z.
ni
si
ilir
eb
ed
in
m
te
en
.d
AŞ
m
ıtı
ağ
D
k
El
ek
tri
DEDAŞ
ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR
İLÇELERİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA
MODEM , PANO , SAYAÇ MONTAJ
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
İŞİ İHALE İLANI
in
ed
ni
si
eb
ilir
Madde 1 . İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler
İhale konusu 1(bir) adet yapım işinin ihale numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir.
1.
İhale kayıt numarası :
İşin Adı
: Dicle EDAŞ ŞANLIURFA İli Viranşehir ve Ceylanpınar
ilçelerinde Trafo Üstü Pano,Modem ve Sayaç Montaj İşi
Tahmini Bedeli
: 1.311.250,00 TL
İşlerin Süresi
: 31.12.2014
z.
DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI
en
te
m
Şanlıurfa ili Viranşehir ve Ceylanpınar ilçe sınırları içinde 5000 adet Trafo üstü pano , 250
Modem, 2000 adet sayaç montaj işi yapılacaktır. Dicle edaş tarafından temin edilecek
malzeme ve yapılacak iş ile ilgili açıklamalar ihale dökümanlarında bulunmaktadır.
AŞ
.d
İhalemize katılıp katılmayacağınızı aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya Şirket
veznemize yatıracağınız 100,00-TL dosya bedeli karşılığında belirteceğiniz adrese kargo ile
gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendirdiğiniz kişiye teslim edilecektir.
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
Madde 2- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati, bildirim ve tebligat
esasları
2.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: 1.KAT EVRAK KAYIT SERVİSİ
Tlf: 0412 251 21 35(10 hat) dahili: 201 e-mail adresi: [email protected]
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 23/05/2014
c) Son teklif verme saati (ihale saati): 17 : 00
2.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya elektronik postaylada gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar Dicle EDAŞ’ ın yukarıda belirtilen adresine ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınıp alınmayacağına Dicle EDAŞ karar verir.
2.3. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul
edilir.
Be
lg
en
in
as
lın
Madde 3- İhale dokümanının kapsamı
3.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartnameler,
1) E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatlar ,
2) Diğer Teknik ve Özel Şartnameler (varsa) ,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar (Şartname eki liste),
d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokumanı kapsamında verilmemiştir),
3.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Dicle EDAŞ ‘ın çıkaracağı
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Dicle EDAŞ tarafından yapılan yazılı
açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
z.
3.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde
incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya
çıkacak sorumluluk İstekliye aittir. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun
olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.
eb
ilir
si
ni
Banka Hesap Numarası :
HALK BANKASI DİYARBAKIR MERKEZ ŞUBESİ
TR89 0001 2009 3260 0013 0000 16
NOT: DEKONTA FİRMA ADI MUTLAKA YAZDIRILMALIDIR.
te
m
in
ed
Madde 4- İşin yapılacağı yerin görülmesi
4.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve
taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin
sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
AŞ
.d
en
4.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim
şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak
malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda
maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü
durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
ağ
ıtı
m
4.3. Dicle EDAŞ, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu
kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.
k
D
4.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna
göre hazırladığı kabul edilir.
le
El
ek
tri
Madde 5- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir.
Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.
ıD
ic
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Be
lg
en
in
as
lın
Madde 6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
m
in
ed
z.
ni
si
eb
ilir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi ,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
en
te
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
AŞ
.d
6.1.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
D
ağ
ıtı
m
6.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
6.2.1- İş Deneyim Belgesi (Standart formlar DİCLE EDAŞ)
İstenmeyecektir
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
Madde 7. Belgelerin sunuluş şekli:
7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilir.
7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Şirketin yetkili personel
tarafından “aslı Şirketçe görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı
kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 8- Teklif ve sözleşme türü
İhale konusu işler için, keşif icmallerinde belirtilen ve işin yapımı sırasında ortaya
çıkabilecek yeni her bir iş kalemi içinde geçerli olacak olan uygulama yılındaki (2013 yılı)
TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabında (Tüm Yıl Geçerli) yer alan birim
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
Madde 9- Teklifin dili
9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.
Başka bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınır.
Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır.
Madde 10- Kısmi ve alternatif teklif verilmesi
10.1. Kısmi teklif verilmesi
Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
10.2. Kısmı teklife ilişkin açıklamalar
10.2.1. ──
Madde 11- Tekliflerin sunulma şekli
11.1. Teklif mektubu ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün
belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan
yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
11.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Dicle EDAŞ’a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
11.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ’a ulaşması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla
tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
11.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre herhangi bir sebeple geri alınamaz
ve değiştirilemez.
11.5. Şirket ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından,
tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 12- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
12.1. Teklif mektupları, uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
12.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
zorunludur.
12.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların
tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
Madde 13- Tekliflerin geçerlilik süresi
z.
fiyatlar üzerinden indirim oranı olarak verilecektir. Keşif İcmallerinde yer alan kalemlerdeki
miktarlar üzerinden Teminatlar hesaplanacaktır.
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
z.
ni
si
eb
ilir
13.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye
alınmaz.
13.2. İhtiyaç duyulması halinde Dicle EDAŞ, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda
belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, Dicle EDAŞ’ ın
bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir.
13.3. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.
Madde 14- Teklif fiyata dahil olan masraflar
14.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım,
sigorta, vergi, resim ve harç giderleri İsteklice teklif edilen fiyata dahildir.
14.2. İdari Şartnamenin (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya
da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da
farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma
Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Dicle EDAŞ tarafından yükleniciye ayrıca
ödenir.
Madde 15- Teminat
Teklifle birlikte, teklif edilen toplam bedelin(Teklif verdikleri grupların tekliflerinin
toplam tutarının) % 3’ü (Yüzde üç) oranından az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.
İstekli firmalar toplam bedelin %3’üne karşılık gelen teminatı, Şirketin Mali işler
Müdürlüğü’ne makbuz karşılığı emanet edilmiş Türk Lirası veya son teklif verme (ihale)
tarihi itibariyle en az 90 (Doksan) takvim günü süreli banka teminat mektubu olarak verebilir.
Geçici teminat, sözleşmesinin imzalanması ve kesin teminatın alınmasını takiben iade edilir.
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 6 (altı) oranında, süresiz kesin teminat alınır. İhale üzerinde kalan
Yükleniciye sözleşme davet yazısı yazılıp, sözleşmeye gelmediğinde geçici teminatı irad
kaydedilir. Şirketimize vereceğiniz teminat mektuplarında aşağıdaki ibarenin tam ve eksiksiz
olarak belirtilmesi gerekmektedir.
“ Yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize
nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle
birlikte ödeyeceğimizi taahhüt ederiz”
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
Madde 16-Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, her bir iş için ayrı sözleşme
düzenlenecektir.
Madde 17- Şirket gerek gördüğü durumlarda İsteklilerin eksik belgelerini
tamamlatma veya istememe hakkına sahip olduğu gibi 2.bir teklif alma, açık eksiltme
veya pazarlık yapma hakkına sahiptir. Bu itibarla İhale tarihinde Şirketi Temsile yetkili
kişinin bulunması zorunludur. Şirket yetkilisi bulunmayan firmalardan 2.bir teklif
alınmayacak, açık eksilme veya pazarlık yapılmayacaktır.
Madde 18- Sözleşmeye Davet
18.1-Alınan Teklifler Şirket tarafından değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan
istekli iadeli taahhütlü mektupla, kargo, faks, elektronik posta yoluyla sözleşme imzalamaya
davet edilecektir. İstekliye belirtilen yollardan biri ile gönderilen davet ulaşmış sayılacak,
davetin ulaşmadığını ileri sürmeyecek ve bu hususta hiçbir hak iddia etmeyecektir.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
Madde 19- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
19.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 6 ıncı
maddesindeki belgeleri ve kesin teminatı idari şartnamenin 36.2. inci maddedeki süre içinde
vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici
teminat iade edilecektir.
19.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
20- Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte veya dilediğine
vermekte serbest olduğu gibi en düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek
zorunda değildir. Şirket, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez.
z.
18.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Dicle EDAŞ tarafından da tebliğ
edilebilir.
18.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairelerine borcunun olmadığına ilişkin belgeleri, ilgili
mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak vererek sözleşmeyi
imzalaması şarttır.
z.
te
m
in
ed
si
eb
ilir
Dicle
EDAŞ
tarafından
ihaleye
çıkartılmış
bulunan
…………………………………………………………………………………………………
………[işin adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu
takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş
bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme
imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Şirkete verilecektir. İş ortaklığımızın pilot
ortağı,
işin
bitimine
kadar
…………………………………………………………………………….[pilot ortağın adı]’ dır.
ni
İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, Şirket
tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş
olduğumuz müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün
ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün
hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına
hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve
kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş
sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin
feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Dicle EDAŞ yetkili olacağını, sözleşme konusu işin
tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin
ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması
veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının
teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi
bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
El
Ortağının adı ve
soyadı/ticaret unvanı
Tebligat adresi
Be
lg
en
ıD
ic
in
as
lın
1)
2)
3)
...)
n)
Ortaklık oranı
le
Sıra no
PİLOT ORTAK
İmza
ÖZEL ORTAK
İmza
ÖZEL ORTAK
İmza
ÖZEL ORTAK
İmza
ÖZEL ORTAK
İmza
ni
z.
BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU
si
Bilançosu İncelenen Kişinin
Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
ilir
Vergi Kimlik Numarası
20..
20..
20..
AŞ
.d
en
te
m
in
Yıl / Yıllar
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Öz Kaynaklar
Toplam Aktif
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (Varsa)
Kısa Vadeli Banka Borçları
Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri
(Varsa)
ed
eb
Belge Düzenleme Tarihi
k
D
ağ
ıtı
Cari Oran
(Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara Oranı)
Öz Kaynak Oranı
(Öz Kaynakların Toplam Aktife Oranı)
Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz
Kaynaklara Oranı
m
Bilanço Oranları
ıD
ic
le
El
ek
tri
Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim.
as
lın
AÇIKLAMALAR
1- Belge, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.
2- İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen
kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır
3- İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması
durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu bilanço bilgilerine göre yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise
ise iki önceki yıla ait bilanço bilgileri ile üç önceki ve dört önceki yıla ait bilanço bilgilerini sunabilirler. Bu takdirde, ilgili
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır
4-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa
vadeli borçlardan düşülecektir.
5-Öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.
6- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi
belirlenen mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
7- Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.
8- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.
in
en
lg
Be
Belgeyi düzenleyen
YMM/SMMM
Adı-Soyadı ve Unvanı
İmza
Kaşe/Mühür
z.
ni
si
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
ilir
[Muhatap Dicle EDAŞ]
eb
_ _/_ _/_ _ _ _
ed
No:.................
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
Şirketinizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek
zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ………. 1 [bankanın adı]
garanti ettiğinden, ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini
almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı
ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize veya emrinize nakden ve
tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte
ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve
[bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
[bankanın adı]
[bankanın şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
as
lın
NOT:
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
Bu teminat mektubu …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
Be
lg
en
in
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına
yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, Şirketin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası
cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
-------------------------------------------------------------
1
Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih , idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir
tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.
ni
z.
2
si
KESİN TEMİNAT MEKTUBU
ilir
[Muhatap Dicle EDAŞ]
eb
_ _/_ _/_ _ _ _
ed
No:.................
.d
en
te
m
in
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek
üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..1 [bankanın
adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme
hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir.
as
lın
NOT:
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı] ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz
üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve
beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe
kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı
takdirde hükümsüz olacaktır.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
Be
lg
en
in
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına
yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, Şirketinin mali mevzuatı gereği ancak Türk
Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı
tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
------------------------------------------------------------Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2
Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak
1
z.
Şirket tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.
si
:
eb
ilir
Adayın/İsteklinin [adı ve soyadı /ticaret unvanı]
ni
BANKA REFERANS MEKTUBU1
ed
Krediler
Üzerinde
Kısıtlama
Bulunmayan
Mevduat
in
Kullanılmamış
Gayrinakdi Kredisi
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
Nakdi Kredisi
_ _/_ _/ _ _ _ _
[banka adı]
Yetkililerin isim, unvan ve imzaları
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.
Açıklama:
1- Para birimi belirtilecektir.
2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan
teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.
1
Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gereklidir
z.
ni
ilir
si
TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ
eb
(paket işlerde her iş için ayrı ayrı verilecektir)
en
te
m
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
in
ed
İhale kayıt numarası:
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
……./……./201… günü ihalesi yapılacak olan ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. işi için ihale dökümanında belirtilen
sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dökümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde
bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Ad-Soyad/Unvan (kaşe)
İmza1
1
z.
Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmayan yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
si
ni
MAKİNA TEÇHİZAT TAAHHÜTNAMESİ
ilir
(paket işlerde her iş için ayrı ayrı verilecektir)
ed
eb
İhale kayıt numarası:
m
in
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
en
te
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ad-Soyad/Unvan (kaşe)
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
……./……./201… günü ihalesi yapılacak olan
……………………………………………………………………………… …………………………………………..
işi için
ihale dökümanında yer alan Keşif İcmallerinde ve Projelerinde yer alan işlerin yapımı için gerekecek
her türlü araç, makine ve teçhizatı; ihale dökümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul
ve taahhüt ederiz.
2
Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmayan yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
İmza2
z.
ni
si
ilir
eb
ed
in
m
te
en
.d
AŞ
m
ıtı
El
ek
tri
k
D
ağ
DİCLE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ
PANO VE MODEM MONTAJ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
z.
ni
si
ilir
eb
ed
in
m
te
en
.d
AŞ
m
ıtı
ağ
D
k
tri
ek
El
le
ıD
ic
as
lın
in
en
lg
Be
1.
AMAÇ...................................................................................................................................................................... 18
2.
KAPSAM ................................................................................................................................................................. 18
3.
TANIMLAR VE KISALTMALAR......................................................................................................................... 19
3.1.
3.2.
4.
TANIMLAR ............................................................................................................................................................... 19
KISALTMALAR ......................................................................................................................................................... 19
MONTAJ ................................................................................................................................................................. 19
PANO .................................................................................................................................................................. 19
4.1.2.
PANO MONTAJI................................................................................................................................................ 20
4.2.
MODEM VE SAYAÇ MONTAJI....................................................................................................................... 21
4.3.
AYDINLATMA ABONELERİ MONTAJI ........................................................................................................ 21
4.4.
ENERJİ KESİLMESİ ......................................................................................................................................... 22
eb
ilir
si
ni
z.
4.1.
OSOS OPERASYON MERKEZİNE VERİLECEK BİLGİLER........................................................................... 22
6.
MUAYENE VE TESTLER ..................................................................................................................................... 23
7.
İŞ PLANI ................................................................................................................................................................. 23
8.
FİYATLANDIRMA................................................................................................................................................. 23
9.
EĞİTİM ................................................................................................................................................................... 23
11.
GARANTİ................................................................................................................................................................ 24
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
5.
z.
ni
si
ilir
eb
ed
in
m
1. AMAÇ
.d
AŞ
Tarımsal sulama aboneleri
Köy içme suları
Dağıtım trafoları
Aydınlatma aboneleri
Şebekeden kendi trafosu ile enerji alan aboneler’in
Özel müşterilerin
m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
en
te
Bu teknik şartnamenin amacı; Dağıtım bölgesine ait elektrik dağıtım şebekesi dahilindeki;
k
D
ağ
ıtı
Ölçü panoları içine Modem, Sayaçların uygun olmaması durumunda sayaç değişimi ve
Trafoları buşinglerininin üzerine özel tasarlanmış osos panosu montajı için EDAŞ tarafından
özel tasarlanan panoların Montajlarının yapılması için teknik şartları belirlemektir.
ek
tri
2. KAPSAM
le
El
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında, dağıtım bölgeleri dahilindeki,
yukarıda belirtilen ölçü noktalarına montaj için
ıD
ic
2.1. Personel Temini
as
lın
2.2. Araç Temini
2.3. İş güvenliği malzemelerinin temini
Be
lg
en
in
2.4. Personele yapılacak olan iş ile ilgili gerekli eğitimlerin yüklenici tarafından verilmesi
2.5. Montaj sırasında gerekecek tüm ekipmanların yüklenici tarafından sağlanması
2.6. Montaj yapılacak noktaların koordinatlarının alınması
2.7. Kendi trafosu ile beslenen müşterilerde özel tasarlanmış panonun ölçü noktalarına
montajının yapılması
2.8. Trafo olmayan müşterilerde ölçü panosunun içine Modem montajı ve sayaçların uygun
olmaması halinde sayaçların değişimi
2.9. Ag dağıtım trafolarının çıkışlarının ölçülmesi için pano montajı
z.
2.10.
Pano içindeki aydınlatma sayacının bağlantılarının yapılması, aydınlatma sayacından
dağıtım panosunda aydınlatma hattının çekilmesi
ed
si
eb
ilir
2.12.
Montajı yapılan panoların içerisinde bulunan ölçü devreleri ve modemlerin çalışır
hale getirilmesi
2.13.
2.14.
Montajı yapılan sayaç ve abone bilgilerinin OSOS operasyon merkezine bildirilerek
haberleşmenin sağlıklı sağlandığı ve sayaç okumalarının alındığı onayının alınması
ni
2.11.
Modemlerin röle çıkışlarından aydınlatma devrelerinin devreye alınması için
haberleşme hattının çekilmesi
en
te
m
in
2.15.
Sayaç değişikliği ve yapılan diğer işlemleri ile ilgili tutanakların tanzim edilmesi
2.16.
Sahada abonesiz olarak tespit edilen abonelerin ilgili il müdürlüğüne ve OSOS
Operasyon merkezine bildirilmesi bildirilmesi’ni kapsar
.d
3. TANIMLAR ve KISALTMALAR
AŞ
3.1. Tanımlar
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
3.1.1.Şirket
: DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİ ifade eder.
3.1.2.Yüklenici : Bu teknik şartnameye konu iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel
kişiyi ifade eder.
3.1.3.İstekli
: Bu teknik şartnameye konu işe teklif veren gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
3.1.4.Üçüncü Şahıs: Bu teknik şartnameye konu iş için sözleşme imzalayan tarafların dışındaki
şahısları/firmaları ifade eder.
3.1.5.Pano: Dağıtım panoları üzerne montaj edilmek için şirket tarafından özel olarak
tasarlanmış ve içindeki ekipmanlar şirket tarafından montajı yapılmış Ölçü ve OSOS
panosunu.
3.1.6.OSOS Operasyon merkezi: Şirket merkezinde kurulu buluna osos sistem takibi ve bilgi
girişinin yapıldığı merkez
3.1.7.Modem: Şirket tarafından kendi Osos Sistemine dahil edilebilecek nitelikte olan
haberleşme ara birimi
3.1.8.Sayaç : Şirket tarafından temin edilen ölçü sisteminde kullanıma uygun elektrik
haberleşmeli elektrik sayacı
Be
lg
en
in
as
lın
3.2. Kısaltmalar
3.2.1.OSOS
: Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
3.2.2.OG: Orta Gerilim ( 1 kV – 36 kV),
3.2.3.AG: Alçak Gerilim( 1 kV ve altı),
4. MONTAJ
4.1. Pano
4.1.1. Şirket dağıtım bölgesinde bulunan trafoların buşinglerinin üzerine yerleştirilmek için özel
olarak tasarlanmış aşağıda görselleri bulunan cam elyaf katkılı yanmaz polyester
panolardır.
z.
ni
si
ilir
eb
ed
in
m
te
en
4.1.2.Pano Montajı
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
4.1.2.1.
Şirket tarafında sayaç ve modem montajı yapılmış panolar ve akım trafoları
yükleniciye teslim edilecektir.
4.1.2.2.
Pano içindeki sayaç ve modem bağlantıları Şirket tarafından yapılarak
Yükleniciye teslim edilecektir. Sayaç bağlantılarının yapılması için kablolar sayaç
üzerine bağlanacak akım trafolarının ve sayaç gerilim uçlarının bağlanması ve
doğru bağlandığının kontrolü ve faz sırasının doğru bağlanması yüklenici
sorumluluğundadır.
4.1.2.3.
Aydınlatma sayaçlarına trafo çıkışlarından gelecek kablolar bağlı olarak teslim
edilecek, dağıtım trafo çıkışlarından kabloların bağlanması Yüklenici tarafından
yapılacaktır.
4.1.2.4.
Montaj noktasında panoların montajı yapılacak, pano içinde kullanılacak akım
trafolarının seçimi, montaj yapılan trafonun gücüne göre yüklenici tarafından trafo
çıkış akımlarına uygun şekilde yapılacaktır.
4.1.2.5.
Panonun montajı trafo AG buşinglerinin üzerine yapılacaktır.
4.1.2.6.
Pano buşing üzerine takıldıktan sonra, akım trafoları buşing üzerine kablo
bağlantılarından önce yapılacaktır. Çıkış kablolarının üzerine Akım trafo montajı
yapılmayacaktır. Aydınlatma çıkışları akım trafolarından sonra alınacaktır.
4.1.2.7.
Sayaç gerilim uçları buşingler üzerine faz sırasına göre doğru olarak
yapılacaktır
4.1.2.8.
Pano içerisindeki modemin enerji bağlantısı şirket tarafından pano imalatı
sırasında yapılacaktır, ancak doğru bağlantı kontrolü sorumluluğu yüklenici
tarafından montaj öncesinde yapılacaktır.
4.1.2.9.
Panonun trafo üzerine sabitlenmesi; trafo üst kapak vidaları yardımı ile
yapılacaktır. Üst kapak vidalarından uygun olanları sökülecek, pano içinden
geçirilmesi için uygun delikler pano üzerinden açılacak, üzerinde mühürleme için
uygun bölüm bulunan somunlu vidalar pano içinden geçirilerek trafo kapağına
pano sabitlenecektir.
4.1.2.10. Pano kapakları üzerinde bulunan kapak açılmasının algılamak için bulunan
switch lerin sağlamlığı kontrol edilecektir.
4.1.2.11. Panolar Trafolar üzerine montajı yapıldıktan sonra açık kalan bölümler
yanmaz dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.
4.1.2.12. Pano kapakları kapatıldıktan sonra mühürlenecektir.
4.1.2.13. Dağıtım trafolarının bina içinde olduğu noktalarda trafo çıkışlarının ölçülmesi
için akım trafoları trafo çıkışlarına, sayaçlar ve modemler dağıtım panolarına
montaj edilecektir.
ilir
si
ni
z.
4.1.2.14. Panoların montajı sırasında, pano üzerinde montaj için bırakılan montaj
boşluklarının trafoya uymaması ve sabitleme için pano üzerinde açılması gereken
montaj delikleri YÜKLENİCİ tarafından açılacak ve trafoya panonun montajı
yapılacaktır.
4.1.2.15. Pano montajı yapıldıktan sonra açık kalan kısımlar yanmaz köpük malzeme ile
kapatılacaktır.
eb
4.2. Modem ve Sayaç Montajı
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
4.2.1.1.
Kendi özel trafoları olmayan müşteriler (AG sistemden direk beslenen
müşteriler) ölçü panoları içinde mühürlü bölmeye modem montajı yapılacaktır.
4.2.1.2.
Modemlerin beslemeleri sayaçların
4.2.1.2.1.
Direk bağlı sayaçlar için akım girişlerinden
4.2.1.2.2.
Akım trafosu ile bağlı sayaçların için gerilim bağlantılarından
yapılacaktır.
4.2.1.3.
Modem ile sayaç arasında haberleşme bağlantısı RS485 port üzerinden
yapılacaktır.
4.2.1.4.
Montaj yapıldıktan sonra Osos operasyon merkezine madde 5 teki bilgiler
verilecek ve montaj ve okuma onayı alınacaktır. Okuma onayı alınmayan
noktaların montajı yapılmamış sayılacaktır.
4.2.1.5.
Montaj yapılan noktadaki sayacın haberleşmeye uygun olmaması, üzerinde
haberleşme için RS485 port bulunmaması veya sayacın haberleşme veya başka bir
sebeple arızalı olması durumunda sayaçlar kurumun temin ettiği sayaçlar ile
değiştirilecektir
4.2.1.6.
Değiştirilen sayaçlar için ilgili tutanaklar düzenlenecek ve sayaçlar muhafaza
edilerek ilgili il müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.2.1.7.
Dağıtım şebekesinden direk beslenen müşterilerde abonesi, sayacı veya
panosu olmaması durumunda Şirket tarafından temin edilecek sayaç panosunun
montajı Şirketin isteği ile Yüklenici tarafından yapılacaktır.
le
El
ek
4.3. Aydınlatma Aboneleri Montajı
Dağıtım trafolarına pano montajı yapılan noktalarda
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
4.3.1.1.
Aydınlatma sayaçları trafo üzerine alınan panolarda pano içerisinde olacaktır.
4.3.1.2.
Bina içinde olan aydınlatma sayaçlarında ve 100 A den fazla yük çeken
noktalarda sayacın dağıtım panosu içine montajı yapılacaktır.
4.3.1.3.
Aydınlatma sayaçlarından çıkışlar köy aydınlatmaları için NYY bakır 4x10
luk, şehir aydınlatmalarda 3x16+10 kesitinde olacaktır.
4.3.1.4.
Aydınlatma sayaç çıkışından yukarıdaki kesitlere uygun TSE belgeli,
standartlara uygun kablo ile dağıtım panosundaki aydınlatma devrelerine hat
çekilerek bağlantılar yapılacaktır. Aydınlatma devrelerinin kontrolü yapılacaktır.
4.3.1.5.
Pano içerisindeki modemlerin röle çıkışlarından aydınlatma devrelerini
kontrol eden kontaktör veya diğer kontrol devrelerine haberleşme için 2x0,75
kablo çekilecektir.
4.3.1.6.
Çekilen haberleşme kablosu dış ortam şartlarında kullanılacak özelliklere
uygun ve TSE belgeli ve standartlara uygun olacaktır.
4.3.1.7.
Aydınlatma sayaçları ile ilgili bilgiler OSOS operasyon merkezine
bildirilecek ve okuma onayı alınacaktır.
4.3.1.8.
Aydınlatma sayacı veya tesisatı olmayan noktalar için kablo montajları
yapılacak, ilgili birimlere aydınlatma tesisatı olmadığı bilgisi verilecektir.
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
4.4. Enerji kesilmesi
4.4.1.1.
Yapılacak montajlar için enerjinin kesilmesi gereken durumlarda kesme işlemi
Şirket tarafından yapılacaktır.
4.4.1.2.
Kesilmesi gereken noktalar ile ilgili bilgi en az bir gün önceden Şirketin
belirleyeceği birim ile paylaşılacaktır.
4.4.1.3.
Enerji kesilmesi yükümlülüğü Şirkette olsa bile, enerji kesilmesi ile ilgili her
türlü iş güvenliği önlemini almak Yüklenici sorumluluğundadır.
4.4.1.4.
Yüklenici enerjinin kesildiğini kontrol etmek ve bunun için gerekli
ekipmanları personeline sağlamak ile yükümlüdür ve oluşacak her türlü kazada
sorumluluk Yükleniciye aittir.
z.
4.3.1.9.
100 A den fazla yük çeken aydınlatma tesisatlarında ve bina içinde olan
dağıtım trafolarında aydınlatma sayacı dağıtım panosu içine takılacak ve modem
ile haberleşme bağlantısı yapılacaktır.
m
AŞ
.d
en
te
4.5. Sökülen sayaçlar
Müşteri veya abonelerden sökülen sayaçlar muhafaza edilecek ve Şirket tarafından bildirilen ilgili
birime teslim edilecektir.
ağ
ıtı
5. OSOS OPERASYON MERKEZİNE VERİLECEK BİLGİLER
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
5.1. Pano montajı yapıldıktan sonra osos operasyon merkezine aşağıdaki bilgiler verilecektir.
5.1.1.Modem numarası
5.1.2.Sayaç numaraları
5.1.3.İsim
5.1.4.Abone numarası (abonesiz olması halinde abonesiz bilgisi verilecektir)
5.1.5.Adres
5.1.6.Koordinat bilgileri
5.1.7.Pano durumu
5.1.8.Dağıtım trafolarında aydınlatma abonelerinin durumu (sayaç var/yok, kontrol sistemi
var/yok vs.)
5.2. Osos operasyon merkezine bilgiler verildikten sonra sayaç bilgilerinin okunduğu onayı
alınmadan montaj noktası terk edilmeyecektir.
5.3. Montaj yapılan noktadan GSM şebekesinde problem olması durumunda merkeze bilgi
verilecektir.
5.4. Panoların içindeki modemlerde genel olarak AVEA hatlar kullanılmaktadır. AVEA
şebekesinin olmaması durumunda şirket tarafından sağlanan diğer operatör sim kartları
modem içerisine takılarak merkeze bilgi verilecek ve sayaç bilgilerinin alınması
sağlanacaktır.
6. TUTULACAK TUTANAKLAR VE MÜHÜRLEME
6.1. Abone sayaçlarına takılacak modem ve Abonelere takılacak olan trafo üstü panolar için
işveren tarafından istenilen tutanaklar Yüklenici tarafından tutulacak ve imza altına
alınacaktır.
6.2. Tutanaklar İşveren tarafından hazırlanarak Yükleniciye teslim edilir. İş bitiminde verilen
tutanaklardan kalanlar ve dip koçanlar İşverene tutanak karşılığı teslim edilir.
6.3. Sayaçlar ve ölçü panoları İşverenin isteği ile işverenin sağlayacağı mühürler ile mühürlenir.
ni
si
eb
ilir
7. MUAYENE ve TESTLER
7.1. Yüklenici tarafından yapılan montaj işlemleri şirket personeli tarafından istenildiği zaman
kontrol edilecektir.
7.2. Yüklenici firma tarafından yapılan bütün kontroller çıktı olarak olumlu ve olumsuz
sonuçlarıyla birlikte tutanak altına alınacaktır.
z.
6.4. Mühürler haftalık olarak İşveren tarafından Yüklenici ye teslim edilir, kullanılan mühürler
ile ilgili kullanım yeri, kullanılan müşteri, ve kimin kullandığı bilgileri günlük olarak
yüklenici tarafından İşverenin ilgili birimine teslim edilir.
te
m
in
ed
7.3. Yüklenici firma, arızalar oluşursa derhal Şirket’e bildirecek, Şirketin onayına bağlı olarak
giderici eylemlerde bulunacaktır.
7.4. Talep edilen işlevlerin yerine getirilmesi için, bu Şartname ve Standartların gerektirdiği tüm
tip testleri, Şartnamede belirtilen kıstaslara ve kapsama uygun olarak yapılacaktır.
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
8. İŞ PLANI
8.1. Montaj yapılacak müşterilerin listesi yüklenici ile yazılı olarak paylaşılacaktır.
8.2. Dağıtım trafosuna montajı yapılacak yerler ilçe ve köy isimleri olarak yüklenici ile
paylaşılacaktır.
8.3. Dağıtım trafolarına yapılacak montajlarda öncelik sıralamasını şirket belirleyecek ve
yüklenici ile paylaşacaktır. Yüklenici şirket tarafından belirlenen öncelik sıralamasına
uymakla yükümlüdür.
8.4. Yüklenici kendi listesinde olmayan özel trafoya montaj yapmakla yükümlüdür (Abonesiz).
Ancak bu tip durumlarda Şirkete bilgi verilecektir.
8.5. Yüklenici firma, Montaj yapacağı lokasyonlar ile ilgili iş planını kendisi hazırlayacaktır.
Ancak bu plan ile ilgili ilgili il müdürlüğüne bilgi verecek ve onay alacaktır. Gerektiğinde
şirket personeli tarafından yapılacak plan değişikliklerini uygulamakla yükümlüdür.
8.6. İş planları haftalık olarak yapılacak ve şirkete teslim edilecektir.
8.7. Yüklenici montaj yapılan noktalar ile ilgili günlük olarak şirkete yazılı bilgi vermekle
yükümlüdür. Bilgide montaj yapılan nokta, kullanılan modem ve sayaç bilgileri ve montajı
yapan personel bilgileri olacaktır.
le
9. FİYATLANDIRMA
as
lın
ıD
ic
9.1. Fiyatlandırma sözleşme kapsamında öngörülen adetler için aşağıdaki kırılımda olacaktır.
9.1.1.Trafo üstü pano montaj birim fiyatı
9.1.2.Trafosu olmayan müşteriler için modem montaj fiyatı
9.1.3.Trafosu olmayan müşteriler için sayaç değişim fiyatı
9.1.4.Aydınlatma hatları için çekilecek enerji kablosu fiyatı
Be
lg
en
in
9.2.
8.1.1 maddesindeki trafo üstü pano montaj fiyatına aydınlatma develeri için çekilecek
olan enerji ve haberleşme kablo işçiliği dahil olacaktır.
9.3. Fiyatlandırmada Pano ve modem birim fiyatları ile hesaplamalar yapılacaktır. Trafosu
olmayan müşterilerde yapılan sayaç değişimleri için verilen birim fiyatlar üzerinde ilave
bedeller hesaplanacaktır. Şirket tarafından yapılacak kontrollerde sayaçların değişimine gerek
olmadığının tespiti durumunda sayaç değişim bedeli ödenmeyecektir.
10. EĞİTİM
10.1.1. Yüklenici firma çalıştırdığı personele, işin yapılması ve iş güvenliği ile ilgili
gerekli eğitimleri vermekle yükümlüdür. Eğitim eksikliğinden dolayı oluşacak
her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
in
ed
z.
ni
si
ilir
eb
11. İŞ GÜVENLİĞİ
11.1.
Yüklenici işin yapılması için alınması gereken tüm iş güvenliği tedbirlerini
alacaktır.
11.2.
Yüklenici işin yapılması için çalıştırdığı personelin yasal mevzuat gereği
kullanması gereken tüm iş güvenliği ekipmanlarını personeline sağlamak ve
kullandırmakla yükümlüdür.
11.3.
Yüklenici işin yerine getirilmesi için uygun özelliklere sahip personel
çalıştırmakla yükümlüdür.
11.4.
İş güvenliği ile ilgili verilen eğitimler, personele teslim edilen malzemeler ile
ilgili tutanaklar ve belgeler şirkete teslim edilecektir. Belge ve tutanaklar teslim
edilmeden iş başlangıcı yapılmaz.
11.5.
İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmadığı sebeplerden dolayı oluşacak her
türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
12. GARANTİ
12.1.
Yüklenici pano montajlarını doğru yapmakla yükümüdür
12.2.
Pano montajından sonra 6 Ay içinde oluşacak ve yapılan bağlantılardan dolayı
meydana gelen arızaları gidermekle yükümlüdür
z.
ni
si
ilir
eb
ed
in
m
te
en
.d
AŞ
m
ıtı
tri
k
D
ağ
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ
ıD
ic
le
El
ek
OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ
Be
lg
en
in
as
lın
MODEM, SAYAÇ SAHA MONTAJ İŞLERİ SÖZLEŞMESİ
ni
z.
SÖZLEŞME
eb
ilir
si
1) TARAFLAR
en
te
m
in
ed
Bir taraftan Ş.Urfa Yolu 3.Km Diyarbakır adresinde yerleşik DİCLE EDAŞ (bundan sonra
“İŞVEREN” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………………………. (bundan sonra
“YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şart ve esaslar dahilinde işbu Sözleşme
imzalanmıştır.
.d
2) TARAFLAR’A İLİŞKİN BİLGİLER
: Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
:: Gökalp V.D. 2950368442
: Ş.Urfa Yolu 3.Km Diyarbakır
: 0 412 21 35
:
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
Adı, soyadı/ticaret unvanı
T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik No
YÜKLENİCİ’nin tebligata esas adresi
Telefon numarası
Bildirime esas elektronik posta adresi
(varsa)
m
AŞ
a) İŞVEREN’nin
:
:
:
:
:
:
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
b) YÜKLENİCİ’nin
Adı, soyadı/ticaret unvanı
T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik No
YÜKLENİCİ’nin tebligata esas adresi
Telefon numarası
Bildirime esas elektronik posta adresi
(varsa)
3) SÖZLEŞME’NİN VE YAZIŞMALARIN DİLİ
Sözleşme ve ekleri ile yazışmaların dili Türkçe’dir.
te
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
a) Her iki taraf madde 2. a ve 2. b’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün
içerisinde karşı tarafa noter kanalıyla bildirilmediği veya muhatap adreste
bulunmadığı takdirde muhatabın 2.a. ve 2.b. maddesinde belirtilen adresine yapılan
tebligat geçerli olacaktır ve ilgili tarafa tebligat yapılmış sayılacaktır.
b) İşbu sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine yapacakları günlük olağan bildirimler
faks ve e-posta (Sözleşmenin 2.a. ve 2.b. maddesinde belirtilen faks numaraları ve eposta geçerli olacaktır ve karşı taraftan faks ve eposta teyidi alınacaktır.), günlük
olağan bildirimler dışındaki diğer bildirimler ise(fesih bildirimi, sözleşmeye aykırılık
nedeniyle yapılacak bildirimler vs.) noter kanalıyla yapılacaktır.
z.
4) BİLDİRİMLER
.d
en
5) TANIMLAR
AŞ
İşbu SÖZLEŞME’de aşağıdaki terim ve deyimler karşılarındaki manaları ifade edecektir.
: İşbu Sözleşme ve ekleri
b) İŞVEREN
: DİCLE ELEKTRİK
k
D
ağ
ıtı
m
a) SÖZLEŞME
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
c) İDARE
:
İŞVEREN’in tâbi olduğu ve YÜKLENİCİ’nin uymak zorunda
olduğu mevzuatın düzenleyicisi, denetleyicisi, uygulayıcısı vb olan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
(TEDAŞ) ve/veya temsilcilikleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş.
(EÜAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine Müsteşarlığı, Devlet Su
İşleri, Yerel Yönetimler, Mülki İdareler vb ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların
tamamı veya ilgili olanıdır.
Be
lg
en
in
d) YÜKLENİCİ
: İş’in yerine getirilmesi için sunulacak her türlü hizmeti
vermek ve gerekli edimleri yerine getirecek firma
e) GÜN
:
Takvim gününü
f) İŞ
: YÜKLENİCİ’ nin bu SÖZLEŞME ile üstlendiği özel tarif ve
kapsamı TEKNİK ŞARTNAMEDE belirtilen, hizmetler ve işler.
g) TARAF
ikisini,
: Duruma göre İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’ yi, taraflar ise her
ilir
si
ni
z.
h) PERSONEL
: YÜKLENİCİ tarafından, ücretli eleman olarak çalıştırılan ve İş’in
tamamı ve/veya bir bölümünün ifası ile görevlendirilen kişileri,
ed
eb
i) TEKNİK DOKÜMAN : Sözleşme uyarınca YÜKLENİCİ ye verilen bütün proje,
hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
te
m
in
j) İŞE BAŞLAMA TARİHİ
: Yüklenicinin işe başlamak için yükümlülüklerini yerine
getirdiği ve tarafların karşılıklı tutanak altına aldıkları tarih
AŞ
.d
en
k) TAMAMLANMA SÜRESİ
: İşe başlama tarihinden itibaren Sözleşmede belirtilen
işlerin veya herhangi bir İş Kısmının bitirilmesi için varsa İŞVEREN tarafından uzatılan
süre de dâhil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını,
m
l) İŞİN YAPILACAĞI YER : DİCLE işletme sınırları kapsamı …………İli ve ilçe sınırları.
D
ağ
ıtı
m) KABUL TUTANAĞI : İşlerin tamamlanıp İŞVEREN tarafından incelemesi sonucu
YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek belgeyi,
: Detaylı iş programında son bitirme tarihlerine yer verilen iş
ek
tri
k
n) İŞ KISMI
kısımlarını,
ıD
ic
le
El
o) PROJE EKİBİ : İş’in Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilmesi için
İŞVEREN tarafından görevlendirilen oluşturulan proje ekibini,
a) iş bu sözleşme ile belirlenen sınırlar dahilinde, Teknik şartnamedeki şartlara uygun
olarak, Modem, sayaç, pano ve aydınlatma sayaçlarına haberleşme hattı montajı
yapılacaktır.
Be
lg
en
in
as
lın
6) İŞİN KONUSU VE KAPSAMI
b) YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ in isteği ile OSOS sistemi dışında kalan İŞVEREN’in abonelerinde
elektrik sayacı sökme ve/veya takma işini sözleşmede belirlenen bedellere ile
yapmakla yükümlüdür.
ed
ni
si
eb
ilir
d) Haberleşme üniteleri ve sayaçların montajları sonrasında İŞVEREN tarafından
sağlanan OSOS operatörlerinden kurulan haberleşme ünitesi ve sayaçların çalıştığının
onayının alınmasından YÜKLENİCİ yükümlüdür.
e) İŞVEREN tarafından işin kapsamı %50(elli) ye kadar artırılabilir veya eksiltebilir.
z.
c) İşin gerçekleştirilmesi için YÜKLENİCİ gerekli sayıda personel, araç, araç yakıt ve kendi
personelinin kullanacağı her türlü alet ve teçhizatı sağlayacaktır.
en
te
a) Sözleşmenin bedeli……. dir ve aşağıdaki birim fiyatlar geçerlidir.
m
in
7) SÖZLEŞME’NİN BEDELİ
m
AŞ
.d
b) Ayrıca Sözleşme bedeline, işbu Sözleşme belirtilen şartlar doğrultusunda İŞ’in yapımı
için gerekli tüm malzeme ve/veya ekipman ile bunlara ait uygulama ve işçilik dahil
kurulum masrafları da dâhildir.
tri
k
D
ağ
ıtı
c) İşbu Sözleşme kapsamındaki İş’in niteliğine uygun olmak üzere kurulum, işletmeye
alma, eğitim, bakım onarım, gibi her türlü destek hizmetleri YÜKLENİCİ’ye ait olup,
Sözleşme Bedeli’ne dâhildir. Sözleşme kapsamındaki işin yapılması sırasında
kullanılacak sarf malzemeleri, sayaç, haberleşme üniteleri ve panolar sözleşme
bedeline dahil değildir.
le
El
ek
d) Sözleşme’nin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, her türlü vergi, resim ve harçlar
ile diğer tüm giderler ve masraflar münhasıran YÜKLENİCİ’ye aittir
ıD
ic
8) TEMİNATLAR
Be
lg
en
in
as
lın
a) Kesin Teminat : Yüklenici, Şirket’e işbu Sözleşme ile yükümlendiği tüm edimleri
teminen; sözleşme bedelinin % 6 (altı)sı kadar kesin teminat verecektir.
Kesin teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde;
Şirket tarafından yazılı olarak onay verilen bir bankadan Yüklenici tarafından alınan kesin
teminat mektubunun süresi sözleşem tarihinden itibaren 12 ay olacaktır. Süre uzatımı,
cezalı çalışma gibi Sözleşme süresinin aşılması hallerinde kesin teminat mektubunun
süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. Şirket’in ek siparişlerde sipariş bedelinin % 6
(altı)’ine kadar ek teminat isteme hakkı saklıdır.
b) Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında,
Sözleşme süresi uzatıldığında veya ek siparişler verildiğinde, fiyat farkı olarak
ödenecek bedelin, Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış
tutarının % 6 (altı)’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek
kesin teminat alınabilecektir. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek
kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.
si
ni
z.
i) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, İŞVEREN tarafından teminat
olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.
eb
ilir
c) Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:
en
te
m
in
ed
i) Taahhüdün, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirildiği, Yüklenici’nin bu
işten dolayı Şirket’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra;
alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, alınan mal veya yapılan
iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde garanti süresi dolduktan sonra,
garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise işin bitmesi ve Yüklenici’nin Şirket’e
herhangi bir borcunun bulunmadığının tespiti halinde tamamı Yüklenici’ye iade
edilir.
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
ii) Kesin teminat sürelerinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Şirket’in yazılı
uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat
mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir.
d) Teminattan yapılacak kesintiler ve zarar tazmini
Yüklenici iş bu sözleşmenin ve şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığı
durumlarda İŞVEREN uğradığı her türlü zararı alınan teminatlardan karşılar.
İŞVEREN’in uğradığı zararların tazmini teminat miktarı ile sınırlı olamaz. YÜKLENİCİ iş
bu sözleşme ile ilgili yapılan işten doğacak İŞVEREN’in uğradığı zararları tazminle
yükümlüdür.
ıD
ic
le
El
ek
tri
e) Montajı yapılacak olan panolarda, sayaçlarda ve modemlerde, YÜKLENİCİ tarafından
abonenin kaçak kullanımına imkan sağlayacak uygulamalar yapılması, montajı yapılan
sayaç ve modemlerde yüklenici tarafından sayacın eksik veya hiç ölçüm yapmayacak
şekilde montaj yapması durumunda sözleşme fes edilecek, teminat irat kaydedilecek
ve yapılan işlemlerden dolayı İŞVEREN’in uğradığı zarar yüklenici tarafından tazmin
edilecektir.
as
lın
9) AVANS
Be
lg
en
in
Bu iş için avans verilmeyecektir.
10) SÖZLEŞME’NİN EKLERİ
a) Sözleşme, işbu sözleşmede yer verilen ekler ve tarafların ek olmasında yazılı olarak
mutabakata vardığı diğer belgelerle bir bütündür. Ancak, Sözleşme hükümleri ile
sözleşmenin ekleri arasındaki belgelerde yer alan hükümler arasında çelişki olması
halinde 8.2. maddede belirtilen sıralamada yer alan belgelerdeki hükümler öncelikli
olarak uygulanacaktır
z.
b) İşbu sözleşmeyi ve ekini oluşturan belgeler şunlardır:
ed
eb
ilir
si
ni
(1) Teknik Şartname
m
in
11) SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ
.d
en
te
a) İŞ’in başlama tarihi yer teslimi ile başlar ve 31.12.2014 tarihine kadar devam eder
,işin uzaması durumunda taraflar anlaşmaya varmaları durumunda devam edecektir.
m
AŞ
b) İşlerin ilerleme durumu İş Programına işlenerek taraflarca imzalanacaktır. YÜKLENİCİ,
İŞVERENİN’nin istediği formatta ve istenilen bilgilere haiz haftalık iş programları,
grafikleri ve raporları hazırlayacak ve İŞVEREN’e sunacaktır.
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
c) Montaj yapılacak müşterilerin listesi yüklenici ile yazılı olarak paylaşılacaktır.
(1) Dağıtım trafosuna montajı yapılacak yerler ilçe ve köy isimleri olarak yüklenici
ile paylaşılacaktır.
(2) Yüklenici kendi listesinde olmayan özel trafoya montaj yapmakla yükümlüdür
(Abonesiz). Ancak bu tip durumlarda Şirkete bilgi verilecektir.
(3) Yüklenici firma, Montaj yapacağı lokasyonlar ile ilgili iş planını kendisi
hazırlayacaktır. Ancak bu plan ile ilgili ilgili il müdürlüğüne bilgi verecek ve
onay alacaktır. Gerektiğinde şirket personeli tarafından yapılacak plan
değişikliklerini uygulamakla yükümlüdür.
Be
lg
en
in
as
lın
d) YÜKLENİCİ personel çalışma saatleri mesai saatleri içinde kalmak şartı ile
oluşturulacaktır. Mesai saatleri dışında çalışma planı yapılması durumunda 3 gün
önceden Şirkete yazılı olarak bilgi verilecektir.
e) Bu sözleşmenin uygulanmasında süreler takvim günü esasına göre yapılmıştır.
Sözleşme süresinin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun
olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre
uzatımı verilir. Doğal koşullar ve çalışmaya elverişli olmayan koşullar mücbir sebep
sayılacaktır. Bu sebep ile iş bedelinden herhangi bir kesinti uygulanamaz. Ancak var
ise fazla mesai saatleri ne sayılır.
ed
ni
si
eb
ilir
İşin, Sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun
yürütülüp yürütülmediği YÜKLENİCİ’nin yetkili temsilcileri ve İŞVEREN yetkili temsilcileri
ile birlikte denetlenir. YÜKLENİCİ’nin belirleyeceği yetkili temsilci, yapılan işlere ilişkin
kayıtları tutar ve işlerin ilerleme durumu hakkında İŞVEREN’e rapor verir.
z.
12) İŞ’İN DENETİMİ
in
13) İŞ’İN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE TUTANAKLAR
en
te
m
Gerekli kayıt ve tutanaklar YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
.d
14) İŞ PROGRAMI
m
AŞ
Yüklenici iş programlarını haftalık olarak hazırlayarak İŞVEREN’nin onayına sunacaktır.
ağ
ıtı
15) REVİZE PROGRAM
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafında yenilenen veya düzeltilen montaj listelerine uygun
montajları yapmakla yükümlüdür.
Be
lg
en
in
16) İŞ’İN SÜRESİNDEN ÖNCE BİTİRİLMESİ
İş’in Sözleşme ve eklerinde tespit edilmiş süreden önce tamamlanması halinde,
YÜKLENİCİ’nin isteği üzerine İŞVEREN’in, sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin
Sözleşme’de belirtilen usullere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
ed
ni
si
eb
ilir
İşin yapılma yeri: İŞVEREN’in sahip olduğu dağıtım lisansı uyarınca faaliyet göstermekte
olduğu sınırlar kapsamı ……. dir.
z.
17) İŞ’İN YAPILMA YERİ
m
in
18) HAKEDİŞLER VE ÖDEME ŞARTLARI
.d
en
te
a) YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in uygun gördüğü formatta hak ediş raporunu düzenleyip,
imzalayacak ve söz konusu hak edişin ekine ilgili tüm belgeleri eklemek suretiyle
İŞVEREN’e sunacaktır.
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
b) Hak ediş raporu YÜKLENİ Cİ tarafından düzenlenip İŞVEREN’e iletildikten sonra en geç
3 (gün) gün içinde İŞVEREN tarafından imzalanıp onaylanacaktır. Onaylı hak edişe
istinaden faturanın İŞVEREN’e tebliğini müteakip 20 (yirmi) gün içerisinde YÜKLENİCİ’ye
ödeme yapılacaktır. Hak ediş raporu İŞVEREN tarafından onaylanmaz ise, gerekçeleri
ile düzeltmesi için YÜKLENİCİ’ye iade edilir. YÜKLENİCİ tarafından düzeltilip revize
olarak sunulacak hak edişin onaylanıp ödenmesinde de aynı prosedür uygulanacaktır.
YÜKLENİCİ bu süreçten dolayı ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir
hak, iddia ve talepte bulunamaz.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
c) Yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hak
ediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, İŞVEREN tarafından düzeltilebilir.
Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak
hak ediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan YÜKLENİCİ’nin yetkililerin imzasını
taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek
ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama
bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hak ediş raporuna eklenir.
d) YÜKLENİCİ, hak edişten tahakkuk etmiş veya edecek olan hak ve alacaklarını
İŞVEREN’in yazılı izni olmadan üçüncü kişilere kesinlikle temlik ve ciro edemez.
YÜKLENİCİ tarafından temlik yapılmasına onay verilmesi halinde temliknamelerin
noter tarafından düzenlenmesi ve YÜKLENİCİ tarafından istenilen kayıt ve şartları
taşıması gereklidir. Ayrıca YÜKLENİCİ hak edişlerin üzerlerine haciz/ihtiyati haciz
konulmasına sebebiyet veremez. Tüm bu hususlara aksi davranış, Sözleşme
hükümlerinin ihlali mahiyetinde olup, İŞVEREN tarafından haklı nedenle Sözleşmenin
feshi sonucunu doğurabileceği gibi YÜKLENİCİ’nin müteakip hak edişlerinden, kesin
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
e) Zorunlu hallerde haklı sebeplerle YÜKLENİCİ işçilerine, personeline veya üçüncü
şahıslara YÜKLENİCİ adına İŞVEREN tarafından yapılacak ödemeler aynen
YÜKLENİCİ’ye yapılmış kabul edilecek ve bu ödemeler YÜKLENİCİ’ye belgelerle
bilahare ibraz edilecektir. İŞVEREN bu ödemeleri aksi belirtilmedikçe ilk hak edişten
kesme yetkisine sahiptir.
z.
hak edişinden her zaman geri alınabilir. Bunlar da kâfi gelmediği takdirde genel
hükümlere göre hareket edilir.
AŞ
:
:
ıtı
m
i) Hesap Sahibi
ii) Banka
iii) Iban No :
.d
en
te
f) Ödemeler, işbu Sözleşmenin imzalanmasını müteakip aşağıda verilen YÜKLENİCİ
hesabına yapılacaktır.
le
El
ek
tri
k
D
ağ
g) YÜKLENİCİ, yukarıda belirtilen Banka hesabına yapılan ödemelerin kendisine yapılan
ödeme hükmünde olduğunu ve bu hesaplara yapılan ödeme doğrultusunda kendisine
karşı işbu Sözleşmeden doğan ödeme borçlarının ifa edilmiş olacağını kabul ve beyan
eder. Önceden yazılı olarak bildirilmek suretiyle yukarıda belirtilen banka hesabını
değiştirilebilir. Bu takdirde yeni banka hesabına yapılan ödemeler ile ilgili işbu madde
hükümleri geçerli olacaktır.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
h) Hak edişler, aylık olarak hazırlanacak ve hak edişe konu bedeller, sözleşme
hükümlerine göre Türk Lirası cinsi üzerinden ödenecektir.
19) FİYAT FARKI
en
te
m
in
ed
z.
ni
si
eb
ilir
YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamındaki tanımlanan edimlerini, işbu Sözleşmede
belirtilen “Sözleşme Bedeli” üzerinden yapmayı kabul etmiş olup, gerek İŞ’in Sözleşme ile
belirlenen süresi içerisinde gerek uzatılan süre içinde, işbu Sözleşme ve ekleri
hükümlerince İş’in/taahhüdün tam, kusursuz ve eksiksiz olarak ifasına kadar, enflasyon,
devalüasyon, nakliye veya işçi ücretlerinin artması yahut işçi hakları ile ilgili yeni
yükümlülükler getirilmesi, vergi, resim, harç ve SGK primlerine zam yapılması, akar yakıt
fiyat değişimleri, döviz kuru değişimleri, asgari ücret değişimleri ve mevzuatla getirilecek
yeni mali külfetler ve İDARE’nin ek talepleri nedeniyle yapılması zorunlu olan işler dahil
(ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir gerekçeyle veya her ne nam altında olursa
olsun) bir takım sebepler ileri sürerek işbu Sözleşme ile tespit edilmiş Sözleşme Bedeli’nin
değiştirilmesi veya ilave fiyat verilmesi sonucunu doğuracak ve/veya İŞVEREN’e -süre
uzatımı hariç- ek mali külfet getirecek taleplerde bulunamaz.
AŞ
.d
20) SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
a) Mücbir Sebep: İşbu Sözleşme konusu İŞ, YÜKLENİCİ tarafından, bu sözleşme ve
eklerinde belirtilen süre içinde tamamlanarak teslim ve kabule hazır hale
getirilecektir. Ancak, aşağıda belirtilen mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde
İŞ’in süresi, sebeplerin İŞ’e tesiri kadar uzatılır. Bölgesel konum ve şartlar gereği
gelişmelere göre İŞVEREN, YÜKLENİCİ ortak karar alarak işi ve şartları yeniden
düzenleyebilir. Bu düzenleme İŞVEREN ve YÜKLENİCİ çıkarlarını gözetecek şekilde
yapılır.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
i) Doğal afetler.
ii) Kanuni grev.
iii) Genel salgın hastalık.
iv) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
v) İŞVEREN’in uymakla yükümlü olduğu mevzuat değişiklikleri.
vi) İŞVEREN tarafından kabul edilen benzeri diğer haller.
vii) Terör ve Ohal durumları.
b) İŞVEREN tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilerek
süre uzatımı verilebilmesi için yukarıda belirtilen hallerin YÜKLENİCİ’den kaynaklanan
bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması, YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde YÜKLENİCİ’nin
İŞVEREN’e yazılı olarak bildirimde bulunması ve mücbir sebebin belgelendirilmesi
zorunlu olup, bu hususların varlığı halinde YÜKLENİCİ’ye mücbir sebep sayılan olayın
devam ettiği süre ile sınırlı olarak İŞVEREN tarafından süre uzatımı verilecektir.
z.
ni
si
İŞVEREN’den Kaynaklanan Sebepler: İŞVEREN’in, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak
işbu sözleşmede ve ekinde yer alan yükümlülüklerini YÜKLENİCİ’nin kusuru olmaksızın
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının
onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi her türlü belge) ve bu sebeple işin işbu
sözleşmede belirtilen süre içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu
durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve YÜKLENİCİ’nin bu
engeli kaldırmaya imkânının olmaması kaydıyla, bu durum İŞVEREN tarafından
incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi,
gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir. Bu süreç
içinde anlaşma bedeli o ay için tahsil edilir devam eden süreçte iş askıya alınarak
sorunun çözülmesi beklenir bu süre içinde YÜKLENİCİ personel araç ve bunun gibi
gider oluşturan materyalleri işten geri çeker.
m
in
ed
eb
ilir
c)
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
d) Süre uzatımı ile ilgili zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ
başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
ağ
21) YÜKLENİCİ’NİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
a) YÜKLENİCİ, Sözleşme ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve
işbu sözleşme konusu hizmetleri ifa ederken genel kabul görmüş teknik ve
uygulamalara, her türlü mevzuata ve mevzuat değişikliklerine, ulusal ve uluslararası
standartlara, İŞVEREN’in isteklerine uygun olarak azami itinayı gösterecek, vermiş
olduğu hizmetlerde maksimum fayda sağlayacak şekilde optimum çözümler
önerecek, yüksek performans ile çalışacak, basiretli bir tacirden beklenecek
davranışlarda bulunacak, sağlıklı yönetim ve ileri teknoloji ile birlikte güvenilir ve
etkin malzeme, teçhizat, makine ve yöntemler kullanacaktır. YÜKLENİCİ, Sözleşme
kapsamındaki hizmetlere ilişkin her konuda güvenilir YÜKLENİCİ olarak hizmet
verecek, üçüncü şahıslarla yürütülecek ilişkilerde İŞVEREN’in meşru menfaatlerini
destekleyecek ve koruyacaktır.
b) YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ve ekleri uyarınca vermiş olduğu hizmetlerin İŞVEREN’in
ihtiyaçlarına cevap vermemesi, verilen hizmetlerin öngördüğü şekilde uygulama
yapılması neticesinde hatalı ve eksik durumların ortaya çıkması vb. nedenlerde konu
ile ilgili çözümü üretmek için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmakla yükümlüdür.
c) YÜKLENİCİ’nin tek muhatabı İŞVEREN olacaktır.
in
ed
ni
si
eb
ilir
a) İŞVEREN montaj yapılacak noktalardaki enerjinin kesilmesinden sorumludur ancak
enerji kesilmesi sonrasında yapılacak çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemlerini
alarak çalışmak YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda dır. Enerjinin kesilmesi gereken
noktaları iş planlarına göre YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN’in bildireceği ilgili birime
bir gün önceden bildirmek ile yükümlüdür.
b) Enerji kesilemiyor ise gerekli düzenlemenin yapılması için tutanak düzenlenmeli ve
düzenleme yapıldıktan sonra aboneye gidilecek şekilde yapılandırılmalı.
z.
22) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
te
m
23) MEVZUATA UYGUNLUK
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
YÜKLENİCİ, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak
üzere, İşlerin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve İşlerde olabilecek kusurların
düzeltilmesine ilişkin olarak bütün ulusal mevzuata, malları veya hakları, işler dolayısıyla
herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kuruluşlarının tüzük ve
yönetmeliklerine uyacak ve YÜKLENİCİ, İŞVEREN’i bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz
kalabileceği bütün cezalar ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.
ek
tri
k
24) DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAKLARIN SAĞLANMASI
le
El
YÜKLENİCİ, İŞVEREN’nin isteklerine uygun olarak;
ıD
ic
a) İŞVEREN tarafından istihdam edilen diğer bütün YÜKLENİCİ ve onların işçilerine,
c) Sözleşmeye dâhil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İŞVEREN’in Sözleşme
konusu işlerle bağlantılı olarak ya da bu işlere yardımcı olması amacıyla yaptığı
herhangi bir sözleşmenin, işyerinde veya yakınında yürütülmesinde görevlendirilen
usulünce yetkilendirilmiş diğer kişilere ve onların personeline İşlerini yapmaları için
gereken bütün makul imkânları sağlayacaktır.
Be
lg
en
in
as
lın
b) İŞVEREN’in işçilerine ve
25) YÜKLENİCİ’NİN ÇIKAR SAĞLAYAMAMASI
si
ni
z.
Sözleşme kapsamında tanımlanmış olan İş’in yerine getirilmesi ile ilgili olarak
YÜKLENİCİ, mal alımı, uygulama işleri veya hizmet temini konusunda İŞVEREN’e
önerilerde bulunmakla sorumlu olması durumunda YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in uymak
zorunda olduğu satın alma usullerine ve mevzuata uyacak ve her zaman bu
sorumluluklarını, İŞVEREN’in çıkarlarını koruyacak şekilde yerine getirecektir.
eb
ilir
26) PERSONEL SEÇİMİ
in
ed
a) YÜKLENİCİ personel seçerken gerekli teknik eğitimi olan ve bu teknik eğitimini
gösterir belgesi olan personelleri seçer. Gerekli eğitimleri verir ve takip eder.
AŞ
.d
en
te
m
b) YÜKLENİCİ iş için çalıştıracağı personelin listesini ve kısa özgeçmişlerini İŞVERENE
onaylatmak ile yükümlüdür. Onaylanan personel dışında personel çalıştıramaz.
m
27) MADDE 25 – GİZLİLİK
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
a) YÜKLENİCİ, İş’le ilgili olan veya işle ilgili elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı,
İŞVEREN’in ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgileri ve de işbu Sözleşme’ye ait
bilgileri özel ve gizli tutacak ve İŞVEREN’in önceden yazılı izni olmaksızın bu bilgileri
kendi çalışanları ve sözleşme ile ilgili olarak görevlendirdiği profesyonel kişiler hariç
hiç kimseye ifşa etmeyecek veya yayınlamayacak, doğrudan ya da dolaylı olarak
İŞVEREN ile arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmayacaktır. YÜKLENİCİ
İşlerin yapılması için, iş başında ve iş süresi boyunca YÜKLENİCİ’ye teslim edilen
verilerin tamamını işin sonunda İŞVEREN’e iade edecektir. Aynı şartlar İŞVEREN içinde
geçerlidir.
Be
lg
en
in
as
lın
b) Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları
doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık
ortaya çıkarsa İŞVEREN’in bu konudaki kararı nihai olacaktır.
c) YÜKLENİCİ kendi personelinin de bu madde hükümlerinden haberdar olmasını ve bu
madde hüküm ve koşullarına uymakla yükümlü tutulmasını (personelin hizmet
akitlerinde olsun ya da olmasın, ancak personelin hizmet akitlerine dâhil edildiği
takdirde, fesih sonrası gizlilik yükümlülüklerine ilişkin hükümler de dâhil edilerek)
sağlayacaktır.
ed
eb
ilir
si
ni
z.
d) Bu maddede yer verilen gizlilik yükümlülükleri, işbu sözleşmenin imzalanmasından
itibaren süresiz olarak geçerli kalmaya devam edecek Sözleşme’nin feshinden sonra
dahi yürürlükte kalacaktır.
m
in
28) KORUMA TEDBİRLERİ VE SİGORTA
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
a) YÜKLENİCİ işin devamı süresince işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı
her türlü zarar ve kaybın, kazanın, hasarın, meydana gelmesini önlemek amacıyla tüm
güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle
doğabilecek zarar, ziyan ve hasarın tazmininden YÜKLENİCİ sorumludur. Bu konularda
gerek İŞVEREN tarafından istenen gerekse YÜKLENİCİ’nin kendi isteği ile aldığı
güvenlik önlemlerine ilişkin tüm giderler, katlanacağı masrafların tümü YÜKLENİCİ’ye
aittir. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in ve/veya mevzuatın öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği
hükümlerine uymakla ve bu hükümlere personelinin de uymasını sağlamakla
yükümlüdür.
ek
tri
k
D
b) YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini önlemek için
verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
c) Ayrıca YÜKLENİCİ her halukarda işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan İŞ’in yerine
getirilmesi sürecinde Sözleşme kapsamındaki İş’in yerine getirilebilmesi için ve yerine
getirirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kullanmak zorunda
oldukları, mülkiyetlerinde bulunan, kiralama, leasing v.b. kullanım hakkı sahibi
oldukları taşıt araçları, servis araçları, iş makineleri v.b taşıtlara ilişkin “Zorunlu Trafik
Mali Mesuliyet” ve/veya “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” sigortalarını yaptırmakla
yükümlüdür. YÜKLENİCİ bu maddede düzenlenen sigorta yaptırma yükümlülüğünün
gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle kamu otoritesi ve 3. şahıslar nezdinde
ortaya çıkabilecek her türlü bedeni ve maddi zararların tazmininden sorumlu olup,
söz konusu zararlar nedeniyle İŞVEREN’e yöneltilecek tazmin taleplerinden de
sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
YÜKLENİCİ, İŞVEREN’nin talep edeceği; proje, rapor, hesap ve benzeri her türlü bilgi ve
belgeyi, İŞVEREN’nin talep ettiği şekil, sayı ve süre içerisinde hazırlayarak İŞVEREN’ye
teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca YÜKLENİCİ bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla
İŞVEREN’nin talep edeceği her türlü proje, rapor, hesap, bilgi ve belgeyi İŞVEREN’ye
vermekle yükümlüdür.
z.
29) RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
en
te
30) PERSONEL TANIMI
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
YÜKLENİCİ işbu sözleşme konusu İş’in tam ve gereği gibi ifası için çalıştıracağı ve işin
sözleşmede belirtilen süresi içerisinde tamamlanmasını sağlıyacak yeterli sayıda personeli
İş kapsamındaki tüm edimleri yapmaya ehil, Elektrik Meslek Lisesi, Meslek edindirme
okul ve kursları tarafından düzenlenmiş eğitim belgeli personeller ile işi yapmak ile
yükümlüdür.
tri
k
31) PERSONEL’İN GÖREVDEN ALINMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
ıD
ic
le
El
ek
a) İŞVEREN’in yazılı onayı alınmadıkça, YÜKLENİCİ’nin personelinde herhangi bir
değişikliğe gidilmeyecektir. YÜKLENİCİ’nin personelinin değiştirilmesinin mecburi
olduğu durumlarda, YÜKLENİCİ bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün
niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir. Bu süre 10 (on) gün içinde
tamamlanacaktır.
Be
lg
en
in
as
lın
b) İŞVEREN; YÜKLENİCİ’nin personelinin ciddi bir şekilde görevini suiistimal ettiğini ya da
üstlenmiş olduğu görevini gereği gibi yerine getirmesini engelleyecek ve İŞVEREN’in
güvenini sarsacak bir suç iddiasıyla hakkında bir ceza kovuşturmasının sürdüğünü
tespit ettiği veya Personelin performansından memnun olmamak için yeterli sebebe
sahip olduğu takdirde, YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in gerekçeli bildirimi üzerine söz konusu
Personelin yerine İŞVEREN’in kabulüne şayan ve aynı ya da daha üstün niteliklere
sahip bir elemanı görevlendirmekle yükümlüdür. Yeni personel tahsisi 10 (on) gün
içinde tamamlanacaktır.
c) Yukarıdaki 29.1. ve 29.2. fıkraları uyarınca değiştirilen personelin yerine atanacak
Personel İŞVEREN’nin onayına tabi olacaktır. İŞVEREN tarafından aksi yönde bir
mutabakata varılmadıkça, Personelin değiştirilmesi ve/veya görevden alınmasına
eb
ilir
si
ni
z.
ilişkin bütün ilave seyahat masrafları ile diğer masraflar, YÜKLENİCİ tarafından
üstlenecektir. YÜKLENİCİ, personel değişikliği nedeniyle İŞVEREN’den herhangi bir hak
ve alacak talebinde bulunamaz.
ed
32) TESLİM, MUAYENE, KABUL İŞLEMLERİ VE KESİN HESAP
AŞ
.d
en
te
m
in
a) Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ, işin teslim alınarak kabul
işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İŞVEREN’e başvurur. Yapılan işler,
İŞVEREN’ce verilecek talimat üzerine İŞVEREN’nin yetkili temsilcisi tarafından
incelenir. Söz konusu inceleme sonucunda İş’in Sözleşme ve eklerine uygun, eksiksiz
olduğu İŞVEREN tarafından tespit edilirse, kabul aşamasına geçilir ve Kabul Tutanağı
düzenlenir, tutanak YÜKLENİCİ veya vekili tarafından imzalanır.
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
b) YÜKLENİCİ’nin işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen dilekçesi
üzerine yapılacak inceleme sonucunda, İŞVEREN İş’in sözleşme ve eklerine uygun
olarak tamamlanmadığını tespit ederse, kabul ertelenir ve YÜKLENİCİ tespit ettiği
eksiklikleri içeren bir liste oluşturarak, bu eksikliklerin sözleşme ve eklerine uygun
şekilde tamamlanması için YÜKLENİCİ’ye nedenlerini açıkça belirttiği 10 (on) gün
süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyecektir. Bu tamamlama
süresi, yukarıda madde 9’da belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, Sözleşmenin
14. maddesinde belirtilen gecikme cezası hükümleri uygulanır.
33) KESİN HESAP RAPORU
ıD
ic
a) Kesin Hesap Raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir:
Be
lg
en
in
as
lın
İŞVEREN’in görüşüne göre Sözleşme gereği kesin olarak muaccel hale gelen ve ödenmesi
gereken tutar,
İŞVEREN tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve İŞVEREN’in Sözleşme ile
hak kazandığı bütün alacaklar indirildikten sonra, duruma göre İŞVEREN’in YÜKLENİCİ’ye ya
da YÜKLENİCİ’nin İŞVEREN’e borçlu kaldığı bakiye (varsa).
34) SÖZLEŞME’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
eb
ilir
si
ni
z.
Sözleşme imzalandıktan sonra, ancak işbu sözleşme, taraflarının karşılıklı mutabakat
sağlaması ve yazılı olması kaydıyla değişiklik yapılabilir.
in
ed
35) SÖZLEŞME’NİN DEVRİ
en
te
m
a) YÜKLENİCİ işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. Şahıslara ve/veya
doğrudan veya dolaylı iştiraklerine devredemez.
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
b) Sözleşmenin devri, ancak zorunlu hallerde İŞVEREN’in yazılı izni alınmak ve Devreden,
Devralan ve İŞVEREN arasında imzalanması zorunlu olan Devir Protokolünün İŞVEREN
tarafından uygun bulunması kaydıyla mümkündür. İŞVEREN’nin devre yazılı izin
vermesi durumunda Devralan YÜKLENİCİ’nin (Devreden’in) Sözleşme ve eklerindeki
tüm yükümlülüklerini üstlenmiş olacaktır. Devir protokolünde yer verilecek farklı
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Devredenin, devir tarihine kadar yapmış olduğu
işlere ilişkin sorumlulukları devam edecektir. Tüm bu hususlara devir protokolünde
yer verilecektir.
El
ek
36) SÖZLEŞME’NİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
a) Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, işbu sözleşmenin diğer maddelerindeki ve
eklerinde yer alan özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla; YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme
yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ’nin verilen süre içinde işe başlamadığını, taahhüdünden
vazgeçtiğini, İŞ’in işbu Sözleşme ve eklerine uygun (eksik, hiç ya da süresinde vb.)
yapılmadığını, işbu Sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen görev
sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmediğini tespit eder ise
nedenlerini açıkça belirttiği ihtarında, bu hususların tayin edeceği en fazla 10 (on)
günlük süre içerisinde düzeltilmesini ister. Verilen bu süre, sözleşme süresini
etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez.
b) YÜKLENİCİ aleyhine iflaslı takip yoluna başvurulduğunun tespit edilmesi,
YÜKLENİCİ’nin acze düşmesi, YÜKLENİCİ aleyhine İŞVEREN’e haciz ihbarnamesi
gönderilmesi ve haciz ihbarnamesine konu borcun yasal süresi içerisinde YÜKLENİCİ
tarafından ödenmemesi veya herhangi bir sebeple Mahkemece YÜKLENİCİ’nin
m
in
ed
si
eb
ilir
c) Sözleşmenin feshi söz konusu olmaksızın taraflar arasında herhangi bir konuda
çıkacak uyuşmazlıklarda; İŞVEREN tarafından aksi talep edilmedikçe uyuşmazlık
sonuçlanana kadar İŞ’e devam edilecektir.
ni
z.
işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan men'ine karar verilmesi hallerinde
sözleşme İŞVEREN tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı feshedilebilecektir.
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
d) YÜKLENİCİ’nin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz
içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile
birlikte İŞVEREN’e yazılı olarak bildirmesi halinde, İŞVEREN ile çözüm arayışları sona
erene kadar işe devam eder bu süre sonunda çözüm bulunamaz ise sözleşme sona
erer. Bu durumda hiçbir tazmin talebi iki taraf içinde olamaz.
ek
tri
k
37) SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ
b) İŞVEREN’in, YÜKLENİCİ iş miktarında azaltma yapması nedeni ile YÜKLENİCİ’ye
herhangi bir telafi bedeli ödenmeyecektir. İş azaltması iş verene ay başı itibari ile
başlar. İş azaltma bildirimi ayın son gününden 7 (yedi) gün olmadan YÜKLENİCİ’ ye
bildirilmelidir.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
a) İŞVEREN, Sözleşmenin uygulanması sırasında, İŞ miktarında esaslı nitelikte azaltma,
çoğaltma ve tadilat gibi değişiklikleri yapabilir. Şüpheye mahal bırakmamak adına,
sayaç ve haberleşme ünitesi tip ve adetlerinin İŞVEREN tarafından arttırılmasının
talep edilmesi hali dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere iş bu Sözleşmede
belirtildiği şekilde yapılacak proje değişiklikleri ve/veya düzeltmeleri nedeniyle
oluşabilecek miktar artışları ve malzeme tip değişiklikleri sebebiyle İŞ miktarında
çoğaltma yapıldığı taktirde Taraflar ek bedel ile ilgili mutabakata varacaklardır.
38) KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
te
m
in
ed
eb
ilir
b) İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin çalışanları, YÜKLENİCİ’leri ve onların çalışanları iş kazasını,
çevre kazasını veya çevreye/insan sağlığına zarar verebilecek durumları kazanın
meydana gelmesinden veya durumun ortaya çıkmasından itibaren en fazla 24 saat
içerisinde İŞVEREN’ye bildirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ’nin çalışanının, uğradığı
kaza sonucu söz konusu bildirme yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda, bu
yükümlülük çalışanın amirleri ve/veya diğer çalışanlar tarafından yerine getirilmelidir.
si
ni
z.
a) YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in entegre yönetim sistemindeki tüm prosedürlerini, söz konusu
prosedürlere ilişkin tüm revizyonlarını, İş’in gereği olan kalite, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri uygulayarak, çalışanlarının, 3.
şahısların, ziyaretçilerin, toplumun ve doğal çevrenin zarar görmesini önlemek ve
güvenli iş ortamını temin etmekle yükümlüdür.
m
AŞ
.d
en
c) YÜKLENİCİ Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sistem kayıtlarını, İŞ’e ilişkin tüm
faaliyetlerini İŞVEREN’nin öngördüğü, kalite, çevre ve iş güvenliği yükümlülüklerinin
gereği gibi yerine getirildiğinin tevsiki bakımından düzenli bir şekilde tutmak ve
İŞVEREN’nin talebi halinde sunmak veya incelemesine müsaade etmekle yükümlüdür.
tri
k
D
ağ
ıtı
d) YÜKLENİCİ İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Yasaları ve Çevre Kanunu ile bu kanunlara
bağlı olarak çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı
bilerek işe başlamış mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu
şartnamenin bağlı olduğu sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiştir.
ıD
ic
le
El
ek
e) YÜKLENİCİ çalışanlarının, YÜKLENİCİ’leri ve onların çalışanlarının da işbu madde
hükümlerine uygun hareket etmesini garanti eder.
YÜKLENİCİ, Sözleşme’yi ifa eden bağımsız bir şirket olarak davranacaktır. İşbu Sözleşme,
İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında hiçbir şekilde bir vekalet, ortaklık, ortak girişim, bayilik ve
sair müşterek ilişki yaratmaz. YÜKLENİCİ personellerine ilişkin tüm sigorta, ücret,
tazminat vb. yükümlülükler münhasıran YÜKLENİCİ’ye ait olup, bu yükümlülüklere ilişkin
herhangi bir ödeme hiçbir şekilde İŞVEREN’den talep edilemez.
Be
lg
en
in
as
lın
39) BAĞIMSIZ ŞİRKET
40) HÜKÜMLERİN AYRILIĞI
si
ni
z.
Bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması
halinde Sözleşme diğer hükümleriyle birlikte geçerli ve bağlayıcı olmaya devam eder,
yazılı protokol ile gerekli düzenlemeler yapılır.
eb
ilir
41) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
te
m
in
ed
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
.d
en
42) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
ıtı
m
AŞ
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Kadıköy, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
D
ağ
43) SÖZLEŞME’NİN İMZALANMASI
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
Bu sözleşme 17 sayfa ve 41 maddeden ibaret olup, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ tarafından tam
olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………… tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır.
Sözleşmenin aslı İŞVEREN tarafından muhafaza edilecektir.
Be
lg
en
in
as
lın
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
YÜKLENİCİ
z.
ni
si
ilir
eb
ed
te
SATINALMA PROSEDÜRÜNE GÖRE İHALE EDİLEN
m
in
DİCLE EDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ıtı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
ağ
I-
m
AŞ
İDARİ ŞARTNAMESİ
.d
en
ŞİRKETİMİZ DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR VE CEYLANPINA İLÇESİNDE O.S.O.S
PANO,MODEM ve SAYAÇ MONTAJ İŞİ
k
D
Madde 1- Dicle EDAŞ bu şartnamede geçen maddelere ek olarak ihale ilanında belirtilen maddeleri
de isteyip istememekte serbesttir.
tri
Madde 2- İş sahibi Dicle EDAŞ’a ilişkin bilgiler
ek
2.1 İş sahibi Şirketin;
b) Adresi:.
El
a) Adı:. DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Şanlıurfa yolu üzeri 3 km DİYARBAKIR
ıD
ic
le
c) Telefon numarası:. 0 412 251 21 35
ç) Faks numarası: 0 412 251 64 70
d) Elektronik posta ve internet adresi: [email protected]
as
lın
e) İlgili personelinin adı-soyadı ve unvanı : İbrahim ÜLKER
Be
lg
en
in
2.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 3- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR VE CEYLANPINA İLÇESİNDE O.S.O.S PANO,MODEM
ve SAYAÇ MONTAJ İŞİ
b) Varsa kodu (proje no’su): 14D6305/23
c) Miktarı (fiziki) ve türü: Miktarı ve türü ekte yer almaktadır. (Keşif Özeti)
d) Yapılacağı yer: Şanlıurfa ili Viranşehir ve Ceylanpınar ilçe ve köyleri
e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: Sözleşme eki Teknik Şartname’de izah edilmiştir.
Madde 4- İhaleye ilişkin bilgiler
z.
İhaleye ilişkin bilgiler:
ilir
b) İhalenin yapılacağı adres: DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş/ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ 3.KMDİYARBAKIR
eb
c) İhale tarihi: 23.05.2014
ed
ç) İhale saati: 17:00
in
Madde 5- İhale dokümanının görülmesi ve temini
te
m
5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların Dicle EDAŞ onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
en
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DİCLE EDAŞ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ KAT5 NO:507 ve DİCLE
EDAŞ’ın yayınlaması durumunda Dicle EDAŞ internet sitesi
.d
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: DİCLE EDAŞ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ KAT5 NO:507
AŞ
c) İhale dokümanı satış bedeli:(KDV Dahil): 100 (yüz) TL dir.(Halk bankası D.Bakır Şubesi TR89 0001
2009 3260 0013 0000 16 numaralı DİCLE EDAŞ hesabına yatırılacaktır.)
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
5.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. İhale dokümanı alan isteklinin, ihale dokümanını tam ve noksansız olarak aldığı kabul edilir. İsim
ve adres beyan eden istekliye dizin pusulasının bir sureti imzalatılarak dosyasına konur. İsteklilerin
ihale dokümanı alırken isim beyan etmeleri zorunlu değildir. Ancak, isim beyan etmek istemeyen
isteklilerin, gerektiği durumlarda açıklama gönderilebilmesi için bir posta kutusu adresi veya
elektronik posta adresi istenir. Verilen bu bilgiler, Dicle EDAŞ’ ın doküman satın alma belgesine
kaydedilir. Dokuman alımında isim beyan etmeyen, bunun yanı sıra elektronik posta adresi veya
posta kutusu adresi de vermeyen isteklilerin, yapılacak zeyilname ve açıklama bilgilerini, Dicle EDAŞ’
ın ilan tahtası, varsa Dicle EDAŞ’ ın internet adresinden veya doğrudan Dicle EDAŞ’ a başvurarak
öğrenmiş olacağı kabul edilir.
as
lın
ıD
ic
5.3. İhale dokümanı; yazılı, CD, kargo, posta veya mail olarak alınabilir. İhale dokümanın talep
sahibine ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Dicle EDAŞ hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
5.4. İstekli ihale dokümanını almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
5.5. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde
de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve
Dicle EDAŞ ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
in
en
lg
Be
si
ni
a) İhale usulü: Açık ihale
Madde 6- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati, bildirim ve tebligat esasları
6.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:……………………….
a) Tekliflerin sunulacağı yer: ZEMİN KAT EVRAK KAYIT SERVİSİ VEYA DİCLE
EDAŞ’ IN BELİRLEYECEĞİ YER( BİRİM, ELEKTRONİK POSTA vb.)
b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 23.05.2014
c) Son teklif verme saati (ihale saati): 17:00
ni
si
ilir
6.3. Dicle EDAŞ’ a verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine istinaden zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
z.
6.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya elektronik posta ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme)
saatine kadar Dicle EDAŞ’ ın yukarıda belirtilen adresine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
ed
eb
6.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
in
6.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale Dicle EDAŞ’ın belirleyeceği saatte
yapılır.
m
6.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
6.7. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.
Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda
elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks
numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, Dicle EDAŞ
tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.8. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise on dokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu
tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
6.9. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi
sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Dicle EDAŞ tarafından teyit edilmesi
zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul
edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.
Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de
kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.10. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Dicle EDAŞ ‘ın resmi elektronik posta
adresi veya herhangi bir elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.
6.11. Dicle EDAŞ tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki
esaslara göre pilot ortağa yapılır.
6.12. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından Dicle EDAŞ’ la yapılacak yazışmalarda,
elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 5.3. maddesinde ihale
dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale
dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla veya elektronik posta ile yapılabilir.
Madde 7- İhale dokümanının kapsamı
Be
lg
en
in
7.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartnameler,
1) E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatlar ,
2) Diğer Teknik ve Özel Şartnameler (varsa) ,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar (Şartname eki liste),
ed
eb
ilir
7.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk
İstekliye aittir. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler,
değerlendirmeye alınmaz.
ni
7.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Dicle EDAŞ ‘ın çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine Dicle EDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
z.
Yapım İşleri Genel Şartnamesi (İhtiyaç durumunda dikkate alınacaktır.),
si
d)
m
in
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
te
7.4.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
m
AŞ
.d
en
Teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
ağ
ıtı
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
D
Madde 8- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
k
8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
ek
tri
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
El
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ıD
ic
le
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
as
lın
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Be
lg
en
in
2) Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,
d) Bu Şartnamenin (7.4) inci alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Geçici teminat:
ed
eb
ilir
h.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.
si
ni
z.
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi ,
te
m
in
h.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından
karşılanabilir.
.d
en
h.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
25.08.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
AŞ
h.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Şirket tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
ıtı
m
h.5. İhale üzerinde kalan Yüklenici sözleşmeye davet edilip gelmediğinde geçici teminatı irad
kaydedilir.
ağ
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
ek
tri
k
D
8.1.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 8.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
El
8.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
ıD
ic
le
8.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
as
lın
Teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
Be
lg
en
in
8.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İstenmemektedir..
8.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
İstenmemektedir..
8.3. Mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler
8.3.2.İstenmemektedir.
8.4. Belgelerin sunuluş şekli:
ni
si
eb
ilir
8.4.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
z.
8.4.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri
ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.
m
in
ed
8.4.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Şirketin yetkili personel tarafından “aslı
Şirketçe görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin
suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
en
te
8.4.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
AŞ
.d
8.4.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
ağ
ıtı
m
8.4.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik
şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
tri
k
D
8.4.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine
göre yaptırılabilir.
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
8.4.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma
veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki
imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı
ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle
ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
Be
lg
en
in
8.4.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
8.4.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
8.4.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
8.4.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması
ve bu tercümelerin tasdik işlemi:
8.4.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
ni
si
ilir
8.4.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve
bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
z.
8.4.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı
dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve
noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tasdik işleminden muaftır.
ed
eb
8.4.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve
varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
.d
en
te
m
in
8.4.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış
olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza
ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
m
AŞ
8.4.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde
belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
8.4.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de
“apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki
mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
le
El
8.4.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar
tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz.
ıD
ic
8.4.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
Be
lg
en
in
as
lın
8.4.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar
Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından
düzenlenen kalite yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla
birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde
düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter
tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik
işleminden muaftır.
8.4.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan
teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik
işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli
tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler,
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
Madde 10- İhaleye katılamayacak olanlar
ed
eb
ilir
10.1. Dicle EDAŞ tarafından uygun görülmeyen ve Dicle EDAŞ tarafından yasaklanan yüklenici firmalar
doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
si
ni
z.
Madde 9- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
9.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
m
11.1 Bu şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgeler sunmak zorunludur.
in
Madde 11- İhale dışı bırakılma nedenleri
te
Madde 12- Yasak fiil veya davranışlarla ilgili müeyyideler
.d
en
12.1. Kanunen belirlenmiş fiil ve davranışlarda bulunan yükleniciler ihaleden elenilerek ilgili yasal
işlem yapılacaktır.
Madde 13- Teklif hazırlama giderleri
D
ağ
ıtı
m
AŞ
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Dicle EDAŞ, ihalenin
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Madde 14- İşin yapılacağı yerin görülmesi
ek
tri
k
14.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde
girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
ıD
ic
le
El
14.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim
şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin
miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman
bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
as
lın
14.3. Dicle EDAŞ, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin
işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.
Be
lg
en
in
14.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre
hazırladığı kabul edilir.
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
15.1. Dicle EDAŞ, ihaleyi sözleşme imzalanmadan evvel herhangi bir safhada iptal etmekte serbesttir.
İhalenin iptal edilmesi hâlinde;
a) İhale saatinden önce iptal edilmişse, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği
isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
Bu isteklilerin zarfları, açılmadan iade edilir.
b) Son teklif verme saatinden sonra, ancak zarflar açılmadan önce iptal edilmişse, ilan yapılmaksızın
verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve isteklilere iade edilir.
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
Madde 16- İş ortaklığı
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif
verebilir.
16.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına
dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle
beraber sunar.
16.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan
önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenir.
16.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve
müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
16.5. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
16.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
z.
c) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Dicle EDAŞ’tan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
ek
tri
k
D
ağ
Madde 17- Alt yükleniciler
İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere DEDAŞ’ ın onayı ile
yapılabilir.
El
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
le
Madde 18 Fiyatlandırma
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
Fiyatlandırma sözleşme kapsamında öngörülen adetler için aşağıdaki kırılımda olacaktır.
12.2.1. Trafo üstü pano montaj birim fiyatı
12.2.2. Trafosu olmayan müşteriler için modem montaj fiyatı
12.2.3. Trafosu olmayan müşteriler için sayaç değişim fiyatı
12.2.4. Aydınlatma hatları için çekilecek enerji kablosu fiyatı
12.3.
8.1.1 maddesindeki trafo üstü pano montaj fiyatına aydınlatma develeri için
çekilecek olan enerji ve haberleşme kablo işçiliği dahil olacaktır.
12.4.
Fiyatlandırmada Pano ve modem birim fiyatları ile hesaplamalar yapılacaktır. Trafosu
olmayan müşterilerde yapılan sayaç değişimleri için verilen birim fiyatlar üzerinde ilave
bedeller hesaplanacaktır. Şirket tarafından yapılacak kontrollerde sayaçların değişimine gerek
olmadığının tespiti durumunda sayaç değişim bedeli ödenmeyecektir.
Madde 19- Teklifin dili
19.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka
bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınır.
Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır.
ed
21.2. Alternatif teklif verilmesi
in
Alternatif teklif verilmesi halinde komisyon değerlendirmeye almayabilir.
m
Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli
.d
en
te
22.1. Teklif mektubu ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa
(veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık
adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenmesi veya kaşelenmeleri gerekmektedir.
AŞ
22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
Dicle EDAŞ’ a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.
ağ
ıtı
m
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ’a ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve
değerlendirmeye alınmaz.
tri
k
D
22.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
El
ek
22.5. Şirket ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek
yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.
le
Madde 23- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
ıD
ic
23.1. Teklif mektupları, uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak teklif cetvelleriyle beraber sunulması
zorunludur.
23.2. Teklif Mektubunda;
as
lın
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
zorunludur.
in
en
lg
ni
si
eb
ilir
Madde 21- Kısmi ve alternatif teklif verilmesi
21.1. Kısmi teklif verilmesi
Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
Be
z.
Madde 20- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir.
Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.
23.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından
veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü
olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.
eb
Madde 25- Teklif fiyata dahil olan masraflar
ed
25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi,
resim ve harç giderleri İsteklice teklif edilen fiyata dahildir.
en
te
m
in
25.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
.d
25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Dicle EDAŞ tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
AŞ
Madde 26- Teminat olarak kabul edilecek değerler
m
26.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
ıtı
ağ
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
D
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler.
ek
tri
k
26.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere
faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
ıD
ic
le
El
26.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans
kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
26.4. Teminat mektuplarının Dicle EDAŞ’ ın belirleyeceği esaslara uygun olması gerekir.
as
lın
26.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
lg
en
in
26.6. Her ne surette olursa olsun, Dicle EDAŞ tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
Be
ni
si
ilir
24.3. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.
a) Tedavüldeki Türk Parası.
z.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde Dicle EDAŞ, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre
kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, Dicle EDAŞ’ ın bu talebini kabul edebilir
veya reddedebilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 27- Tekliflerin alınması ve açılması
27.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ’ a (tekliflerin sunulacağı yere)
verilir.
27.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
te
m
in
ed
ni
si
eb
ilir
27.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi
yapan Şirketin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp
kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. En az bir geçerli teklifin temin
edilemediği durumlarda ihale komisyonu, dış zarf kontrolü ile ilgili kuralları kısmen veya
tamamen uygulamayabilir.
27.2.3. Zarflar ihale komisyonunun eksiksiz toplanabileceği bir hafta içerisinde toplanarak
açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubunun usulüne uygun olup
olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve teklif fiyatları ile işin birim fiyat üzerinden yapılan
tenzilat tutarı tutanağa bağlanır. İhale dokümanında isteklilerin ihale dokümanı satın almaları
şart koşulmuş ise doküman parası yatırdığına dair belgelerde isteklinin isminin ve hangi işe ait
olduğunun yazılı olması gerekmektedir.
z.
27.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
AŞ
.d
en
Madde 27- Tekliflerin değerlendirilmesi
28.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif
mektubunun usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin (28.2.5) üncü maddesine göre ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
ıtı
m
28.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili
mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması
halinde, bu eksik belgeler ve ekleri Şirket tamamlatmayabilir.
ağ
28.1.2 Ancak,
tri
k
D
a) Teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde
teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
le
El
ek
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması
zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi
düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
belgeler,
ıD
ic
c) İhale dokümanında tamamlattırılmasına izin verilen belgeler,
as
lın
ç) (a) bendinde belirtilen teklif mektupları ile ilgili hüküm saklı kalmak kaydıyla, en az bir geçerli
teklifin temin edilememiş olduğu durumlarda, ihale komisyonunun uygun gördüğü eksik belge ve
ekleri,
verilen süre içinde tamamlattırılabilir.
Be
lg
en
in
Yapılan belge tamamlama isteklerini usulüne uygun gerçekleştirmeyen isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır. (a) ve (b) bendleri kapsamında yapılan belge tamamlama
isteklerini usulüne uygun gerçekleştirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
28.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale
tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.
28.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
te
m
in
ed
z.
ni
si
eb
ilir
28.2.1 Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
28.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir.
28.2.3. Bu çerçevede teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve
toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme
dışı bırakılır. Ancak, en az bir geçerli teklifin temin edilememiş olduğu durumlarda ve
komisyon uygun gördüğü takdirde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak
kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme
sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye
yazı ile bildirilir.
28.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün
içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini
süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.
AŞ
.d
en
28.2.5. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri tutanağa bağlanır.
Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır.
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
Madde 29- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
29.1. İhale komisyonunun talebi üzerine Şirket, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
29.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında
yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu
sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
29.3. Şirketin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olmalıdır.
29.4. Teklifler için verilen tenzilat oranı her iş kalemi için aynı oranda verilecektir.
Madde 30- Aşırı düşük teklifler
as
lın
ıD
ic
le
30.1. İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya birim fiyat üzerinden yapılan tenzilat
tutarına göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği
süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı
olarak isteyebilir.
30.2. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,
Be
lg
en
in
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı
düşük teklifler, geçerli teklif olarak alınır.
30.3. Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini
karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.
Madde 31- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptalinde Dicle EDAŞ’ın serbestliği
ni
si
eb
ilir
31.2. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Dicle EDAŞ’ tan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz. Ancak;
z.
31.1. Dicle EDAŞ, ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal edebilir. Teklifler açıldıktan sonra ihale iptal
edilmişse, isteklilerin teklifleri iade edilmez.
ed
a) Dicle EDAŞ, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden
isteklilere bildirir.
in
Madde 32- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
te
m
32.1. Bu ihalede Dicle EDAŞ, tüm kriterleri değerlendirerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sıralamasını kendisi belirleyecektir.
en
Madde 33- İhalenin karara bağlanması
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
33.1. Elde edilen geçerli teklifler, değerlendirme kriterlerine göre en avantajlıdan başlayarak
listelenir. Dicle EDAŞ isterse Listedeki istekliler en baştan başlanarak sıra ile ekonomik açıdan en
avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmek üzere yasaklık
sorgulamasına tabi tutulur. Yasaklı olduğu anlaşılanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale sorgulama
sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılır. Ancak,
elde edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklif, birim fiyat tutarı üzerinde ise, bu durum sorgulanır.
Sorgulama sonucunda;
tri
k
D
a) Durumun birim fiyatın hatalı hesap edilmesinden veya teklif tarihine göre güncellenmemiş
olmasından kaynaklandığı anlaşılırsa, ihale yetkilisi kanalı ile durum düzeltilir, konu detaylı olarak
komisyon kararında açıklanır ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılır.
le
El
ek
b) Birim fiyat tutarı doğru hesaplanmış ise Dicle EDAŞ, ihaleyi iptal edebileceği gibi, birim
fiyat üzerinden yapılan en yüksek tenzilat tutarına en yakın birinci ve ikinci teklif
sahiplerinden uygun gördüğü rakamı elde edinceye kadar indirim talep etmekte ve/veya
geçerli teklif sahiplerinden kapalı zarfla ikinci bir teklif isteyerek ihaleyi sonuçlandırmakta
serbesttir.
as
lın
ıD
ic
33.2. İhale komisyonunca, elde edilen en avantajlı teklifin birim fiyatın üzerinde bulunması
gerekçesiyle ihalenin iptalinin öngörüldüğü durumlarda ihale yetkilisi, ihalenin verilmesinin,
yenilenmesine göre daha fazla Dicle EDAŞ lehine olacağını tespit etmesi halinde, gerekçelerini
komisyon kararı üzerinde veya ekinde belirterek, mevcut şartlarla da ihaleyi verebilir.
Madde 34- İhale kararının onaylanması
Be
lg
en
in
34.1. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Ancak pazarlık usulü ile yapılması durumunda bu
süreyi Dicle EDAŞ belirler.
34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılır.
Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
35.1. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda tüm isteklilere aynı şekilde
bildirim yapıp yapmamakta Dicle EDAŞ serbesttir.
z.
Madde 36- Sözleşmeye davet
eb
ilir
36.2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminat ve istenen diğer
belgeleri vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.
si
ni
36.1. İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaya davet edilir .
ed
Madde 37- Kesin teminat
m
in
37.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır. Dicle EDAŞ bu oranı değiştirmekte
serbesttir.
en
te
37.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan tarafından
karşılanır.
.d
Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
ağ
ıtı
m
AŞ
38.1. İhale üzerinde kalan istekli, yapmakla yükümlü olduğu diğer işlemleri tamamlamak ve kesin
teminatı sözleşmeye davet yazısındaki süre içinde sözleşmeye davet yazısında istenen diğer
belgelerle birlikte vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.İsteklinin sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi durumunda geçici teminatı Şirket lehine irad kaydedilecektir ve 24 ay süreli Şirket
genelinde ticari faaliyetten yasaklı ilan edilecektir.
D
38.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, Dicle EDAŞ’ ın talep edeceği
belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
le
El
ek
tri
k
38.3. Yabancı istekliler, Dicle EDAŞ’ ın talep edeceği belgelerin alınmaması halinde; kendi
ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunar. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu
mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu
duruma ilişkin yazılı beyanlarını verir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda
bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon
şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirir.
as
lın
ıD
ic
38.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, Şirket isteklinin şirketin diğer işleri için vereceği teklifleri reddedip reddetmemekte
serbesttir.
Madde 39- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
Be
lg
en
in
39.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, yükümlü olduğu diğer işlemleri tamamlamaması veya kesin
teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda Dicle EDAŞ, ihale kararında
belirlenmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi
kaydıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.
39.2. Söz konusu istekliye, sözleşme imzalaması gerektiği hususu, ekonomik açıdan en avantajlı birinci
isteklinin sözleşme yapması icap eden son tarihi izleyen gün içinde bildirilir.
39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim
tarihini izleyen gün içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek
sözleşmeyi imzalamak zorundadır.İsteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi durumunda
geçici teminatı Şirket lehine irad kaydedilecektir
ni
z.
39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda,
varsa Dicle EDAŞ üçüncü teklifi değerlendirmeye alabilir.
ed
eb
ilir
40.1. Şirketimizin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde
istekli, sözleşmeye davet yazısında yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç
beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Dicle EDAŞ’ a
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
si
Madde 40- Sözleşme yapılmasında Şirketin görev ve sorumluluğu
te
m
in
Madde 41- İhalenin sözleşmeye bağlanması
41.1. Sözleşme Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün
ortakları tarafından imzalanır.
.d
en
41.5.- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi resim, harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer tüm
giderler sözleşme esnasında yüklenici tarafından karşılanır.
AŞ
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
m
Madde 42- Ödeme yeri ve şartları
42.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Dicle Edaş Muhasebe Birimi tarafından yapılır.
ağ
ıtı
42.2. Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler
sözleşme tasarısında yer almaktadır.
D
42.3.
k
42.4.
ek
tri
42.5. Vergi usul kanununa göre fatura tanzim edilir.
Madde 43- Avans verilmesi, şartları ve miktarı
El
Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
ıD
ic
le
Madde 44- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
as
lın
YÜKLENİCİ, gerek sözleşme süresinde, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
Yüklenici’ nin talep etmesi durumunda DEDAŞ fiyat farkını verip vermeme konusunda serbesttir.
Be
lg
en
in
Madde 45- İşe başlama ve iş bitirme tarihi
45.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır.
45.2. İşin bitiş tarihi 31.12.2014 tür.
Madde 46- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
46.1. Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
d) Gerektiğinde Şirket tarafından belirlenecek benzeri diğer haller,
eb
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
ed
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
in
ç) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Şirkete yazılı olarak bildirimde
bulunması,
m
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
te
gerekmektedir.
ıtı
m
AŞ
.d
en
46.3. Ayrıca Dicle EDAŞ’ ın, sözleşmede veya Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan,
sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş
programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel
nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması
halinde; durum Dicle EDAŞ tarafından incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin
niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
tri
k
D
ağ
Madde 47- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
47.1. Dicle EDAŞ, gerekçelerini ilgili olur yazısında detaylı olarak belirtmek suretiyle
sözleşme konusu işi, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin %50 si’ü oranında artırabilir.
İş artışı, eleman veya araç çalıştırma esasına dayalı yapılan hizmet alımı işlerinde; eleman
sayısı artışı, araç sayısı artışı, ilave süre şeklinde, münferiden veya birlikte uygulanabilir.
El
ek
47.2. İlave iş verilmesi hâlinde yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ifade
eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapıp yapmamak Dicle EDAŞ’ ın takdirindedir.
Ayrıca yükleniciye, gerekiyorsa işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilir.
le
47.3. Şirket, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %50’u oranında azaltabilir.
ıD
ic
47.4. İş artış veya eksilişinde işlemin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı
oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik kalan tutarın,
sözleşme bedeline göre olan oranıdır.
as
lın
47.5. İhale öncesinde, yapılacak iş miktarının ve alt kalemlerinin net olarak tespit edilemediği Dicle
EDAŞ Satın alma Prosedüründeki işlerde (yapım işi, hizmet ve mal alım işleri), sözleşme tutarı
aşağıdaki şekillerde değerlendirilir (ilave ve eksik iş verme durumları hariç);
a) Sözleşme süresi bittiği hâlde, yükleniciye sözleşmede belirtilen bedel kadar iş verilememişse,
sözleşme bulunduğu noktada tamamlanmış sayılır.
in
en
lg
Be
ni
ilir
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
si
46.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi
için mücbir sebebi oluşturacak durumun;
z.
e) Gerektiğinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilave mücbir sebepler.
b) Sözleşme süresi dolmadan sözleşmede belirtilen bedel kadar iş yaptırılmışsa, sözleşme bulunduğu
noktada sona erer.
c) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş verildiği hâlde, yapılan tahakkuk sözleşme tutarının altında
kalmış ise, sözleşme yine bulunduğu noktada sona erer. Ancak, ödenen bedel sözleşme bedelinin
%80’in altında kalmışsa, Dicle EDAŞ yaptırılan işi, sözleşme bedelinin %80’ine kadar tamamlattırabilir.
Yüklenici bu isteği kabul etmediği takdirde, İdarenin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.
Be
lg
en
in
as
lın
ıD
ic
le
El
ek
tri
k
D
ağ
ıtı
m
AŞ
.d
en
te
m
in
ed
eb
ilir
si
ni
z.
ç)Dicle EDAŞ sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş yaptırılamadan, yapılan ödemeler sözleşme tutarını
geçmiş ise, ilave iş verilme konusu hariç olmak üzere iş bulunduğu noktada sona erdirmekte
serbesttir.
Download

DEDAŞ - Dicle Edaş