doç."
Doçent
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
Yrd.Doç."
3
3
1
3
2
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Matematik
Yrd.Doç."
4 -
1
İngilizce
Almanca
Öğr.Gör.
Okutman
Yrd.Doç."
2
6
4
1
1
1
Öğr.Gör.
1
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
Psikiyatri
Nöroloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Radyodiagnostik
Adli Tıp
Nükleer Tıp
Turizm İşletmeciliği
KEMAL DEMİR FİZİK TEDAVİ
VE REHABİLİTASYON Y.O.
1
-
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
Beden Eğitimi öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Beden Eğitimi ve Spor öğretimi
Sporda Psikososyal Alanlar
Spor Yönetim Bilimleri
Öğr.Gör."
3
1
Arş.Gör.
6
1
Arş.Gör."
6
1
Uzman
1
1
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
7
7
7
7
1
1
1
1
NİTELİĞİ
Bulunmadığında öğr Gör.alınacaktır
Bulunamadığında öğretmenlik belgesine
sahip Öğr.Gör. alınacaktır. Naklen atama
yapılacaktır.
En az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak.
En az S yıl öğretmenlik yapmış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
mezunu Fizyoterapist olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
mezunu Fizyoterapist olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
mezunu Fizyoterapist olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
mezunu Fizyoterapist olmak.
Fizik Tedavi ye Rehabilitasyon Y.O.
mezunu Fizyoterapist olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
mezunu Fizyoterapist olmak. Naklen
atama yapılacaktır.
Naklen atama yapılacaktır.
Naklen atama yapılacaktır.
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
Antrenörlük Eğitimi
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
Spor Sağlık Bilimleri
Hareket ve Antrenman Bilimleri
Arş.Gör.
Arş.Gör.
7
7
i
BOLU SAĞLIK Y.O.
Hemşirelik
Doçent**
1
Hemşirelik
Hemşirelik
Hemşirelik
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
3
4
6-
Hemşirelik
Hemşirelik
Hemşirelik
Hemşirelik
Hemşirelik
Profesör
Doçent
Yrd.Doç**.
Öğr.Gör
Arş.Gör.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
1
3
5
1
7
3
4
Yrd.Doç.
5
Öğr.Gör.
Okutman
Okutman
4
6
6
Yrd.Doç.
3
Muhasebe
Yrd.Doç.
3
Elektrik-Elektronik
Uzman
,6
DÜZCE SAĞLIK Y.O.
AKÇAKOCA MESLEK Y.O.
İşletme
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalı.
Naklen atama yapılacaktır.
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında
yüksek lisansı tamamlamış olanlar tercih
edilir. Naklen atama yapılacaktır.
Bulunmadığında Öğr.Gör.alınacaktır.
i
Bulunmadığında alanında yüksek lisans
yapmış Öğr.Gör.alınacaktır.
Bulunmadığında alanında yüksek lisans
yapmış Öğr.Gör.alınacaktır.
En az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak.
Turizm İşletmeciliği
BOLU MESLEK Y.O.
Naklen atama yapılacaktır.
;
Muhasebe Finansman
İşletme Muhasebe
İngilizce
Almanca
Otomotiv
NİTELİĞİ
En az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak.
1
T.E.F.Otomotiv Anabilim Dalı mezunu
olmak.
Bulunmadığında
Öğr.Gör.
alınacaktır.
Alanında lisans düzeyinde eğitim yapmış
olmak. Bilgisayarlı Muhasebe derslerini
yürütebilecek düzeyde bilgisayar bilgisine
sahip olmak. Bulunmadığında Öğr.Gör.
alınacaktır.
T.E.F.Elektrik-Elektronik alanından mezun
olmak. Bilgisayar bilgisine ve eğitim
deneyimine sahip olmak. Naklen atama
. yapılacaktır.
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
VE BÖLÜMÜ
DÜZCE MESLEK Y.O.
GEREDE MESLEK Y.O.
MENGEN MESLEK Y.O.
ANABİLİM DALI ve ALANI
UNVANI
DER.
ADET
NİTELİĞİ
Ağaç İşleri
Öğr.Gör.
5
1
Uzman"
1
1
T.E.F.
Mobilya Dekorasyon Bölümü
mezunu olmak. (Fakülte öncesi Meslek
Y.O. Ağaç İşleri Programı mezunu olması
tercih nedenidir.)
Orta öğretim kurumlarında en az 10 yıl
tecrübesi
olan,
eğitim
öğretim
planlamasında deneyimli, büro makinaları
ve bilgisayar kullanabilen, öğretmenlik ve
yönetim deneyimi tercih nedeni olacaktır.
Naklen atama yapılacaktır.
Okutman
Yrd.Doç.
6
4
1
1
Öğr.Gör."
6
1
Yrd.Doç.
5
1
Uzman
5
1
. Okutman
Okutman
5-7
6
2
1
Okutman
4-4-6-7
4
öğretmenlik formasyonuna sahip olmak.
Fakültelerin tarih bölümünden mezun
olmak. Alanında yüksek lisans yapmış
olmak tercih nedenidir.
Deneyimli olmak.
Okutman
7
1
Düzce'de görevlendirilecektir.
Türk Dili
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Aşçılık Programı
MUDURNU MESLEK Y.O.
REKTÖRLÜK
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
İktisat veya Maliye Bölümü mezunu olmak.
Bulunmadığında Öğr.Gör.alınacaktır.
Aşçılık alanında yüksek öğrenim görmüş
ve yurt dışı deneyimi bulunmak. İyi
derecede
Fransızca
bilmek. Maliye
Bakanlığından
açıktan
atama
izni
verildiğinde atama yapılacaktır.
Veteriner Fakültelerinin Gıda, Parazitoloji
veya Zootekni Anabilim Dalından doktoralı
olmak.
Biyolog veya Kimyager unvanına sahip
olmak. Naklen atama yapılacaktır.
Dilmer (İngilizce Okutmanı)
İngilizce Okutmanı
" Aktarma ve kullanma izni verildiğinde atama yapılacaktır.
23986/1-1
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 91
22 EYLÜL 1999 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 1999/177
EFEKTİF
EFEKTİF
DÖVİZ
DÖVİZ
SATIŞ
DÖVİZİN CİNSİ
ALIŞ
SATIŞ
ALIŞ
1 ABD DOLARI
459,628
456,737
458,940
456,417
1 AVUSTRALYA DOLARI
295,734
300,839
299,045
297,101
1 DANİMARKA KRONU
64,482
64,994
64,527
64,845
1 İNGİLİZ STERLİNİ
746,034
• 751,585
746,557
750,459
1 İSVİÇRE FRANGI
298,257
301,080
298,705
300,629
1 İSVEÇ KRONU
56,016
55,311
55,887
55,272
1 JAPON YENİ
4,367
4,429
4,383
4,412
1 KANADA DOLARI
309,544
313,284
310,694
312,098
1 KUVEYT DİNARI
1,534,335
1,492,008
' 1,511,660
1,469,628
1 NORVEÇ KRONU
58,254
58,782
58,647
58,213
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
122,154
121,238
123,292
122,374
1 EURO
479.482
481.795
1 ALMAN MARKI
244,984
246,634
245,156
246,338
1 BELÇİKA FRANGI
11,961
11,868
11,886
11,943
1 LÜKSEMBURG FRANGI
11,797
12,033
11,886
11,943
1 İSPANYOL PEZETASI
2,876
2,903
2,882
2,896
1 FRANSIZ FRANGI
72,986
73,559
73,096
73,449
1 İRLANDA LİRASI
605,164
608,817
615,424
611,753
100 İTALYAN LİRETİ
24,690
24,978
24,764
24,883
1 HOLLANDA FLORİNİ
218,957
217,254
217,580
218,629
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ
34,793
35,066
34,845
35,013
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU
2,373
2,421
2,391
2,403
1 FİN MARKKASI
80,587
80.643
81,218
81,032
1 BULGAR LEVASI
104
157
1 İRAN RİYALİ
< 80
122
1 ROMEN LEYİ
15
22
1 SURİYE LİRASI
4,295
6,442
1 ÜRDÜN DİNARI
560,723
632,305 .
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ
90,148
94,771
1 YUNAN DRAHMİSİ
1,329
1,463
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI
1.5347 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI
7.0775 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI
1.5266 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI
8.2120 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI
104.03 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI
1.4705 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI
7.8255 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI
3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO
1.0498 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1.6352 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI
3.2938 ABD DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO
0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
SİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1.3847 ABD DOLARI
635.494 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 92
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 23-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU)
BUGÜNKÜ DEĞER
VADE
VADEYE KALAN
(100.,000.-TL ÜZERİNDEN)
TARİHİ
TANIM
GÜN SAYISI
27-10-1999
17-11-1999
05-11-1999
15-03-2000
19-01-2000
06-10-1999
15-12-1999
17-02-2000
16-03-2000
22-03-2000
21-04-2000
03-05-2000
20-09-2000
09-02-2000
15-03-2000
19-04-2000
17-05-2000
07-06-2000
23-08-2000
3B
3B
6B
6B
7B
10B
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
14T
14T
14T
14T
14T
14T
93.633
90.046
92.423
72.042
80.004
97.394
85.448
75.763
71.909
71.113
67.297
65.844
51.669
76.908
72.042
67.543
64.201
61.836
54.131
34
55
41
174
118
13
83
147
175
181
211
223
363
139
174
209
237
258
335
HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER
VADE
TARİHİ
14-07-2000
14-07-2000
14-07-2000
TANIM
12H1
12H1A
12H1K
KUPON
FAİZ ORANI
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞ!
(100.000r-TL ÜZERİNDEN
TÜFE*20
TÜFE*20
TÜFE*20
105.943
57.953
47.990
2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VAOE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
Sayfa: 93
RESMÎ GAZETE
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 23-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ­
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. )
VADE
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
KUPON
TARİHİ
TANIM
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
FAİZ ORANI
29-09-1999
29-09-1999
29-09-1999
02-10-1999
02-10-1999
02-10-1999
05-10-1999
05-10-1999
05-10-1999
23-10-1999
23-10-1999
23-10-1999
30-10-1999
30-10-1999
30-10-1999
02-11-1999
02-11-1999
02-11-1999
05-11-1999
05-11-1999
05-11-1999
06-11-1999
23-11-1999
23-11-1999
23-11-1999
26-11-1999
26-11-1999
26-11-1999
26-11-1999
02-12-1999
02-12-1999
02-12-1999
04-12-1999
04-12-1999
04-12-1999
07-12-1999
07-12-1999
07-12-1999
16-12-1999
24-12-1999
24-12-1999
29-12-1999
01-01-2000
01-01-2000
15-01-2000
15-01-2000
15-01-2000
15-02-2000
17-02-2000
05-03-2000
05-03-2000
05-03-2000
23-03-2000
24-03-2000
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T-0Z
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
24T4
12T1
12T1A12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T-0Z
23T4
24T4
12T-0Z
12T-0Z
60T-OZ
12T1
12T1A
12T1K
12T-0Z
12T-0Z
12T1
12T1A
12T1K .
12T-0Z
12T-0Z
TÜFE»30
TÜFE»30
TÜFE*30
TÜFE«10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE»10
TÜFE«10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE«10
TÜFE»10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE»10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE»10
TÜFE*10
TEFE
TÜFE»10
TÜFE*10
TÜFE»10
TÜFE*10
TÜFE»10
TÜFE«10
TÜFE*26
TÜFE«10
TÜFE»10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE«10
TÜFE*10
TÜFE»10
TÜFE*10
TÜFE»10
TEFE
TÜFE*32
TÜFE*32
TEFE
TEFE
TEFE+6
TÜFE«10
TÜFE*10
TÜFE»İ0
TEFE
TEFE
TÜFE»10
TÜFE»10
TÜFE«10
TEFE
TEFE
231.222
98.741
132.481
174.598
98.152
76.446
173.507
97.582
75.925
167.100
94.332
72.768
179.325
93.113
86.212
160.933
92.595
68.338
159.928
92.080
67.848
141.255
154.022
89.043
64.979
153.080
88.546
64.534
104.045
151.007
87.557
63.450
150.377
87.230
63.147
149.437
86.741
62.696
130.975
121.346
118.659
127.785
127.059
132.019
139.129
80.608
58.521
116.692
116.253
125.813
73.395
52.418
110.095
109.924
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 94
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 23-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
31-03-2000
07-04-2000
16-04-2000
16-04-2000
16-04-2000
21-04-2000
23-04-2000
24-04-2000
04-05-2000
30-05-2000
09-08-2000
09-08-2000
09-08-2000
13-08-2000
13-08-2000
13-08-2000
21-09-2000
22-09-2000
01-01-2001
01-09-2001
01-01-2002
01-01-2003
01-01-2004
06-01-2001
21-02-2001
21-03-2001
24-07-2002
14-08-2002
TANIM
24T-0Z
60T-OZ
12T1
12T1A
12T1K
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-OZ
12T-OZ
14T1
14T1A
14T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T-0Z
12T-0Z
60T-OZ
36T-0Z
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
24T4
24T4
24T4
36T4D
36T4D
KUPON
FAİZ ORANI
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
1100.000.-TL ÜZ
104.822
111.470
115.508
67. 915
47.593
103.840
103.522
103.363
101.805
97.966
115.669
55.426
60.243
92.053
55.052
37.001
84.066
83.961
117.785
69.850
98.540
99.987
104.231
129.257
117.685
104.974
107.860
103.589
TEFE
TEFE*1.15
TÜFE»10
TÜFE»10
TÜFE«10
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TÜFE*23.70
TÜFE*23.70
TÜFE*23.70
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10
TEFE
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
22.00
22.00
20.00
20.77
20.89
T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VADE
TARİHİ
25- 09- 1999
26- 10- 1999
15-11- 1999
05-01- 2000
01-02- 2000
14-07- 2000
25-08- 2000
07-09- 2000
VADE
TARİHİ
18-11-1999
17-12-1999
22-12-1999
TANIM
36T201
12H401
36T201
12T401
12T401
12H401
12T401
12H401
TANIM
36T216
6B16
6B16
BUGÜNKÜ DEĞER
II ABD DOLARI KARŞILIĞI)
474.462
465.470
469.500
468.782
464.566
467.126
460.802
458.844
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI)
249.152
247.510
248.126
Sayfa : 95
RESMÎ GAZETE
23 Eylül 1999-Sayı : 23825
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 23-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
OTOYOL SENETLERİ
VADE
TARİHİ
30- 09-1999
31- 03-2000
BUGÜNKÜ DEĞER
11 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
TANIM
456.130
440.817
OG
OG
6- T.C. BAŞBAKANLIK> ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ
VADE
TARİHİ
12-10-1999
12-10-1999
16-12-1999
17-02-2000
17-02-2000
06-07-2000
31-07-2000
TANIM
KUPON
FAİZ ORANI
120T-D
240T-D
120T-D
120T-D
240T-D
120T
120T
107.04
107.04
104.01
96.36
96.36
73.34
105.00
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
201.468
201.468
180.358
157.551
157.551
115.873
114.958
7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İç BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Sayfa : 96
23 Eylül 1999 - Sayı: 23825
RESMÎ GAZETE
İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü ;
Sayfa
Kanun Hükmünde Kararname
KHK/576 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin'
Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişildik Ya­
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet A l i İRTEMÇELİK'in Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekâlet Etme­
sine Dair Tezkere
5
6
Yönetmelikler
— Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depolan ve Arka Koruma Donanımlanna İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği (70/221/AT)
— Motorlu Araçlann İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/316/AT)
7
24
Tebliğ
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sura No : 278)
41
Yargı Bölümü :
Anayasa Mahkemesi Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E : 1998/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K : 1999/34
Sayılı Kararı
43
İlânlar
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
47
82
91
DUYURU
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü'ne yapılacak ödemelerle
ilgili Banka Hesap Numaraları: T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki
Resmî Gazete Aboneler için, 3042312037 ve 30423/97179, İlan için, 3042312
30423/97194, Basla Siparişleri için, 30423/2065 ve 30423/97207, Mevzuat Külliyatı A
için, 30423/653649 ve 30423/97273, Mevzuat Bilgi Sistemi Aboneler için 304231
30423/97325 dir.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 175.000,-TL.
Download

T.C. Resmî Gazete