T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAME
Madde 1.
İŞİN KONUSU VE KAPSAMI:
1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih ve
B.05.1EGM.4.59.26388-706 sayılı “Araç ve Yakıt Talebi” konulu Kaymakamlık talep yazısı ve
02.01.2013 tarihli 2013/44 sayılı Meclis kararında İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 2013-2014 yıllarında
kullanılmak üzere hizmet araç talepleri gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.Maddesi
doğrultusunda 15.04.2013-30.09.2014 tarihleri arasında 534 (beşyüzotuzdört) takvim günü süreli 10
adet binek araç kiralama işidir.
1.2. Bu Şartname, sözleşmenin bir parçası olup, her biri diğerinin tamamlayıcısı olarak birlikte
kullanılır.
1.3. Bu Şartname’de Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, “İdare”; ihale uhdesinde kalan ise,
“Yüklenici” olarak belirtilecektir.
1.4. Bu İhale 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinde
“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk
alanlarına giren konularda;
a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini
bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu
amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi
olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla
gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”
düzenlemesine istinaden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan araçların geçici olarak
534 (beşyüzotuzdört) takvim günü süre ile kiralanarak araç ihtiyacının karşılanması için
hazırlanmıştır. İhale kapsamında kiralanacak araçlar sözleşmenin imzalanmasına müteakip İlçe
Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi arasında imzalanacak protokol ile araç ihtiyacının
karşılanmasında kullanılmak üzere tahsis edilecektir. İhale kapsamında kiralanacak araçlar Çorlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde Polis ekip otosu olarak kullanılacaklardır. İsteklilerin
tekliflerinde bu hususu göz ününde bulunduracaklardır. Yüklenici bunun için ayrıca bir ücret talep
edemez.
Madde 2.
KİRALANACAK ARAÇLARA İLİŞKİN HUSUSLAR:
Araç Cins ve Adedi
Binek Otomobil
Miktarı: 10 (On) Adet
(sürücüsüz ve yakıtsız)
İstenilen teknik özellikler
Modeli
: 2013 model sıfır kilometre/kullanılmamış
Yakıtı
: Dizel
Silindir Hacmi : asgari 1400 cc - azami 1600 cc
Kasa Tipi
: Sedan
Vites Tipi
: Manuel veya Otomatik
Klima
:Zorunlu
En Az Yolcu Kapasitesi:4
Madde 3.
KİRALANACAK ARAÇLARIN İŞ YERİ VE İŞİN YAPILMA SÜRESİ:
3.1. 20.12.2012 tarihli Kaymakamlık talep yazısı ve 02.01.2013 tarihli 2013/44 sayılı Çorlu Belediye
Meclis kararına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğünce kullanılacak olup, işin süresi 534
(beşyüzotuzdört) takvim günüdür.
Sayfa 1 / 5
3.2. Başlama tarihi 15.04.2013 ve bitiş tarihi 30.09.2014 ‘tür.
3.3. Araçlar sözleşme süresince haftanın 7 günü 24 saat (hafta sonları ve bayram tatilleri de dâhil olmak
üzere) İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımında olacaktır. Araçlar km sınırı olmaksızın İl sınırları
içindeki tüm hizmet noktalarında ve Türkiye sınırlarında kullanılmak üzere kiralanacaktır.
Madde 4.
ÖNGÖRÜLEN AYLIK KİLOMETRE MİKTARI:
4.1. Kiralanan her araç için öngörülen aylık kilometre miktarı idarenin takdirindedir.
Madde 5.
KİRALANACAK ARAÇLARA AİT HUSUSLAR:
5.1. Araçlar, Şehir içi ve şehirlerarası görevlerde kullanılacak olup, Trafik Kanununda belirtilen
özelliklerde ve ilgili mevzuat gereği yetkili mercilerce istenecek belgelerle veya yetkili mercilerden
alınması gereken Sicil, İzin, Ruhsat, Belge, Sigorta v.b. ilgili tüm sorumluluk ve ceza yükleniciye aittir.
5.2. Araçların motor hacimleri asgari 1400 cc azami 1600 cc arasında olacaktır.
5.3. Araçların tüm teknik göstergeleri Km. motor devri, akaryakıt göstergesi, motor hararet göstergesi,
hız göstergesi v.s. göstergeler sağlam ve çalışır vaziyette olmalıdır. Araçların radyo ve teyp donanımları
çalışır durumda olmalıdır.
5.4. Araçlar Klima (ısıtma-soğutma) sistemine sahip olmalıdır.
5.5. Araçlar en az 4 (dört) kişilik olacaktır.
5.6. Araçlar 2013 model ve sıfır km/kullanılmamış olacaktır.
5.7. Araçlar aynı marka ve aynı model olacaktır.
5.8. Araçlar sedan tipi olacaktır.
5.9. Kiralanacak araçların yakıt tipi motorin (dizel) olacaktır.
5.10.Araçta ABS, Hava Yastıkları, bulunacaktır. Araçların koltukları sağlam, ön ve arka emniyet
kemerleri olacaktır. Ön kapı camları zorunlu otomatik, arka kapı camları manuel veya otomatik ve
uzaktan kumanda merkezi kilit sistemi olacaktır.
5.11.Araçlar, belirlenen modellerin altında olması durumunda işe başlatılmaz. Ancak sözleşme süresi
içerisinde yaş sınırı aşıldığı takdirde söz konusu aracın sözleşme süresi sonuna kadar kullanılmasına izin
verilir.
5.12.Yüklenici tarafından hizmete sunulacak araçlar bakımlı ve yeni durumda olacak, kaporta ve
boyaları temiz olacak, çarpık ve ezik olmayacaktır. Araçlar üzerinde Karayolları Trafik Kanununun
öngördüğü tüm donanım ve aparatlar (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık/ilkyardım seti, stepne, yangın
söndürme cihazı, reflektör v.b.) bulundurulacaktır.
5.13.Araçların motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayenesi, egzoz muayenesi, ktk zorunlu mali sorumluluk
sigortası, tam (full) kasko, pul parası v.b. tüm yasal yükümlülükler yüklenici tarafından yerine
getirilecektir. Yüklenici, araçlarının kasko poliçelerini Türkiye’nin her yerinde, yılın tüm günlerinde ve
günün 24 saatinde Şartnamede belirtilen tüm riskleri kaplayacak şekilde yaptırmalıdır. Ayrıca kiraladığı
araçlarının Kasko Sigortalarını (şoför hatasına bakılmaksızın ve çok kullanıcıyı kapsayacak şekilde)
kaza, hırsızlık, yangın, tabi afetler, terör sabotaj, halk hareketleri vb. riskleri ve her türlü zarar ziyanı
kapsayacak şekilde yaptırmak zorundadır. Kasko ve trafik sigorta poliçelerinin yapılmaması veya
zamanında yenilenmemesi halinde ortaya çıkabilecek ve/veya İdarenin veya aracı kullanan görevli
personelin karşılaşabileceği her türlü maddi, manevi, hukuki sorumluluk ve zarar-ziyan Yükleniciye
aittir. Herhangi bir neden olmasa dahi teknik şartname ve kasko sigorta poliçesinde sehven unutulan bir
teminat olduğu takdirde hasar meydana gelir ise ve sigorta şirketi hasarı karşılamaz ise hasar bedeli
Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Araçtaki şoför ve yolcuların yaralanma ve ölümü halinde ödenecek
tazminat miktarları kasko sigortasında belirtilecektir. Kasko sigortası çok kullanıcıyı ve her türlü zarar
ve ziyanı kapsayacak şekilde yapılmış olmalıdır. Kaza, Hasar v.b. durumlarda idareden ve kullanıcıdan,
zarar ve ziyanlar için bedel talep edilmeyecektir. Sigorta buna göre düzenlenmiş ve araç üzerindeki tüm
aksesuar buna sigorta kapsamında olacaktır. Yüklenici her araca ait söz konusu yükümlülükleri yerine
getirdiğine dair belgelerin birer suretini işe başlarken idareye vermek zorundadır.
5.14.Kiralama süresince araçlar yükleniciye ait olup, kiralama süresi sonunda araçlar olduğu hali ile
yükleniciye iade edilecektir. Aracın veya araçların yıpranmasından, dış görünümünden, her türlü
mekanik ve boya probleminden dolayı yüklenici Kurumumuzdan herhangi bir hak talep etmeyecektir.
5.15.Araçların kullanımı esnasında sürücü hatasından doğabilecek trafik cezalarından, ilgili sürücü
sorumlu olacaktır. Yine hasarların zamanında bildirilmemesi ve kaza raporu tutulmaması sebebi ile
Sayfa 2 / 5
sigortanın hasar ödememesi halinde oluşacak zarardan, hatalı kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu hususta
itilaf halinde Çorlu Mahkemeleri yetkilidir.
5.16.Kiralama süresi boyunca akaryakıt temini Kurumumuzca karşılanacaktır. Taşıt Tanıma Sisteminin
montajına ihtiyaç duyulması halinde, araç üzerine yapılacak söz konusu sistem montajına firma engel
olmayacaktır. Sözleşme süresi sonunda bu sistem araç üzerinden sökülecektir.
5.17.Kiralama süresi içinde; Araçların periyodik bakımları yüklenici tarafından yaptırılır ve masrafları
yükleniciye aittir. Araçlarda meydana gelen arızalar yüklenici tarafından giderilir. Ancak; arızanın 2
(iki) günden az sürede giderilememesi halinde yüklenici aynı özelliklerde bir aracı tahsis edecektir.
Belirtilen süre içerisinde arıza giderilmediği veya yerine aracın verilmemesi halinde gecikilen her gün
için araç başına düşen günlük kira bedeli ödenmeyecek ve gecikilen her gün için günlük kira bedelinin 2
(iki) katı gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezaları Kurumumuzca takip eden aydaki yükleniciye
ödenecek hakedişten düşülecektir.
5.18.Araçların akaryakıt giderleri hariç her türlü bakım-onarım, periyodik bakım, lastik, yedek parça,
yağlama v.b gibi giderler yükleniciye ait olacaktır. Araçların arızalanması halinde, en yakın yetkili
servise, yüklenici ye bilgi vermek kaydıyla, götürülmesi veya servis çağrılması (çekici ücreti dâhil)
idare tarafından yaptırılacak, söz konusu tüm bedeller yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5.19.İdare gerektiğinde araçlara telsiz, telefon gibi cihazları monte ettirebilecektir. Yüklenici bu sebeple
herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
5.20.Araçların lastikleri yüklenici tarafından kış mevsiminde kar lastiği ile değiştirilecek, aşınması
halinde ise mevsimine göre yenisi ile değiştirilecektir. Normal durumlarda araçların lastik diş derinliği 3
mm.nin altına düşen ve emniyet açısından kullanılamayacak hale gelen lastikler sezonu beklemeksizin
YÜKLENİCİ tarafından ön koşulsuz değiştirilecektir.
5.21.Yüklenici firmanın şehir dışında olması halinde araçların bakım ve onarımlarının giderilmesi ile
ilgili firma yetkililerinden görevlendirilecek 1 (bir) kişinin kurumumuzla irtibat halinde olması
gerekmektedir.
5.22.Araçların bu Şartname’de belirtilen teknik özellikleri için, üretici firmanın onaylanmış teknik
belgesindeki değerler esas alınacaktır.
Madde 6.
SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI:
6.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarenin bildireceği saat ve yerde araçlar hazır
halde bulunacaktır. Müdürlüğümüze teslim edilen taşıtların kilometreleri tutanakla tespit edilir.
Araçların teslimi mesai saatleri içinde yapılır. Araçlardan; deneme sürüşleri sonucu aksaklık tespit
edilenler iade edilir. Sözleşmenin sona ermesi durumunda yine İdarenin bildireceği saat ve yerde
araçların iadesi yapılacaktır.
6.2. Yüklenici teklif ettiği araçlara ait ruhsat asıllarını, sigorta poliçelerinin birer nüshasını, araçlar
kiralık ise sözleşme süresince araçların kiralandığına dair noter tasdikli kira sözleşmesini İdareye teslim
edilecektir.
6.3. Yüklenici, araçların trafik kazasına maruz kalması, büyük oranda arızalanması veya trafikten men
edilmesi v.b. halinde aynı şartlara haiz ya da daha üst model aracı 3 (üç) gün içerisinde tahsis edecektir.
Bu durumda aracın hizmette olmadığı günler için ücret ödenmeyecektir.
6.4. Yüklenici sözleşme sonrası araç tesliminde araçların periyodik bakımlarının kaç km de bir
yapılacağını İdareye yazılı olarak bildirecektir.
6.5. Sözleşme süresince 7 gün 24 saat süreyle kiralanacak araçlar idarenin programlayacağı bir
zamanda işlerin aksamasına sebep olmayacak şekilde bakım yapılmak üzere izinli olacaklardır.
6.6. Kira sözleşmesinin devamı müddetince araçların, bakım, onarım, yağlama, yedek parça, lastik, akü
ve benzeri masraflar yükleniciye aittir ve yüklenici bunun için Çorlu mücavir alanında idareye yer
göstermek zorundadır.
6.7. İdare bakımsız, uygunsuz, hizmetin ifası için yeterli görmediği ve zaman içerisinde görevini ifa
edemeyecek duruma gelen araçların değiştirilmesini talep edebilir. Yüklenici bu araçları 3(üç) iş günü
içerisinde değiştirmek zorundadır.
Madde 7.
ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
7.1. Yüklenicinin kira ücretini sözleşme ücretinde yer alan teklifine göre belirlenecek bedel üzerinden
araçların protokol ile teslim edileceği Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün yetkili birimince tanzim
Sayfa 3 / 5
olunarak onaylanacak ve İdareye teslim edilecek çalışma devam cetveline göre ödenir. Kiralık araçların
çalışmaları aylık olarak plaka bazında puante edilir ve günlük çalışma üzerinden hesaplanır.
7.2. Ödemeler aylık hakedişler halinde birim fiyat teklifleri üzerinden hesaplanacaktır. Bir aydan kısa
süreli hak edişler için günlük bedel üzerinden ay içinde çalışılan toplam gün sayısına göre hesaplanacak
ve ödemeler buna göre yapılacaktır.
7.3. Hakedişe esas puantaj icmallerinde;
a. Aracın Cinsi ve Plakası
b. Aracın çalıştığı birim
c. Aracın ay içinde çalıştığı toplam gün sayısı,
d. Aracın aylık hakediş toplamı,
e. Çalışılmayan günlerin gerekçesi (Açıklama)
Belirtilecektir.
7.4. Ücretlendirme günlük birim fiyat üzerinden yapılacaktır.
7.5. Araçların ay içerisinde ayrılma ve/veya yeni başlamalarında hakediş hesaplamaları çalışılan günler
esas alınarak yapılacaktır.
7.6. Puantajlarla ilgili itilaflarda Araçları kullanması için protokolle tahsis edilen Çorlu İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve İdare kayıtları esas alınacaktır.
7.7. İhalenin yapıldığı tarihten sonra meydana gelebilecek fiyat artışları (periyodik bakım işçiliği yağ
değişimi, yedek parça vs.) ile vergi, resim ve enflasyondaki yükselişler nedeniyle yüklenici herhangi bir
fiyat farkı, zam veya ek ödeme talebinde bulunamaz.
7.8. Ödemeler aylık olarak muayene ve kabul raporlarının onaylanması ve harcama belgeleri
yönetmeliğine göre evrakların tamamlanmasının ardından Çorlu Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğünce yapılacaktır.
Madde 8.
DİĞER HUSUSLAR:
8.1. Kiralanan aracın trafiğe karşı ve araç emniyetinden işveren olarak yüklenici, kullanıcı olarak da
aracı kullanan sorumludur. Trafik sigortası ve kasko sigortası ile üçüncü şahıslara vereceği zararlardan
İdare sorumlu olmayacaktır. Ayrıca bu konuda üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan
taleplerine karşı yüklenici sorumludur. İdare bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde
taraf ve muhatap değildir. İdarenin bu tip taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm
tesis edilmesi hallerinde yükleniciye rücu hakkı vardır. Bu sebeple idare zarara uğrarsa bu zararı
yüklenici ödeyecektir.
8.2. İdare; Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksikliklerinden dolayı üçüncü
şahıslarca dava, şikâyet, talep ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Bu yönde
taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde; İdarenin
uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları ile ödemek zorunda kalacağı miktarlar, tazminatlar,
hasar bedelleri, müspet ve menfi zararlar, faizler, yargılama masrafları, vekâlet ücreti ve benzeri her
türlü bedel, İdarece ödeme tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte yükleniciden tahsil
edilecektir. Anlaşmazlıkların çözümü Çorlu Mahkemeleri tarafından yürütülecektir.
8.3. Yüklenici her türlü müracaatını yazılı olarak yapacaktır.
8.4. Aracın bir trafik kazası yada başka sebeple hasar görmesi halinde Kasko Şirketi tarafından
karşılanan tazminata yüklenici itiraz edemez, kaza yapması sebebi ile değer değişmesi iddiasıyla
idareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.
8.5. Yüklenici Aracın kullanılması nedeniyle değer değişimi iddiasında bulunulamaz bu sebeple
idareden herhangi bir bedel talep edilemez.
8.6. İdare fiili durumları göz önünde bulundurarak ve Yüklenici’ye 15(onbeş) gün önceden yazılı olarak
bildirmek kaydı ile sözleşmenin ilgili maddesine göre araçları arttırabilir veya azaltabilir.
Madde 9.
CEZALAR
9.1. Araç kasko süresi geçirildiği takdirde 1000 (bin) TL.
9.2. Araç avadanlıklarında eksik malzeme olduğunun tespit edilmesi halinde 500 (beşyüz) TL.
9.3. Araçların bakımsızlık nedeniyle haftada iki defadan fazla, toplamda 5 defadan fazla hizmet dışı
kalması halinde 2000 (ikibin) TL. Düzenlenecek ilk hak edişten kesilerek gelir kaydedilecektir.
Sayfa 4 / 5
9.4. Yüklenici, İdarece herhangi bir sebeple değiştirilmesi istenen aracı verilen 3 (üç) günlük süre
içerisinde değiştirmek zorundadır. Aksi takdirde, gecikilen her gün için 1 (bir) günlük bir araç kira
bedeli tutarında ceza olarak verilecek ve araç kira bedeli ödenmeyecektir.
9.5. Yüklenici, araçlarından herhangi birinin arıza, tamir, bakım v.b. veya teknik kusur sebeplerle
hizmet verememesi veya trafikten men edilmesi hâlinde, hizmet veremeyen aracın yerine aynı
niteliklerde hemen başka bir araç tahsis 2 gün içerisinde tahsis edecektir. İstenilen aracın her ne suretle
olursa olsun gelmemesi hâlinde, yüklenicinin nam ve hesabına İdare’nin kendi temin edeceği araçla
hizmet yürütülecek; bu konuda yaptığı ödemeyi Yüklenicinin hakedişinden kesecektir. Bu hâl sözleşme
süresi içinde iki defayı geçtiği takdirde, 10 (on) günlük bir araç kira bedeli tutarında ceza verilir.
9.6. Bu Şartname’de belirtilen hususlarda görülecek diğer eksikliklerin giderilmesi için Yükleniciye 7
(yedi) iş günü süre verilir. Bu süre sonunda tamamlanmayan eksiklikler için ek 7 (yedi) işgünü bir süre
daha verilir. Bu ikinci 7 (yedi) günlük sürede Yükleniciye bildirilen eksikliklerde, her bir gün için 1
(bir) günlük araç kira bedeli tutarında ceza verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerini gidermeyen
Yüklenicinin sözleşmesi feshedilir ve teminatı irad kaydedilir.
9.7. Aracın teknik kusur sebebiyle her türlü cezai müeyyide ve diğer tüm masraflar yükleniciye aittir.
9.8. Yüklenici, İdare’nin tutanak karşılığı yukarıda uygulayacağı cezaî işlemlerle ilgili hiçbir hak ve
talepte bulunulamaz. Verilen cezalar, Yüklenicinin istihkakından kesilir.
Madde 10. ŞARTNAME VE EKLERİ:
10.1.Araç kiralamaya ilişkin idari şartname ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan iş bu teknik
şartname 5 sayfa ve 10 maddeden ibarettir.
Yukarıdaki maddeleri okudum ve aynen kabul ettim.
Yüklenici
İdare
Sayfa 5 / 5
Download

Teknik Şartneme - Çorlu Belediyesi