Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/005
:2
: 16.01.2014
: 2014/UY.II-318
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan : Mahmut GÜRSES
Üyeler :II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet
ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Barış İnş. Taah. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.,
Sağlık 1 Sok. No:17/26 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Polatlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,
Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Cad. 20 06900 Polatlı/ANKARA
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2013/121064 İhale Kayıt Numaralı “Polatlı İlahiyat Fakültesi İnşaatı” İhalesi
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Polatlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 27.09.2013 tarihinde açık
ihale usulü ile yapılan “Polatlı İlahiyat Fakültesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Barış İnş.
Taah. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 06.12.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun,
idarenin 12.12.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 23.12.2013 tarih ve
40412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet
başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/4799 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye en düşük teklifi vererek
katıldıkları halde, ihale komisyonu kararıyla “Alt yüklenici iş bitirme belgesinin uzman üye
raporuna istinaden 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı” gerekçesiyle tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yaptıkları şikâyet başvurusunda söz konusu belgenin
geçerli olduğu ve mahkeme kararına dayanılarak verildiği hususunu beyan ettikleri, idarece
sunulan iş deneyim belgesini tamamlayan herhangi bir belge sunulmadığından teklifin
değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin neticelendirildiği ifade edilerek başvurunun
reddedildiği,
Yenimahalle Belediyesince düzenlenen belgedeki dipnotun, belgenin
mahkemece yapılan bir tespite dayandığı ve geçerli olduğunu gösterdiği, mahkemenin bu
tespitine rağmen noter onayının aranmaması gerektiği, mahkemece bilirkişi raporuna
dayanılarak iş deneyimi verilmesine esas işin tamamlandığı ve bedelinin ne olduğu açıkça
belirtildiği, aktarılan şartlara rağmen belgenin geçersiz sayılmasının devletin resmî
belgelerine güven esasıyla bağdaşmadığı, ihale kararının düzeltilmesi gerektiği iddialarına
yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
1
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/005
:2
: 16.01.2014
: 2014/UY.II-318
Başvuru konusu işin Polatlı İlahiyat Fakültesi İnşaatı işi olduğu, isteklilerin
tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri, işin kısmî teklife kapalı olduğu
anlaşılmıştır.
İhale ilanının ” Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:” başlıklı 4.3’üncü maddesinde “4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi” düzenlemesi yer almakta olup, İdari Şartname’ de de paralel düzenleme
yapılmıştır.
Başvuru sahibinin teklifi “Alt yüklenici iş bitirme belgesinin uzman üye raporuna
istinaden 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı
bırakılmıştır.
Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde,
Uyuşmazlığa konu 24.06.2013 tarihli ve 2314 sayılı iş deneyim belgesinin (Alt
Yüklenici-İş Bitirme) “43639 Ada, 1 ve 2 Parsellerde 24.673 M2 3 adet bloktan 118 adet
daire inşaatı” işi esas alınarak Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği,
başvuru sahibinin işin alt yüklenicisi sıfatını haiz olduğu, belge tutarının 10.250.000.000.000
TL (2004 yılı BF) olduğu, belgenin dipnot kısmında ise “İşbu belge, 05.06.2013 tarihli talebi
ile Ankara 7. İdare Mahkemesinin 29.11.2011 tarih ve 2011/599 Esas no ve 2011/1874 karar
nolu ilamı ve 18.10.2004 tarih ve 718519 sayılı SSK Bildirgesine göre düzenlenmiştir.”
açıklamasının yer aldığı, belgenin mühürlü ve başkan yardımcısı imzası taşıdığı görülmüştür.
İdarece aslına uygunluğu onaylanarak Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında
yer alan şikâyetçiye ait teklif dosyası kapsamında söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin
olarak herhangi başka bir ek belge ve/veya bilgiye, dipnota konu olan Ankara 7. İdare
Mahkemesi kararı veya itirazen şikâyet başvurusu dilekçesinde teklif dosyasında sunulduğu
iddia edilen Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/62 Değ. İş Nolu tespit kararına
rastlanılmamıştır.
İdarece iş deneyim belgesini veren Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na yazılan
04.11.2013 tarihli ve 758 sayılı “İş Deneyim Belgesinin Teyidi” konulu yazı ile söz konusu iş
deneyim belgesini tevsik eden belge örnekleri (Yapılacak iş karşılığı bedel içeren Noter
Onaylı Sözleşme, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi vb. ) ile belgenin dipnotunda
bahsi geçen Mahkeme kararı ve 18.10.2004 tarih ve 718519 sayılı SSK Bildirgesi
örneklerinin gönderilmesi istenilmiştir.
Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nın 14.11.2013 tarihli ve 3413 sayılı cevabi yazı
ekinde alt yüklenici ve yüklenici firma arasında akdedilen yapım sözleşmesi, Ankara 7. İdare
2
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/005
:2
: 16.01.2014
: 2014/UY.II-318
Mahkemesinin kararı ve 24 sayfadan ibaret SSK işyeri bildirgesi fotokopileri gönderilmiş,
istenildiği halde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi gönderilmemiştir.
İdarece gönderilen 18.06.2004 tarihli alt yüklenici sözleşmesinin başvuru sahibi ile
S.S. Milenyum Farklı Kent Konut Yapı Kooperatifi arasında akdedildiği, konut inşaatı konulu
sözleşmede işin baştan sona yapılmasının öngörüldüğü, sözleşme bedelinin
10.250.000.000.000 TL, işin süresinin 24 ay olduğu ve sözleşmenin herhangi bir noter onayı
taşımadığı hususları tespit edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için
başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “ İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi
veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:
…
b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren
noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden
onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli
mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.”
“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “İş deneyim belgesi
düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin
bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip
bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl
sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”
verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir
işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması
durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam
sözleşme bedelini aşamaz.” hükümleri yer almaktadır.
Buna göre alt yüklenici iş bitirme belgesine sahip olabilmek için anılan Yönetmelik’in
45’inci maddesinde sayılan belgelerin, belirlenen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanıp
idareye sunulması ve akabinde de belgenin tanzim edilmesi gerekmektedir. Alt yüklenici iş
bitirme belgesine sahip isteklilerin teklif dosyasında belge ekinde yukarıda sayılan noter
onaylı sözleşme vd. belgelerin teklif dosyasında bulunmaması durumunda ihale yapan idare
“belgede bilgi eksikliği” nedeniyle belgeyi düzenleyen idareden söz konusu tevsik belgelerini
isteyebilecektir.
Somut olayda da idareler arasında yapılan yazışma sonucunda başvuru sahibinin iş
deneyim belgesi geçersiz sayılmıştır.
İstenildiği halde belgeyi düzenleyen idarece yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
gönderilmemiş, gönderilen alt yüklenici sözleşmesinin ise noter onaylı olmadığı görülmüştür.
Ayrıca dipnota konu Mahkeme kararının gerek taraf gerek konu açısından idarece düzenlenen
iş deneyim belgesi için emsâl teşkil etmediği, zira şikâyete konu belgeye esas alt yüklenici
sözleşmesinin bedel içerdiği, yani söz konusu Mahkeme kararı ile belgeye konu iş arasında
bir bağlantının bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibinin iddiasını destekler bir içeriğe de sahip
olmadığı, hem belge eksikliği hem de şekil eksikliği sebebiyle inceleme konusu belgenin
3
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/005
:2
: 16.01.2014
: 2014/UY.II-318
düzenlenmesinin anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, işbu belgenin iptal edilmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Dolayısıyla, başvuru sahibinin mesleki ve teknik yeterlik kriterini sağlayamaması
gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının anılan mevzuata ve ihale
dokümanına uygun olduğu anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
1- Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen
şikâyet başvurusunun reddine,
2- 24.06.2013 tarihli ve 2314 sayılı iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiği
hususunun belgeyi düzenleyen Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
4
Download

Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlerken nelere