T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
ANTALYA DEFTERDARLIĞI
01/02/2015 – 31/12/2015 TARİHLERİ ARASINDA 11 AY SÜRELİ
6 ADET SÜRÜCÜSÜZ PANEL HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Madde 1
İş ve Adlandırma:
İlimiz Merkez ve İlçe sınırları içinde 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi uyarınca orman
sınırları dışına çıkarılan yerlerin, 6292 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre yapılacak satışlara
esas tespit ve kıymet takdir hizmetleri ile yine 6292 Sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre satışı
yapılacak tarım arazilerinin tespit ve kıymet takdir işlemlerinin yanı sıra Defterdarlığımızın diğer
resmi işlemlerinde ve idarece ihtiyaç duyulan Defterdarlığımız ilçe birimlerinde (1 taşıt Kaş
Malmüdürlüğü, 1 taşıt Kemer Malmüdürlüğü, 1 taşıt Serik Malmüdürlüğü, 1 taşıt Korkuteli
Malmüdürlüğü, 1 taşıt Gazipaşa Malmüdürlüğü, 1 taşıt Kumluca Malmüdürlüğü) kullanılmak
üzere 01/02/2015–31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli, dizel yakıtlı (yakıt hariç), 2013
model ve üstü, en az 4 kapılı, sürücüsüz panel 6 adet aracın kiralama suretiyle temin edilmesine
ilişkin hizmet alım işidir.
Madde 2
Kiralanacak otomobil ve sürücü özellikleri
1. En az 2013 model veya üstü, en az 4 kapılı, 6 (altı) adet panel aracı (akaryakıt hariç)
sürücüsüz olarak temin edilecektir.
2. Hizmet araçları yerli menşeli olacaktır.
3. Araç plakaları TR olacaktır.
4. Araçlarda Karayolları Trafik Nizamname ve Mevzuatın öngördüğü tüm malzemeler (takoz,
çekme halatı, zincir, ilk yardım seti, yangın söndürme cihazı v.b) ile mevzuatın bulundurulmasını
zorunlu kıldığı bilgi ve belgeler (trafik ve tescil belgesi, sürücüye ait belgeler, trafik sigortası)
bulundurulacaktır
5. Kapılar, kaporta, tavan, camlar ve tabanı sağlam olacak, araçlarda klima bulunacaktır.
6. Araçlar, dizel yakıtlı olacaktır.
7. Araçların akaryakıt giderleri idare tarafından karşılanacaktır.
8. Jantların Fabrika Orijinalleri olacak, yedek lastik bulundurulacaktır. Lastikler kullanıma uygun
vaziyette olacak ve miadını doldurmuş lastikler yüklenici tarafından derhal değiştirilecek,
mevsim koşullarına uygun lastikler kullanılması zorunlu olacaktır.
9. Yol ve güzergâhlarının, aracın sevk edileceği ve bulundurulacağı yerlerin tayini İdareye aittir.
10. Yüklenici araçlarından herhangi birinin kaza, arıza tamir-bakım ve sair sebeplerle hizmet
vermemesi durumunda hizmet vermeyen aracın yerine derhal aynı niteliklerde, bu durumun
araçlar sefer halindeyken olması durumunda en fazla 2 (iki) saat içinde başka bir araç tahsis
edecek, tahsis edilecek aracın plakası aynı süre içerisinde İdareye bildirilecektir.
1
11. İdare hizmet araçlarının ışık, ısıtma (kalorifer) ve soğutma (klima) tertibatının gerektiği gibi
çalışıp çalışmadığının; aracın koltuklarının ve yer döşemelerinin, tavan ve sair tüm yüzeylerle dış
kısmının yeterince temiz tutulup tutulmadığını her zaman denetleyebilecek bu hususta gerekli
tedbirleri almasını Yükleniciden isteyebilecektir.
12. Araçlarda, resim, slogan veya reklam içerikli sticker yapıştırma, poster vb. şeyler bulunmayacak,
gereksiz nitelikte ve aksesuar amaçlı renkli ışık ve lambalar olmayacaktır. İdarenin izin
vermediği ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları kullanılmayacaktır. Ancak İdarenin
hizmetinde olduğu sürece araçların ön cam sağ köşesine İdare tarafından verilen “Maliye
Bakanlığı Hizmet Aracı” ibareli kart takılı bulundurulacaktır.
13. Araçların periyodik bakım-onarımları ile her türlü bakım, onarım, lastik, yedek parça, yağlama
vb. giderleri yükleniciye ait olacaktır.
14. Şehir içi ve şehir dışında görevlendirilen araçların arızalanması halinde en yakın servise,
yükleniciye bilgi verilmek kaydıyla, götürülmesi veya servis çağrılması (çekici ücreti dâhil) için
doğacak tüm masraflar yüklenicinin hak edişinden kesilir.
15. Araçların km. saati sürekli çalışır durumda olacaktır. Verilen süre içerisinde arızalı km saatini
yaptırmayan yükleniciye, arızalı olduğu günlere ait ödeme yapılmayacaktır.
Madde 3
İdarenin ve Yüklenicinin ödev ve sorumlulukları
İdare ve yüklenici arasında bir sözleşme imzalanacaktır.
1. Sözleşme süresi içinde araçlar tamamen idarenin hüküm ve tasarrufunda bulunacaktır. İdarece
ihtiyaç duyulduğunda taşıtların kullanılacağı merkez ve ilçe birimleri değiştirilebilecektir.
2. İhale konusu iş süresince araçların işletme halinde olup olmadığına bakılmaksızın her ne surette
olursa olsun, işin ifası ve araçların kullanımları sırasında araçtan kaynaklanan (İdareye ve üçüncü
şahıslara verilen zararlar dâhil) maddi ve manevi zarardan yüklenici sorumludur. İdare; bu kabil
dava, şikâyet, talep ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Bu yönde
taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde; İdarenin bu
nedenle uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararlı ile ödemek zorunda kalacağı miktarlar,
tazminatlar, hasar bedelleri, müspet ve menfi zararlar, faizler, yargılama masrafı, vekâlet ücreti ve
benzeri her türlü bedel, İdarece ödenme tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte yüklenici
tarafından tazmin edilecektir.
3. Yüklenicinin temin ettiği araçların şehir içi ve şehir dışında görevlendirilmeleri halinde araçların
ilgili mevzuata uygun olmamasından doğan trafik cezası, park cezası ve benzeri tüm ceza ve
yükümlülükler yükleniciye aittir.
4. Şoför hatalarından kaynaklanan trafik para cezaları, park cezaları, alkollü araç kullanma, araçta
uyuşturucu madde bulundurma cezaları ve bunlara ilişkin yapılacak olan hukuki soruşturmalardan
doğacak yaptırımlardan görevli şoför sorumlu olacaktır.
5. Yüklenici İdarenin izni olmadan araçları değiştiremez.
6. Araçların herhangi bir sebeple değiştirilmesinin gerekmesi halinde, yeni araç temin edilene kadar
idarenin izni ile yüklenici, en az teknik şartnamedeki özellikleri taşıması şartı ile ve idarenin
muvafakatini alarak daha üst model ve teknik donanıma sahip araçları teslim edebilir. Aksi
2
takdirde, değiştirilmesi istenen araç 3 (üç) gün içerisinde değiştirilmek zorundadır. Bu
yapılmadığı takdirde her gün için günlük kira ücretinin 3 katı ceza uygulanır.
7. Yüklenicinin, idareden habersiz aracı alması veya yerine uygun olmayan bir başka araç
göndermesi halinde idare, mahalli piyasadan sözleşmeli aracın benzeri bir aracı mukabilinde
kiralar, piyasadan kiralanan bu aracın ücreti, yüklenicinin hak edişinden kesilir. Aracın gelmediği
gün için ayrıca ücret ödenmez. Bu durumun sözleşme süresi içerisinde 2 (iki) defayı geçmesi
halinde 10 (on) günlük yevmiye ücreti ceza verilerek hak edişinden kesilir. Bu durum sözleşme
süresi içerisinde iki defadan fazla tekerrür etmesi halinde, idare tarafından sözleşme
feshedilebilir.
8. Araçların herhangi bir sebeple değiştirilmesinin gerekmesi halinde, yeni araç temin edilene kadar
idarenin izni ile yüklenici, en az teknik şartnamedeki özellikleri taşıması şartı ile daha üst model
ve teknik donanıma sahip araçları teslim edebilir.
9. Araçların kiralandığı döneme ilişkin olarak zorunlu trafik sigortası yüklenici tarafından yapılmış
olacaktır. İlgili Kanunların araç için öngördüğü tüm vergi, resim ve harçlar (MTV, ÇEVRE
PULU, FENNİ MUAYENE, TRAFİK SİGORTASI vs.) yaptırılacak olup; belgelerin
eksikliğine binaen düzenlenecek cezalar yükleniciye aittir.
10. Araçların kiralandığı döneme ilişkin olarak sigortası rent a car kaskosu olacaktır. Bir diğer
deyimle düzenlenecek kasko poliçesi vaki olacak kaza halinde her iki taraf ile üçüncü kişilerin
müspet ve menfi dâhil tüm zarar ve ziyanını, tabi afet hırsızlık ve önceden tahmin edilemeyen
gerek tabi afet ve gerekse toplumsal eylemler ile hırsızlık gibi sair nedenlerle oluşabilecek tüm
zarar ve ziyanı karşılar yeterlikte olacaktır.
Madde 4
Araçların kullanımına ilişkin esaslar
1. Araçların şehir içi ve şehirlerarası hizmetlerde kullanımıyla ilgili yüklenici tarafından herhangi
bir sınırlama getirilmeyecektir.
2. Yüklenici; üçer aylık veya bakım gerektirecek km.’yi doldurmuş hizmet araçlarının periyodik
bakımlarını yaptıracak, bakımın yapıldığına dair belgelerin birer örneğini idareye verecektir.
3. Yüklenicinin yasal ve akdi yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi, bu yükümlülükleri
yerine getirmesi için gerekli tasarrufları yapmaması ve araçlarda doğacak bozukluklar sonucunda
araçlardan ve kullanımlarından kaynaklanacak tüm maddi ve manevi zararlardan da (İdareye ve
üçüncü şahıslara verilen zararlar dâhil) yüklenici sorumludur.
4. Yukarıda belirtilen ve idarenin sorumlu tutulamayacağı durumlarda idarenin taleplere muhatap
olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde; idarenin bu nedenle
uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları ile ödemek zorunda kalacağı miktarlar,
tazminatlar, hasar bedelleri, müspet ve menfi zararlar, faizler, yargılama masrafı, vekâlet ücreti ve
benzeri her türlü bedel, İdarece ödenme tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte yüklenici
tarafından tazmin edilecektir.
5. Yüklenici, ihale tarihinden sonra gerek esas taahhüt süresi içersinde gerekse mücbir sebeplerden
dolayı uzatılan süre içersinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni
vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi gibi sebeplerle fazla para verilmesi veya süre
uzatımı isteğinde bulunamaz.
3
Madde 5
Son hükümler, hukuk tayini ve anlaşmazlıkların çözüm mercii
Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında özel hukuk hükümleri geçerli olup anlaşmazlıkların
çözümü için Antalya Mahkemeleri yetkilidir. 13/01/2015
İdare
İhale Yetkilisi
Mevlüt ÖZDEMİR
Defterdar a.
Defterdar Yardımcısı
4
Download

Teknik Şartname